Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

Autentifikācijas logā rīkojieties šādi:

ailē “Domēna nosaukums \ lietotājvārds” ("Domain\user name") ierakstiet "isis\" un savu

lietotājvārdu, bet ailē “Parole” (“Password”) — savu paroli.

Parolē būtiska nozīme ir lielo/mazo burtu izkārtojumam (piemēram, manaPAROLE35

atšėiras no manaparole35);

pieslēdzieties Komitejas locekĜu portālam, noklikšėinot uz "Pieslēgties" ("Log On").

Tieši pirms sava lietotājvārda rakstiet domēna nosaukumu “isis” un

atpakaĜvērstu slīpsvītru “\”.

Ja savā klaviatūrā šādu simbolu neatrodat, varat noklikšėināt uz atpakaĜvērstās

slīpsvītras “\” (attēlā apzīmēta ar sarkanu apli), lai to ievietotu vajadzīgajā vietā.

Ja esat vienīgais šī datora lietotājs, atzīmējiet variantu “This is a private

computer” (“Šis ir privāts dators”). Šādā gadījumā sistēma pieĜauj ilgāku

neaktivitātes laiku, pirms sesija automātiski tiek pārtraukta. Citādi sistēma jūs

atvienos, līdzko neaktivitātes ilgums sasniegs 10 minūtes.

Noderīga informācija

Tehnisku iemeslu dēĜ Jūsu lietotājvārda un paroles pārbaudei var būt vajadzīgs laiks.

Lūdzam pacietību.

Lai savienojuma pārtraukšana būtu droša, beidzot darbu, noklikšėiniet uz .

Lai tieši piekĜūtu Komitejas locekĜiem paredzētajam segmentam,

iekštīkla sākumlapā noklikšėiniet uz

interneta vietnē noklikšėiniet uz

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

21

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines