Pielikumi

birzgale.lv

Pielikumi

Saturs

ĶEGUMA NOVADA

a t t ī s t ī b a s p r o g r a m m a

2 0 1 3 - 2 0 1 9

1. lpp

Saturs

Pielikumi

1.redakcija

2012.gada 21.novembris


Saturs

SATURS ................................................................................................................................................................................................ 2

1. PIELIKUMS. ...................................................................................................................................................................................... 3

2. PIELIKUMS. ...................................................................................................................................................................................... 6

3. PIELIKUMS ....................................................................................................................................................................................... 7

4.PIELIKUMS ........................................................................................................................................................................................ 8

2. lpp

Saturs


1. pielikums

AS „Latvijas valsts meži” iesniegtā informācija

Ķeguma novada attīstības programmai

3. lpp

1. pielikums


4. lpp

1. pielikums


5. lpp

1. pielikums


2. pielikums

Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” plāns

6. lpp

2. pielikums


3. pielikums

Teritorijas ar augstu ugunsbīstamību (I-III ugunsbīstamības klases

mežu sadalījums pa novadiem)

Avots: Valsts civilās aizsardzības plāns, 2011

7. lpp

3. pielikums


4.pielikums

Attīstības plānošanas dokumenta „Ķeguma

novada attīstības programma 2013. –

2019.gadam” publiskās apspriešanas

sanāksmju protokoli

8. lpp 4.pielikums

More magazines by this user
Similar magazines