08.06.2015 Views

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RĪGA, 2012<br />

<strong>Darba</strong> apstākļi Latvijas<br />

uzņēmumos<br />

<strong>Valsts</strong> darba inspekcijas darbības rezultāti 2011.gadā


<strong>Valsts</strong> darba inspekcijas personāls un uzraudzības teritorija<br />

Kurzemes RVDI<br />

19 amata vietas, no tām<br />

16 inspektori<br />

Rīgas RVDI<br />

Vidzemes RVDI<br />

55 amata vietas, no tām<br />

50 inspektori 15 amata vietas, no tām<br />

13 inspektori<br />

Gulbene<br />

Zemgales RVDI<br />

18 amata vietas, no tām<br />

17 inspektori<br />

Latgales RVDI<br />

17 amata vietas, no tām<br />

15 inspektori


<strong>Valsts</strong> darba inspekcijas resursi un darba apjoms<br />

2009. 2010. 2011.<br />

samazinājums<br />

/ pieaugums<br />

(%)<br />

2012.<br />

budžets (LVL) 1 984 130 1 393 477 1 382 691 - 0,9 % 1 333 246<br />

amata vietu skaits 211 163 158 - 3,1 % 158<br />

inspektoru skaits<br />

(amata vietas)<br />

apsekojumu<br />

skaits<br />

vidējais<br />

uzņēmumu skaits<br />

uz vienu<br />

inspektoru<br />

vidējais<br />

nodarbināto<br />

skaits uz vienu<br />

inspektoru<br />

134 112 111 - 0,9 % 111<br />

plāns/izpilde plāns/izpilde plāns/izpilde - 0,9 % 10 000<br />

12 600 / 12 189 10 000 / 10 477 10 000 / 10 378<br />

(96,7 %) (104,8 %) (103,8 %)<br />

689 851 858 + 0,8 % *<br />

6 516 7 439 7713 + 3,7 % *


<strong>Valsts</strong> darba inspekcijas prioritātes 2011. un 2012.gadā<br />

• nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana<br />

• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,<br />

kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,<br />

skaita samazināšana


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana<br />

2011 gadā īstenotie pasākumi (1)<br />

• Veiktas 3248 pārbaudes sakarā ar NN, t.sk. atkārtotas<br />

pārbaudes – 232 (7,14 %)<br />

• 885 uzņēmumos konstatēta nereģistrēta nodarbināšana,<br />

atklāti 2958 ēnstrādnieki un 221 uzņēmumā konstatēti<br />

“pirmās dienas” darba līgumi<br />

• NN apsekojumu rezultativitāte - 34,05 % !<br />

(2010.gadā – 31,7%)<br />

• 2011.gadā atklāto nereģistrēti nodarbināto personu<br />

skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, pieaudzis par 62 %


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana<br />

2011 gadā īstenotie pasākumi (2)<br />

• 2011.gadā pa VDI uzticības tālruni, uz e-pasta adresi<br />

nelegals@vdi.gov.lv un VDI mājaslapā<br />

www.vdi.gov.lv tiešsaistē saņemti 458 ziņojumi<br />

saistībā ar NN, tas ir trīs reizes vairāk kā 2010.gadā<br />

• Izplatīti 10 000 informatīvie bukleti “Pirms sāc<br />

strādāt – paraksti darba līgumu!” un 2 000<br />

informatīvie bukleti “<strong>Darba</strong> devēj, pirms nodarbini,<br />

noformē rakstveida darba līgumu!” (sadarbībā ar<br />

Nodarbinātības valsts aģentūru un Latvijas brīvo<br />

arodbiedrību savienību)


Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas<br />

īstenošana (2005. – 2011.)<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

4996<br />

4554<br />

3987<br />

3718<br />

3262<br />

3248<br />

1994<br />

2846<br />

2958<br />

1802<br />

1623<br />

1211<br />

1747<br />

936<br />

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.<br />

Apsekojumu skaits<br />

Atklāto nereģistrēti nodarbināto skaits<br />

2011.gadā konstatēti 410 “pirmās dienas” līgumi, savukārt, 2010.gadā – 1220.


Nozares, kurās atklāti visvairāk ēnstrādnieki (2011.)<br />

būvniecība<br />

apstrādes rūpniecība<br />

tirdzniecība<br />

transports un uzglabāšana<br />

280<br />

420<br />

547<br />

713<br />

individuālo pakalpojumu sniegšana<br />

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība<br />

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi<br />

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība<br />

133<br />

199<br />

167<br />

262<br />

0 100 200 300 400 500 600 700 800<br />

atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits


Par nereģistrētu nodarbināšanu piemēroto naudas sodu<br />

summas (LVL) (2007. – 2011.)<br />

900000<br />

882 397<br />

800000<br />

700000<br />

600000<br />

500000<br />

400000<br />

401 090<br />

300000<br />

200000<br />

100000<br />

100 689<br />

188 470 190 590<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

par nereģistrēto nodarbinātību piemēroto naudas sodu summa


Darbā notikušo nelaimes gadījumu (NG) prevencija<br />

2011.gadā veiktie pasākumi (1)<br />

• Organizētas tematiskās pārbaudes (6) augsta NG riska<br />

nozarēs, kopā apsekojot 932 uzņēmumus:<br />

• kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē<br />

• zvejniecības, zivju pārstrādes un konservēšanas nozarē<br />

• konditorejas un miltu izstrādājumu ražošanas nozarē<br />

• būvniecības nozarē<br />

• lauksaimniecības nozarē<br />

• poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē<br />

• par nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos<br />

• Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Drošības<br />

uzturēšana darba vietā”, kā arī semināri pēc<br />

tematiskajām pārbaudēm un semināri par aktualitātēm<br />

darba aizsardzības jomā, kopā izglītojot 544<br />

dalībniekus


Darbā notikušo nelaimes gadījumu (NG) prevencija<br />

2011.gadā veiktie pasākumi (2)<br />

• Organizēta informatīvi – izglītojoša tematiskā<br />

pārbaude uzņēmumos, kuros darbs notiek nakts<br />

maiņās, ir fiziska un emocionāla pārslodze,<br />

raksturīgs virsstundu darbs (transporta, loģistikas,<br />

ceļu būves uzņēmumi u.c.) – 72 apsekojumi<br />

• Organizētas pārbaudes par darba aizsardzības<br />

prasību ievērošanu pašvaldību izveidotajās darba<br />

vietās bezdarbniekiem (“simtslatniekiem”) – 151<br />

apsekojums


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2007. – 2011.)<br />

2000<br />

1929<br />

1781<br />

1600<br />

1200<br />

1596<br />

1472<br />

1202<br />

995<br />

1232<br />

1035<br />

1352<br />

1130<br />

800<br />

400<br />

0<br />

275<br />

58<br />

265<br />

44*<br />

175<br />

32<br />

172<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

25<br />

189<br />

33<br />

kopā nav smagi smagi letāli<br />

* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien ir<br />

bezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000<br />

strādājošajiem dinamika (2005. – 2010.)<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

9,2<br />

8,5<br />

7,3<br />

6,07 5,47<br />

5,9<br />

6,01<br />

4,57<br />

3,9<br />

4<br />

4,5 3,2 4.35 * 3,66 2,97<br />

3,74<br />

3,2 3,2 2,76<br />

2,3 2,4 2,1<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Latvija Lietuva Igaunija vidēji Eiropas Savienībā<br />

* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien ir<br />

bezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nozares, kurās 2011.gadā visvairāk notikuši nelaimes<br />

gadījumi darbā<br />

160<br />

154<br />

140<br />

129<br />

132<br />

120<br />

100<br />

95<br />

110<br />

98<br />

103<br />

92<br />

100 94<br />

6<br />

0<br />

90<br />

80<br />

73<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

21<br />

4<br />

28<br />

9<br />

10<br />

kokapstrāde būvniecība valsts pārvalde un<br />

aizsardzība<br />

2<br />

11<br />

0<br />

tirdzniecība<br />

veselība un sociālā<br />

aprūpe<br />

15<br />

2<br />

sauszemes<br />

transports un<br />

cauruļvadu<br />

transports<br />

kopā nesmagi smagi letāli


2011. gadā VDI izmeklēto nelaimes gadījumu darbā<br />

cēloņi<br />

citi<br />

31%<br />

nav ievēroti darba<br />

drošības noteikumi vai<br />

instrukcijas<br />

28%<br />

CSN neievērošana<br />

1%<br />

vardarbība<br />

(uzbrukumi)<br />

1%<br />

neapmierinoša<br />

darbinieku<br />

instruēšana un<br />

apmācība<br />

13%<br />

lietotas nepieļautas vai<br />

nepiemērotas darba<br />

metodes<br />

3%<br />

trūkst drošības<br />

aprīkojuma, tas<br />

nedarbojas vai ir<br />

nepietiekošs<br />

6%<br />

trūkumi darba vadībā,<br />

nepietiekoša kontrole<br />

8%<br />

nepietiekoša uzmanība<br />

9%


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc<br />

darba stāža amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums<br />

2011.gads<br />

no 16 līdz 20 gadiem<br />

4%<br />

virs 20 gadiem<br />

4%<br />

no 11 līdz 15 gadiem<br />

5%<br />

līdz 1 gadam<br />

38%<br />

no 4 līdz 10 gadiem<br />

21%<br />

no 1 līdz 3 gadiem<br />

28%


Tematiskā pārbaude kokapstrādē - ripzāģmašīna garenzāģēšanai<br />

(nomaļu zāģis) - nenosegtas piedziņas siksnas un skriemeļi


Tematiskā pārbaude zivju pārstrādes nozarē


Tematiskā pārbaude lauksaimniecībā


Tematiskā pārbaude tekstilizstrādājumu ražošanā -<br />

kārtība darba vietā nav viena no uzņēmuma prioritātēm


Konsultāciju skaita dinamika (2007. – 2011.)<br />

60000<br />

50000<br />

40000<br />

39497<br />

48703 49893<br />

56681<br />

59175<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

sniegto konsultāciju skaits


Dažādu konsultāciju veidu skaita dinamika (2007. – 2011.)<br />

50000<br />

43232<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

22607<br />

16890<br />

24909 23794<br />

25366 24527<br />

37624<br />

18313<br />

15240<br />

10000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

konsultācijas pa tālruni<br />

konsultācijas klātienē<br />

2011.gada VDI amatpersonas elektroniski sniegušas 703 konsultācijas.


2011.gadā sniegto konsultāciju tematiskais sadalījums<br />

citi<br />

1%<br />

darba<br />

aizsardzībā<br />

12%<br />

darba<br />

tiesībās<br />

87%<br />

par vienlīdzīgu<br />

attieksmi<br />

1%<br />

citi jautājumi<br />

darba tiesībās<br />

10%<br />

par darba<br />

līgumiem<br />

16%<br />

par atpūtas laiku<br />

8%<br />

par darba laiku<br />

10%<br />

par atbrīvošanu no<br />

darba<br />

27%<br />

par darba<br />

samaksu<br />

28%


<strong>Valsts</strong> darba inspekcijas izskatīto iesniegumu skaita<br />

dinamika (2007. – 2011.)<br />

6000<br />

5583<br />

5000<br />

4779<br />

4644<br />

4481<br />

4000<br />

3387<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011


2011.gadā izskatīto iesniegumu tematiskais sadalījums<br />

Iesniegums<br />

neatbilst VDI<br />

kompetencei<br />

0,5 %<br />

<strong>Darba</strong><br />

aizsardzības<br />

jomā<br />

4,2 %<br />

<strong>Darba</strong> tiesību<br />

jomā<br />

95,3%<br />

Citi jautājumi<br />

2%<br />

Par darba un<br />

atpūtas laiku<br />

5%<br />

Par<br />

atvaļinājuma<br />

kompensāciju<br />

5%<br />

Par darba<br />

tiesisko<br />

attiecību<br />

izbeigšanu<br />

14%<br />

Par darba<br />

samaksu<br />

54%<br />

Par darba<br />

līgumiem (t.sk.<br />

par<br />

nodarbināšanu<br />

bez darba<br />

līguma)<br />

20%


Piemēroto naudas sodu summas (LVL) (2007. – 2011.)<br />

1200000<br />

1077076<br />

1000000<br />

800000<br />

600000<br />

505 894<br />

528 455<br />

400000<br />

287483<br />

301 405<br />

200000<br />

0<br />

2007 2008 2009 2010 2011<br />

piemēroto naudas sodu summa kopā


VDI darbības virzieni 2012.gadā<br />

• Realizējot nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas<br />

politiku, vairāk uzmanības tiks pievērsts padziļinātai<br />

datu analīzei, operatīvai saņemtās informācijas<br />

apstrādei un reaģēšanai uz to, savukārt, tematiskās<br />

pārbaudes plānotas netiek<br />

• <strong>Darba</strong> aizsardzības jomā vairāk preventīvās darbības:<br />

– tematiskās pārbaudes darba aizsardzībā bīstamākajās nozarēs (kokapstrādē un<br />

mežizstrādē, būvniecībā, lauksaimniecībā, veselības un sociālās aprūpes nozarē)<br />

– kompleksās pārbaudes (A/S “Liepājas metalurgs”)<br />

– sabiedrības (nodarbināto un darba devēju) informēšanas un izglītošanas<br />

kampaņa par nelaimes gadījumu darbā novēršanu<br />

• Jaunas, integrētas VDI Informatīvās sistēmas un<br />

e-pakalpojumu ieviešana (ERAF projekta ietvaros)


Paldies par<br />

uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!