Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

arhivs.db.lv

Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

Gada pārskats

Gada pārskata

4.11. pielikumi

Likuma «Par uzņēmumu gada pārskatiem» 40.pantā ir

noteikts, ka gada pārskata pielikumā ar skaitļiem, tekstā un tabulās

ir jāsniedz skaidrojumi, salīdzinājumi un pamatojumi

par tālāk minēto:

❍ Peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas maiņa.

❍ Ja kādi no posteņiem (ja to summas ir bijušas nenozīmīgas)

Bilances shēmā un Peļņas vai zaudējumu aprēķina

shēmā ir apvienoti, tos detalizē pielikumā.

❍ Katram bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina, naudas

plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata

postenim ir jāparāda attiecīgie iepriekšējā gada pārskata

rādītāji. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu

kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo

iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē.

Par katru gadījumu, kad dati nav bijuši savstarpēji

salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu

datu korekcijas, sniedz skaidrojumu gada pārskata

pielikumā.

❍ Ja kāds līdzekļu objekts vai kāda saistība attiecas uz vairākiem

shēmas posteņiem, tā piederība pie citiem posteņiem

ir jāatspoguļo vai nu zem posteņa, kurā tas ietverts,

vai pārskata pielikumā, ja šāds atspoguļojums ir

nepieciešams gada pārskata izprašanai.

❍ Katram ilgtermiņa ieguldījumu postenim bilancē vai

pielikumā ir jāietver šāda informācija:

1) iegādes cena vai ražošanas izmaksas atbilstoši iepriekšējā

gada bilancei;

2) palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā;

3) likvidācija pārskata gadā sākotnējā vērtībā;

4) jebkura pārvietošana no posteņa uz posteni pārskata

gadā;

5) pārvērtēšana pārskata gadā;

6) kopējā pārvērtēšanas summa līdz bilances datumam,

ieskaitot 5. punktā norādīto;

7) nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;

2005-03

4.11.1


Gada pārskats

8) iepriekšējo gadu nolietojuma un vērtības norakstīšanas

korektūras, ieskaitot likvidēto un no darbības

izņemto līdzekļu nolietojuma un vērtības norakstīšanas

korektūras;

9) kopējais nolietojums un vērtības norakstīšana līdz

bilances datumam, ieskaitot 7. un 8.punktā norādīto.

❍ Izmaksas, kas izdarītas pirms bilances datuma, bet attiecas

uz nākamajiem gadiem, jāparāda kā nākamo periodu

izmaksas aktīvā. Ieņēmumi, kas saņemti pirms

bilances datuma, bet attiecas uz nākamo gadu vai tālākiem

gadiem, jāparāda kā nākamo periodu ieņēmumi

pasīvā. Šo izmaksu un ieņēmumu saturs ir jāpaskaidro

pielikumā.

❍ Postenī «Citi uzkrājumi» ietvertās summas pielikumā

parāda sadalījumā pa uzkrājumu veidiem un pielikumā

sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu

posteņiem, norādot ikviena uzkrājuma veidošanas

pamatojumu, apjomu pārskata gada sākumā un

beigās, uzkrājumu summas palielinājumu vai samazinājumu,

paskaidrojot iemeslu un izmantotās vērtēšanas

metodes.

❍ Ārkārtas ieņēmumu un izmaksu apjoms un veidi ir jāpaskaidro

pielikumā, izņemot gadījumus, kad to apjomam

nav būtiskas nozīmes.

❍ Gada pārskata posteņi jānovērtē atbilstoši šādiem grāmatvedības

principiem:

1) jāpieņem, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;

2) jāizmanto tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas

iepriekšējā pārskata gadā;

3) novērtēšana jāveic ar pienācīgu piesardzību, ievērojot

šādus nosacījumus:

a) pārskatā jāiekļauj tikai līdz bilances datumam iegūtā

peļņa,

b) jāņem vērā visas paredzamās riska summas un

zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos

gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika

posmā starp bilances datumu un dienu, kad

gada pārskatu paraksta pārvaldes institūcija,

c) jāaprēķina un jāņem vērā visas vērtības samazināšanās

un nolietojuma summas neatkarīgi no

tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai

zaudējumiem;

4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāietver ar pārskata

gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarī-

4.11.2 2005-03


Gada pārskats

gi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas

vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem

attiecīgajos pārskata periodos;

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas jānovērtē atsevišķi;

6) katra pārskata gada sākuma bilancei jāsaskan ar iepriekšējā

gada slēguma bilanci;

7) jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada

pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus,

kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to

pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, peļņas

vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā

un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norādāmi

apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniedzams

pielikumā;

8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi jāiegrāmato

un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko

saturu un būtību, nevis tikai juridisko

formu.

Izņēmuma gadījumos, kad ir bijusi atkāpe no šiem grāmatvedības

principiem, jebkura šāda atkāpšanās jāpaskaidro pielikumā.

Pielikumā jāpaskaidro, kā šī novirze ietekmēs uzņēmuma

līdzekļus un saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.

❍ Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemto aizņēmumu procentus

par periodu līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā

uzņēmums var iekļaut jaunizveidotā objekta pašizmaksā.

Tad pielikumā sniedz ziņas par pamatlīdzekļu

sastāvā iekļauto procentu apmēru.

❍ Ja ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem tiek piemērota

vērtības samazināšanās, tad vērtības samazināšana pietiekami

pamatoti un detalizēti jāparāda atsevišķā bilances

postenī gada pārskata pielikumā.

❍ Ja ilgtermiņa finanšu ieguldījumi tiek pārvērtēti atbilstoši

to augstākai vērtībai, pieņemot, ka vērtības paaugstinājums

ir ilgstošs, pielikumā par katru pārvērtēto

bilances aktīva posteni norāda pārvērtēšanas pamatojumu,

kā arī novērtējuma starpību.

❍ Krājumu iegādes vai ražošanas pašizmaksu var noteikt

kā vidējo svērto cenu vai pēc metodes «Pirmais iekšā –

pirmais ārā» (FIFO). Ja izveidojas vērtība, kas būtiski

atšķiras no tirgus cenas bilances datumā, starpība

par katru attiecīgo krājuma posteni jāpaskaidro pielikumā.

2005-03

4.11.3


Gada pārskats

❍ Ja atmaksājamā aizņēmuma summa ir lielāka par saņemto

summu, starpība jāuzrāda atsevišķi bilances aktīvā

vai pielikumā.

❍ Gada pārskata pielikumā ir jādod nedrošiem parādiem

izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojums.

❍ Pielikumā jāsniedz informācija par metodēm, kuras

lietotas dažādu posteņu novērtēšanai gada pārskatā, kā

arī par ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma, vērtības

samazināšanas un vērtību norakstīšanas aprēķina metodēm.

Ja kāda summa gada pārskatā no ārvalstu valūtas

ir pārrēķināta Latvijas Republikas naudas vienībās,

šāds pārrēķins ir jāpamato.

❍ Pielikumā norāda koncerna meitas uzņēmumu un asociēto

uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, uzņēmumu

līdzdalības daļu procentos šo uzņēmumu pamatkapitālā,

kā arī šo uzņēmumu pašu kapitāla un peļņas

vai zaudējumu apjomu atbilstoši katra šā uzņēmuma

pēdējam apstiprinātajam gada pārskatam. Šo informāciju

var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga vai ja tā varētu

nopietni kaitēt attiecīgajam uzņēmumam. Šādas informācijas

nesniegšana šā iemesla dēļ pielikumā ir jāpiemin.

❍ Ja uzņēmuma kapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām

vai daļām, pārskatā jānorāda katra veida akciju un daļu

skaits un to nominālvērtība. Akciju sabiedrībām akciju

skaits un to nominālvērtība jānorāda vienmēr.

❍ Ja uzņēmums ir izdarījis aizņēmumu, kuru var pārvērst

akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā

summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams

uzņēmuma kapitālā. Ja aizņēmums saņemts

pret obligācijām vai citiem parāda dokumentiem ar

procentu saņemšanas tiesībām, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma

nomaksājamā summa un noteiktā procentu

likme.

❍ Katrā bilances parādu postenī jāsniedz informācija par

to daļu, kas jāmaksā ilgāk nekā piecus gadus pēc bilances

datuma.

❍ Ja uzņēmuma aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu

citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, tas jāuzrāda

kopā ar informāciju par ķīlas un kāda cita garantijas

aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un

ieķīlātā objekta bilances vērtību. Kopējais apgrūtinājums

meitas uzņēmumiem un kopējais apgrūtinājums

pārējiem koncerna uzņēmumiem jāparāda atsevišķi

pielikumā.

4.11.4 2005-03


Gada pārskats

❍ Ir jāparāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju

saistību, diskontēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto

finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja uzņēmums

ir noslēdzis nomas vai īres līgumus, kuriem ir

svarīga nozīme tā darbībā, šajos līgumos paredzētās

saistības ir jāmin īpaši.

❍ Uzņēmuma vai tā mātes uzņēmuma īpašniekiem, valdes,

padomes un vadības locekļiem izsniegto aizņēmumu,

ķīlu vai garantiju summas jāuzrāda katrai kategorijai

atsevišķi kopā ar informāciju par procentu

likmi, svarīgākajiem nosacījumiem un atmaksājamām

summām.

❍ Aizdevumu un ķīlu summas, galvojumi vai garantijas,

kas izsniegtas vai dotas uzņēmuma dalībniekiem, izņemot

mātes uzņēmumu un mātes uzņēmuma dalībniekus,

jāuzrāda atsevišķi, norādot atmaksājamās summas.

❍ Ja uzņēmuma nekustamajam īpašumam ir noteikta kadastrālā

vērtība, tā jānorāda pielikumā.

❍ Ja nav izmantota likuma 55. 1 pantā paredzētā izvēles iespēja

finanšu instrumentiem piemērot novērtēšanu patiesajā

vērtībā, pielikumā sniedz skaidrojumu par atvasināto

finanšu instrumentu apmēru un būtību sadalījumā

pa šo instrumentu grupām, norādot bilances

vērtību un patieso vērtību, ja to var noteikt ar kādu no

šā likuma 55. 2 panta pirmajā daļā minētajām metodēm.

❍ Ja nav izmantota likuma 28.panta otrajā daļā paredzētā

izvēles iespēja piemērot vērtības samazināšanu šā likuma

55. 1 panta ceturtajā daļā minētajiem ilgtermiņa

finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka

par bilances vērtību, pielikumā sniedz informāciju

par atsevišķu aktīvu vai aktīvu grupu bilances vērtību

un patieso vērtību, paskaidrojot, kādēļ netiek piemērota

vērtības samazināšana, un norādot faktus, kas liecina,

ka vērtības pazemināšanās ir īslaicīga un radusies

pārejošu apstākļu dēļ.

❍ Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto neto apgrozījumu

pielikumā parāda sadalījumā pa pamatdarbības

veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja uzņēmuma pamatdarbības

(produkcijas pārdošanas un pakalpojumu

sniegšanas) veidi un ģeogrāfiskie tirgi būtiski atšķiras.

❍ Pielikumā sniedz informāciju par pārskata gadā samaksātām

nodokļu un nodevu summām sadalījumā pa nodokļu

un nodevu veidiem un saņemtajiem nodokļu at-

2005-03

4.11.5


Gada pārskats

vieglojumiem un piešķirtajām atlaidēm – par katru

nodokli atsevišķi, norādot dokumentus, kas apstiprina

tiesības uz šādiem atvieglojumiem un atlaidēm.

❍ Detalizēti pa nodokļu un nodevu veidiem parāda debitoru

vai kreditoru sastāvā ietvertās nodokļu un nodevu

saistību summas, aprēķinātās nokavējuma naudas,

soda naudas un citas valsts budžetam vai pašvaldību

budžetiem maksājamās vai pārmaksātās summas, tās

attiecīgi saskaņojot ar nodokļu administrāciju.

❍ Jāsniedz informācija par nodarbināto personu vidējo

skaitu pārskata gadā.

❍ Uzņēmuma vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības

kopsummu parāda sadalījumā pa atsevišķām

amatu grupām (piemēram, padomes, valdes, direkcijas

vai administrācijas locekļi, rīkotājdirektori). Tas pats

attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem

pārvaldes institūciju locekļiem.

❍ Par uzņēmuma paša akciju vai daļu kopumu ir jāsniedz

šādas ziņas:

1) akciju vai daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma,

kā arī šīs kopsummas īpatsvars uzņēmuma

kapitālā;

2) pārskata gadā atpirkto vai pārdoto akciju vai daļu

skaits, to nominālvērtība un īpatsvars procentos

uzņēmuma kapitālā, atpirkšanas vai pārdošanas

kopsumma;

3) iemesls uzņēmuma paša akciju un daļu iegādei

pārskata gadā.

❍ Ja pārskata gadā meitas uzņēmums ir iegādājies vai pārdevis

mātes uzņēmuma akcijas vai daļas, mātes uzņēmumam

ir jāsniedz informācija par šo akciju vai daļu

nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes uzņēmuma kapitālā,

kā arī jānorāda pirkšanas un pārdošanas summas.

4.11.6 2005-03

More magazines by this user
Similar magazines