23. marta domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv

23. marta domes sēdes protokols - Ropaži.lv

LATVIJAS REPUBLIKA

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000029039

Sporta iela1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135

Tālr.67918666, fakss 67918666, e-pasts ropazi@ropazi.lv

AS Swedbank Valmieras filiāle, kods HABALV22, konts LV54 HABA 0551 0133 8368 7

Ropažu novadā

Ropažu novada domes sēdes

p r o t o k o l s

2011.gada 23.martā

Nr.5

Darba kārtība:

Sociālo jautājumu komitejas atzinumi

1. Par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī

2. Par atteikumu piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu

3. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu

4. Par sociālās dzīvojamās platības atbrīvošanu

5. Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā un īres tiesību

piešķiršanu sociālajos dzīvokļos

Dzīvokļu komisijas atzinumi

6. Par G.Atrahimoviča iesniegumu

Attīstības komitejas atzinumi

7. Par grozījumiem 2010.gada 22.novembrī noslēgtajā Sadarbības līgumā ar SIA „VIA”

par kopēju projekta realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas” un par pienākumu

uzlikšanu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izdot atzinumu par ceļa „Āriņi-

Mārzemnieki” lietošanu

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Juglas iela 21”, Podkājas, Ropažu

novads

9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Kociņi”, Ropažu novads

10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Aigari”, Ropažu novads

11. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai „Lejasrendenieki”, Ropažu novads, LV-2135

12. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par nekustamā īpašumu „Kramiņi”, Ropažu novads

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam “Galauskas”, Ropažu

novadā

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam “Jaunbaloži”, Ropažu

novadā

15. Par nosaukuma maiņu zemes vienībai „Dūjiņas”, Ropažu novads, LV-2135

16. Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Jugla Nr.61”,

Ropažu novads, un minētā zemes gabala iznomāšanu

17. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu noslēgšanu

Finanšu komitejas atzinumi

18. Par 2009.gada 9.decembrī noslēgtā līguma „Par neapdzīvojamo telpu nomu”

pārjaunošanu

19. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Aurēliju Bināni

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu

21. Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas

piedziņu bezstrīdus kārtībā

22. Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinu

kārtību 2011. Gadā


Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumi

23. Par publisko bibliotēku Ropažu novada administratīvajā teritorijā reorganizāciju

24. Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 07.07.2010. sēdes lēmumā Prot. Nr.6 §8

25. Par Pasaules un Eiropas čempionāta sacensību daļēju izdevumu segšanu Ropažu novada

iedzīvotājam G.Albiņam

Dažādi atzinumi un lēmumprojekti

26. Par Zaķumuižas pamatskolas un Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrības izstrādātā

projekta „Aktīva ģimene aktīvai skolai!” pieteikumu Kopienu iniciatīvu fonda un SEB

projektu programmas „Kopā ar ģimeni un skolu”

27. Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā

28. Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes sastāva izmaiņu apstiprināšanu

29. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada Ropažu

ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības

investīciju projekta īstenošanai

30. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada

Silakroga ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības

attīstības investīciju projekta īstenošanai

31. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada

Zaķumuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības

attīstības investīciju projekta īstenošanai

32. Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

33. Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §25

34. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem

35. Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2011.gada APRĪLĪ

36. Par Ropažu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas darbības izvērtēšanu (jautājums tiek

izskatīts slēgtā sēdes daļā)

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,

k.2, Ropaži, Ropažu novadā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs:

Sēdē piedalās:

domes deputāti:

administrācijas darbinieki:

Antons Cibuļskis

Ivo Skudiķis

Sanita Megere-Klevinska

Aigars Kleins

Elmārs Kozlovskis

Zigurds Blaus

Lija Lidija Batarevska

Sarmīte Šukste

Klaudija Terēza Hēla

Vladislavs Šlēgelmilhs

Alens Turkupols

Ivars Gailītis

izpilddirektors Jānis Baklāns

zemes lietu speciāliste Renāte Gremze

teritorijas plānotājs Ainārs Linde

sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Eva Haberkorne-Vimba

referente Līva Jodzēviča

juriskonsults Valdis Tirzmalis

civilās aizsardzības organizators Rolands Felkers

2


pašvaldības iestāžu un

uzņēmumu vadītāji:

masu mediju pārstāvi:

Sēde nepiedalās:

Sēdi protokolē:

Ropažu novada pašvaldības kapu pārzine, dārzniece Irēna Krote

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jansons

SIA „Ciemats” valdes loceklis Andris Bartkevičs

SIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis Šīrants

Ropažu sporta centra vadītāja Evita Eglāja

Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja Sarmīte Cibuļska

Ropažu pašvaldības policijas priekšnieks Vilnis Bleija

Zaķumuižas bibliotēkas - informācijas centra vadītāja Ināra

Skrodele

Zaķumuižas pamatskolas direktore Albīna Prizeva

PII „Auseklītis” vadītājas v.i. Līga Studāne

Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” vadītāja Daiga

Jankovska

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Zunde

Bāriņtiesas locekle, Ropažu vidusskolas skolotāja Ina Baiža

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” pārstāvis Raivis Bahšteins

Raimonds Skrebs (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)

Indulis Līdacis (iemesls nav zināms)

personālvadības un lietvedības daļas vadītāja Elīna Čudere

Sēde sasaukta plkst. 14.00

Sēde atklāta plkst. 14.00

No plkst. 14.00 līdz plkst. 14.20 Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītāja S.Cibuļska

informē par Sociālā dienesta centra „Dzīpari” izlietotiem finanšu līdzekļiem 2010.gadā.

SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI

1.§

Par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī

1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrā „Dzīpari” 24.02.2011. iesniegto

vienas Personas iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Rīgas iela 12 – 17,

istaba Nr.1, Ropaži, Ropažu novadā,

un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta otro

daļu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,

Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols), „Pret”- nav,

„Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atjaunot sociālās dzīvojamās platības Ropažu novadā, Ropažos, Rīgas iela 12 – 17, istaba

Nr.1 īres līgumu ar Personu uz laiku no 01.03.2011. līdz 31.08.2011.

Personai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu

nosūtīšanu Personai, Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

3


Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrā „Dzīpari” 10.02.2011. iesniegto

vienas Personas iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 23,

Tumšupe, Ropažu novadā,

un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta otro

daļu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,

Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols), „Pret”- nav,

„Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 – 23 īres līgumu ar Personu uz

laiku no 01.03.2011. līdz 31.08.2011.

Personai noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmumu

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”,

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrā „Dzīpari” 08.03.2011. iesniegto

vienas Personas iesniegumu par īres līguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 8,

Tumšupe, Ropažu novadā,

un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 11.panta otro

daļu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,

Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols), „Pret”- nav,

„Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atjaunot sociālā dzīvokļa Ropažu novads, Tumšupe, Zītari 5 - 8, īres līgumu ar Personu uz

laiku no 11.12.2010. līdz 31.05.2011.

Pesonai noslēgt īres līgumu 2 nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”,

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2.§

Par atteikumu piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu

Izskatot vienas Personas 27.01.2011. saņemto iesniegumu par Sociālā dienesta centra „Dzīpari”

04.01.2011. sēdes protokols Nr.1 §6 lēmuma apstrīdēšanu par atteikumu piešķirt trūcīgas vai

maznodrošinātas ģimenes statusu, tika konstatēts:

1. Persona ir reģistrēts bezdarbnieks, saņem bezdarbnieka pabalstu, Personas sieva – strādā

algotu darbu.

4


2. Ģimenes vidējie ienākumi vienā mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā ir Ls 128,28. Vidēji

vienai personai mēnesī Ls 64,14.

3. Personas īpašumā ir divi dzīvokļi - „Mežgaitas” dz.1 ar kopējo platību 44,8m 2 un

„Mežgaitas” dz.3 ar kopējo platību 46,7m 2 , un zemes īpašums „Mežgaitas” – 3 ar kopējo

platību 1470m 2 .

4. Persona apstrīd Sociālā dienesta centra „Dzīpari” lēmumu, jo Sociālā dienesta centrs

„Dzīpari” neapsekoja viņa dzīvesvietu un klātienē nekonstatēja, ka abi dzīvokļi ir

apvienoti vienā dzīvoklī.

5. Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” 28.02.2011. apsekoja

Personas dzīvesvietu un konstatēja, ka Persona apdzīvo abus īpašumā esošos dzīvokļus,

kurus faktiski apvienojis par vienu dzīvokli ar četrām istabām un divām virtuvēm.

6. Saskaņā ar 30.03.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (Turpmāk – Noteikumi) 2.punktu

„Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes

loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un ja: 2.1. tai nepieder

naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā

minēto”; un Noteikumu 19.2. apakšpunktu „par īpašumu netiek uzskatīts nekustamais

īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes

locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes

locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits

nekustamais īpašums” .

7. Personai zemesgrāmatā reģistrēti divi dzīvokļu īpašumi un nekustamais īpašums

„Mežgaitas” dz. 3 saskaņā ar Noteikumiem uzskatāms par īpašumu un Personas ģimene

nav atzīstama par trūcīgu.

8. Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 27.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2

„Par sociālās palīdzības Ropažu novadā 2010.gadā” 10.punktu – atbilstību

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes

(personas) statusa noteikšanai, Persona nevar iegūt maznodrošinātas personas statusu.

9. Noteikumu 20.punkts nosaka „Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu

2.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās

prasības, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas

ģimenes (personas) statusu.

Ņemot vērā konstatētos faktus, pamatojoties uz 30.03.2010. Ministru Kabineta noteikumu

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.1

apakšpunktu un 19.2. apakšpunktu, 20.punktu - un Ropažu novada pašvaldības 27.01.2010.

saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālās palīdzības Ropažu novadā 2010.gadā” 10.punktu ,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,

Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis), „Pret”- nav, „Atturas”- 2 balsis (V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Atstāt spēkā Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” 04.01.2011.

protokols Nr.1, §6 pieņemto lēmumu par atteikumu piešķirt Personai trūcīgas vai

maznodrošinātas ģimenes status.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

5


3.§

Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu

1. Izskatot vienas Personas 21.02.2011. saņemto iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu,

tika konstatēts:

1. Persona ar ģimeni (faktiskā kopdzīvē dzīvojošu otru Personu, deklarētā dzīvesvieta Zītari

3 - 19, Ropažu novads, Personas meitu, deklarētā dzīvesvieta Zītari 3 - 19, Personas dēlu,

deklarētā dzīvesvieta Zītari 3 – 19, Ropažu novads, Personas dēlu, deklarētā dzīvesvieta

Zītari 3 – 19, Ropažu novads) dzīvo pie Personas mātes vienā istabā, kuras platība ir

16m 2 .

2. Personai pieder divistabu dzīvoklis, adrese Zītari 3-19, Tumšupe, Ropažu noavds. Vienā

no istabām dzīvo Personas māte ar vīru.

3. Visai ģimenei kopā Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” ir piešķīris trūcīgas ģimenes

statusu no 01.02.2011. līdz 31.07.2011.

4. Persona un otra Persona strādā algotu darbu.

5. Persona tika uzaicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi viedokļa noskaidrošanai.

Persona paskaidroja, ka uz doto brīdi viņas ģimene – pieci cilvēki (divi pieaugušie un trīs

nepilngadīgi bērni) dzīvo 16m 2 istabiņā, kur visiem ir šauri. Ģimenē aug meita un 2 dēli,

no kuriem meita un dēls ir pusaudžu vecumā.

6. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pants nosaka „Palīdzību

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai

tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām

saņemt palīdzību”, 11.panta pirmā daļa nosaka „Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu

vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā

likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām", likuma "Par

dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu" noteikumus” 22.pants „Sociālos

dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām

mājām" noteiktajā kārtībā”

7. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu pirmā

daļa nosaka - Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli

maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no

šādiem nosacījumiem: 1) attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par

izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta

pirmās daļas 2.punktu; 2) tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi

vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;3) persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo

telpu,

8. Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas

kārtība Ropažu novadā” 10.pantu Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei),

kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir

attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.1.attiecībā uz to ir stājies spēkā tiesas

spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu

īri”;10.2.tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo

dzīvokli;10.3.persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;10.4. ja dzīves

vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams

izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu.

9. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”

10. Sociālais dienests konstatē, ka Persona neatbilst nosacījumiem, kas dod tiesības īrēt

sociālo dzīvokli, jo ģimenei ir dzīvošanai derīga dzīvojamā platība.

Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu pirmo daļu, 10.panta piekto daļu , Ropažu novada

6


pašvaldības saistošo noteikumu saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība

Ropažu novadā” 14.punktu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- 1

balss (A.Turkupols), „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atteikt atzīt Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

Ieteikt Personai rakstīt iesniegumu Ropažu novada pašvaldībai un lūgt palīdzību dzīvojamo

telpu jautājumu risināšanā.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2. Izskatot vienas Personas, p.k.260878-11573, deklarētā dzīvesvieta „Liģeri 2”, Kākciems,

Ropažu novads, 10.02.2011. saņemto iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, tika

konstatēts:

1. Persona ir nodarbināta persona, dzīvo kopā ar nepilngadīgo dēlu, dzimis 2000.gada

23.novembrī;

2. Persona tika uzaicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi, kur paskaidroja, kāpēc lūdz

piešķirt sociālo dzīvojamo platību. Persona ar dēlu ir deklarēti mājā „Liģeri 2”,

Kākciems, Ropažu novads, kura ir avārijas stāvoklī. Persona strādā Rīgā, dzīvo pie brāļa

Valmieras ielā, Rīgā. Personas dēls apmeklē Mālpils internātskolu, kurā uzturas mācību

nedēļas laikā. Persona ilgstoši nedzīvo mājās „Liģeri 2”, jo tur nav iespējams dzīvot.

Gribētu sociālo dzīvokli Silakrogā, lai ir tuvāk Rīgai un vieglāk izbraukāt uz darbu.

3. Persona ir griezusies un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centrā „Dzīpari”

pēc palīdzības, ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss no 01.02.2011. līdz

31.07.2011.

4. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā

daļa nosaka - Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli

maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no

šādiem nosacījumiem: 1) attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par

izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta

pirmās daļas 2.punktu;2) tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi

vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; 3) persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo

telpu,

5. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu

izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.pantu Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai

(ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru

ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.1.attiecībā uz to ir stājies spēkā

tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo

telpu īri”;10.2.tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt

sociālo dzīvokli;10.3.persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;10.4. ja

dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav

iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu,

6. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”,

7


un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atzīt Personu, personas kods 260878-11573, par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

Reģistrēt Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.

Ieteikt Personai rakstīt iesniegumu pašvaldībai un lūgt samainīt pašreiz īrēto dzīvojamo

platību pret citu pašvaldības dzīvojamo platību.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

4.§

Par sociālās dzīvojamās platības atbrīvošanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītājas Sarmītes

Cibuļskas sniegto informāciju par vienu Personu, kura dzīvo sociālajā dzīvoklī Zītari 5 – 22,

Tumšupe, Ropažu novads, tika konstatēts:

Personai sociālās dzīvokļa Zītari 5 – 22, Tumšupe, Ropažu novads, īres līgums beidzies

31.10.2010. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 28 „Sociālo

dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 27.punktu „Ja personai (ģimeni), kura īrē

sociālo dzīvokli, ir tiesības pagarināt īres līgumu, vienu mēnesi pirms īres termiņa

izbeigšanās, tā iesniedz Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā dokumentus, kas

apliecina tiesības atjaunot īres līgumu”. Vineta Bruniņa pašvaldības saistošajos

noteikumus noteiktajā kārtībā nav uzrakstījusi iesniegumu par īres līguma pagarināšanu,

un nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus, līdz ar to viņai nav tiesiska pamata dzīvot


sociālajā dzīvoklī Zītari 5 – 22.

Persona dzīvo kopā ar māti, kura ir pensionāre, un meitu, dzimušu 1995.gada

19.septembrī, kura apmeklē Mālpils internātskolu.

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari” Personai 18.06.2010.

izsūtīja vēstuli ar atgādinājumu, ka Personai ir izveidojies parāds par īri un 02.12.2010.

vēstuli ar atgādinājumu, ka 31.10.2010. ir beidzies īres līguma termiņš. Līdz šim laikam

Persona nav ieradusies Sociālā dienesta centrā „Dzīpari”, lai uzrakstītu iesniegumu par

īres līguma pagarināšanu, kā arī nav samaksājusi parādu par īri.
No dzīvokļa kaimiņiem ir bijušas biežas sūdzības, ka Persona dzīvesvietā lieto alkoholu

un klausās skaļi mūziku, dzīvoklī bieži atrodas nepiederošas personas alkohola reibumā,

kopā ar tām tiek lietots alkohols, ir vairakkārt saukta pašvaldības policija, par ko ir

sastādīti vairāki akti.

Ropažu novada pašvaldības policija laika posmā no 01.01.2010. līdz 22.02.2011. ir

saņēmusi četrus izsaukumus uz sociālo dzīvokli Zītari 5 – 22. Persona 27.02.2010.,

09.10.2010. dzīvoklī Zītari 5 – 22 dienas laikā lietoja alkoholiskos dzērienu, dzīvoklī

atradušās nepiederošas personas alkohola reibumā. 01.12.2010. Persona traucēja nakts

mieru kaimiņiem, pa nakti klausoties skaļu mūziku, 08.02.2011. atradās citā sociālā

dzīvoklī un ar tā īrnieku kopā lietoja alkoholiskos dzērienus.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”11.panta pirmā daļa nosaka

„Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā

likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem

8


un sociālajām mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa

īpašumu" noteikumus”

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrā daļa nosaka „Ja dzīvojamās telpas īres

līgums noslēgts uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir

atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz

īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Gadījumā, kad līgumā ietverta saistība, kas

paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, izīrētājam ir tiesības atteikt īres

līguma pagarināšanu, ja 1) īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā”.

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

11.panta 1.daļu – „Sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma

pamata”. un 13.panta pirmās daļas 2.punktu „Sociālā dzīvokļa īrnieka un viņa ģimenes

locekļu pienākums ir atbrīvot sociālo dzīvokli gadījumā, ja persona (ģimene) zaudējusi

tiesības īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļa

atbrīvošanu”.

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 14.pants

nosaka: (1) Pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumu, izliekot īrnieku un viņa

ģimenes locekļus, šādos gadījumos: 1) ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi zaudējuši

tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem;

2) ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi, kuri dzīvo kopā ar viņu, bojā vai posta dzīvokli vai

dzīvojamo māju vai izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts, vai arī pārkāpj

dzīvokļa lietošanas noteikumus, padarot pārējiem dzīvošanu vienā dzīvoklī vai dzīvojamā

mājā ar viņiem neiespējamu. Šādā gadījumā prasību tiesā par sociālā dzīvokļa īres

līguma izbeigšanu var celt arī citas tajā pašā dzīvoklī vai dzīvojamā mājā dzīvojošās

personas; 3) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa īres maksu un

maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Šādā gadījumā pašvaldība minētajai personai

nodod lietošanā citu — mazāk labiekārtotu sociālo dzīvokli, noslēdzot jaunu sociālā

dzīvokļa īres līgumu.

Ņemot vērā konstatētos faktus, ka Personas dzīves vietā bieži uzturas nepiederošas

personas un tiek lietots alkohols, ar ko viņa pārkāpj dzīvokļa lietošanas noteikumus,

padarot pārējiem dzīvošanu vienā dzīvoklī ar viņu neiespējamu , kā arī to, ka Persona

ilgstoši nav maksājusi par īri un komunālajiem pakalpojumiem, komitejas locekļi ieteica

Personai piedāvāt citu mazāk labiekārtotu sociālo dzīvoklī „St.Augšciems” dz.2,

Augšciems, Ropažu novads.

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”.

Ņemot vēra konstatēto un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām

dzīvojamām mājām” 11.panta 1.daļu, 11.panta otro daļu, 13.panta pirmās daļas 2.punktu,

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu 22.punktu 25. 27.punktu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Personai ar ģimeni atbrīvot sociālo dzīvokli Zītari 5 – 22, Tumšupe, Ropažu novads, līdz

2011.gada 28.aprīlim.

Piedāvāt Personai īrēt sociālo dzīvokli „St.Augšciems” dz.2, Augšciems, Ropažu novads, 1

istabas dzīvoklis 1.stāvā, ar daļējām ērtībā, malkas apkuri, kopplatībā 24,47m 2 , īres maksa Ls

0,69 mēnesī.

9


Personai līdz 2011.gada 8.aprīlim sazināties ar Sociālā dienesta centru „Dzīpari” (pa tālruni

67918515, 67186491 vai atnākot uz Sociālā dienesta centru „Dzīpari”) un norunāt laiku, kad

apskatīties piedāvāto sociālo dzīvokli „St.Augšciems” dz.2, Augšciems, Ropažu novads.

Personai līdz 2011.gada 21.aprīlim sniegt rakstisku lēmumu par piedāvāto sociālo dzīvokli

„St.Augšciems” dz.2, Augšciems, Ropažu novads.

Uzdot Sociālā dienesta centra „Dzīpari” vadītājai S.Cibuļskai nokontrolēt, vai Persona līdz

noteiktajam datumam atbrīvo sociālo dzīvokli Zītari 5 – 22, Tumšupe, Ropažu novads.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

5.§

Par personu reģistrēšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā un īres tiesību

piešķiršanu sociālajos dzīvokļos

1. Izskatot vienas Personas, p.k.070278-14453, deklarētā dzīvesvieta Zītari 3 - 13, Tumšupe,

Ropažu novads, 03.02.2011. saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli sociālajā mājā, tika

konstatēts:

1. Persona ir reģistrēta bezdarbniece bez pabalsta, viena audzina 3 nepilngadīgus bērnus.

2. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” ir piešķīris Personas ģimenei trūcīgas ģimenes statusu

no 01.12.2010. līdz 31.05.2011.

3. Personai ir parādsaistības pret SIA „Ciemats” un ASV BO „Baltijas Amerikas

uzņēmējdarbības fonds” pilnv. pārst. ALLied Irish Banks Latvijas filiāli, tāpēc Personas

nekustamais īpašums Zītari 3 – 13, Tumšupe, Ropažu novads, tika pārdots izsolē

2010.gada 05.oktobrī.

4. Rīgas Apgabaltiesa 01.02.2011. nolēma nostiprināt nekustamo īpašumu, kas atrodas

Zītari 3 – 13, Tumšupe, Ropažu novads, un ierakstīts uz Personas vārda, uz jaunā

īpašnieka vārda, dzēšot zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu ierakstītās parādu

saistības un ievest jauno īpašnieku nekustamā īpašuma Zītari 3 – 13, tumšupe, Ropažu

novads, valdījumā.

5. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” kopā ar Ropažu Bāriņtiesas priekšsēdētāju Ingrīdu

Zundi 16.02.2011. apsekoja Personas dzīvesvietu, par ko ir sastādīts apsekošanas akts.

Persona jau visas mantas bija sapakojusi, lai atbrīvotu dzīvokli Zītari 3 – 13.

Apsekošanas komisija deva slēdzienu, ka ģimenē ir izveidojušies apstākļi, kuru dēļ nav

iespējams dzīvot pašreizējā dzīvojamā platībā Zītari 3 – 13, Tumšupe, Ropažu novads, un

ģimenei nav iespējams izmantot citus resursus, lai nodrošinātu sev citu dzīvesvietu, tāpēc

ir nepieciešama steidzama palīdzība. Personai tikai ierādīts sociālais dzīvoklis Zītari 5 –

1, Tumšupe, Ropažu novads.

6. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā

daļa nosaka „Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimeni), kura ir sociāli

maznodrošināta vai sociāli mazaizsargāta un ceturtā daļa nosaka - „Pašvaldība var

noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo

dzīvokli”.

7. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr. 32 2.1. apakšpunktu

sociāli mazaizsargātās personu grupas ir „ģimenes , kuras audzina trīs un vairāk bērnus”.

8. Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu

izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo apakšpunktu - Sociālo dzīvokli ir

tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli

mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.4. ja dzīves

10


vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams

izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu.

9. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka „Visām darbībām attiecībā

uz bērnu neatkarīgi no tā , vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas..., prioritāri

jānodrošina bērna tiesības un intereses”.

10. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pants nosaka „Palīdzību

pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes vai

tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām

saņemt palīdzību”. , 11.panta pirmā daļa nosaka „Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai

piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un

ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām", likuma

"Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu" noteikumus” 22.pants

„Sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām

dzīvojamām mājām" noteiktajā kārtībā”.

11. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”.

Ņemot vērā konstatētos faktus un to, ka izveidojusies situācija, ka nepilngadīgi bērni palikuši bez

dzīves vietas un jautājums risināms steidzami, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā 11.pantu , likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām”

5.panta ceturto daļu, 10.panta pirmo daļu, Ropažu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 28

10.4 apakšpunktu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atzīt Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

Reģistrēt Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.

Piešķirt Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī Zītari 5 – 1, Tumšupe, Ropažu novads,

1.stāvs, 2 istabas ar virtuvi, koridoru, sanitāro mezglu, malkas apkuri, kopplatība 54,10m 2 ,

pielāgotu personām ar pārvietošanās grūtībām (platām durvīm). Īres maksa mēnesī 3,90 Ls

mēnesī, atkritumu izvešana 0,48 Ls mēnesī no personas. Īrnieks par saņemtajiem

komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma

sniedzējiem pilnā apmērā.

Noteikt Personai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas slēgt īres līgumu uz 6

mēnešiem ar Ropažu novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa Zītari 5 -1, Tumšupe, Ropažu

novads, īri.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2. Izskatot vienas Personas, 17.02.2011. iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības

piešķiršanu, tika konstatēts:

1. Persona un Personas sieva ir reģistrēti bezdarbnieki bez pabalsta.

2. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” ir piešķīris Personas ģimenei trūcīgas ģimenes statusu

no 01.10.2010. līdz 31.03.2011.

11


3. Persona ar sievu dzīvo Vidzemes prospekta 2 mājas pagrabā, jo, pēc viņu vārdiem, viņu

iepriekšējais dzīvoklis Straumēni 1 – 16, Zaķumuiža, Ropažu novads, esot izkrāpts.

Personas sieva meitai uzrakstīja pilnvaru, ka var kārtot jautājumus saistībā ar dzīvokli,

bet meita Personai un Personas sievai nezinot dzīvokli 21.09.2010. pārdeva trešajai

personai.

4. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” 25.02.2011. apsekoja Personu un Personas sievu

norādītajā pašreizējā dzīvesvietā Vidzemes prospekta 2 mājas pagrabā. Telpā ir gulta,

galds, daži skapīši, televizors, apģērbs, ir pārtikas produkti. Telpā ir +8 0 C. Sociālais

dienests Personai un Personas sievai ierādījis sociālo dzīvokli „St.Augšciems” – 4,

Augšciems, Ropažu novads.

5. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

5.panta ceturto daļu - Pašvaldība var noteikt atvieglotus nosacījumus personas

(ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

6. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu

izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo apakšpunktu - Sociālo dzīvokli ir

tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli

mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.4. ja dzīves

vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams

izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu.

7. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”.

Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu un Ropažu novada pašvaldības saistošo

noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo

apakšpunktu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols), „Pret”- nav,

„Atturas”- 1 balss (L.L.Batarevska),

Ropažu novada dome nolemj:

Atzīt Personu un Personas sievu par tiesīgiem īrēt sociālo dzīvokli.

Reģistrēt Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.

Piešķirt Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī „St.Augšciems” - 4, Augšciems, Ropažu

novads, 2.stāvs, 1 istabas dzīvoklis ar daļējām ērtībām, ar virtuvi, koridoru, malkas apkuri,

kopplatība 27,41m 2 . Īres maksa mēnesī 0,77 Ls mēnesī. Īrnieks par saņemtajiem

komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma

sniedzējiem pilnā apmērā.

Noteikt Personai līdz 2011.gada 15.aprīlim slēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem ar Ropažu

novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa „St.Augšciems” - 4, Augšciems, Ropažu novads, īri.


Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,

LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Izskatot vienas Personas 17.02.2011. iesniegumu par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu,

tika konstatēts:

1. Persona ir reģistrēts bezdarbnieks bez pabalsta.

2. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” ir piešķīris Personai trūcīgas personas statusu no

01.02.2011. līdz 31.07.2011.

12


3. Personas iepriekšējā dzīves vieta bija „Zaķu skola”, Zaķumuiža, Ropažu novads, ko

2010.gadā nojauca, pēc tam Persona uzturējās pie citas Personas Parka 3 – 3, Zaķumuiža,

kā arī graustā „Mežziņi” 2.

4. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari”, 29.11.2010. apsekoja Personas uzturēšanās vietā

„Mežziņi” 2 mājas drupās, Zaķumuiža, Ropažu novads, un konstatēja, ka Persona drupās

uz ugunskurā gatavo ēst, ir veselības problēmas un minētā vieta nav piemērota

dzīvošanai.

5. Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” Personai piedāvāja apskatīties sociālo dzīvokli Zītari 5

– 15, Tumšupe, Ropažu novads.

8. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”

5.panta ceturto daļu - Pašvaldība var noteikt atvieglotus nosacījumus personas

(ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

9. Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu

izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo apakšpunktu - Sociālo dzīvokli ir

tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli

mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 10.4. ja dzīves

vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un nav iespējams

izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests ir devis atzinumu.

10. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām „10.panta piektā

daļa nosaka „Pašvaldības institūcijas pieņemto lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu

var pārsūdzēt tiesā”.

Ņemot vērā konstatētos faktus un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, Ropažu novada pašvaldības saistošo

noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.panta pirmo

apakšpunktu,

un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 08.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atzīt Personu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

Reģistrēt Personu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.

Piešķirt Personai īres tiesības sociālajā dzīvoklī Zītari 5 - 15, Tumšupe, Ropažu novads,

1.stāvs, 1 istabas dzīvoklis ar kopplatību 44,50m 2 , ar koplietošanas koridoru un sanitāro

mezglu, ar malkas apkuri. Īres maksa mēnesī 3,20 Ls mēnesī. Īrnieks par saņemtajiem

komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju personīgi norēķinās ar pakalpojuma

sniedzējiem pilnā apmērā.

Noteikt Personai līdz 2011.gada 15.aprīlim slēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem ar Ropažu

novada pašvaldību par sociālā dzīvokļa Zītari 5 - 15, Tumšupe, Ropažu novads, īri.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai nodrošināt lēmuma

nosūtīšanu Personai un Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta centra „Dzīpari”, Ropažu

novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

13


DZĪVOKĻU KOMISIJAS ATZINUMI

6.§

Par G.Atrahimoviča iesniegumu

Izskatot Gintara Atrahimoviča, deklarētā dzīvesvieta – Zaķu skola 2, Zaķumuiža, Ropažu novads,

LV 2133, iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu adresē „Straumēni 2”, dz.18,

Zaķumuiža, Ropažu novadā, LV 2133 (Ropažu novada pašvaldības īpašums),

un Dzīvokļu komisijai konstatējot, ka saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 14.12.2010. sēdes lēmumu

Prot. Nr.12 §5 par īres tiesību piedāvājumu G.Atrahamovičs reģistrēts Ropažu novada

pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā ar 4.kārtas numuru,

un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Uzdot SIA „Vilkme” noslēgt vienošanos ar Gintaru Atrahimoviču, par esošā faktiskā

parāda ar SIA „Vilkme” apmaksu pilnā apmērā.

Uzdot SIA „Vilkme” viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā sagatavot un

organizēt dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu ar Gintaru Atrahimoviču adresē -

„Straumēni 2”, dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novadā, LV 2133, iepriekš saskaņojot ar

A.Rubeni un J.Baklānu.

Personai viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt īres līgumu par

dzīvojamo platību adresē „Straumēni 2”, dz.18, Zaķumuiža, Ropažu novadā, LV 2133.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - dzīvojamās telpas īres līgums

noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja Persona līgumu viena mēneša

laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža nenoslēdz, Ropažu novada dome uzskata, ka

Persona no līguma slēgšanas ir atteikusies.

Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt SIA „Vilkme”, Personai, L.Jodzēvičai,

V.Tirzmalim, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai, Ropažu novada

pašvaldības Sociālā dienesta centram „Dzīpari”.

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMI

7.§

Par grozījumiem 2010.gada 22.novembrī noslēgtajā Sadarbības līgumā ar SIA „VIA” par

kopēju projekta realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas” un par pienākumu

uzlikšanu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izdot atzinumu par ceļa „Āriņi -

Mārzemnieki” lietošanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldības juriskonsulta V.Tirzmaļa sagatavoto priekšlikumu un

Ropažu novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē 2011.gada 15.martā nolemto, uzklausot

SIA „VIA” pilnvarotās personas L.Braučas priekšlikumus, kā arī ņemot vērā un ievērojot:

Ropažu novada domes 2010.gada 25.augustā pieņemto lēmumu Nr.49 Prot. Nr.8 „Par

projekta turpmāko izstrādi derīgo izrakteņu atradnei „Jaundutkas””, ar kuru tika

nolemts atbalstīt derīgo izrakteņu izstrādi karjerā „Jaundutkas”;

Ropažu novada domes 2010.gada 27.oktobra pieņemto lēmumu Nr.24 Prot. Nr.12

„Par sadarbību projekta realizācijā”, ar kuru nolemts noslēgt sadarbības līgumu ar

SIA „VIA” un Ropažu novada pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu 200,00 latu

(divi simti) apmērā, šos finansu līdzekļus novirzot Ropažu novada pašvaldības ceļa

posma „Jaundutkas - Remīne” projekta izstrādei, saņemot no SIA „VIA” 1500 m 3

(gada apjoms) dolomīta šķembas ceļu infrastruktūras uzturēšanai;

2010.gada 22.novembrī noslēgto Sadarbības līgumu ar SIA „VIA” par kopēju

projekta realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas”;

14


2011.gada 7.marta un 10.marta SIA „VIA” iesniegumus Nr.2-11/V-38 un Nr.2-11/V-

49, kuros lūgts rast iespēju pašvaldības ceļa „Āriņi - Mārzemnieki” izbūves,

projektēšanas un uzturēšanas izmaksas sadalīt starp visiem derīgo izrakteņu karjeru

izstrādātājiem karjerā „Dutkas” un „Sienāži”, kā arī lūgts grozīt 2010.gada

22.novembrī noslēgto Sadarbības līgumu ar SIA „VIA” par kopēju projekta

realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas” 2.2.punktu,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piekrist grozījumu izdarīšanai 2010.gada 22.novembrī noslēgtajā Sadarbības līgumā ar

SIA „VIA” par kopēju projekta realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas” izsakot

2.2.punktu sekojoši:

„2.2. Piedalīties projekta realizācijā ar līdzfinansējumu Ls 200 (divi simti latu) apmērā,

minētos līdzekļus novirzot derīgo izrakteņu atradnes „Jaundutkas” darbības uzsākšanai”;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot grozījumus

2010.gada 22.novembrī noslēgtajā Sadarbības līgumā ar SIA „VIA” par kopēju projekta

realizāciju derīgo izrakteņu karjerā „Jaundutkas” un organizēt vienošanās noslēgšanu,

iepriekš veicot saskaņojumus ar R.Gremzi, A.Rubeni, J.Baklānu;

Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei izsniegt SIA „VIA” atzinumu par pašvaldības ceļa

„Āriņi - Mārzemnieki” izmantošanas noteikumiem, kuri ir saistoši visiem derīgo

izrakteņu karjeru izstrādātājiem, kuriem nepieciešams izmantot pašvaldības ceļu „Āriņi -

Mārzemnieki”;

Lēmumu nosūtīt SIA „VIA” Starta iela 5, Rīga, LV 1026, Ropažu novada pašvaldības

Būvvaldei, J.Baklānam, A.Rubenei, V.Tirzmalim.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

8.§

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam

„Juglas iela 21”, Podkājas, Ropažu novads

Izskatot Valērija Mihailova 2011.gada 2.marta iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas

mērķi nekustamajām īpašuma „Juglas iela 21”, Podkājas, Ropažu novads, zemes gabalam ar

kadastra apzīmējumu 8084 004 0684, tika konstatēts:

Zemes vienībai adrese Juglas iela 21, Podkājas, Ropažu novads, kadastra apzīmējums

8084 008 0529;

Zemes gabala platība 0.2902ha;

Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);

Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – neapgūta individuālo dzīvojamo māju

apbūves zeme. Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu,

teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūves

vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves

labiekārtošanas elementu izbūvei;

Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja

15


noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un

lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu.

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Nekustamajam īpašuma „Juglas iela 21”, Podkājas, Ropažu novads, zemes vienības

kadastra Nr.8084 004 0684, platība 0.2902ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa

maiņu uz - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) –

0,2902 ha;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt

Valērijam Mihailovam, un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela

14, Rīga, LV1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un

Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

9.§

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Kociņi”, Ropažu novads

Izskatot Tatjanas Krečetovas iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi

nekustamajām īpašuma „Kociņi”, Ropažu novads zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084

013 0284, tika konstatēts:

Zemes gabala platība 2.578 ha;

Pašreizējais lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);

Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – neapgūta individuālo dzīvojamo māju

apbūves zeme. Neapgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu,

teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūves

vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves

labiekārtošanas elementu izbūvei;


Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja

noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un

lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu.

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Nekustamajam īpašuma „Kociņi”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 013

0284, platība 2.578ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu uz - Neapgūta

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 2.578 ha;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt

Tatjanai Krečetovai un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga,

LV1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Ropažu novada

pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei.

16


Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

10. §

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Aigari”, Ropažu novads

Izskatot Andrieva Celmiņa iesniegumu ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamajām

īpašuma „Aigari”, Podkājas, Ropažu novads zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 8084 004

0551, tika konstatēts:

Zemes gabala kopplatība 1.2 ha;

Pašreizējais lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)

Zemes lietošanas mērķa maiņas pamatojums – būvniecības iecere, ir uzsākta dzīvojamās


un saimniecības ēku būvniecības projekta izstrāde 0.25ha platībā;

Izvērojot augstākminēto un, pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas

Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, ja

noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un

lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu.

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Nekustamajam īpašuma „Aigari”, Ropažu novads zemes vienības kadastra Nr.8084 004

0551, platība 1.2 ha veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, nosakot sekojošu

dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:

- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0,25 ha;

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) –

0.95ha;

Precizēt nekustamā īpašuma adresi „Aigari”, Podkājas, Ropažu novads (adresācijas kods


108);

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt

Andrievam Celmiņam un Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga,

LV1050. Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Ropažu

novada pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

11.§

Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai „Lejasrendenieki”, Ropažu novads, LV-2135

Izskatot Ervīna Spilvas 2011.gada 17.februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt nosaukumu

nekustamā īpašuma „Rendenieki”, kadastra Nr. 8084 005 0059, Ropažu novads, zemes vienībai

ar kadastra apzīmējumu 8084 009 0215, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru

kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.apakšpunktu,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

17


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma „Rendenieki”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 005 0059,

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8084 009 0215, 11.2ha platībā nosaukumu

„Lejasrendenieki”, Ropažu novads, LV-2135.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –

- Ervīnam Spilvam,

- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.


Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Ropažu novada

pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

12.§

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu par nekustamā īpašumu

„Kramiņi”, Ropažu novads

Izskatot Ērika Landrātova zemnieku saimniecības „Ošlejas”, reģistrācijas Nr. 000100553,

iesniegumu par zemes nomas līguma apstiprināšanu, kas noslēgts par nekustamā īpašuma

„Kramiņi”, Ropažu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 018 0768.

Iznomātājs Jānis Rotbergs, kadastra Nr. 8084 018 0768, nomnieks zemnieku saimniecība

„Ošlejas”, reģistrācijas Nr. 000100553,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Apstiprināt noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Kramiņi”, Ropažu novads,

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 8084 018 0768 iznomāšanu zemnieku saimniecībai

„Ošlejas”, reģistrācijas Nr. 000100553, iznomātājs Jānis Rotbergs.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

13.§

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam

“Galauskas”, Ropažu novadā

Izskatot nekustamā īpašuma “Galauskas” īpašnieces Dzintras Saško 2011.gada 3.marta

iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Galauskas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084

005 0060, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0060 35.2ha platībā atdalīt trīs zemes

gabalus, katru 1.2ha platībā.

Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,

tika konstatēts:


Nekustamais īpašums “Galauskas”, kadastra Nr.8084 005 0060, 58ha kopplatībā, sastāv

no 2 (divām) zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru

kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar Ropažu

18


novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma

grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atļaut Dzintrai Saško veikt nekustamā īpašuma “Galauskas”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084

005 0060, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0060 sadali, veidojot trīs jaunas

zemes vienības, katru 1.2ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši darba

uzdevuma prasībām (pielikumā).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

14.§

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam

“Jaunbaloži”, Ropažu novadā

Izskatot nekustamā īpašuma “Jaunbaloži”, īpašnieka Arņa Vilcāna 2011.gada 3.marta

iesniegumu ar lūgumu no nekustamā īpašuma „Jaunbaloži”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084

002 0119, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8084 002 0119, 8.75ha platībā atdalīt divus

zemes gabalus, katru 1.2ha platībā.

Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,

tika konstatēts:


Nekustamais īpašums “Jaunbaloži”, kadastra Nr.8084 002 0119, 8.75ha kopplatībā,

sastāv no 1 (vienas) zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta 3.punktu, 2007.gada 11.decembra Ministru

kabineta noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un saskaņā ar Ropažu

novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7 „Ropažu novada teritorijas plānojuma

grozījumi” punkts 4.5. “Zemesgabalu veidošanas kārtība”,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Atļaut Arnim Vilciņam veikt nekustamā īpašuma “Jaunbaloži”, Ropažu novads, kadastra

Nr.8084 002 0119, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8084 002 0119 sadali, veidojot divas

jaunas zemes vienības, katru 1.2ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, atbilstoši darba

uzdevuma prasībām (pielikumā).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

15.§

Par nosaukuma maiņu zemes vienībai „Dūjiņas”, Ropažu novads, LV-2135

Izskatot Daigas Burmistres 2011.gada 24.februāra iesniegumu ar lūgumu mainīt nosaukumu

nekustamajam īpašuma „Dūjas”, kadastra Nr. 8084 009 0380, sakarā ar to ka Ropažu novada

teritorijā ir divi nekustamie īpašumi ar vienādu nosaukumu „Dūjas”, ņemot vērā iepriekš minēto

un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”

12.apakšpunktu,

19


un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piešķirt nekustamā īpašuma „Dūjas”, Ropažu novads, kadastra Nr. 8084 009 0380, zemes

vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.8084 009 0380, 1.0ha platībā nosaukumu „Dūjiņas”,

Ropažu novads, LV-2135.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt –

- Daigai Burmistrei,


- Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV1050.

Izsniegt lēmuma izrakstu Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei un Ropažu novada

pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

16.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu

“Jugla Nr.61”, Ropažu novads, un minētā zemes gabala iznomāšanu

Izskatot Jura Jarigo 2011.gada 10.marta iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par

zemesgabala „Jugla Nr.61” ar īpašuma kadastra Nr.8084 004 0454 iznomāšanu,

Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus,

tika konstatēts:

Līdz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas

pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktā noteiktajam termiņam 2009.gada

31.augustam Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībā reģistrācijai nekustamā

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir iesniegts zemes robežu plāns, bet līdz

2010.gada 31.maijam nav iesniegts VZD iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes

piešķiršanu īpašumā par samaksu;

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu persona, kurai zemes lietošanas tiesības

izbeidzas, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Par šo zemi ar

pašvaldību noslēdzams nomas līgums. Zemes nomas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav

mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas to noslēgt uz īsāku laiku. Tā nav

atsavināma vai iznomājama citai personai.

Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās

lietošanas tiesību izbeigšanās, tas ir no 2010.gada 31.maija līdz 2011.gada 31.jūnijam.

Zemes nomas līgums tiek noslēgts un nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 30.08.2005.

MK noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. Zemes nomas maksa par gadu tiek

aprēķināta 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Tā maksājama no dienas, kad zemes

lietotājs ieguvis zemes nomas pirmtiesības, tas ir no 2011.gada 1.aprīļa;

Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā;

No Jura Jarigo ir saņemts iesniegums par to, ka vēlas izmantot nomas pirmtiesības uz

lietošanā bijušo zemi un slēgt nomas līgumu. Saskaņā ar likuma „Par zemes lietošanu un

zemes ierīcību” 9.pantu, 33.panta 2.daļu, „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.pantu, 30.08.2005. MK

noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

20


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Noteikt, ka zemesgabala ar kadastra Nr.8084 004 0454, lietotājam Jurim Jarigo zemes

lietošanas tiesības ir izbeigušās 2010.gada 31.maijā.

Iznomāt Jurim Jarigo zemesgabalu ar kadastra numuru Nr.8084 004 0454 0.6ha platībā, no

2011.gada 1.aprīļa uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.

Uzdot Jurim Jarigo legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņam piekritīgās

būves.

Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Zemes nomas maksa maksājama no 2011.gada 1.aprīļa.

Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011.gada 30.aprīlim.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6,

Rīgā, LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§

Par mazdārziņu zemes nomas līgumu noslēgšanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes gabalu iznomāšanu

mazdārziņu ierīkošanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”:

14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām

likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ....slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas

darbības;

15.panta pirmās daļas 7.punktu – Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 7)

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;

21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt maksu par

pašvaldības zemes iznomāšanu,

kā arī saskaņā ar Ropažu novada domes 23.02.2011. sēdes lēmumu Prot.Nr.3,&9 „Par Ropažu

novada pašvaldības 23.02.2011. saistošo noteikumu Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu”,

un saskaņā ar Attīstības komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, E.Kozlovskis,

Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols), „Pret”-

nav, „Atturas”- nav, balsojumā nepiedalās - A.Cibuļskis,

Ropažu novada dome nolemj:

Noslēgt uz laiku no 01.04.2011. līdz 31.03.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu ar 99

personām, saskaņā ar pielikumu Nr.1;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim organizēt līguma noslēgšanu

ar 99 personām, saskaņā ar pielikumu Nr.1;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciālistei R.Gremzei sagatavot grafiskos

pielikumus pie nomas līgumiem;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratorei A.Bernhardei veikt nomas

maksas un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus uz paziņojumu izsūtīšanu 99 personām

saskaņā ar pielikumu Nr.1;

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai izsūtīt lēmumus 99

personām saskaņā ar pielikumu Nr.1 desmit dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža;

Pielikumā Nr.1 minētajām personām līdz 15.05.2011. noslēgt nomas līgumus, vēršoties

Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē.

Pamatojoties uz 23.02.2011. Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5

21


„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksas

noteikšanas kārtība” ar 01.04.2011. izbeigt visus vēl spēkā esošos noslēgtos līgumus par

Ropažu centra mazdārziņu nomu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI

18.§

Par 2009.gada 9.decembrī noslēgtā līguma „Par neapdzīvojamo telpu nomu” pārjaunošanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna un juriskonsulta V.Tirzmaļa

sagatavoto priekšlikumu par 2009.gada 9.decembrī noslēgtā līguma „Par neapdzīvojamo telpu

nomu” (turpmāk - līgums), pārjaunojuma apstiprināšanu, kā arī ņemot vērā un ievērojot:

Ziedoņa Ločmeļa 2011.gada 1.februāra iesniegumu Ropažu novada pašvaldībai ar lūgumu

mainīt līgumā noteikto nomnieku, līguma grozījumos paredzot jaunu nomnieku Ervīnu

Vjaksi;

Ervīna Vjakses 2011.gada 1.februāra iesniegumu Ropažu novada pašvaldībai ar lūgumu

mainīt līgumā noteikto nomnieku;

Ropažu novada domes 2009.gada 25.jūnija lēmumu Prot. Nr.6 §21 „Par nomas maksas


noteikšanu nedzīvojamās telpas daļas īpašumā „Stārasti” nomas līguma noslēgšanai”;

2009.gada 9.decembra līgumu „Par neapdzīvojamu telpu nomu” ar kuru Ropažu novada

pašvaldība, kā iznomātājs ir nodevusi nomā nekustamā īpašuma „Stārasti” neapdzīvojamas

telpas daļu ar kopējo platību 102 m 2 (turpmāk - telpas) un ēkas daļai pieguļošo zemes

gabalu ar zemes kadastra Nr.80840090296, nomātā platība 467 m 2 un Ziedonis Ločmelis

kā nomnieks nomā šīs telpas;

Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6. 1

pirmo daļu un 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu;

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis), „Pret”- nav, „Atturas”- 2

balsis (V.Šlēgelmilhs, A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Piekrist izdarīt pārjaunojumu 2009.gada 9.decembra līgumā „Par neapdzīvojamo telpu

nomu” nomnieka Ziedoņa Ločmeļa vietā nosakot jaunu nomnieku Ervīnu Vjaksi, citus

līguma nosacījumus, noteikumus un termiņus negrozot.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot līguma

pārjaunojumu un organizēt vienošanās noslēgšanu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā

stāšanās iepriekš veicot saskaņojumus ar A.Rubeni un J.Baklānu.

Lēmumu nosūtīt Ervīnam Vjaksem, Ziedonim Ločmelim, Ropažu novada pašvaldības

Finanšu un attīstības daļai, juriskonsultam V.Tirzmalim. L.Jodzēvičai, J.Baklānam.

19.§

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Aurēliju Bināni

Izskatot Ropažu novada Informācijas centra vadītājas Daces Smukšas 2011.gada 7.marta

iesniegumu par ierosinājumu savas ilgstošas prombūtnes (atvaļinājuma) laikā noslēgt

autotransporta patapinājuma līguma ar Ropažu novada Informācijas centra vadītājas pienākumu

izpildītāju Aurēliju Bināni un Ropažu novada Informācijas centra vadītājas pienākumu

izpildītājas Aurēlijas Binānes 2011.gada 7.marta iesniegumu par autotransporta patapinājuma

22


līguma noslēgšanu un Ropažu novada pašvaldības juriskonsulta Valda Tirzmaļa sagatavoto

priekšlikumu par autotransporta patapinājuma līguma noslēgšanu par vieglās automašīnas VW

Golf, valsts Nr.FS1993, Ropažu novada Informācijas centra darba organizēšanai un

nodrošināšanai,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Noslēgt patapinājuma līgumu par automašīnas bezatlīdzības lietošanu:

Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,

personas kods, adrese

Automašīnas marka

Uzdot Ropažu novada pašvaldības juriskonsultam V.Tirzmalim sagatavot līguma

autotransporta patapinājuma līgumu un organizēt tā noslēgšanu viena mēneša laikā no

lēmuma spēkā stāšanās iepriekš veicot saskaņojumu ar Ropažu novada pašvaldības finanšu un

attīstības daļas vadītāju A.Rubeni.

Noteikt, ka saskaņā ar 2011.gada 3.janvāra Autotransporta patapinājuma līguma, kas noslēgts

starp Ropažu novada pašvaldību un Daci Smukšu, 5.2.punktu un ievērojot Daces Smukšas

2011.gada 7.marta iesniegumā izteikto vēlmi pārtraukt 2011.gada 3.janvāra Autotransporta

patapinājuma līgumu nekavējoties, Ropažu novada pašvaldība pārtrauc 2011.gada 3.janvāra

Autotransporta patapinājuma līgumu sākot ar 2011.gada 7.martu.

Lēmumu nosūtīt Dacei Smukšai (adrese: „Lauknorās”, Vāverkrogā, Ropažu novads, LV

2135), Ropažu novada Informācijas centra vadītājas pienākumu izpildītājai Aurēlijai Binānei,

Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības daļai, juriskonsultam V.Tirzmalim un

J.Baklānam.

20.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu

1. Izskatot 28.02.2011. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Modra Viestura Bērziņa iesniegumu

par nekustamā īpašuma “Jaunrudāji” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā trūcīgai personai

un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Aurēlija Bināne, rīkojas uz 2011.gada 10.martā izdotas un Ropažu

bāriņtiesas apliecinātas pilnvaras pamata.

VW Golf

Reģistrācijas Nr. FS 1993

VIN

WVWZZZ1HZPB108334

Degvielas veids

Benzīns, E95

Izlietojuma norma uz 100 km

8 litri

Degvielas maksimālais patēriņš mēnesī 50 litri

Līguma termiņš 01.04.2010 – 31.12.2011

Mērķis

Ropažu novada Informācijas centra darba organizēšanai un

nodrošināšanai.

Iesniegumu;

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.164 par atbilstību trūcīgas

ģimenes statusam no 01.04.2010. līdz 31.03.2011.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Modrim Viesturam Bērziņam īpašumā ir nekustamais īpašums „Jaunrudāji

kadastra Nr. 8084-016-0027, zemes kopplatība 23.8 ha

- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 110.54;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

23


noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011. sēdes lēmuma prot.Nr.2 &19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai

piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Modrim Viesturam Bērziņam nekustamā īpašuma nodokli par Ls 19.34 (par periodu

no 01.01.2011. līdz 31.03.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2. Izskatot 28.02.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Jeļenas Baženovas iesniegumu par

nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 1” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā trūcīgai personai un

iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:

Iesniegumu;

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.448 par atbilstību trūcīgas

ģimenes statusam no 01.09.2010.līdz 31.08.2011.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Jeļenai Baženovai, īpašumā ir nekustamais īpašums „Ceriņu iela 1”,kadastra Nr.

8084-005-0102, zemes kopplatība 0.396 ha

- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 69.21;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai

piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Jeļenai Baženovai nekustamā īpašuma nodokli par Ls 32.30 (par periodu no

01.01.2011. līdz 31.08.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

3. Izskatot 02.03.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Evalda Pastara iesniegumu par

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā otrās grupas invalīdam un

iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 08.04.1998. izziņa Nr.72,

invaliditāte noteikta no 08.04.1998.līdz bez atkārtotas pārbaudes;

24


Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Evaldam Pastaram īpašumā ir nekustamais īpašums „Jugla Nr.94”, kadastra Nr.

8084-004-0474, nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam aprēķināts Ls 17.18 un

nekustamais īpašums „Zītari 2”-12, kadastra Nr. 8084-900-0822, nekustamā

īpašuma nodoklis 2011.gadam aprēķināts Ls 7.78;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav par īpašumu

„Jugla Nr.94”.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.1. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā vientuļiem un

nestrādājošiem otrsās grupas invalīdiem,

un pamatojoties uz šo noteikumu 1.panta piekto apakšpunktu „atvieglojumu piemēro par vienu

nekustamo īpašumu”,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Evaldam Pastaram par nekustamo īpašumu par „Jugla Nr.94” nekustamā īpašuma

nodokli par Ls 12.02 (par periodu no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

4. Izskatot 25.02.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Rūdolfa Niedres iesniegumu par

nekustamā īpašuma “Niedrītes” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā pirmās grupas invalīdam

un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 01.12.2010. izziņa Nr.BC

1819767, invaliditāte noteikta no 01.12.2010.līdz 30.11.2015.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -;

- Rūdolfam Niedrem īpašumā ir nekustamais īpašums „Niedītes”, kadastra Nr.

8084-018-0262,

- nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam par ēku aprēķināts Ls 41.60;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.1. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošiem

pirmās grupas invalīdiem,

un pamatojoties uz šo noteikumu 1.panta piekto apakšpunktu „atvieglojumu piemēro par vienu

nekustamo īpašumu”,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

25


Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Rūdolfam Niedrem nekustamā īpašuma nodokli (ēkai) par Ls 20.80 (par periodu no

01.01.2011. līdz 31.12.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

5. Izskatot 18.02.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Jevdokijas Graudiņas iesniegumu

par nekustamā īpašuma “Ozolu iela 6” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā trūcīgai personai

un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.473 par atbilstību trūcīgas

ģimenes statusam no 01.10.2010.līdz 31.03.2011.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Jevdokijai Graudiņai, īpašumā ir nekustamais īpašums „Ozolu 1”,kadastra Nr.

8084-005-0115, zemes kopplatība 0.1649 ha

- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 36.22;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.2.2. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 70 % apmērā personai, kurai

piešķirts trūcīgas personas (ģimenes ) statuss – par zemi,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Jevdokijai Graudiņai nekustamā īpašuma nodokli par Ls 6.34 (par periodu no

01.01.2011. līdz 31.03.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

6. Izskatot 17.02.2011. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ausmas Zankovskas iesniegumu par

nekustamā īpašuma “Priedulāji” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā maznodrošinātai

personai un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:Iesniegumu;

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņu Nr.68 (15.10.2010.) par atbilstību

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam no 01.10.2010.līdz 30.09.2011.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Ausmai Zankovskai, īpašumā ir nekustamais īpašums „Jauncelmi”, kadastra Nr.

8084-001-0014, zemes kopplatība 14.17 ha

- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 86.58;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

26


noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.2. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā personai, kurai

piešķirts maznodrošinātās personas (ģimenes ) statuss,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Ausmai Zankovskai par nekustamo īpašumu „Jauncelmi” nekustamā īpašuma nodokli

par zemi Ls 32.47 (par periodu no 01.01.2011. līdz 30.09.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

7. Izskatot 09.03.2011. Ropažu novada pašvaldībā saņemto Ilzes Valges turpmāk saukts

Persona, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Strūgas” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā

daudzbērnu ģimenei, kurai ir trīs bērni līdz 18 gadu vecumam un iepazīstoties ar lietā esošiem

dokumentiem:

Iesniegumu;

Bērnu dzimšanas apliecībām;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- īpašumā ir nekustamais īpašums „Strūgas”, kadastra Nr. 8084-008-0001, zemes

kopplatība 3.74 ha, ir dzīvojamā māja;

- nekustamā īpašuma nodoklis (zemei) 2011.gadam aprēķināts Ls 89.48;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.4. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā daudzbērnu

ģimenei, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Ilzei Valgei par nekustamo īpašumu „Strūgas” ½ dom. daļa nekustamā īpašuma

nodokli par Ls 16,77 (par taksācijas gada 2;3;4.cet.);

Samazināt Dainim Valgem par nekustamo īpašumu „Strūgas” ½ dom. daļu nekustamā īpašuma

nodokli par Ls 16.77 (par taksācijas gada 2;3;4.cet.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

8. Izskatot 10.03.2011.Ropažu novada pašvaldībā saņemto Maijas Neimanes iesniegumu par

nekustamā īpašuma “Rožkalni” un „Rožkalni 2” nodokļa samazinājumu 2011.gadam, kā otrās

grupas invalīdei un iepazīstoties ar lietā esošiem dokumentiem:

27


Iesniegumu;

Invalīda apliecība Nr.498566, invaliditāte noteikta līdz 20.12.2019.;

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un konstatē, ka -

- Maijai Neimanei īpašumā ir nekustamais īpašums „Rožkalni”1/2 , kadastra Nr.

8084-009-0039, nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam aprēķināts Ls 45.87 (

par zemi Ls 36.00 , par ēku Ls 9.87);

- īpašumā ir nekustamais īpašums „Rožkalni 2”, kadastra Nr. 8084-009-0040,

nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadam aprēķināts Ls 43.45;

- nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem periodiem nav.

Pamatojoties uz likumu “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu,

“Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā

īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām” un saskaņā ar Ropažu novada domes Saistošo

noteikumu Nr.2. ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Ropažu novadā” (26.01.2011.sēdes lēmuma prot.Nr.2&19), 2.punkta 2.3.1. apakšpunktu, kas

nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50 % apmērā nestrādājošiem

otrās grupas invalīdiem ,

un pamatojoties uz šo noteikumu 1.panta piekto apakšpunktu „atvieglojumu piemēro par vienu

nekustamo īpašumu”,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Samazināt Maijai Neimanei nekustamā īpašuma nodokli „Rožkalni 2” par Ls 21.74 (par periodu

no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.).

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

21.§

Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas

piedziņu bezstrīdus kārtībā

1. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Raimonda Mežiņa, iecirknis

Nr.78 (prakses vieta Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010) pieprasījumu par parāda piedziņu no

Kristīnes Vilnītes, turpmāk saukts Persona un parāda piedziņas vēršanu uz Personas piederošo

nekustamo īpašumu „Krauklīši” un „Priedes 1”-36,

un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo

īpašumiem, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Krauklīši”, kadastra Nr. 8084-018-0663,

atrašanās vieta, Kākciems, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona

zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma nr. 100000340955;

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Priedes 1”-36, kadastra Nr. 8084-900-0498,

atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu

nodaļā, nodalījuma nr. 1473 36;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Krauklīši” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-018-0663 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1927,

20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4636,

07.02.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-5530;

28


Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Priedes 1”36 Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-0498 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

24.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1012,

20.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4598,

24.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-1075;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav

informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 10.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Krauklīši” Ropažu novadā , ar kad. Nr. 8084-

018-0663 Ls 3.11;

Persona uz 10.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Priedes 1”-36 Ropažu novadā , ar kad. Nr.

8084-900-0498 Ls 6.94.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Kristīnes Vilnītes nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 22.90, t.sk. pamatparāds Ls

8.93, nokavējuma nauda Ls 1.12 (uz 10.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 12.85,

bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un

nekustamo mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

2. Izskatot LR Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesas izpildītāja Jāņa Tuņņa, iecirknis Nr.46

(prakses vieta Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011) pieprasījumu par parāda piedziņu no Zandas

Plečkenas, turpmāk saukts Persona un parāda piedziņas vēršanu uz Personas piederošo

nekustamo īpašumu „Priedes7”-56,

un Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratore A.Bernhardes informāciju par nekustamo

īpašumiem, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Priedes 7”-56, kadastra Nr. 8084-900-01486,

atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads, īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu

nodaļā, nodalījuma nr. 100000255666 56;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Priedes 7”-56 Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-900-1486 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

25.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-1435,

21.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-4965,

24.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-1170,

20.02.2008. maksāšanas paziņojuma Nr. 08-5295;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav

informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

29


Persona uz 10.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Priedes 1”-36 Ropažu novadā , ar kad. Nr.

8084-900-1486 Ls 11.74.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Zandas Plečkenas nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 29.21, t.sk. pamatparāds Ls

9.90, nokavējuma nauda Ls 1.84 (uz 10.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 17.47,

bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un

nekustamo mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

3. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Zojas Missas, turpmāk saukts Persona un

informāciju par nekustamo īpašumu „Zaķumuiža Nr.167/168”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Zaķumuiža Nr.167/168”, kadastra Nr. 8084-

013-0225 ar kopējo zemes kopplatību 0.133 ha, ēkas (dārza māja, pirts-jaunbūve),

atrašanās vieta, Zaķumuiža, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 1432;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Zaķumuiža Nr.167/168”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-013-0225 izriet no zemāk

minētajiem administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

14.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-66,

22.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-6578,

06.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-1836,

01.02.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-4400;

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 12.janvārī nosūtīja brīdinājumu Nr.30 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 166.41 līdz 12.02.2011, kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav


informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Zaķumuiža Nr.167/168”, Ropažu novadā, ar

kad. Nr. 8084-013-0225 - Ls 170.25.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

30


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Zojas Missas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Zaķumuiža Nr.167/168”, kadastra Nr.8084-013-0225, Ls 274.36, t.sk. pamatparāds Ls 136.93,

nokavējuma nauda Ls 33.32 (uz 11.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 104.11, bezstrīda

kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un

nekustamo mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

4. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Staņislava Gorjunova, turpmāk saukts

Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Akači”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Akači”, kadastra Nr. 8084-009-0017 ar kopējo

zemes kopplatību 0.4470 ha, ēkas (angārs), atrašanās vieta, Ropaži, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000088470;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Akači”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0017 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

14.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-50,

28.04.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-3582,

03.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-966,

31.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-3408;

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 12.janvārī nosūtīja brīdinājumu Nr.19 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 355.36 līdz 12.02.2011., kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav


informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Akači” Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-

0017 - Ls 364.47.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Staņislava Gorjunova nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Akači”, kadastra Nr.8084-009-0017, Ls 682.18, t.sk. pamatparāds Ls 325.17, nokavējuma

nauda Ls 39.30 ( uz 11.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 317.71, bezstrīda kārtībā,

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo

mantu.

31


Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

5. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Dmitrija Vinogradova turpmāk saukts

Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Vīnogkalni”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Vīnogkalni”, kadastra Nr. 8084-008-0444 ar

kopējo zemes kopplatību 2.13 ha, atrašanās vieta, Zaķumuiža, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000136244;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Vīnogkalni”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-008-0444 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

26.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-2103,

11.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-2917,

25.01.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-1746;

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 10.februārī nosūtīja brīdinājumu Nr.46 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 389.63 līdz 10.03.2011., kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav


informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Vīnogkalni”, Ropažu novadā, ar kad. Nr.

8084-008-0444 - Ls 400.79.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Dmitrija Vinogradova nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Vīnogkalni”, kadastra Nr.8084-008-0444, Ls 713.22, t.sk. pamatparāds Ls 345.38, nokavējuma

nauda Ls 55.41 (uz 11.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 312.43, bezstrīda kārtībā,

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo

mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

6. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Viktorijas Korovickas, turpmāk saukts

Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Asari”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Asari”, kadastra Nr. 8084-018-0005 ar kopējo

zemes kopplatību 51.59 ha, ēkas (divas dzīvojamās mājas, septiņas saimniecības ēkas)

atrašanās vieta, Kākciems, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 13;

32


Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Asari”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-018-0005 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

28.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-3808,

22.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-6326,

05.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-1488,;

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 4.februārī nosūtīja brīdinājumu Nr.45 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 382.89 līdz 04.03.2011., kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav

informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Asari”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-018-

0005 - Ls 388.79.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Viktorijas Korovickas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Asari”, kadastra Nr.8084-018-0005, Ls 1060.87, t.sk. pamatparāds Ls 347.32, nokavējuma

nauda Ls 41.47 (uz 11.03.2011), taksācijas perioda maksājums Ls 672.08, bezstrīda kārtībā,

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo

mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

7. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Vsevoloda Maščenko, turpmāk saukts

Persona un informāciju par nekustamo īpašumu „Labjūtas”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Labjūtas”, kadastra Nr. 8084-007-0084 ar

kopējo zemes kopplatību 0.9430 ha, atrašanās vieta, Silakrogs, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 100000227850;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Labjūtas”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-0070084 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

31.01.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-4298,

06.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-1769,

20.08.2009. maksāšanas paziņojuma Nr. 09-6083,

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 4.februārī nosūtīja brīdinājumu Nr.42 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 389.21 līdz 04.03.2011., kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

33


Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav

informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu;

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Labjūtas”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-

007-0084 - Ls 395.07.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Vsevoloda Maščenko nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Labjūtas”, kadastra Nr.8084-007-0084, Ls 640.91, t.sk. pamatparāds Ls 344.27, nokavējuma

nauda Ls 50.80 (uz 11.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 245.84, bezstrīda kārtībā,

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo

mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

8. Izskatot Ropažu novada pašvaldības nodokļu administratores A.Bernhardes lēmumprojektu

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Aivara Samuša, turpmāk saukts Persona un

informāciju par nekustamo īpašumu „Veckāsuļi”, konstatē:

Personai īpašumā nekustamais īpašums „Veckāsuļi”, kadastra Nr. 8084-009-0002 ar

kopējo zemes kopplatību 93.1 ha un ēku ( dzīvojamā māja, piecas saimniecības ēkas)

atrašanās vieta, Ropaži, Ropažu novads;

Īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr. 2;

Personai nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par nekustamo īpašumu

„Veckāsuļi”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-009-0002 izriet no zemāk minētajiem

administratīvajiem aktiem, kuri ir kļuvuši neapstrīdami:

01.02.2011. maksāšanas paziņojuma Nr. 11-5061,

23.07.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-6957,

09.02.2010. maksāšanas paziņojuma Nr. 10-2305,

29.07.2009. maksāšanas paziņojums Nr.09-6002;

Ropažu novada pašvaldība 2011.gada 4.februārī nosūtīja brīdinājumu Nr.38 (ierakstītā

vēstulē) un aicināja labprātīgi nomaksāt parādu Ls 465.38 līdz 04.03.2011., kā arī lūgts

informēt A.Bernhardi, ja nav iespējams parādu nomaksāt termiņā, kā arī Persona tika

brīdināta par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā;

Persona, administratīvos aktus nav apstrīdējusi, nodokļa parādu nav samaksājusi, nav


informējusi pašvaldību par nodokļu nomaksu vai termiņu pagarināšanu.

Persona uz 11.03.2011. ir parādā Ropažu novada pašvaldības budžetam nekustamā

īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Veckāsuļi”, Ropažu novadā, ar kad. Nr. 8084-

009-0002 - Ls 472.04.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”

9.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas

2.punktu, 18.panta 11.punktu 26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, un saskaņā ar

34


Administratīvā procesa likuma 358.panta trešo daļu, 359.panta pirmās daļas 1.un3.punktu,

360.panta pirmo daļu, 361.panta pirmo daļu, 366.panta pirmo un otro daļu un 367.pantu,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piedzīt no Aivara Samuša nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu

„Veckāsuļi”, kadastra Nr.8084-009-0002, Ls 691.58, t.sk. pamatparāds Ls 393.09, nokavējuma

nauda Ls 78.95 (uz 11.03.2011.), taksācijas perioda maksājums Ls 219.54, bezstrīda kārtībā,

vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo

mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

22.§

Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu

savstarpējo norēķinu kārtību 2011. gadā

Izskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegtos līgumu projektus par izglītības iestāžu sniegto

pakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību,

un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotāju reģistrācijas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā

deklarēto personu saskaņotiem sarakstiem un Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības

daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotām izmaksu tāmēm,

un saskaņā ar Finanšu komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Apstiprināt līgumu ar Aizputes novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto

pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu

sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz

31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Saldus novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu

sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz

31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu

sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz

31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Limbažu novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu

sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz

31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Garkalnes novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto

pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Skrundas novada pašvaldību par pašvaldības izglītības iestāžu

sniegto pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz

31.12.2011.

Apstiprināt līgumu ar Salaspils novada domi par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto

pakalpojumu 2011.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.

35


Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības

daļa.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS ATZINUMI

23.§

Par publisko bibliotēku Ropažu novada administratīvajā teritorijā reorganizāciju

Uzklausot Ropažu novada pašvaldības izglītības un kultūras centra vadītāja S.Megeres-

Klevinskas priekšlikumu par publisko bibliotēku Ropažu novada administratīvajā teritorijā

reorganizāciju:

un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols),

„Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs),

Ropažu novada dome nolemj:

Konceptuāli atbalstīt publisko bibliotēku Ropažu novada administratīvajā teritorijā

reorganizāciju.


Pēc lēmuma parakstīšanas, lēmumu nosūtīt publiskām bibliotēkām Ropažu novada

administratīvajā teritorijā un S.Megerei-Klevinskai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

24.§

Par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 07.07.2010. sēdes lēmumā Prot. Nr.6 §8

Izvērtējot Ropažu novada pašvaldības izglītības un kultūras centra vadītājas S.Megeres-

Klevinskas priekšlikumu par grozījumu veikšanu Ropažu novada domes 07.07.2010. sēdes

lēmumā Prot. Nr.6 §8 par Zaķumuižas pamatskolas un PII Auseklītis reorganizāciju;

un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-

nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Izteikt Ropažu novada domes 07.07.2010. sēdes lēmuma Prot. Nr.6 §8, 1.punktu jaunā

redakcijā:

„Veikt Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis un Zaķumuižas

pamatskolas reorganizāciju no 2010.gada 7.jūlija līdz 2011.gada 31.jūlijam, apvienojot iestādes.”

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personāla un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV 1050),

- Ropažu novada pašvaldības izglītības un kultūras centra vadītājai S.Megerei-Klevinskai,

- Zaķumuižas pamatskolas direktorei A.Prizevai,

- PII „Auseklītis” vadītājas v.i. L.Studānei.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

25.§

Par Pasaules un Eiropas čempionāta sacensību daļēju izdevumu segšanu Ropažu novada

iedzīvotājam G.Albiņam

Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un Latvijas

veterānu svarbumbu celšanas asociācijas, reģ. Nr.40008146965, jur. adrese Vīkuļi, „Vēzīši”,

36


Babītes novads, LV 2107, 21.02.2011. vēstuli Nr.01 ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu

novada iedzīvotāju Gunvaldu Albiņu Pasaules un Eiropas čempionātā,

un saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.03.2011. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Piešķirt un pārskaitīt 100Ls Latvijas veterānu svarbumbu celšanas asociācijai, reģ.

Nr.40008146965, konta nr.LV92HABA0551026514281 Gunvalda Albiņa sacensību izdevumu

daļējai segšanai dalībai „Pasaules un Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā” Baltkrievijā,

Vitebskā no 31.03. – 04.04.2011. no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiem.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:

- Latvijas veterānu svarbumbu celšanas asociācijai - jur. adrese Vīkuļi, „Vēzīši”, Babītes

novads, LV 2107,

- Gunvaldim Albiņam;

- Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājai E.Eglājai;

- Ropažu novada pašvaldības finanšu un attīstības daļai.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI

26.§

Par Zaķumuižas pamatskolas un Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrības izstrādātā

projekta „Aktīva ģimene aktīvai skolai!” pieteikumu Kopienu iniciatīvu fonda un SEB

projektu programmas „Kopā ar ģimeni un skolu”

Izskatot Zaķumuižas pamatskolas direktores A.Prizevas un Zaķumuižas pamatskolas atbalsta

biedrības valdes priekšsēdētājas I.Ozolas informāciju, t.sk.:par projekta pieteikumu projektu programmā „Kopā ar ģimeni un skolu”

Zaķumuižas pamatskolas direktores A.Prizevas iesniegumu atbalstīt projekta „Aktīva

ģimenei aktīvai skolai!” īstenošanu, t.sk. izdevumu, kas saistīti ar projekta īstenošanu

nodrošināšanu no Zaķumuižas pamatskolas budžeta līdzekļiem.

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome n o l e m j :

Piekrist projekta „Aktīva ģimene aktīvai skolai!” pieteikuma iesniegšanai Kopienu

iniciatīvu fonda un SEB projektu programmā „Kopā ar ģimeni un skolu”.

Atbalstīt:

- projektā paredzētā līdzfinansējuma (378,00 LVL projektora iegādei) nodrošināšanu no

Zaķumuižas pamatskolas budžeta līdzekļiem;

- projekta īstenošanu Zaķumuižas pamatskolas telpās 5 gadus no projekta iesniegšanas brīža,

nodrošinot telpu uzturēšanas izdevumu (elektrība, siltums, ūdens) finansēšanu no

Zaķumuižas pamatskolas budžeta līdzekļiem.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

Sēdes pārtraukums no plkst. 15.15 līdz plkst.15.25.

37


27.§

Par izmaiņām darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma pielikumā

Saskaņā ar likumu „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības

likums”, 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to

noteikšanas kārtību”, 18.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par

Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas

pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību” un 30.11.2010.

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Veikt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 25.11.2010. darba samaksas un sociālo

garantiju nolikuma pielikuma 1 daļas – „Ropažu novada pašvaldības Administrācija”

amatu sarakstā:

- amatu arhitekts (amata klasifikatora kods 2161 01), paredzot amatalgas līmeni no

500,00 līdz 700,00 Ls apmērā – izveidot Ropažu novada pašvaldības Administrācijas

amatu sarakstā;

Apstiprināt jaunā redakcijā Ropažu novada pašvaldības 25.11.2010. darba samaksas un

sociālo garantiju nolikuma pielikumu.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam kontrolēt lēmuma

izpildi.

Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt

Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei, Ropažu novada pašvaldības Finanšu un attīstības

daļai, J.Baklānam.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1

(viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela

6, Rīga, LV 1010.

28.§

Par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes sastāva izmaiņu apstiprināšanu

Izskatot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna sagatavoto priekšlikumu par

Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas V.Lasmanes atcelšanu no Būvvaldes vadītāja

amata par Būvvaldes vadītāju ieceļot Būvvaldes speciālistu teritorijas plānošanas jautājumos

A.Linde un par Būvvaldes vadītāja vietnieku ieceļot Būvvaldes zemes lietu speciālisti R.Gremzi,

kā arī ievērojot Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A.Cibuļska 2011.gada 7.marta

un 2011.gada 9.marta rīkojumus Nr.2-6/12 un Nr.2-6/14 (turpmāk - rīkojumi) un 2011.gada

18.marta Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora J.Baklāna ziņojumu par rīkojumiem un

saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma 3.1. un 3.2.punktu,

atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla), „Pret”- 1 balss (A.Turkupols),

„Atturas”- 2 balsis (I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs),

Ropažu novada dome nolemj:

1. Atcelt no Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājas amata V.Lasmani;

2. Iecelt par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāju speciālistu teritorijas

plānošanas jautājumos A.Lindi;

3. Iecelt par Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja vietnieku zemes lietu

speciālisti R.Gremzi;

38


4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam veikt nepieciešamos

grozījumus darba līgumā ar V.Lasmani un A.Lindi;

5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt

V.Lasmanei, A.Lindem, R.Gremzei, J.Baklānam.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

29.§

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada Ropažu

ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības

investīciju projekta īstenošanai

Uzklausot priekšlikumus par tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ropažu novada

Ropažu ciema ūdenssaimniecības attīstība” apstiprināšanu un priekšlikumus par saistībām

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-

nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Apstiprināt 2011.gada februārī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Ropažu

ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ropažu novada Ropažu ciema

ūdenssaimniecības attīstība”.

Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā 428 710,44

t.sk.

351 402,00

Attiecināmām izmaksām

SIA „Ciemats” (kredīts) 52 710,30

ERAF 298 691,70

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 308,44


Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Ūdensapgādē:

- Pazemes dzeramā ūdens rezervuāra izbūve ar II pacēluma sūkņu staciju, t.sk.

dīzeļģenerators - 1 kompl.

- Esošā ūdenstorņa demontāža – 1 kompl.

- Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve – 1 kompl.

- Esošās ūdensvada trases rekonstrukcija - 1980 m.

- Esošo urbumu rekonstrukcija – 2 gab.

Kanalizācijā:

- Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 kompl.

- Spiedvadu izbūve no KSS2 un KSS1 līdz NAI - 500m.

- Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 2050 m.

Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ciemats” līdzfinansējuma daļu, galvojot

aizņēmumu 52 710,30 Ls apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām

izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 298 691,70 Ls.

Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par

priekšnodokļa atskaitīšanu”.

Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošināt projektam nepieciešamās

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF

finansējuma saņēmējam.

39


Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

30.§

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada

Silakroga ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības

attīstības investīciju projekta īstenošanai

Uzklausot priekšlikumus par tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ropažu novada

Silakroga ciema ūdenssaimniecības attīstība” apstiprināšanu un priekšlikumus par saistībām

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-

nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Apstiprināt 2011.gada februārī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Silakroga

ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ropažu novada Silakroga ciema

ūdenssaimniecības attīstība”.

Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā 428 710,44

t.sk.

351 402,00

Attiecināmām izmaksām

SIA „Ciemats” (kredīts) 52 710,30

ERAF 298 691,70

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 308,44


Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Ūdensapgādē:

- Pazemes dzeramā ūdens rezervuāra izbūve ar II pacēluma sūkņu staciju, t.sk.

dīzeļģenerators - 1 kompl.

- Ūdens attīrīšanas filtru uzstādīšana – 1 kompl.

- Esošās ūdensvada trases rekonstrukcija - 1700 m.

- Esošo urbumu rekonstrukcija – 2 gab.

Kanalizācijā:

- Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve esošās vietā – 1 kompl.

- Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 1700 m.

Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Ciemats” līdzfinansējuma daļu, galvojot

aizņēmumu 52 710,30 Ls apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām

izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 298 691,70 Ls.

Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par

priekšnodokļa atskaitīšanu”.

Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošināt projektam nepieciešamās

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF

finansējuma saņēmējam.

Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

40


31.§

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ropažu novada

Zaķumuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība” un par saistībām ūdenssaimniecības

attīstības investīciju projekta īstenošanai

Uzklausot priekšlikumus par tehniski ekonomiskā pamatojuma projektam „Ropažu novada

Zaķumuižas ciema ūdenssaimniecības attīstība” apstiprināšanu un priekšlikumus par saistībām

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai,

atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-

nav, „Atturas”- 1 balss (A.Turkupols),

Ropažu novada dome nolemj:

Apstiprināt 2011.gada februārī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Zaķumuižas

ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ropažu novada Zaķumuižas ciema

ūdenssaimniecības attīstība”.

Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā 428 710,44

t.sk.

351 402,00

Attiecināmām izmaksām

SIA „Vilkme” (kredīts) 52 710,30

ERAF 298 691,70

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 77 308,44


Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Ūdensapgādē:

- Pazemes ūdens rezervuāra izbūve ar II pacēluma sūkņu staciju, t.sk. dīzeļģenerators – 1

kompl.

Kanalizācijā:

- NAI izbūve - 1 kompl.

- KSS rekonstrukcija – 1 kompl.

- jaunas KSS izbūve – 1 kompl.

- Spiedvadu rekonstrukcija – 1250 m.

- Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 600 m.

Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Vilkme” līdzfinansējuma daļu, galvojot

aizņēmumu 52 710,30 Ls apmērā, kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām

izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 298 691,70 Ls.

Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu par

priekšnodokļa atskaitīšanu”.

Piedalīties investīciju projekta realizācijā, nodrošināt projektam nepieciešamās

informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF

finansējuma saņēmējam.

Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

32.§

Par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Iepazīstoties ar Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes iesniegto gala ziņojumu par publiskās

41


apspriešanas rezultātiem par koģenerācijas elektrostacijas būvniecību nekustamajā īpašumā

„Zaķumuižas katlu māja”, kadastra Nr.8084 008 0323, Zaķumuižā, Ropažu novadā, 0.02 ha

platībā,

atklāti balsojot „Par”- 9 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla), „Pret”- 3 balsis (A.Turkupols,

I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs), „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome nolemj:

Koģenerācijas elektrostacijas būvniecības ieceres nekustamajā īpašumā „Zaķumuižas katlu

māja” publiskā apspriešana notika no 18.02.2011. – 18.03.2011. būvniecības ieceres

prezentācijas pasākums interesentiem notika 01.03.2011. plkst.18.00 Zaķumuižas kultūras

nama lielajā zālē, Zaķumuižā, Ropažu novadā;

Ropažu novada pašvaldības būvvaldes gala ziņojums par publiskās apspriešanas

rezultātiem (pielikumā), un saskaņā ar:

- LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 2. punktu, 14. punktu,

- LR Būvniecības likuma 12.panta 2.daļu,

- LR Ministru Kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331 “Paredzētās būves publiskās

apspriešanas kārtība” 19. un 20. Punktu.

Atbalstīt koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā „Zaķumuižas

katlu māja”, kadastra Nr.8084 008 0323, Zaķumuiža, Ropažu novadā.

Lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 1 (viena)

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Antonijas iela 6, Rīga, LV

1010.

33.§

Par grozījumu veikšanu 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §25

Ropažu novada pašvaldība nolēma piedalīties Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Esi

aktīvs, zinošs un izglītots” (interaktīvās tāfeles un dokumentu kameras iegāde un uzstādīšana) un

2.punktu izsaka jaunā redakcijā,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome n o l e m j :

Izteikt 27.10.2010. Ropažu novada domes lēmumā Prot. Nr.12 §25, 2.punktu jaunā

redakcijā: „Piekrist šādam finanšu plānam:

Rādītāji

LVL

Kopējās izmaksas 2734.60

t.sk. attiecināmās izmaksas, t.sk.: 2241.47

Pašvaldības budžets 560.37

25% no attiecināmajām izmaksām

EZF finansējums 1681.10

75% no attiecināmajām izmaksām

t.sk. neattiecināmās izmaksas 493.13

Kopā pašvaldības finansējums 1053.50

34.§

Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiem

1. Izskatot domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos rīkojumus tautsaimniecības

jautājumos laika periodā no 23.02.2011. līdz 21.03.2011.

42


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome n o l e m j :

Pieņemt zināšanai rīkojumus tautsaimniecības jautājumos :

2-6/8 Par lietu nodošanu – pieņemšanu, mainoties atbildīgajai personai

2-6/9 Par iepirkumu ”Ropažu novada domes ēkas vides pieejamība un labiekārtojums”

2-6/10 Par atļauju nozāģēt kokus

2-6/11 Par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Granīti”, Ropažos

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”(adresē: „Granīti”, Ropaži, Ropažu

nov., LV-2135)

2-6/12 Par publisko apspriešanu „Koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai” nekustamā

īpašumā „Zaķumuižas katlu māja”

2-6/13 Par Bāriņtiesas priekšsēdētājas I.Zundes paskaidrojumu

2-6/14 Par deputātu un Zaķumuižas ciema iedzīvotāju sapulcē Ropažu novada pašvaldības

būvvaldes vadītājas V.Lasmanes publiski sniegto informāciju

2-6/15 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 17.03.2011. plkst. 18.00

2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotos

rīkojumus personāla jautājumos laika periodā no 18.02.2011. līdz 18.03.2011.,

atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, I.Skudiķis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins,

E.Kozlovskis, Z.Blaus, S.Šukste, L.L.Batarevska, K.T.Hēla, I.Gailītis, V.Šlēgelmilhs,

A.Turkupols), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,

Ropažu novada dome n o l e m j :

1. Pieņemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:

Nr.20-p Par R.Gremzes un A.Lindes dalību seminārā

Nr.21-p Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Guziku

Nr.22-p Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar S. Circeni un V.Grāvīti

Nr.23-p Par V.Tirzmaļa dalību seminārā

Nr.24-p Par Ropažu novada Informācijas centra vadītāja pienākumu izpildītāju

Nr.25-p Par N.Arsentjevas pārcelšanu

Nr.26-p Par darbinieka aizvietošanu

Nr.27-p Par atalgojuma noteikšanu V.Tirzmalim

Nr.28-p Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Z.Ločmeli

Nr.29-p Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar T.Šturmi

Nr.30-p Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar D.Malnaču

Nr.31-p Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar V.Grāvīti

Nr.32-p Par E.Čuderes dalību seminārā

Nr.33-p Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar M.Kornu

Nr.34-p Par būvvaldes darbinieku dalību seminārā

Nr.35-p Par E.Čuderes dalību seminārā

Nr.36-p Par L.Jodzēvičas dalību seminārā

Nr.37-p Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar I.Vītolu

Nr.38-p Par profesionālās pilnveides kursu apmaksu

2. Pieņemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:

Nr.15-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Ancenai

Nr.16-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu D.Veličko

Nr.17-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu J.Fominam

43


35.§

Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2011. gada APRĪLĪ

Dzīvokļu komisijas sēde 12.04.2011. plkst.11.00

Privatizācijas komisijas sēde

pēc nepieciešamības

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 12.04.2011. plkst.14.00

Sociālo jautājumu komitejas sēde 05.04.2011. plkst.15.00

Attīstības komitejas sēde 12.04.2011. plkst.15.00

Finanšu komitejas sēde 12.04.2011. plkst.17.00

Domes sēde 20.04.2011. plkst.14.00

Administratīvās komisijas sēde katru piektdienu plkst.11.00

Bāriņtiesas sēde

pēc nepieciešamības

Komisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības

Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisiju

sēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.

Visas klātesošās valsts amatpersonas tiek informētas, ka pamatojoties uz likumu „Par

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” valsts amatpersonām katru

gadu līdz 1.aprīlim jāiesniedz deklarācija elektroniski Valsts ieņēmu dienestā.

Ropažu novada pašvaldības kapu pārzine, dārzniece I.Krote informē par 2011.gada

30.aprīlī plānotās talkas „Lielā Talka” organizatoriskiem pasākumiem.

Ropažu novada pašvaldības zemes lietu speciāliste R.Gremze informē par Ropažu novada

Būvvaldes organizēto Ropažu novada pašvaldībai piekritīgo īpašumu (mājīpašumu)

apsekošanu 2011.gada 5.aprīlī.

Ropažu novada domes 23.03.2011. sēdes publiskā daļa tiek slēgta plkst. 16.10.

Sēdes pārtraukums no plkst. 16.10 līdz plkst. 16.20.

Ropažu novada domes 23.03.2011. sēdes slēgtā daļa tiek atklāta plkst. 16.20.

36.§

Par Ropažu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas darbības izvērtēšanu

(jautājums tiek izskatīts slēgtā sēdes daļā)

Sēdi slēdz plkst. 17.25

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Antons Cibuļskis

/ _______________________ /

datums

Protokolē

Elīna Čudere

44

More magazines by this user
Similar magazines