paskaidrojumu raksts - Smiltene

smiltene.lv

paskaidrojumu raksts - Smiltene

Smiltenē

2011. gada 14. septembrī

Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta „Par ūdensvada un

kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Smiltenes

novadā”

paskaidrojumu raksts

Paskaidrojuma raksta

sadaļas

1.Projekta

nepieciešamības

pamatojums

Informācija

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt savstarpējās attiecības starp

Smiltenes novada ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu

sniedzējiem un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu

Lietotājiem, Apsaimniekotāju un Blakus lietotājiem.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 11.punktu.

2. Īss projekta satura

izklāsts

3. Informācija par

plānoto projekta ietekmi

uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par

plānoto projekta ietekmi

uz uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas

ir Smiltenes novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu

Lietotāji/Blakus lietotāji, un ūdensapgādes un kanalizācijas

Pakalpojumu sniedzēji Smiltenes novadā.

Saistošie noteikumi nosaka:

1. projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un

kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības, un ekspluatācijā

pieņemšanas kārtību;

2. attiecības, kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēju un

Lietotāju, Apsaimniekotāju un Blakus lietotāju;

3. norēķinu kārtību par šiem pakalpojumiem;

4. administratīvo atbildību par Saistošo noteikumu

neievērošanu.

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Saistošie noteikumi definē personu, tai skaitā, uzņēmēju tiesības un

pienākumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības,

ekspluatācijas un aizsardzības jomā Smiltenes novadā.

Tiek uzlabota un sakārtota uzņēmējdarbības vides kvalitāte Smiltenes

novada pašvaldības teritorijā.

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties

Smiltenes novada domes administrācijā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā

pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

1. Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs, viņa vietnieks,

izpilddirektors;

2. Smiltenes novada pašvaldības policijas darbinieki;

3. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt


administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Smiltenes

novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu;

4. citas valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir attiecīgs

pilnvarojums.

Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu

pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

noteiktajā kārtībā. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem

Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

6.Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par pakalpojumu sniedzēja

sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu

neievērošanu adresējami Smiltenes novada pašvaldības

izpilddirektoram.

Notikušas konsultācijas ar Pakalpojuma sniedzējiem Smiltenes

novadā – SIA „Smiltenes NKUP” un pašvaldības Pagastu pārvaldēm.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma

raksta izskatīšanas domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā

www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,

tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos

noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu

ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājas lapā

internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts

izvērtēt pēc to saņemšanas.

Domes priekšsēdētājs

A.Mežulis

More magazines by this user
Similar magazines