Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

Lietotāja rokasgrāmata

Versija 5.2 EESK

LV


I. Ievads ............................................................................................................. 5

II. Jaunākās izmaiĦas ....................................................................................... 7

III. Publiskais segments..................................................................................... 8

PiekĜuve ...................................................................................................................................... 8

Publisku dokumentu meklēšana................................................................................................. 9

Sanāksmju darba kārtība un kalendārs.................................................................................... 11

Atzinumi .................................................................................................................................... 16

Pārlūkošana.............................................................................................................................. 17

IV. Komitejas locekĜiem paredzētais segments.......................................... 20

PiekĜuve Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam ........................................................ 20

Kā nomainīt paroli..................................................................................................................... 23

Sākumlapa................................................................................................................................ 24

Mans kalendārs ........................................................................................................................ 26

Iespēja tiešsaistē paziĦot par neierašanos .............................................................................. 27

Cita locekĜa darba kalendārs .................................................................................................... 29

Pieteikums dalībai jaunā Komitejas darbā ............................................................................... 30

Izpētes grupas, kurās esat piedalījies ...................................................................................... 30

Mans lietotāja konts.................................................................................................................. 31

Mana mājaslapa ....................................................................................................................... 32

EESK elektroniskais pasts........................................................................................................ 34

Informācija par ierēdĦiem un darbiniekiem .............................................................................. 35

Komitejas dokumentu meklēšana............................................................................................. 36

Komisijas dokumenti papīra formātā ........................................................................................ 37

V. Starpiestāžu aprite ..................................................................................... 38

PiekĜuve Komitejas atzinumiem datubāzē PreLex ................................................................... 38

PiekĜuve Komitejas atzinumiem datubāzē ŒIL ........................................................................ 40

VI. Dokumentu formāts un nosaukšanas kārtība ...................................... 42

VII. Papildu informācija .................................................................................... 45

Ieteikumi ................................................................................................................................... 45

Vai Komitejas locekĜu portāls ir drošs?..................................................................................... 45


Komitejas locekĜu portāls

I. Ievads

Kas ir Komitejas locekĜu portāls?

Komitejas locekĜu portāls ir lietojumprogramma, kas Ĝauj piekĜūt darba kalendāram un Komitejas

sanāksmju darba kārtībām un dokumentiem. Lietojumprogramma nodrošina locekĜiem arī piekĜuvi

tiešsaistes pakalpojumiem, kas ikdienas darbu Komitejā var padarīt vienkāršāku.

Ar Komitejas locekĜu portāla starpniecību var tieši piekĜūt informācijai, ko sekretariāts reăistrējis iekšējā

lietojumprogrammā, kuru izmanto Komitejas darba organizēšanai (Agora).

Komitejas locekĜu portāls ir Komitejas tīmekĜa vietnes un iekštīkla papildinājums un sniedz locekĜiem

informāciju, kas tiem vajadzīga savu uzdevumu veikšanai.

Kāda informācija ir pieejama?

Komitejas locekĜu portālam ir divas daĜas:

publiskais segments;

Komitejas locekĜiem paredzētais segments.

Publiskajā segmentā atrodas sanāksmju kalendāri, plenārsesiju un specializēto nodaĜu sanāksmju

darba kārtības, publiski pieejamie darba dokumenti, kā arī pārskats par Komitejas pašreizējo darbu.

Publiski pieejamie dokumenti ir, piemēram, specializēto nodaĜu (ECO, INT, NAT, REX, SOC un TEN)

dokumenti, CCMI dokumenti, plenārsesiju dokumenti, paziĦojumi presei, sabiedrisko attiecību grupas

dokumenti un Komisijas darba dokumenti.

Komitejas locekĜiem paredzētajā segmentā atrodama individualizēta informācija Komitejas

locekĜiem. Piemēram, tajā locekĜi var piekĜūt saviem sanāksmju kalendāriem. Šeit var izmantot arī

vairākus tiešsaistes pakalpojumus, kas locekĜiem dod iespēju

atjaunināt administratīvu informāciju (piem., nomainīt e-pasta adresi);

apstrādāt datus par savu dalību sanāksmēs (piem., paziĦot par neierašanos);

paust vēlmi piedalīties jaunā Komitejas darbā;

pārvaldīt savu mājaslapu Komitejas tīmekĜa vietnē (piem., papildināt informāciju sociālajos

tīklos).

Kādās valodās pieejama informācija?

Tiklīdz dokumenti ir pārtulkoti, tie pieejami visās darba valodās.

Meklēšanas izvēlne vietnē ir visās darba valodās.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

5

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Kas vajadzīgs, lai varētu izmantot Komitejas locekĜu portālu?

Lai piekĜūtu publiskajam segmentam, vajadzīgs

dators ar tīmekĜa pārlūkprogrammu (piem., Microsoft Internet Explorer vai Mozilla

Firefox).

Sistēma ir pilnībā pārbaudīta ar pārlūku Internet Explorer 8 un Mozilla Firefox 7, savukārt

ar citām pārlūkprogrammām var rasties problēmas. Mobilā versija patlaban nav pieejama,

taču daudzas programmas iespējas, piemēram, darba kalendāru lejupielāde, izstrādātas,

paturot prātā mobilo ierīču īpatnības;

interneta pieslēgums.

Lai piekĜūtu Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam, ir nepieciešams arī

lietotājvārds un parole;

Lietotājvārdu un paroli Komitejas locekĜi saĦem sava pilnvaru termiĦa sākumā.

individuāla e-pasta adrese.

Daudzi tiešsaistes pakalpojumi ietver apstiprinājuma saĦemšanu pa e-pastu. Šajā nolūkā

Jums ir jādara zināma individuāla e-pasta adrese. Jūsu e-pasta adresi nedrīkst izmantot

ne kāds cits loceklis, ne, piemēram, Jūsu aizvietotājs.

Ja vajadzīga palīdzība saistībā ar piekĜuvi Komitejas locekĜu portālam, lūdzam

sazināties ar Informātikas palīdzības dienestu (IT Helpdesk):

• tālrunis: + 32 (0)2 546 9697

• e-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu (vai “Helpdesk IT”)

• Bertha von Suttner ēkā, 2. stāvā

• informācijas stendā plenārsesijas norises vietā

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

6

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

II.

Jaunākās izmaiĦas

2011. gada novembris

Jaunais modulis “Pieteikums dalībai jaunā Komitejas darbā” Ĝauj locekĜiem paust ieinteresētību

iesaistīties jaunā Komitejas darbā, piemēram, izpētes grupās, delegācijās utt.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

7

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

PiekĜuve

III. Publiskais segments

Komitejas locekĜu portāls ir pieejams tīmekĜa vietnē

www.toad.eesc.europa.eu

Sākumlapa

Tāpat kā pārējās šīs tīmekĜa vietnes lapās, arī sākumlapā pieejamas šādas funkcijas:

Navigācijas josla, no kuras iespējams

piekĜūt visām funkcijām

Nolaižamā izvēlne, kurā var izvēlēties

valodu

PiekĜuve sākumlapai

PiekĜuve lietotāja

rokasgrāmatai

Sākumlapa

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

8

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Publisku dokumentu meklēšana

Komitejas locekĜu portālu var izmantot, lai atrastu publiskus dokumentus (specializēto nodaĜu

dokumentus, plenārsesiju dokumentus, paziĦojumus presei, sabiedrisko attiecību grupas dokumentus

un Komisijas darba dokumentus).

Dokumentus iespējams meklēt pēc šādiem parametriem:

strukturēti dati, piemēram, avots, dosjē veids, dosjē numurs, dokumenta numurs, valoda,

publicēšanas datums, ziĦotāja uzvārds, sanāksmes datums;

laika intervāls (starp diviem konkrētiem datumiem vai no konkrēta datuma līdz

pašreizējam brīdim);

dokumenta saturs (nosaukums vai teksts).

Lai sāktu meklēšanu,

kreisās puses izvēlnē (vai lapas augšpusē) noklikšėiniet uz “Meklēt”.

Meklēšanas uzsākšana

Publiskā segmenta meklētājprogramma Ĝauj sameklēt tikai publiski pieejamus

dokumentus.

Lai piekĜūtu visiem Komitejas dokumentiem, izmantojiet Komitejas locekĜiem

paredzētā segmenta meklētājprogrammu.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

9

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Lai sameklētu dokumentu,

izvēlieties meklēšanas valodu (un kādu no meklēšanas kritērijiem);

noklikšėiniet uz meklēšanas ikonas.

1. Izvēlieties meklēšanas

valodu

2. Noklikšėiniet uz

meklēšanas ikonas

Meklēšanas parametri

Meklēšanas rezultāti ar dokumentu

nosaukumiem oriăinālvalodā UN meklēšanas

valodā

Dokumentu meklēšana

Lai atvērtu dokumentu,

izvēlieties atbilstošo ikonu, kas atrodas pa kreisi no meklēšanas rezultātiem.

Plašāka informācija par Komitejas dokumentu meklēšanu atrodama

meklētājprogrammas “QuickFind” lietotāja rokasgrāmatā.

Lietotāja rokasgrāmatas pieejamas IT iekštīkla vietnē

http://jsnet.cor.europa.eu/EN/dl/it/guides/Pages/default_back.aspx#application_guides

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

10

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Sanāksmju darba kārtība un kalendārs

Informācija par sanāksmju un plenārsesiju datumiem un darba kārtība ir pieejama, tiklīdz tā ir ievadīta

iekšējā sanāksmju pārvaldības lietojumprogrammā (Agora).

Informācijai iespējams piekĜūt šādi:

apskatot sanāksmes darba kārtību attiecīgā veida sanāksmēm (plenārsesijām vai

specializētās nodaĜas sanāksmēm);

izmantojot dažādos tīmekĜa lappusē pieejamos kalendārus, lai atrastu turpmāko

sanāksmju datumus.

Sanāksmes darba kārtība

SadaĜā “Sanāksmes darba kārtība” ir norādīti gan jau notikušo, gan gaidāmo plenārsesiju un

specializēto nodaĜu sanāksmju datumi, un ir atrodamas hipersaites uz paziĦojumiem par sanāksmēm

un darba dokumentiem.

TīmekĜa lappusē ir pieejama dažādu sanāksmju darba kārtība. PaziĦojumam par kādu sanāksmi

iespējams piekĜūt šādi:

2. Izvēlieties

• “Darba kārtība”, lai

1. Lai atvērtu plenārsesiju vai specializēto nodaĜu sanāksmju

datumu sarakstu, noklikšėiniet uz PLEN vai uz

atvērtu sanāksmes

specializētās nodaĜas nosaukuma

darba kārtību

• “Dokumenti”, lai

aplūkotu sanāksmes

dokumentus

Darba kārtība

Lai atvērtu sanāksmes darba kārtību, noklikšėiniet uz “Darba kārtība”.

Lai atvērtu lapu, kurā redzami visi sanāksmei paredzētie iekšējie un ārējie darba dokumenti,

noklikšėiniet uz “Dokumenti”.

Noderīga informācija

Šos dokumentus sanāksmei nozīmē sekretariāts.

Mapes ir sakārtotas tā, kā tas paredzēts darba kārtībā, ko sekretariāts ievadījis

programmā Agora. Katrā mapē dokumenti sakārtoti hronoloăiskā secībā pēc izstrādes

datuma.

Dokumentu nosaukumi (un veidi) pieejami navigācijas valodā.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

11

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Dokumentu pārlūkošanas ekrāns

Lai aplūkotu konkrētu dokumentu, jāizvēlas kāda no pieejamajām dokumenta valodas versijām.

Ikonas, kas apzīmē pieejamās dokumenta valodas versijas

Noklikšėinot uz labās puses augšējā stūrī esošās ikonas

(“Lejupielādēt visus dokumentus”), iespējams lejupielādēt uzreiz visus Jūsu navigācijas

valodā pieejamos dokumentus (“.zip” formātā).

Ja kāds dokuments vēl nav tulkots, attiecīgā ikona ir pārsvītrota ar sarkanu svītru. Lai

uzzinātu, kad dokuments būs pieejams, noklikšėiniet uz ikonas:

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

12

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Sanāksmju kalendārs

SadaĜā “Sanāksmju kalendārs” norādīti visu sanāksmju datumi ar hipersaitēm uz darba kārtību un

dokumentiem.

Mēnešu kalendārs

Lai atvērtu mēnešu kalendāru, noklikšėiniet uz “Kalendārs”:

Mēnešu kalendārs

Noklikšėinot uz konkrēta datuma, var iegūt sīkāku informāciju par visām attiecīgās dienas sanāksmēm

(laiku, tematu, sanāksmju telpu utt.).

Kalendārs konkrētai dienai

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

13


Komitejas locekĜu portāls

Citas kalendāra funkcijas

Varat aplūkot katras sanāksmes darba kārtību un darba dokumentus, kā arī automātiski ievietot datus

par sanāksmi savā personiskajā elektroniskajā plānotājā. Pieejama arī jaunākā informācija par

mutiskās tulkošanas kārtību Jūs interesējošā sanāksmē (dati, ko sekretariāts reăistrējis programmā

Agora).

Izvēlieties

− “Darba kārtība”, lai

atvērtu sanāksmes

darba kārtību

− “Dokumenti”, lai

aplūkotu sanāksmes

dokumentus

Darba kārtība un dokumenti

− Noklikšėiniet uz saites

− Saglabājiet iKalendāra

datni savā datorā

(izvēloties funkciju

“Saglabāt”)

− Importējiet iKalendāra

datni

savā

elektroniskajā plānotājā

(Outlook, Gmail,

Hotmail…)

Sanāksmes datu eksportēšana

− Noklikšėiniet uz

“vairāk”, lai iegūtu

jaunāko informāciju par

mutisko tulkošanu

Informācija par mutisko tulkošanu

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

14

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

CeturkšĦu kalendārs

CeturkšĦu kalendārā var uzzināt sanāksmju datumus katram ceturksnim (visu grupu un visu veidu

sanāksmēm).

CeturkšĦu kalendārs

Citi kalendāri

Funkcija “Citi” dod iespēju aplūkot citus kalendārus, tostarp I, II un III grupas kalendārus.

Citi kalendāri

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

15

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Atzinumi

Noklikšėinot uz “Atzinumi”, varat atvērt meklēšanas lapu, ko izmantot, lai atrastu Komitejas atzinumus

un rezolūcijas.

Meklēšanas kritēriji ir šādi: specializētā nodaĜa, dokumenta veids, atzinuma atsauces numurs, gads,

valoda, ziĦotājs, datums (kad dokuments izstrādāts), atslēgvārdi un plenārsesija.

Piemēram, meklējot dokumentu,

kurš ir “Komitejas atzinums”,

ko izstrādājusi CCMI,

laikposmā no 2003 gada 1. marta līdz 2003. gada 31. maijam franču valodā,

... sistēma piedāvātu šādu meklēšanas rezultātu: Atzinums Nr. 413/2003.

Atlase pēc ziĦotāja

vai plenārsesijas

Meklēšanas

rezultāts

Atzinums

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

16

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Pārlūkošana

Noklikšėinot uz “Pārlūkot”, varat piekĜūt dokumentiem, kas sakārtoti pa mapēm.

Noklikšėiniet uz mapes, lai to atvērtu:

Noklikšėiniet uz mapes,

lai to atvērtu

Mapes

Apakšmapes sakārtotas tā, kā parādīts attēlā. Lai atvērtu kādu apmakšmapi, noklikšėiniet uz tās.

Dokumentu saraksts sakārtots šādi:

Apakšmapes

Apakšmape ar dokumentiem

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

17

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Šābrīža aktualitātes

Ar funkcijas “Šābrīža aktualitātes — vispārīgs pārskats” palīdzību var gūt pārskatu par visu Komitejā

notiekošo darbu. SadaĜā ir sniegta svarīgākā informācija, kā arī saites uz visiem attiecīgajiem

dokumentiem.

Par katru specializētās nodaĜas “dosjē” (atzinuma pieprasījumu) pieejama šāda informācija:

ziĦotājs, līdzziĦotājs un eksperts(-i);

izskatāmais dokuments, kā arī informatīvs ziĦojums. Dokumentu var atvērt, noklikšėinot

uz tā atsauces numura;

juridiskais pamats, atzinuma pieprasītājs un EESK Biroja lēmuma datums;

izpētes grupas sastāvs, informācija par izpētes grupas sanāksmēm un plenārsesiju;

aile “Starpiestāžu aprite” ar saitēm uz datubāzēm OEIL un Prelex, kā arī atsauces

informācija par EP, RK un Padomes dokumentiem.

Kanceleja atjaunina visu šajā lapā pieejamo informāciju, izmantojot lietojumprogrammu Agora.

Lai iegūtu vispārīgu pārskatu par šābrīža aktualitātēm

Šābrīža aktualitātes

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

18

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Mape ar visiem

dokumentiem

Atsevišėi

dokumenti

Izdrukāt vai

saglabāt kā

Word

dokumentu

Informācija

par

sanāksmēm

Grupas locekĜu

saraksts

Tiešas saites uz

starpiestāžu aprites

dokumentāciju

Šābrīža aktualitātes — vispārīgs pārskats

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

19

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

IV.

Komitejas locekĜiem paredzētais

segments

Komitejas locekĜiem paredzētajā segmentā atrodama lietotājiem individuāli pielāgota informācija un

tiešsaistes pakalpojumi.

PiekĜuve Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam

Sākumlapā

kreisās puses izvēlnē (vai lapas augšpusē) noklikšėiniet uz “Komitejas locekĜu portāls”.

PiekĜuve Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam

Vienmēr, kad ekrānā parādās ar vietnes drošību saistīts brīdinājums, atbildiet

apstiprinoši. PaziĦojumu daudzums un veids atkarīgs no tā, kādu

pārlūkprogrammu lietojat.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

20

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Autentifikācijas logā rīkojieties šādi:

ailē “Domēna nosaukums \ lietotājvārds” ("Domain\user name") ierakstiet "isis\" un savu

lietotājvārdu, bet ailē “Parole” (“Password”) — savu paroli.

Parolē būtiska nozīme ir lielo/mazo burtu izkārtojumam (piemēram, manaPAROLE35

atšėiras no manaparole35);

pieslēdzieties Komitejas locekĜu portālam, noklikšėinot uz "Pieslēgties" ("Log On").

Tieši pirms sava lietotājvārda rakstiet domēna nosaukumu “isis” un

atpakaĜvērstu slīpsvītru “\”.

Ja savā klaviatūrā šādu simbolu neatrodat, varat noklikšėināt uz atpakaĜvērstās

slīpsvītras “\” (attēlā apzīmēta ar sarkanu apli), lai to ievietotu vajadzīgajā vietā.

Ja esat vienīgais šī datora lietotājs, atzīmējiet variantu “This is a private

computer” (“Šis ir privāts dators”). Šādā gadījumā sistēma pieĜauj ilgāku

neaktivitātes laiku, pirms sesija automātiski tiek pārtraukta. Citādi sistēma jūs

atvienos, līdzko neaktivitātes ilgums sasniegs 10 minūtes.

Noderīga informācija

Tehnisku iemeslu dēĜ Jūsu lietotājvārda un paroles pārbaudei var būt vajadzīgs laiks.

Lūdzam pacietību.

Lai savienojuma pārtraukšana būtu droša, beidzot darbu, noklikšėiniet uz .

Lai tieši piekĜūtu Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam,

iekštīkla sākumlapā noklikšėiniet uz

interneta vietnē noklikšėiniet uz

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

21

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Informācija par paroles izvēli

Jūsu parole ir rīks, kas nesankcionētiem lietotājiem liedz piekĜuvi Jūsu privātajiem datiem. Tāpēc ir Ĝoti

svarīgi izraudzīties piemērotu paroli un regulāri nomainīt to.

Jūsu parole ir privāta un nav izpaužama citiem.

Lai Jūsu parole būtu pasargāta no kiberuzbrukumiem, tā jāveido pēc noteiktiem kritērijiem.

Parolē jābūt vismaz astoĦiem simboliem, turklāt jāizmanto vismaz triju veidu simboli no pieciem zemāk

norādītajiem veidiem:

1. Eiropas valodu alfabēta lielie burti (no A līdz Z, ar diakritiskajām zīmēm, kā arī grieėu

vai kiriliskā alfabēta burti);

2. Eiropas valodu alfabēta mazie burti (no a līdz z, ligatūras, burti ar diakritiskajām

zīmēm, kā arī grieėu vai kiriliskā alfabēta burti);

3. cipari (no 0 līdz 9);

4. simboli, kas nav ne burti, ne cipari: ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"',.?/

5. jebkura rakstzīme, kas pieder pie burtu kategorijas, bet nav ne lielais, ne mazais burts,

piemēram, Āzijas valodu rakstzīmes.

Padomi drošas paroles izvēlei

Kombinējiet burtus, ciparus un simbolus. Varat izmantot arī īpašus paĦēmienus, kā veidot viegli

iegaumējamu paroli, piemēram:

We Love to work!

Wlv2wrk!

Never late to work! Nvrl2wrk!

Can’t wait to logon! Kantw2lo!

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

22

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Kā nomainīt paroli

Paroli var nomainīt jebkurā laikā. Tomēr reizi gadā to darīt ir obligāti (Jūs par to saĦemsiet

atgādinājumu e-pastā).

Paroli var nomainīt gan kādā no Komitejas personālajiem datoriem, gan, izmantojot autentifikācijas

logu (pieslēgšanās attēlu, kurš parādās, kad sākat darbu Komitejas locekĜu portālā vai attālināti

piekĜūstat savam iekšējam elektroniskajam pastam (Webmail)).

Autentifikācijas dialoga logā veiciet šādas darbības:

noklikšėiniet lodziĦā pie teksta “Pēc pieslēgšanās vēlos nomainīt paroli” ("I want to

change my password after logging on");

pieslēdzieties, izpildot iepriekš aprakstītās darbības;

pēc pieslēgšanās Jūs tiksiet aicināts ievadīt “Jauno paroli” (“New password”), kam

jāatbilst iepriekš norādītajām prasībām;

ievadiet jauno paroli arī nākamajā rindā, iepretī tekstam “Apstiprināt jauno paroli”

(“Confirm new password”);

reăistrējiet izmaiĦas, noklikšėinot uz “Mainīt paroli” (“Change Password”).

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

23

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Ja izmantojat kādu no Komitejas personālajiem datoriem:

Ja esat jau iereăistrējies, paroli jebkurā laikā varat nomainīt, izmantojot taustiĦu “Ctrl+Alt+Del”

kombināciju. Nospiežot uz pogas

esošo ekrānuzĦēmumu, kurā atspoguĜota paroles maiĦa).

, varēsiet norādīt jauno paroli (sk. zemāk

Ja parole nav laikus nomainīta un līdz tās derīguma termiĦa beigām palikusi 21 diena, sistēma

Windows aicina paroli nomainīt. Kamēr tas nav izdarīts, katru reizi, kad reăistrējaties sistēmā, parādās

šāds paziĦojums:

Ja atbildat ar “Jā” (noklikšėinot uz “Yes”), atveras zemāk redzamais paroles maiĦas dialoga logs, kurā

varat nomainīt paroli.

1. Ierakstiet savu pašreizējo paroli

2. Ierakstiet jauno paroli

3. Vēlreiz ierakstiet jauno paroli

4. Apstipriniet izmaiĦas, noklikšėinot uz “OK”

Pievērsiet uzmanību klaviatūras valodai. Ja tā nav pareiza, to var nomainīt,

turot nospiestu taustiĦu “ALT” un vienlaikus atkārtoti nospiežot taustiĦu

“SHIFT”, līdz parādās vajadzīgais klaviatūras valodas režīms.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

24

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Sākumlapa

Sākumlapā atrodama šāda informācija un pakalpojumi:

“Veidlapas” — administratīvo veidlapu lejupielādēšanai;

“Mana darbība” — piekĜuve savai individualizētajai informācijai un iespēja atjaunināt

informāciju savā mājaslapā;

“EESK elektroniskais pasts” — piekĜuve savai iekšējai Komitejas pastkastei un iespēja

meklēt locekĜu un sekretariāta e-pasta adreses;

“Meklēt” — iespēja meklēt EESK locekĜu un personāla kontaktinformāciju un piekĜūt visiem

Komitejas dokumentiem;

“Praktiska informācija” — piekĜuve noderīgām tīmekĜa vietnēm.

Komitejas locekĜu portāla sākumlapa

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

25

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Mans kalendārs

Ar Komitejas locekĜu portāla starpniecību sadaĜā “Mana darbība” ir pieejams Jūsu personiskais darba

kalendārs (funkcija “Mans kalendārs”), kurā iespējams meklēt informāciju par konkrētu sanāksmi,

vadoties pēc tās datuma.

Personiskais darba kalendārs

Noderīga informācija

Apmeklējumu saraksts: jaunākā informācija par to, kuri locekĜi piedalīsies sanāksmē.

Kontaktinformācija: Jūsu grupas un specializētās nodaĜas sekretariātu e-pasta adreses,

sanāksmes rīkotāja e-pasta adrese un to administratoru e-pasta adreses, kuri atbild par

sanāksmes darba kārtībā iekĜautajiem dosjē. Piemērs:

Pastāvīgas

kontaktpersonas

(grupu un specializēto

nodaĜu sekretariāti)

Atbildīgais

administrators

katram no

sanāksmes darba

kārtībā iekĜautajiem

dosjē

Sanāksmes rīkotājs

(praktiskai

informācijai)

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

26

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Iespēja tiešsaistē paziĦot par neierašanos

Tieši no sava kalendāra Jūs varat paziĦot, ka neieradīsieties uz konkrētu sanāksmi. PaziĦojums tiks

pārsūtīts Jūsu grupas sekretariātam.

Nosūtīt grupas

sekretariātam paziĦojumu

par neierašanos

Personiskais darba kalendārs

Lai ierakstītu papildu informāciju un nosūtītu paziĦojumu, noklikšėiniet uz “Nosūtīt paziĦojumu par

neierašanos” vai ”Mainīt paziĦojumu par neierašanos”.

PaziĦot par neierašanos

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

27

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Jūs saĦemsiet Jūsu grupas sekretariātam nosūtītā elektroniskā paziĦojuma kopiju.

Automātisks apstiprinājuma e-pasts

Atcerieties: lai saĦemtu automātiskus apstiprinājumus, Jums ir jādara zināma

individuāla e-pasta adrese.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

28

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Cita locekĜa darba kalendārs

Noklikšėinot uz “Cita locekĜa darba kalendārs”, varat piekĜūt kolēău kalendāriem.

Izvēlieties tā locekĜa vārdu,

kura kalendāru vēlaties atvērt

Cita locekĜa darba kalendārs

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

29

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Pieteikums dalībai jaunā Komitejas darbā

Ar šīs funkcijas starpniecību varat paust interesi par līdzdalību jaunā Komitejas darbā. Tā Jums dod

iespēju

piekĜūt atklātiem un slēgtiem uzaicinājumiem paust interesi;

aplūkot attiecīgos Komisijas dokumentus, izvēloties kādu no pieejamajām dokumenta

valodas versijām;

iegūt informāciju par Komitejas plānoto darbu.

PiekĜuve

atklātiem uzaicinājumiem

paust interesi

Atklāti uzaicinājumi paust interesi par dalību jaunā Komitejas darbā

Iespēja paust interesi, izvēloties vienu vai

vairākas funkcijas attiecīgajā dosjē

Iesniegt

pieteikumu

Uzaicinājums paust interesi (paraugs)

Izpētes grupas, kurās esat piedalījies

Šī funkcija Ĝauj noskaidrot attiecīgo izpētes grupu darbības sākuma un beigu datumu.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

30

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Mans lietotāja konts

SadaĜā “Mans lietotāja konts” Jūs iesniedzat Komitejai informāciju, kurai ir būtiska nozīme saziĦā starp

Jums un EESK:

savas e-pasta adreses;

konfidenciālu e-pasta adresi potenciāli sensitīvas vai ar finansēm saistītas informācijas

apmaiĦai (piemēram, sīkākām ziĦām par Jūsu ceĜa un uzturēšanās izdevumu atmaksu);

valodas, kas izmantojamas saziĦā starp Jums un Komiteju.

Minētie personas dati Komitejai ir svarīgi.

Norādiet e-pasta adresi, uz kuru

vēlaties saĦemt vispārīgu

informāciju no EESK

Norādiet e-pasta adresi

konfidenciālai informācijai

Norādiet savas valodu zināšanas

Mans lietotāja konts

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

31

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Mana mājaslapa

Katram Komitejas loceklim ir sava mājaslapa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas tīmekĜa

vietnē. Šī informācija ir Jūsu publiskais profils Komitejas locekĜu lapā.

Ar funkciju “Mana mājaslapa” Jūs varat pārbaudīt un personalizēt savas mājaslapas saturu.

Šī funkcija Ĝauj veikt šādas darbības:

pievienot saites uz Jūsu sociālajiem tīkliem, blogiem un tīmekĜa vietnēm;

norādīt savas interešu jomas;

pievienot savu biogrāfiju;

izvēlēties, kādu informāciju vēlaties atspoguĜot (fotoattēlus, e-pasta adresi, pasta adresi,

Jūsu aizvietotāja vārdu, izpētes grupas, kurās piedalāties, utt.);

izmantot lapas priekšskatījuma iespēju.

Izvēlieties

atspoguĜojamo

informāciju

Šajā piemērā izvēlēts neatklāt

adresi, e-pasta adresi un

dzimšanas datumu

Ekrāna konfigurācija

Ievadiet sava tīkla adresi

(piem., savas Facebook lapas

adresi)

Ievadiet sava bloga

adresi

Sociālie tīkli, blogi un tīmekĜa vietnes

Ievadiet savas

tīmekĜa vietnes

adresi

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

32

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Norādiet savas

interešu jomas

Ievadiet savu biogrāfiju

(brīvā tekstā)

Saglabāt

Skatīt rezultātu

Interešu jomas, apvienības, biogrāfija

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

33

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

EESK elektroniskais pasts

Funkcija “Access Outlook Web App” Ĝauj piekĜūt savam iekšējam Komitejas e-pastam (tiem locekĜiem,

kuri joprojām izmanto iekšējo e-pastu).

Plašāka informācija atrodama “Outlook Web Access (OWA)” lietotāja

rokasgrāmatā.

Lietotāja rokasgrāmatas pieejamas IT iekštīkla vietnē:

http://jsnet.cor.europa.eu/EN/dl/it/guides/Pages/default_back.aspx

Izmantojot funkciju “LocekĜu e-pasta adreses”, varat atrast jebkura locekĜa e-pasta adresi; šai nolūkā

jāievada attiecīgā locekĜa uzvārds.

LocekĜu e-pasta adreses

SadaĜā “Sekretariātu e-pasta adreses” atradīsiet grupu un specializēto nodaĜu e-pasta adreses.

Sekretariātu e-pasta adreses

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

34

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Informācija par ierēdĦiem un darbiniekiem

SadaĜā “Meklēt” noklikšėinot uz “Personāls”, varat meklēt Eiropas iestāžu darbinieku e-pasta adreses

un tālruĦa numurus.

Vienotā datubāze — elektroniskā pasta adrešu un tālruĦa numuru meklēšana

Vienotā datubāze — meklēšanas rezultāti

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

35

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Komitejas dokumentu meklēšana

Ar funkcijas “Komitejas dokumenti” palīdzību Jūs varat meklēt Komitejas dokumentus.

“QuickFind” – visu nesen izstrādāto dokumentu meklēšana

Komitejas locekĜiem paredzētā segmenta meklētājprogramma Ĝauj piekĜūt

visiem Komitejas dokumentiem, kuri attiecīgajam loceklim ir pieejami.

Piemēram, I grupas loceklim pieejami ir tikai I grupas dokumenti.

Publiskā segmenta meklētājprogramma Ĝauj sameklēt tikai publiski pieejamus

dokumentus.

Plašāka informācija par meklētājprogrammu atrodama “QuickFind” lietotāja

rokasgrāmatā.

Lietotāja rokasgrāmatas pieejamas IT iekštīkla vietnē:

http://jsnet.cor.europa.eu/EN/dl/it/guides/Pages/default_back.aspx#application_guides

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

36

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Komisijas dokumenti papīra formātā

SadaĜā “Veidlapas” Jums ir iespēja izmantot funkciju “Pieprasīt Komisijas dokumentus papīra formātā”,

lai pasūtītu kāda konkrēta Komisijas dokumenta izdrukātu eksemplāru Jūsu izvēlētā valodā. Šajā

nolūkā ir jānorāda dokumenta atsauces numurs un gads.

Izdrukātu Komisijas dokumentu pasūtīšana

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

37

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

V. Starpiestāžu aprite

Dažādu likumdošanas procesā iesaistīto iestāžu (Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo

lietu komitejas, Reăionu komitejas, Eiropas Centrālās bankas, Tiesas utt.) darbam iespējams sekot

līdzi ar vairāku sistēmu palīdzību.

PiekĜuve Komitejas atzinumiem datubāzē PreLex

PreLex ir iestāžu savstarpējo procedūru datubāze, ko pārrauga Komisija. Datubāzē atspoguĜoti

Komisijas un pārējo iestāžu lēmumu pieĦemšanas procesa galvenie posmi:

procedūras pašreizējais posms;

iestāžu lēmumi;

iesaistīto personu vārds un uzvārds;

atbildīgie dienesti;

atsauces uz dokumentiem utt.

Segmentā TOAD, navigācijas izvēlnes apakšējā daĜā, noklikšėiniet uz “PRELEX”.

PiekĜuve datubāzei PreLex

Datubāze ir pieejama Eiropas Savienības portālā EUROPA, un tās tīmekĜa adrese ir šāda:

http://ec.europa.eu/prelex/

Ar moduĜa “Šābrīža aktualitātes” starpniecību var tieši piekĜūt konkrēta

Komitejas dokumenta lappusei datubāzē PreLex.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

38

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Dokumentu meklēšana datubāzē PreLex

Norādot Komisijas dokumentu, “COM” (šajā piemērā — COM(2003) 383), var atrast citu ES iestāžu

dokumentus, kuri attiecas uz sākotnējo priekšlikumu.

Saite uz EESK atzinumu

PreLex — saites uz EESK atzinumiem

Ja noklikšėina uz saites, kas ved uz EESK atzinumu (šajā piemērā — CES/2004/842), ekrānā parādās

atzinuma teksts.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

39

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

PiekĜuve Komitejas atzinumiem datubāzē ŒIL

Eiropas Parlamenta Likumdošanas observatorija (OEIL) analizē un novēro Eiropas Savienības

starpiestāžu lēmumu pieĦemšanas procesu, Parlamenta lomu ES tiesību aktu izstrādē un

likumdošanas procesā iesaistīto iestāžu pasākumus.

Observatorijas datubāzē ir informācija par visām pašreizējām procedūrām neatkarīgi no to

uzsākšanas datuma un par visām procedūrām, kas pabeigtas kopš 4. likumdošanas perioda sākuma

(1994. gada jūlija).

EESK pieĦemtos atzinumus publicē datubāzē, kas pieejama Eiropas Parlamenta Likumdošanas

observatorijas tīmekĜa vietnē, kur ikviens var ar tiem iepazīties gluži tāpat kā ar Komisijas

priekšlikumiem vai Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem.

OEIL datubāze ir pieejama šādā tīmekĜa adresē:

http://www.europarl.europa.eu/oeil

Ar moduĜa “Šābrīža aktualitātes” starpniecību var tieši piekĜūt konkrēta

Komitejas dokumenta lappusei datubāzē OEIL.

Norādot Komitejas dokumentu (šajā piemērā — 2007/1244), var atrast citu ES iestāžu dokumentus,

kuri attiecas uz sākotnējo priekšlikumu.

Datubāze OEIL

1. Mājaslapā izvēlieties cilni

“Procedures”

2. Noklikšėiniet uz “documents of

other EU institutions and bodies”

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

40

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

3. Ievadiet meklēšanas parametrus

Meklēšana datubāzē OEIL

Citu iestāžu dokumenti, kas attiecas

uz priekšlikumu

EESK atzinums

Meklēšanas rezultāti

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

41

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

VI. Dokumentu formāts

un nosaukšanas kārtība

Kāds ir dokumentu formāts?

Vairums dokumentu ir pieejami Microsoft Word 2003 formātā. Tos iespējams lasīt, izmantojot šādas

lietojumprogrammas:

Microsoft Word (vai Microsoft WordPad);

interneta pārlūkprogrammu nesenas versijas (Microsoft Explorer);

kādu no internetā bez maksas pieejamiem Word dokumentu lasītājiem (“viewer”);

jebkuru lietojumprogrammu, kas atpazīst Microsoft Word dokumentu formātu, piemēram,

OpenOffice.

Lai arī nevaram garantēt, ka abos pēdējos gadījumos dokuments tiks atveidots tieši tāds, kāds ir tā

oriăināls, ir pamats domāt, ka rezultāti būs apmierinoši.

Lūdzam Ħemt vērā, ka atsevišėi dokumenti var būt Excel formātā (piem., Biroja vai budžeta grupas

dokumenti), pdf formātā (piem., ārējie atsauces dokumenti) vai HTML formātā (piem., darba kārtība

vai meklētājprogrammu dokumenti).

Komiteja ievēro ES iestāžu pieĦemtās pamatnostādnes par dokumentu

aprites formātu:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

42

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Dokumentu nosaukšanas kārtība

Dokumentu nosaukumos izmantoto saīsinājumu saraksts

Kods

Dokumenta veids

prioritāte

AM grozījums steidzams

CP paziĦojums presei steidzams

Other atbilstoši dokumenta funkcijām steidzams

AC Komitejas atzinums prioritārs

APA provizorisks atzinuma projekts prioritārs

APRI provizorisks informatīva ziĦojuma projekts prioritārs

AS specializētās nodaĜas atzinums prioritārs

CAAF CFAA prioritārs

DI oficiāls iekšējs dokuments ar DI numuru prioritārs

DT darba dokuments prioritārs

GB budžeta grupas dokuments prioritārs

NB paziĦojums Biroja locekĜiem prioritārs

PA 1 atzinuma projekts prioritārs

PAC Komitejas atzinuma projekts prioritārs

PRES rezolūcijas projekts prioritārs

PRI 3 informatīva ziĦojuma projekts prioritārs

PSP plenārsesijas darba kārtības punkts prioritārs

RES rezolūcija prioritārs

RI informatīvs ziĦojums prioritārs

TCD konsultatīvs darbs / dažādi prioritārs

ADD papildinājums bez prioritātes

ADMIN administratīvs dokuments bez prioritātes

ANN pielikums bez prioritātes

AO uzaicinājums uz konkursu bez prioritātes

BRO brošūra bez prioritātes

CONV-POJ paziĦojums par sanāksmi / darba kārtības projekts bez prioritātes

CORR labojums bez prioritātes

CR protokols bez prioritātes

DECL deklarācija bez prioritātes

DISC runa bez prioritātes

ETU pētījums bez prioritātes

INFO informatīvs dokuments bez prioritātes

LET vēstule bez prioritātes

NI informatīvs paziĦojums bez prioritātes

PV protokols bez prioritātes

REGL reglaments bez prioritātes

RS paveiktā darba pārbaudes ziĦojums bez prioritātes

WEB tīmekĜa vietne bez prioritātes

1

AP, PRI vai citu pēc APA sekojošu dokumenta versiju termiĦš ir atkarīgs no lappušu kopskaita.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

43


Komitejas locekĜu portāls

DatĦu nosaukumu piemēri

ces1368-2004_am5_am_en.doc: atzinuma Nr. 1368 (2004) 5. grozījums — dokumenta versija angĜu

valodā;

r_ces23-2005_apa_en.doc: provizorisks atzinuma projekts Nr. 23 (2005);

Ces1786-2007_corr_fr.doc: labojums atzinumā Nr. 1786 (2007).

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

44

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Komitejas locekĜu portāls

Ieteikumi

VII. Papildu informācija

Lai Komitejas locekĜu portāla lietošana būtu ērtāka, lūdzam Ħemt vērā dažus nosacījumus.

Parole

Izraugieties labu paroli un regulāri to mainiet.

Neizpaudiet savu paroli citiem.

Personālais dators

Pārliecinieties, ka esat instalējis piemērotu pretvīrusu aizsardzības programmatūru un ka tā

ir atjaunināta.

Regulāri instalējiet Jūsu izmantotās operētājsistēmas jaunāko versiju.

Regulāri instalējiet Jūsu izmantotās pārlūkošanas programmatūras jaunāko versiju.

Sistemātiski veidojiet svarīgāko datĦu dublikātus.

Klēpjdators

Publiskās vietās nekad neatstājiet bez uzraudzības savu klēpjdatoru.

Viedtālrunis

Lietojiet drošu PIN kodu vai paroli.

Papildu informācija par IT drošību atrodama IT iekštīkla pakalpojumu lapā:

http://jsnet.cor.europa.eu/EN/dl/it/Services/Pages/IndexofServices.aspx

Temati: drošība, pārlūkprogramma, viedtālruĦi

Vai Komitejas locekĜu portāls ir drošs?

Komitejas locekĜu portāls darbojas, izmantojot drošības protokolu Secure Sockets Layer (SSL). Tas ir

saziĦas protokols, kas izstrādāts, lai drošā veidā pārsūtītu privātus datus internetā. SSL protokols šifrē

pa SSL savienojumiem pārraidāmos datus un ir savietojams ar Mozilla Firefox un Microsoft Internet

Explorer.

Kad Jūs sākat darbu Komitejas locekĜu portālā, Jūsu lietotājvārds un parole internetā tiek šifrēti un

sūtīti, izmantojot SSL savienojumu. Neviens nevar pārraidītos datus ne izlasīt, ne arī tiem piekĜūt.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

45

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu


Nosaukums: Komitejas locekĜu portāla lietotāja rokasgrāmata LV EESK – Versija: 5.2 EESK

Datums: 09.01.2012.

Autors: Lietotāju atbalsta dienests

More magazines by this user
Similar magazines