Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

kalme.daba.lv

Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

Makrofīti ūdens kvalitātes

indikatori Salacā

Laura Grīnberga

LU Bioloăijas institūts

laura.grinberga@email.lubi.edu.lv


Materiāls un metodes

2008.gada jūlijā Salacā apsekoti deviĦi 100 m gari upes posmi:


Materiāls un metodes (1)

• Novērtēts kopējais posma aizaugums un

veăetācijas joslas platums upē;

• Novērtēts makrofītu sugu sastāvs un

sastopamība pētāmajā posmā pēc 9 ballu

skalas;

• Katram pētītajam posmam uzĦemtas

koordinātes.


Materiāls un metodes (2)

• Lai noteiktu ūdeĦu eitroficijas un saprobitātes

papi, aprēėināti upju trofiju raksturojošie

makrofītu indeksi: Mean Trophic Rank (MTR) un

Macrophytical Biological Index for Rivers

(IBMR), saprobitātes indekss, arī Šenona

daudzveidības indekss;

• Indeksu vērtības salīdzinātas ar tā paša laika

periodā veiktajām ūdens ėīmiskajām analīzēm

Vecatē, pie SkaĦā kalna un Vecsalacā.


Rezultāti

• Kopumā pētītajos posmos konstatētas 34

makrofītu sugas;

• Sugu skaits variē no 12 līdz 24, apsekotajos

posmos ir augsta bioloăis daudzveidība

(Šenona indekss variē no 2.4 – 3.1);

• Lielā sugu daudzveidība, arī augstā

bioloăis daudzveidība, raksturīga Salacas

krāčainajiem posmiem (23 – 24 sugas);

• Krāčainajos posmos raksturīgs liels iegrimušo

makrofītu sugu īpatsvars.


Vecsalaca

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Rezultāti (1)

Jaunate

Vecpulas

a.Mazsalacas

l.Mazsalacas

a.Staiceles

l.Staiceles

Odinu kraces

virsūdens iegrimušie peldlapu brīvi peldošie

Makrofītu grupu īpatsvara izmaiĦas

Vecate


Rezultāti (2)

• Makrofītu indekss IBMR, variē no 8.3 – 10.2. Vidējai trofijas papei

atbilst pētītais posms augšpus Staiceles, pārējie posmi – augstai un

tuvu Ĝoti augstai trofijas papei posms pie Vecpūlām un lejpus

Mazsalacas.

• Trofijas indeksa MTR vērtības variē nedaudz (no 35 līdz 40) un

visos posmos atbilst vidēji eitrofiem apstākĜiem, visaugstāko

eitroficijas papi uzrādot posmos pie Vecpūlām un augšpus

Mazsalacas.

12,00

41

10,00

40

39

8,00

38

6,00

37

36

4,00

35

2,00

34

33

0,00

Vecate

Jaunate

Vecpulas

a.Mazsalacas

l.Mazsalacas

a.Staiceles

l.Staiceles

Odinu kraces

Vecsalaca

32

IBMR

MTR


Rezultāti (3)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Vecate

Jaunate

Vecpulas

a.Msalacas

l.Msalacas

a.Staiceles

l.Staiceles

Odinu kraces

Vecsalaca

MTR P MTR

MTR un Polijā adaptētā (MTR P) indeksa rezultātu salīdzinājums


Augšteces posms (lejpus Burtnieku ezera)


Raksturīgā piesārĦojuma indikatorsuga –

raglapes Ceratophyllum demersum lejpus Mazsalacas


Rezultāti (4)

Augstā aizauguma pape raksturīga upes augštecē, posmā pie

Jaunates, kur pieaugošo aizaugumu upes augštecē nosaka eitrofie

Burtnieku ezera ūdeĦi.

Arī Salacas krāčainajos posmos aizaugums pārsniedz 90%, vietām upe

ir pilnībā klāta ar ūdensaugu audzēm.

100

30

90

80

25

70

60

20

50

15

40

30

10

20

10

5

0

Vecate

Jaunate

Vecpulas

a.Msalacas

l.Msalacas

a.Staiceles

l.Staiceles

Odinu kraces

Vecsalaca

0

Aizaugums

Sugu skaits


Salacas krāčainajiem posmiem raksturīgā

veăetācija


Aizauguma atjaunošanās 2006.g. iztīrītajā posmā

pie Vecsalacas


Secinājumi

• Upju trofiju raksturojošie makrofītu indeksi

kopumā uzrāda Salacā vidēju augstu

eitroficijas papi;

• Ūdens ėīmisko analīžu (amonija, fosfātjonu un

nitrātjonu slāpekĜa koncentrācijas) rezultāti visos

trijos paraugu Ħemšanas punktos - Vecatē, pie

SkaĦā kalna un Vecsalacā – atbilst tīriem

ūdeĦiem, ko daĜēji nodrošina makrofīti;

• 2008.g. vasarā veiktais pētījums Ĝaus daudz

precīzāk sekot līdzi izmaiĦām aizaugumā un

sugu sastāvā turpmāk.


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines