Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

VI. Dokumentu formāts

un nosaukšanas kārtība

Kāds ir dokumentu formāts?

Vairums dokumentu ir pieejami Microsoft Word 2003 formātā. Tos iespējams lasīt, izmantojot šādas

lietojumprogrammas:

Microsoft Word (vai Microsoft WordPad);

interneta pārlūkprogrammu nesenas versijas (Microsoft Explorer);

kādu no internetā bez maksas pieejamiem Word dokumentu lasītājiem (“viewer”);

jebkuru lietojumprogrammu, kas atpazīst Microsoft Word dokumentu formātu, piemēram,

OpenOffice.

Lai arī nevaram garantēt, ka abos pēdējos gadījumos dokuments tiks atveidots tieši tāds, kāds ir tā

oriăināls, ir pamats domāt, ka rezultāti būs apmierinoši.

Lūdzam Ħemt vērā, ka atsevišėi dokumenti var būt Excel formātā (piem., Biroja vai budžeta grupas

dokumenti), pdf formātā (piem., ārējie atsauces dokumenti) vai HTML formātā (piem., darba kārtība

vai meklētājprogrammu dokumenti).

Komiteja ievēro ES iestāžu pieĦemtās pamatnostādnes par dokumentu

aprites formātu:

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

42

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines