"Vai Tu zini, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?" (pdf)

pmlp.gov.lv

"Vai Tu zini, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?" (pdf)

2006. gadâ Pilsonîbas un migrâcijas lietu pârvalde

(turpmâk – Pârvalde) atzîmçs piecpadsmit gadu

pastâvçðanu. Kopð Pârvaldes izveidoðanas palielinâjies

iestâdes kompetencç esoðo jautâjumu loks,

tomçr iestâde joprojâm atrodas attîstîbas un

pilnveidoðanâs procesâ. Kâ mûsdienîga valsts

pârvaldes iestâde tâ par savu prioritâti noteikusi

vienkârðas, pârskatâmas un saprotamas sadarbîbas

veidoðanu ar iedzîvotâjiem, tâdçï mçs turpinâm

augstiem standartiem atbilstoða iedzîvotâju

apkalpoðanas lîmeòa ievieðanu, çrtu un droðu

personu apliecinoðu dokumentu sistçmas izveidi,

dzîvesvietas reìistrâcijas sistçmas vienkârðoðanu.

Pârvaldi nâkotnç redzam kâ mûsdienîgu un atvçrtu

valsts iestâdi, kurâ iedzîvotâjiem nodroðinâta augsta

lîmeòa standartiem atbilstoða apkalpoðanas

sistçma.

Bûsiet mîïi gaidîti Pilsonîbas un migrâcijas lietu

pârvaldç!

Ar cieòu,

Pârvaldes priekðnieks

Vilnis Jçkabsons

Pârvaldes darbîbas virzieni

Pârvalde ir Latvijas Republikas Iekðlietu ministrijas

pârraudzîbas iestâde. Pârvaldes funkcijas realizç vairâk kâ

600 darbinieku, kuri nodarbinâti centrâlajâ birojâ un 32

teritoriâlajâs nodaïâs 26 Latvijas rajonos, Rîgâ un Jûrmalâ.

Pasu jautâjumi:

• izsniedzam personu apliecinoðus un ceïoðanas dokumentus;

• veicam minçto dokumentu uzskaiti, veidojam un

uzturam attiecîgâs datu bâzes;

• sekojam lîdzi aktualitâtçm pasaulç personu apliecinoðu

dokumentu izsniegðanas jomâ un nodroðinâm

starptautiskajiem standartiem atbilstoðu dokumentu

ievieðanu.

Iedzîvotâju reìistra sistçmas uzturçðana un iedzîvotâju

uzskaite:

• reìistrçjam personas Latvijas Republikas Iedzîvotâju

reìistrâ un pârbaudâm reìistrçjamo personu sniegtâs

ziòas;

• normatîvajos aktos noteiktajos gadîjumos un kârtîbâ

sniedzam personâm un valsts pârvaldes institûcijâm

nepiecieðamâs ziòas;

• uzturam un pilnveidojam vienotu automatizçtu iedzîvotâju

uzskaites sistçmu;

• nodroðinâm statistiku un datu apkopojumu sagatavoðanu

saskaòâ ar Iedzîvotâju reìistrâ iekïautajâm

ziòâm.

Migrâcijas politikas izstrâdâðana un îstenoðana:

• apstiprinâm ielûgumus vîzu pieprasîðanai un izsaukumus

uzturçðanâs atïauju pieprasîðanai;

• izsniedzam, atceïam un anulçjam vîzas, izsniedzam,

reìistrçjam un anulçjam uzturçðanâs atïaujas un darba

atïaujas;

• apstiprinâm ceïotâju sarakstus skolçnu ekskursijâm

Eiropas Savienîbas teritorijâ;

• analizçjam statistikas datus par vîzâm un uzturçðanâs

atïaujâm saistîtajos jautâjumos;

• sadarbîbâ ar citâm valsts un paðvaldîbu institûcijâm

kontrolçjam ârzemnieku ieceïoðanu un uzturçðanos

Latvijas Republikâ;

• analizçjam Latvijas un citu valstu pieredzi migrâcijas

jautâjumu risinâðanâ.

Personu tiesiskâ statusa noteikðana:

• nodroðinâm personu tiesiskâ statusa pârbaudi un

dokumentçðanu Latvijas Republikâ;

• kontrolçjam personu reìistrâciju Latvijas Republikas

Iedzîvotâju reìistrâ;

• aktualizçjam ârzemnieku sarakstu, kuriem ieceïoðana

Latvijas Republikâ aizliegta;

• veicam ârvalstîs dzîvojoðo Latvijai piederîgo personu

reìistrâciju un personu apliecinoðo dokumentu

izsniegðanu;

• izskatâm jautâjumus un pieòemam lçmumus par

izbraukðanas rîkojumu un lçmumu par piespiedu

izraidîðanu izsniegðanu.

Repatriâcijas jautâjumi:

• izskatâm dokumentus, pieòemam lçmumu par

repatrianta statusa pieðíirðanu vai atteikumu to

pieðíirt;

• izsniedzam un reìistrçjam uzturçðanâs atïaujas

repatriantiem, kuri nav Latvijas pilsoòi, un viòu

ìimenes locekïiem;

• izsniedzam dokumentus, kas apliecina repatrianta

statusu;

• sniedzam vispârçju informâciju par repatriantu

sociâlajâm tiesîbâm un garantijâm;

• izskatâm repatriantu iesniegumus materiâlâs un cita

veida palîdzîbas saòemðanai.

Patvçruma jautâjumi:

• pieòemam lçmumus par bçgïa vai alternatîvâ statusa

pieðíirðanu vai atteikumu to pieðíirt;

• izsniedzam dokumentus bçgïiem un personâm, kurâm

pieðíirts alternatîvais statuss;

• veicinâm bçgïu adaptâciju sabiedrîbâ.

Pârvalde sadarbojas ar starptautiskâm organizâcijâm un

citu valstu migrâcijas dienestiem, kâ arî rûpçjas, lai tâs

kompetencç esoðie jautâjumi bûtu sakârtoti un atbilstu

Eiropas Savienîbas prasîbâm un cilvçktiesîbu normâm.