Pielikums un Pieteikuma veidlapa - Valsts Darba Inspekcija

vdi.gov.lv

Pielikums un Pieteikuma veidlapa - Valsts Darba Inspekcija

Kopētāju apkopes tehniskā specifikācija

Pielikums

Prasības pretendentiem:

1. Pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegto meistara sertifikātu kopijas, kas

apliecina pretendenta tiesības veikt CANON un SHARP kopēšanas tehnikas

apkopi LR teritorijā.

2. Ja pretendents līguma izpildē iesaista apakšuzņēmējus, tad saskaņā ar Publisko

iepirkumu likuma 20.pantu jāiesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumi par

piedalīšanos līguma izpildē un apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms.

3. Pretendentam ir jābūt vismaz četriem servisa centriem ārpus Rīgas (vismaz

viens katrā LR reģionā), lai nodrošinātu operatīvu servisa apkalpošanu. Jāiesniedz

filiāļu sarakstu ar adresēm.

4. Pretendentam, kas uzvarēs iepirkumā, būs jānodrošina garantija SHARP

ARM165E kopēšanas tehnikai 1 (vienu) gadu. Jāiesniedz apliecinājums.

5. Pretendentam jāiesniedz apstiprinātas dokumentu kopijas.

6. Gadījumā, ja tiek iesniegti dokumenti svešvalodā, jāiesniedz arī apstiprināts

tulkojums latviešu valodā.

7. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt iešūtiem, pirmajā lapā jābūt norādei

“Iepirkums ID nr.LM VDI 2010/004 “Valsts darba inspekcijas kopētāju apkope un

remonts””, nākošajā lapā jābūt satura rādītājam, lapām jābūt numurētām.

Darba uzdevums

1. Nodrošināt ierīču kvalitatīvu darbību un veikt tehniskās apkopes darbus:

kopētāju funkcionēšanas drošuma pārbaudi, apkopi, regulēšanu un remontu, kas

nesaistās ar detaļu nomaiņu.

2. Kopētāju apkope jāveic reizi divos mēnešos, sākot no 2010.gada novembra

mēneša. Portatīvo kopētāju apkopi jāveic reizi četros mēnešos.

3. Ja iekārtu remontam ir nepieciešama detaļu nomaiņa, IZPILDĪTĀJS informē

PASŪTĪTĀJU par šo detaļu un nomaiņas cenām. Pēc PASŪTĪTĀJA piekrišanas

saņemšanas, IZPILDĪTĀJS veic šo detaļu nomaiņu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM

rēķinu par nomainīto detaļu un darbu apmaksu.

4. Vienu reizi divos mēnešos IZPILDĪTĀJS ierodas pie PASŪTĪTĀJA, lai

novērtētu ierīču darbības kvalitāti. Ja izdrukas kvalitāte vai ierīces darbība nav

apmierinoša, tiek veikta tehniskā apkope.

5. Izsaukumu gadījumos jānodrošina speciālista ierašanos pie PASŪTĪTĀJA uz

jebkuru no kopētāja atrašanās vietām ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas plkst.

12.00, saskaņojot ierašanās laiku ar PASŪTĪTĀJU un defekta novēršanu 24 stundu

laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža. Ja remontu nevar veikt 24 stundu laikā,

aizstāt bojāto kopēšanas iekārtu uz remonta laiku ar līdzvērtīgu kopētāju.

6. Ja IZPILDĪTĀJS nepārvaramās varas dēļ nevar ierasties pie PASŪTĪTĀJA

norunātajā laikā, tad tiek saskaņots ierašanās laiks, bet ar noteikumu ierasties ne

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža.


7. Ja PASŪTĪTĀJAM savu apsvērumu dēļ servisa inženiera ierašanās laiks nav

pieņemams, tad konkrēts servisa inženiera apmeklējuma laiks tiek atrunāts

atsevišķi.

8. Nomainītajām detaļām garantijas un ekspluatācijas termiņi jānodrošina atbilstoši

ražotāja noteiktajiem standartiem. IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par

iekārtas un nomaināmo detaļu garantijas un ekspluatācijas termiņiem.

9. Tonerim jānodrošina ne mazāk kā 5000 izdrukas pie 5% pārklājuma.

10. Tiks vērtēta finanšu piedāvājuma tehnisko apkopju summa gadā, līguma

slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam kura piedāvājums atbildīs tehniskās

specifikācijas prasībām un kurš piedāvās zemāko cenu.

11. Līguma darbības termiņš – 2 (divi) gadi no līguma parakstīšanas brīža.

12. Plānotā kopējā līgumsumma – līdz 20 000.00 LS bez PVN.


Pieteikuma veidlapa

Pieteikums

Valsts darba inspekcijas izsludinātajam iepirkumam par VDI kopētāju

apkopi un remontu

2010.gada ___._________

_________

vieta

_____________________, reģistrācijas nr.___________,

pretendenta nosaukums

(turpmāk tekstā – Pretendents), iesniedzot šo piedāvājumu piesakās Valsts darba inspekcijas

(turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajā iepirkumā.

Pretendents ir iepazinies ar Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma procedūras prasībām, piedāvā

Veikt pakalpojumus atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai un darba uzdevumam.

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendents apliecina, ka:

- Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības;

- Piekrīt Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma tehniskajām prasībām;

- Uz viņu neattiecas nekādi ierobežojumi piedalīties Pasūtītāja izsludinātajā iepirkumā;

- Uz viņu neattiecas nekādi ierobežojumi sniegt Pasūtītāja noteiktos pakalpojumus pilnā

apmērā.

_____________________ vārdā, ____________________.

pretendenta nosaukums

amats, vārds, uzvārds,

___________

paraksts


Cenās jāiekļauj piegādes izdevumi līdz kopētāja atrašanās vietai

Visas cenas jānorāda bez PVN

Finanšu piedāvājums

Inventāra

numurs

Nosaukums

Ekspluatācijā

no

Atrašanās vieta

Viena

tonera cena

Ls

Viena foto

cilindra cena

Ls

Viena

attīrīšanas

naža cena

Ls

Vienas

apkopes

izmaksas

Ls

1 138139 Kopētājs Canon NP 6112 20.10.1998. Rīga, kab.324 6

2 138159 Kopētājs Canon NP 6216 30.04.1999. Daugavpils, Saules-38 6

3 138161 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Valmiera, Cēsu-19 6

4 138169 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Valmiera, Cēsu-19 6

5 138166 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Valmiera, Cēsu-19 6

6 138170 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Daugavpils, Saules-38 6

7 138171 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Valmiera, Cēsu-19 6

8 138172 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Jelgava, Skolotāju-3 6

9 138173 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Jelgava, Skolotāju-3 6

10 138175 Kopētājs Canon NP 6216 30.03.1999. Ogre, Ausekļa prosp.7 6

Cēsis, Kr.Valdemāra-

6

11 138386 Kopētājs Canon NP 6330 11.07.2002. 13

12 138387 Kopētājs Canon NP 6330 11.07.2002. Rīga, 5.st. 6

13 138388 Kopētājs Canon NP 6330 11.07.2002. Rīga, 5.st. 6

Kopētājs pārnēsājamais

3

14 005784 Canon FC 128 12.03.2008. Rīga, kab.113

138506 Kopētājs Digitālais

3

15 ERAF Triumph-Adler DC 2116 24.04.2009. Rīga,kab.114

16

138515

ERAF

Kopētājs portatīvais A4

formāta Canon FC 128 05.11.2009. Liepāja, Jūras - 12

3

138516 Kopētājs portatīvais A4

3

17

18

ERAF

138517

ERAF

formāta Canon FC 128 05.11.2009. Ventspils, Lakstīgalu-1

Kopētājs portatīvais A4

formāta Canon FC 128 05.11.2009. Ventspils, Lakstīgalu-1

Apkopju

skaits gadā

3

KOPĀ

apkopju

izmaksas gadā

Ls


138518 Kopētājs portatīvais A4

3

19 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Ogre, Ausekļa prosp.7

138519 Kopētājs portatīvais A4

3

20 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Jelgava, Skolotāju-3

138520 Kopētājs portatīvais A4

3

21 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Jelgava, Skolotāju-3

138521 Kopētājs portatīvais A4

Cēsis, Kr.Valdemāra-

3

22 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. 13

138522 Kopētājs portatīvais A4

3

23 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Valmiera, Cēsu-19

138523 Kopētājs portatīvais A4

3

24 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Valmiera, Cēsu-19

138524 Kopētājs portatīvais A4

Rēzekne, Zemnieku-

3

25 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. 16a

138525 Kopētājs portatīvais A4

3

26 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Daugavpils, Saules-38

138526 Kopētājs portatīvais A4

3

27 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Daugavpils, Saules-38

138527 Kopētājs portatīvais A4

3

28 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Rīga,123.kab.

138528 Kopētājs portatīvais A4

3

29 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Rīga,512,kab.

138529 Kopētājs portatīvais A4

3

30 ERAF formāta Canon FC 128 05.11.2009. Rīga,130.kab.

138498-

6

31 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Ventspils, Lakstīgalu-1

138499-

6

32 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Liepāja, Jūras - 12

138500-

6

33 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Daugavpils, Saules-38

138501-

Rēzekne,Zemnieku-

6

34 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. 16a

138502-

Cēsis, Kr.Valdemāra-

6

35 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. 13

138503-

6

36 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Valmiera,Cēsu-19

138504-

6

37 ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Jelgava, Skolotāju-3

38 138505- Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Ogre, Ausekļa prosp.7 6


39

40

41

42

43

44

45

46

ERAF

138507-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,516.kab.

138508-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,113,kab

138509-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,510.kab.

138510-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,519.kab.

138511-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,124.kab.

138512-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,kab.313

138513-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,kab.311.

138514-

ERAF Kopētājs Sharp ARM165E 25.08.2009. Rīga,3.st.

47 138491 Kopētājs Sharp ARM451U 29.05.2007. Rīga,3.st. 6

48 138090 Kopētājs RICOH FT 2012 28.11.1997. Valmiera,Cēsu-19 6

49 138092 Kopētājs RICOH FT 2012 28.11.1997. Ogre, Ausekļa prosp.7 6

Kopā :

6

6

6

6

6

6

6

6

_____________________ vārdā, ____________________.

pretendenta nosaukums

amats, vārds, uzvārds,

___________

paraksts

More magazines by this user
Similar magazines