Projekta budžeta izstrāde - Smiltene

smiltene.lv

Projekta budžeta izstrāde - Smiltene

Projekta budžeta izstrāde

Smiltene, 2013.gada 6.februāris

Apmācības īsteno:

NK Konsultāciju birojs

Lektors: Igors Klapenkovs

Apmācības notiek projekta „Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes

stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un

pasākumu īstenošanā” ietvaros (ID Nr.SND2012/27/M/ESF)

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekta pieteikuma sadaļas

• Kopsavilkums

• Informācija par iesniedzēju

Projekta partneri

Projekta vajadzības, ieguvumu pamatojums

Projekta apraksts: mērķi, darbības, ietekme

Projekta budžets

Projekta īstenošanas plāns

• Pielikumi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2


Projekta budžets

• skaitļos izteikts projekta īstenošanas plāns

• ieņēmumu avoti

• izdevumu struktūra

• projekta aktivitāšu izmaksas, apjoms,

īpatsvars

– vai sasniedz projekta mērķi un plānotos

rezultātus?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

3


Uz rezultātu vērsta vadīšana

(Results-based Management)

Uz resursiem vērsta vadīšana

Uz rezultātiem vērsta vadīšana

Sāk ar pieejamiem resursiem:

• Ls

• Cilvēkresursi

Sāk ar mērķi un rezultātu:

• Kas un kā ir jāsasniedz,

izvērtējot dažādas

alternatīvas

Tad izlemj:

• Ko par pieejamiem

resursiem var sasniegt

Tad izlemj vajadzīgos

resursus:

• Ls

• Cilvēkresursi

4

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Budžeta izstrāde, vadoties pēc

pieejamiem resursiem

• Zināma pieejamā summa

• Aktivitātes un budžetu pakārto pieejamajai

summai

• Uzstādījums

– Kā pieejamā summa izmaina mērķa un

rezultāta sasniegšanu?

– Kā vislabāk varam sasniegt mērķi ar

pieejamo summu

5

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Budžeta izstrāde, vadoties pēc

projekta mērķiem

• Nosprausti projekta mērķi (loģiskais

ietvars)

• Aktivitātes mērķu sasniegšanai

• Uzstādījums

– Kādas izmaksas nepieciešamas aktivitāšu

īstenošanai, lai sasniegtu izvirzīto mērķi?

6

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Budžeta izstrāde, vadoties pēc

citiem nosacījumiem

• atbalstāmās darbības

• attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

• kategoriju summas / īpatsvara

ierobežojumi

– jāsāk ar izmaksu pozīcijām, attiecībā pret

kurām ir noteikti ierobežojumi

• citi faktori (piem. partnerības)

7

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


ES struktūrfondi

• MK noteikumi par aktivitātes īstenošanu:

– Atbalstāmās darbības

Projekta attiecināmās izmaksas

• Tiešās

• Netiešās

Projekta neattiecināmās izmaksas

8

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Izmaksu plānošana budžetā

Datu avoti

• Līgums ar finansētāju

Projekta plāns

Projekta apjoms, darbu plāns

• Aktivitāšu izmaksu aplēses / vērtējums

• Izmaksu pamatojuma dokumenti

Projekta laika grafiks

• Iesaistīto cilvēkresursu pieejamība

• Izmaksu pārvaldības plāns

9

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Izmaksu plānošana

Izmaksu noteikšanas avoti

• Ārējie avoti

– Tirgus piedāvātās cenas

– Datubāzes, tarifi

• Iekšējie avoti

– Izmaksu noteikšanas vadlīnijas vai paraugi

– Vēsturiskā informācija par izmaksām

– Projektu arhīvi

– Projektu komandas zināšanas

10

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Izmaksu plānošana

Izmaksu noteikšanas metodes

• Piegādātāju cenu aptaujas

• Cilvēkresursu stundu / mēneša likmes

• Detalizēta vērtēšana

– Nosaka izmaksas katrai aktivitātei / grupai

• Parametriskā vērtēšana

– Izmanto vēsturiskos datus apvienojumā ar citiem

kritērijiem (m 2 būvniecībā, u.tml.)

• Analoģiskais vērtējums

– Ekspertu vērtējums, ja trūkst tiešas info par izmaksām

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

11


Budžeta “ieņēmumi” projektā

• Pašu budžets, resursi vai personāls

• Brīvprātīgais darbs

• Partnerības

• Ieņēmumi no saimn.darbības

• Nākotnes izdevumu samazinājums

• Ārējs līdzfinansējums

• Piemērs – atalgojums projektā

12

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Tipiska projekta izmaksu

struktūra

• administrēšana, parasti nepārsniedz n% no kopsummas

• atalgojums un nodokļi

• komandējumi, braucieni

• būvniecība, renovācija

• pakalpojumi (piem. projektēšana, web-lapas izstrāde)

• aprīkojuma iegāde

• pasākumi, sanāksmes

• publicitāte

• neparedzēti izdevumi, parasti nepārsniedz n% no

kopsummas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

13


Budžeta piemērs

pēc mērķa un darba paketēm DP

DP1 DP2 DP3 DP4 Kopā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

% no

kop.

Admin. 200 0 0 0 200 1,1%

Algas 1000 3000 4000 1500 9500 52,2%

Komand. 0 700 0 0 700 3,8%

Iekārtas 0 0 0 600 600 3,3%

Pasākumi 0 0 2000 0 2000 11,0%

Pakalpojumi 0 3500 0 1200 4700 25,8%

Neparedz. 0 0 500 0 500 2,7%

KOPĀ 1200 7200 6500 3300 18200

14


Budžeta piemērs

pēc laika plāna

1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. Kopā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

% no

kop.

Admin 50 50 50 50 200 1%

Algas 1500 3000 3000 2000 9500 52%

Komand 150 100 400 50 700 4%

Iekārtas 0 600 0 0 600 3%

Pasākumi 300 200 1200 300 2000 11%

Pakalpojumi 0 1500 2000 1200 4700 26%

Neparedz. 0 0 200 300 500 3%

KOPĀ 2000 5450 6850 3900 18200

15


Partneris

1

Budžeta piemērs

pēc partneriem

Partneris

2

Partneris

3

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Partneris

4 Kopā

% no

kop.

Admin 110 30 30 30 200 1%

Algas 4000 4000 500 1000 9500 52%

Komand 0 100 400 200 700 4%

Iekārtas 0 0 0 600 600 3%

Pasākumi 600 1400 0 0 2000 11%

Pakalpojumi 0 0 3500 1200 4700 26%

Neparedz. 500 0 0 0 500 3%

KOPĀ 5210 5530 4430 3030 18200

16


Budžeta piemērs

pēc finansējuma avotiem

Avots 1 Avots 2 Avots 3 Avots 4 Kopā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

% no

kop.

Admin 200 0 0 0 200 1%

Algas 9500 0 0 0 9500 52%

Komand 200 0 500 0 700 4%

Iekārtas 0 0 0 600 600 3%

Pasākumi 0 0 2000 0 2000 11%

Pakalpojumi 0 4700 0 0 4700 26%

Neparedz. 500 0 0 0 500 3%

KOPĀ 10400 4700 2500 600 18200

17


Budžeta veidlapa

• projekta iesnieguma sastāvdaļa

• noteikta forma un struktūra (MK noteikumi)

• projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas

– izmaksu pozīcijām jāsakrīt ar MK noteikumos

noteiktajām attiecināmām izmaksām

• izmaksu ierobežojoši nosacījumi

– komponentes nedrīkst mainīt, izņemt vai apvienot

– drīkst papildināt, ja tāda iespēja paredzēta

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

18


Izmaksu apjoma un

nepieciešamības pamatotība

• Izvērtēt atbilstību projekta vērtēšanas kvalitātes

kritērijiem

• Pamatojums plānoto izmaksu apjomam:

– skaidrojums par preču vai pakalpojumu cenas

veidošanos, faktori, kas to ietekmē

• Izmaksas plānot ar inflācijas koeficientu

– Skaidrojums par izmaksu atbilstību tirgus cenām un

inflācijas pieņēmumiem attiecīgajā projekta

īstenošanas gadā

19

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Izmaksu apjoma un

nepieciešamības pamatotība

• Neparedzētie izdevumi

– tikai tiešajām attiecināmajām izmaksām

– tikai pēc saskaņošanas

• inventāra iegādes nepieciešamība;

• skaidrojums, kā apzinātas preču/pakalpojumu vidējās cenas;

• ja nepieciešams, izmaksu apjomu/ noteikto likmju pamatojums

– papildus izmaksu aprēķins

– tirgus cenu apzināšanas metodes

– noteiktās atalgojuma likmes pamatojums

– ekspertu piesaistes nepieciešamības un izmaksu pamatojums

20

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


PVN iekļaušanas nosacījumi

• Iesniedzējs nav reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā:

– PVN drīkst iekļaut attiecināmajās izmaksās

– jāaizpilda aptaujas lapa par PVN piemērošanu

• Iesniedzējs reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā un var

saņemt PVN kā priekšnodokli

– PVN netiek iekļauts attiecināmajās izmaksās

– PVN norāda budžetā kā „Neattiecināmās” izmaksas

• Iesniedzējs reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā un nevar

atgūt PVN

– PVN jānorāda atsevišķā apakšpozīcijā

– norāda piemērojamo likmi un pozīcijas, kurām PVN tiek aprēķināts

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

21


Naudas plūsmas plānošana

projekta īstenošanai.

Projekta laika grafiks

Projekta finansēšanas plāns

– Atskaites periodu ilgums

– Naudas atmaksas laiks pēc atskaites iesn.

• Avansa iespējas un nosacījumi

• Priekšfinansējuma pieejamība

• Pašu finansējuma pieejamība

• Pieņēmumi un riski

22

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Finansēšanas plāns, paraugs

Gads Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

2011.g. 5000 233 0 13339 233 13339 233 13339 0 30013 465 233 76427

2012.g. 12233 1500 814 0 91496 71838 71838 105185 88512 88512 97013 102522 731463

2013.g. 104897 104979 119189 162539 182858 137682 137682 78049 0 0 0 0 1027875

KOPĀ 1835765

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

23


Budžeta izpildes un

finansēšanas plāna pārraudzība

80

70

Plāns (baseline) Naudas plūsma Atmaksas grafiks

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Iepirkumu plānošana

Projekta pieteikuma izstrādes gaitā

– Plānotā aprīkojuma, būvdarbu u.c. detalizēts

uzskaitījums

• priekšizpēte, tehniskā dokumentācija, būvprojekts

• paredzamā cena, tehniskā specifikācija

• atbilstošās jomas speciālistu iesaiste

– Atsevišķās programmās pilnībā izstrādāta

iepirkumu dokumentācija nodrošina papildus

punktus projektu vērtēšanā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

25


Iepirkumu plānošana

• Definēt paredzamās iepirkumu procedūras

– atklāts konkurss;

– slēgts konkurss;

– cenu aptauja;

– sarunu procedūra;

– metu konkurss.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

26


Iepirkumu plānošana

• Iepirkumu apvienošana / nepamatota sadalīšana

• Pēc funkcijām/mērķa līdzīgas preces, ar vienotu piegādātāju

loku

– Iepirkuma procedūras slieksnis

• Pietiekams laiks iepirkuma procedūru veikšanai

– Pieņēmumi un riski

– Pārsūdzības, vai nav saņemts neviens piedāvājums

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

27


Iepirkumu plāns

• Jāiesniedz sadarbības iestādē piecu darba

dienu laikā pēc līguma noslēgšanas

– Sadarbības iestāde 10 darba dienu laikā pārbauda

plāna atbilstību projektam un likumu normām

– Saskaņotais plāns tiek nosūtīts IUB

• IUB izlases veidā veic pārbaudes

– Negatīva atzinuma gadījumā sadarbības iestāde lemj

par attiecīgo izdevumu neattiecināšanu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

28


Normatīvie akti

• Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas par

ERAF, ESF, Kohēzijas fondu īstenošanu

• Likums „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas

fonda vadības likums”

• MK Noteikumi „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu

vadības nodrošināšanas kārtība”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

29


MK Noteikumi

• Piemērs: 25.11.2008. MK noteikumi Nr.962

"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un

nodarbinātība" papildinājuma

1.5.2.2.3.apakšaktivitāti

"Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām

kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

– 7 grozījumi no 2009. līdz 2012.g.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

30


Saistītie likumi, piemērs

• Likums „Publisko iepirkumu likums”.

• Likums „Darba likums”.

• Likums “Par grāmatvedību”.

• Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”.

• Likums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”.

• Likums ”Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

• Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

31

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


MK Noteikumi, piemērs

• MK noteikumi “Dokumentu izstrādāšanas un

noformēšanas noteikumi”.

• MK noteikumi “Noteikumi par grāmatvedības

kārtošanu un organizāciju”.

• MK noteikumi „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar

komandējumiem un darbinieku darba

braucieniem saistītie izdevumi”.

32

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Vadlīnijas un metodikas

• Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā

atalgojuma izmaksu administrējošajam personālam

izsekojamību un pamatojamību ES struktūrfondu un KF

projektos

• Vadlīnijas “Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu

efektivitātes novērtēšanas un izmaksu-ieguvumu

analīzes pamatprincipi”

• Vadlīnijas par horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga

attīstība” ievērošanu ES fondu iesniegumu atlasē un

īstenošanā projektos

33

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Vērtēšanas kritēriji, kas

attiecas uz budžetu un finansēm

• Vērtēšanas sistēma

– Jā / nē

– Punktu vērtēšanas sistēma

• Kritērija veids

– N = izslēdzošs

– Papildināms

34

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Piemērs: Jā/Nē - papildināms

• PVN aptaujas lapa pievienota

• Finansējuma plāns pievienots

• Pieprasītais ERAF līdzfinansējums

nepārsniedz MK noteikumos noteikto

līdzfinansējuma apjomu

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas

nepārsniedz noteiktos izmaksu

ierobežojumus

35

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Piemērs: vērtēšana pēc punktiem

• projekts nav gatavs uzsākšanai –

iepērkamā aprīkojuma saraksts un

veicamo būvdarbu saraksts nav

sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi

– 0 punktu

– Kritērijs ir izslēdzošs

36

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Piemērs: vērtēšana pēc punktiem

• projektam ir augsta gatavība uzsākšanai

(izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts,

sagatavota tehniskā dokumentācija

aprīkojuma iepirkumam)

– Maksimālais vērtējums - 3 punkti.

37

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Piemērs: Jā/Nē - papildināms

Projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem

noradītas pilnos latos aritmētiski pareizi un

atbilst projekta budžeta kopsavilkuma

norādītajām kopsummām

Projekta iesniegumā norādītās

attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst MK

noteikumos noteiktajām attiecināmajām

izmaksām

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

38


Pirms projekta iesniegšanas

• Jāpārbauda atbilstība MK noteikumiem

• Jāpārbauda aritmētiskie aprēķini

• Excel noapaļojuma kļūdas 1 LVL vai EUR vērtībā –

būtiski, aprēķinot līdzfinansējumu

• Ja netiek izmantotas Excel formulas, jāpārbauda arī:

– Izmaksu summa, ja mainās vienības cena vai vienību skaits

– apakšpozīciju summas

– kopsummas

• Jāpārbauda skaitļu sakritība budžetā, kopsavilkumā,

finansēšanas plānā, citās pieteikuma sadaļās

– iekrāsot dzeltenus līdz pat pēdējai redakcijai

39

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

More magazines by this user
Similar magazines