27.03.2015 Views

"Vai Tu zini, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?" (pdf)

"Vai Tu zini, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?" (pdf)

"Vai Tu zini, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?" (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pilsonîbas un migrâcijas lietu pârvaldes nodaïas:

Rîgas Kurzemes rajona nodaïa

Rîga, Mârtiòa iela 9, LV-1048

Rîgas Vidzemes priekðpilsçtas nodaïa

Rîga, Burtnieku iela 37, LV-1084

Rîgas Latgales priekðpilsçtas nodaïa

Rîga, Daugavpils iela 31, LV-1003

Rîgas Zemgales priekðpilsçtas nodaïa

Rîga, E. Smiïìa iela 44, LV-1002

Rîgas Ziemeïu rajona nodaïa

Rîga, Ganîbu dambis 24a, LV-1005

Aizkraukles rajona nodaïa

Aizkraukle, Lâèplçða iela 1, LV-5101

Alûksnes rajona nodaïa

Alûksne, Dârza iela 11, LV-4301

Balvu rajona nodaïa

Balvi, Bçrzpils iela 1a, LV-4500

Bauskas rajona nodaïa

Bauska, Uzvaras iela 3, LV-3901

Cçsu rajona nodaïa

Cçsis, Poruka iela 8, LV-4100

Daugavpils pilsçtas un rajona nodaïa

Daugavpils, Saules iela 15, LV-5400

Dobeles rajona nodaïa

Dobele, Viestura iela 12a, LV-3701

Gulbenes rajona nodaïa

Gulbene, Gaitnieku iela 2a, LV-4401

Jelgavas pilsçtas un rajona nodaïa

Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001

Jçkabpils rajona nodaïa

Jçkabpils, Draudzîbas aleja 2, LV-5201

Jûrmalas pilsçtas nodaïa

Jûrmala, Strçlnieku prospekts 16, LV-2015

Krâslavas rajona nodaïa

Krâslava, Dîíu iela 5, LV-5600

Kuldîgas rajona nodaïa

Kuldîga, Pilsçtas laukums 2, LV-3300

Liepâjas pilsçtas un rajona nodaïa

Liepâja, Graudu iela 23, LV-3400

Limbaþu rajona nodaïa

Limbaþi, Cçsu iela 17, LV-4001

Ludzas rajona nodaïa

Ludza, Stacijas iela 46, LV-5701

Madonas rajona nodaïa

Madona, Saules iela 17, LV-4801

Ogres rajona nodaïa

Ogre, Brîvîbas iela 33a, LV-5000

Preiïu rajona nodaïa

Preiïi, A. Paulâna iela 3a, LV-5300

Rçzeknes pilsçtas un rajona nodaïa

Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 93, LV-4601

Rîgas rajona nodaïa

Rîga, Gaujas iela 17, LV-1026

Saldus rajona nodaïa

Saldus, Tûristu iela 1, LV-3800

Talsu rajona nodaïa

Talsi, Kareivju iela 7, LV-3200

Tukuma rajona nodaïa

Tukums, Pils iela 14, LV-3100

Valkas rajona nodaïa

Valka, Rîgas iela 24, LV-4700

Valmieras rajona nodaïa

Valmiera, Meþa iela 7, LV-4201

Ventspils pilsçtas un rajona nodaïa

Ventspils, Uþavas iela 8, LV-3600

Pilsonîbas un migrâcijas lietu pârvalde

Rîga, Raiòa bulvâris 5, LV-1050, Latvija

Informatîvais tâlrunis: +371 7219639

Bezmaksas informatîvais tâlrunis: +371 8007657

Fakss: +371 7331211

http://www.pmlp.gov.lv

e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv

Vai tu zini, kas ir Pilsonîbas un migrâcijas lietu pârvalde?

PILSONÎBAS UN MIGRÂCIJAS LIETU PÂRVALDE


2006. gadâ Pilsonîbas un migrâcijas lietu pârvalde

(turpmâk – Pârvalde) atzîmçs piecpadsmit gadu

pastâvçðanu. Kopð Pârvaldes izveidoðanas palielinâjies

iestâdes kompetencç esoðo jautâjumu loks,

tomçr iestâde joprojâm atrodas attîstîbas un

pilnveidoðanâs procesâ. Kâ mûsdienîga valsts

pârvaldes iestâde tâ par savu prioritâti noteikusi

vienkârðas, pârskatâmas un saprotamas sadarbîbas

veidoðanu ar iedzîvotâjiem, tâdçï mçs turpinâm

augstiem standartiem atbilstoða iedzîvotâju

apkalpoðanas lîmeòa ievieðanu, çrtu un droðu

personu apliecinoðu dokumentu sistçmas izveidi,

dzîvesvietas reìistrâcijas sistçmas vienkârðoðanu.

Pârvaldi nâkotnç redzam kâ mûsdienîgu un atvçrtu

valsts iestâdi, kurâ iedzîvotâjiem nodroðinâta augsta

lîmeòa standartiem atbilstoða apkalpoðanas

sistçma.

Bûsiet mîïi gaidîti Pilsonîbas un migrâcijas lietu

pârvaldç!

Ar cieòu,

Pârvaldes priekðnieks

Vilnis Jçkabsons

Pârvaldes darbîbas virzieni

Pârvalde ir Latvijas Republikas Iekðlietu ministrijas

pârraudzîbas iestâde. Pârvaldes funkcijas realizç vairâk kâ

600 darbinieku, kuri nodarbinâti centrâlajâ birojâ un 32

teritoriâlajâs nodaïâs 26 Latvijas rajonos, Rîgâ un Jûrmalâ.

Pasu jautâjumi:

• izsniedzam personu apliecinoðus un ceïoðanas dokumentus;

• veicam minçto dokumentu uzskaiti, veidojam un

uzturam attiecîgâs datu bâzes;

• sekojam lîdzi aktualitâtçm pasaulç personu apliecinoðu

dokumentu izsniegðanas jomâ un nodroðinâm

starptautiskajiem standartiem atbilstoðu dokumentu

ievieðanu.

Iedzîvotâju reìistra sistçmas uzturçðana un iedzîvotâju

uzskaite:

• reìistrçjam personas Latvijas Republikas Iedzîvotâju

reìistrâ un pârbaudâm reìistrçjamo personu sniegtâs

ziòas;

• normatîvajos aktos noteiktajos gadîjumos un kârtîbâ

sniedzam personâm un valsts pârvaldes institûcijâm

nepiecieðamâs ziòas;

• uzturam un pilnveidojam vienotu automatizçtu iedzîvotâju

uzskaites sistçmu;

• nodroðinâm statistiku un datu apkopojumu sagatavoðanu

saskaòâ ar Iedzîvotâju reìistrâ iekïautajâm

ziòâm.

Migrâcijas politikas izstrâdâðana un îstenoðana:

• apstiprinâm ielûgumus vîzu pieprasîðanai un izsaukumus

uzturçðanâs atïauju pieprasîðanai;

• izsniedzam, atceïam un anulçjam vîzas, izsniedzam,

reìistrçjam un anulçjam uzturçðanâs atïaujas un darba

atïaujas;

• apstiprinâm ceïotâju sarakstus skolçnu ekskursijâm

Eiropas Savienîbas teritorijâ;

• analizçjam statistikas datus par vîzâm un uzturçðanâs

atïaujâm saistîtajos jautâjumos;

• sadarbîbâ ar citâm valsts un paðvaldîbu institûcijâm

kontrolçjam ârzemnieku ieceïoðanu un uzturçðanos

Latvijas Republikâ;

• analizçjam Latvijas un citu valstu pieredzi migrâcijas

jautâjumu risinâðanâ.

Personu tiesiskâ statusa noteikðana:

• nodroðinâm personu tiesiskâ statusa pârbaudi un

dokumentçðanu Latvijas Republikâ;

• kontrolçjam personu reìistrâciju Latvijas Republikas

Iedzîvotâju reìistrâ;

• aktualizçjam ârzemnieku sarakstu, kuriem ieceïoðana

Latvijas Republikâ aizliegta;

• veicam ârvalstîs dzîvojoðo Latvijai piederîgo personu

reìistrâciju un personu apliecinoðo dokumentu

izsniegðanu;

• izskatâm jautâjumus un pieòemam lçmumus par

izbraukðanas rîkojumu un lçmumu par piespiedu

izraidîðanu izsniegðanu.

Repatriâcijas jautâjumi:

• izskatâm dokumentus, pieòemam lçmumu par

repatrianta statusa pieðíirðanu vai atteikumu to

pieðíirt;

• izsniedzam un reìistrçjam uzturçðanâs atïaujas

repatriantiem, kuri nav Latvijas pilsoòi, un viòu

ìimenes locekïiem;

• izsniedzam dokumentus, kas apliecina repatrianta

statusu;

• sniedzam vispârçju informâciju par repatriantu

sociâlajâm tiesîbâm un garantijâm;

• izskatâm repatriantu iesniegumus materiâlâs un cita

veida palîdzîbas saòemðanai.

Patvçruma jautâjumi:

• pieòemam lçmumus par bçgïa vai alternatîvâ statusa

pieðíirðanu vai atteikumu to pieðíirt;

• izsniedzam dokumentus bçgïiem un personâm, kurâm

pieðíirts alternatîvais statuss;

• veicinâm bçgïu adaptâciju sabiedrîbâ.

Pârvalde sadarbojas ar starptautiskâm organizâcijâm un

citu valstu migrâcijas dienestiem, kâ arî rûpçjas, lai tâs

kompetencç esoðie jautâjumi bûtu sakârtoti un atbilstu

Eiropas Savienîbas prasîbâm un cilvçktiesîbu normâm.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!