Saulkrastu novada attīstības programma 2014. – 2020 ... - Saulkrasti

saulkrasti.lv

Saulkrastu novada attīstības programma 2014. – 2020 ... - Saulkrasti

Saulkrastu novada attīstības

programma

2014.2020. gadam

2013


ANOTĀCIJA

Šī ir Saulkrastu novada attīstības programma laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Programmas izstrādē izmantoto metodoloăisko pamatu veido:

Attīstības plānošanas sistēmas likums,

Teritorijas attīstības plānošanas likums,

13.10.2009. MK noteikumi Nr.1178 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes

izvērtēšanas noteikumi”,

Latvijas Universitātes EVF Vides pārvaldības katedrā izstrādātā integrētā plānošanas metode,

VARAM izstrādātie “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reăionālā un vietējā

līmenī”.

Programma pamatojas uz dokumentu analīzi, teritorijas izpēti (tai skaitā iedzīvotāju aptauju),

darba semināru un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Semināros strādāja vairāki desmiti

dalībnieku. Iedzīvotāji un novada viesi ir aizpildījuši 196 aptaujas anketas. 2012.03.15. Saulkrastos

notika konference, kas rezumēja Saulkrastu novada attīstības plānošanas vadlīnijas, noteica

stratēăiskos mērėus un virzienus.

Izpildītājs: SIA „Ėemers Business and Law Company”

Reăistrācijas Nr.: 44103061476


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

SATURS

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI............................................................................................................4

JĒDZIENU SKAIDROJUMI................................................................................................................5

I. SAULKRASTU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĂIJAS

PAMATELEMENTI..............................................................................................................................6

1. NOVADA VĪZIJA ...............................................................................................................................6

2. NOVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIĥA STRATĒĂISKIE MĒRĖI ..............................................................6

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIĥA PRIORITĀTES 2014. – 2026. GADĀ ...........................................8

4. NOVADA ILGTERMIĥA RĪCĪBAS VIRZIENI PRIORITĀŠU IETVAROS LAIKA POSMAM LĪDZ 2026.

GADAM......................................................................................................................................8

1. Viesu uzĦemšanas industrijas un kūrorta attīstība. ................................................................8

2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens...............................................................10

3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji

novadā ....................................................................................................................10

4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības pamats ............11

5. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SAISTĪBA AR ILGTERMIĥA STRATĒĂIJU ........14

6. PRIORITĀŠU UN RĪCĪBAS VIRZIENU ĪSTENOŠANAS PASĀKUMU PLĀNS ..........................................15

7. VIDĒJA TERMIĥA PRIORITĀTES, RĪCĪBU VIRZIENI UN UZDEVUMI SAULKRASTU NOVADA

ATTĪSTĪBAS PLĀNAM 2014.2020. GADAM UN TO PAPILDINĀTĪBA AR CITIEM PROJEKTIEM. 16

8. RĪCĪBAS VIRZIENOS VIDĒJĀ TERMIĥĀ (LĪDZ 2020. GADAM) SASNIEDZAMIE REZULTĀTI ..............20

9. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS RĪCĪBU PLĀNS UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

2014.2020. GADAM..............................................................................................................24

II. INVESTĪCIJU PLĀNS...................................................................................................................59

III. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA...............................................107

IV. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀŠU SASKAĥOTĪBU AR

NACIONĀLA UN REĂIONĀLA LĪMEĥA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS

IZVIRZĪTAJĀM PRIORITĀTĒM..................................................................................................109

3


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

Nav pievienoti fizikālo mērvienību nosaukumu un vispārpieĦemto redakcionālo saīsinājumu

skaidrojumi, kā arī saīsinājumi, kas lietoti tikai kādā atsevišėā teksta vietā un ir paskaidroti tieši pie

tās.

AAA – aizsargājamo ainavu apvidus

APSL – Attīstības plānošanas sistēmas likums

AS – akciju sabiedrība

CFLA – Centrālā Finanšu un līgumu aăentūra

DAP – dabas aizsardzības plāns

EKD – Enterprise Knowledge Development

modelēšanas metode

EM – Ekonomikas ministrija

ERAF – Eiropas reăionālās attīstības fonds

ETAP – Eiropas Telpiskās Attīstības

Perspektīva

ES – Eiropas Savienība

HES – hidroelektrostacija

IT – informācijas tehnoloăijas

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija

LIAA – Latvijas Investīciju un Attīstības

aăentūra

LIAS – Latvijas IlgtermiĦa attīstības stratēăija

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamā zeme

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības

kamera

MK – Ministru kabinets

MKN – Ministru kabineta noteikumi

MVU – mazie un vidējie uzĦēmumi

NAI – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas

NAP – Nacionālais attīstības plāns

PDP – Piejūras dabas parks

NVD – Nacionālais Veselības dienests

NVO – nevalstiskās organizācijas

PPP – publiskā-privātā partnerība

PR – plānošanas reăions

RAPLM – Reăionālās attīstības un pašvaldību

lietu ministrija

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIF – Sabiedrības Integrācijas fonds

SM – Satiksmes ministrija

SVID – stipro pušu, vājo pušu (arī: spēku un

vājumu), iespēju un draudu analīze

TIAN – teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumi

TIC – tūrisma informācijas centrs

VARAM – Vides aizsardzības un reăionālās

attīstības ministrija

VAS – valsts akciju sabiedrība

VM – Veselības ministrija

VPP – vides politikas pamatnostādnes

VRAA – Valsts reăionālās attīstības aăentūra

4


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

JĒDZIENU SKAIDROJUMI

Izstrādājot programmu, tika izmantota integrētā ilgtspējības plānošanas metode. Metode ir

jauna un dažus vides jēdzienus saprot nedaudz atšėirīgi (paplašināti). Lai izvairītos no iespējamiem

pārpratumiem, uzskatām par nepieciešamu paskaidrot jēdzienu saturu.

Ilgtspējības vides (arī dimensijas)

Dabas un kultūrvide nozīmē dabas resursus, ieskaitot ainaviskās vērtības, to kvalitāti un

izmantošanu, vides stāvokli un to ietekmējošos faktorus (piesārĦojumu, emisijas), to izcelsmes avotus

(piemēram, kanalizācija, atkritumu saimniecība); kultūrvide tiek traktēta kā kultūras pieminekĜu

kopums un galvenie faktori, kas uz tiem iedarbojas.

Ekonomika un tehniskās infrastruktūras nozīmē uzĦēmējdarbību un citu saimniecisko

darbību un to ietekmējošos faktorus, tai skaitā resursus, cilvēkresursus; tehniskās infrastruktūras ir tās,

kas nesaraujami saistītas ar saimniecisko darbību vai prasa lielākus tās resursus (piem. ceĜi).

Sociālā vide ietver dzīves un darba apstākĜus, ienākumu līmeni, iegūto izglītību un vietējo

sabiedrību, kurai viĦš pieder.

Pārvaldība un komunikācija attiecas uz teritorijas pārvaldības struktūrām (domi un tās

dienestiem), to darbību un ietekmējošiem faktoriem, domes iekšējo un ārējo komunikāciju, ieskaitot

dienestu savstarpējo sadarbību, zīmolu jomu un dažādus informatīva rakstura veicināšanas pasākumus.

Ārpus pārvaldības tiek apskatīta starpgrupu komunikācija novadā dažādos aspektos (starpnovada daĜā,

iedzīvotājiem, uzĦēmējiem, citām interešu grupām).

Citi jēdzieni

Attīstības stratēăija ir ilgtermiĦa (10 gadi un ilgāk) attīstības plānojums, kas norāda uz

virzieniem un mērėiem, pamato vajadzības un iespējas realizēt to vai citu pasākumu grupu.

Attīstības programma ir konkrētu, ar resursiem pamatotu pasākumu kopums, domāts

stratēăijas tuvākā laika posma (līdz 3 gadiem – īstermiĦa, līdz 7 gadiem – vidēja termiĦa) realizācijai.

Vīzija ir koncentrēts, tēlains vēstījums par to, kādu mēs gribam redzēt novadu pēc dotās

plānošanas stratēăijas realizācijas beigām vai arī vienkārši kā ideālu.

Galvenie darbības virzieni ir tās konkrētās jomas, kurās paredzams vislielākais skaits

darbību (vai lielākie izlietojamie līdzekĜi) stratēăijas un programmas realizācijas gaitā un kas atstās

pozitīvu iespaidu uz novada attīstību un labklājību kopumā.

Attīstības mērėi ir tie izmērāmie rādītāji vai stāvokĜi, kurus jāsasniedz stratēăijas vai

programmas izpildes beigās.

Problēmjoma ir kāda vairāku problēmu grupa, kuru saista kopīgs objekts vai cēlonis.

Integratīvā problēmjoma ir tāda problēmjoma, kas attiecas vismaz uz divām ilgtspējības

vidēm vienlaikus; šādas problēmjomas jautājumu risināšana uz tām atstās kopīgu pozitīvu iespaidu.

5


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

I. SAULKRASTU NOVADA

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS

STRATĒĂIJAS PAMATELEMENTI

1. NOVADA VĪZIJA

Novada iedzīvotāju labklājība sakĦojas prasmīgā viesu

uzĦemšanā un Skultes ostas sniegtajās iespējās, labā izglītībā un

augstā kultūras līmenī. Saulkrasti ir Baltijas reăionā starptautiski

atpazīstams kūrorts ar videi draudzīgu infrastruktūru. Novada

vadībai ir augsts uzticības līmenis iedzīvotāju vidū.

2. NOVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIĥA STRATĒĂISKIE MĒRĖI

Attīstības stratēăiskais VIRSMĒRĖIS

Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti

attīstot viesu uzĦemšanas industriju un ostas kompleksu.

Ekonomiskā attīstība bāzēta uz novada cilvēkresursiem.

Stratēăiskais mērėis Nr.1

Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliăences

un ăimeĦu kūrorts Baltijas reăionā.

Novadā funkcionē vienots tūrisma pakalpojumu klasteris, nodrošinot augstas

kvalitātes viesmīlības pakalpojumus un radošu vidi.

Saulkrastu novads ir funkcionāli nokomplektēts atbilstoši kūrorta teritorijas statusam, kas ir

apstiprināts ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu;

Starptautiskie tūrisma katalogi rekomendē Saulkrastus kā intelektuālā un veselības

tūrisma, kā arī ăimeĦu atpūtas tūrisma gala mērėi;

Tiek pilnvērtīgi izmantoti novada dabas resursi un to unikalitāte, piedāvājot augsta

līmeĦa atpūtu un fiziskas aktivitātes;

Radošo aktivitāšu, plenēru, radošo darbnīcu, akustisko koncertu norises vieta visos

gadalaikos.

Stratēăiskais mērėis Nr.2

Ostas darbība ir maksimāli efektīva.

6


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar ostas darbības attīstīšanu un

pilnveidošanu un tās infrastruktūra un sniegtie pakalpojumi papildina novada

tūrisma piedāvājumu.

Ostas darbības sezonas ilguma maksimāla pagarināšana, tiecoties uz vissezonu

kuăošanu,

Kravu ostas turpmāka attīstīšana,

Osta attīstās arī kā viens no tūrisma infrastruktūras perspektīvajiem objektiem.

Stratēăiskais mērėis Nr.3

Izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina

novada iedzīvotāju vajadzības atbilstoši reăiona attīstības centra

līmenim.

Savstarpēji cieši integrētās izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā

nodrošina novada iedzīvotāju vajadzības atbilstoši attīstības centra līmenim un

ekonomiskajai specializācijai.

novada izglītības un kultūras infrastruktūras apkalpo Ādažu, Carnikavas, Sējas,

daĜēji arī Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu iedzīvotājus. Šīs jomas

pakalpojumi piesaista arī rīdziniekus, īpaši tos, kuriem ir īpašumi dārzkopības

sabiedrību teritorijās; šo teritoriju iedzīvotāji pakāpeniski integrējas novada

sabiedriskajā dzīvē;

vispārējās izglītības profilēšana atbilstoši novada ekonomikas vajadzībām un veido

būtisku vispārējās izglītības konkurētspējas elementu;

interešu izglītība tiek attīstīta kā augstvērtīgs pašrealizācijas līdzeklis novada un

apkārtējo teritoriju bērniem un jauniešiem, stiprinot viĦu saiti ar Saulkrastu novadu.

Stratēăiskais mērėis Nr.4

Saulkrastu novada pārvaldība ir funkcionāli atbilstoša reăionālas

nozīmes attīstības centra prasībām.

novada infrastruktūra iegūst labākas attīstības iespējas.

Videi draudzīgu satiksmes veidu attīstīšana – satiksmes infrastruktūra (ceĜi,

veloceliĦi, stāvvietas) un transportlīdzekĜu (elektrotransports, velotransports,

ciešāka saite ar dzelzceĜu);

Saulkrastu komunālās saimniecības infrastruktūra piedāvā mūsdienīgus

pakalpojumus, kas ir pieejami visiem pilsētas iedzīvotājiem;

ir izstrādāti efektīvi un videi draudzīgi risinājumi dārzkopības sabiedrību

teritoriju nodrošināšanai ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saulkrastos ir pieejami sociālie pakalpojumi atbilstoši reăionālās nozīmes attīstības

centra prasībām;

novada pārvaldes kapacitāte ir atbilstoša reăionālās nozīmes attīstības centram;

Saulkrastiem ir reăionālas nozīmes attīstības centra statuss valsts un reăionālajos

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

7


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

3. NOVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIĥA PRIORITĀTES 2014. – 2026. GADĀ

Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir

definētas ilgtermiĦa prioritātes, kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo

darbību identificēšanai.

1. Viesu uzĦemšanas industrijas un kūrorta attīstība.

2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens.

3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra

un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā.

4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides

un infrastruktūras attīstības pamats.

4. NOVADA ILGTERMIĥA RĪCĪBAS VIRZIENI PRIORITĀŠU IETVAROS

komponentes.

LAIKA POSMAM LĪDZ 2026. GADAM

1. Viesu uzĦemšanas industrijas un kūrorta attīstība.

Ar prioritāti saistītais stratēăiskais virsmērėis satur sevī gan vidēja termiĦa, gan ilgtermiĦa

Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliăences un ăimeĦu kūrorts Baltijas reăionā.

Būt par plašāka reăiona nozīmes kūrortu nav novada attīstības pašmērėis. Šie centieni ir

saistīti ar veselu attīstības pasākumu kompleksu, kura pamatnozīme ir celt novada iedzīvotāju

labklājību ciešā saistībā ar teritorijas ekonomisko attīstību. Plaši pazīstama kūrorta statusu veido divas

elementu grupas:

teritorijas statuss valsts attīstības kontekstā, kura divi aspekti tieši attiecināmi uz attīstības

virsmērėi:

– kūrorta pastāvēšanas priekšnoteikumu izpilde,

– potenciāls iekšējo resursu attīstībai un ārējo resursu piesaistei kā nozīmīgam attīstības

centram,

teritorijas attīstības komponentes novada attīstības kontekstā, kas veido trīs novada attīstības

stratēăiskos mērėus – principā neatkarīgus no stratēăiskā virsmērėa, taču būtiski

nepieciešamus tā sasniegšanai:

– izvēlēti un par atbalstāmiem noteikti novada ekonomiskās attīstības virzieni (viesu

uzĦemšana un ar to saistītās saimnieciskās darbības komponentes),

– sakārtota izglītības, kultūras un sporta infrastruktūra (izglītības konkurētspēja, kultūra

un sports kā iedzīvotāju, tā viesu vajadzību apmierināšanai),

– sakārtotas tehniskās infrastruktūras, komunālā saimniecība (kalpo kā iedzīvotāju, tā

viesu vajadzībām un veido komfortablu, pieejamu un tīru vidi).

8


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Saulkrastu atbilstība kūrorta statusam.

Latvijā kūrorta statuss ir skaidrs juridisks jēdziens un to definē Tūrisma likuma 6. 1 pants

(stājas spēkā ar 2012.12.28.). Kūrorts ir teritorija, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir piešėirts

kūrorta statuss un kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) tajā ir pieejami dabas dziednieciskie resursi;

2) tajā darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde;

3) dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu attiecīgajā teritorijā esošās

kūrorta ārstniecības iestādes darbību;

4) vides kvalitātes rādītāji atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5) tajā ir izveidota atbilstoša tūrisma infrastruktūra;

6) tās attīstība tiek mērėtiecīgi plānota.

Tas nozīmē, ka, lai sasniegtu novada attīstības stratēăiskos mērėus, vismaz daĜai Saulkrastu

novada ir jāatbilst augšminētajām prasībām.

Pie dabas dziednieciskajiem resursiem Saulkrastu novadā ir pieskaitāms jūras piekrastes

klimats un rekreācijas resursi, ko sniedz piekrastes daba.

Saulkrastu pašvaldības obligāto funkciju ietvaros nav tieša kūrorta infrastruktūras izveide un

tās darbības nodrošināšana, taču pašvaldība sagatavo ietvaru, sākot ar nepieciešamo dokumentāciju un

beidzot ar to infrastruktūru attīstību, kas ir nepieciešamas kūrorta izveidošanai un pastāvēšanai, vai

nodrošina prasībām atbilstīgus vides parametrus, kas atrodas novada pārvaldības pārziĦā. Pašvaldības

uzdevums ir nostiprināt kūrorta statusu juridiski, jo, pamatojoties uz noteiktā kārtībā iesniegtu

pašvaldības pieteikumu, Ministru kabinets lemj par kūrorta statusa piešėiršanu attiecīgajai teritorijai.

Tūrisma sfērā vidējā termiĦā ir jāaktivizē un ilgtermiĦā ir konsekventi jārealizē sekojoši

rīcību virzieni:

1. Saulkrastu tēla definēšana un plašākas atpazīstamības nodrošināšana;

2. viesu uzĦemšanas un apkalpošanas (ieskaitot ēdināšanu) klasterizācija, veidojot

savstarpēju sadarbību, apvienojot resursus lielo pasākumu apkalpošanā un realizējot kopīgu

mārketinga programmu;

3. tūrisma sektora publiskās infrastruktūras attīstība, pirmkārt, kājceliĦu, veloceliĦu un

labiekārtotu autostāvvietu tīkla izveide;

4. atpūtas kompleksa izveide, ieskaitot viesnīcu, konferenču telpas, koncertzāli, baseinu

un citas aktīvās atpūtas iespējas.

Tūrismu par Saulkrastu novada ekonomiskās attīstības prioritāti nosaka gan vairāk nekā 200

gadus vecas tradīcijas, gan dabas apstākĜi.

Saulkrastos šobrīd darbojas vairāki viesu uzĦemšanas operatori, kas pārsvarā ir nelieli

ăimenes uzĦēmumi. Šo uzĦēmumu darbība, pat neraugoties uz sezonalitāti, ir samērā sekmīga.

Lielākie turpretī krīzes laikā ir piedzīvojuši ievērojamas grūtības. Novadā nav pietiekamas

infrastruktūras lielāka skaita viesu apkalpošanai.

9


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens

Ostā vidējā termiĦā ir jāaktivizē un ilgtermiĦā ir konsekventi jārealizē sekojoši rīcību virzieni:

ostas apkalpojošās tehnikas resursu palielināšana,

ostas darbības sezonas paildzināšana, tiecoties uz vissezonu darbības statusu,

ostas sniegto pakalpojumu dažādošana, pirmkārt, apkalpojot mazizmēra kuăus un sniedzot

tiem pilnu servisu.

izmantošanu.

Ostas turpmākā attīstība lielā mērā ir saistīta arī ar ostai piederošo teritoriju efektīvu

Ostas atrašanās vieta (Via Baltica auto maăistrāle, dzelzceĜa atzars Rīga – Skulte, Rīgas un

Salacgrīvas ostas tuvums) un pieejamo dabas resursu tuvums arī turpmāk varētu nodrošināt efektīvu

ostas darbību ar nosacījumu, ka pārdomāti tiek izmantotas pozitīvās iezīmes, kas raksturo Skultes ostu.

3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra un sports kā galvenie cilvēkvides

veidotāji novadā

IlgtermiĦa rīcības virzienu nosaka nepieciešamās izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras

pilnīga nokomplektēšana un pastāvīga pilnveidošana.

Novada skolām konkurētspēju uzlabos noteiktas specializācijas veidošana tajās, orientējoties

uz novada ekonomiskās attīstības prioritātēm. Specializācija saistāma ar viesu uzĦemšanas jomu (gidi,

instruktori, apkalpojošais personāls, kultūras organizatori), kā arī ar prasmēm un iemaĦām, kas

saistītas ar ostas darbību un mazizmēra kuău (jahtu, laivu) apkalpošanu, remontu..

Konkurētspējīgas izglītības pieejamības nodrošināšana sastāv no vairākām komponentēm:

nākotnes izglītības vīzijas definēšana, mērėtiecīgas attīstības plānošanai un investīciju

koncentrēšanai šādos rīcības virzienos:

– skolu specializācija, ievērojot novada attīstības stratēăijā noteiktās vajadzības,

kas saistītas ar saimnieciskās darbības attīstību un darba tirgus pieprasījumu;

– pieprasījumam atbilstošas infrastruktūras pieejamība;

Saulkrastu novada bērnu mērėtiecīga un droša nodarbināšana visas dienas

garumā, tai skaitā interešu izglītības nodrošināšana pēc mācību stundām.

Izvērtējot Saulkrastu novadā izglītībai pieejamo infrastruktūru, jāsecina, ka nepieciešams:

specializācijas izveidošana novada skolām,

skolu ēku un telpu tehniskā stāvokĜa uzlabošana,

skolu telpu paplašināšana, tai skaitā papildus funkcionālo vajadzību dēĜ (interešu izglītība

u.c.),

sporta infrastruktūras uzlabošana vidusskolās.

Kultūras jomā Ĝoti būtiska ir infrastruktūras (resp., pasākumu norišu vietu) attīstība un arī

pasākumu ilgtermiĦa programmas veidošana un realizēšana.

Vasaras sezonā pieprasījums pēc kultūras pasākumiem pārsniedz piedāvājumu.

Uzsvars ir jāliek uz pakalpojumu klāsta, piedāvājumu kvalitātes un apjoma palielināšanu.

Būtiski ir piedāvāt saistošus risinājumus „nesezonas” ietvaros, respektīvi, lai Saulkrasti

kultūras pilsēta būtu interesanta visu gadu.

10


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Stratēăiskais mērėis ir daudzveidīgu kultūras pasākumu un kultūras vides pieejamība, t.sk.

Saulkrastiem specifiski un tradicionāli pasākumi Saulkrastu novada iedzīvotājiem un viesiem.

Saulkrastu novadam ir jākĜūst par radošās inteliăences kultūras

pasākumu norises vietu, sadarbojoties ar ārējiem kultūras operatoriem, veicot

savlaicīgu un ilgtermiĦa plānošana.

Pasākumiem ir jābūt specifiskiem un regulāriem.

Kultūras infrastruktūras kapacitātes nodrošināšana atbilstoši novada vajadzībām un iespējām,

attīstot kultūras infrastruktūras objektus (kultūras nama, estrādes u.c.) un aktīvi iesaistot šai procesā

privātsektoru.

Novada centram atbilstoša kultūras pakalpojuma groza radīšana:

Daudzfunkcionāla kultūras centra pozicionēšana – kultūras centra darbības plāna izveide un

savietošana ar citu kultūras operatoru darbību;

Muzeja attīstība: muzeja telpu izveide, muzeja akreditācijas plāna izstrāde, muzeja

ekspozīcijas un infrastruktūras attīstība atbilstoši ekspozīcijas saturam un Saulkrastu zīmolam

kā saimnieciskās un intelektuālās elites kūrorts 20. gs. 20.–30. gados un vēl agrākos laikos;

Bibliotēkas nozīmes uzturēšana: krājuma nodrošināšana un papildināšana atbilstoši

pieprasījumam, bezvadu interneta pieslēgumu zonas palielināšana un stiprināšana, vienota

tīkla veidošana ar novada skolu bibliotēkām, IT tehnoloăiju pieejamības nodrošināšana;

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vienotas telpas izveide un materiālās bāzes

uzturēšana.

Sporta infrastruktūras nostiprināšana un tālāka attīstība ir nepieciešama kā novada

iedzīvotājiem, tā viesu uzĦemšanas infrastruktūrai, jo:

skolu sportam kopā ar citiem veselīga dzīvesveida priekšnosacījumiem un tā popularizēšanu ir

jākĜūst par bērnu un jauniešu labas veselības pamatu,

pieaugušo vaĜasprieka fiziskās aktivitātes ir kā dabisks turpinājums skolu sportam un saglabā

savu veselības nostiprināšanas funkcionalitāti visa mūža garumā,

sporta notikumi novadā ir būtiska masu pasākumu grupa, kas saistīta ar Saulkrastiem kā

ceĜojuma mērėi,

daudzveidīgu sporta aktivitāšu iespējas kvalitatīvā infrastruktūrā ir pievilcīgas aktīvās atpūtas

cienītājiem un apmierina gan „vienas dienas” pludmales viesu, gan veselības uzlabošanas

vajadzības.

4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides un infrastruktūras attīstības

pamats

IlgtermiĦa rīcības virziens šajā jomā ir infrastruktūras attīstība ērtai pieejamībai un vides

slodžu mazināšanai.

Savukārt, vidējā termiĦā:

1. inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un savienošana, nodrošinot to

pieejamību visā Saulkrastu un Zvejniekciema teritorijā,

2. ielu apgaismojuma, ielu un ietvju stāvokĜa uzlabošana,

3. ūdensvada, un kanalizācijas risinājumi dārzkopības teritorijās,

11


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

4. Pakalpojumu infrastruktūras komplektācijas ziĦā Saulkrastos ir jāizveido valsts

pakalpojumu iestādes, kas saistītas ar sociālo sfēru, jo:

satiksme ar reăionālajiem centriem (Limbaži, Sigulda), kur tiek sniegti šie pakalpojumi, ir

slikta un laikietilpīga;

vajadzība pēc šāda veida pakalpojumiem arvien pieaug, jo mazinās Saulkrastu kā Rīgas

„guĜamvagona” funkcija; cilvēki vēlas saĦemt pakalpojumus un strādāt uz vietas novadā.

SaskaĦā ar valsts telpiskās plānošanas pamatnostādnēm, reăionālas nozīmes centri nodrošina

plānošanas reăiona iedzīvotājus ar specializētiem pakalpojumiem, ir plānošanas reăionu

saimnieciskās, sociālās un kultūras attīstības centri un nodrošina valsts institūciju rajonu un reăionālo

struktūru sniegtos pakalpojumus.

Ūdenssaimniecības risinājumi ir aktuāli visā novadā, tai skaitā dārzu teritorijās, kur ir pagaidu

risinājumi ūdensvadam, bet kanalizācijas notekūdeĦu liela daĜa nokĜūst apkārtējā vidē. Pilsētas

ziemeĜu daĜā papildus slodzi videi rada dārzkopības sabiedrības, kas atrodas uz novada robežas,

Skultes pagastā.

Tīklu apvienošana palielinās apgādes drošumu un samazinās ekspluatācijas izmaksas.

Centralizēta siltuma apgāde tiek nodrošināta lielākai daĜai daudzdzīvokĜu māju; būtiski ir

paaugstināt sistēmas energoefektivitāti, rekonstruējot siltumtīklus un samazinot siltuma zudumus.

Atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši līgumam starp Saulkrastu novada domi un

atkritumu apsaimniekošanas uzĦēmumu ZAAO, saskaĦā ar kuru ZAAO ar 2012. gada 1. jūniju sāka

darbu Saulkrastu novadā, bet ar 1. septembri kĜuva par vienīgo atkritumu apsaimniekotāju teritorijā.

Tas paver perspektīvas ieviest aptverošu atkritumu šėirošanas sistēmu un atrisināt daudzas šīs jomas

problēmas. Tālākā perspektīvā ir jānodrošina iedzīvotāju izglītošana un jāpilnveido savākšanas

sistēma pludmalē un dārzu kooperatīvos.

Novada ceĜu tīkls ir pietiekams: teritoriju caurvij bijušais valsts galvenais autoceĜš A1, tagad

Rīgas, Ainažu un Tallinas iela, un šėērsvirziena ceĜi, kas aptver novadu; ceĜu kvalitāte ir Ĝoti nevienāda

– no Ĝoti sliktas līdz Ĝoti labai. Galvenā problēma ir pilsētas daĜu savstarpējā sasaiste, kas, Ħemot vērā

pilsētas garenvirziena konfigurāciju un novada policentrisko uzbūvi, ir īpaši svarīga. Tas norāda uz

sabiedriskā transporta nepieciešamību, kas kursētu regulāri (pietiekami bieži) – savienojot virzienu

Pabaži – Saulkrasti – Zvejniekciems, potenciāli pieslēdzot klāt arī Lilasti. ĥemot vērā pilsētas raksturu

un vispārējās attīstības tendences, ir jāizskata iespēja par videi draudzīgu transportlīdzekĜu

izmantošanu pilsētas sabiedriskajā transportā. Paredzams, ka arvien aktuālāka būs satiksme pa

dzelzceĜu, aktuāla kĜūs „Park&ride” sistēmas attīstība.

Šī brīža reăionālas nozīmes plānošanas dokumentos Saulkrasti ir definēti kā novada nozīmes

attīstības centrs, taču novada infrastruktūras apkalpo ievērojami plašāku teritoriju, kā Saulkrastu

novadu. Tādējādi veidojas pretruna starp vajadzībām novada infrastruktūru attīstīšanai un Saulkrastu

novada pašreizējo statusu.

Reăionālās nozīmes centram ir noteikti sekojoši atbilstības kritēriji:

iedzīvotāju skaits apkalpes teritorijā – ne mazāk par 15 000;

pieejamie pakalpojumi:

– valsts pārvaldes institūcijas,

– ārpusskolas iestādes;

12


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

– reăionālas nozīmes kultūras un sporta centri;

– tūrisma informācijas centrs;

– viesnīca;

– sabiedriskās ēdināšanas uzĦēmumi;

– pastāvīga banka vai tās filiāle;

– novadu līmeĦa centra pakalpojumi;

reăionālas nozīmes centram atbilstošas struktūras administratīvā pārvalde.

Iedzīvotāju skaita ziĦā Saulkrastu novads un, jo īpaši, pilsēta neatbilst iedzīvotāju skaita

prasībām. Taču, aplūkojot jautājumu pēc būtības, svarīgāks ir nevis formāli deklarēto iedzīvotāju

skaits, bet to iedzīvotāju skaits, kam faktiski ir nepieciešami konkrētā infrastruktūras centra

pakalpojumi. Ievērojot lielās, blīvi apbūvētās dārzkopības kooperatīvu teritorijas (DK), kuru

apdzīvotība sezonā faktiski atbilst pilsētas apbūves teritoriju raksturam, papildus apkalpojamo cilvēku

skaits novadā (bez deklarētajiem iedzīvotājiem) pēc dažādiem novērtējumiem sasniedz no 13 līdz 15

tūkstošiem, tātad, kopā ar pilsētas iedzīvotājiem, 16,5 līdz 18,5 tūkst., turklāt pēdējos gados arvien

aktualizējas tendence, lētāku dzīves apstākĜu meklējumos, dzīvot šajās teritorijās visu gadu. Attīstot

DK teritoriju iedzīvotāju integrēšanas programmas un nodrošinot šajās teritorijās pilnvērtīgus

infrastruktūras pakalpojumus, šī tendence strauji pieaugs. Nozīmīgi ir uzsvērt, ka Limbažu novada

Skultes pagasta funkcionālās saites ar Saulkrastu novadu ir ne tikai kaimiĦu attiecības, Skultes

iedzīvotāji un vairākas lielas DK izmanto Saulkrastu novada tehnisko un sociālo infrastruktūru.

13


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

5. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SAISTĪBA AR

ILGTERMIĥA STRATĒĂIJU

SAULKRASTU NOVADA VĪZIJA

2026.GADAM

STRATĒĢISKAIS VIRSMĒRĶIS

Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu uzņemšanas industriju

un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība ir bāzēta uz novada cilvēkresursiem

STRATĒĢISKIE

MĒRĶI

Ekonomiskās attīstības

stratēģiskie mērķi

Saulkrasti ir

iecienīts radošās

inteliģences un

ģimeņu kūrorts

Baltijas reģionā.

Ostas darbības

maksimāla

efektivitāte

Sociālās infrastruktūras

attīstības stratēģskais mērķis

Integrētās izglītības, sporta un

kultūras infrastruktūras

nodrošina iedzīvotāju vajadzības

atbilstoši attīstības centra

līmenim un specializācijai

Pārvaldības attīstības

stratēģskais mērķis

Saulkrastu novada pārvaldība

funkcionē atbilstoši reģionālas

nozīmes attīstības centra

prasībām

STRATĒĢISKĀS

PRIORITĀTES

1.PRIORITĀTE

Viesu uzņemšanas

industrija

2.PRIORITĀTE

Ostas attīstība

3.PRIORITĀTE

Kvalitatīva izglītība un

daudzpusīga kultūra

4.PRIORITĀTE

Novada efektīva

pārvaldība

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI

Novada tēla veidošana

Infrastruktūras

nostiprināšana

Tūrisma klastera

veidošanās

Kūrorta statuss;

nosacījumi kļūt par

Baltijas reģiona nozīmes

kūrortu

Mazmēra kuģu

pieņemšana un

apkalpošana

Pieguļošo teritoriju

attīstība

Vissezonu kuģošana

Vispārējās izglītības

iestāžu profilu veidošana,

interešu izglītības

stiprināšana

Sporta un kultūras

infrastruktūras objektu

attīstīšana

Ilgtermiņa kultūras

stratēģijas un

programmas izveidošana

Sociālo pakalpojumu

attīstīšana

Pārvaldes kapacitātes

celšana

Ielu, apgaismojuma,

stāvvietu, veloceliņu un

ietvju sakārtošana

Ūdensaimniecības un

siltumapgādes risinājumi

Videi draudzīgs

transports

Vidēja

termiņa

prioritātes

Radīt pamatnosacījumus

kļūt par Baltijas reģiona

nozīmes kūrortu

Nodrošināt ostas darbību

visu gadu un iespējas

pieņemt un apkalpot

mazmēra kuģus.

Nostiprināt vispārējo un

interešu izglītības

sistēmu, apmeklēta

kultūras dzīve visu gadu

Iegūt realitātē pamatotu

reģionālas nozīmes

attīstības centra statusu

1. att. Saulkrastu novada attīstības programmas saistība ar ilgtermiĦa stratēăiju

14


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

6. PRIORITĀŠU UN RĪCĪBAS VIRZIENU ĪSTENOŠANAS PASĀKUMU PLĀNS

Vidēja termiĦa prioritātes (VP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiĦa prioritāšu

sasniegšanu. Vidēja termiĦa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju, un

Ħemot vērā ilgtermiĦa prioritātes, SVID analīzi.

Vidēja termiĦa prioritātes un to saskaĦotība ar ilgtermiĦa prioritātēm

IlgtermiĦa prioritātes (IP)

1. IP Viesu uzĦemšanas industrijas

un kūrorta attīstība.

2. IP Ostas attīstība kā novada

ekonomikas stūrakmens.

3. IP Kvalitatīva izglītība,

daudzpusīga kultūra un sports.

4. IP Novada efektīva pārvaldība kā

sociālās vides un infrastruktūras

attīstības pamats.

Vidēja termiĦa prioritātes (VP)

VP1. Radīt pamatnosacījumus, lai Saulkrasti kĜūtu par

Baltijas reăiona nozīmes kūrortu.

VP2. Nodrošināt ostas darbību visu gadu un iespējas

ostā pieĦemt un apkalpot mazizmēra kuăus.

VP3. Nostiprināt un dažādot vispārējās un interešu

izglītības sistēmu un uzlabot tās konkurētspēju. Kultūras

dzīvi veidot tā, lai tā būtu aktīva un apmeklēta visa gada

garumā.

VP4. Iegūt reăionālas nozīmes attīstības centra statusu.

Rīcības virzieni (RV) ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja ilgtermiĦa un

termiĦa prioritāšu sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiĦā risināmie

uzdevumi (U), kas ir iniciatīvu un rīcību kopums.

Gan rīcības plānu, gan investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt attīstības

programmas darbības laikā, Ħemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības

budžetu.

15


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

1. TABULA

7. VIDĒJA TERMIĥA PRIORITĀTES, RĪCĪBU VIRZIENI UN UZDEVUMI SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNAM 2014.

2020. GADAM UN TO PAPILDINĀTĪBA AR CITIEM PROJEKTIEM.

Prioritāte Rīcības virziens Nr.p.k. Uzdevumi

Projektu papildinātība ar

citiem projektiem

1 2 3 4 5

VP1. Radīt

pamatnosacījumus,

lai Saulkrasti kĜūtu

par Baltijas

reăiona nozīmes

kūrortu.

RV1.1. Novada tēla veidošana

RV1.2. Tūrisma infrastruktūras

nostiprināšana

RV1.3. Tūrisma klastera

veidošana

RV1.4. Pasākumu plāns

Saulkrastu kūrorta statusa

atzīšanai

VP2. Nodrošināt

RV2.1. Mazizmēra kuău

ostas darbību visu

pieĦemšana un apkalpošana

9.

gadu un iespējas RV2.2. PieguĜošo teritoriju

ostā pieĦemt un attīstība

10.

apkalpot

mazizmēra kuăus. RV2.3. Vissezonu kuăošana 11.

1. U1.1.1. Novada zīmola politikas attīstīšana 2,3,4,5,6,7,

2. U1.1.2. Saulkrastu pozicionēšana tūrisma pakalpojumu tirgū 1,3 ,4,6,7,8,9

3.

U1.2.1. Dabas objektu un pludmales pieejamības un ilgtspējīgas

izmantošanas nodrošināšana, cilvēku plūsmas organizēšana

5,25,33,34,38

4. U1.2.2. Vides pieejamības nodrošināšana 3,4,25,33,34,38

5.

6.

7.

8.

U1.3.1. Pozicionēt Saulkrastu novadu kā pārreăionālas nozīmes

kultūras pasākumu norises vietu

U1.3.2. Atbalsts uzĦēmējiem viesu uzĦemšanas pakalpojumu

attīstīšanā

U1.3.4 Atbalsts viesu uzĦemšanas un pakalpojumu dažādošanas

un kvalitātes nodrošināšanai

1,2,3,4,6,7,22,23,24

2,3,4,7,8,9,16,17,21,22,23,

25,31,32,39,40

1,2,3,4,5,6,7,9,12,13

U1.4.1. Kūrorta attīstības programmas sagatavošana 1,2,3,4,5,6,7

U2.1.1. Izstrādāt un realizēt veicināšanas pasākumus kuău

apkalpošanas uzĦēmumu attīstībai ostā un tās tuvumā

U2.2.2. Uzlabot transporta pievadceĜu caurlaidību un satiksmes

drošību

U2.2.3. Sniegt palīdzību kuăojamības nodrošināšanai arī ledus

sezonā

11,12,24

10,12,24

10,11,24

16


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

1.TABULAS TURPINĀJUMS

1 2 3 4 5

VP3. Nostiprināt

un dažādot

vispārējās un

interešu izglītības

sistēmu un uzlabot

tās konkurētspēju.

Kultūras dzīvi

veidot tā, lai tā

būtu aktīva un

apmeklēta visa

gada garumā.

RV3.1. Izglītības iestāžu

mācību programmu

dažādošana, interešu izglītības

pilnveidošana

RV3.2. Saulkrastu novada

bibliotēkas darbības

pilnveidošana

RV3.3. VJMMS iestāžu

materiāltehniskās bāzes

nodrošināšana un

infrastruktūras pilnveidošana

12. U3.1.1. Vispārējās vidējās izglītības programmu ar novadam

aktuālu profesionālo ievirzi nodrošināšana vidusskolās

13. U3.1.2. Materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošana

profesionālās ievirzes programmas īstenošanai

6,8,14,15,

6,8,13,15

14. U3.1.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras un vides lebiekārtošana 4,27,29,32,33,34

15. U3.2.1. Bibliotēkas ēkas infrastruktūras pilnveidošana 4,22,26,27,28,29,30

16. U3.2.2. Bibliotēkas tehniskās bāzes nodrošināšana 4,15,22,26,27,28,29

17. U3.2.3. Bibliotēkas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 26,27,28,29,30

18. U3.3.1. VJMMS infrastruktūras pilnveidošana un jaunu telpu

nodrošināšana

4,14,19,27

19. U3.3.2. VJMMS izglītības kvalitātes nodrošināšana 18,22,23

20. U3.4.1. Saulkrastu muzeja izveidošana un attīstīšana 4,22,23,24,37

RV3.4. Kultūras un sporta

infrastruktūras objektu

21. U3.4.2. Sporta infrastruktūras objektu sakārtošana un izbūve 4,5,7,14,37

attīstīšana 22. U3.4.3. Kultūras infrastruktūras objektu attīstīšana, sakārtošana

un izbūve

4,5,23,24,37

RV3.5. IlgtermiĦa kultūras

stratēăijas un programmas

izveidošana

RV3.6. Infrastruktūras objektu

attīstīšana tūristu piesaistīšanai

23. U3.5.1. Kultūras dzīves atpazīstamības veicināšana un

sezonalitātes izlīdzināšana

4,5,14,20,21,22,24,30,32,3

3,37

24. U 3.6.1. Tūristu piesaistīšanas objektu sakārtošana un izbūve 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,20,21,

22,23,

17


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

1. TABULAS TURPINĀJUMS

1 2 3 4 5

VP4. Iegūt

reăionālas nozīmes

attīstības centra

statusu.

RV4.1. Sociālo pakalpojumu

attīstīšana

RV4.2. Pārvaldes kapacitātes

celšana

RV4.3. Ielu, ietvju,

apgaismojuma, stāvvietu un

veloceliĦu sakārtošana un

attīstīšana

RV4.4. Komunālās

saimniecības attīstības

risinājumi

25. U4.1.1. Veicināt novadam labvēlīgu lēmumu pieĦemšanu

Labklājības ministrijā, lai panāktu sociālo dienestu pakalpojumu

centru izvietošanu Saulkrastos

26. U4.1.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

infrastruktūras attīstības plāna izstrādāšana

27. U4.2.1. Saulkrastu novada domes pārvaldības un funkcionālās

kapacitātes nodrošināšana atbilstoši reăiona centra prasībām

4,6,8,26,27,28,29

25,27,29,30

12,14,15,20,22,23,24,26,28

,29,30,31,32,33.34,35,36,

37,39

28. U4.2.2. Jauniešu iesaistīšana novada attīstības procesos 27,23

29. U4.2.3. Iedzīvotāju apkalpošanas efektivitātes un ērtības

uzlabošana

10,12,14,15,19,21,26,30,31

,32,33,34,35,36,37,38,39

30. U4.2.4. e–pakalpojumu funkcionālā aptvēruma paplašināšana 2,3,5,22,23,24,26,28,29

31. U4.3.1. Satiksmes infrastruktūras attīstības plānošana 2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,29

32,33

32. U4.3.2. Ielu, ceĜu , tiltu un gājēju celiĦu infrastruktūras

rekonstrukcijas veikšana

2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,31

,33

33. U4.3.3. Ietvju un ielu apgaismojuma atjaunošana un attīstība 2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,29

31

34. U4.4.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana visā

Saulkrastu pilsētas teritorijā

35. U4.4.2. Ūdenssaimniecības pieejamības principiāla risinājuma

meklēšana DKS teritorijām

2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,29

35

2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,29

34

36. U4.4.3. Siltumsaimniecības energoefektivitātes uzlabošana 2,3,4,5,7,10,23,24,26,27,29

37. U4.4.4. Vides labiekārtošana un dabas risku mazināšana 2,3,4,5,7,10,23,24,26,27

18


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

1. TABULAS NOBEIGUMS

1 2 3 4 5

VP4. Iegūt

reăionālas nozīmes

attīstības centra

statusu.

RV4.5. Videi draudzīga

transporta pakalpojumu

38. U4.5.1. Velotransporta un videi draudzīga elektrotransporta

infrastruktūru attīstīšana viesu un iedzīvotāju apkalpošanas,

aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšanai

attīstīšana novadā 39. U4.5.2. DzelzceĜa staciju izvietojuma novadā optimizēšana

sadarbībā ar AS „Pasažieru Vilciens”

40. U4.6.1. Pamatojuma izstrāde novada robežu paplašināšanai un

attiecīga likumprojekta virzīšanas veicināšana novadam labvēlīgu

lēmumu pieĦemšanu Latvijas Pašvaldību savienībā un Vides

aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā

RV4.6. Reăionāla attīstības

centra statusa formāla iegūšana 41. U4.6.2. Veicināt novadam labvēlīgu lēmumu pieĦemšanu Vides

aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijā un atbalstu

Pārresoru koordinācijas centrā, lai valsts līmeĦa un reăionālajos

plānošanas dokumentos nostiprinātu Saulkrastiem reăionāla

attīstības centra statusu

2,3,4,5,7, 23,24,26,27,29

2,3,4,5,7,23,24,26,27,29

12,13,21,22,23,25,26,27,30

31,32,33,34,35,36,37,38,39

12,13,21,22,23,25,26,27,30

31,32,33,34,35,36,37,38,39

40

19


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2. TABULA

8. RĪCĪBAS VIRZIENOS VIDĒJĀ TERMIĥĀ (LĪDZ 2020. GADAM) SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

Rādītājs

Bāzes gads Pašreizējā

vērtība

RV 1.1. Novada tēla veidošana

2020. gadā sasniedzamais rezultāts

vai tendence

Informācija ceĜvežos par Baltijas jūras reăionu 2014. vismaz 2 ceĜvežos Pašvaldības dati

Pasākumu apmeklētība ziemā 2014. vismaz 30% no apmeklētības

vasarā

20

Avots

Pašvaldības dati

Viesu skaita pieaugums 2014. skaits Pašvaldības dati

RV 1.2. Infrastruktūras nostiprināšana

KājceliĦu tīkls kāpu zonā 2014. 20 km izveidotu celiĦu, par 50%

samazinātas izstaigātās zemsedzes

platības

Pašvaldības dati

Objektu skaits, kas pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2014. Pašvaldības dati

Darbojas privātu investoru izveidota starptautiskas klases viesnīca ar SPA

centru

RV 1.3. Tūrisma klastera veidošanās

2014. Darbības uzsākšanas fakts Pašvaldības dati

Saulkrastu tūrisma pakalpojumu sniedzēju apvienība 2014. Vismaz 30 dažādu profilu

pakalpojumu sniedzēju

RV 1.4. Rīcības kūrorta statusa atzīšanai

Pašvaldības dati

Gaisa kvalitāte 2014. Augsta pēc lihenoindikācijas Sabiedr.monitorings

Virsmas ūdeĦu kvalitāte 2014. Laba pēc bioindikācijas Sabiedr.monitorings

PeldūdeĦu kvalitāte 2014. 100% gadījumu atbilst obligātajām

prasībām un 80% - ieteicamajām

prasībām

Izstrādāta Saulkrastu, kā kūrorta, programma 2014. 0 Iestrādāts attīstības plānošanas

dokumentos

Veselības inspekcija

Pašvaldības dati


Rādītājs

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Bāzes gads Pašreizējā

vērtība

2020. gadā sasniedzamais rezultāts

vai tendence

Procedūra kūrorta statusa saĦemšanai 2014. MK rīkojums par kūrorta statusa

piešėiršanu

RV 2.1. Mazizmēra kuău pieĦemšana un apkalpošana

Mazizmēra kuău pieĦemšana un apkalpošana 2014. Apkalpoto peldlīdzekĜu skaits/

apgrozījums

RV 2.2. Ostai pieguĜošo teritoriju attīstība

21

Avots

Pašvaldības dati

Pašvaldības dati

Ostas kravu apgrozījums 2014. Ostā apstrādāto kravu apjoms Ostas dati

RV 2.3. Vissezonu kuăošana

Navigācijas sezonas ilgums 2014. dienas gadā Ostas dati

RV 3.1. Vispārējās izglītības iestāžu dažādošana, interešu izglītības stiprināšana

Apstiprinātas profesionālās ievirzes mācību programmas 2014. Vismaz 3 Izglītības iestāžu dati

AudzēkĦu skaits, kas apgūst profesionālās ievirzes mācību programmas 2014. Izglītības iestāžu dati

Atbilstošas telpas VJMMS, apgūtie finanšu līdzekĜi 2014. Pašvaldības dati

RV 3.2. Sporta un kultūras infrastruktūras objektu attīstīšana

Jaunas telpas muzejam, apgūtie finanšu līdzekĜi 2014. Pašvaldības dati

Stadionu un sporta centra rekonstrukcija, apgūtie finanšu līdzekĜi 2014. Rekonstruēti 2 stadioni un sporta

centrs

RV 3.3. IlgtermiĦa kultūras stratēăijas un programmas izveidošana

Pašvaldības dati

Regulāri notiekošo pasākumu skaits gadā 2014. Pašvaldības dati

Pasākumu skaits vasaras sezonā 2014. Pašvaldības dati

Ziemas sezonā 2014. Pašvaldības dati

Vairāku dienu pasākumu skaits sezonā, kas nodrošina dalībnieku un viesu

nakšĦošanu un uzturēšanos novadā

2014.

Vairāku dienu pasākumu skaits nesezonā, kas nodrošina dalībnieku un viesu 2014.


nakšĦošanu un uzturēšanos novadā

Rādītājs

Nodarbinātības Valsts aăentūras un Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras

nodaĜu darbība

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Bāzes gads Pašreizējā

vērtība

RV 4.1. Sociālo pakalpojumu attīstīšana

2020. gadā sasniedzamais rezultāts

vai tendence

Avots

2014. Izveidotas iestāžu filiāles Pašvaldības dati

Izstrādāta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programma 2014. Izstrādāta programma Pašvaldības dati

RV4.2. Pārvaldes kapacitātes celšana

Projektu skaits 2014. Pašvaldības dati

Projektu līdzfinansējuma apjoms 2014. Pašvaldības dati

Pārvaldības procesos iesaistīto jauniešu skaits 2014. Pašvaldības dati

Iesniegumu apkalpošanas termiĦš 2014. samazināts 1,5 reizes Pašvaldības dati

Iespējams elektroniski saĦemt visus pakalpojumus, kas neprasa obligātu

saĦēmēja fizisku klātbūtni

Izstrādāts pilsētas un novada transporta infrastruktūru rekonstrukcijas un

attīstības plāns

2014. pakalpojumu skaits un daĜa kopējā

skaitā

RV4.3. Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu un veloceliĦu sakārtošana un attīstīšana

2014. Dokuments pieĦemts novada domē Pašvaldības dati

Stāvvietas 2014. 2500 automašīnām Pašvaldības dati

„Park&Ride” stāvvietas 2014. 300 automašīnām un 500

velosipēdiem

Pašvaldības dati

Izbūvētas un atjaunotas ietves 2014. 45 km Pašvaldības dati

Apgaismes ėermeĦi nomainīti pret ekoefektīvākiem 2014. 30% Pašvaldības dati

Uzstādīt jauni ekoefektīvi apgaismes ėermeĦi 2014. 600 Pašvaldības dati

RV 4.4. Komunālās saimniecības attīstības risinājumi

Ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība 2014. Pakalpojums tiek piedāvāts visām

mājsaimniecībām

Pašvaldības dati

22


Rādītājs

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Bāzes gads Pašreizējā

vērtība

2020. gadā sasniedzamais rezultāts

vai tendence

NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtu jaudas 2014. atbilst sistēmas vajadzībām Pašvaldības dati

Siltumsaimniecības energoefektivitātes uzlabošana 2014. Darbības rādītāji atbilst novadā

izstrādātajai koncepcijai

Atkritumu šėirošanas vietas pilsētā un dārzu teritorijās 2014. 50 Pašvaldības dati

Ieviesta pludmales konteineru sistēma 2014. fakts Pašvaldības dati

RV 4.5. Videi draudzīgs transports

VeloceliĦu garums 2014. 50 km Pašvaldības dati

Elektroauto uzlādes stacija 2014. 0 1 Pašvaldības dati

DzelzceĜa šėērsošanas vietas 2014. 2 7 Pašvaldības dati

Pilsētas elektrotransporta kursēšana 2014. 0 Reizi pusstundā vasaras sezonā.

Reizi stundā ziemas sezonā.

Avots

Pašvaldības dati

Inčupes stacijas pārvietošana 2014. Nav Darbības fakts Pašvaldības dati

RV 4.6. Reăionāla attīstības centra statusa formāla iegūšana

Pamatojuma izstrāde novada robežu paplašināšanai 2014. Nav Saeimā iesniegts likumprojekts Pašvaldības dati

Saulkrasti fiksēti kā reăiona nozīmes attīstības centru 2014. Nav Dokumentēts fakts Pašvaldības dati

23


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

3. TABULA

9. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS RĪCĪBU PLĀNS UN REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 2014.2020. GADAM

Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiņš vai periods

Finansēšanas avots

Prioritāte

Projekta kopsumma

Pašvaldības līdzfinansējums,

LVL

Pašvaldības līdzfinansējums, %

Rezultatīvie rādītāji

U1.1.1. Novada

zīmola politikas

attīstīšana

Darba grupas izveide

novada simbola

priekšlikumu

izstrādāšanai un

apstiprināšanai

Saulkrastu tēlam

atbilstošu prezentācijas

materiālu sagatavošana

latviešu, angļu, krievu un

vācu valodā

Saulkrastiem atbilstošu

reklāmas produktu

dizainēšana un radīšana

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

RV 1.1. Novada tēla veidošana

2014. Pašvaldība VP1

2014.

2020.

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

VP1

VP1

2000 2000 100%

14000 2100 15%

10500 10500 100%

Izveidota darba grupa novada

simbola priekšlikumu izstrādāšanai

un apstiprināšanai

Sagatavoti Saulkrastu tēlam atbilstoši

prezentācijas materiāli latviešu,

angļu, krievu un vācu valodās

Sagatavoti Saulkrastiem atbilstoši

reklāmas produkti

Saulkrastiem raksturīgu Attīstības nodaļa, 2014. – Pašvaldība, VP1 50000 7500 15% Izvietoti Saulkrastiem raksturīgi

24


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U1.1.2. Saulkrastu

pozicionēšana

tūrisma

pakalpojumu tirgū

U1.2.1.Dabas

objektu un

pludmales

pieejamības un

ilgtspējīgas

izmantošanas

nodrošināšana,

cilvēku plūsmas

organizēšana

U1.2.2.Vides

pieejamības

nodrošināšana

vides objektu plānošana

un izvietošana

Dalība pašmāju un

starptautiskos tūrisma

tirgos

Atbilstošas informācijas

nodrošināšana un

norādes pilsētā, un visā

novadā, latviešu un angļu

valodās

Rotaļu laukumu, kas

paredzēti arī bērniem ar

kustību traucējumiem,

izveidošana (specializēts

aprīkojums bērnu rotaļu

laukumos)

Informatīvās sasaistes

izveidošana starp VIA

Baltica un pludmali –

lielformāta norādes uz

VIA Baltica, ceļa zīmes

līdz autostāvvietai,

informatīvais stends –

norāde līdz izejai uz

Būvvalde,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Tūrisma mārketinga

speciālists, Attīstības

nodaļa

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2020. ERAF, LIFE vides objekti

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

RV1.2.Tūrisma infrastruktūras nostiprināšana

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

2016. Pašvaldība,

ERAF

2014.

2016.

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

VP1 14 000 14 000 100% Dalība pašmāju un starptautiskos

tūrisma tirgos

VP1

VP1

VP1

21000 3150 15%

25000 3750 15%

25000 3750 15%

Informācija nodrošināta un norādes

izvietotas pilsētā, un visā novadā,

latviešu un angļu valodā

Izklaides vietās izveidoti rotaļu

laukumi, kas paredzēti arī bērniem ar

kustību traucējumiem (specializēts

aprīkojums bērnu rotaļu laukumos)

Izveidotas informatīvās sasaistes starp

VIA Baltica un pludmali –

lielformāta norādes uz VIA Baltica,

ceļa zīmes līdz autostāvvietai,

informatīvais stends – norāde līdz

izejai uz pludmali

25


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

pludmali

Izvietot vides reklāmas

ārpus Saulkrastu robežām

(Ādaži, Ragana, Lielupe)

3 gab..

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

ERAF

LEADER

VP1

15000 2250 15%

Izvietotas vides reklāmas ārpus

Saulkrastu robežām (Ādaži, Ragana,

Lielupe) 3gab.

Izvietot informatīvos

stendus - kartes Statoil

benzīntankos Saulkrastos

2 gab.

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

ERAF

VP1

6000 900 15%

Izvietoti informatīvie stendi – kartes

Statoil benzīntankos Saulkrastos 2

gab.

Pastaigu taku

pilnveidošana Baltajā

kāpā, Vides pieejamības

nodrošināšana, ainaviska

koka tilta izbūve pār

Inčupi

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP1

30000 1500 5%

Pilnveidota pastaigu taka Baltajā

kāpā, nodrošināta vides pieejamība,

izbūvēts koka tilts pār Inčupi

Saulrieta takas

labiekārtošana,

pieejamības

nodrošināšana pludmalei,

tiltiņu rekonstrukcijas

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors

2016. –

2020.

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP1

7000 350 5%

Labiekārtota Saulrieta taka,

nodrošināta pieejamība pludmalei,

veikta tiltiņu rekonstrukcija

RV1.3. Tūrisma klastera veidošana

U1.3.1.Pozicionēt

Saulkrastu novads

kā – pārreģionālas

nozīmes kultūras

pasākumu norises

vietu

Sadarbības plāna izstrāde

ar ārējiem kultūras

operatoriem ilgtermiņa

aktivitāšu plānošanā

Saulkrastiem specifisku

un tradicionālu kultūras

pasākumu inicēšana un to

ikgadējas regularitātes

nodrošināšana

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

2014.

2020.

Pašvaldība

Pašvaldība,

KM, ERAF

LEADER

VP1

VP1

3500 3500 100%

210000 31500 15%

Izstrādāts sadarbības plāns ar ārējiem

kultūras operatoriem ilgtermiņa

aktivitāšu plānošanā

Sagatavots Saulkrastiem specifisku un

tradicionālu kultūras pasākumu un to

ikgadējas regularitātes

nodrošināšanas plāns

26


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U1.3.2.Atbalsts

uzņēmējiem viesu

uzņemšanas

pakalpojumu

attīstīšanā

Informācijas izplatīšanas

plāna izstrādāšana

Reklāmas kampaņu

sagatavošana par

plānotajiem pasākumiem

Mārketinga pasākumu

organizēšana

Sadarbības plānošana

mēdijiem un Saulkrastu

kultūras pasākumu

popularizēšana

Daudzfunkcionāla

kultūras centra

pozicionēšana - kultūras

centra darbības plāna

izveide un savietojamība

ar citu kultūras operatoru

darbību

Informatīvā atbalsta

sniegšana un izplatīšana,

komunikāciju resursos

par viesu uzņemšanas

pakalpojumiem novadā

Konsultāciju

nodrošināšana

uzņēmējiem finansējuma

piesaistē un projektu

īstenošanā

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,

sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists

Attīstības nodaļa,

Sabiedrisko attiecību

speciālists,

ITspeciālists

Attīstības nodaļa,

Projektu nodaļa,

uzņēmējdarbības

padome

2014. Pašvaldība VP1

2014.

2020.

2014.

2020.

2014.

2020.

2015. –

2016.

2014.

2020.

2014.

2020.

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība

VP1

VP1

VP1

VP1

VP1

VP1

Novada iekšējā Attīstības nodaļa, 2015. Pašvaldība VP1

1000 1000 100%

35000 35000 100%

35000 35000 100%

7000 7000 100%

3500 3500 100%

7000 7000 100%

7000 7000 100%

1000 1000 100%

Izstrādāts informācijas izplatīšanas

plāns

Sagatavotas reklāmas kampaņas par

plānotajiem pasākumiem

27

Organizēti mārketinga pasākumi

Sagatavots sadarbības plāns ar

mēdijiem par Saulkrastu kultūras

pasākumu popularizēšanu

Izveidots kultūras centra darbības

plāns saistībā ar citu kultūras

operatoru darbību

Sagatavots informatīvais materiāls un

regulāri izplatīts komunikāciju

resursos par viesu uzņemšanas

pakalpojumiem novadā

Nodrošināta konsultāciju un

apmācību pieejamība uzņēmējiem

par finansējuma piesaisti un projektu

īstenošanu.

Izstrādāts novada iekšējās


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

komunikācijas plāna

izstrādāšana

Sabiedrisko attiecību

speciālists,

ITspeciālists

komunikācijas plāns

Izveidot bērnu spēļu

laukumus ar atrakciju

piedāvājumu tūristu

uzturēšanās vietās

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2015. Pašvaldība,

ERAF

VP1

15000 2250 15%

Izveidoti bērnu spēļu laukumi ar

atrakciju piedāvājumu tūristu

uzturēšanās vietās

Izveidot bērnu rotaļu

istabas/laukumus ar

bērnu atstāšanas un

pieskatīšanas iespējām uz

laiku, āra kafejnīcās,

pludmalēs

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2015. Pašvaldība

ELFLA

ERAF

VP1

15000 2250 15%

Izveidoti bērnu rotaļu

istabas/laukumi ar bērnu atstāšanas

un pieskatīšanas iespējām uz laiku,

āra kafejnīcās, pludmalēs

Pētījums par viesmīlības

pakalpojumu kvalitātes

standartiem līdzīgās

kūrortpilsētās Baltijā

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2015.

Pašvaldība,

ERAF; Igaunija

– Latvija,

Igaunija –

Krievija -

Latvija

VP1

10000 0 0%

Veikts pētījums par viesmīlības

pakalpojumu kvalitātes standartiem

līdzīgās kūrortpilsētās Baltijā

Apmācību organizēšana

vietējiem uzņēmējiem

Attīstības nodaļa 2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF; Igaunija

– Latvija,

Igaunija –

Krievija -

Latvija

VP1

10000 0 0%

Organizētas apmācības vietējiem

uzņēmējiem

Uzņēmēju iesaistīšana

patstāvīgu pakalpojumu

nodrošināšanā (pāreja no

piepelnīšanās modeļa un

pastāvīgu

uzņēmējdarbību tūrisma

Attīstības nodaļa,

uzņēmējdarbības

padome,

izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF; Igaunija

– Latvija,

Igaunija –

Krievija -

Latvija

VP1

7000 0 0%

Uzņēmēji iesaistīti patstāvīgu

pakalpojumu nodrošināšanā

28


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

nozarē)

Privāto investoru un

uzņēmēju piesaiste un

iesaistīšana vienota

tūrisma pakalpojuma

koncentrēšanā un

piedāvāšanā

Attīstības nodaļa,

Projektu nodaļa,

uzņēmējdarbības

padome

2014.

2020.

Pašvaldība,

EEZ

Norvēģijas

finanšu

instruments

VP1

7000 7000 100%

Piesaistīti privātie investori un

uzņēmēji vienota tūrisma

pakalpojuma piedāvāšanā

Nosacījumu izstrāde SPA

kompleksa projektēšanai,

būvniecība teritorijā

starp Ainažu, A. Kalniņa,

Vidrižu un Bīriņu ielām

(Baseini, SPA procedūras,

konferenču centrs,

panorāmas restorāns,

piekļuve pludmalei)

Attīstības nodaļa,

Projektu nodaļa,

uzņēmējdarbības

padome

2014.

2017.

Pašvaldība

VP1

5000 5000 100%

Izstrādāti nosacījumu SPA kompleksa

projektēšanai, teritorijā starp Ainažu,

A. Kalniņa, Vidrižu un Bīriņu ielām

(Baseini, SPA procedūras,

konferenču centrs, panorāmas

restorāns, piekļuve pludmalei)

Organizēt pasākumus

uzņēmējdarbības

aktivizēšanai tūrisma

nozarē, novada teritorijā

Attīstības nodaļa,

Projektu nodaļa,

uzņēmējdarbības

padome

2014.

2020.

Pašvaldība

VP1

7000 7000 100%

Organizēti pasākumi

uzņēmējdarbības aktivizēšanai

tūrisma nozarē novada teritorijā

Vienota pakalpojumu

klastera veidošana ar

kaimiņu novada

pašvaldībām un

uzņēmējiem (Carnikava,

Limbaži, Sēja, Salacgrīva)

Attīstības nodaļa,

Projektu nodaļa

uzņēmējdarbības

padome

2014.

2020.

Pašvaldība,

EEZ

Norvēăijas

finanšu

instruments

VP1

7000 0 0%

Sagatavots vienots pakalpojumu

klasteris ar kaimiņu novada

pašvaldībām un uzņēmējiem

(Carnikava, Limbaži, Sēja, Salacgrīva)

Vienotas datubāzes

izveide – kompleksu

pakalpojumu

aktualizēšana un

pilnveidošana, mobilo

Attīstības nodaļa, IT

speciālists

uzņēmējdarbības

padome

2014.

2020.

Pašvaldība

VP1

7000 7000 100%

Izveidota vienota datubāze par

kompleksu pakalpojumu sniegšanu

un izstrādātas un ieviestas mobilās

aplikācijas

29


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U1.3.3.Atbalsts

viesu uzņemšanas

un pakalpojumu

dažādošanas, un

kvalitātes

nodrošināšanai

U1.4.1. Kūrorta

attīstības

programmas

sagatavošana

aplikāciju izstrāde un

ieviešana

Sadarbībā ar VJMMS

organizēt tūristiem

dažādu arodu

meistarklases, radošās

darbnīcas ar iespējām

izstādīties

Atbalsts cilvēkresursu

apmācībā un speciālistu

piesaistīšanā ārstniecisko

atpūtas programmu

kvalitātes nodrošināšanai

Infrastruktūras atbalsta

nodrošināšana

ārstnieciskās atpūtas

objektiem

Kūrorta attīstības plāna

sagatavošana

Kūrorta ārstniecības

iestāžu grupas

izveidošana

Vides kvalitātes rādītāju

kontrole

Attīstības nodaļa,

VJMMS

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

uzņēmējdarbības

padome

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

uzņēmējdarbības

padome

2015. –

2020.

2016. –

2020.

2016. –

2020.

Pašvaldība ES

Programma

„Kultūra”

Pašvaldība

GRUNDTVIG -

pieaugušajiem

Pašvaldība,

VP1

VP1

VP1

RV1.4. Pasākumu plāns Saulkrastu kūrorta statusa atzīšanai

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,uzņē

mējdarbības padome

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,

uzņēmējdarbības

padome

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,

uzņēmējdarbības

padome

2015. –

2016.

2015. –

2016.

2014.

2020.

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība

VP1

VP1

VP1

Procedūras izstrādāšana Attīstības nodaļa, 2014. – Pašvaldība VP1

700 700 100%

7000 700 10%

10000 10000 100%

10000 10000 100%

1000 1000 100%

1000 1000 100%

1000 1000 100%

Sadarbībā ar VJMMS organizēti

tūristiem dažādu arodu meistarklases,

radošās darbnīcas ar iespējām

izstādīties

Veikta speciālistu piesaistīšana un

apmācība ārstniecisko atpūtas

programmu kvalitātes nodrošināšanai

Nodrošināšināts infrastruktūras

atbalsts ārstnieciskās atpūtas

objektiem

30

Sagatavots kūrorta attīstības plāns

Izveidota kūrorta ārstniecības iestāžu

grupa

Veikta Vides kvalitātes rādītāju

kontrole

Izstrādāta procedūra kūrorta statusa


U2.1.1.Izstrādāt

un realizēt

veicināšanas

pasākumus

mazizmēra kuģu

apkalpošanas

uzņēmumu

attīstībai ostā un

tās tuvumā

U2.2.2.Uzlabot

transporta

pievadceļu

caurlaidību un

satiksmes drošību

kūrorta statusa

saņemšanai

Kūrorta inovāciju un

pētniecības centra

izveidošana

Sadarbībā ar ostas

pārvaldi veicināt ES

fondu līdzekļu piesaisti,

lai aktivizētu pasākumus

mazizmēra kuģu

apkalpošanai ostā un tās

tuvumā

Pievedceļu

rekonstrukcija, gājēju

ietvju ierīkošana, īpaši

Aģes kreisajā krastā -

Melnsila iela, Jūras

prospekts un Upes iela

(1782t.m. X7m),

prettrokšņa pasākumu

izstrāde un īstenošana.

Likvidēt kravu

pārkraušanas laukumu

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

izpilddirektors,uzņē

mējdarbības padome

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors,

uzņēmējdarbības

padome

2016. saņemšanai

2014.

2016.

Pašvaldība,

EEZ un

Norvēģijas

valdības

divpusējā

finanšu

instruments

VP1

RV2.1. Mazizmēra kuģu pieņemšana un apkalpošana Skultes ostā

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

2014.

2020.

Pašvaldība

VP2

RV2.2. Ostai pieguļošo teritoriju attīstība

2014.

2020.

2014.

2015.

Pašvaldība, SM,

ERAF

Pašvaldība, SM,

ERAF

VP2

VP2

2000 500 25%

3000 3000 100%

700000 105000 15%

120000 18000 15%

Izveidota kūrorta inovāciju un

pētniecības centrs

Piesaisti ES fondu līdzekļi, lai

aktivizētu pasākumus mazizmēra

kuģu apkalpošanai ostā un tās

tuvumā

Rekonstruēti pievedceļi, gājēju ietves

Aģes kreisajā krastā - Melnsila iela,

Jūras prospekts un Upes iela

(1782t.m. X7m), izstrādāti

prettrokšņa pasākumi un īstenoti

konkrētās vietās

Likvidēts kravu pārkraušanas

laukums Melnsila ielā, tā vietā

31


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Melnsila ielā tā vietā

ierīkojot auto

stāvlaukumu 8200

izpilddirektors

ierīkots auto stāvlaukums 8200 m2

un atpūtnieku pakalpojumu centrs

m 2 un atpūtnieku

pakalpojumu centru

Pieejas nodrošināšana

zvejnieku laivu un kuģīšu

piestātnei aiz

Zvejniekciema Kultūras

nama (žoga likvidācija,

brauktuves un

stāvlaukuma izveidošana,

zivju tirgus izveide, kā arī

laivu slipa izveidošana)

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2015.

Pašvaldība, SM,

ERAF

VP2

35000 5250 15%

Nodrošināta pieeja zvejnieku laivu

un kuģīšu piestātnei aiz

Zvejniekciema Kultūras nama

(likvidēts žogs, izveidotas brauktuves

un stāvlaukums, izveidots zivju tirgus

un laivu slips)

Jahtu piestātnes ar

nepieciešamajiem

infrastruktūras

pakalpojumiem, t.sk.

elingu ierīkošana

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

PPP, ERAF,

VP2

450000 0 0%

Ierīkota Jahtu piestātne ar

nepieciešamajiem infrastruktūras

pakalpojumiem, t.sk. elingu

Ostas infrastruktūras

pilnveidošana un

pielāgošana kā Saulkrastu

tūrisma "magnētobjekta"

vajadzībām (skatu

laukuma ierīkošana,

esošo laipu

rekonstrukcija un jaunu

veidošana, pieeja molam,

pastaigu ceļš uz mola).

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2017.

ERAF,

Pārrobežas

sadarbības

projekti

VP2

185000 0 0%

Pilnveidota Ostas infrastruktūra

Saulkrastu tūrisma "magnētobjekta"

vajadzībām (ierīkots skatu laukums,

rekonstruētas esošās laipas un

izveidotas jaunas, pieeja molam,

pastaigu ceļš uz mola).

U2.3.1.Sniegt

palīdzību

Sadarbībā ar ostas

pārvaldi veicināt ES

Ostas pārvalde,

Attīstības nodaļa,

2014.

2020.

Pašvaldība

VP2

3000 3000 100%

Piesaistīti ES fondu līdzekļi

kuģojamības nodrošināšanai arī ledus

32


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

kuģojamības

nodrošināšanai arī

ledus sezonā

U3.1.1.

Vidusskolās

nodrošināt

vispārējās vidējās

izglītības

programmu ar

novadam aktuālu

profesionālo

ievirzi

U3.1.2. Materiāli,

tehniskais

nodrošinājums

profesionālās

ievirzes

programmas

īstenošanai

fondu līdzekļu piesaisti izpilddirektors sezonā

Izstrādāt profesionālās

ievirzes programmu -

Tūrisms (ar iespēju apgūt

svešvalodas),

kurortoloģija, gidi,

sabiedriskās attiecības

Skolotāju profesionālā

pilnveides mācību

apmaksa

Zaļās klases izveidošana –

mācības ārpus skolas

Sadarbojoties ar Latvijas

augstskolām un vietējiem

uzņēmējiem, sagatavot

programmas karjeras

izglītības jomā

Izglītības iestāžu E-klases

darbības turpināšanai,

inventāra (planšetdatori

u.c. katram skolēnam un

skolotājiem) iegāde

UNIMAT darbgaldu

iegāde tehnoloģiju

stundām

RV3.1. Izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, interešu izglītības pilnveidošana

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

2014.

2020.

2017. –

2019.

2014.

2018.

Pašvaldība,

IZM,

Programma

„Jaunatne”

Comenius

Pašvaldība,VIA

A, ESF,

Comenius

Pašvaldība,

IZM, E-twining,

ESF,LIFE

Pašvaldība,Prog

ramma

„Jaunatne”,

ESF, Comenius

GRUNDTVIG

2014. Pašvaldība,Prog

ramma

„Jaunatne”,

ESF, Comenius,

GRUNDTVIG

2017. Pašvaldība,Prog

ramma

„Jaunatne”,

ESF, Comenius,

GRUNDTVIG

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

12000 0 0%

7000 0 0%

15000 2250 15%

1000 150 15%

20000 3000 15%

6000 900 15%

Izstrādāta profesionālās ievirzes

programma - Tūrisms (ar iespēju

apgūt svešvalodas), kurortoloģija,

gidi, sabiedriskās attiecības

Tiek īstenota skolotāju profesionālās

pilnveides mācību apmaksa

Izveidotas Zaļās klases

Sadarbojoties ar Latvijas augstskolām

un vietējiem uzņēmējiem,

sagatavotas programmas karjeras

izglītības jomā

Iegādāti planšetdatori u.c. katram

skolēnam un skolotājiem. Izglītības

iestāžu E – klases darbības

turpināšanai

Iegādāti UNIMAT darbgaldi

tehnoloģiju stundām

33


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Izglītības iestāžu

ēdināšanas pakalpojumu

un aprīkojuma pilnveide

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2016. Pašvaldība,

IZM, ERAF,

VP3

35000 5250 15%

Pilnveidoti izglītības iestāžu

ēdināšanas pakalpojumi un

aprīkojums

Veikt Zvejniekciema

skolas kabinetu remontu

un labiekārtošanu

(sākumsk., mūzika,

vizuālā m., vēsture, latv.

val. un lit.)

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība, ,

ERAF

VP3

70000 10500 15%

Veikts Zvejniekciema skolas

kabinetu remonts un labiekārtošana

(sākumsk., mūzika, vizuālā m.,

vēsture, latv. val. un lit.)

Izglītības iestāžu

aprīkojuma

modernizācija

(Interaktīvās tāfeles,

Interaktīvais monitors

skolas vestibilā)

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

VP3

10000 1500 15%

Modernizēts izglītības iestāžu

aprīkojums (Interaktīvās tāfeles,

Interaktīvais monitors skolas

vestibilā)

U3.1.3.

Labiekārtot

izglītības iestāžu

infrastruktūru un

vidi

Saulkrastu un

Zvejniekciema skolas

apkārtnes labiekārtošana

(izzinošās, atpūtas zonas

izveidošana)

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2016.

EST-LAT-RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

LEADER

KPFI, Vides

investīciju

fonds

ERAF,LIFE

VP3

10000 1500 15%

Labiekārtotas Saulkrastu un

Zvejniekciema skolas apkārtnes

(izzinošās, atpūtas zonas izveidošana)

Bibliotēkas ar lasītavu

ierīkošana Saulkrastu vsk.

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2017. Pašvaldība,

ERAF

Kultūrkapitāla

fonds

VP3

18000 2700 15%

Ierīkota bibliotēka ar lasītavu

Saulkrastu vsk.

Saulkrastu skolas

siltināšana, fasādes

remonts, hidroizolācijas

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

ERAF

VP3

120000 18000 15%

Siltināta Saulkrastu skola, veikts

fasādes remonts, trešā stāva projekta

izstrāde un būvniecība, ierīkota

34


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

ierīkošana un trešā stāva

projekta izstrāde un

būvniecība

hidroizolācija

Ēdināšanas telpas

piebūves (nosegts

iekšpagalms) projekta

izstrāde un būvniecība

Attīstības nodaļa

Būvvalde , skolas

direktors,

izpilddirektors

2014. Pašvaldība,

ERAF

VP3

140000 21000 15%

Izbūvēta ēdināšanas telpa (nosegts

iekšpagalms) projekta

Transporta līdzekļa

iegāde skolām skolēnu

pārvadāšanai uz mācību

priekšmetu olimp. un

sporta sacensībām.

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2017. Pašvaldība,

ERAF

VP3

40000 6000 15%

Iegādāts transporta līdzeklis skolām

skolēnu pārvadāšanai uz mācību

priekšmetu olimp. un sporta

sacensībām.

Velosipēdu novietņu

izbūve pie izglītības

iestādēm

Skolas direktors,

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014. Pašvaldība, KIF

– popularizē

aktīvu

dzīvesveidu –

„Veselībai un

dzīvotpriekam”

– 2000,00LVL,

10% savs , vai

cits ieguldījums

VP3

7500 1125 15%

Izbūvētas velosipēdu novietnes pie

izglītības iestādēm

Sākumskolas (Raiņa ielā

6) piebūves projekta

izstrāde un būvniecība

Izpilddirektors,

Sākumskolas vadītāja

2015. Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

VP3

120000 18000 15%

Izbūvēta piebūve Sākumskolai (Raiņa

ielā 6)

PII "Rūķītis" ventilācijas

ierīkošana

Izpilddirektors,

Sākumskolas vadītāja

2016. –

2019.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

VP3

145000 21750 15%

Ierīkota PII "Rūķītis" ventilācija

PII "Rūķītis" 2. stāva

rekonstrukcija

Izpilddirektors,

Sākumskolas vadītāja

2017. –

2019.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

VP3

70000 10500 15%

Veikta rekonstrukcija PII "Rūķītis" 2.

stāvā

35


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

PII "Rūķītis" pagalma -

grupu rotaļu - atpūtas

zonu rekonstrukcija,

sporta laukuma

ierīkošana

Izpilddirektors,

Sākumskolas vadītāja

2014.

2017.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

VP3

75000 11250 15%

Rekonstruēts PII "Rūķītis" pagalms -

grupu rotaļu - atpūtas zona, ierīkots

sporta laukuma

"Vecā bērnudārza" ēkas

PII "Rūķītis" teritorijā

rekonstrukcija par

pirmsskolas vecuma

bērnu interešu izglītības

centru

Izpilddirektors,

Sākumskolas vadītāja

2015. –

2016.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

VP3

185000 27750 15%

Rekonstruēta "Vecā bērnudārza" ēka

PII "Rūķītis" teritorijā par

pirmsskolas vecuma bērnu interešu

izglītības centru

RV3.2. Saulkrastu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana

U3.2.1.Bibliotēkas

infrastruktūras

pilnveidošana

Bibliotēkas iekšēja

reorganizācija. Skolas

bibliotēkas pārvietošana

uz skolas telpām

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība

VP3

1000 1000 100%

Veikta bibliotēkas iekšējā

reorganizācija. Skolas bibliotēka

pārvietota uz skolas telpām

Telpu aprīkošana (Lifta

izbūve) cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām,

velosipēdu novietnes

ierīkošana

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF, ELFLA

VP3

22000

20000

3300

3000

15%

15%

Iebūvēts lifts un velosipēdu novietne

Ēkas siltināšana. Papildus

tualetes izbūve. Telpu

kosmētiskais remonts

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2015. –

2020.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF ELFLA

VP3

195000 29250 15%

Veikta ēkas siltināšana, tualešu

izbūve, telpu kosmētiskais remonts

U3.2.2. Bibliotēkas

tehniskās bāzes

nodrošināšana

Iegādāties jaunus datorus,

projektoru, ekrānu,

mēbeles, grāmatas

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF KPFI,

VP3

20000 3000 15%

Iegādāti jauni datori, projektors,

ekrāns, mēbeles, grāmatas

Nodrošināt bibliotēkas

pakalpojumus redzes

invalīdiem

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2015. Pašvaldība,

VARAM,

ERAF ELFLA

VP3

5000 250 15%

Nodrošināti bibliotēkas pakalpojumi

redzes invalīdiem

36


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U3.2.3. Bibliotēkas

darbinieku

kvalifikācijas

paaugstināšana

U3.3.1. VJMMS

infrastruktūras

pilnveidošana un

jaunu telpu

nodrošināšana

Darbinieku regulāras

mācības profesionālās

pilnveides programmās

Nodrošināt darbiniekiem

pieredzes apmaiņas

braucienus

VJMMS telpu

nodrošināšana

Saulkrastos mūzikas un

mākslas izglītībai - ēkas

iegāde vai jaunbūve

VJMMS ēkas

Zvejniekciemā, Ostas ielā

15 , ēkas siltināšana,

apkures rekonstrukcija

Nodrošināt darbiniekiem

pieredzes apmaiņas

braucienus

VJMMS telpu

Zvejniekciemā

paplašināšana, telpu

pielāgošana bērniem ar

īpašām vajadzībām

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

Bibliotēkas vadītāja,

izpilddirektors

2014.

2020.

2014.

2020.

Pašvaldība,

GRUNDTVIG,

Comenius

Pašvaldība,

Starptautiskās

sadarbības

programmas,

Rīcības

programma

mūžizglītības

jomā –

Comenius,

E-twining

VP3

7000 1050 15%

Darbinieki regulāri mācās

profesionālās pilnveides programmās

VP3 7000 1050 15% Darbiniekiem nodrošināti pieredzes

apmaiņas braucieni

RV3.3. VJMMS iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.

2018.

2014.

2019.

2014.

2020.

2016. –

2018.

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

KPFI, ERAF

Pašvaldība, ESF

GRUNDTVIG

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

VP3

VP3

VP3

VP3

250000 37500 15%

45000 6750 15%

7000 1050 15%

195000 29250 15%

Iegādāta vai jaunbūvēta ēka VJMMS

Saulkrastos mūzikas un mākslas

izglītībai

VJMMS ēkas siltināšana un veikta

apkures rekonstrukcija

Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, ēkas

Darbiniekiem nodrošināti pieredzes

apmaiņas braucieni

Veikta VJMMS telpu Zvejniekciemā

paplašināšana

37


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U3.3.2. VJMMS

izglītības

kvalitātes

nodrošināšana

(koplietošanas telpas,

garderobes audzēkņiem

un pedagogiem, zāle

koncertiem u.c. - Ostas

ielā 15 (piebūve,

rekonstrukcija) vai

piebūve Zvejniekciema

vsk. VJMMS vajadzībām

VJMMS bibliotēkas

pilnveide

Specializēto IT

programmatūru

nodrošināšana VJMMS

mācību procesam

VJMMS materiāli,

tehniskās bāzes

nodrošinājums.

VJMMS pedagogu

nodrošināšana ar

portatīvajiem datoriem,

e-klases ieviešana

kultūrizglītībā

VJMMS pedagogu

izglītošana darbā ar

specializētajām mūzikas

un mākslas

datorprogrammām,

interaktīvajām

tehnoloģijām, citām

inovācijām

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.

2018.

2014.

2018.

2014.

2018.

2014.

2018 .

2014.

2018 .

Pašvaldība,

VKKPF

Pašvaldība,

EEZ,VIAA

VP3

VP3

Pašvaldība ESF VP3

Pašvaldība

ERAF

ESF,

GRUNDTVIG

VP3

VP3

2000 300 15%

10000 1500 15%

10000 1500 15%

5000 750 15%

4000 600 15%

38

Veikta VJMMS bibliotēkas pilnveide

VJMMS mācību process nodrošināts

ar specializēto IT programmatūru

Nodrošināta VJMMS materiāli,

tehniskā bāze

VJMMS pedagogi nodrošināti ar

portatīvajiem datoriem, e – klases

ieviešanai kultūrizglītībā

VJMMS pedagogi izglītoti darbā ar

specializētajām mūzikas un mākslas

datorprogrammām, interaktīvajām

tehnoloģijām, citām inovācijām

Plenēra nometņu Skolas direktors, 2014. – Pašvaldība, ESF, VP3 7000 1050 15% Plenēra nometņu organizēšanā


U3.4.1.Saulkrastu

muzeja

izveidošana un

attīstīšana

U3.4.2.Sporta

infrastruktūras

objektu

sakārtošana un

izbūve

organizēšana

Zvejniekciemā un

Saulkrastos, piesaistot

VJMMS pedagogus

mentoru un nometņu

vadītāju darbā

Muzejam piemērotu

telpu iegāde ar

rekonstrukciju vai

būvniecība

Atbilstošas

dokumentācijas

sakārtošana muzeja

akreditācijas procesam

Muzeja tehniskā

nodrošinājuma un

modernu tehnoloģiju

iegāde

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

izpilddirektors 2020. GRUNDTVIG,

programma

„Kultūra”

RV3.4. Kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Brīvdabas muzeja izveide Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Saulkrastu sporta centra

jumta remonts

Iegādāties pacēlāju sporta

centram, atbilstoši griestu

augstumam

Sporta centra tehniskās

bāzes pilnveidošana un

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja

2014.

2020 .

2014.

2016 .

2014.

2020.

2014. -

2020 .

2014.

2015.

2014.

2015.

2014.

2020.

Pašvaldība

,ERAF

Pašvaldība

Pašvaldība

,ERAF, VKKF

Pašvaldība

LEADER,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF,

Pašvaldība,

ERAF,

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

280000 42000 15%

7000 1050 15%

70000 10500 15%

135000 20250 15%

60000 9000 15%

9000 1350 15%

28000 4200 15%

Zvejniekciemā un Saulkrastos

piesaistīti VJMMS pedagogi

Iegādāta telpa ar rekonstrukciju vai

uzbūvēts muzejs

Sakārtota dokumentācija muzeja

akreditācijas procesam

Iegādāts muzeja tehniskais

nodrošinājums

39

Izveidots Brīvdabas muzejs

Saremontēts Saulkrastu sporta centra

jumts

Iegādāts pacēlājs sporta centram,

atbilstoši griestu augstumam

Pilnveidota Sporta centra tehniskā

bāze un labiekārtots centrs


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

centra labiekārtošana Izpilddirektors Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

Ierīkot novada rajonos

āra sporta aktivitātēm

paredzētus laukumus ar

atbilstošu aprīkojumu

(ielu vingrošana, strītbols

u.c.)

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3

35000 5250 15%

Ierīkots novada rajonos āra sporta

aktivitātēm paredzēts laukums ar

atbilstošu aprīkojumu (ielu

vingrošana, strītbols u.c.)

Uzbūvēt telpas ziemas

pludmales volejbolam pie

Zvejniekciema stadiona

vai skolas

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

2017. Pašvaldība,

ERAF,

VP3

300000 45000 15%

Uzbūvētas telpas ziemas pludmales

volejbolam pie Zvejniekciema

stadiona vai skolas

Izveidot apgaismotu

distanču slēpošanas trasi

pie Zvejniekciema

stadiona un Saulkrastos

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3

10000 1500 15%

Izveidota apgaismota distanču

slēpošanas trase pie Zvejniekciema

stadiona un Saulkrastos

Slidotavas un slidu nomas

izveidošana

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

LEADER

VP3

7000 1050 15%

Izveidota slidotava un slidu noma

Daudzfunkcionāla āra

hokeja laukuma ar

bortiem izveidošana

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2016. –

2018.

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

VP3

45000 6750 15%

Izveidots daudzfunkcionāls āra

hokeja laukums ar bortiem

40


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

jauniešu

iniciatīvu

projekti

Piebūve Saulkrastu sporta

centram - skvoša zāle un

telpa lielā inventāra

glabāšanai

Attīstības nodaļa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2015. Pašvaldība,

ERAF,

VP3

300000 45000 15%

Uzcelta piebūve Saulkrastu sporta

centram - skvoša zāle un telpa lielā

inventāra glabāšanai

Valsts nozīmes sporta un

atpūtas bāzes "Aģe"

izveide Zvejniekciema

stadiona teritorijā, tai

skaitā sportistu nakts

mītnes

Attīstības nodaļa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2015. –

2019.

LOK

līdzfinansējums

, ERAF

VP3

2500000 0 0%

Uzcelta Valsts nozīmes sporta un

atpūtas bāze "Aģe" Zvejniekciema

stadiona teritorijā, tai skaitā sportistu

nakts mītnes

Deju grīdas iegāde

(300m 2 )Saulkrastu sporta

centram (saliekama)

starptautisku sporta deju

sarīkojumu organizēšanai

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2016. Pašvaldība,

ERAF, Valsts

Investīciju

Programma

VP3

3000 450 15%

Iegādāta deju grīda

(300m 2 )Saulkrastu sporta centram

(saliekama) starptautisku sporta deju

sarīkojumu organizēšanai

Sporta centra ventilācijas

efektivitātes uzlabošana

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2015. Pašvaldība,

ERAF

VP3

30000 4500 15%

Uzlabota Sporta centra ventilācijas

efektivitāte

Saulkrastu tenisa centra,

pie Pēterupes, iegāde vai

jauna izveide

Saulkrastu stadiona

rekonstrukcija

Kultūras un sporta

centra vadītāja

Izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2014.

2017.

Pašvaldība,

ERAF

2015. Pašvaldība,

ERAF

U3.4.3.Kultūras K/n „Zvejniekciems” Kultūras un sporta 2014. – Pašvaldība, VP3

VP3

VP3

150000 22500 15%

600000 90000 15%

160000 24000 15%

Izveidots Saulkrastu tenisa centrs pie

Pēterupes

Veikta Saulkrastu stadiona

rekonstrukcija

Veikta K/n „Zvejniekciems”

41


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

infrastruktūras

objektu attīstīšana,

sakārtošana un

izbūve

iekštelpu rekonstrukcija

un pilnveidošana

nodrošinot kvalitatīva

pakalpojuma sniegšanu

un vienlīdzīgas iespējas

visām personām

neatkarīgi no vecuma,

dzimuma, invaliditātes

Renovēt k/n

„Zvejniekciems” skatītāju

zāli un skatuvi, akustiskie

risinājumi, nodrošināt

ugunsdrošības prasībās

K/n„Zvejniekciems”

lielajā zālē veikt

akustikas un gaismas

tehnikas projektēšanu

K/n „Zvejniekciems”

izbūvēt ārējo kravas liftu

uz skatuvi

Saulkrastu estrādes

rekonstrukcija

augstvērtīgas vasaras

koncertdzīves

nodrošināšanai un

sezonas pagarināšanai

Uzbūvēt virs Saules

laukuma saliekamo

vasaras jumtu un

iegādāties saliekamos

krēslus

centra vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors

2015. ERAF, ELFLA rekonstrukcija un pilnveidošana

iekštelpas nodrošinot kvalitatīvai

pakalpojuma sniegšanai un

vienlīdzīgas iespējas visām personām

neatkarīgi no vecuma, dzimuma,

invaliditātes

2014.

2015.

2014.

2015.

2014.

2015.

2014.

2015.

2014.

2015.

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

VP3

VP3

VP3

VP3

VP3

350000 52500 15%

3500 525 15%

20000 3000 15%

1000000 150000 15%

30000 4500 15%

Renovēta k/n „Zvejniekciems”

skatītāju zāle un skatuve, akustiskie

risinājumi, nodrošināta

ugunsdrošības prasībām

K/n „Zvejniekciems” lielajā zālē

veikta akustikas un gaismas tehnikas

projektēšana

K/n „Zvejniekciems” izbūvēts ārējais

kravas lifts uz skatuvi

Rekonstruēta Saulkrastu estrāde

augstvērtīgas vasaras koncertdzīves

nodrošināšanai un sezonas

pagarināšanai

Uzbūvēts virs Saules laukuma

saliekamais vasaras jumts un iegādāti

saliekamie krēsli

42


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Saules laukuma otrās

kārtas labiekārtojums

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors

2014.

2017.

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

VP3

70000 10500 15%

Veikts Saules laukuma otrās kārtas

labiekārtojums

Uzbūvēt Amatnieku un

mākslinieku radošās

darbnīcas Raiņa ielā u.c.

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors

2014.

2017.

Pašvaldība,

ERAF, KM

VP3

65000 9750 15%

Uzbūvētas Amatnieku un

mākslinieku radošās darbnīcas Raiņa

ielā u.c.

Izbūvēt Zivju Tirgus placi

un pieeju zvejas laivu

piestātnei aiz k/n

„Zvejniekciems”

Attīstības nodaļa,

Ostas pārvalde,

Izpilddirektors

2014.

2017.

Pašvaldība,

ERAF, ELFLA

VP3

30000 4500 15%

Izbūvēts Zivju Tirgus placis un pieeja

zvejas laivu piestātnei aiz k/n

„Zvejniekciems”

RV3.5. Ilgtermiņa kultūras stratēģijas un programmas izveidošana

U3.5.1.Kultūras

dzīves

atpazīstamības

veicināšana un

sezonalitātes

izlīdzināšana

Iegādāties stacionāru

kino ekrānu un

projektoru sporta centrā

K/n „Zvejniekciems”

mazajai zālei iegādāties

koncertflīģeli

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2015. Pašvaldība,

ERAF, ELFLA,

ES Programma

„Kultūra”

2015. Pašvaldība,

ERAF, ELFLA,

ES LKKF

VP3

VP3

9000 1350 15%

10000 1500 15%

Iegādāts stacionārs kino ekrāns un

projektors sporta centrā

Iegādāts K/n „Zvejniekciems” mazajai

zālei koncertflīģelis

Foto albūma izdošana un

kino arhīva veidošana,

digitalizējot tās filmas,

kuras ir uzņemtas

Saulkrastos vai stāsta par

Saulkrastiem un tās

iedzīvotājiem

Attīstības nodaļa, ,

Kultūras un sporta

centra vadītāja

2015. –

2016.

Pašvaldība,

Programma

„Kultūra”

VP3

10000 7500 75%

Izdots Foto albūms un izveidots kino

arhīvs

Ikgadēju vēstures

pētījumu veikšana un

apkopošana, izdodot 1 – 2

brošūras gadā

Kultūras un sporta

centra vadītāja

2014.

2020.

Pašvaldība,

VKKF

VP3

15000 2250 25%

Veikts un apkopots ikgadējs vēstures

pētījums, izdotas 1 – 2 brošūras gadā

43


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Organizēt

vides plānošanu un

ainavu arhitektūru,

ziemas plenēru

organizēšana Baltijas

jūras reģiona valstīm

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

EEZ, LIFE

VP3

21000 5250 25%

Organizēta vides plānošana un

ainavu arhitektūra, ziemas plenēri

Baltijas jūras reģiona valstīm

Organizēt Starptautisku

jauno mākslinieku

plenēru ziemā „Jūra,

saule, cilvēki”

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

EEZ,

Programma

„Kultūra”

VP3

21000 3150 25%

Organizēts Starptautisks jauno

mākslinieku plenērs ziemā „Jūra,

saule, cilvēki”

Organizēt Ziemeļvalstu

keramiķu plenēru

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

EEZ

Programma

„Kultūra”

VP3

21000 3150 25%

Organizēts Ziemeļvalstu keramiķu

plenērs

Organizēt Starptautisku

koru festivālu "Saulīte

ausa"

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2015. –

2020.

Pašvaldība,

EST-LAT-RUS

1. prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

Programma

„Kultūra”

VP3

21000 3150 25%

Organizēts Starptautisks koru

festivāls "Saulīte ausa"

Organizēt Starptautisku

bērnu un jauniešu sporta

deju konkursu

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

Izpilddirektors

2016. Pašvaldība,

EST-LAT-RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

Programma

„Kultūra”

VP3

30000 4500 15%

Organizēts Starptautisks bērnu un

jauniešu sporta deju konkurss

Organizēt Starptautisku

ziemas sporta veidu

cienītāju festivālu

Attīstības nodaļa,

Kultūras un sporta

centra vadītāja,

2014.

2020.

Pašvaldība,

EST-LAT-RUS

1.prioritāte

VP3

25000 3750 25%

Organizēts Starptautisks ziemas

sporta veidu cienītāju festivāls

44


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Izpilddirektors

(WI-FI),

2.priorit.

RV3.6. Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai

U 3.6.1.Tūristu

piesaistīšanas

objektu

sakārtošana un

izbūve

Multifunkcionāla skatu

torņa - platformas

celtniecība Saulkrastos

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF, ES

Programma

„Kultūra”, LIFE

VP3

1000000 150000 15%

Uzcelts multifunkcionāls skatu tornis

Saulkrastos

Pastaigu ceļa ierīkošana

kāpu zonā Saulkrastu

centrā starp Ķīšupi un

Pēterupi

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2014.

2017.

Pašvaldība, ES

Programma

„Kultūra”

LIFE, ERAF

VP3

410000 61500 15%

Ierīkots pastaigu ceļš kāpu zonā

Saulkrastu centrā starp Ķīšupi un

Pēterupi

Kuģīšu - jahtu - laivu

piestātnes celtniecība

Saulkrastu centrā

(stacionārs risinājums ar

komunikācijām līdz jūrai

un sezonas laikā

noenkurojami pontoni

jūrā)

Attīstības nodaļa

Būvvalde, Ostas

pārvalde,

Izpilddirektors

2015. –

2020.

Pašvaldība,

ERAF,LIFE

VP3

450000 67500 15%

Uzcelta Kuģīšu - jahtu - laivu

piestātne Saulkrastu centrā

(stacionārs risinājums ar

komunikācijām līdz jūrai un sezonas

laikā noenkurojami pontoni jūrā)

Laulību vietas ierīkošana

Baltajā kāpā

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2014.

2015.

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP3

35000 5250 15%

Ierīkota Laulību vieta Baltajā kāpā

Labiekārtot melnalkšņu

audzi (gravu pie

Saulkrastu sporta centra),

izveidojot apgaismotas

koka laipas un norādes

par aizsargājamiem

kokiem, veidojot to kā

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2014. Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP3

3000 450 15%

Labiekārtota melnalkšņu audze

(gravu pie Saulkrastu sporta centra),

izveidotas apgaismotas koka laipas un

norādes par aizsargājamiem kokiem

45


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

dabas izziņas parku

Sakārtot īpašuma

attiecības Skolas ielā 17

Saulkrastos pie Kaudzīšu

muzeja, rotaļu laukumu

„Bērnu saliņa” pie k/n

„Zvejniekciems”, skvērs

A. Kalniņa ielā

Izpilddirektors

Jurists, Būvvalde

2015. –

2020.

Pašvaldība

VP3

50000 7500 15%

Sakārtotas īpašuma attiecības Skolas

ielā 17 Saulkrastos pie Kaudzīšu

muzeja, pie k/n „Zvejniekciems”,

skvērs A. Kalniņa ielā

Atjaunot dabā

vēsturiskajā vietā kuģu

būves vietu, seno amatu

prasmju demonstrēšanai

un apgūšanai

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2016. –

2020.

Pašvaldība,

LIFE,

ERAF,ELFLA

VP3

120000 0 0%

Atjaunota dabā vēsturiskajā vietā

kuģu būves vieta, seno amatu

prasmju demonstrēšanai un

apgūšanai

Pie k/n „Zvejniekciems”

uzbūvēt muzikālu

strūklaku ar gaismas

efektiem un izveidot

nelielu parku ar soliņiem

pie tās

Attīstības nodaļa

Būvvalde

Izpilddirektors

2015. –

2020.

Pašvaldība,

LIFE,

ERAF,ELFLA

VP3

100000 15000 15%

Pie k/n „Zvejniekciems” uzbūvēta

muzikāla strūklaka ar gaismas

efektiem un izveidots neliels parks ar

soliņiem pie tās

RV4.1. Sociālo pakalpojumu attīstīšana

U4.1.1.Veicināt

novadam labvēlīgu

lēmumu

pieņemšanu

Labklājības

ministrijā, lai

panāktu sociālo

dienestu

pakalpojumu

centru izvietošanu

Saulkrastos

Sagatavot priekšlikumu

par sociālo dienestu

pakalpojumu centru

izvietošanu Saulkrastos

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

2014.

2016.

Pašvaldība,

VP4

1000 1000 100%

Sagatavoti priekšlikumi par sociālo

dienestu pakalpojumu centra

izvietošanu Saulkrastos

46


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.1.2. Izstrādāt

sociālo

pakalpojumu un

sociālās palīdzības

infrastruktūras

attīstību

Sociālo dzīvokļu

celtniecība novadā

Pašvaldības iestāžu

pieejamības

nodrošināšana cilvēkiem

ar īpašām vajadzībām

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

2014.

2016.

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF

ELFLA

VP4

VP4

350000 52500 15%

75000 11250 15%

Uzcelti sociālie dzīvokļi novadā

Nodrošināta Pašvaldības iestāžu

pieejamība cilvēkiem ar īpašām

vajadzībām

Projekta izstrāde

pašvaldības sociālās

aprūpes centra

būvniecībai

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

2018. –

2020.

Pašvaldība,

ERAF

ELFLA

VP4

12000 1800 15%

Izstrādāts projekts pašvaldības

sociālās aprūpes centra būvniecībai

Jaunu, kvalificētu

speciālistu piesaistīte

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

VP4

70000 10500 15%

Piesaistīti kvalificēti speciālisti

Higiēnas centra

izveidošana

Izpilddirektors, SD 2016. –

2018.

Pašvaldība,

ERAF

ELFLA

VP4

20000 3000 15%

Izveidots Higiēnas centrs

Pilnveidot Preventīvo

sociālo darbu (mobilā

brigāde)

Izpilddirektors, SD 2014. Pašvaldība ,

ESF

VP4

55000 8250 15%

Pilnveidos Preventīvais sociālais

darbs, izveidota mobilā brigāde

Informācijas

nodrošināšana par

veselības aprūpes

pakalpojumiem un

veselības veicināšanu

SD, Sabiedrisko

attiecību speciālists,

IT speciālists

2014.

2020.

Pašvaldība

VP4

700 700 100%

Nodrošināta informācija par veselības

aprūpes pakalpojumiem un veselības

veicināšanu

Informācijas

nodrošināšana par

SD, Sabiedrisko

attiecību speciālists

2014.

2020.

Pašvaldība

VP4

700 700 100%

Nodrošināta informācija par

sociālajiem pakalpojumiem domes

47


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.2.1. Saulkrastu

novada domes

pārvaldības un

funkcionālo

kapacitātes

atbilstību

nodrošināt reģiona

centra prasībām

sociālajiem

pakalpojumiem domes

mājas lapā, novada presē

Krīzes centra izveide

Jaunu speciālistu piesaiste

novada domē (ainavu

arhitekta, pilsētas galvenā

mākslinieka, kūrorta

speciālista, tūrisma

mārketinga, mājas lapas

uzturētājs u.c.)

Esošo novada

arhitektonisko vērtību

apzināšana un

izvērtēšana, vienota

novada vizuālā tēla

koncepcijas izstrāde un

ieviešana

"Klientu apkalpošanas

centra" ierīkošana domes

1. stāva foajē

Domes darbinieku

kabinetu un klientu

uzgaidāmo telpu

atbilstoša iekārtošana

Domes deputāti,

Izpilddirektors, SD

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2015. –

2018.

Pašvaldība, KIF

– Veselībai un

dzīvotpriekam

un Palīdzība

māmiņām

VP4

RV4.2. Pārvaldes kapacitātes celšana

2014.

2016.

2014.

2020.

2014.

2016.

2015. –

2017.

Pašvaldība ,

ESF

Pašvaldība

VP4

VP4

Pašvaldība, ESF VP4

Pašvaldība,

ESF, ERAF

VP4

60000 9000 15%

144000 21600 15%

10000 1500 15%

21000 3150 15%

45000 6750 15%

mājas lapā, novada presē

Izveidots Krīzes centrs

Piesaistīti jauni speciālisti novada

domē

Apzinātas un izvērtētas esošās

novada arhitektoniskās vērtības,

izstrādāta vienota novada vizuālā tēla

koncepcija

Ierīkots "Klientu apkalpošanas

centrs" domes 1. stāva foajē

Iekārtoti Domes darbinieku kabineti

un klientu uzgaidāmā telpa

48


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Novada komunikācijas

plāna starp pašvaldību un

iedzīvotājiem izstrāde

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014. Pašvaldība VP4

1500 1500 100%

Izstrādāts novada komunikācijas

plāns

Kvalitātes vadības

sistēmas ieviešana

pašvaldībā

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2016.

Pašvaldība, ESF VP4

6000 1800 30%

Ieviesta Kvalitātes vadības sistēma

pašvaldībā

Apmācības, kursi un

semināri domes

darbiniekiem

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

ESF,SIF,

VP4

100000 0 0%

Organizēti apmācību kursi un

semināri domes darbiniekiem

Civilās aizsardzības plāna

izstrāde, apstiprināšana

Attīstības nodaļa

izpilddirektors,

2014. Pašvaldība VP4

3500 3500 100%

Izstrādāts un apstiprināts Civilās

aizsardzības plāns

U4.2.2.Jauniešu

iesaistīšana novada

attīstības procesos

Izstrādāt jaunatnes

politikas pamatnostādnes

Saulkrastu novadā

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014. Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

Comenius

VP4

500 475 95%

Izstrādātas jaunatnes politikas

pamatnostādnes Saulkrastu novadā

Jaunatnes centra

ierīkošana

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2015. –

2016.

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

Comenius

VP4

500 250 50%

Ierīkots Jaunatnes centrs

Jauniešu iesaistīšana

brīvprātīgā darba

programmās

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014.

2020.

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4

40000 30000 75%

Jaunieši tiek iesaistīti brīvprātīgā

darba programmās

Jauniešu nometņu

organizēšana dzīves

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

2014.

2020.

Pašvaldība,

Jaunatne

VP4

50000 37500 75%

Tiek organizētas Jauniešu nometnes

dzīves prasmju iemaņu

49


U4.2.3.Iedzīvotāju

apkalpošanas

efektivitātes un

ērtības uzlabošana

U4.2.4.Epakalpojumu

funkcionālā

aptvēruma

paplašināšana

U4.3.1.Satiksmes

infrastruktūras

attīstības

plānošana un

izbūve

prasmju iemaņu

pilnveidošanai

Jauniešu domes izveide

Jauniešu ģimeņu aktīva

iesaistīšana novada

attīstības plānošanas

procesos

Vienas pieturas aģentūras

koncepta Saulkrastu

novadam izveide

Vienas pieturas aģentūras

pakalpojumu centra

izveidošana Saulkrastos

Veikt Pašvaldības

pakalpojumu auditu e-

pakalpojumu iespējamā

klāsta noteikšanai

Sadarbība ar portālu

www.latvija.lv izvietot

e–pašvaldības

pakalpojumus

Novada autostāvvietu

shēmas izstrāde

Projekta izstrāde

autostāvvietām gar

speciālists

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

speciālists

Attīstības nodaļa,

Jaunatnes lietu

speciālists

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2014.

2020.

2014.

2020.

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

Pašvaldība

Pašvaldība

VP4

VP4

2014. Pašvaldība VP4

2014. Pašvaldība VP4

2016. Pašvaldība VP4

2014. Pašvaldība VP4

70000 52500 75%

7000 7000 100%

7000 7000 100%

7000 3500 50%

7000 33250 95%

500 500 100%

RV4.3. Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu sakārtošana un attīstīšana

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

2014.

2016.

2014.

2020.

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

VP4

10000 1500 15%

34000 5100 15%

50

pilnveidošanai

Izveidota Jauniešu dome

Jauniešu ģimenes tiek aktīva

iesaistītas novada attīstības

plānošanas procesos

Izveidots vienas pieturas aģentūras

koncepts Saulkrastu novadam

Izveidota Vienas pieturas aģentūras

pakalpojumu centrs Saulkrastos

Veikts Pašvaldības pakalpojumu

audits e-pakalpojumu iespējamā

klāsta noteikšanai

Izvietoti pašvaldības e–pakalpojumi

www.latvija.lv

Izstrādāta novada autostāvvietu

shēma

Izstrādāts projekts autostāvvietām gar

pilsētas galvenajām ielām (Rīgas,


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

pilsētas galvenajām ielām

(Rīgas, Ainažu, Bīriņu,

Vidrižu, L.Paegles,

Skolas, Pļavas u.c. ielām)

komunālserviss

Ainažu, Bīriņu, Vidrižu, L.Paegles,

Skolas, Pļavas u.c. ielām)

Autostāvvietu izbūve gar

pilsētas galvenajām ielām

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014.

2020.

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

450000 67500 15%

Izbūvētas autostāvvietas gar pilsētas

galvenajām ielām

Park&Ride stāvvietas pie

Saulkrastu dzelzceļa

stacijas projekta izstrāde

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014.

2016.

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

7000 1050 15%

Izstrādāts projekts Park&Ride

stāvvietai pie Saulkrastu dzelzceļa

stacijas

Park&Ride stāvvietas pie

Saulkrastu dzelzceļa

stacijas izbūve

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016. –

2020.

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

160000 24000 15%

Uzbūvētas Park&Ride stāvvietas pie

Saulkrastu dzelzceļa stacijas

Stāvlaukumu

rekonstrukcija un izbūve:

Baltā kāpa, Katrīnbāde,

Raiņa ielas galā, Vidrižu

iela, Akācijas iela,

Koklītes

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014.

2018.

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

100000 15000 15%

Rekonstruēti un uzbūvēti

stāvlaukumi: Baltā kāpa, Katrīnbāde,

Raiņa ielas galā, Vidrižu iela,

Akācijas iela, Koklītes

Pašvaldības ceļu, tiltu un

caurteku inventarizācija,

tehniskā apsekošana un

prioritāšu saraksta

sagatavošana

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014. Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

5000

1200000

750

180000

15%

Veikta pašvaldības ceļu, tiltu un

caurteku inventarizācija, tehniskā

apsekošana un prioritāšu saraksta

sagatavošana

U4.3.2.Ielu, ceļu,

tiltu un gājēju

celiņu

infrastruktūras

ierīkošana un

rekonstrukcija

Gājēju un velosipēdistu

celiņu ierīkošana un

rekonstrukcija 45 km

7 dzelzceļa gājēju pāreju

projektu izstrāde un

ierīkošana

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014.

2016.

2014.

2016.

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

VP4

1200000

42000

180000

6300

15%

42000 6300 15%

Ierīkoti un rekonstruēti gājēju un

velosipēdistu celiņi (45 km)

Izstrādāti projekti un izbūvētas 7

dzelzceļa gājēju pārejas

51


U4.3.3.Ietvju un

ielu apgaismojuma

atjaunošana un

attīstība

U4.4.1.Ūdenssaim

niecības

pakalpojumu

nodrošināšana visā

Saulkrastu pilsētas

teritorijā

Ielu rekonstrukcija -

jauna asfalta seguma

uzklāšana un esošā

uzturēšana 30 km apjomā

Ielu rekonstrukcija -

grants seguma uzklāšana

140 km

Gājēju tiltiņu, pār upēm,

apsekošana, projektu

izstrāde, rekonstrukcija

Tiltu rekonstrukcija 10

gb: Ķīšupes iela; VEF

Biķernieki 5 zona; 7

zona, DS Āres; V101

Inčupe, Pēterupe; Ķīšupe

V 78 tilts pāri Ķīšupei (S

– V ceļš); pie DS Roze

Ielu apgaismojuma

uzturēšana un

rekonstrukcija 1300 un

jaunu apgaismes ķermeņu

uzstādīšana 600 gb.

Lietus ūdeņu novadīšanas

sistēmas ierīkošana un

rekonstrukcija 10 km

Kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcija un

paplašināšana pilsētā

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2014.

2020.

2014.

2020.

2014. -

2020.

2014.

2020.

2014.

201.

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

VP4

5

880 000 882000 15%

300000 45000 15%

Jauna asfalta seguma uzklāšana un

esošā uzturēšana 30 km apjomā

52

Grants seguma uzklāšana 140 km

VP4 160 000 24 000 15% Apsekoti un sagatavoti projekti gājēju

tiltiņu, pār upēm, rekonstrukcijai

VP4 2 000

000

VP4

RV4.4. Komunālās saimniecības attīstības risinājumi

2014.

2016.

2014.

2016.

300 000 15% Veikta 10 tiltu rekonstrukcija:

Ķīšupes iela; VEF Biķernieki 5 zona;

7 zona, DS Āres; V101 Inčupe,

Pēterupe; Ķīšupe V 78 tilts pāri

Ķīšupei (S - V ceļš); pie DS Roze

480000 72000 15%

Veikta ielu apgaismojuma uzturēšana

un rekonstrukcija 1300 un jaunu

apgaismes ķermeņu uzstādīšana (600

gb.)

Pašvaldība, KF VP4 1

000 000 150000 15% Veikta lietus ūdeņu novadīšanas

sistēmas (10 km) rekonstrukcija

Pašvaldība,

KF,ERAF

VP4

285000 42750 15%

Veikta kanalizācijas sistēmas

rekonstrukcija un paplašināšana

pilsētā

Ūdensapgādes sistēmas Izpilddirektors, 2014. – Pašvaldība, KF, VP4 195000 29250 15% Veikta ūdensapgādes sistēmas


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.4.2.Ūdenssaim

niecības

pieejamības

principiāls

risinājums DKS

teritorijām

U4.4.3.Siltumsaim

niecības

energoefektivitāte

s uzlabošana

rekonstrukcija un

paplašināšana. Pilsētā 14

km

Jaunas attīrīšanas iekārtas

NAI (notekūdeņu

attīrīšanas iekārta) izbūve

pilsētas vajadzībām

DKS Ūdensapgādes

sistēmas izbūve:Gaisma,

Zeme, Mežvidi- 3 km, ;

Saulainā ieleja, Banga,

Selga, Pēterupe, Jubileja,

Silmala 5 km; Saulīte,

Ķīšupe 1, Ķīšupe 2=3 km,

Pabaži B, Veselība 2,5

km;

DKS kanalizācijas

sistēmas izveidošana

13500m (100ls/m)

Izstrādāt novada

nākotnes siltuma

piegādes koncepciju un

rīcības plānu, paredzot uz

AER (koģenerācija)

bāzētas jaunas katlu

mājas būvniecību,

siltumtīklu paplašināšana

5 km x 130 ls

Zvejniekciemā uzstādīt

jaunu katlumāju, kas

darbotos izmantojot par

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2018. ERAF rekonstrukcija un paplašināšana,

pilsētā 14 km

2014.

201.

2014. -

2017.

2014.

2016.

Pašvaldība, KF,

ERAF

Pašvaldība, KF,

ERAF

Pašvaldība, KF,

ERAF

2014. Pašvaldība,

KPFI, ERAF

2015. Pašvaldība,

KPFI, ERAF

VP4

VP4

VP4

VP4

VP4

100000 15000 15%

1147500 172125 15%

1350000 202500 15%

650000 97500 15%

180000 27000 15%

Veikta jaunas attīrīšanas iekārtas NAI

(notekūdeņu attīrīšanas iekārta)

izbūve pilsētas vajadzībām

Veikta DKS Ūdensapgādes sistēmas

izbūve: Gaisma, Zeme, Mežvidi- 3

km; Saulainā ieleja, Banga, Selga,

Pēterupe, Jubileja, Silmala 5 km;

Saulīte, Ķīšupe 1, Ķīšupe 2 = 3 km,

Pabaži B, Veselība 2,5 km;

Veikta DKS kanalizācijas sistēmas

izveidošana 13 500 m (100 ls/m)

Izstrādāta novada nākotnes siltuma

piegādes koncepcija un rīcības plāns,

paredzot uz AER (koģenerācija)

bāzētas jaunas katlu mājas

būvniecību, siltumtīklu

paplašināšana 5 km x 130 ls

Uzstādīta jauna katlumāja

Zvejniekciemā, kas darbojas

izmantojot par kurināmo koksnes

53


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

kurināmo koksnes

biomasas granulas, jaunas

siltumtrases izbūve 1,2

km x150

biomasas granulas, izbūvēta jauna

siltumtrases 1,2 km x150

Energoefektivitātes

paaugstināšanai veikt ēku

tehnisko apsekošanu un

energoauditu,

projektēšanu, realizāciju

6 pašvaldības ēkās

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016. Pašvaldība,

KPFI, ERAF

VP4

750000 112500 15%

Veikta ēku tehniska apsekošana un

energoaudits, projektēšana,

realizācija 6 pašvaldības ēkās

U4.4.5.Vides

labiekārtošana un

dabas risku

mazināšana

Konteinertipa WC

uzstādīšana pie

peldvietām, Saulkrastu

stacijas tuvumā, kuras

piemērotas cilv. ar

īpašām vajadzībām

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016. Pašvaldība,

KF,ERAF, LIFE

VP4

150000 22500 15%

Uzstādītas konteinertipa WC pie

peldvietām, Saulkrastu stacijas

tuvumā, kuras piemērotas cilv. ar

īpašām vajadzībām

Ostas ielas 15 pagalma

labiekārtošana (zaļo zonu

plānojama/stādījumu

maiņa, vides

labiekārtojuma objekti -

velosipēdu stendi, soliņi,

celiņu seguma maiņa,

jaunu celiņu ierīkošana,

žoga nomaiņa)

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2017. Pašvaldība,

ERAF, LIFE

VP4

30000 4500 15%

Labiekārtots Ostas ielas 15 pagalma

(zaļo zonu plānojama/stādījums

maiņa, vides labiekārtojuma objekti -

velosipēdu stendi, soliņi, celiņu

seguma maiņa, jaunu celiņu

ierīkošana, žoga nomaiņa)

Informatīvo norāžu tīkla

optimizēšana 100 gb.

Attīstības nodaļa,

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016. Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4

40000 6000 15%

Optimizēts informatīvo norāžu tīkls

100 gb.

Informatīvo stendu

izvietošana ciemos

Izpilddirektors,

Saulkrastu

2014.

2016.

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4

13000 1950 15%

Izvietoti informatīvie stendi ciemos

54


Rotaļu laukuma

ierīkošana, pilnveidošana

Tirgus laukuma izveide

Saulkrastu centrā

Izveidot velonovietnes

pie sabiedriski

pieejamiem objektiem

Esošo kapu

labiekārtošana, žoga

izbūve. Esošās saldējamās

iekārtas un telpu

rekonstrukcija.

Jaunu kapu projektēšana

Jauno kapu 1. kārta

izbūve

Krasta kāpu stiprinājumu

projekta izstrāde un

izveide (aizsargstādījumi,

kapitālie risinājumi)

komunālserviss

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Attīstības plānotājs,

izpilddirektors

Attīstības plānotājs,

izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

2016. Pašvaldība,

2015. –

2016.

LIFE, ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

2016. Pašvaldība, KF

– VARAM

Igaunija –

Latvija –

Krievija I

prioritāte (1.3.),

LIFE

2016. Pašvaldība,

ERAF

2016. –

2017.

2018. –

2020.

2014.

2020.

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4

VP4

VP4

VP4

VP4

VP4

VP4

40000 6000 15%

25000 3750 15%

50000 7500 15%

120000 18000 15%

12000 1800 15%

75000 11250 15%

350000 37500 15%

Ierīkoti un pilnveidoti rotaļu

laukumi

Izveidots tirgus laukums Saulkrastu

centrā

Izveidotas velonovietnes pie

sabiedriski pieejamiem objektiem

55

Labiekārtoti esošie kapi

Izstrādāts jaunu kapu projekts

Nodota jauno kapu 1. kārta

Izstrādāts projekts un izveidoti krasta

kāpu stiprinājumi (aizsargstādījumi,

kapitālie risinājumi)

Upju krastu stiprinājumu Attīstības plānotājs, 2014. – Pašvaldība, VP4 150000 15000 15% Izstrādāts projekts upju krastu


U4.5.1.Velotransp

orta un videi

draudzīga elektro

transporta

infrastruktūru

attīstīšana viesu

un iedzīvotāju

apkalpošanas,

aktīvās atpūtas un

veselīga

dzīvesveida

popularizēšana

projekta izstrāde un

izveide

Iespējamā maršruta,

elektrotransporta un

iegādes izpēte

Elektrotransporta

pakalpojuma mārketinga

plāna izstrāde

Tehniskās

dokumentācijas

sagatavošana par

transportlīdzekļu iegādi

Elektromobiļu

elektroenerģijas uzlādes

stacijas projekta

sagatavošana

Izveidot velonovietnes

pie naktsmītnēm un

ēdināšanas vietām,

sabiedriski pieejamiem

objektiem.

Marķēti 40 km

velomaršruti, pielāgojot

esošo infrastruktūru

velobraucējiem

Izbūvēt 12 km jauna

veloceliņa

izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2020. LIFE, ERAF stiprinājumam

RV4.5. Videi draudzīga transporta pakalpojumu attīstīšana novadā

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības plānotājs,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības nodaļa,

izpilddirektors

Attīstības plānotājs,

izpilddirektors

2016. Pašvaldība VP4

2016. Pašvaldība ESF, VP4

LIFE

2016. Pašvaldība ESF,

LIFE

2016. Pašvaldība ESF,

LIFE

2016. Pašvaldība

LIFE,ERAF

2014.

2017.

2014.

2020.

Pašvaldība,

LIFE ERAF

Pašvaldība,

ERAF

VP4

VP4

VP4

VP4

VP4

5000 750 15%

5000 750 15%

5000 750 15%

10000 1500 15%

20000 3000 15%

20000 3000 15%

100000 15000 15%

Veikta iespējamā elektrotransporta

maršruta koncepta sagatavošana un

elektrotransporta iegādes izpēte

Veikta elektrotransporta

pakalpojuma mārketinga plāna

izstrāde

Sagatavota tehniskā dokumentācija

par transportlīdzekļu iegādi

Sagatavots projekts elektromobiļu

elektroenerģijas uzlādes stacijai

Izveidotas velonovietnes pie

naktsmītnēm un ēdināšanas vietām,

sabiedriski pieejamiem objektiem.

Marķēti 40 km velomaršruti,

pielāgota esošo infrastruktūru

velobraucējiem

56

Izbūvēti no jauna 12 km veloceliņa

U4.5.2.Sadarbībā Dzelzceļa stacijas Inčupe Attīstības plānotājs, 2016. SM, ERAF, VP4 100000 0 0% Pārvietota dzelzceļa stacija Inčupe uz


ar AS „Pasažieru

Vilciens”

optimizēt

dzelzceļa staciju

izvietojumu

novadā

U4.6.1.Pamatojum

a izstrāde novada

robežu

paplašināšanai un

attiecīga

likumprojekta

virzīšanas

veicināšana

novadam labvēlīgu

lēmumu

pieņemšanu

Latvijas

Pašvaldību

savienībā un Vides

aizsardzības un

reģionālās

attīstības

ministrijā

U4.6.2.Veicināt

novadam labvēlīgu

lēmumu

pieņemšanu Vides

aizsardzības un

reģionālās

attīstības

pārvietošana uz

Saulkrastu centra pusi

apt. līdz 1 km Saulkrastu

centra virzienā

Sagatavot priekšlikumu

par novada

administratīvās robežas

izmaiņām

Rīgas reģiona telpiskās un

attīstības plānošanas

dokumentos Saulkrastus

fiksēt kā reģiona nozīmes

attīstības centru

izpilddirektors,

deputāti

Domes

priekšsēdētājs,

izpilddirektors,

deputāti

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Attīstības plānotājs

izpilddirektors,

deputāti

RV4.6. Reģionāla attīstības centra statusa iegūšana

2016. Pašvaldība VP4

2016. Pašvaldība VP4

1000 1000 100%

5000 5000 100%

Saulkrastu centra pusi apt. līdz 1 km

Saulkrastu centra virzienā

Sagatavots priekšlikums par novada

administratīvās robežas izmaiņām

Rīgas reģiona telpiskās un attīstības

plānošanas dokumentos Saulkrasti

fiksēti kā reģiona nozīmes attīstības

centrs

57


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

ministrijā un

atbalstu Pārresoru

koordinācijas

centrā, lai valsts

līmeņa un

reģionālajos

plānošanas

dokumentos

nostiprinātu

Saulkrastiem

reģionāla attīstības

centra statusu

58


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

II. INVESTĪCIJU PLĀNS

Saulkrastu novada domes investīciju plāns ir bāzēts uz izstrādātā pasākumu plāna

priekšlikumu saraksta, kas savukārt ir saistīts ar stratēăijas pamatelementiem attiecīgajam laika

periodam un izriet no tiem.

Plānotās investīcijas, galvenie rādītāji

6. TABULA

Plānošanas cikls Gads Aptuvenais attīstības budžets, Ls

ĪstermiĦa

Vidēja termiĦa

2014. 2 745 120

2015. 8 809 710

2016. 7 512 960

2017. 4 084 974

2018. 3 034 460

2019. 1 803 120

2020. 2 228 870

Kopā 31733600

no tā finansē pašvaldība

4 536 850

no tā ārējais finansējums 27 196 750

No augšup minētajām investīcijām plānots, ka pašvaldības līdzfinansējums būs

Ls 4 536 850, bet pārējo summu segs, piesaistot ES fondu naudu projektu realizēšanai un arī citus

ārējā finansējuma avotus. Tas nozīmē, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek plānots 14.3% no visas

investīciju kopsummas.

59


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie izpildītāji

Izpildes termiĦš vai

periods

Finansēšanas avots

Prioritāte

Projekta kopsumma

Pašvaldības

līdzfinansējums, LVL

Pašvaldības

līdzfinansējums, %

Nepieciešamās finanses (LVL),

sadalījums pa kalendāra/programmas gadiem

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I II III IV V VI VII

RV1.1. Novada tēla veidošana

U1.1.1.

Novada zīmola

politikas

attīstīšana

Darba grupas

izveide, novada

simbola

priekšlikumu

izstrādāšanai un

apstiprināšanai

Saulkrastu tēlam

atbilstošu

prezentācijas

materiālu

sagatavošana

latviešu, angĜu,

krievu un vācu

valodās

Attīstības

nodaĜa,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

Attīstības

nodaĜa,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014 Pašvaldība VP1 2000 2000 100% 2000 0 0 0 0 0 0

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 14000 2100 15% 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Saulkrastiem

atbilstošu

reklāmas

produktu

dizainēšana un

radīšana

Attīstības

nodaĜa,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 10500 10500 100% 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

60


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Saulkrastiem

raksturīgu vides

objektu

plānošana un

izvietošana

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF, LIFE

VP1 50000 7500 15% 2000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

U1.1.2.

Saulkrastu

pozicionēšana

tūrisma

pakalpojumu

tirgū

Dalība pašmāju

un starptautiskos

tūrisma tirgos

Tūrisma

mārketinga

speciālists,

Attīstības nodaĜa

RV1.2.Tūrisma infrastruktūras nostiprināšana

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 14000 14000 100% 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

U1.2.1. Dabas

objektu un

pludmales

pieejamības un

ilgtspējīgas

izmantošanas

nodrošināšana,

cilvēku plūsmas

organizēšana

Atbilstošas

informācijas

nodrošināšana un

norādes pilsētā un

visā novadā

latviešu un angĜu

valodās

Attīstības

nodaĜa,

Izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 21000 3150 15% 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

U1.2.2. Vides

pieejamības

nodrošināšana

Izveidot izklaides

vietas, kur rotaĜu

laukumi paredzēti

arī bērniem ar

kustību

traucējumiem

(specializēts

aprīkojums bērnu

rotaĜu laukumos

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2016

Pašvaldība,

ERAF

VP1 25000 3750 15% 0 0

2500

0

0 0 0 0

61


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Informatīvās

sasaistes

izveidošana starp

VIA Baltica un

pludmali –

lielformāta

norādes uz VIA

Baltica, ceĜa

zīmes līdz

autostāvvietai,

informatīvais

stends, norāde

līdz izejai uz

pludmali

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 25000 3750 15% 5000 10000

10

000

0 0 0 0

Vides reklāma

ārpus Saulkrastu

robežām (Ādaži,

Ragana, Lielupe)

3 gab.

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF,

LEADER

VP1 15000 2250 15% 1000 7000 7000 0 0 0 0

Informatīvie

stendi – kartes

Statoil

benzīntankos

Saulkrastos 2

gab..

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF

VP1 6000 900 15% 1000 2500 2500 0 0 0 0

Pastaigu taku

pilnveidošana

Baltajā kāpā,

Vides pieejamības

nodrošināšana,

ainaviska koka

tilta izbūve pār

Inčupi

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

ES

strukturālie

fondi, LIFE,

ERAF

VP1 30000 1500 5% 3000 4500 4500 4500 4500 4500 4500

62


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Saulrieta takas

labiekārtošana,

pieejamības

nodrošināšana

pludmalei, tiltiĦu

rekonstrukcijas

Attīstības

nodaĜa,

Izpilddirektors

2016-

2020

ES

strukturālie

fondi, LIFE,

ERAF

VP1 7000 350 5% 0 0 1400 1400 1400 1400 1400

U1.3.1.

Pozicionēt

Saulkrastu

novads kā –

pārreăionālas

nozīmes

kultūras

pasākumu

norises vietu

RV1.3. Tūrisma klastera veidošana

Sadarbības plāna

izstrāde ar ārējiem

kultūras

operatoriem

ilgtermiĦa

aktivitāšu

plānošanā

Saulkrastiem

specifisku un

tradicionālu

kultūras

pasākumu

iniciēšana un to

ikgadējas

regularitātes

nodrošināšana

Informācijas

izplatīšanas plāna

izstrādāšana

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība VP1 3500 3500 100% 200 550 550 550 550 550 550

Pašvaldība,

KM, ERAF,

LEADER

VP1

21000

0

31500 15% 12 000 33 000

33

000

33000

2014 Pašvaldība VP1 1000 1000 100% 1000 0 0 0 0 0 0

33

000

33

000

33

000

Reklāmas

kampaĦas par

plānotajiem

pasākumiem

Attīstības

nodaĜa,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība VP1 35000 35000 100% 2000 5500 5500 5500 5500 5500 5500

63


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Mārketinga

pasākumu

organizēšana

Attīstības

nodaĜa,

sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība VP1 35000 35000 100% 2000 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Sadarbības ar

mēdijiem par

Saulkrastu

kultūras

pasākumu

popularizēšanu.

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

sabiedrisko

attiecību

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Daudzfunkcionāla

kultūras centra

pozicionēšana –

kultūras centra

darbības plāna

izveide un

savietojamība ar

citu kultūras

operatoru darbību

Attīstības

nodaĜa,

sabiedrisko

attiecību

speciālists

2015-

2016

Pašvaldība VP1 3500 3500 100% 0 1750 1750 0 0 0 0

U1.3.2.

Atbalsts

uzĦēmējiem

viesu

uzĦemšanas

pakalpojumu

Informatīvā

atbalsta sniegšana

un izplatīšana,

komunikāciju

resursos

Attīstības

nodaĜa,

sabiedrisko

attiecību

speciālists, IT

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

64


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

attīstīšanā

Konsultāciju un

apmācību

pieejamība

uzĦēmējiem

finansējuma

piesaistē un

projektu

īstenošanā

Novada iekšējā

komunikācijas

plāna izstrādāšana

Izveidot bērnu

spēĜu laukumus ar

atrakciju

piedāvājumu

tūristu

uzturēšanās vietās

Izveidot bērnu

rotaĜu

istabas/laukumu

ar bērnu

atstāšanas un

pieskatīšanas

iespējām uz laiku

āra kafejnīcās,

pludmalēs

Attīstības

nodaĜa, Projektu

nodaĜa,

uzĦēmējdarbība

s padome

Attīstības

nodaĜa,

Sabiedrisko

attiecību

speciālists, IT

speciālists

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

2015 Pašvaldība VP1 1000 1000 100% 0 1000 0 0 0 0 0

2015

2015

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF

VP1 15000 2250 15% 0 15000 0 0 0 0 0

VP1 15000 2250 15% 0 15000 0 0 0 0 0

65


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Pētījums par

viesmīlības

pakalpojumu

kvalitātes

standartiem

līdzīgās

kūrortpilsētās

Baltijā

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2015

Pašvaldība,

ERAF;

Igaunija -

Latvija

Igaunija –

Krievija -

Latvija

VP1 10000 0 0% 2000 8000 0 0 0 0 0

Apmācību

organizēšana

vietējiem

uzĦēmējiem

Attīstības nodaĜa

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF;

Igaunija -

Latvija

Igaunija –

Krievija -

Latvija

VP1 10000 0 0% 400 1600 1600 1600 1600 1600 1600

UzĦēmēju

iesaistīšana

patstāvīgu

pakalpojumu

nodrošināšanā

(pāreja no

piepelnīšanās

modeĜa un

pastāvīgu

uzĦēmējdarbību

tūrisma nozarē)

Privāto investoru

un uzĦēmēju

piesaiste un

iesaistīšana

vienota tūrisma

pakalpojuma

koncertēšanā un

piedāvāšanā

Attīstības

nodaĜa,

uzĦēmējdarbība

s padome

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Projektu

nodaĜa,

uzĦēmējdarbība

s padome

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF;

Igaunija -

Latvija

Igaunija –

Krievija -

Latvija

Pašvaldība,

EEZ,

Norvēăijas

finanšu

instruments

VP1 7000 0 0% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

66


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Nosacījumu

izstrāde SPA

kompleksa

projektēšanai,

būvniecība

teritorijā starp

Ainažu, A.

KalniĦa, Vidrižu

un BīriĦu ielām

(Baseini, SPA

procedūras,

konferenču centrs,

panorāmas

restorāns,

piekĜuve

pludmalei)

Attīstības

nodaĜa,

uzĦēmējdarbība

s padome

2014-

2017

Pašvaldība VP1 5000 5000 100% 500 1500 1500 1500 0 0 0

Pasākumi

uzĦēmējdarbības

aktivizēšanai

tūrisma nozarē

novada teritorijā

Attīstības

nodaĜa,

uzĦēmējdarbības

padome

2014-

2020

Pašvaldība VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

UzĦēmēju

konsultēšana un

atbalstīšana

finansējuma

piesaistē

Attīstības nodaĜa,

uzĦēmējdarbības

padome

2014-

2020

Pašvaldība,

EEZ,

Norvēăijas

finanšu

instruments

VP1 7000 0 0% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

UzĦēmēju

koordinēšana

kopīgu tūrisma

pakalpojuma

pakešu

organizēšanā

Attīstības nodaĜa,

uzĦēmējdarbības

padome

2014-

2020

Pašvaldība VP1 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

67


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U1.3.2

Atbalsts viesu

uzĦemšanas un

pakalpojumu

dažādošanas

un kvalitātes

nodrošināšanai

Vienota

pakalpojumu

klastera veidošana

ar kaimiĦu

novada

pašvaldībām un

uzĦēmējiem

(Carnikava,

Limbaži, Sēja,

Salacgrīva)

Vienotas

datubāzes izveide

– kompleksu

pakalpojumu

aktualizēšana un

pilnveidošana,

mobilo aplikāciju

izstrāde un

ieviešana

Sadarbībā ar

VJMMS

organizēt

tūristiem

vienreizējas

dažādu arodu

meistarklases,

radošās darbnīcas

ar iespējām

izstādīties

Atbalsts

cilvēkresursu

apmācībā un

speciālistu

piesaistīšanā

ārstniecisko

atpūtas

Attīstības

nodaĜa,

uzĦēmējdarbības

padome

Attīstības

nodaĜa, IT

speciālists,

uzĦēmējdarbības

padome

Attīstības

nodaĜa, VJMMS

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

uzĦēmējdarbība

s padome

2014-

2020

2014-

2020

2015-

2020

2016-

2020

Pašvaldība VP1 700 700 100% 40 110 110 110 110 110 110

Pašvaldība VP1 10000 10000 100% 400 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Pašvaldība,

ES

Programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

GRUNDTVI

G-

pieaugušajie

m

VP1 7000 1050 15% 0 1000 1200 1200 1200 1200 1200

VP1 7000 700 10% 0 0 1400 1400 1400 1400 1400

68


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

programmu

kvalitātes

nodrošināšanai

Infrastruktūras

atbalsta

nodrošināšana

ārstnieciskās

atpūtas objektiem

Attīstības nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbības

padome

2016-

2020

Pašvaldība VP1 10000 10000 100% 0 0 2000 2000 2000 2000 2000

RV1.4. Pasākumu plāns Saulkrastu kūrorta statusa atzīšanai

U1.4.1.

Kūrorta

attīstības

programmas

sagatavošana

Kūrorta attīstības

plāna

sagatavošana

Kūrorta

ārstniecības

iestāžu grupas

izveidošana

Vides kvalitātes

rādītāju kontrole

Procedūra

izstrādāšana

kūrorta statusa

saĦemšanai

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbības

padome

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbība

s padome

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbības

padome

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbības

padome

2015-

2016

2015-

2016

2014-

2020

2014-

2016

Pašvaldība VP1 10000 10000 100% 0 5000 5000 0 0 0 0

Pašvaldība VP1 1000 1000 100% 0 500 500 0 0 0 0

Pašvaldība VP1 1000 1000 100% 40 160 160 160 160 160 160

Pašvaldība VP1 1000 1000 100% 200 400 400 0 0 0 0

69


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Kūrorta inovāciju

un pētniecības

centra

izveidošana

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors,

uzĦēmējdarbības

padome

2014-

2016

Pašvaldība,

EEZ,

Norvēăijas

finanšu

instruments

VP1 2000 500 25% 400 800 800 0 0 0 0

RV2.1. Mazizmēra kuău pieĦemšana un apkalpošana Skultes ostā

U2.1.1.

Izstrādāt un

realizēt

veicināšanas

pasākumus

mazizmēra

kuău

apkalpošanas

uzĦēmumu

attīstībai ostā

un tās tuvumā

Palīdzība ES

fondu līdzekĜu

piesaistē

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

RV2.2. Ostai pieguĜošo teritoriju attīstība

U2.2.2.

Uzlabot

transporta

pievadceĜu

caurlaidību un

satiksmes

drošību

PievedceĜu

rekonstrukcija,

gājēju ietvju

ierīkošana, īpaši

Aăes kreisajā

krastā – Melnsila

iela, Jūras

prospekts un Upes

iela (1782t.m.

X7m), prettrokšĦa

pasākumu

izstrāde un

īstenošana.

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība VP2 3000 3000 100% 300 450 450 450 450 450 450

Pašvaldība,

SM, ERAF

VP2

70000

0

10500

0

15% 40000 110000

110

000

110

000

110

000

110

000

110

000

70


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Likvidēt kravu

pārkraušanas

laukumu Melnsila

ielā, tā vietā

ierīkojot

autostāvlaukumu

8200 m 2 un

atpūtnieku

pakalpojumu

centru

Pieejas

nodrošināšana

zvejnieku laivu un

kuăīšu piestātnei

(žoga likvidācija,

brauktuves un

stāvlaukuma

izveidošana, zivju

tirgus izveide), kā

arī iedzīvotāju

laivu ielaišanas

ūdenī

nodrošināšana aiz

Zvejniekciema

kultūras nama

Jahtu piestātnes ar

nepieciešamajiem

infrastruktūras

pakalpojumiem,

t.sk. elingu

ierīkošana

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2015

2014-

2015

2014-

2020

Pašvaldība,

SM, ERAF

Pašvaldība,

SM, ERAF

Pašvaldība,

PPP, ERAF

VP2

12000

0

18000 15% 20 000

100

000

0 0 0 0 0

VP2 35000 5250 15% 5000 30000 0 0 0 0 0

VP2

45000

0

0 0% 30 000 70 000

70

000

70

000

70000

70

000

70

000

71


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Ostas

infrastruktūras

pilnveidošana un

pielāgošana kā

Saulkrastu

tūrisma

"magnētobjekta"

vajadzībām (skatu

laukuma

ierīkošana, esošo

laipu

rekonstrukcija un

jaunu veidošana,

pieeja molam,

pastaigu ceĜš uz

mola).

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2017

Pašvaldība,

Pārrobežas

programmas,

ERAF

VP2

18500

0

0 0% 35000 50000

50

000

50

000

0 0 0

U2.3.1. Sniegt

palīdzību

kuăojamības

nodrošināšanai

arī ledus

sezonā

RV2.3. Vissezonu kuăošana

Palīdzība ES

fondu līdzekĜu

piesaistē

Ostas pārvalde,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

RV3.1. Izglītības iestāžu mācību programmu dažādošana, interešu izglītības pilnveidošana

Pašvaldība VP2 3000 3000 100% 120 480 480 480 480 480 480

U3.1.1.

Vidusskolās

nodrošināt

vispārējās

vidējās

izglītības

programmu ar

novadam

aktuālu

Izstrādāt

profesionālās

ievirzes

programmu –

Tūrisms (ar

iespēju apgūt

svešvalodas),

kurortoloăija,

gidi, sabiedriskās

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

IZM,

Programma

"Jaunatne

Comenius"

VP3 12000 0 0% 1200 1800 1800 1800 1800 1800 1800

72


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

attiecības, ar jūru

saistīti sporta

veidi

Skolotāju

profesionālā

pilnveides mācību

apmaksa

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

VIAA,ESF,

Programma

Comenius

VP3 7000 0 0% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

profesionālo

ievirzi

U3.1.2.

Materiāli

tehniskais

nodrošinājums

profesionālās

ievirzes

programmas

īstenošanai

ZaĜās klases

izveidošana–

mācības ārpus

skolas

Sadarbojoties ar

Latvijas

augstskolām un

vietējiem

uzĦēmējiem

sagatavot

programmas

karjeras izglītības

jomā

Izglītības iestāžu

E-klases darbības

turpināšanai,

inventāra

(planšetdatori u.c.

katram skolēnam

un skolotājiem)

iegāde

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2017-

2019

2014-

2018

2014

Pašvaldība,

IZM,ETWIN

ING, ESF,

LIFE

Pašvaldība,

Programma

„Jaunatne”,

ESF,

Comenius,

GRUNDTVI

G

Pašvaldība,

Programma

„Jaunatne”,

ESF,

Comenius

GRUNDTVI

G

VP3 15000 2250 15% 0 0 0 5000 5000 5000 0

VP3 1000 150 15% 40 240 240 240 240 0 0

VP3 20000 3000 15% 20 000 0 0 0 0 0 0

73


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

UNIMAT darba

galdu iegāde

tehnoloăiju

stundām

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2017

Pašvaldība,

Programma

„Jaunatne”,

ESF,

Comenius,

GRUNDTVI

G

VP3 6000 900 15% 0 0 0 6000 0 0 0

Izglītības iestāžu

ēdināšanas

pakalpojumu un

aprīkojuma

pilnveide

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2016

Pašvaldība,

IZM, ERAF

VP3 35000 5250 15% 0 0

35

000

0 0 0 0

Zvejniekciema

skolas kabinetu

remonts un

labiekārtošana

(sākumsk.,

mūzika, vizuālā

m., vēsture, latv.

val. un lit.)

Izglītības iestāžu

aprīkojuma

modernizācija

(Interaktīvās

tāfeles,

Interaktīvais

monitors skolas

vestibilā.)

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014.-

2020.

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF

VP3 70000 10500 15% 4000 11000

VP3 10000 1500 15% 400 1600 1600 1600 1600 1600 1600

11

000

11

000

11

000

11

000

11

000

74


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U3.1.3.

Labiekārtot

izglītības

iestāžu

infrastruktūru

un vidi

Saulkrastu un

Zvejniekciema

skolas apkārtnes

labiekārtošana

(izzinošās, atpūtas

zonas

izveidošana)

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

EST-LAT-

RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.,LE

ADER,KPFI,

Vides

investīciju

fonds,

ERAF,LIFE

VP3 10000 1500 15% 2000 4000 4000 0 0 0 0

Bibliotēkas ar

lasītavu

ierīkošana

Saulkrastu vsk.

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2017

Pašvaldība,

ERAF

VP3 18000 2700 15% 0 0 0

18

000

0 0 0

Saulkrastu skolas

siltināšana,

fasādes remonts,

hidroizolācijas

ierīkošana un

trešā stāva

projekta izstrāde

un būvniecība

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF

VP3

12000

0

18000 15% 20 000 50 000

50

000

0 0 0 0

Ēdināšanas telpas

piebūves (nosegts

iekšpagalms)

projekta izstrāde

un būvniecība

Attīstības nodaĜa

Būvvalde ,

skolas direktors,

izpilddirektors

2014

Pašvaldība,

ERAF

VP3

14000

0

21000 15%

140

000

0 0 0 0 0 0

Transporta

līdzekĜa iegāde

skolām skolēnu

pārvadāšanai uz

mācību

priekšmetu

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2017 Pašvaldība,

ERAF

VP3 40000 6000 15% 0 0 0 40

000

0 0 0

75


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

olimpiādēm un

sporta sacensībām

Velosipēdu

novietĦu izbūve

pie izglītības

iestādēm

Skolas direktors,

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014

Pašvaldība,

KIF –

popularizē

aktīvu

dzīvesveidu

– „Veselībai

un dzīvot

priekam” –

2000,00LVL,

10% savs ,

vai cits

ieguldījums

VP3 7500 1125 15% 7500 0 0 0 0 0 0

Sākumskolas

(RaiĦa ielā 6)

piebūves projekta

izstrāde un

būvniecība

Izpilddirektors,

Sākumskolas

vadītāja

2015

Pašvaldība

ERAF,

VP3

12000

0

18000 15% 0 120000 0 0 0 0 0

PII "Rūėītis"

ventilācijas

ierīkošana

Izpilddirektors,

Sākumskolas

vadītāja

2016-

2019

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF,

VP3

14500

0

21750 15% 0 0

36

250

36

250

36

250

36

250

0

PII "Rūėītis" 2.

stāva

rekonstrukcija

Izpilddirektors,

Sākumskolas

vadītāja

2017-

2019

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF,

VP3 70000 10500 15% 0 0 0

20

000

25

000

25

000

0

76


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

PII "Rūėītis"

pagalma – grupu

rotaĜu – atpūtas

zonu

rekonstrukcija,

sporta laukuma

ierīkošana

Izpilddirektors,

Sākumskolas

vadītāja

2014-

2017

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF,

VP3 75000 11250 15% 15 000 20 000

20

000

20

000

0 0 0

"Vecā

bērnudārza" ēkas

PII "Rūėītis"

teritorijā

rekonstrukcija par

pirmsskolas

vecuma bērnu

interešu izglītības

centru

Izpilddirektors,

Sākumskolas

vadītāja

2015-

2016

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF,

VP3

18500

0

27750 15% 0 92500

92

500

0 0 0 0

RV3.2. Saulkrastu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana

U3.2.1.

Bibliotēkas

infrastruktūras

pilnveidošana

Bibliotēkas

iekšēja

reorganizācija.

Skolas bibliotēkas

pārvietošana uz

skolas telpām

Telpu aprīkošana

(lifta izbūve)

cilvēkiem ar

īpašām

vajadzībām,

velosipēdu

novietnes

ierīkošana

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

2014 -

2016

2014 -

2016

Pašvaldība VP3 1000 1000 100% 200 400 400 0 0 0 0

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF,

ELFLA

VP3 22000 3300 15% 2000 10000

10

000

0 0 0 0

77


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U3.2.2.

Bibliotēkas

tehniskās

bāzes

nodrošināšana

Ēkas siltināšana.

Papildus tualetes

izbūve. Telpu

kosmētiskais

remonts

Jauni datori,

projektors,

ekrāns, mēbeles,

grāmatas

Bibliotēkas

pakalpojumu

nodrošināšana

redzes invalīdiem

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

2015-

2020

2014 -

2016

2015

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF KPFI,

ELFLA

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

Pašvaldība,

VARAM,

ERAF

ELFLA

VP3

19500

0

29250 15% 0 32 500

VP3 20000 3000 15% 2000 9000 9000 0 0 0 0

VP3 20000 3000 15% 0 20000 0 0 0 0 0

32

500

32

500

32

500

32

500

32

500

U3.2.3.

Bibliotēkas

darbinieku

kvalifikācijas

paaugstināšana

Darbinieku

regulāras mācības

profesionālās

pilnveides

programmās

Pieredzes

apmaiĦas

braucieni

darbiniekiem

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

Bibliotēkas

vadītāja,

izpilddirektors

2014.-

2020.

2014.-

2020.

Pašvaldība,

GRUNDTVI

G, Comenius

E – twining

Pašvaldība,

Starptautiskā

s sadarbības

programmas,

Rīcības

programma

mūžizglītības

jomā –

Comenius

RV3.3. VJMMS iestāžu materiāltehniskās bāzes nodrošināšana un infrastruktūras pilnveidošana

U3.3.1.

VJMMS

infrastruktūras

pilnveidošana

un jaunu telpu

VJMMS telpu

nodrošināšana

Saulkrastos

mūzikas un

mākslas izglītībai

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.-

2018.

Pašvaldība

ERAF,

VP3 5000 250 15% 200 800 800 800 800 800 800

VP3 7000 1050 15% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

VP3 25000

0

37500 15% 10 000 60 000 60

000

60

000

60

000

0 0

78


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

– ēkas iegāde vai

jaunbūve

VJMMS ēkas

Zvejniekciemā,

Ostas ielā 15 ,

ēkas siltināšana,

apkures

rekonstrukcija

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014-

2019

Pašvaldība,

KPFI, ERAF

VP3 45000 6750 15% 5000 8000 8000 8000 8000 8000 0

Pieredzes

apmaiĦas

braucieni

darbiniekiem

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

ESF

GRUNDTVI

G

VP3 7000 1050 15% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

nodrošināšana

U3.3.2.

VJMMS

izglītības

VJMMS telpu

Zvejniekciemā

paplašināšana,

telpu pielāgošana

bērniem ar īpašām

vajadzībām

(koplietošanas

telpas, garderobes

audzēkĦiem un

pedagogiem, zāle

koncertiem u.c. -

Ostas ielā 15

(piebūve,

rekonstrukcija)

vai piebūve

Zvejniekciema

vsk. VJMMS

vajadzībām

VJMMS

bibliotēkas

pilnveide

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

2016-

2018

2014.-

2018.

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

KPF

VP3

19500

0

29250 15% 0 0

65

000

65

000

65

000

0 0

VP3 2000 300 15% 200 450 450 450 450 0 0

79


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

kvalitātes

nodrošināšana

Specializēto IT

programmatūru

nodrošināšana

VJMMS mācību

procesam

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.-

2018.

Pašvaldība,

EEZ,VIAA E

– twining,

VP3 10000 1500 15% 1200 2200 2200 2200 2200 0 0

VJMMS materiāli

tehniskās bāzes

nodrošinājums.

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.-

2018.

Pašvaldība

,FFF, ESF

VP3 10000 1500 15% 1200 2200 2200 2200 2200 0 0

VJMMS

pedagogu

nodrošināšana ar

portatīvajiem

datoriem, e-klases

ieviešana

kultūrizglītībā

VJMMS

pedagogu

izglītošana darbā

ar specializētajām

mūzikas un

mākslas

datorprogrammā

m, interaktīvajām

tehnoloăijām,

citām inovācijām

Plenēra nometĦu

organizēšana

Zvejniekciemā un

Saulkrastos

piesaistot

VJMMS

pedagogus

mentoru un

nometĦu vadītāju

darbā

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

Skolas direktors,

izpilddirektors

2014.-

2018.

2014.-

2018.

2014.-

2020.

Pašvaldība,

ERAF, E –

twining,

ESF,

GRUNDTVI

G, E –

twining

Pašvaldība,

ESF,

GRUNDTVI

G

programma

„Kultūra”

VP3 5000 750 15% 600 1100 1100 1100 1100 0 0

VP3 4000 600 15% 400 900 900 900 900 0 0

VP3 7000 1050 15% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

80


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

RV3.4. Kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana

U3.4.1.

Saulkrastu

muzeja

izveidošana un

attīstīšana

Muzejam

piemērotu telpu

iegāde ar

rekonstrukciju vai

būvniecība

Atbilstošas

dokumentācijas

sakārtošana

muzeja

akreditācijas

procesam

Muzeja tehniskā

nodrošinājuma un

modernu

tehnoloăiju

iegāde

Brīvdabas muzeja

izveide

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014.-

2020

2014.-

2016

2014.-

2020.

2014.-

2020.

Pašvaldība,

ERAF

VP3

28000

0

42000 15% 10000 45000

4500

0

45000 45000

Pašvaldība, VP3 7000 1050 15% 1000 3000 3000 0 0 0 0

Pašvaldība

ERAF,

VKKF

Pašvaldība

LEADER,

ERAF,LIFE

VP3 70000 10500 15% 4000 11 000

VP3

13500

0

20250 15% 15000 20 000

11

000

20

000

11

000

20

000

11

000

20

000

4500

0

11

000

20

000

4500

0

1100

0

2000

0

Saulkrastu sporta

centra jumta

remonts

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014-

2015

Pašvaldība,

ERAF,KPFI

VP3 60000 9000 15% 20000 40000 0 0 0 0 0

U3.4.2. Sporta

infrastruktūras

objektu

sakārtošana un

izbūve

Iegādāties

pacēlāju sporta

centram, atbilstoši

griestu

augstumam

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014 -

2015

Pašvaldība,

ERAF

VP3 9000 1350 15% 2000 7000 0 0 0 0 0

81


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Sporta centra

tehniskās bāzes

pilnveidošana un

centra

labiekārtošana

Ierīkot novada

rajonos āra sporta

aktivitātēm

paredzētus

laukumus ar

atbilstošu

aprīkojumu (ielu

vingrošana,

strītbols u.c.)

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014 -

2020

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3 28000 4200 15% 1600 4400 4400 4400 4400 4400 4400

VP3 35000 5250 15% 2000 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Uzbūvēt telpas

ziemas pludmales

volejbolam pie

Zvejniekciema

stadiona vai

skolas

Kultūras un

sporta centra

vadītāja

Izpilddirektors

2017

Pašvaldība,

ERAF

VP3

30000

0

45000 15% 0 0 0

30000

0

0 0 0

Izveidot

apgaismotu

distanču

slēpošanas trasi

pie

Zvejniekciema

stadiona un

Saulkrastos

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3 10000 1500 15% 2000 4000 4000 0 0 0 0

82


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Slidotavas un

slidu nomas

izveidošana

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

LEADER,

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3 7000 1050 15% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Daudzfunkcionāla

āra hokeja

laukuma ar

bortiem

izveidošana

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2016-

2018

Pašvaldība,

LEADER

Jaunatne

darbībā –

jauniešu

iniciatīvu

projekti

VP3 45000 6750 15% 0 0

1500

0

15000 15000 0 0

Piebūve

Saulkrastu sporta

centram – skvoša

zāle un telpa lielā

inventāra

glabāšanai

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2015

Pašvaldība,

ERAF

VP3

30000

0

45000 15% 0 300000 0 0 0 0 0

Valsts nozīmes

sporta un atpūtas

bāzes "Aăe"

izveide

Zvejniekciema

stadiona teritorijā,

tai skaitā sportistu

nakts mītnes

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2015-

2019

LOK

līdzfinansēju

ms, ERAF

VP3

25000

00

0 0% 0 500000

5000

00

50000

0

50000

0

5000

00

0

83


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Deju grīdas

iegāde (300

m 2 )Saulkrastu

sporta centram

(saliekama)

starptautisku

sporta deju

sarīkojumu

organizēšanai

Sporta centra

ventilācijas

efektivitātes

uzlabošana

Saulkrastu tenisa

centra pie

Pēterupes iegāde

vai jauna izveide

Saulkrastu

stadiona

rekonstrukcija

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2016

2015

2014-

2017

2015

Pašvaldība,

ERAF,

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF

VP3 3000 450 15% 0 0 3000 0 0 0 0

VP3 30000 4500 15% 0 30000 0 0 0 0 0

VP3

VP3

15000

0

60000

0

22500 15% 30000 40000

4000

0

40000 0 0 0

90000 15% 0 600000 0 0 0 0 0

U3.4.3.

Kultūras

infrastruktūras

objektu

attīstīšana,

sakārtošana un

izbūve

K/n

„Zvejniekciems”

iekštelpu

rekonstrukcija un

pilnveidošana

nodrošinot

kvalitatīva

pakalpojuma

sniegšanu un

vienlīdzīgas

iespējas visām

personām

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014 -

2015

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

VP3 16000

0

24000 15% 60000 100000 0 0 0 0 0

84


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

invaliditātes

Renovēt k/n

„Zvejniekciems”

skatītāju zāli un

skatuvi, akustiskie

risinājumi,

nodrošināt

ugunsdrošības

prasībās

K/n„Zvejniekcie

ms” lielajā zālē

veikt akustikas un

gaismas tehnikas

projektēšanu

K/n

„Zvejniekciems”

izbūvēt ārējo

kravas liftu uz

skatuvi

Saulkrastu

estrādes

rekonstrukcija

augstvērtīgas

vasaras

koncertdzīves

nodrošināšanai un

sezonas

pagarināšanai

Uzbūvēt virs

Saules laukuma

saliekamo vasaras

jumtu un

iegādāties

saliekamos

krēslus

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības nodaĜa

Būvvalde

Izpilddirektors

Attīstības nodaĜa

Izpilddirektors

2014 -

2015

2014 -

2015

2014 -

2015

2014 -

2015

2014 -

2015

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

VP3

35000

0

52500 15% 50000 300000 0 0 0 0 0

VP3 3500 525 15% 500 3000 0 0 0 0 0

VP3 20000 3000 15% 5000 15000 0 0 0 0 0

VP3

10000

00

15000

0

15% 200000 800000 0 0 0 0 0

VP3 30000 4500 15% 10000 20000 0 0 0 0 0

85


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Saules laukuma

otrās kārtas

labiekārtojums

Attīstības

nodaĜa,

Izpilddirektors

2014-

2017

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

VP3 70000 10500 15% 10000 20000

2000

0

20000 0 0 0

U3.5.1.

Kultūras

dzīves

atpazīstamības

veicināšana un

sezonalitātes

izlīdzināšana

Amatnieku un

mākslinieku

radošās darbnīcas

RaiĦa ielā u.c.

Izbūvēt Zivju

Tirgus placi un

pieeju zvejas

laivu piestātnei

aiz k/n

„Zvejniekciems”

Attīstības

nodaĜa,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Ostas

pārvalde,

Izpilddirektors

2014-

2017

2014 -

2017

Pašvaldība,

ERAF, KM

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA

RV3.5. IlgtermiĦa kultūras stratēăijas un programmas izveidošana

Stacionārs kino

ekrāns un

projektors sporta

centrā

K/n

„Zvejniekciems”

mazajai zālei

iegādāties

koncertflīăeli

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2015

2015

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA, ES

Programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

ERAF,

ELFLA, ES

Programma

„Kultūra”

VP3 65000 9750 15% 5000 20000

2000

0

20000 0 0 0

VP3 30000 4500 15% 3000 9000 9000 9000 0 0 0

VP3 9000 1350 15% 0 9000 0 0 0 0 0

VP3 10000 1500 15% 0 10000 0 0 0 0 0

Muzeju nakts

sarīkojumu

organizēšana

Kultūras un

sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

programma

„Kultūra”

VP3 10000 7500 75% 400 1600 1600 1600 1600 1600 1600

86


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Foto albūma

izdošana un kino

arhīva veidošana,

digitalizējot tās

filmas, kuras ir

uzĦemtas

Saulkrastos vai

stāsta par

Saulkrastiem un

tās iedzīvotājiem

Ikgadēju vēstures

pētījumu veikšana

un apkopošana,

izdodot 1 – 2

brošūras gadā

Vides plānošana

un

ainavu arhitektūra

ziemas plenēru

organizēšana

Baltijas jūras

reăiona valstīm

Starptautiska

jauno mākslinieku

plenēra

organizēšana

ziemā „Jūra,

saule, cilvēki”

ZiemeĜvalstu

keramiėu plenēra

organizēšana

Attīstības

nodaĜa, ,

Kultūras un

sporta centra

vadītāja

Kultūras un

sporta centra

vadītāja

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2015-

2016

2014-

2020

2014-

2020

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība,

VKKF

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EEZ

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EEZ

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EEZ

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EST-LAT-

RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

programma

„Kultūra”

VP3 15000 2250 25% 0 7500 7500 0 0 0 0

VP3 21000 5250 25% 1200 3300 3300 3300 3300 3300 3300

VP3 21000 3150 25% 1200 3300 3300 3300 3300 3300 3300

VP3 21000 3150 25% 1200 3300 3300 3300 3300 3300 3300

VP3 21000 3150 25% 1200 3300 3300 3300 3300 3300 3300

87


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Starptautisks koru

festivāla "Saulīte

ausa"

organizēšana

Starptautisks

bērnu un jauniešu

sporta deju

konkursa

organizēšana

Starptautiska

ziemas sporta

veidu cienītāju

festivāla

organizēšana

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa, Kultūras

un sporta centra

vadītāja,

Izpilddirektors

2015-

2020

2016

2014-

2020

Pašvaldība,

EST-LAT-

RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EST-LAT-

RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

programma

„Kultūra”

Pašvaldība,

EST-LAT-

RUS

1.prioritāte

(WI-FI),

2.priorit.

programma

„Kultūra”

VP3 30000 4500 15% 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000

VP3 25000 3750 25% 0 0

2500

0

0 0 0 0

VP3 18000 2700 25% 1200 2800 2800 2800 2800 2800 2800

RV3.6. Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai

U 3.6.1.

Tūristu

piesaistīšanas

objektu

sakārtošana un

Multifunkcionāla

skatu torĦa –

platformas

celtniecība

Saulkrastos

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF, ES

LIFE

VP3

10000

00

15000

0

15% 40000 160000

1600

00

16000

0

16000

0

1600

00

1600

00

88


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

izbūve

Pastaigu ceĜa

ierīkošana kāpu

zonā Saulkrastu

centrā starp

Ėīšupi un

Pēterupi

Kuăīšu – jahtu –

laivu piestātne

Saulkrastu centrā

(stacionārs

risinājums ar

komunikācijām

līdz jūrai un

sezonas laikā

noenkurojami

pontoni jūrā)

Laulību vietas

ierīkošana Baltajā

kāpā

Labiekārtot

melnalkšĦu audzi

(gravu pie

Saulkrastu sporta

centra), izveidojot

apgaismotas koka

laipas un norādes

par

aizsargājamiem

kokiem, veidojot

to kā dabas

izziĦas parku

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde, Ostas

pārvalde,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2014-

2017

2015-

2020

2014-

2015

2014

Pašvaldība,

ERAF, ES

LIFE

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP3

VP3

41000

0

45000

0

61500 15% 20000 130000

67500 15% 0 75000

1300

00

7500

0

13000

0

75000 75000

0 0 0

7500

0

VP3 35000 5250 15% 5000 30000 0 0 0 0 0

VP3 3000 450 15% 3000 0 0 0 0 0 0

7500

0

89


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Sakārtot īpašuma

attiecības Skolas

ielā 17

Saulkrastos pie

Kaudzīšu muzeja,

rotaĜu laukumu

„Bērnu saliĦa” pie

k/n

„Zvejniekciems”,

skvērs A. KalniĦa

ielā

Izpilddirektors,

Jurists,

Būvvalde

2015 -

2020

Pašvaldība VP3 50000 7500 15% 0 8000 8400 8400 8400 8400 8400

Atjaunot dabā

vēsturiskajā vietā

kuău būves vietu,

seno amatu

prasmju

demonstrēšanai

un apgūšanai

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

2016-

2020

Pašvaldība,

LIFE,

ERAF,ELFL

A

VP3

12000

0

0 0% 0 0

24

000

24

000

24

000

24

000

2400

0

Pie k/n

„Zvejniekciems”

uzbūvēt muzikālu

strūklaku ar

gaismas efektiem

un izveidot

nelielu parku ar

soliĦiem pie tās

Attīstības

nodaĜa,

Būvvalde,

Izpilddirektors

RV4.1. Sociālo pakalpojumu attīstīšana

U4.1.1.

Veicināt

novadam

labvēlīgu

lēmumu

pieĦemšanu

Labklājības

Sagatavot

priekšlikumu par

sociālo dienestu

pakalpojumu

centru izvietošanu

Saulkrastos

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

2015-

2020

2014-

2016

Pašvaldība,

LIFE,

ERAF,ELFL

A

VP3

10000

0

15000 15% 0 10000

Pašvaldība VP4 1000 1000 100% 200 400 400 0 0 0 0

18

000

18

000

18

000

18

000

1800

0

90


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

ministrijā, lai

panāktu

sociālo

dienestu

pakalpojumu

centru

izvietošanu

Saulkrastos

U4.1.2.

Izstrādāt

sociālo

pakalpojumu

un sociālās

palīdzības

infrastruktūras

attīstību

Sociālo dzīvokĜu

celtniecība

novadā

Pašvaldības

iestāžu

pieejamības

nodrošināšana

cilvēkiem ar

īpašām

vajadzībām

Projekta izstrāde

pašvaldības

sociālās aprūpes

centra būvniecībai

Papildus piesaistīt

kvalificētus

speciālistus

Higiēnas centra

izveidošana

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

Izpilddirektors,

SD

2014-

2016

2014-

2020

2018-

2020

2014-

2020

2016-

2018

Pašvaldība,

ERAF,ELFL

A

Pašvaldība,

ERAF,ELFL

A

Pašvaldība,

ERAF,ELFL

A

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

ERAF,ELFL

A

VP4

35000

0

52500 15% 50000 150000

VP4 75000 11250 15% 3000 12000

1500

00

1200

0

0 0 0 0

12000 12000

1200

0

1200

0

VP4 12000 1800 15% 0 0 0 0 4000 4000 4000

VP4 70000 10500 15% 4000 11000

1100

0

11000 11000

1100

0

VP4 20000 3000 15% 0 0 6000 7000 7000 0 0

1100

0

Preventīvā sociālā

darba attīstība

(mobilā brigāde)

Izpilddirektors,

SD

2014

Pašvaldība,

ESF,ELFLA

VP4 55000 8250 15% 55000 0 0 0 0 0 0

91


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.2.1.

Saulkrastu

novada domes

pārvaldības un

funkcionālo

kapacitātes

atbilstību

nodrošināt

reăiona centra

prasībām

Informācijas

nodrošināšana par

veselības aprūpes

pakalpojumiem

un veselības

veicināšanu

Informācijas

nodrošināšana par

sociālajiem

pakalpojumiem

domes mājas lapā,

novada presē

Krīzes centra

izveide

SD, Sabiedrisko

attiecību

speciālists, IT

speciālists

SD, Sabiedrisko

attiecību

speciālists

Domes deputāti,

Izpilddirektors,

SD

RV4.2. Pārvaldes kapacitātes celšana

Jaunu speciālistu

piesaiste novada

domē (ainavu

arhitekta, pilsētas

galvenā

mākslinieka,

kūrorta

speciālista,

tūrisma

mārketinga, mājas

lapas uzturētājs

u.c)

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

2014 -

2020

2015-

2018

2014-

2016

Pašvaldība VP4 700 700 100% 40 110 110 110 110 110 110

Pašvaldība VP4 700 700 100% 40 110 110 110 110 110 110

Pašvaldība,

KIF –

Veselībai un

dzīvot

priekam un

Palīdzība

māmiĦām

Pašvaldība,

ESF

VP4 60000 9000 15% 4000 14000

VP4

14400

0

21600 15% 4000 70000

1400

0

7000

0

14000 14000 0 0

0 0 0 0

92


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Esošo novada

arhitektonisko

vērtību

apzināšana un

izvērtēšana,

vienota novada

vizuālā tēla

koncepcijas

izstrāde un

ieviešana

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība

VKKF

VP4 10000 1500 15% 400 1600 1600 1600 1600 1600 1600

"Klientu

apkalpošanas

centra" ierīkošana

domes 1. stāva

foajē

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2016

Pašvaldība,

ESF

VP4 21000 3150 15% 3000 9000 9000 0 0 0 0

Domes darbinieku

kabinetu un

klientu

uzgaidāmo telpu

atbilstoša

iekārtošana

Novada

komunikācijas

plāna starp

pašvaldību un

iedzīvotājiem

izstrāde

Kvalitātes vadības

sistēmas ieviešana

pašvaldībā

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Pašvaldība,

ESF

VP4 45000 6750 15% 0 15000

1500

0

15000 0 0 0

2014 Pašvaldība VP4 1500 1500 100% 1500 0 0 0 0 0 0

2014-

2016

Pašvaldība,

ESF

VP4 6000 1800 30% 1000 2500 2500 0 0 0 0

Apmācības, kursu

un semināru

organizēšana

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014-

2020

ESF,SIF, VP4 10000

0

0 0% 4000 16000 1600

0

16000 16000 1600

0

1600

0

93


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.2.2.

Jauniešu

iesaistīšana

novada

attīstības

procesos

domes

darbiniekiem

Civilās

aizsardzības plāna

izstrāde,

apstiprināšana

Izstrādāt

jaunatnes

politikas

pamatnostādnes

Saulkrastu novadā

Jauniešu

organizācijas

izveide

Attīstības nodaĜa

izpilddirektors,

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014 Pašvaldība VP4 3500 3500 100% 3500 0 0 0 0 0 0

2014

2014-

2015

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4 500 475 95% 500 0 0 0 0 0 0

VP4 500 250 50% 100 400 0 0 0 0 0

Jaunatnes centra

ierīkošana

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2015-

2016

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4 40000 30000 75% 0 20000

2000

0

0 0 0 0

Jauniešu

iesaistīšana

brīvprātīgā darba

programmās

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4 50000 37500 75% 2000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

Jauniešu nometĦu

organizēšana

dzīves prasmju

iemaĦu

pilnveidošanai

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4 70000 52500 75% 4000 11000

1100

0

11000 11000

1100

0

1100

0

94


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Jauniešu domes

izveide

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014-

2020

Pašvaldība VP4 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Jauniešu ăimeĦu

aktīva iesaistīšana

novada attīstības

plānošanas

procesos

Jauniešu

neformālās

izglītības

programmu

izstrāde un

ieviešana

Nodrošināt

jauniešiem viĦu

attīstības

vajadzībām

atbilstošas

informācijas

pieejamību

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

Attīstības

nodaĜa,

Jaunatnes lietu

speciālists

2014-

2020

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība VP4 7000 7000 100% 400 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

Pašvaldība,

Jaunatne

darbībā,

Programma

„Jaunatne”

VP4 7000 3500 50% 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

VP4 7000 33250 95% 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

U4.2.3.

Iedzīvotāju

apkalpošanas

efektivitātes un

ērtības

uzlabošana

Vienas pieturas

aăentūras

koncepta

Saulkrastu

novadam izveide

Vienas pieturas

aăentūras

pakalpojumu

centra

izveidošana

Saulkrastos

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2014 Pašvaldība VP4 500 500 100% 500 0 0 0 0 0 0

2014

Pašvaldība,

ESF

VP4 12000 1800 30% 12000 0 0 0 0 0 0

95


U4.2.4. E-

pakalpojumu

funkcionālā

aptvēruma

paplašināšana

Pašvaldības

pakalpojumu

audits e-

pakalpojumu

iespējamā klāsta

noteikšanai

Sadarbība ar

portālu

www.latvija.lv e-

pakalpojumu

izvietošanai

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

RV4.3. Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu sakārtošana un attīstīšana

U4.3.1.

Satiksmes

infrastruktūras

attīstības

plānošana un

izbūve

Novada

autostāvvietu

shēmas izstrāde

plānošana

Projekta izstrāde

autostāvvietām

gar pilsētas

galvenajām ielām

(Rīgas, Ainažu,

BīriĦu, Vidrižu,

L.Paegles, Skolas,

PĜavas u.c. ielām)

Autostāvvietu

izbūve gar

pilsētas

galvenajām ielām

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2016 Pašvaldība VP4 1000 1000 100% 0 0 1000 0 0 0 0

2014 Pašvaldība VP4 1000 1000 100% 1000 0 0 0 0 0 0

2014-

2016

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF, SM

Pašvaldība,

ERAF, SM

Pašvaldība,

ERAF, SM

VP4 10000 1500 15% 2000 4000 4000 0 0 0 0

VP4 34000 5100 15% 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

VP4

45000

0

67500 15% 30000 70000

7000

0

70000 70000

7000

0

7000

0

Park&Ride

stāvvietas pie

Saulkrastu

dzelzceĜa stacijas

projekta izstrāde

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF, SM

VP4 7000 1050 15% 1000 3000 3000 0 0 0 0

96


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.3.2. Ielu,

ceĜu , tiltu un

gājēju celiĦu

infrastruktūras

ierīkošana un

rekonstrukcija

Park&Ride

stāvvietas pie

Saulkrastu

dzelzceĜa stacijas

izbūve

Stāvlaukumu

rekonstrukcija un

izbūve Baltā

kāpa, Katrīnbāde,

RaiĦa ielas galā,

Vidrižu iela,

Akācijas iela,

Koklītes

Pašvaldības ceĜu,

tiltu un caurteku

inventarizācija,

tehniskā

apsekošana un

prioritāšu saraksta

sagatavošana

Gājēju un

velosipēdistu

celiĦu ierīkošana

un rekonstrukcija

45 km

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016-

2020

2014-

2018

2014

2014-

2016

Pašvaldība,

ERAF, SM

Pašvaldība,

ERAF, SM

Pašvaldība,

ERAF, SM

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

VP4

16000

0

10000

0

24000 15% 0 0

15000 15% 12000 22000

2000

0

2200

0

35000 35000

3500

0

3500

0

22000 22000 0 0

VP4 5000 750 15% 5000 0 0 0 0 0 0

VP4

12000

00

18000

0

15% 200000 500000

5000

00

0 0 0 0

7 dzelzceĜa gājēju

pāreju projektu

izstrāde un

ierīkošana

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2016

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4 42000 6300 15% 2000 20000

2000

0

0 0 0 0

Ielu

rekonstrukcija –

jauna asfalta

seguma uzklāšana

un esošā

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2020

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4 5 880

000

88200

0

15% 480000 900000 9000

00

90000

0

90000

0

9000

00

9000

00

97


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

uzturēšana 30 km

apjomā

Ielu

rekonstrukcija -

grants seguma

uzklāšana 140 km

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2020

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

30000

0

45000 15% 18000 47000

4700

0

47000 47000

4700

0

4700

0

Gājēju tiltiĦu pār

upēm apsekošana,

projektu izstrāde,

rekonstrukcija

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2020

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

16000

0

24000 15% 10000 25000

2500

0

25000 25000

2500

0

2500

0

U4.3.3. Ietvju

un ielu

apgaismojum

a atjaunošana

un attīstība

Tiltu

rekonstrukcija 10

gb: Ėīšupes iela;

VEF Biėernieki 5

zona; 7 zona, DS

Āres; V101

Inčupe, Pēterupe;

Ėīšupe V 78 tilts

pāri Ėīšupei (S-V

ceĜš); pie DS

Roze

Ielu

apgaismojuma

uzturēšana un

rekonstrukcija

1300 un jaunu

apgaismes

ėermeĦu

uzstādīšana 600

gb

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2020

2014-

2016

Pašvaldība

ERAF, SM,

Pašvaldība

ERAF, SM,

VP4

VP4

20000

00

48000

0

300

000

15% 20000 330000

72000 15% 20000 230000

3300

00

2300

00

33000

0

33000

0

3300

00

3300

00

0 0 0 0

98


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

RV4.4. Komunālās saimniecības attīstības risinājumi

U4.4.1.Ūdens

saimniecības

pakalpojumu

nodrošināšana

visā Saulkrastu

pilsētas

teritorijā

Lietus ūdeĦu

novadīšanas

sistēmas

ierīkošana un

rekonstrukcija 10

km

Kanalizācijas

sistēmas

rekonstrukcija un

paplašināšana

pilsētā

Ūdensapgādes

sistēmas

rekonstrukcija un

paplašināšana.

Pilsētā 14 km

Jaunas attīrīšanas

iekārtas NAI

(notekūdeĦu

attīrīšanas iekārta)

izbūve pilsētas

vajadzībām

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2020

2014-

2016

2014-

2018

2014-

2015

Pašvaldība,

KF

Pašvaldība,

KF,ERAF

Pašvaldība,

KF,ERAF

Pašvaldība,

KF,ERAF

VP4

VP4

VP4

VP4

1 000

000

28500

0

19500

0

10000

0

15000

0

15% 100000 150000

42750 15% 5000 140000

29250 15% 30000 41250

1500

00

1400

00

4125

0

15000

0

15000

0

1500

00

1500

00

0 0 0 0

41250 41250 0 0

15000 15% 10000 90000 0 0 0 0 0

U4.4.2.Ūdens

saimniecības

pieejamības

principiāls

risinājums

DKS

teritorijām

DKS

Ūdensapgādes

sistēmas

izbūve:Gaisma,

Zeme, Mežvidi- 3

km, Saulainā

ieleja, Banga,

Selga, Pēterupe,

Jubileja, Silmala

5 km; Saulīte,

Ėīšupe 1, Ėīšupe

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2017

Pašvaldība,

KF,ERAF

VP4 11475

00

17212

5

15% 7500 380000 3800

00

38000

0

0 0 0

99


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

km;

U4.4.3.

Siltumsaimnie

cības

energoefektivit

ātes

uzlabošana

DKS

kanalizācijas

sistēmas

izveidošana

13500m

(100ls/m)

Izstrādāt novada

nākotnes siltuma

piegādes

koncepciju un

rīcības plānu,

paredzot uz AER

(koăenerācija)

bāzētas jaunas

katlu mājas

būvniecību,

siltumtīklu

paplašināšana 5

km x 130 ls

Zvejniekciemā

uzstādīt jaunu

katlumāju, kas

darbotos

izmantojot par

kurināmo koksnes

biomasas

granulas, jaunas

siltumtrases

izbūve 1,2 km

x150

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2016

2014

2015

Pašvaldība,

KF,ERAF

Pašvaldība,

KF,ERAF

Pašvaldība,

KPFI, ERAF

VP4

VP4

VP4

13500

00

65000

0

18000

0

20250

0

15% 50000 650000

6500

00

0 0 0 0

97500 15% 650000 0 0 0 0 0 0

27000 15% 0 180000 0 0 0 0 0

100


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.4.5. Vides

labiekārtošana

un dabas risku

mazināšana

Energoefektivitātes

paaugstināšanai.

Veikt ēku tehnisko

apsekošanu un

energoauditu,

projektēšana,

realizācija 6

pašvaldības ēkās

Konteinertipa WC

uzstādīšana pie

peldvietām,

Saulkrastu

stacijas tuvumā,

kuras piemērotas

cilv. ar īpašām

vajadzībām

Ostas ielas 15

pagalma

labiekārtošana

(zaĜo zonu

plānojama/stādīju

mu maiĦa, vides

labiekārtojuma

objekti -

velosipēdu stendi,

soliĦi, celiĦu

seguma maiĦa,

jaunu celiĦu

ierīkošana, žoga

nomaiĦa)

Informatīvo

norāžu tīkla

optimizēšana 100

gb

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Attīstības

nodaĜa,

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016

2016

2017

2016

Pašvaldība,

KPFI, ERAF

Pašvaldība,

KF,ERAF,

LIFE

Pašvaldība,

KF,ERAF,

LIFE

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4

VP4

75000

0

15000

0

11250

0

15% 0 0

7500

00

0 0 0 0

22500 15% 0 0 150000 0 0 0 0

VP4 30000 4500 15% 0 0 0 30000 0 0 0

VP4 40000 6000 15% 0 0

4000

0

0 0 0 0

101


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Informatīvo

stendu izvietošana

ciemos

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2014-

2016

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4 13000 1950 15% 1000 6000 6000 0 0 0 0

RotaĜu laukuma

ierīkošana,

pilnveidošana

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors

2016

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4 40000 6000 15% 0 0

4000

0

0 0 0 0

Tirgus laukuma

izveide Saulkrastu

centrā

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2015-

2016

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

VP4 25000 3750 15% 0 12500

1250

0

0 0 0 0

Izveidot

velonovietnes pie

sabiedriski

pieejamiem

objektiem

Izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

2016

Pašvaldība,

KF –

VARAM

Igaunija –

Latvija –

Krievija I

prioritāte

(1.3.), LIFE

VP4 50000 7500 15% 0 0

5000

0

0 0 0 0

Esošo kapu

labiekārtošana,

žoga izbūve.

Esošās saldējamās

iekārtas un telpu

rekonstrukcija

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

2016

Pašvaldība,

ERAF

VP4

12000

0

18000 15% 0 0

1200

00

0 0 0 0

Jaunu kapu

projektēšana

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

2016-

2017

Pašvaldība,

ERAF

VP4 12000 1800 15% 0 0 2000 2500 2500 2500 2500

102


Jauno kapu 1.

kārta izbūve

Krasta kāpu

stiprinājumu

projekta izstrāde

un izveide

(aizsargstādījumi,

kapitālie

risinājumi)

Upju krastu

stiprinājumu

projekta izstrāde

un izveide

Kapu

apsaimniekotājs,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors,

Saulkrastu

komunālserviss

Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

2018-

2020

2014-

2020

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

Pašvaldība,

LIFE, ERAF

RV4.5. Videi draudzīga transporta pakalpojumu attīstīšana novadā

U4.5.1.

Velotransporta

un videi

draudzīga

elektro

transporta

infrastruktūru

attīstīšana

viesu un

iedzīvotāju

apkalpošanas,

aktīvās atpūtas

un veselīga

dzīvesveida

popularizēšana

Iespējamā

maršruta,

elektrotransporta

un iegādes izpēte

Elektrotransporta

pakalpojuma

mārketinga plāna

izstrāde

Tehniskās

dokumentācijas

sagatavošana par

transportlīdzekĜu

iegādi

ElektromobiĜu

elektroenerăijas

uzlādes stacijas

projekta

sagatavošana

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

VP4 75000 11250 15% 0 0 0 0 25000

VP4

VP4

35000

0

15000

0

37500 15% 25000 75000

15000 15% 6000 24000

5000

0

2400

0

50000 50000

24000 24000

2016 Pašvaldība VP4 5000 750 15% 0 0 5000 0 0 0 0

2016

2016

2016

Pašvaldība

ESF, LIFE

Pašvaldība

ESF, LIFE

Pašvaldība

ESF, LIFE

2500

0

5000

0

2400

0

VP4 5000 750 15% 0 0 5000 0 0 0 0

VP4 5000 750 15% 0 0 5000 0 0 0 0

VP4 10000 1500 15% 0 0

1000

0

103

2500

0

5000

0

2400

0

0 0 0 0


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Izveidot

velonovietnes pie

naktsmītnēm un

ēdināšanas

vietām,

sabiedriski

pieejamiem

objektiem

Marėēti 40 km

velomaršruti,

pielāgojot esošo

infrastruktūru

velobraucējiem

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

Attīstības

nodaĜa,

izpilddirektors

2016

2014-

2017

Pašvaldība

LIFE,ERAF

Pašvaldība

LIFE,ERAF

VP4 20000 3000 15% 0 0

2000

0

0 0 0 0

VP4 20000 3000 15% 5000 5000 5000 5000 0 0 0

Izbūvēti no jauna

12 km jauna

veloceliĦa

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors

2014-

2020

Pašvaldība,

ERAF

VP4

10000

0

15000 15% 10000 15000

1500

0

15000 15000

1500

0

1500

0

U4.5.2.

Sadarbībā ar

AS „Pasažieru

Vilciens”

optimizēt

dzelzceĜa

staciju

izvietojumu

novadā

DzelzceĜa stacijas

Inčupe

pārvietošana uz

Saulkrastu centra

pusi apt. līdz 1

km Saulkrastu

centra virzienā

Attīstības

plānotājs,

izpilddirektors,

deputāti

2016 SM, ERAF VP4

10000

0

0 0% 0 0

1000

00

0 0 0 0

RV4.6. Reăionāla attīstības centra statusa iegūšana

104


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

U4.6.1.

Pamatojuma

izstrāde

novada robežu

paplašināšanai

un attiecīga

likumprojekta

virzīšanas

veicināšana

novadam

labvēlīgu

lēmumu

pieĦemšanu

Latvijas

Pašvaldību

savienībā un

Vides

aizsardzības un

reăionālās

attīstības

ministrijā

U4.6.2.

Veicināt

novadam

labvēlīgu

lēmumu

pieĦemšanu

Vides

aizsardzības un

reăionālās

attīstības

ministrijā un

atbalstu

Pārresoru

koordinācijas

centrā, lai

Sagatavot

priekšlikumu par

novada

administratīvās

robežas izmaiĦām

Rīgas reăiona

telpiskās un

attīstības

plānošanas

dokumentos

Saulkrastus fiksēt

kā reăiona

nozīmes attīstības

centru

Domes

priekšsēdētājs,

izpilddirektors,

deputāti

Attīstības

plānotājs

izpilddirektors,

deputāti

2016 Pašvaldība VP4 1000 1000 100% 0 0 1000 0 0 0 0

2016 Pašvaldība VP4 5000 5000 100% 0 0 5000 0 0 0 0

105


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

valsts līmeĦa

un reăionālajos

plānošanas

dokumentos

nostiprinātu

Saulkrastiem

reăionāla

attīstības

centra statusu

kopā

31733

600

45368

50

14,3%

277802

0

859146

0

7294

710

43144

60

32639

60

3032

620

2458

370

106


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

publiskošana.

III. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

Attīstības programmas uzraudzības kārtības pamatā ir uzraudzības ziĦojuma izstrāde un

Uzraudzības ziĦojumu izstrādā speciāla komisija, kuras sastāvā ietilpst:

domes priekšsēdētājs,

domes izpilddirektors,

pārstāvji no visām domes komitejām,

projektu vadītājs,

projektu koordinators,

sabiedrisko attiecību speciālists,

uzĦēmēju deleăēts pārstāvis,

TIC pārstāvis,

SIA „Saulkrastu komunālserviss” vadītājs,

PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājs,

nevalstisko organizāciju deleăēti pārstāvji.

Viens no komisijas locekĜiem ar domes lēmumu tiek iecelts par atbildīgo uzraudzības

ziĦojuma izstrādātāju.

ZiĦojuma izejas datu apstrādei un tehniskajai sagatavošanai var pieaicināt jomu ekspertus.

Komisijas sastāvs principā ir precizējams no domes un pašvaldības administrācijas puses.

Uzraudzības ziĦojumam ir jāatspoguĜo vismaz sekojošas lietas:

attīstības un ilgtspējības indikatoru un rezultatīvo rādītāju atspoguĜojums,

attīstības programmā minēto pasākumu izpildes gaita:

– pasākumi, kas uzsākti,

– pasākumi, kas nobeigti,

– katram pasākumam paredzētais un izlietotais budžeta finansējums,

– katram pasākumam piesaistītais ārējais līdzfinansējums un tā avoti, paredzētais

un izlietotais līdzekĜu apjoms,

– līdzekĜa izlietojuma galveno pozīciju atšifrējums,

– informācija par to, kura amatpersona un struktūrvienība atbild par pasākuma

izpildi,

– argumentēti paskaidrojumi par katru konkrētu pasākuma neizpildes gadījumu,

kopējais pasākumu plāna izpildes novērtējums,

pasākumu plāna izpildes novērtējums no kopējās stratēăijas viedokĜa:

– stratēăisko mērėu sasniegšana un uzdevumu izpilde,

– problēmas: novada iekšējās un tās, ko radījuši ārējie apstākĜi,

– panākumi,

– turpmākie nodomi;

konstatētie trūkumi attīstības stratēăijā un programmā un īsi formulēti priekšlikumi šo

trūkumu labošanai, tai skaitā indikatoru un rezultatīvo rādītāju mērėa vērtību iespējamās

korekcijas.

107


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

Uzraudzības ziĦojums veidojams kā pielikums Saulkrastu novada domes gada pārskatam un

sagatavojams ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Uzraudzības ziĦojumu

apstiprina novada domes sēdē un pēc tam publisko.

IlgtermiĦa attīstības stratēăijas kontroles centrālais instruments ir ilgtspējīgas attīstības

indikatoru sistēma, bet rīcību plāna izpildi kontrolē ar rezultatīvo rādītāju sistēmu, kuras sastāvā

var ietilpt indikatori.

Indikatoru sistēmas funkcionēšanu nodrošina rokasgrāmata, kurā ietilpst:

indikatoru saraksts ar paskaidrojumiem par mērāmiem parametriem,

visu indikatoru datu ieguves un aprēėina metodikas, prasības indikatoru darba un

publiskajiem ziĦojumiem (indikatoru pases),

prasības ilgtspējības pārskatam.

Datu ieguvi, indikatoru aprēėinus un darba ziĦojumu izstrādi veic domes speciālists, kas

izgājis attiecīgu apmācību un saĦēmis to apliecinošu dokumentu vai/un pieaicināti eksperti, ja tādi ir

nepieciešami.

Indikatoru publisko ziĦojumu izstrādi veic domes speciālists par ilgtspējības indikatoriem

kopā ar attiecīgās jomas speciālistiem katram konkrētajam indikatoram.

Ilgtspējības pārskatu izstrādā komisija, kas sagatavo uzraudzības ziĦojumu.

Indikatoru publiskie pārskati tiek sniegti kopā ar uzraudzības ziĦojumu gados, kad attiecīgie

indikatori ir tikuši mērīti (tas var nenotikt katru gadu, jo nav mērėtiecīgi lēni mainīgiem parametriem).

Ilgtspējības pārskats sagatavojams reizi piecos gados kā atsevišės dokuments, kas

apstiprināms novada domes sēdē un publiskojams.

108


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

IV. SAULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS

PRIORITĀŠU SASKAĥOTĪBU AR

NACIONĀLA UN REĂIONĀLA LĪMEĥA

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS

IZVIRZĪTAJĀM PRIORITĀTĒM

Šajā nodaĜā sniegts koncentrēts pārskats par augstāka līmeĦa plānošanas dokumentiem

plānošanas dokumentiem, kas ir tieši saistīti ar Saulkrastu novada attīstības stratēăiju 2014. – 2026.

gadam un programmu 2014.2020. gadam. Sīkāks šo dokumentu un arī valsts normatīvo aktu

izvērtējums novada attīstības plānošanas kontekstā atrodams stratēăijas daĜā.

5.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030. gadam

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030. gadam parāda valsts un sabiedrības

ilgtermiĦa uzdevumus ceĜā uz vienotu mērėi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda

veidus, kā veiksmīgi reaăēt uz globālajām pārmaiĦām, to radītos izaicinājumus pārvēršot par arvien

jaunām iespējām.

„Latvija 2030” izstrādē tika izmantota t.s. kapitālu pieeja ilgtspējai. Stratēăijas uzdevums ir

atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savus kapitālus jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām

paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu.

Saulkrastu novada attīstības stratēăija un programma rēėinās ar novada rīcībā esošajiem

kapitāliem un ievēro ilgtspējības principu tieši kā kapitālu saglabāšanu un vairošanu.

5.2. Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013. gadam ir vizionāra rakstura dokuments bez rīcībām

un konsekvencēm un faktiski nesniedz materiālu novada attīstības plānošanā.

Nacionālais attīstības plāns 2014.2020. gadam šobrīd ir apstiprināšanas stadijā. Tas balstās

uz trim galvenajām prioritātēm, kuru vieno kopīgais ekonomiskā izrāviena motīvs:

1. tautas saimniecības izaugsme,

2. cilvēka drošumspēja,

3. izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Saulkrastu attīstības plānošanas dokumentu kontekstā nozīmīgas ir visas trīs šīs prioritātes, pie

kam tajās netieši sakĦojas arī novada prioritātes: ekonomiskā attīstība, sociālās un cilvēkvides attīstība

(izglītība, kultūra) un attīstības plānošanas dabas un telpiskie elementi. Tajā pašā laikā, Saulkrastu

pārvaldība ir zināmā nesaskaĦā ar reăionālās attīstības politikas centrālo nostādni „9 + 21”, tomēr

principiāla pretruna šeit neveidojas, jo novads paredz izmantot savas reāli jau eksistējošās dabiskās

priekšrocības un faktiskās ietekmes, lai nostiprinātos reăionāla attīstības centra rangā. Svarīgi atzīmēt,

ka Saulkrasti, līdzīgi NAP, plāno izaugsmi uz pašu teritorijas cilvēkresursu bāzes un attīstot tieši

uzĦēmējdarbību kā cilvēku drošumspējas avotu, dodot darbu un iztiku strādāt spējīgajiem un līdzekĜus

izglītībai un sociālajam atbalstam tiem, kam tas nepieciešams.

109


Saulkrastu novada attīstības programma 2014.2020. gadam

5.3. Reăionālās politikas pamatnostādnes 2004. – 2014. gadam

Dokuments identificē Latvijas reăionālās attīstības problēmas:

1. Latvijas un tās reăionu zema konkurētspēja pārējo ES reăionu vidū;

2. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeĦa atšėirības un šo atšėirību palielināšanās

tendence starp plānošanas reăioniem;

3. Būtiskas sociālekonomiskās attīstības līmeĦa atšėirības un šo atšėirību palielināšanās

tendence atsevišėu plānošanas reăionu ietvaros;

4. Vāji attīstīta un nekvalitatīva infrastruktūra, t.sk. vāja tā infrastruktūra, kurai vajadzētu

veicināt uzĦēmējdarbību un attīstīt pievilcīgu dzīves vidi teritoriālajās vienībās;

5. Rīgas kā galvaspilsētas zema konkurētspēja salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām.

Būtībā šīs problēmas aktuālas arī pašlaik, taču pilnīgi cita politiskā un sociālekonomiskā

situācija līdzās dokumenta darbības gala termiĦa tuvumam ir noteikusi nepieciešamību izstrādāt jaunas

reăionālās attīstības pamatnostādnes, kuras pašlaik atrodas saskaĦošanas stadijā un tāpēc šeit sīkāk nav

izvērtējamas.

110

More magazines by this user
Similar magazines