2003.gads

hipo.lv

2003.gads

Meitas uz¿ïmums “Hipotïku bankas

finan‰u konsultÇciju centrs” sÇk

piedÇvÇt invest¥cijas uz¿ïmumu

pamatkapitÇlÇ

Banka r¥ko fotoizstÇdi “Kontrasti

Latvijas laukos”

MasterCard Europe maksÇjumu kartes

tiek emitïtas ar¥ eiro valappletÇ

4

Gada pÇrskats 2003

Latvijas filiÇle). Par banku sistïmas stabilitÇti un

sekm¥gu banku att¥st¥bu liecina finan‰u darb¥bas

rÇd¥tÇji: 2003. gadÇ banku akt¥vi ir augu‰i par 29%,

decembra beigÇs sasniedzot 5,7 miljardu latu apjomu,

noguld¥jumi pieaugu‰i par 21%, kred¥tu apjoms

palielinÇjies par 41%, bet banku kapitÇls un rezerves

par 26%.

2003. gadÇ LatvijÇ strauji att¥st¥jÇs kreditï‰ana, ko

ietekmïja ekonomiskÇs situÇcijas stabilizï‰anÇs,

augo‰ie iedz¥votÇju ienÇkumi, zemi uz¿ïmumu un

mÇjsaimniec¥bu parÇda rÇd¥tÇji, efekt¥va ¥pa‰umu

ties¥bu un apgrappletinÇjumu nostiprinljanas sistïma,

zema inflÇcija un procentu likmju kritums pasaules

finan‰u tirgos.

Vienlaikus 2003. gadÇ jappletami saasinÇjusies banku

konkurence: samazinÇju‰Çs gan kred¥tu procentu

likmes, gan kred¥tu un noguld¥jumu procentu likmju

starp¥ba. Latvijas bankas sÇku‰as piedÇvÇt arvien

izdev¥gÇkus kred¥ta nosac¥jumus un papla‰inÇju‰as

pakalpojumu klÇstu, tomïr banku peln¥tspïja saglabÇjÇs

augsta, jo bankas radu‰as iespïju piesaist¥t finan‰u

tirgapple resursus uz joprojÇm izdev¥giem nosac¥jumiem,

un nosaka zemÇkas noguld¥jumu procentu likmes.

2003. gadÇ iek‰zemes uz¿ïmumiem un privÇtpersonÇm

izsniegto kred¥tu atlikums turpinÇja augt. Sal¥dzinÇjumÇ

ar iepriek‰ïjo gadu, palielinÇjÇs iek‰zemes uz¿ïmumiem

un mÇjsaimniec¥bÇm izsniegto kred¥tu atlikuma

pieauguma temps. SavukÇrt nebanku finan‰u

institapplecijÇm izsniegto kred¥tu atlikuma kÇpuma temps

samazinÇjÇs.

Hipotïku bankÇ

Hipotïku banka 2003. gadÇ turpinÇja savu att¥st¥bu,

gapplestot panÇkumus visos galvenajos darb¥bas virzienos

un ievïrojami palielinot darb¥bas apjomus.

Turpinot strÇdÇt Latvijas tautsaimniec¥bas att¥st¥bai,

Banka ¥stenoja vald¥bas apstiprinÇto Mazo un vidïjo

uz¿ïmumu kreditï‰anas projektu, MÇjok∫u att¥st¥bas

kreditï‰anas programmu, Lauksaimniec¥bÇ

izmantojamÇs zemes iegÇdes kreditï‰anas projektu,

Lauku att¥st¥bas projektu, NelauksaimnieciskÇs

uz¿ïmïjdarb¥bas atbalsta programmu,

mikrokred¥tu izsnieg‰anu u.c. tautsaimniec¥bas

veicinljanas aktivitÇtes.

2003. gadÇ iesÇktÇ projekta “MÇjok∫a sanÇcijas

iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai” ietvaros, ko kop¥gi

realizï VÇcijas Federat¥vÇs Republikas Vides, dabas

aizsardz¥bas un reaktoru dro‰¥bas federÇlÇ ministrija,

VÇcijas att¥st¥bas banka (Kreditanstalt für

Wiederaufbau), Latvijas Republikas Vides ministrija,

Vides invest¥ciju fonds un Hipotïku banka,

pa‰vald¥bÇm, dz¥vok∫u ¥pa‰nieku sabiedr¥bÇm un

dz¥vok∫u ¥pa‰niekiem tiek dota iespïja sa¿emt kred¥tu

ar samazinÇtu procentu likmi daudzdz¥vok∫u mÇju

siltinljanas projektu finansï‰anai.

2003. gada 6. oktobr¥ R¥gÇ Hipotïku banka un Eiropas

Invest¥ciju banka (European Investment Bank parakst¥ja

aizdevuma l¥gumu par kred¥tl¥nijas pie‰˙ir‰anu Hipotïku

bankai 30 miljoni eiro (~20 miljoni latu) apmïrÇ.

Pie‰˙irtÇs kred¥tl¥nijas resursi tiks izmantoti mazo un

vidïjo uz¿ïmïju kreditï‰anai.

Hipotïku bankÇ pïc visiem galvenajiem finan‰u

rÇd¥tÇjiem turpinÇs izaugsme. 2003. gadÇ Bankas

bruto akt¥vu apjoms ir sasniedzis 236,3 miljonus latu

un no gada sÇkuma ir pieaudzis par 35%, savukÇrt

Bankas pe∫¿a ir 1 574 tappleksto‰i latu, kas par 361

tapplekstoti latu pÇrsniedz 2002. gada auditïto pe∫¿u.

Bankas bruto kred¥tportfelis gada laikÇ ir palielinÇjies

par 57 miljoniem latu jeb par 42% un decembra

beigÇs sasniedza 191,6 miljonus latu, nodro‰inot

Hipotïku bankai 6,4% tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas

Komercbanku asociÇcijas dotajiem neauditïtajiem

datiem par banku sektoru, Hipotïku banka ir ceturtÇ

lielÇkÇ banka pïc hipotïku kred¥tu apjoma (8,3%

tirgus da∫a) un privÇtpersonÇm izsniegtajiem kred¥tiem

mÇjok∫a iegÇdei (11% tirgus da∫a).

Klientu noguld¥jumi BankÇ gada laikÇ pieauga par

31%, sasniedzot 128,4 miljonus latu. 2003. gada vidapple

Banka veiksm¥gi realizïja termi¿noguld¥jumu kampa¿u

“Åbele” un, turpinot aizsÇkto trad¥ciju, jau piekto

gadu pïc kÇrtas gada nogalï piedÇvÇja ¥pa‰o

termi¿noguld¥jumu “Ozols”, kopÇ piesaistot

termi¿noguld¥jumus aptuveni 22 miljonu latu apmïrÇ.

Bankas stabilitÇti un dro‰¥bu raksturo starptautiskÇs

kred¥treitingu aÆentappleras “Moody’s Investors Service

Limited” noteiktie reitingi - ilgtermi¿a Çrvalstu valappletas

ieguld¥jumiem - A2, ¥stermi¿a Çrvalstu valappletas

More magazines by this user
Similar magazines