2003.gads

hipo.lv

2003.gads

Hipotïku banka uz¿emta

Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcijÇ

BankÇ tiek veikts apjom¥gs klientu

apmierinÇt¥bas pït¥jums

Hipotïku banka paraksta aizdevuma

l¥gumu ar Eiropas Invest¥ciju banku

par 30 miljoniem eiro MVU kreditï‰anai

Padomes un valdes zi¿ojums

5

ieguld¥jumiem - P1. SavukÇrt, Hipotïku bankas emitïtÇs

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir sa¿ïmu‰as vïrtïjumu A1.

Moody’s noteiktais Hipotïku bankas finansiÇlÇ stipruma

reitings ir D-.

Jau vairÇkus gadus Hipotïku bankas emitïtÇs

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir piepras¥ts un dro‰s finan‰u

instruments Latvijas finan‰u tirgapple, kas gapplest arvien

lielÇku popularitÇti. 2003. gadÇ Hipotïku banka emitïja

un primÇrajÇ vïrtspap¥ru tirgapple izvietoja hipotekÇrÇs

˙¥lu z¥mes 7,6 miljonu latu apmïrÇ, gada beigÇs

palielinot apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu

l¥dz 23,6 miljoniem latu devi¿Çs hipotekÇro ˙¥lu z¥mju

sïrijÇs ar dzï‰anas termi¿u no tr¥s l¥dz desmit gadiem.

2003. gadÇ Hipotïku banka pirmo reizi emitïja

hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ar main¥gu ienÇkuma likmi,

kam bÇze ir Latvijas starpbanku aiz¿ïmumu procentu

likme RIGIBOR. Hipotïku bankas main¥ga ienÇkuma

likmes hipotekÇro ˙¥lu z¥mju sekm¥gas sÇkotnïjÇs

izvieto‰anas rezultÇtÇ tika piesaist¥ti jauni investori

un, radot vïl vienu finan‰u tirgus instrumentu,

papla‰inÇtas ieguld¥jumu iespïjas eso‰ajiem investoriem.

Hipotïku bankas apmaksÇtais kapitÇls 2003. gada

beigÇs bija 20 miljoni latu.

Turpinot papla‰inÇt savu pakalpojumu loku,

2003. gada sÇkumÇ Hipotïku banka izveidoja meitas

uz¿ïmumu SIA “Hipol¥zings”, kas nodarbojas ar l¥zinga

un perspekt¥vÇ ar¥ ar faktoringa pakalpojumu snieg‰anu.

2003. gadÇ darb¥bu uzsÇka ar¥ jaundibinÇtais Hipotïku

bankas Finan‰u konsultÇciju centra meitas uz¿ïmums

SIA “Rapsis”, ar kura pal¥dz¥bu plÇnots stimulït Latvijas

rap‰a audzï‰anas nozari.

2003. gada 19. martÇ Hipotïku bankai apritïja 10

gadi kop‰ LR Ministru Padomes lïmuma par Bankas

dibinljanu. ·im notikumam par godu tika izdota

grÇmata par Hipotïku bankas veido‰anÇs vïsturi un

att¥st¥bas perspekt¥vÇm. Svinot Hipotïku bankas

pastÇvï‰anas 10 gadu jubileju, no 16. apr¥∫a l¥dz 23.

maijam Jubilejas ¥pa‰Ç piedÇvÇjuma ietvaros

privÇtpersonÇm un uz¿ïmïjiem tika piedÇvÇtas daÏÇdas

atlaides un ¥pa‰i noteikumi bankas pakalpojumiem.

Desmit gadu jubilejas pasÇkumu ietvaros Hipotïku

banka veikusi ieguld¥jumus vairÇku Latvijas pilsïtu

vides labiekÇrto‰anÇ.

No 2003. gada 15. maija Hipotïku banka ir sÇkusi

izdot starptautiskÇs organizÇcijas MasterCard Europe

maksÇjumu kartes ar¥ eiro valappletÇ, kuras ir izdev¥gas

klientiem, ce∫ojot pa Eiropu. No 2003. gada bappletiski

ir papla‰inÇts to bankomÇtu loks, kur Hipotïku bankas

klientiem iespïjams ar maksÇjumu kartïm izdev¥gi

iz¿emt skaidru naudu. TurpmÇk uz tÇdiem pa‰iem

nosac¥jumiem kÇ Hipotïku bankas bankomÇtus klienti

var izmantot ar¥ Rietumu bankas un Latvijas KrÇjbankas

bankomÇtus.

2003. gada 7. janvÇr¥ Eiropas HipotekÇrÇ federÇcija

(European Mortgage Federation) ir apstiprinÇjusi

Hipotïku bankas uz¿em‰anu federÇcijÇ asociïtÇ biedra

statusÇ.

Turpinot biznesa papla‰inljanu R¥gÇ, Hipotïku banka

2003. gadÇ atklÇjusi divas jaunas noda∫as: Ìnijas un

Melnsila, un vienu norï˙inu grupu – 13. JanvÇra ielÇ.

2004. gada janvÇr¥ darbu sÇka µengaraga noda∫a.

R¥gas jaunajÇs noda∫Çs un norï˙inu grupÇ klientiem

tiek sniegts pilns bankas pakalpojumu klÇsts. Ar¥

pÇrïjÇs visos Latvijas reÆionos eso‰Çs noda∫as tiek

uzlabotas un modernizïtas, lai dotu mapplesu klientiem

iespïju sa¿emt mapplesu Bankas pakalpojumus ïrtÇ,

modernÇ un klientiem draudz¥gÇ vidï.

Gundega ·ulca

Padomes priek‰sïdïtÇja

Inesis Feiferis

Valdes priek‰sïdïtÇjs

More magazines by this user
Similar magazines