Komitejas locekĜu portāls - Europa

toad.eesc.europa.eu

Komitejas locekĜu portāls - Europa

Komitejas locekĜu portāls

II.

Jaunākās izmaiĦas

2011. gada novembris

Jaunais modulis “Pieteikums dalībai jaunā Komitejas darbā” Ĝauj locekĜiem paust ieinteresētību

iesaistīties jaunā Komitejas darbā, piemēram, izpētes grupās, delegācijās utt.

IT LIETOTĀJA ATBALSTA DIENESTS – PALĪDZĪBAS DIENESTS

7

Tālr.: + 32 (0)2 546 9697 – E-pasts: helpdesk@eesc.europa.eu

More magazines by this user
Similar magazines