Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām oktobrī ...

ropazi.lv

Ropažu novada pašvaldības valsts amatpersonām oktobrī ...

Informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu

Ropažu novada pašvaldība

VALSTS AMATPERSONU SARAKSTS

2012. gada oktobris

Vārds, uzvārds Amats Alga Deputāti Komisijas Kopā

Antons CIBUĻSKIS

Domes priekšsēdētājs, domes kapitāla daļu 897 897

turētāja pārstāvis SIA „Ciemats”, SIA

„Vilkme”, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Zigurds BLAUS

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, 413 187 600

deputāts, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs,

iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Sanita MEGERE -

Domes priekšsēdētāja vietniece, Kultūras 526 252 778

un izglītības centra vadītāja

KLEVINSKA

Raimonds SKREBS Deputāts 28 28

Indulis LĪDACIS Deputāts 343 43 386

Vladislavs ŠLEGELMILHS Deputāts 197 197

Aija KUKULE Deputāte 63 63

Sarmīte ŠUKSTE Deputāte 172 172

Aigars KLEINS Deputāts 54 54


Ivo SKUDIĶIS Deputāts 8 8

Ivars GAILĪTIS Deputāts 218 218

Klaudija Terēza HĒLA Deputāte 106 106

Valdis VUCENS Deputāts 78 78

Lija – Lidija BATAREVSKA

Deputāte, Sociālo jautājumu komitejas

priekšsēdētāja

261 261

Guntars SILIŅŠ Deputāte 204 204

Igors GRIGORJEVS Zaķumuižas pamatskolas direktors 395 395

Jānis BAKLĀNS

819 819

Domes izpilddirektors, domes kapitāla daļas

turētājs SIA „Hydroenergy Latvia”, SIA

„Apriņķa avīze”, Iepirkuma komisijas

loceklis

Jānis JANSONS Revīzijas komisijas priekšsēdētājs 157 157

Valdis ŠĪRANTS SIA „Vilkme” valdes loceklis 316 316

Māra PRIEDE Ropažu vidusskolas direktore 472 6 478

Antra URTĀNE

Indra ĶEĶE

Ropažu vidusskolas direktora vietniece

audzināšanas jomā, 0,5 slodze

Ropažu vidusskolas direktora vietniece

audzināšanas jomā, 0,5 slodze

96 96

288 288

Velga ROTBERGA - BLEIJA Ropažu vidusskolas direktora vietniece 358 358

Ingmārs ĶIECIS Ropažu vidusskolas direktora vietnieks 272 272

Rita FREIMANE Ropažu vidusskolas direktora vietniece 358 358

Jānis ZOMMERS Būvinspektors 354 354

Kristīne KRĪGERE

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece izglītības jomā, 0,5 slodze

77 77

Evija MIGLĀNE Zaķumuižas pamatskolas direktora 77 77


Valentīna STRUPĀ

Gunta DARBVARE

Inese PAURA

vietniece

Zaķumuižas pamatskolas direktora

vietniece

Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois”

direktora vietniece mācību darbā

Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois”

direktora vietniece

77 77

112 112

112 112

Vēsma EGLĪTE PII „Annele” vadītāja 507 4 511

Dace SMUKŠA Ropažu Informācijas centra vadītāja 328 4 332

Ināra SKRODELE

361 361

Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja,

pamatskolas direktora vietniece

Kaspars DREISMANIS Pašvaldības policijas inspektors 313 313

Lāsma KORNE Pašvaldības policijas inspektore 467 467

Ainārs LINDE Speciālists teritorijas jautājumos 516 516

Diāns VELIČKO Pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 474 7 481

Dace FILIPSONE Pašvaldības policijas inspektore 362 362

Gunārs REĶELIS Pašvaldības policijas inspektors 350 350

Sergejs KURSIŠS Pašvaldības policijas inspektors 331 331

Pašvaldības policijas inspektors

Herberts LINDE

Gundars KUZMINSKIS Pašvaldības policijas inspektors 326 326

Rolands FELKERS Ugunsdrošības inspektors 320 33 353

Renāte GREMZE Būvvaldes locekle 736 736

Dzintars KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 310 310

Ingrīda ZUNDE Bāriņtiesas priekšsēdētāja 432 4 436

Sarmīte CIBUĻSKA Bāriņtiesas locekle, Sociālā dienesta centra 406 8 424


„Dzīpari” vadītāja

Inese DAUKŠTE Bāriņtiesas locekle 8 8

Ina BAIŽA Bāriņtiesas locekle 8 8

Gunta GRĪNBERGA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 186 186

Gatis KUKULIS Pašvaldības policijas inspektors 371 371

Atis PRAULIŅŠ SIA „Ciemats” valdes loceklis 607 607

Oskars AŠMANIS Juuriskonsults 307 307

Inta OZOLA

Zaķumuižas pamatskolas

direktora vietniece

Elīna DAMME

Zaķumuižas pamatskolas direktora 270 270

vietniece

Rihards ROZENBAUMS Pašvaldības policijas inspektors 325 325

Juris PUTNIŅŠ Jurists, iepirkuma komisijas loceklis 820 23 843

154

154


Pašvaldības darbinieku darba samaksas apmērs sadalījumā pa algu amplitūdām

saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. punktu

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. p.k. Darba samaksas amplitūda Ls Īss paskaidrojums par attiecīgā grupā iekļautiem

nodarbinātajiem

Nodarbināto skaits 2012. gada

oktobrī

1. Virs 1000 5

2. 600 - 999 Administrācijas vadītāji, iestāžu vadītāji, to vietnieki, 55

struktūrvienību vadītāji

3. 300 - 599 Administrācijas un finanšu darbinieki, pašvaldības policijas 108

darbinieki, autovadītāji, skolotāji, bibliotēku darbinieki,

sociālie darbinieki, ēku uzraugi

4. Līdz 299 Apkopēji, daiļdārznieki, sētnieki, ēku uzraugi, deputāti,

apsardzes darbinieki, PII skolotāju palīgi un auklītes

137

More magazines by this user
Similar magazines