Projektu kvalitātes un risku vadība - Smiltene

smiltene.lv

Projektu kvalitātes un risku vadība - Smiltene

Projektu kvalitātes un risku vadība

Smiltene, 2013.gada 8.februāris

Apmācības īsteno:

NK Konsultāciju birojs

Lektors: Igors Klapenkovs

Apmācības notiek projekta „Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes

stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un

pasākumu īstenošanā” ietvaros (ID Nr.SND2012/27/M/ESF)

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes 8 dimensijas

Veiktspēja

Atbilstība

klienta

gaumei

Apkalpošana

Īpašības

Kvalitātes

dimensijas

Izturība

Zīmols,

kvalitātes

uztvere

Uzticamība

Atbilstība

standartiem

2

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kas ir kvalitāte projektos

• Izcilības rādītājs projekta plānošanā,

īstenošanā un rezultātos

3

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes vadības mērķis

• Nodrošināt izcilību projektu īstenošanā un

projektu rezultātos, ietekmē

• Nodrošināt iegūtās pieredzes un zināšanu

uzkrāšanu un turpmāku izmantošanu

organizācijā un projektos, lai:

– Vairotu pozitīvus rezultātus turpmākos projektos

– Izvairītos no nevēlamiem rezultātiem

– Samazinātu projektu īstenošanas izmaksas, laiku

– Īstenotu lielākus, sarežģītākus projektus

4

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


ISO kvalitātes principi

1. Fokuss uz klientu

2. Līderība

3. Cilvēku iesaiste

4. Process un metodes

5. Vadības un atbalsta sistēmas

6. Nepārtraukti uzlabojumi

7. Faktos balstīta lēmmu pieņemšana

8. Savstarpējs izdevīgums

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

5


1. Fokuss uz klientu

• Organizācijas ir atkarīgas no to klientiem

• Organizācijām jāspēj

– labāk jāsaprot klientu vajadzības

– labāk apmierināt klientu prasības

– jācenšas pārspēt to, ko klients sagaida

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

6


2. Līderība

• Līderi:

– Nosaka organizācijas darbības virzienu

– Panāk vienotu virzību noteiktajā virzienā

– Izveido iesaistošu, atbalstošu vidi

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

7


3. Komandas iesaistīšana

• Darbinieki ir jebkuras organizācijas

galvenā vērtība

• Pilnvērtīga darbinieku iesaiste ļauj

izmantot viņu spējas un kompetences

pilnā mērā

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

8


4. Process un metodes

• Vēlamais rezultāts tiek sasniegts

efektīvāk, ja aktivitātes un saistītie resursi

tiek vadīti kā process, izmantojot

piemērotas metodes

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

9


5. Vadības un atbalsta sistēmas

• Identificēt, saprast un vadīt savstarpēji

saistītus procesus kā vienotu sistēmu

– Veicina organizācijas efektivitāti

– Nodrošina prognozējamus rezultātus

– Veicina mērķu sasniegšanu, ietaupot laiku un

izmaksas

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

10


6. Nepārtraukti uzlabojumi

• Nepārtraukta tiekšanās uzlabot

organizācijas kopējo veiktspēju

– Nozīmīgs organizācijas darbības mērķis

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

11


7. Faktos balstīta lēmumu pieņemšana

• Efektīvi lēmumu balstīti datu un

informācijas analīzē

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

12


8. Savstarpējs izdevīgums

• Organizācija un tās piegādātāji ir

savstarpēji saistīti

• Savstarpēji izdevīgu attiecību veidošana

starp organizāciju un piegādātājiem sekmē

abu pušu spējas radīt pievienoto vērtību

Avots: ISO Kvalitātes vadības principi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

13


Eiropas Kvalitātes Balva

Kritēriji

Iespējotāji

Rezultāti

Komanda

Komandas

rezultāti

Līderība

Stratēģija

Procesi

Klientu

rezultāti

Galvenie

darbības

rezultāti

Partneri,

resursi

Sabiedrības

rezultāti

Inovācijas, pieredze, mācīšanās

14

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes vadības stratēģija

• Kvalitātes vadības mērķi:

Projektu rezultāti atbilst sākotnējiem

uzstādījumiem

– Projekta vadības process ir efektīvs un tiek

adekvāti ievērots

15

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Vērtība

Kvalitāte pret

cenu

Konkurence

Ne sliktāk kā

citi

Produkts

Veiktspēja

Kvalitātes

orientācija

Klients

Apmierināts

Klients

Ražošana

Standarti

Vide

Ietekme uz vidi

16

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kāds ir kvalitatīvs projekts

• Projekta mērķi ir atbilstoši risināmajai problēmai

• Projekta uzbūve ir atbilstoša mērķiem

• Projekts tiek profesionāli vadīts un īstenots

• Projekts sasniedz izvirzītos mērķus, rezultātus

• Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tie sasniedz

plānoto ietekmi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

17


Projekta uzbūve kā kvalitātes nosacījums

Projektu kvalitāte sākas ar kvalitatīvu

projekta ieceres definēšanu, t.sk.

– Projekta risināmās problēmas definēšana

– Mērķa auditorijas definēšana

– Iespējamo risinājumu alternatīvu izvērtēšanu

– Piemērotākās alternatīvas izvēli

– Projekta detalizētu izstrādi atbilstoši

izvēlētajai alternatīvai

18

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Alternatīvie risinājumi

Risināmā

problēma

“Nulles”

alternatīva

Organizatoriski

risinājumi

Pētnieciski,

stratēģiski

risinājumi

Infrastruktūras

risinājumi

Alternatīvu vērtēšana, lēmuma pieņemšana

Izvēlētais

risinājums

Projekts

Ietekme uz risināmo problēmu, izvērtējums

19

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Alternatīvu vērtēšanas kritēriji

Izmaksas

Sabiedrības

akcepts

Ieguvumi

Iespējas

pielāgot

Alternatīva

Ilgtspēja

Riski

Iekļaušanās

sistēmā

Sarežģītība

ieviešot

20

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Piemēroti mērķi un projekta uzbūve

• Mērķi ir piemēroti problēmas risinājumam vai

vēlamajam gala rezultātam

• Mērķi ir reālistiski

• Projekta uzbūvē un izstrādē izmantota:

– Atbilstoša situācijas analīze

– Līdzšinējās projektu vadības atziņas un pieredze

• Projektā ir pamatota resursu izmantošana, kas ir

adekvāta sagaidāmajiem rezultātiem un

ietekmei

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

21


Deminga projekta kvalitātes cikls

(Plan-Do-Check-Act Cycle)

Īsteno

Uzlaboto risinājumu

organizācijā,

sabiedrībā

Plāno

Identificē un

analizē problēmu

Vērtē

Risinājuma efektivitāti

Iespējamos uzlabojumus

Rīkojies

Attīsti un testē

potenciālo risinājumu

22

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes vadība projektos

• Kvalitātes plānošana

• Kvalitātes nodrošināšana

• Kvalitātes kontrole

• Neatkarīgs procesa, rezultātu, ietekmes audits

Kvalitātes

plānošana

Kvalitātes

nodrošināšana

Kvalitātes

kontrole

Neatkarīgs

audits

23

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes plānošana

• Kvalitāte ir rādītājs, kas parāda, cik lielā

mērā projekts atbilst iepriekš noteiktajām

standartiem un prasībām.

• Kvalitātes plānošana nosaka:

– Nosacījumus un procedūras, kas jāievēro gan

projekta rezultātu radīšanā, gan projekta

procesā

– Atbildīgos par konkrētām kvalitātes jomām

– Dokumentu atbilstības standartus

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

24


Kvalitātes nodrošināšana

• Kvalitātes nodrošināšanas fokuss ir projektā

pielietotie procesi.

• Kvalitātes nodrošināšanas uzdevums:

– Panākt, ka projekta procesi tiek izmantoti efektīvi, lai

panāktu projekta rezultātus.

• Kvalitātes nodrošināšana ietver, t.sk.:

– Kvalitātes prasības sanāksmēm

– Kvalitātes prasības komunikācijai

– Regulāru projekta darba uzlabošanu

– Atklāto trūkumu novēršanu

25

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kvalitātes nodrošināšanas instrumenti

• Kvalitātes audits

– Atbilstība procedūrām, standartiem,

procesiem

• Procesu analīze

– Plānveida regulāra procesu pilnveidošana

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

26


Kvalitātes vērtēšana

• Atsevišķas projekta aktivitātes

– Efektivitāte, ietekme uz mērķi, rezultātu, ietekmi

• Projekts kopumā

– mērķi, rezultāti, ietekme, atdeve

– process, pārraudzība, zināšanas, pieredze

– komanda, sadarbība, info apmaiņa

• Projekts organizācijas stratēģijas kontekstā

• Projekts organizācijas procesu kontekstā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

27


Kvalitātes vērtēšanas līmeņi

Sabiedrība,

klienti

Organizācijas

stratēģija

Organizācija

Organizācijas

procesi

Mērķi,

rezultāti,

ietekme

Projekts

Komanda

Procesi,

pieredze,

atbalsts

Informācijas apmaiņa un atbalsts

28

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Neatkarīgs audits

• Projekta rezultāti un ietekme

Projektu vadība un procesi

• Tehniskā / profesionālā īstenošana

• Komanda, sadarbība, organizācija

29

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Neatkarīgs audits

Projekta rezultāti un ietekme

• Klientu apmierinātība

• Tehniskā izcilība, kvalitatīvs “produkts”

• “Produkts” tiek pieņemts un izmantots

• Projekts īstenots laika, budžeta rāmjos

• Projekts sasniedz mērķi

• Projekts sasniedz stratēģisko ietekmi

30

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Neatkarīgs audits

Projektu vadība un procesi

• Projekta plānošana

• Projekta vadīšana

• Resursu vadīšana

• Risku vadīšana

• Iepirkumu vadīšana

• Budžeta vadīšana

• Partnerību vadīšana

• Zināšanu, informācijas vadīšana

• Kvalitātes kontrole

31

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Neatkarīgs audits

Tehniskā / profesionālā īstenošana

• Tehniskā specifikācija un prasības

• Kompetence un profesionālisms

• Būvniecība / izstrāde

• Testēšana

• Ieviešana

• Apmācīšana

• Dokumentācija

• Piegādātāju vadīšana

32

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Neatkarīgs audits

Komanda, sadarbība, organizācija

• Komunikācija, informācijas aprite

• Projekta darba organizācija

• Komandas kompetence un pieredze

• Mijiedarbe ar pasūtītāju

• Mijiedarbe ar klientu

• Mijiedarbe ar organizāciju

• Mijiedarbe ar īstenotāju, piegādātājiem

• Efektīvas sanāksmes

• Dokumentācija

33

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kompetences jomas projektā

Klientu

attiecību

vadīš.

Apjoma

vadīšana

Laika

vadīšana

Pārmaiņu

vadīšana

Izmaksu

vadīšana

Zināšanu

pārvaldība

Integrēta

projektu

vadīšana

Kvalitātes

vadīšana

Iepirkumu

vadīšana

Risku

vadīšana

Komunikācija

Cilvēkresursu

vadīšana

34

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Kāpēc projekti izdodas

• Lietotāju aktīva iesaistīšanās

• Vadības atbalsts

• Skaidri definētas prasības

• Atbilstoša plānošana

• Reālistiski plānotie rezultāti

• Mazāki, pārredzamāki projekta posmi

• Kompetenta projekta komanda

• Projekta piederība (lietotājs, vadība, komanda)

• Skaidrs redzējums un mērķi

• Fokusēts un intensīvs komandas darbs

35

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekta pašvērtējums

Projekts ir aktuāls, risina konkrētu problēmu

Izvēlēts labākais problēmas risinājums

Projekts mērķēts konkrētai mērķa grupai

Rezultāti atrisina problēmu

Rezultāti sasniedzami projekta ietvaros

Rezultāti ir ilgtspējīgi

Rezultāti ir objektīvi izmērāmi

Rezultāti un ieguvumi ir samērīgi ar projekta izmaksām

Riski ir izvērtēti, ir risku vadības plāns

Projekts īstenojams ar esošiem resursiem, kompetenci

Projektam ir profesionāla vadība, uzraudzība, atbalsts

Projekts atbilst finansētāja prasībām

36

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

More magazines by this user
Similar magazines