Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

I. Ievads

Kas ir Komitejas locekĜu portāls?

Komitejas locekĜu portāls ir lietojumprogramma, kas Ĝauj piekĜūt darba kalendāram un Komitejas

sanāksmju darba kārtībām un dokumentiem. Lietojumprogramma nodrošina locekĜiem arī piekĜuvi

tiešsaistes pakalpojumiem, kas ikdienas darbu Komitejā var padarīt vienkāršāku.

Ar Komitejas locekĜu portāla starpniecību var tieši piekĜūt informācijai, ko sekretariāts reăistrējis iekšējā

lietojumprogrammā, kuru izmanto Komitejas darba organizēšanai (Agora).

Komitejas locekĜu portāls ir Komitejas tīmekĜa vietnes un iekštīkla papildinājums un sniedz locekĜiem

informāciju, kas tiem vajadzīga savu uzdevumu veikšanai.

Kāda informācija ir pieejama?

Komitejas locekĜu portālam ir divas daĜas:

publiskais segments;

Komitejas locekĜiem paredzētais segments.

Publiskajā segmentā atrodas sanāksmju kalendāri, plenārsesiju un specializēto nodaĜu sanāksmju

darba kārtības, publiski pieejamie darba dokumenti, kā arī pārskats par Komitejas pašreizējo darbu.

Publiski pieejamie dokumenti ir, piemēram, specializēto nodaĜu (ECO, INT, NAT, REX, SOC un TEN)

dokumenti, CCMI dokumenti, plenārsesiju dokumenti, paziĦojumi presei, sabiedrisko attiecību grupas

dokumenti un Komisijas darba dokumenti.

Komitejas locekĜiem paredzētajā segmentā atrodama individualizēta informācija Komitejas

locekĜiem. Piemēram, tajā locekĜi var piekĜūt saviem sanāksmju kalendāriem. Šeit var izmantot arī

vairākus tiešsaistes pakalpojumus, kas locekĜiem dod iespēju

atjaunināt administratīvu informāciju (piem., nomainīt e-pasta adresi);

apstrādāt datus par savu dalību sanāksmēs (piem., paziĦot par neierašanos);

paust vēlmi piedalīties jaunā Komitejas darbā;

pārvaldīt savu mājaslapu Komitejas tīmekĜa vietnē (piem., papildināt informāciju sociālajos

tīklos).

Kādās valodās pieejama informācija?

Tiklīdz dokumenti ir pārtulkoti, tie pieejami visās darba valodās.

Meklēšanas izvēlne vietnē ir visās darba valodās.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

5

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines