u vk;ksx ] fcgkj deZp kjh p;u vk;ksx ] iks0&osV ujh dkWyst ] iVuk&14 ...

bssc.bih.nic.in

u vk;ksx ] fcgkj deZp kjh p;u vk;ksx ] iks0&osV ujh dkWyst ] iVuk&14 ...

SS

fcgkj deZpkjh p;u vk;ksx]

iks0&osVujh dkWyst] iVuk&14

vijk/k vuqla/kku foHkkx] fcgkj] iVuk ds vUrxZr fof/k foKku iz;ksx'kkyk] fcgkj] iVuk esa vjktif=r Js.kh ds inksa ij lh/kh

fu;qfDr gsrq foKkiu

¼1½ foKkiu la[;k& 03@2013 in&izkS

S|ksfxd

|ksfxdh inkf/kdkjh ¼vkXUks

ks;kL=½

kL=½ ds 02 ¼nks½ fjDr inksa ij fu;qfDr gsrq lq;ksX; mEehnokjksa

ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vukjf{kr &01 ¼,d½

¼ii½- vuqlwfpr tkfr &01 ¼,d½

dqy ;ksx

&02 ¼nks½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

leqfpr fo"k; esa ,e0,l0lh0 ¼xf.kr vFkok HkkSfrdh½ ;k ,e0,l0lh0 Qksjsafld lkbZal

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko tks izdkf'kr ys[;ksa ls iznf'kZr gks A

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko A

vko';d vuqHko %&

fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa rhu o"kksZ dk dk;Z vuqHko A

¼2½ foKkiu la[;k %&04@2013

in&izfof/kK@oSKkfud lgk;d@iz;ksx'kkyk lgk;d¼tho foKku½ ds 06 ¼N%½ fjDr inksa

ij fu;qfDr gsrq lq;ksX; mEehnokjksa ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vuqlwfpr tkfr &01 ¼,d½

¼ii½- vuqlwfpr tutkfr &02 ¼nks½

¼iii½- vR;Ur fiNM+k oxZ &01 ¼,d½

¼iv½- fiNM+k oxZ &02 ¼nks½

dqy ;ksx

&06 ¼N%½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk

%&

(i)- ,e0,l0lh0@izkf.kdh tho jlk;u vFkok ekufodh 'kkjhfjd A ;k]

(ii)- ch0,l0lh0 izkf.kdh tho jlk;u vFkok ekufodh ds fdlh ,d fo"k;

ds lkFk izkIr vadksa dk ;ksx 45 izfr'kr ls de u gks A ;k]

(iii)-ch0,l0lh0 rFkk fdlh ekU;rk izkIr iz;ksx'kkyk esa nks o"kksZ

dk dk;Z djus dk vuqHko A

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko A

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko

¼3½ foKkiu la[;k %&-05@2013

in&izfof/kK@oSKkfud lgk;d@iz;ksx'kkyk lgk;d ¼lhje½ ds 06¼N%½ fjDr inksa ij fu;qfDr

gsrq lq;ksX; mEehnokjksa ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vuqlwfpr tkfr &01 ¼,d½

¼ii½- vR;Ur fiNM+k oxZ &01 ¼,d½

¼iii½- fiNM+k oxZ &01 ¼nks½

¼iv½- lkekU;

&03 ¼rhu½

dqy ;ksx

&06 ¼N%½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

,e0,l0lh0@tho jlk;u] izkf.kdh vFkok v.kq tSfodh vFkok ,e0,l0lh0 Qksjsafld lkbZal

vFkok ch0,l0lh0@tho jlk;u] izkf.kdh vFkok v.kq tSfodh fdlh ,d fo"k; ds lkFk

ch0,l0lh0 45 izfr'kr izkIrkad ds lkFk vFkok ch0,l0lh0 ¼izkf.kdh] tho jlk;u vFkok

v.kq tSfodh½ ds lkFk fdlh ekU;rk izkIr iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk nks o"kksZ dk

vuqHko A

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko A

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko A

F.S.L.-$/PA


SS

¼4½ ½ foKkiu la[;k %&06@2013

in&oSKkfud lgk;d ¼foLQksVd½ ds 07 ¼lkr½ fjDr in ij fu;qfDr gsrq lq;ksX; mEehnokjksa

ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vuqlwfpr tkfr &01 ¼,d½

¼ii½- vR;Ur fiNM+k oxZ &01 ¼,d½

¼iii½- fiNM+k oxZ &01 ¼nks½

¼iv½- lkekU;

&04 ¼rhu½

dqy ;ksx

&07 ¼lkr½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

,e0,l0lh0 ¼jlk;u 'kkL=½ vFkok Qksjsafld lkbZal vFkok ch0,l0lh0 ¼jlk;u 'kkL=½ ds

lkFk 45 izfr'kr izkIrkad ds lkFk vFkok ch0,l0lh0 ¼jlk;u 'kkL=½ ds lkFk fdlh

ekU;rk izkIr iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk nks o"kksZ dk vuqHko A

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko A

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko A

¼5½ foKkiu la[;k& 07@2013 in&ojh; oSKkfud lgk;d ¼ukjdksfVDl iz'kk[kk½ ds 02 ¼nks½ fjDr inksa ij fu;qfDr gsrq

lq;ksX; mEehnokjksa ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vukjf{kr &01 ¼,d½

¼ii½ vR;Ur fiNM+k oxZ&01 ¼,d½

dqy ;ksx

&02 ¼nks½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

¼i½ ,e0,l0lh0 ¼jlk;u 'kkL=½

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk rhu o"kksZ dk vuqHko A

vFkok

,e0,l0lh0 ¼Qksjsafld lkbZal½

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko tks izdkf'kr ys[;ksa ls iznf'kZr gks A

¼ii½ fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko A

¼6½ foKkiu la[;k&-08@2013

in&oSKkfud lgk;d ¼ukjdksfVDl iz'kk[kk½ ds 02 ¼nks½ fjDr inksa ij fu;qfDr gsrq

lq;ksX; mEehnokjksa ls vkWuykbZu vkosnu vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i)- vukjf{kr &01 ¼,d½

¼ii½ vR;Ur fiNM+k oxZ&01 ¼,d½

dqy ;ksx

&02 ¼nks½

U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&,e0,l0lh0 ¼jlk;u 'kkL=½ vFkok ,e0,l0lh0 ¼Qksjsafld lkbZal½ vFkok ch0,l0lh0 ¼jlk;u

'kkL=½ esa izkIr vadks dk ;ksx 45 izfr'kr ls de ugh gks vFkok ch0,l0lh0 ¼jlk;u

'kkL=½ ds lkFk fdlh ekU;rk izkIr iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk nks o"kksZ dk vuqHko A

okaNuh; ;ksX;rk %&

¼i½ 'kks/k dk;Z djus dk vuqHko A

¼ii½fdlh fof/k foKku iz;ksx'kkyk esa dk;Z djus dk vuqHko A

¼7½ foKkiu la[;k&-09@2013

in&QksVksxzkQj ds 05 ¼ikWap½ fjDr inksa ij fu;qfDr gsrq lq;ksX; mEehnokjksa ls vkWuykbZu vkosnu

vkeaf=r fd;s tkrs gSa A

osrueku%&9300&34800@& xzsM is& 4200@&

fjfDr;ksa dh la[;k fuEufyf[kr gS%&

(i) vukjf{kr &02 ¼nks½

¼ii½ vR;Ur fiNM+k oxZ &01 ¼,d½

¼iii½ fiNM+k oxZ &01 ¼,d½

¼iv½ vuqlwfpr tkfr &01 ¼,d½

dqy ;ksx

&05 ¼ikWap½

F.S.L.-$/PA


U;wure 'kS{kf.kd ;ksX;rk ¼i½ ch0,l0lh0 ¼HkkSfrdh ds lkFk½ rFkk fdlh ekU;rk izkIr laLFkku ls QksVksxzkQh esa rhu o"khZ;

fMIyksek A

¼ii½ QksVksxzkQh ds dk;Z dk N% o"kksZ dk vuqHko A

okaNuh; ;ksX;rk %&

Qksjsafld QksVksxzkQh dk vuqHko A

p;u dk vk/kkj%& mi;qZDr lHkh inksa ij p;u ds fy, 100 vad fu/kkZfjr gS A 'kS{kf.kd ;ksX;rk ds vk/kkj ij 75

vad rFkk lk{kkRdkj ds fy, 25 vad fu/kkZfjr gS A 'kS{kf.kd ;ksX;rk ds fy, fu/kkZfjr vadks dk

forj.k fuEuor~ fd;k tk;sxk %&

¼d½

'kS{kf.kd ;ksX;rk ds fy, dqy 75 vad fu/kkZfjr gS tks fuEu izdkj ls ns; gksxk%&

;ksX;rk

vad

izFke Js.kh

f}rh; Js.kh

r`rh; Js.kh

1- eSfVªd 15 12 09

2- vkbZ0 ,l0 lh0 15 12 09

3- ch0 ,l0 lh0 20 16 12

4- ,e0,l0lh0 25 20 15

'kS{kf.kd ;ksX;rk dk dqy izkIrkad

75 vad

¼[k½ lk{kkRdkj %& 25 vad

1- fof/k foKku iz;ksx'kkyk] fcgkj]

iVuk dk dk;Z vuqHko %& 05 vad

2- lk{kkRdkj %& 20 vad

¼x½ dqy vad %& 100 vad

mez lhek %&

¼1-½ vk;q U;wure& 21¼bDdhl½ o"kZ A

dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx ds ladYi la[;k&2530] fnukad&29-06-2010 ds vuqlkj fnukad&01-01-2013 dks

vf/kdre&¼1½ vukjf{kr ¼iq:"k½& 37 o"kZ A ¼2½ fiNM+k oxZ ,oa vR;Ur fiNM+k oxZ ¼iq:"k ,oa efgyk½& 40 o"kZ A

¼3½ vukjf{kr ¼efgyk½& 40 o"kZ A ¼4½ vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tutkfr ¼iq:"k ,oa efgyk½& 42 o"kZ A

¼2-½ dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx ds ladYi Kkikad&2374 fnukad&16-07-2007 ds vkyksd esa ljdkjh lsodksa

dks tks 03 ¼rhu½ o"kksZa dh fujarj lsok iw.kZ dj pqds gksa] mPprj osrueku dh lsok@laoxZ esa tkus ds fy, vf/kdre

vk;q lhek esa 05 ¼ik¡p½ o"kksZa dh NwV vuqekU; gS A lkFk gh] dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx ds ladYi

Kkikad&62] fnukad&05-01-2007 ds vkyksd esa fodykaxksa dks mDr vf/kdre mez lhek esa 10 ¼nl½ o"kksZa dh NwV

vuqekU; gS A

¼3-½ dkfeZd ,oa iz'kklfud lq/kkj foHkkx] fcgkj ljdkj ds i=kad&2447] fnukad&06-03-1990 ds vkyksd esa HkwriwoZ

lSfudksa dks mez lhek esa 03 ¼rhu½ o"kZ rFkk izfrj{kk lsok esa fcrk;h x;h lsok vof/k ds ;ksx ds lerqY; fj;k;r

nh tk;sxh o'krZs dh mudh okLrfod mez vkosnu nsus dh frfFk dks 53 ¼frjsiu½ o"kZ ls vf/kd ugha gks A

ijh{kk 'kqYd %&

lkekU;@fiNM+k oxZ@vR;ar fiNM+k oxZ ds vH;FkhZ ijh{kk 'kqYd ds fy, nks lkS :i;s ¼200@&½ dk rFkk ek= os

mEehnokj tks fcgkj ds LFkk;h fuoklh gSa rFkk vuqlwfpr tkfr@tutkfr ds Hkh gSa] 50@& ¼ipkl :i;s½ ijh{kk 'kqYd

cSad pkyku Hkkjrh; LVsV cSad ds fdlh 'kk[kk esa tek djsaxs A fcgkj jkT; ds ckgj ds lHkh Js.kh ds vH;fFkZ;ksa ds

fy, ijh{kk 'kqYd 200@& ¼nks lkS :i;s½ fu/kkZfjr gS A ;fn foKkiu izdk'ku ds i'pkr fu/kkZfjr vafre frfFk rd

ljdkj ds Lrj ls ijh{kk 'kqYd o`f) ds laca/k esa vk;ksx dks vkSipkfjd :Ik vkns'k izkIr gks tkrk gS rks ijh{kkfFkZ;ksa

ls c


djus dh vko';drk ugha gS ijUrq lk{kkRdkj ds le; Øhehys;j jfgr izek.k i= layXu ugha djus okys

vH;FkhZ lkekU; Js.kh ds ekus tk;saxs rFkk mUgs vkj{k.k dk ykHk izkIr ugha gksxk

¼iii½ vkWuykbZu vkosnu&i= esa nkok fd;s x;s vkj{k.k Js.kh esa fdlh Hkh ifjfLFkfr esa ifjorZu ugh fd;k tk;sxk

rFkk bl laca/k esa fdlh Hkh vkosnu ij fopkj ugha fd;k tk;sxk A xyr vkj{k.k dk nkok djus ij mUgsa

lkekU; Js.kh esa ekuk tk;sxkA

vU;%

¼i½ oSls gh mEehnokj ijh{kk esa lfEefyr gks ldsaxs ftUgsa ,rnFkZ vk;ksx }kjk izos'k i= fuxZr fd;k tk;sxk A

izos'k&i= fuxZr gksus ek= ls vgZrk dh lEiqf"V ugha ekuh tk;sxh A fdlh mEehnokj ds ijh{kk esa lfEefyr

gksus ds fy, ik=rk@ vik=rk ds fcUnq ij vk;ksx dk fu.kZ; vafre gksxk A

¼ii½ oSls vH;FkhZ izfr;ksfxrk ijh{kk esa lfEefyr gksus ds gdnkj ugha gksaxs ftUgsa la?k yksd lsok vk;ksx@ fdlh

jkT; yksd lsok vk;ksx@ vU; p;u vk;ksx }kjk fufnZ"V vof/k rd dnkpkj ds ekeyksa esa ijh{kk ls oafpr

dj fn;s tkus dk vkns'k ikfjr fd;k x;k gks A

¼iii½ fdlh izdkj dh iSjoh djus ;k djkus vFkok xyr ;k viw.kZ lwpuk nsus ij vH;fFkZRo jí dj fn;k

tk;sxk A

vafre frfFk %&

vkWuykbZu vkosnu fnukad 12-08-2013 ls 18-09-2013 dh jkf= 12 cts ¼Server Time) rd vk;ksx ds osclkbZV

http://bssc.bih.nic.in ij Hkjk tk ldrk gS A

lfpo]

fcgkj deZpkjh p;u vk;ksx] iVuk

F.S.L.-$/PA

More magazines by this user
Similar magazines