Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

kalme.daba.lv

Makrofīti kā ūdens kvalitātes indikatori Salacā

Materiāls un metodes (2)

• Lai noteiktu ūdeĦu eitroficijas un saprobitātes

papi, aprēėināti upju trofiju raksturojošie

makrofītu indeksi: Mean Trophic Rank (MTR) un

Macrophytical Biological Index for Rivers

(IBMR), saprobitātes indekss, arī Šenona

daudzveidības indekss;

• Indeksu vērtības salīdzinātas ar tā paša laika

periodā veiktajām ūdens ėīmiskajām analīzēm

Vecatē, pie SkaĦā kalna un Vecsalacā.

More magazines by this user
Similar magazines