08.06.2015 Views

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

Prezentācija - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RĪGA, 2012

Darba apstākļi Latvijas

uzņēmumos

Valsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2011.gadā


Valsts darba inspekcijas personāls un uzraudzības teritorija

Kurzemes RVDI

19 amata vietas, no tām

16 inspektori

Rīgas RVDI

Vidzemes RVDI

55 amata vietas, no tām

50 inspektori 15 amata vietas, no tām

13 inspektori

Gulbene

Zemgales RVDI

18 amata vietas, no tām

17 inspektori

Latgales RVDI

17 amata vietas, no tām

15 inspektori


Valsts darba inspekcijas resursi un darba apjoms

2009. 2010. 2011.

samazinājums

/ pieaugums

(%)

2012.

budžets (LVL) 1 984 130 1 393 477 1 382 691 - 0,9 % 1 333 246

amata vietu skaits 211 163 158 - 3,1 % 158

inspektoru skaits

(amata vietas)

apsekojumu

skaits

vidējais

uzņēmumu skaits

uz vienu

inspektoru

vidējais

nodarbināto

skaits uz vienu

inspektoru

134 112 111 - 0,9 % 111

plāns/izpilde plāns/izpilde plāns/izpilde - 0,9 % 10 000

12 600 / 12 189 10 000 / 10 477 10 000 / 10 378

(96,7 %) (104,8 %) (103,8 %)

689 851 858 + 0,8 % *

6 516 7 439 7713 + 3,7 % *


Valsts darba inspekcijas prioritātes 2011. un 2012.gadā

• nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana

• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,

kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,

skaita samazināšana


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana

2011 gadā īstenotie pasākumi (1)

• Veiktas 3248 pārbaudes sakarā ar NN, t.sk. atkārtotas

pārbaudes – 232 (7,14 %)

• 885 uzņēmumos konstatēta nereģistrēta nodarbināšana,

atklāti 2958 ēnstrādnieki un 221 uzņēmumā konstatēti

“pirmās dienas” darba līgumi

• NN apsekojumu rezultativitāte - 34,05 % !

(2010.gadā – 31,7%)

• 2011.gadā atklāto nereģistrēti nodarbināto personu

skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, pieaudzis par 62 %


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana

2011 gadā īstenotie pasākumi (2)

• 2011.gadā pa VDI uzticības tālruni, uz e-pasta adresi

nelegals@vdi.gov.lv un VDI mājaslapā

www.vdi.gov.lv tiešsaistē saņemti 458 ziņojumi

saistībā ar NN, tas ir trīs reizes vairāk kā 2010.gadā

• Izplatīti 10 000 informatīvie bukleti “Pirms sāc

strādāt – paraksti darba līgumu!” un 2 000

informatīvie bukleti “Darba devēj, pirms nodarbini,

noformē rakstveida darba līgumu!” (sadarbībā ar

Nodarbinātības valsts aģentūru un Latvijas brīvo

arodbiedrību savienību)


Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas

īstenošana (2005. – 2011.)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

4996

4554

3987

3718

3262

3248

1994

2846

2958

1802

1623

1211

1747

936

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Apsekojumu skaits

Atklāto nereģistrēti nodarbināto skaits

2011.gadā konstatēti 410 “pirmās dienas” līgumi, savukārt, 2010.gadā – 1220.


Nozares, kurās atklāti visvairāk ēnstrādnieki (2011.)

būvniecība

apstrādes rūpniecība

tirdzniecība

transports un uzglabāšana

280

420

547

713

individuālo pakalpojumu sniegšana

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

133

199

167

262

0 100 200 300 400 500 600 700 800

atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits


Par nereģistrētu nodarbināšanu piemēroto naudas sodu

summas (LVL) (2007. – 2011.)

900000

882 397

800000

700000

600000

500000

400000

401 090

300000

200000

100000

100 689

188 470 190 590

0

2007 2008 2009 2010 2011

par nereģistrēto nodarbinātību piemēroto naudas sodu summa


Darbā notikušo nelaimes gadījumu (NG) prevencija

2011.gadā veiktie pasākumi (1)

• Organizētas tematiskās pārbaudes (6) augsta NG riska

nozarēs, kopā apsekojot 932 uzņēmumus:

• kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē

• zvejniecības, zivju pārstrādes un konservēšanas nozarē

• konditorejas un miltu izstrādājumu ražošanas nozarē

• būvniecības nozarē

• lauksaimniecības nozarē

• poligrāfijas un tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē

• par nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos

• Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Drošības

uzturēšana darba vietā”, kā arī semināri pēc

tematiskajām pārbaudēm un semināri par aktualitātēm

darba aizsardzības jomā, kopā izglītojot 544

dalībniekus


Darbā notikušo nelaimes gadījumu (NG) prevencija

2011.gadā veiktie pasākumi (2)

• Organizēta informatīvi – izglītojoša tematiskā

pārbaude uzņēmumos, kuros darbs notiek nakts

maiņās, ir fiziska un emocionāla pārslodze,

raksturīgs virsstundu darbs (transporta, loģistikas,

ceļu būves uzņēmumi u.c.) – 72 apsekojumi

• Organizētas pārbaudes par darba aizsardzības

prasību ievērošanu pašvaldību izveidotajās darba

vietās bezdarbniekiem (“simtslatniekiem”) – 151

apsekojums


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2007. – 2011.)

2000

1929

1781

1600

1200

1596

1472

1202

995

1232

1035

1352

1130

800

400

0

275

58

265

44*

175

32

172

2007 2008 2009 2010 2011

25

189

33

kopā nav smagi smagi letāli

* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien ir

bezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000

strādājošajiem dinamika (2005. – 2010.)

10

8

6

4

2

0

9,2

8,5

7,3

6,07 5,47

5,9

6,01

4,57

3,9

4

4,5 3,2 4.35 * 3,66 2,97

3,74

3,2 3,2 2,76

2,3 2,4 2,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Latvija Lietuva Igaunija vidēji Eiropas Savienībā

* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien ir

bezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nozares, kurās 2011.gadā visvairāk notikuši nelaimes

gadījumi darbā

160

154

140

129

132

120

100

95

110

98

103

92

100 94

6

0

90

80

73

60

40

20

0

21

4

28

9

10

kokapstrāde būvniecība valsts pārvalde un

aizsardzība

2

11

0

tirdzniecība

veselība un sociālā

aprūpe

15

2

sauszemes

transports un

cauruļvadu

transports

kopā nesmagi smagi letāli


2011. gadā VDI izmeklēto nelaimes gadījumu darbā

cēloņi

citi

31%

nav ievēroti darba

drošības noteikumi vai

instrukcijas

28%

CSN neievērošana

1%

vardarbība

(uzbrukumi)

1%

neapmierinoša

darbinieku

instruēšana un

apmācība

13%

lietotas nepieļautas vai

nepiemērotas darba

metodes

3%

trūkst drošības

aprīkojuma, tas

nedarbojas vai ir

nepietiekošs

6%

trūkumi darba vadībā,

nepietiekoša kontrole

8%

nepietiekoša uzmanība

9%


Nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita sadalījums pēc

darba stāža amatā, kuru pildot noticis nelaimes gadījums

2011.gads

no 16 līdz 20 gadiem

4%

virs 20 gadiem

4%

no 11 līdz 15 gadiem

5%

līdz 1 gadam

38%

no 4 līdz 10 gadiem

21%

no 1 līdz 3 gadiem

28%


Tematiskā pārbaude kokapstrādē - ripzāģmašīna garenzāģēšanai

(nomaļu zāģis) - nenosegtas piedziņas siksnas un skriemeļi


Tematiskā pārbaude zivju pārstrādes nozarē


Tematiskā pārbaude lauksaimniecībā


Tematiskā pārbaude tekstilizstrādājumu ražošanā -

kārtība darba vietā nav viena no uzņēmuma prioritātēm


Konsultāciju skaita dinamika (2007. – 2011.)

60000

50000

40000

39497

48703 49893

56681

59175

30000

20000

10000

0

2007 2008 2009 2010 2011

sniegto konsultāciju skaits


Dažādu konsultāciju veidu skaita dinamika (2007. – 2011.)

50000

43232

40000

30000

20000

22607

16890

24909 23794

25366 24527

37624

18313

15240

10000

0

2007 2008 2009 2010 2011

konsultācijas pa tālruni

konsultācijas klātienē

2011.gada VDI amatpersonas elektroniski sniegušas 703 konsultācijas.


2011.gadā sniegto konsultāciju tematiskais sadalījums

citi

1%

darba

aizsardzībā

12%

darba

tiesībās

87%

par vienlīdzīgu

attieksmi

1%

citi jautājumi

darba tiesībās

10%

par darba

līgumiem

16%

par atpūtas laiku

8%

par darba laiku

10%

par atbrīvošanu no

darba

27%

par darba

samaksu

28%


Valsts darba inspekcijas izskatīto iesniegumu skaita

dinamika (2007. – 2011.)

6000

5583

5000

4779

4644

4481

4000

3387

3000

2000

1000

0

2007 2008 2009 2010 2011


2011.gadā izskatīto iesniegumu tematiskais sadalījums

Iesniegums

neatbilst VDI

kompetencei

0,5 %

Darba

aizsardzības

jomā

4,2 %

Darba tiesību

jomā

95,3%

Citi jautājumi

2%

Par darba un

atpūtas laiku

5%

Par

atvaļinājuma

kompensāciju

5%

Par darba

tiesisko

attiecību

izbeigšanu

14%

Par darba

samaksu

54%

Par darba

līgumiem (t.sk.

par

nodarbināšanu

bez darba

līguma)

20%


Piemēroto naudas sodu summas (LVL) (2007. – 2011.)

1200000

1077076

1000000

800000

600000

505 894

528 455

400000

287483

301 405

200000

0

2007 2008 2009 2010 2011

piemēroto naudas sodu summa kopā


VDI darbības virzieni 2012.gadā

• Realizējot nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas

politiku, vairāk uzmanības tiks pievērsts padziļinātai

datu analīzei, operatīvai saņemtās informācijas

apstrādei un reaģēšanai uz to, savukārt, tematiskās

pārbaudes plānotas netiek

Darba aizsardzības jomā vairāk preventīvās darbības:

– tematiskās pārbaudes darba aizsardzībā bīstamākajās nozarēs (kokapstrādē un

mežizstrādē, būvniecībā, lauksaimniecībā, veselības un sociālās aprūpes nozarē)

– kompleksās pārbaudes (A/S “Liepājas metalurgs”)

– sabiedrības (nodarbināto un darba devēju) informēšanas un izglītošanas

kampaņa par nelaimes gadījumu darbā novēršanu

• Jaunas, integrētas VDI Informatīvās sistēmas un

e-pakalpojumu ieviešana (ERAF projekta ietvaros)


Paldies par

uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!