smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

smiltene.lv

smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

APSTIPRINĀTS

Smiltenes novada domes

29.11.2012. lēmums Nr.__

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMA 2012.-2018.GADAM

III SĒJUMS

RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

GALA REDAKCIJA

2012.gads

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults”


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

SATURA RĀDĪTĀJS

SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKAIS IETVARS ............................................................. 4

1. RĪCĪBAS PLĀNS.......................................................................................................................................... 5

2. INVESTĪCIJU PLĀNS .............................................................................................................................. 22

2.1 INVESTĪCIJU PLĀNA KOPSAVILKUMS PA RĪCĪBAS VIRZIENIEM................................................................. 59

2.2 INVESTĪCIJU PLĀNA PAŠVALDĪBAS PRIORITĀRIE PROJEKTI PA GADIEM ................................................... 60

2.3 SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪSTENOJAMIE PROJEKTI 2011.GADĀ ................................................ 72

2.4 SMILTENES NOVADA TERITORIĀLO VIENĪBU PRIORITĀRIE INVESTĪCIJU PROJEKTI, KURUS NEPIECIEŠAMS

IEVIEST KĀ PIRMOS AP IEVIEŠANAS GAITĀ ......................................................................................................... 73

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 2


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas

dokuments.

Smiltenes novada AP ir ietvertas šādas nodaļas, kas izstrādātas atsevišķos sējumos:

1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (I sējums) un pielikumi,

2. Stratēģiskā daļa un programmas uzraudzības kārtība (II sējums);

3. Rīcības plāns (III sējums);

4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem (IV sējums).

Šis ir Smiltenes novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāns, III sējums.

Investīciju plāna projekti, atspoguļojot laika dimensiju un ieviešanas pēctecību, ir sarindoti prioritārā

secībā katram rīcības virzienam.

Prioritāro projektu apkopojums teritoriālajā griezumā ir pieejams atsevišķā tabulā.

Patlaban īstenojamo projektu saraksts ir investīciju plāna turpinājumā atsevišķā tabulā.

Nozīmīga vieta ir Pilsētvides prioritātes ietvaros īstenotajiem projektiem, kuri ir veicinājuši pilsētas

konkurētspējas paaugstināšanos, samazinot izdevumus uz nobraukto auto kilometru skaita vismaz par

8%, ir sekmēta kopienas attīstība, uzlabojot pakalpojumu pieejamību visām iedzīvotāju grupām,

rekonstruētajos ielu posmos vairāku desmitu procentu apmērā ir palielinājusies satiksmes intensitāte.

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 3


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Smiltenes novada attīstības stratēģiskais ietvars

Attīstības vīzija

Smiltenes novads – pasaules latviskākais novads Vidzemes centrā. Novadā ir attīstīta

konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves

vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki.

Stratēģiskie

mērķi

SM1: Konkurētspējīgs

un dinamisks novads

SM2: Latviskās identitātes

un tradīciju novads

SM3: Pievilcīga dzīves vieta

Ilgtermiņa

prioritātes

IP1: Inovācijas, attīstīta

ekonomika un

sadarbība

IP2: Kvalitatīva kultūrvide,

jaunrade un pieejama

sociālā infrastruktūra

IP3: Nodrošināta

kvalitatīva tehniskā un

vides infrastruktūra

Vidēja termiņa

prioritātes

VP1: Efektīva publiskā

pārvalde un līdzdalība

VP2: Daudzveidīgi izglītības,

sporta, kultūras, veselības

un sociālie pakalpojumi

VP3: Droša un spievilcīga

dzīves un darba vide

RV1.1: Pilnveidot

pašvaldības

pakalpojumu

pieejamību un kvalitāti

RV2.1: Kvalitatīvi un

pieejami izglītības

pakalpojumi mūža garumā

RV3.1: Attīstīta satiksmes

un sakaru infrastruktūra

Rīcības virzieni

RV1.2: Sekmēt

uzņēmējdarbības

attīstību un inovācijas

RV2.2: Atpazīstami sporta

un aktīvās atpūtas

pakalpojumi

RV3.2: Sakārtota vides

infrastruktūra

RV1.3: Attīstīta

sabiedrības līdzdalība

un plaša sadarbība

RV2.3: Radoši un

daudzveidīgi kultūras

pakalpojumi

RV3.3: Labiekārtotas

sabiedriskas nozīmes

teritorijas un objekti

RV1.4: Dabas resursu

ilgtspējīga pārvaldība

RV2.4: Attīstīti un pieejami

veselības un sociālās

aprūpes pakalpojumi

RV3.4: Pieejami mājokļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 4


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

1. RĪCĪBAS PLĀNS

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U1.1.1:

Pilnveidot

publiskos

pakalpojumus

un iesaistīt

iedzīvotājus to

izmantošanā

1.1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības pārvaldes

institūciju kapacitātes stiprināšana

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN LĪDZDALĪBA

RV1.1: PILNVEIDOT PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU UN KVALITĀTI

Novada pašvaldība,

kancelejas nodaļa

1.1.1.2. Iedzīvotāju apmierinātības novērtējums Novada pašvaldība,

kancelejas nodaļa,

pagastu pārvaldes

1.1.1.3. Komunālo pakalpojumu organizatoriskās

sistēmas pilnveide

1.1.1.4. Vienas pieturas aģentūras principa

ieviešana pašvaldības pakalpojumu jomā

1.1.1.5. Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu

izveidošana

1.1.1.6 Novada iedzīvotāju e-prasmju

pilnveidošana

Novada pašvaldība,

nekustmo īpašumu

nodaļa, pašvaldības

uzņēmumi

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

pašvaldības iestādes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Paaugstināta novada pašvaldības kapacitāte,

apmācīti pašvaldības un iestāžu 42 darbinieki

(projektu vadība)

Pastāvīgi PB, VB Veiktas ikgadējās iedzīvotāju aptaujas (kopā 3),

noteiktas tendences iedzīvotāju apmierinātībai ar

publiskajiem pakalpojumiem

2012-2014 PB, VB Izveidots vienots komunālo pakalpojumu uzņēmums

ūdenssaimniecībā, veikta visu pašvaldības

nekustamo īpašumu novērtēšana

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidots klientu apkalpošanas centrs novada

pašvaldībā, pilnveidota pašvaldības iedzīvotājiem

sniegto publisko pakalpojumu kvalitāte, optimizēts

pakalpojumu sniegšanas process, samazinātas

pašvaldības administratīvās izmaksas un

administratīvais slogs iedzīvotājiem

2013-2015 PB, VB, ESFL Izveidoti 9 pašvaldības informācijas punkti (katrā

teritoriālajā vienībā), pilnveidota pašvaldības

iedzīvotājiem sniegto publisko pakalpojumu kvalitāte

Pastāvīgi ESFL, PB, VB Organizēti 18 mācību kursi gadā, uzlabotas

iedzīvotāju e-prasmes

1.1.1.7. Plānošanas dokumentu izstrāde Novada pašvaldība,

Attīstības un plānošanas

Pastāvīgi ESF, PB Vismaz 2 plānošanas dokumentu izstrāde,

Organizētas sabiedriskās apspriešanas

nodaļa

U1.1.2: Veikt

pasākumus

digitālās

1.1.2.1. Novada pašvaldības un pagastu pārvalžu

mājas lapu pilnveidošana

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

kancelejas nodaļa

Pastāvīgi PB, VB Pilnveidotas 3 mājas lapas, palielinājies Mājas lapu

apmeklētāju skaits, uzlabojusies informācijas

ievietošanas regularitāte

kompetences un 1.1.2.2. e-pakalpojumu izstrāde, e-pakalpojumu Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, VB Izstrādāts un pieejams iedzīvotājiem pašvaldības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 5


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

pieejamības

atbalstam

U1.1.3: Sekmēt

gudras un

ilgtspējīgas

pārvaldes

attīstību

U1.2.1: Veicināt

biznesa un

inovāciju

attīstību

funkcijas ieviešana novada interneta mājas kancelejas nodaļa

lapā sasaistē ar www.latvija.lv

1.1.2.3. Programmatūras izstrāde un infrastruktūras Novada pašvaldība,

izveide elektroniskai dokumentu apritei kancelejas nodaļa

pašvaldībā

1.1.2.4. Pašvaldības darbinieku apmācība digitālās

kompetences paaugstināšanai

1.1.2.5. Pašvaldības iestāžu datortehnikas

modernizācija

1.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) izstrāde,

ieviešana pašvaldībā un pašvaldības

iestādēs

1.1.3.2. Pašvaldības sadarbības tīklu pilnveide,

Pieredzes apmaiņas braucieni

Novada pašvaldība,

kancelejas nodaļa

Novada pašvaldība,

kancelejas nodaļa

Novada pašvaldība,

kancelejas nodaļa

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

Pašvaldības iestādes

1.1.3.3. Pašvaldības darbinieku apmācība Novada pašvaldība,

kancelejas

nodaļaSadarbībā ar

citām pašvaldībām

1.2.1.1. Uzņēmējdarbības popularizēšanas plāna

izstrāde un īstenošana

1.2.1.2. Uzņēmējdarbības konsultāciju centra

izveide pašvaldībā

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

RV1.2: SEKMĒT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBU UN INOVĀCIJAS

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

uzņēmēji, biznesa

atbalsta institūcijas

Novada pašvaldība,

uzņēmēji, biznesa

atbalsta institūcijas

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

sniegto pakalpojumu apraksts, veikta pašvaldības

sniegto pakalpojumu elektronizācija,

2012-2014 PB, VB Izstrādāta programmatūra, izveidota infrastruktūra

un ieviesta elektroniska dokumentu aprite

pašvaldībā, veikta pašvaldības dokumentu

digitalizācija

2012-2018 PB, VB, ESFL Apmācīti 50% pašvaldības darbinieki darbam ar

mūsdienīgu datortehniku un e-pakalpojumu

nodrošināšanai

Pastāvīgi PB, VB Novada pašvaldībā un pašvaldības iestādēs (izņemot

izglītības iestādes) modernizēti 50% datortehnikas

2012-2014 PB, VB Izstrādāta un ieviesta vienota Kvalitātes vadības

sistēma (KVS) novada pašvaldībā un pašvaldības

iestādēs

Pastāvīgi PB, VB Noslēgts viens sadarbības tīkla līgums, vizītēs

iesaistīti uzņēmēji

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Veikta pašvaldības darbinieku apmācība, uzlaboti

vispārējie efektivitātes rādītāji, paaugstinājusies

iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības

pakalpojumiem

2012-2018 PB, VB, UB Izstrādāts uzņēmējdarbības popularizēšanas rīcības

plāns, izveidota uzņēmējdarbības sadaļa pašvaldības

mājas lapā, reizi gadā organizētas novada uzņēmēju

dienas sadarbībā ar reģiona un tuvējo kaimiņvalstu

uzņēmēju līdzdalību, vietējie uzņēmēji iesaistīti

novada svētku rīkošanā, katru gadu organizēti 4

vietējo ražotāju (amatnieku, lauksaimnieku u.c.)

gadatirgi, norāžu sistēmas, karšu stendi

2013-2015 PB, VB, UB, ESFL Izveidots uzņēmējdarbības konsultāciju centrs,

piešķirtas pašvaldības telpas, uzlabojusies uzņēmēju

savstarpējā sadarbība

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 6


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U1.2.2: Veicināt

jaunu produktu,

pakalpojumu

izstrādi un

mārketingu

1.2.1.3. Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un

jauniešiem

Novada pašvaldība,

novada uzņēmēji,

novada uzņēmēju

konsultatīvā padome,

jaunatnes darbinieki,

dažādi fondi, NVA, JSPA

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

1.2.1.4. Elektrības pieslēgumu nodrošināšana Latvenergo Pastāvīgi Latvenergo,

uzņēmēji

1.2.2.1. Novada tūrisma stratēģijas izstrāde un

īstenošana

1.2.2.2. Novada mārketinga plāna izstrāde, t.sk.

novada zīmola izstrāde

Novada

uzņēmēji,

pārvalde

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi ES, PB, UB Katru gadu notiek „Ēnu diena” sadarbībā ar vietējiem

uzņēmējiem, diskusijas starp jauniešiem,

programmas Junior Achievement dalībniekiem un

uzņēmējiem, tiek veidots konkurss par jauniešu

biznesa idejām

Aktīva līdzdalība valsts plānošanas pasākumos,

iesniegto priekšlikumu skaits, visiem uzņēmumiem

pieejama nepieciešamā sprieguma elektrība

pašvaldība, 2012-2018 PB, UB Izstrādāta novada tūrisma attīstības stratēģija,

kultūras

noteikti novada tūrisma produkti, ieviesti jauni

tūrisma produkti un pakalpojumi, attīstītas inovācijas

tūrisma industrijā, īstenoti mārketinga pasākumi,

veicināta vietējo iedzīvotāju ceļošana pa Latviju,

palielināta ceļošanas aktivitāte pierobežas reģionos

Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, UB Izstrādāts novada mārketinga plāns, izstrādāts

uzņēmēji, NVO, kultūras

novada latviskās identitātes zīmols, simboli, logo,

pārvalde Vidzemes

suvenīri, novada reklāmas materiāli

reģions

U1.2.3: Attīstīt

PPP sadarbības

modeļus jaunu

infrastruktūras

objektu un

pakalpojumu

izveidē

1.2.3.1. Finanšu-ekonomiskā pamatojuma (FEP) un

iepirkuma dokumentācijas izstrāde

1.2.3.2 Atbalsts jaunu ražotņu izveidē un

uzņēmējdarbības attīstībā

Novada

iepirkumu

uzņēmēji

pašvaldība, 2012-2014 PB, VB, ESFL Izstrādāts FEP un iepirkuma dokumentācija vienam

komisija,

projektam

Novada pašvaldība, 2012-2018 Sagatavots pašvaldības brīvo nekustamo īpašumu

uzņēmēji, biznesa

saraksts. Iespējas pieslēgties pašvaldības

atbalsta institūcijas

inženiertīkliem. Biznesa parka izveide.

U1.2.4. Veicināt

Smiltenes

novadam

nepieciešamo

1.2.4.1. Celtniecības un Ceļu būves mašīnu

mehāniķu apmācību atbalsts

Novada

uzņēmēji,

tehnikums

pašvaldība, Pastāvīgi

Valsts

Prakšu nodrošināšana; īstenots sadarbības projekts

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 7


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

speciālistu

piesaisti

U1.3.1: Sekmēt

sociālo dialogu

un sociālo

tīklojumu

izveidi

U1.3.2:

Nodrošināt

iedzīvotāju

partnerības

iniciatīvu un

kopienu

attīstību

U1.3.3: Veicināt

pārrobežu un

starptautisko

sadarbību

U1.4.1: Izkopt

Vidzemei

raksturīgo

1.3.1.1. Sadarbība ar darba devēju organizācijām,

uzņēmējiem, darba ņēmēju organizācijām

vietējā līmenī

1.3.2.1. Atbalsts Leader programmas un. vietējo

iniciatīvu projektu realizācijai

1.3.3.1. Iekļaušanās sadarbības pilsētu tīklos

(pārrobežu, Twining, EK programmas,

jauniešu u.c. tematiskās sadarbības)

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

RV1.3: ATTĪSTĪTA SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN PLAŠA SADARBĪBA

Novada pašvaldība,

uzņēmēji, LDDK, LBAS

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi PB, ESFL Izveidota novada divpusējā vai trīspusējā

konsultatīvā padome, iedibinātas sociālā dialoga

tradīcijas sadarbībai ar darba devējiem, uzņēmējiem

Novada pašvaldība,

Lauku atbalsta dienests,

Pastāvīgi PB, VB ESFL Atbalstīti 10 vietējo iniciatīvu projekti gadā; Atbalstīti

7 Mājražošanas un amatniecības projekti gadā

Abulas lauku partnerība,

Novada pašvaldība,

uzņēmēji, NVO, biznesa

atbalsta institūcijas,

citas pašvaldības

1.3.3.2. Sadarbības tīkla izveide ar citām Latvijas IZM, Latvijas pašvaldību

pašvaldībām jaunatnes lietās, starptautiskās jaunatnes lietu

sadarbības veicināšana

speciālisti, NVO, JSPA,

citas pašvaldības

Pastāvīgi

Pastāvīgi

PB, VB, ESF,

ERAF, EK

programmas,

pārrobežu

programmas

Iesaistīšanās 10 pasākumos gadā, realizēti projekti,

palielinājies sadarbības partneru skaits, izveidots

sadarbības tīkls

Jaunatnes Iesaistīšanās 2 pasākumos gadā. Dalība IZM un citu

programmas, ES, organizāciju rīkotajās apmācībās un sanāksmēs

KKF

jaunatnes lietu speciālistiem.

Dalība starptautiskajos projektos sadarbības

veicināšanai jaunatnes politikas jomā

RV1.4: DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪBA

1.4.1.1. Plenēru organizēšana par Vidzemes dabas Novada pašvaldība, Pastāvīgi PB, VB, ESFL Organizēts viens plenērs gadā

vērtībām, raksturīgo dabas ainavu un Attīstības un plānošanas

kultūrainavu

nodaļa, NVO

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 8


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

dabas ainavu un

kultūrainavu,

saglabāt

bioloģisko

daudzveidību

1.4.1.2. Sabiedrības informēšanas kampaņa par

Vidzemei raksturīgajām dabas ainavām un

bioloģisko daudzveidību

Novada pašvaldība,

apstādījumu

saglabāšanas komisija,

sadarbības partneri

1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana Novada pašvaldība,

sadarbības partneri; DP

1.4.1.4. Privāto īpašumu apsaimniekošanas

veicināšana

1.4.1.5. Lauku attīstības veicināšana,

lauksaimniecības zemju izmantošanas

veicināšana

1.4.1.6. Mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas

veicināšana

1.4.2.1. Energoaudita veikšana pašvaldības

nedzīvojamām ēkām

Katlu māju atjaunošana pagastos

1.4.2.2.

Novada pašvaldība,

sakoptības konkursa

komisija, sadarbības

partneri

Novada pašvaldība,

Lauku attīstības

speciālisti

Novada pašvaldība,

Lauku attīstības

speciālisti, VMD, a/s

„LVM”

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Regulāri sniegta informācija par plenēriem

pašvaldības mājas lapā, informācija laikrakstā, izdoti

bukleti un infolapas, veicināta sabiedrības izpratne

Pastāvīgi PB, ZF Apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivju resursu

pavairošana

Pastāvīgi PB Sakoptības konkursa organizēšana reizi gadā, kultūras

pieminekļu īpašnieku atbalsts

Pastāvīgi PB nekustamā īpašuma nodokļa diferencēšana

neapsaimniekotiem īpašumiem; lauku attīstības

speciālistu sniegto konsultāciju skaita pieaugums

Pastāvīgi PB Meža dienas reizi gadā, semināri

2012 - 2014 PB, VB, ESFL Visām pašvaldības ēkām (izņemot tehniskās telpas

un tml.) veikts energoaudits

2012-2014 PB, KPFI, ERAF Atjaunotas vietējās katlu mājas Launkalnes skolā,

Grundzāles skolā, Bilskas pamatskolā

U1.4.2: Sekmēt

energoefektīvu

un atjaunojamo

energoresursu

izmantošanu

1.4.2.3. Energoefektīva ielu un laukumu

apgaismojuma izveide

1.4.2.4. Atjaunojamo energoresursu ieviešana

pašvaldības autoparkā

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa

2012-2018 PB, KPFI, ERAF Ciemos un Smiltenes pilsētā nodrošināta

energoefektīva ielu un laukumu apgaismojuma

sistēma

2013-2015 PB, KPFI, ERAF Ieviesti energoefektīvie pasākumi autoparkā

1.4.2.5. Pašvaldības energoplāna izstrāde Novada pašvaldība, 2014 PB Izstrādāts pašvaldības energoplāns

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 9


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U1.4.3.Efektīva

zemes dzīļu

izmantošana

U2.1.1:

Nodrošināt

kvalitatīvu

izglītību un

bērnu aprūpes

pieejamību

U2.1.2: Sekmēt

interešu

izglītības,

jaunrades un

radošuma

attīstību

U2.1.3:

Nodrošināt

1.4.3.1. Neizmantoto artēzisko urbumu

tamponēšana

1.4.3.2. Pašvaldības īpašumā esošo zemes dzīļu

izpēte

2.1.1.1. Skolēnu diennakts centra izveide un

pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības

nodrošināšana Smiltenes novadā

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Attīstības un plānošanas

nodaļa

Novada pašvaldība, 2012-2014 PB, ERAF, NKUP Tamponēti neizmantotie urbumi

pagastu pārvaldes, SIA

„NKUP”

Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, Vides Izpētītas dabas dzīles, izstrādāta izmantošanas

pagastu pārvaldes,

projekti koncepcija

Nekustamo īpašumu

nodaļa

VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

RV2.1: KVALITATĪVI UN PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMI MŪŽA GARUMĀ

Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, VB, ELFLA,

Izglītības pārvalde

ESFL

2.1.1.2. Tematisko jauniešu nometņu organizēšana Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

2.1.2.1. Smiltenes novada Jaunatnes politikas

stratēģijas izstrāde

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

2.1.2.2. Brīvprātīgā darba aktivitāšu popularizēšana Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

2.1.2.3. Jauniešu iniciatīvu centru darbības

nodrošināšana

2.1.3.1. Novada Mūžizglītības centra izveide,

iedzīvotāju iesaistei mūžizglītībā

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde, NVO

Nodrošināta pirmskolas izglītības iestāžu pieejamība

visiem novada bērniem virs 1,5 g vecuma

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Organizētas 2 nometnes gadā. Veicināta jauniešu

sadarbība, paaugstināta jauniešu līdzdalība un

iesaistīšanās, nodrošināta iespēja jauniešiem

brīvlaikos pilnveidot zināšanas un prasmes

2012-2013 PB, VB, ESFL Izstrādāta Smiltenes novada Jaunatnes politikas

stratēģija, sniegts pašvaldības atbalsts jaunatnes

politikas stratēģiju īstenošanai

Pastāvīgi PB, ESFL, VB Īstenoti divi brīvprātīgā darba aktivitāšu projekti

gadā, palielināta brīvprātīgā darba aktivitāšu

pieejamība sociālās atstumtības riskam pakļautiem

jauniešiem

Pastāvīgi

PB, EK, KKF, ESF,

VB

Izveidoti 3 bērnu un jauniešu iniciatīvu centri

Smiltenes novada ciemos, paaugstināta jauniešu

līdzdalība sabiedriskās aktivitātēs

2012-2018 PB, ESFL Izveidots novada Mūžizglītības centrs, nodrošināta

mūžizglītības pieejamība

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 10


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

mūžizglītības

iespējas

U2.1.4:Veicināt

IT , e-skolas un

alternatīvu

metožu

pielietojumu

izglītībā

U2.1.5: Sekmēt

pedagogu un

mācībspēku

kvalifikācijas

celšanu un

tālākizglītošano

s

U2.1.6: Veidot

bibliotēkas kā

sociālā

tīklojuma

centrus

U2.2.1: Veicināt

un popularizēt

veselīgu

dzīvesveidu

2.1.3.2. Mūžizglītības programmu klāsta

paplašināšana

2.1.4.1. Inovatīvu apmācību metožu ieviešana,

izglītības programmu piedāvājuma

dažādošana, iekļaujošas izglītības principu

īstenošana, tehniskās jaunrades apguves

iespējas

2.1.5.1. Jaunatnes darbinieku apmācība, līdzdalības

sekmēšana jaunatnes darbinieku pieredzes

apmaiņā un neformālās izglītības

pasākumos

2.1.5.2. Inovatīvu formu un satura pasākumu

organizēšana pedagogiem

2.1.6.1. Bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana e-

pakalpojumu pieejamībai, kultūrvēsturiskā

un literārā mantojuma saglabāšanai,

jaunāko tehnoloģiju ieviešana, uzlabošana

2.2.1.1. Veselīga dzīves veida popularizēšana,

sporta pasākumu organizēšana, sporta

propaganda

2.2.1.2. Regulāru vietējās sporta dzīves pasākumu

organizēšana, vietējie čempionāti

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

IZM, Izglītības pārvalde,

NVO

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

2012-2018 PB, ESFL Vidēji gadā Ieviestas 2 jaunas mūžizglītības

programmas Smiltenes pilsētā un pagastos, iesaistīti

iedzīvotāji

2012-2014 VB, ESF, PB, EK Gadā ieviesta vismaz 1 jauna apmācību metode.

Sekmēta inovatīvo mācību darba formu ieviešana un

radošums, nodrošinātas mājmācības iespējas,

jaunrades un novatorisma apmācības iespējas,

mentoringa kustība izglītībā, izglītības programmu

dažādošana,

ieviestas inovatīvas interešu izglītības programmas,

attīstīta tehniskā jaunrade

Izglītības pārvalde, NVO Pastāvīgi PB, ESFL Nodrošināta vismaz 3 jaunatnes darbinieku

apmācība, pilnveidotas darba metodes ar jaunatni

Izglītības pārvalde Pastāvīgi PB, ESFL Vismaz 4 pasākumi gadā. Sekmēta labās prakses

piemēru ieviešama, jaunu darba metožu apguve,

nodrošināta pedagogu tālākizglītošanās, veicināta

jaunrades attīstība

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde,

bibliotēkas

RV2.2: ATPAZĪSTAMI SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PAKALPOJUMI

Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, NVO

Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, NVO

Pastāvīgi PB, ESFL Uzlaboti bibliotēkas pakalpojumi novadā un ciemos

(11 bibliotēkās), sekmēta iedzīvotāju e-prasmju

apguve un e-pakalpojumu pieejamība, sniegts

atbalsts mūžizglītībai, sekmēta lasīšanas kultūra,

tradīciju saglabāšana, kopienas kultūrvēsturiskā

mantojuma digitālā satura veidošana un pieejamība

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Palielinās sporta pasākumu skaits par 1gadā, aktīvo

sportotāju skaits palielinās par vismaz 7%, uzlabojas

novada iedzīvotāju fiziskā veselība

Pastāvīgi PB Novada čempionātu skaits nesamazinās. Regulāra

iedzīvotāju iesaiste fiziskās aktivitātēs, vismaz 5

vietējie čempionāti gadā,

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 11


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U2.2.2: Atbalstīt

sasniegumu un

profesionālo

sportu

U2.2.3.Bērnu un

jauniešu sporta

atbalsts

U2.3.1: Attīstīt

un popularizēt

novada latviskās

identitātes

kultūras zīmolu

2.2.1.3. Sporta klubu atbalsts Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, UB

2.2.1.4. Novada sporta svētki Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, UB

2.2.2.1. Sporta infrastruktūras nodrošināšana Novada pašvaldība,

treniņiem un sacensībām, augstu Sporta pārvalde, UB

sasniegumu sporta un profesionālā sporta

popularizēšana

2.2.2.2. Sportistu atbalsts Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, UB

2.2.3.1. Bērnu un jauniešu iesaistīšana kvalitatīvās

un mērķtiecīgās sporta nodarbībās un

iespējami labvēlīgu nodarbību apstākļu

nodrošināšana

2.3.1.1. Novada literatūras izpēte, amatnieku

bibliogrāfijas veidošana

2.3.1.2. Tautas seno amatu centra izveidošana un

esošo centru darbības pilnveidošana,

radošo darbnīcu attīstīšana, daiļamatu

centra izveide

2.3.1.3. Novada latviskās identitātes kultūras zīmola

izstrāde un attīstīšana

Novada pašvaldība,

Sporta pārvalde, NVO

Izpildes

termiņš vai

periods

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Finansēšanas

avoti

RV2.3: RADOŠI UN DAUDZVEIDĪGI KULTŪRAS PAKALPOJUMI

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde, NVO

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde, NVO,

Smiltenes tehnikums

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvaldemediju

kompānijas

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

PB, VB, ESFL, UB Sporta klubu skaits nesamazinās. Nodrošināts

tehniskais aprīkojums, treneri, nodrošinātas iespējas

piedalīties sacensībās un pasākumos, ir ieviestas

jaunas metodes sportistu sagatavošanā, piesaistīts

lielāks iedzīvotāju skaits

PB, VB, ESFL, UB Nodrošināti ikgadējie sporta svētki, popularizēts

veselīgs dzīvesveids

PB, VB, ESFL, UB Nodrošināta augstu sasniegumu sporta un veselīga

dzīvesveida infrastruktūras attīstība, sadarbība ar

sporta klubiem, sportistiem, treneriem

Pastāvīgi PB, VB, ESFL, UB Gadā atbalstīti vismaz 5 sportisti. Nodrošināta augstu

sasniegumu sporta un veselīga dzīvesveida

infrastruktūras attīstība, sadarbība ar sporta

klubiem, sportistiem, treneriem, sportistu atbalsts

dalībai sacensībās

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Nesamazinās BJSS audzēkņui skaits. Palielinās sporta

pasākumu skaits, aktīvo jauniešu skaits, samazinās

saslimstības, uzlabojas novada iedzīvotāju fiziskā

veselība

Pastāvīgi PB, VB Veikta novada tradīciju, amatu, iespieddarbu un

literatūras izpēte,

apkopota informācija par novada amatniekiem, viņu

veikumu, amatnieku bibliogrāfija, vismaz 1 izpētes

izdevums gadā

Pastāvīgi PB, VB, ESFL Izveidots 1 amatnieku centrs, nodrošināta vismaz 3

radošo darbnīcu darbība tradīciju saglabāšanai,

nodrošināts amatniecības un tradicionālās lauku

viensētas dzīvesveids, mājražošanu

Pastāvīgi PB, ESFL, UB Izveidots un popularizēts novada latviskās identitātes

kultūras zīmols, sekmēta kvalitatīvas dzīves telpas

apzināšana un veidošana, paaugstināta novada

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 12


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U2.3.2:

Organizēt

tradicionālās

kultūras

pasākumus un

nodrošināt to

pieejamību

plašam

iedzīvotāju

lokam

U2.3.3.Veicināt

tradīciju

saglabāšanu un

pašdarbības

attīstību

U2.4.1: Attīstīt

alternatīvos

sociālos

pakalpojumus

2.3.1.4. Datu bāzes izveide par novadam raksturīgo Novada pašvaldība,

amatniecību un mājražošanas tradīcijām Kultūras pārvalde

2.3.1.5. Amatnieku un mājražotāju popularizēšana Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde

2.3.1.6. Nodokļu, nodevu atvieglojumu

piemērošana mājražotājiem, amatniekiem

2.3.2.1. Tautas mākslas meistaru ikgadējās izstādes

pilsētā un pagastos

2.3.2.2. Smiltenes kinoteātra modernizēšana Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde,

uzņēmēji

2.3.2.3. Plašs un atpazīstams kultūras pasākumu

piedāvājums

2.3.3.1. Folkloras kopu, teātru, koru, deju kolektīvu

atbalsts

2.4.1.1. Smiltenes novada sociālo pakalpojumu

attīstības koncepcijas izstrāde

2.4.1.2. Sociālās aprūpes mājās pakalpojumu

attīstība

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

konkurētspēja

2012-2013 PB Izstrādāta datu bāze

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi PB, UB Rīkotas tradicionālas amatnieku dienas ar tirdziņiem,

radošām nometnēm, paraugdemonstrējumiem

vismaz 1 reizi gadā, palielinājies mājražotāju un

amatnieku skaits

Novada pašvaldība 2012 PB Izstrādāta saistošo noteikumu normatīvā bāze

mājražotāju atbalstam

Novada pašvaldība, Pastāvīgi PB Nodrošināta tradicionālās kultūras popularizēšana un

Kultūras pārvalde, NVO

amatnieku dalība tirdziņos (10 gadā), sekmēta

radošās pieredzes nodošana

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde, NVO

Novada pašvaldība,

Kultūras pārvalde,

pagastu pārvaldes,

kultūras kolektīvi

2013-2014 PB, ES Nodrošināts kino demonstrēšanas pakalpojums,

piesaistīti apmeklētāji, modernizēta aparatūra

Pastāvīgi

PB, ESFL,

Kultūras

programmas,

KKF

RV2.4: ATTĪSTĪTI UN PIEEJAMI VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests,

Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca, Bērnu

un ģimenes atbalsta

centrs, Bāriņtiesa, NVO

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests

Apmeklētāju skaita pieaugums vismaz par 2% gadā.

Nodrošināta tradicionālās kultūras popularizēšana,

pašdarbības attīstība un tradīciju saglabāšana

Pastāvīgi PB, VB Gadā vismaz 1 kolektīvam tiek atjaunoti tērpi.

Nodrošināti tautas tērpi kolektīviem, sniegts atbalsts

kultūras kolektīvu darbības nodrošināšanai,

iedzīvotāju līdzdalībai kultūrizglītībā

2012-2016 PB, VB Izstrādāta Smiltenes novada sociālo pakalpojumu

attīstības koncepcija pakalpojumu pieejamības

uzlabošanai

2012-2018 PB, ESFL Izveidota sociālās aprūpes mobilā brigāde.

Nodrošināti mobilie sociālās aprūpes pakalpojumi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 13


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U2.4.2: Attīstīt

sociālo

pakalpojumu

sistēmu

ģimenēm ar

bērniem

U2.4.3:

Nodrošināt

sociālo

pakalpojumu

attīstību

dažādām mērķa

grupām

2.4.1.3. Sociālās palīdzības atbalsta punktu

pakalpojumu nodrošināšana un

paplašināšana

2.4.1.3. Sociālās rehabilitācijas motivācijas

programmu ieviešana un nodrošināšana

dažādām mērķa grupām

2.4.2.1. Alternatīvo sociālo pakalpojumu tīkla

izveide ģimenēm ar bērniem

2.4.2.2. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes

atbalsta centra sociālo pakalpojumu

paplašināšana

2.4.2.3. Starpinstitucionālās sadarbības sistēmas

izveide pakalpojumu nodrošināšanai un

attīstībai ģimenēm ar bērniem

2.4.3.1. Nakts patversmes izveidošana Smiltenes

novadā

2.4.3.2. Multifunkcionālā sociālās aprūpes un

sociālās rehabilitācijas centra attīstība

Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas ēkā

2.4.3.3. Sociālās aprūpes pakalpojumu

pilnveidošana cilvēkiem ar īpašajām

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests, NVO

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests,

sadarbībā ar citām

pašvaldībām

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests

Novada pašvaldība,

Bērnu un ģimenes

atbalsta centrs,

Bāriņtiesa, valsts

institūcijas

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests,

Izglītības iestāžu

atbalsta personāls,

Bāriņtiesa, NVO,

Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests, NVO

Novada pašvaldība,

Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca

Novada pašvaldība,

Sociālais dienests, NVO

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

novada iedzīvotājiem

Pastāvīgi PB, ESFL Izveidoti 5 jauni sociālās palīdzības atbalsta punkti.

Nodrošināta higiēnas un veļas mazgāšanas

pakalpojumu pieejamība visā novada teritorijā

Pastāvīgi PB, ESFL Izstrādātas un ieviestas sociālās rehabilitācijas

motivācijas programmas 6 mērķa grupām, lai

iedzīvotāju atgrieztu sabiedriskajā un darba dzīvē.

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidots pakalpojuma tīkls. Nodrošināti atbalsta

pasākumi ģimenēm ar bērniem, brīvā laika

pavadīšana, bērnu pieskatīšana, informācijas aprite,

speciālistu konsultācijas, apmācības.

Izveidotas atbalsta grupas.

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidots Audžu ģimeņu atbalsta centrs. Nodrošināta

apmācību un konsultāciju pieejamība.

Palielināts gultu skaits ilgstošās sociālās aprūpes

pakalpojumu sniegšanai.

2012-2014 PB, VB, ESFL Izveidota starpinstitucionālā sadarbības sistēma.

Uzlabota sociālo pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar

bērniem.

2013-2015 PB, VB, ESFL Izveidota nakts patversme, pilnveidoti sociālās

aprūpes pakalpojumi

2012-2018 PB, VB, ESFL Paplašināta ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība.

Izveidots dienas centrs pieaugušajiem.

Izveidots īslaicīgas sociālās aprūpes dienas centrs

2012-2018 PB, ESFL Uzlabota sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 14


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U2.4.4. Attīstīt

veselības

pakalpojumus

U3.1.1: Sekmēt

drošas un

kvalitatīvas

ceļu, ielu, ietvju,

stāvlaukumu

infrastruktūras

attīstību

vajadzībām

2.4.4.1. Nodrošināt veselības pakalpojumu

pieejamību un attīstību. Atbalstīt

privātprakšu izveidi

2.4.4.2. Feldšerpunktu pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Iegādāts speciāls transportlīdzeklis personu ar

īpašām vajadzībām pārvadāšanai.

Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, UB, VB, ESFL Uzlabota veselības pakalpojumu pieejamība un

pagastu pārvaldes, ārstu

kvalitāte visā novada teritorijā

privātprakses, SIA

„Smiltenes Sarkanā

krusa slimnīca

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

valsts institūcijas

VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA VIDE

RV3.1: ATTĪSTĪTA SATIKSMES UN SAKARU INFRASTRUKTŪRA

3.1.1.1. Smiltenes novada pašvaldības publisko Novada pašvaldība, 2012-2018 KF, ERAF, ESFL,

teritoriju apgaismojuma infrastruktūras pagastu pārvaldes,

PB, VB

atjaunošana

VAS Latvijas valsts ceļi

3.1.1.2. Smiltenes novada ceļu, satiksmes pārvadu Novada pašvaldība,

un tiltu infrastruktūras attīstība

pagastu pārvaldes, VAS

Latvijas valsts ceļi

2012-2014 PB, VB, ESFL Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Izveidots feldšerpunkts Variņu pagastā

2012-2018 KF, ERAF, ESFL,

PB, VB

Atjaunotas visas pašvaldības ielu un

laukumuapgaismojuma sistēmas. Modernizēts valsts,

vietējās nozīmes ceļu, novada apdzīvoto teritoriju

ielu, ciemu apgaismojums. Uzlabota satiksmes un

sabiedriskā drošība

Atjaunoti 3% pašvaldības ceļu gadā. Atjaunots vismaz

viens pašvaldības objekts (tilts) gadā. Uzlabota valsts,

vietējās nozīmes ceļu, tiltu, satiksmes pārvadu

infrastruktūra Smiltenes novada teritorijā, veicot

asfalta un grants seguma ceļu rekonstrukciju,

nodrošinot satiksmes drošību

3.1.1.3. Drošības uzlabošana Smiltenes novada VAS Latvijas valsts ceļi 2012-2018 ERAF, KF, VB Nodrošināta satiksmes drošība, uzlabota valsts ceļu

valsts ceļu posmos, apgaismojuma

un satiksmes pārvadu seguma kvalitāte un satiksmes

ieviešana ciemos, kurus šķērso valsts

organizācija, nodrošināts apgaismojums

galvenie autoceļi, „melno satiksmes

punktu” rekonstrukcija

3.1.1.4. Vidzemes šosejas A2 rekonstrukcija VAS Latvijas valsts ceļi 2012-2018 KF, ERAF, VB Aktīva līdzdalība valsts plānošanas pasākumos;

Rekonstruēti avārijas stāvoklī esošie posmi

3.1.1.5. Valsts ceļu kritisko ceļu posmu

rekonstrukcija

VAS Latvijas valsts ceļi 2012-2018 KF, ERAF, VB Aktīva līdzdalība valsts plānošanas pasākumos;

Rekonstruēti avārijas stāvoklī esošie posmi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 15


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U3.1.2: Veicināt

veloceliņu tīkla

attīstību novada

teritorijā

U3.1.3: Attīstīt

sakaru

infrastruktūru

un bezvadu

internetu un tā

kvalitāti visā

novadā

U3.1.4:

Pilnveidot

sabiedrisko

pārvadājumu

tīklu un

infrastruktūru

3.1.1.6.

U3.2.1:

Nodrošināt 3.2.1.1.

Smiltenes novada apdzīvoto vietu ielu

infrastruktūras attīstība

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

Saimnieciskās darbības

nodaļa

3.1.1.7 Video novērošanas kameru uzstādīšana Novada pašvaldība;

Smiltenes pilsētā drošības nolūkos pašvaldības policija

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi ESFL, PB, VB Atjaunoti 3% pašvaldības ielu gadā.Veikta Smiltenes

un novada ciemu ielu rekonstrukcija, atjaunojot

asfalta ceļu segumus, veicot grantēto ceļu segumu

asfaltēšanu, ierīkojot apgaismojuma sistēmu,

nodrošinot drošu satiksmi

2012-2013 PB, ESFL Kameru skaits dubultojams, Uzstādītas video

novērošanas kameras, uzlabota sabiedrības drošība

un sabiedriskā kārtība

3.1.2.1. Smiltenes velo celiņu maršrutu attīstības

koncepcijas izstrāde

Novada pašvaldība,

Attīstības un plānošanas

nodaļa

2013-2015 PB, ESFL Uzlabota gājēju, velobraucēju un autovadītāju

drošība Smiltenes novada apdzīvotās vietās,

samazināts ceļu satiksmes negadījumu skaits

3.1.2.2. Apgaismotu veloceliņu un ietvju izbūve Novada pašvaldība 2013-2018 PB Izbūvēts celiņš no Smiltenes uz Silvu

3.1.3.1. Interneta un mobilo sakaru pārklājuma

nodrošināšana visā Smiltenes novada

teritorijā

3.1.3.2. Pašvaldības sakaru infrastruktūras izveide –

publisko interneta pieejas nodrošināšanai

Smiltenes novada teritorijā

3.1.3.3. Pašvaldības sakaru tīkla izveide Smiltenē

(paralēli ielu rekonstrukcijas, u.c.

projektiem)

3.1.4.1. Autotransporta un autopārvadājumu

iepirkumu plānošana un infrastruktūras

uzlabošana sabiedriskā transporta

pakalpojumu pieejamībai

Ūdenssaimniecības attīstības projektu

izstrāde un ieviešana Smiltenes novadā

Interneta un mobilo

sakaru uzņēmumi

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Novada pašvaldība,

Saimnieciskā darbības

nodaļa,

Novada pašvaldība,

sadarbībā ar VPR un

citām pašvaldībām,

pasažieru pārvadāšanas

uzņēmumi

RV3.2.: SAKĀRTOTA VIDES INFRASTRUKTŪRA

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes, SIA”

2012-2018 UB Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva interneta un

mobilo sakaru operatoru darbība visā novada

teritorijā

2012-2018 PB Izveidoti 2 jauni interneta pieejas punkti,

modernizēta esošo interneta pieejas punktu

infrastruktūra

2012-2018 PB Izveidota pašvaldības sakaru infrastruktūra, uzlaboti

saistošie pakalpojumi

2012-2018 PB, ESFL Uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojuma

pieejamība un nodrošināta tā kvalitāte pasažieriem

ar īpašām vajadzībām, nodrošināta iespēja visiem

iedzīvotājiem nokļūt novada centrā, apmeklēt

izglītības iestādes, nokļūt darba vietās, valsts un

pašvaldību institūcijās ar sabiedrisko transportu,

uzlabota sabiedriskā transporta pakalpojumu

infrastruktūra

2012-2018 ERAF, PB, VB Veikta esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu

rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu izbūve 10

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 16


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

ūdenssaimniecī

bas un

kanalizācijas

sistēmu

attīstību

U3.2.2:

Labiekārtot

parku, skvēru,

kapsētu un

ūdeņu publiskās

zonas

3.2.2.1. Novada parku, skvēru, atpūtas vietu , t.sk.

pie ūdens, labiekārtošana

3.2.2.2. Smiltenes novada kapsētu labiekārtošana

un jaunas kapsētas izveide Smiltenē

3.2.2.3. Smiltenes novada hidrotehnisko un

meliorācijas būvju sakārtošanu

Smiltenes NKUP”,

saimnieciskās darbības

nodaļa

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa zemes īpašnieki,

Dabas aizsardzības

pārvalde;

SIA Smiltenes NKUP

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa, SIA Smiltenes

NKUP

ZM, Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

apdzīvotās vietās. Novada iedzīvotājiem nodrošināta

kvalitatīva un nepārtraukta ūdens piegāde,

notekūdeņu attīrīšana un novērsta gruntsūdeņu

piesārņošana

2012-2018 PB, ESFL, UB 2 labiekārtotas teritorijas gadā. Saglabāta ainaviskā

vide, nodrošinātas peldvietas un to labiekārtojums

atbilst drošības un sanitārajām normām, veicināta

teritorijas mērķtiecīga izmantošana un nodrošināta

tās pieejamība

2012-2018 PB Labiekārtotas esošās 4 kapsētas, ierīkota jauna

Smiltenes novada kapsēta, izstrādāti

apsaimniekošanas noteikumi, izveidota datu bāze,

norādes kapsētās

2012-2018 VB, PF Novada ezeru, ūdenstilpņu un hidrotehnisko būvju

apsaimniekošanas plāna izstrāde, nodrošināta ezeru,

ūdenstilpņu, hidrotehnisko būvju efektīva

izmantošana un apsaimniekošana, noteikti civilās

aizsardzības pasākumi sabiedrības drošībai

U3.2.3: 3.2.3.1. Vides aizsardzības prasībām atbilstošas Novada pašvaldība, 2012-2015 PB, ESFL , Izveidoti 30 ekopunkti, 1 ekolaukums,

Nodrošināt

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras pagastu pārvaldes, SIA

1kompostēšanas laukums; sekmēta savākto sadzīves

atkritumu

apsaimniekošan

as, šķirošanas

izveide, t.sk. eko punktu izveidošanaun

kompostēšanas laukuma izveide

„ZAAO”, SIA” Smiltenes

NKUP”

atkritumu pārstrāde, veicināta sabiedrības izpratne

par vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu

apsaimniekošanu

infrastruktūras

attīstību

3.2.3.2. Bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi Novada pašvaldība 2012-2014 PB, KF Pabeigti 2 bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi

U3.2.4:

Nodrošināt

centralizētās

siltumapgādes

3.2.4.1. Centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu

paplašināšana, videi draudzīga kurināmā

ieviešana

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa, komunālo

2012-2018 PB, VB, ESFL Pieslēgumu skaits palielinājies par 5%. Uzlabota

komunālo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte,

sekmēta videi draudzīga kurināmā ieviešana

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 17


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

sistēmas

attīstību

U3.3.1: Atjaunot

un izveidot

tūrisma un

aktīvās atpūtas

infrastruktūru

U3.3.2: Uzlabot

un attīstīt

sporta

infrastruktūru

un aprīkojumu

U3.3.3: Attīstīt

daudzfunkcionāl

o Tepera sporta

un atpūtas

kompleksu

3.2.4.2. Siltumuzskaites rādītāju sistēmas

pilnveidošana

3.3.1.1. Tūrisma un aktīvās atpūtas iespēju

infrastruktūras pilnveidošana, informācijas

pasākumi, t.sk. norāžu sistēmas,

informācijas stendu utml. pasākumi

3.3.1.2. Bērnu rotaļu laukumu izveide Smiltenē un

pagastu ciemos

3.3.1.3. Tūrisma, dažādu sporta un aktīvās atpūtas

trašu/taku izveide

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

pakalpojumu uzņēmumi

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

saimnieciskās darbības

nodaļa , SIA” Smiltenes

NKUP”

RV3.3.: LABIEKĀRTOTAS SABIEDRISKĀS NOZĪMES TERITORIJAS UN OBJEKTI

Novada pašvaldība,

Dabas aizsardzības

pārvalde, TIC, Latvijas

Valsts meži

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Pastāvīgi PB, UB Visiem Centarlizētajai siltumapgādei pieslēgtajiem

patērētājiem uzstādīti siltumskaitītāji. Samazināti

siltuma zudumi un kurināmā izlietojums, sekmēta

energoefektivitāte

2012–2018 PB, UB Uzstādīti 14 karšu stendi; Veikta tūrisma un aktīvās

atpūtas iespēju infrastruktūras pilnveidošana,

nodrošināta informācijas pieejamība par tūrisma

produktiem un pakalpojumiem

Novada pašvaldība, 2012–2015 PB Izveidoti 5 bērnu rotaļu laukumi; Izveidoti bērnu

pagastu pārvaldes, NVO

rotaļu laukumi un droša vide bērnu atpūtai un brīvā

laika pavadīšanai

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

uzņēmēji, NVO

2012–2015 PB, ESFL, UB Izveidotas 3 tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas takas

un trases, veicināts veselīgs dzīvesveids, nodrošināti

aktīvā tūrisma pakalpojumi novada iedzīvotājiem un

viesiem

3.3.2.1. Vispārizglītojošo skolu un sporta klubu Novada pašvaldība, 2012-2015 PB, VB, ESFL Rekonstruēti esošie un izveidoti jauni izglītības

sporta bāžu sakārtošana un attīstīšana, pagastu pārvaldes,

iestāžu sporta laukumi (5gab). Atjaunots sporta

sporta inventāra iegāde

sporta pārvalde

inventārs. Nodrošināta sporta mācību programmas

izpilde skolās, attīstīts veselīgs dzīvesveids

3.3.2.2. Aktīvās atpūtas un sporta laukumu Novada pašvaldība,

atjaunošana/ izveide pagastu centros pagastu pārvaldes,

sporta pārvalde, NVO

3.3.3.1. Tepera sporta kompleksa, stadiona, Novada pašvaldība,

stadiona servisa ēkas, ārējo inženiertīklu un sporta pārvalde

Tepera ezera hidrotehnisko būvju

rekonstrukcija

3.3.3.2. Tepera ezera Multifunkcionālas rekreatīvās Novada pašvaldība,

zonas renovācija un universālās trases sporta pārvalde

izbūve

2012-2015 PB. KKF Noplanētu laukumu izveide ar vienkāršu sporta

aprīkojumu Palsmanē, Blomē, Grundzālē, Variņos

2012-2016 PB, VB, ESFL Rekonstruēta sporta infrastruktūra (stadions),

nodrošināti sporta pasākumi

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidots sporta un atpūtas komplekss. Nodrošināta

sporta infrastruktūras attīstība, veselīga dzīvesveida

popularizēšana, iedzīvotāju, bērnu un jauniešu brīvā

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 18


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

laika saturīga pavadīšana, fizisko aktivitāšu iespējas

3.3.4.1. Kultūras pieminekļu un parku atjaunošana Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, VB, ESFL Izstrādāta kultūrvēsturisko objektu

U3.3.4: Sekmēt

un labiekārtošana

Kultūras pārvalde

apsaimniekošanas koncepcija,

kultūrvēsturisko

nodrošināta kultūrvēsturiskā objekta un

objektu

kultūrvēsturiski vērtīgas ainavas saglabāšana un

atjaunošanu un

kultūras tūrisma popularizēšana

uzturēšanu

3.3.4.2. Kalnamuižas teritorijas labiekārtošana Smiltenes tehnikums 2012-2018 VB, ERAF Labiekārtota teritorija

U3.3.5: Uzlabot

kultūras iestāžu

infrastruktūru

un tehnisko

aprīkojumu

3.3.5.1. Smiltenes novada tautas namu un kultūras

namu, brīvdabas estrāžu rekonstrukcija

3.3.5.2. Atbilstoša infrastruktūra kultūras pasākumu

norisei Bilskas ciemā

3.3.5.3. Smiltenes novada muzeja Mēru muižā

attīstība un akreditācija

3.3.5.4. Bibliotēku kā sociālā tīklojuma centru

infrastruktūras un aprīkojuma

pilnveidošana, atbilstoša infrastruktūra

Smiltenes novada bibliotēkai

Novada pašvaldība,

pagastu pārvaldes,

kultūras pārvalde

Novada pašvaldība,

pagasta pārvalde,

kultūras pārvalde

Novada pašvaldība, KM,

kultūras pārvalde

Novada pašvaldība, KM,

bibliotēka

2012-2018 PB, VB, ESFL Uzlabots kultūras iestāžu materiāltehniskais stāvoklis,

nodrošināta kvalitatīva infrastruktūra kultūras un

izglītības pasākumu rīkošanai

2012-2014 PB kultūrizglītības, kultūras pakalpojumu nodrošināšanai

iedzīvotājiem

2012-2018 PB, VB, ESFL Uzlabota infrastruktūra, radītas iespējas pašvaldības

kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un

kultūras tūrisma produktu veidošanai, veikta muzeja

akreditācija

2012-2018 PB, VB, ESFL Pilnveidots bibliotēku materiāltehniskais aprīkojums,

uzlabota infrastruktūra un atbilstošas telpas

Smiltenes novada bibliotēkai, pārējām bibliotēkām

(kopā 11 biblotēkās), nodrošināta informācijas

pieejamība, sniegts formālās, neformālās un

mūžizglītības atbalsts, sekmēta lasīšanas kultūras

veidošanu un tradīciju saglabāšana un kopienas

kultūrvēsturiskā mantojuma digitālā satura

veidošana un pieejamība, e-prasmju apguve

iedzīvotājiem

3.3.6.1. Mācību aprīkojuma atjaunošana dabas Novada pašvaldība, 2013-2015 PB, VB, ESFL, Atjaunots mācību aprīkojums dabas zinību kabinetos

U3.3.6: Uzlabot

izglītības iestāžu

infrastruktūru

un aprīkojumu

zinību kabinetos, izglītības iestāžu

informatizācija

Izglītības pārvalde,

izglītības iestādes

IZM

visās pamatskolās, veikta izglītības iestāžu

informatizācija, paaugstināta izglītības kvalitāte

novada izglītības iestādēs, sekmēta e-prasmju

apguve

3.3.6.2. Izglītības iestāžu mācību un internāta telpu Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, VB, ESFL Veikta izglītības iestāžu mācību un internāta telpu

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 19


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

rekonstrukcija, internātu izveide, izglītības

iestāžu teritoriju labiekārtošana

Izglītības pārvalde,

izglītības iestādes

3.3.6.3. Infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar Novada pašvaldība,

speciālām vajadzībām novada izglītības

iestādēs

Izglītības pārvalde,

izglītības iestādes

3.3.6.4. Telpu iegāde, renovācija un aprīkošana Novada pašvaldība

novada Jaunatnes centru izveidei

Izglītības pārvalde

3.3.6.5. Visiem Smiltenes Centra vidusskolas

audzēkņiem atbilstošu mācību telpu

nodrošināšana

3.3.6.6. Smiltenes Valsts tehnikuma- profesionālās

vidusskolas attīstība

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

rekonstrukcija (5 iestādēs), jaunu internātu izveide,

izglītības iestāžu teritoriju sakārtošana, sporta un

rotaļu laukumu labiekārtošana, izveidota sabiedrībai

droša vide

2012-2015 PB, VB, ESFL Veikta novada izglītības iestāžu pielāgošana

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām,

nodrošināta izglītības pakalpojumu pieejamība

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidoti novada Jaunatnes centri Smiltenē un

novada pagastu centros, sekmēta jauniešu iesaiste,

lietderīga brīvā laika pavadīšana, neformālā izglītība

2013-2018 ERAF, PB Visi Smiltenes Centra vidusskolas audzēkņi mācas

atbilstošās telpās

Smiltenes tehnikums 2012-2018 VB, ERAF,KPFI Īstenots rekonstrukcijas projekts

U3.3.7. Uzlabot

sociālo

pakalpojumu un

veselības

aprūpes

pakalpojumu

sniedzēju

infrastruktūru

un tehnisko

aprīkojumu

3.3.7.1. Sociālo pakalpojumu sniedzēju

infrastruktūras uzturēšana, rekonstrukcija

un energoefektivitātes paaugstināšana

3.3.7.2. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju

infrastruktūras uzturēšana, rekonstrukcija

un energoefektivitātes paaugstināšana

Novada pašvaldība,

sociālais dienests, SIA

„Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”,

Smiltenes novada Bērnu

un ģimenes atbalsta

centrs, NVO

Novada pašvaldība, SIA

„Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”,

pagastu pārvaldes, ārstu

privātprakses

2012-2018 PB, VB, ESFL, UB Nodrošināts un uzlabots sociālo pakalpojumu

sniedzēju infrastruktūras tehniskais stāvoklis,

paaugstināta energoefektivitāte, nodrošināts un

modernizēts tehniskais aprīkojums.

Rekonstruētas Smiltenes novada Bērnu un ģimenes

atbalsta centra telpas ilgstošās aprūpes pakalpojuma

sniegšanai bērniem (25 gultas vietas).

Rekonstruētas SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” telpas ilgstošās aprūpes pakalpojuma

sniegšanai pieaugušajiem (55 gultas vietas)

2012-2018 PB, VB, ESFL, UB Nodrošināts un uzlabots veselības pakalpojumu

sniedzēju infrastruktūras tehniskais stāvoklis,

paaugstināta energoefektivitāte, nodrošināts un

modernizēts tehniskais aprīkojums.

Uzlabota pieejamība (ierīkota uzbrauktuve un

pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām) veselības

aprūpes pakalpojumiem SIA „Smiltenes Sarkanā

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 20


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

U3.4.1: Veicināt

dzīvojamo māju

renovāciju,

energoefektivitā

ti un

būvniecību

U3.4.2:

Organizēt

sociālā

dzīvojamā

fonda izveidi

Izpildes

termiņš vai

periods

RV3.4.: PIEEJAMI MĀJOKĻI

3.4.1.1. Pašvaldības dzīvojamo māju energoaudits Novada pašvaldība,

komunālo pakalpojumu

uzņēmumi; īpašnieki

3.4.1.2. Pašvaldības dzīvojamo māju renovācija Novada pašvaldība,

komunālo pakalpojumu

uzņēmumi; īpašnieki

3.4.1.3. Dienesta viesnīcu/dzīvokļu izveide, nomas

dzīvokļu izveide

3.4.1.4. Atbalsts Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu

teritoriju labiekārtošanai

3.4.1.5. Elektrības pieslēgumu nodrošināšana

mājokļiem

3.4.2.1. Dzīvokļu iegāde sociālā dzīvojamā fonda

izveidošanai

3.4.2.2. Sociālo dzīvokļu izveide Novada pašvaldība,

sociālie dienesti

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

krusta slimnīcā”. Veikti siltināšanas darbi

ambulatorās daļas telpām.

Izveidots un aprīkots feldšeru punkts Variņu pagastā

2012-2018 PB, VB, KF, KPFI Veikts energoaudits visās pašvaldības dzīvojamajās

mājās

2013-2018 PB, VB, KF, KPFI Veikta pašvaldības dzīvojamo māju renovācija un

energoefektivitātes pasākumi, samazinātas

energoizmaksas, sekmēta dzīvojamā fonda atbilstība

vides prasībām

Novada pašvaldība 2012-2018 PB Izveidoti pašvaldības īpašumā esošie

dzīvokļi/dienesta viesnīca un nomas dzīvokļi jauno

speciālistu, novadā nepieciešamo speciālistu

piesaistei cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai

Novada pašvaldība, 2012-2018 Labiekārtota daudzdzīvokļu namu teritorijas

komunālo pakalpojumu

uzņēmumi; īpašnieki

Latvenergo 2012-2018 Latvenergo, Aktīva līdzdalība valsts plānošanas pasākumos.

privātie īpašnieki visām mājsaimniecībām pieejama elektrība

Novada pašvaldība 2012-2014 PB Veikta dzīvokļu iegāde pašvaldības īpašumā sociālā

dzīvojamā fonda izveidošanai

2012-2014 PB, ESFL Izveidots sociālo dzīvokļu fonds novada

maznodrošinātajiem un citu sociāli mazaizsargāto

grupu iedzīvotājiem

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 21


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

2. INVESTĪCIJU PLĀNS

Projekta nosaukums

1. Novada ilgtermiņa stratēģijas

izstrāde

2. Smiltenes novada pašvaldības

pārvaldes institūciju kapacitātes

stiprināšana

3. Iedzīvotāju apmierinātības

novērtējums

4. Komunālo pakalpojumu

organizatoriskās sistēmas

pilnveide

5. Vienas pieturas aģentūras

principa ieviešana pakalpojumu

jomā

6. Interaktīvo pašvaldības

informācijas punktu izveidošana

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN LĪDZDALĪBA

Projekta

ieviešanas

laiks

RV1.1: UZLABOTA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U1.1.1 2.,3. 5000

2012-2013 Izstrādāta stratēģija

5000

U1.1.1 3.,5.,6.,7.,9., 11462 11462 2012-2014 Projektu vadībā apmācīti 42

10.

darbinieki (pašvaldība un

iestādes)

U1.1.1 2.,5.,6.,12., 3000 3000 2012-2014 3 aptaujas, pozitīvākas

7.,9.14.

tendences

U1.1.1 12. 20000 20000 2012-2014 Vienota uzņēmuma

veidošana, īpašuma

novērtēšana

U1.1.1 6.,7.,9.,10. 20000 20000 2012-2014* Pilnveidotas un uzlabotas

elektroniskās dokumentu

vadības sistēmas, kvalitatīva

un operatīva informācijas un

dokumentu aprite pašvaldības

iestādēs un uzņēmumos,

samazināts papīra formātā

izmantoto dokumentu apjoms

U1.1.1 5.,7.,9.,11. 30000

2013-2015* Katrā teritoriālā vienībā

izveidots informācijas punkts,

24000 6000

kopā 9 novada teritorijā

VARAM

Partneri

Biedrības, pagastu

pārvaldes

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 22


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

7. Iedzīvotāju e-prasmju

pilnveidošana

8. Novada un pagastu mājas lapu

pilnveidošana

9. Pilnveidoti pakalpojumu apraksti,

E-pakalpojumu izstrāde, E-

pakalpojumu funkcijas ieviešana

novada interneta mājas lapā

sasaistē ar www.latvija.lv

10. Programmatūras izstrāde un

infrastruktūras izveide

elektroniskai dokumentu apritei

11. Pašvaldības datortehnikas

modernizācija

12. Kvalitātes vadības sistēmas

izstrāde, ieviešana pašvaldībā un

pašvaldības iestādēs

13. Pašvaldības sadarbības tīklu

pilnveide

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U1.1.1 6.,9.,11.,8. 20000

4000 2012-2014 Katrā pagastā gada laikā tiek

organizētas apmācības, kopā

16000

18 mācību kursi gadā

U1.1.2 3.,5.,9.11. 10000 10000 2012-2014 Pilnveidotas pašvaldības mājas

lapas, pieaudzis apmeklētāju

skaits, palielinās informācijas

ievietošanas biežums

U1.1.2 5.,7.,8.,10.,11.,

45.,46.,12.,

500 500 2012-2014 Pilnveidoti pakalpojumu

apraksti, e-pakalpojumi, e-

pakalpojumu apraksti 85% ir

izveidoti

U1.1.2 9.,11.,12.,5. 5000 5000 2012-2014 Izstrādāta un ieviesta vienota

dokumentu aprites

programmatūra, veikta

pašvaldības dokumentu

digitalizācija; Pašvaldības

darbinieku un speciālistu

apmācība

U1.1.2 10.,9.,8. 30000 24000 6000 2012-2014 Pašvaldībā un iestādēs,

izņemot izglītības iestādes,

50% nomainīta tehnika

U1.1.3 9.,10.,11.,5.,2. 15000 15000 2012-2014*

Izstrādāta un ieviesta vienota

kvalitātes vadības sistēma

U1.1.3 9., 24.-28. 15000 15000 2012-2014 Noslēgts sadarbības tīkla viens

līgums

Partneri

Biedrības, pagastu

pārvaldes,

Lattelekom

Pagastu pārvaldes,

TIC

Valsts iestādes

Pašvaldības

iestādes

Sadraudzības

pilsētu pašvaldības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 23


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

14. Pašvaldības darbinieku apmācība U1.1.3 3.,5. 10000 10000 2013-2015 Vispārējās apmācības darba

efektivitātes rādītāju

uzlabošanai, iedzīvotāju

apmierinātības novērtējums

par pašvaldībās sniegto

pakalpojumu kvalitāti

15. Teritorijas plānojuma izstrāde U1.1.1 1. 18000 18000 2014-2018 Izstrādāts teritorijas

plānojums, dažādu teritoriju

detālplāni, lokālplānojumi

16. Tūrisma informācijas centra telpu

remonts

17. Uzņēmējdarbības popularizēšanas

plāns

18. Uzņēmējdarbības konsultāciju

centra funkciju nodrošināšana

RV1.2: SEKMĒT UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBU UN INOVĀCIJAS

U1.2.1 18. 5000 5000 2012-2013

Atbilstošas un pieejamas

telpas klientu apkalpošanai

U1.2.1 18., 24.-28. 15000 12000 3000 2012-2014 Uzņēmēju mājas lapas

pilnveide pašvaldības mājas

lapā, vietējo, kaimiņu u.c.

uzņēmēju dienas reizi gadā,

uzņēmēju iesaiste novada

svētkos, vietējo ražotāju

(amatnieku, lauksaimnieku), 4

gadatirgi gadā

U1.2.1 24.-28. 30000 24000 6000 2013-2015* Nodrošināta telpu un

speciālistu pieejamība

uzņēmējdarbības konsultāciju

sniegšanai

Partneri

Biedrības, uzņēmēji

Biedrības, uzņēmēji

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 24


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

19. Tūrisma stratēģijas izstrāde,

īstenošana

20. Novada mārketinga plāna

izstrāde, t.sk. novada zīmola

izstrāde

21. Finanšu-ekonomiskā pamatojuma

un iepirkuma dokumentācijas

izstrāde

22. Sadarbība ar Smiltenes

tehnikumu, izglītības iestādēm

izglītības programmu izstrādē,

prakses vietu nodrošināšanā

23. Industriālo teritoriju attīstība un

izveide

24. Pašvaldības īpašumu

inventarizācija, apsaimniekošanas

koncepcijas izstrāde

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U1.2.2 17.,24.-28., 20. 20000 16000 4000 2012-2014 Izstrādāta novada teritorijas

tūrisma attīstības stratēģija,

mārketinga pasākumu plāns

U1.2.2 19.,24.-28. 30000 24000 6000 2012-2014* Izstrādāts novada mārketinga

plāns, latviskās identitātes

zīmols, simboli, suvenīri, logo,

iespieddarbi utt.

U1.2.3 23. 20000 4000 2012-2014* Vienam projektam izstrādāts

FEP un iepirkuma

dokumentācija

U1.2.4 18.,23.,25.,26. 2000 1500 500 2012-2018 Konsultatīvo padomju izveide,

prakses vietu nodrošināšana

U1.2.3 22.,20. 120000 100000 20000 2012-2018* Izveidota industriālā teritorija,

veikta jauno uzņēmēju

piesaiste

U1.2.1 199.,200.,201. 2000 2000 2012-2013 Interneta operatoru torņu,

infrastruktūras uzstādīšanai,

derīgo izrakteņu izpētei u.c.

uzņēmējdarbības jomām

Partneri

TAVA, Vidzemes

reģions, kaimiņu

novadu

pašvaldības,

Vidzemes

Augstskola, TIC

Vidzemes reģions,

kaimiņu novadu

pašvaldības,

Vidzemes

Augstskola, TIC

Biedrības, uzņēmēji

NVO, uzņēmēji

Pakalpojumu

sniedzēji

RV1.3: ATTĪSTĪTA SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN PLAŠA SADARBĪBA

25. Iekļaušanās sadarbības pilsētu U1.3.3 20. 18000 14400 3600 2012-2014 10 pasākumi gadā Sadraudzības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 25


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

tīklos (pārrobežu, Twining, EK

programmas, jauniešu u.c.

tematiskās sadarbības)

26. Iesaistīšanās konsultatīvo trīspušu

padomju darbībā vietējā līmenī

27. Uzņēmēju dienu, diskusiju

organizēšana

28. Atbalsts Leader un citu vietējo

iniciatīvu projektu realizāciju

29. Mājražošanas un amatniecības

attīstība

30. Plenēru organizēšana par

Vidzemes dabas vērtībām,

raksturīgo dabas un kultūrvides

ainavu

31. Sabiedrības informēšanas

kampaņa

32. Energoaudits pašvaldības

nedzīvojamām ēkām

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

pilsētu pašvaldības

U1.3.1 17.,18.,22 5000 4000 1000 2012-2018 Izveidota vismaz viena Biedrības, LDDK,

padome

uzņēmēji

U1.3.1 17.,18.,20.,22.,2 7000 7000 2012-2018 Vismaz 1 mēnesī organizēts Biedrības, LDDK,

5.

pasākums ar uzņēmēju uzņēmēji

piedalīšanos

U1.3.2 17.,18.,20.,22.,2 95000 80000 15000 2012-2018 Atbalstītas 10 iniciatīvas gadā Biedrības

5

U1.3.2 17.,18.,20.,22.,2

5

70000 70000 2012-2018* Atbalstīti 7 attīstības projekti

gadā, attīstīta amatniecība,

mājražošanas produkcija

RV1.4: DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪBA

Biedrības, LAD

U1.4.1 30. 10000 8000 2000 2013-2014 Viens plenērs gadā Arhitekti, mākslas

skolas,

lauksaimnieki,

biedrības, Lauku

konsultanti u.c.

U1.4.1 29. 6000 1200 4800 2012-2014 Plenēru rezultāti mājas lapā,

laikrakstā, bukleti

U1.4.2 20000 20000 2012-2014 100% pašvaldības ēkām

(izņemot tehniskās telpas un

tml.)

Dabas aizsardzības

pārvalde, Vides

pārvalde

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 26


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

33. Katlu māju atjaunošana pagastu

izglītības iestādēs

34. Palsmanes centra katlu mājas

rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U1.4.2 60000 48000 12000 2012-2014 Skola Launkalnes pagastā,

Grundzāles skolā, Bilskas

pamatskolā

U1.4.2 15000 15000 2012-2014 Veikta katlu mājas

rekonstrukcija, uzstādīti jauni

katli,

nodrošināta

energotaupīga apkure,

atjaunojamo

izmantošana

35. Zivju resursu pavairošana U1.4.1 29. 5000 2000 3000 2013-2014 Veikta zivju resursu

pavairošana pašvaldības

ūdenstilpnēs

36. Pašvaldības nedzīvojamo ēku

energoefektivitātes uzlabošana

37. Semināri par energoefektīvu un

atjaunojamo energoresursu

izmantošanu

energoresursu

U1.4.2 31. 2380000 1904000 476000 2012-2018* Vismaz 3 ēkām veikti

energoefektivitātes pasākumi

U1.4.2 29.,31. 12000 12000 2012-2018 Vismaz 4 semināri gadā NVO; KPFI

VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

RV2.1: KVALITATĪVI UN PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS PAKLPOJUMI MŪŽA GARUMĀ

38. Bērnu rotaļu un attīstības centra

izveide

U2.1.1 12000 10000 2000 2013-2014 Izveidots centrs, nodrošināts

pakalpojums

Biedrības, izglītības

pārvalde

39. Smiltenes novada izglītības U2.1.2 3500 2800 700 2012-2013 Atspoguļots novada Biedrības

attīstības koncepcijas izstrāde

redzējums par izglītības

iestāžu attīstību 7 gadu un

ilgākā periodā

40. Skolēnu diennakts centra „Pūce” U2.1.1 10 000 8000 2 000 2012-2014 Telpu izbūve, pakalpojuma Izglītības pārvalde

Partneri

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 27


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

izveide Launkalnes pamatskolā

nodrošināšana

41. Pirmsskolas izglītības pieejamības U2.1.1 151200 151200 2012-2014 Izveidotas divas PII grupas,

nodrošināšana

nav rindas bērniem virs 1,5

gadu vecuma

42. Jauniešu un skolēnu nometņu U2.1.2 4500 3600 900 2012-2014 Organizētas 3 tematiskās

organizēšana

nometnes, akcentējot darba

un amatu prasmes, jaunrades

attīstību, uzņēmējdarbības

garu

43. Brīvprātīgā darba aktivitāšu U2.1.2 10000 8500 1500 2012-2014 2 projekti gadā, iesaistīti

popularizēšana

jaunieši, popularizēts

brīvprātīgais darbs

44. Jauniešu centru izveide U2.1.2 15000 12000 3000 2012-2014 Izveidoti jauniešu centri 3

novada ciemos, nodrošināts

aprīkojums un jaunatnes

darba speciālists

45. Kultūrvēsturiskā un literārā U2.1.6 2500 500 2000 2012-2014 Novada kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšanai

mantojuma apkopošana,

digitalizācija, pieejamības

nodrošināšana

un

popularizēšana, izstāžu

organizēšana

46. Bibliotēkas pakalpojumu U2.1.6 7.,9.,46., 4500 4000 500 2012-2014 Mūžizglītības, iedzīvotājiem

paplašināšana

jaunu prasmju apguves vieta

47. Bibliotēkas pakalpojumu U2.1.6 7.,9.,46., 3000 3000 2012-2015 Apmācīti bibliotēkas

pilnveidošana e-pakalpojumu

darbinieki jaunām prasmēm

pieejamībai

Partneri

Izglītības pārvalde

Biedrības

Biedrības

Biedrības, pagastu

pārvaldes

Biedrības, KM

Biedrības, KM

Biedrības, KM

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 28


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

48. Profesionālās ievirzes apmācībām

nepieciešamā Inventāra iegāde

49. Jaunu interešu izglītības

programmu ieviešana

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

U2.1.4 48.,51., 10000 8500 1500 2012-2015 Iegādāts aprīkojums Izglītības iestādes,

Biedrības

U2.1.2 52.,53. 4500 2800 700 1000 2012-2018 Jaunas interešu izglītības Biedrības,

programmas, mācot bērniem amatnieki,

seno amatu prasmes, tehnisko uzņēmēji

jaunradi

Apmācību

mūžizglītības programmās uzņēmumi

U2.1.3 49. 1000 1000 2012-2018 Izstrādātas jaunas vismaz 2 NVA, Izglītības

mūžizglītības programmas, iestādes, apmācības

palielināts

iesaistīto uzņēmumi,

iedzīvotāju skaits līdz 15% biedrības

U2.1.4 48.,158. 8000 5000 500 2500 2012-2018 Ieviesta vismaz 1 apmācības IZM

metode izglītības iestādēs,

apmācīto skolēnu skaits

50. Mūžizglītības centra izveide U2.1.3 50. 7200 7200 2012-2018* Palielinās dalībnieku skaits

51. Mūžizglītības programmu

piedāvājums iedzīvotājiem

52. Inovatīvu apmācību metožu

ieviešana

53. Amatniecības kā interešu izglītība

profesionālās ievirzes apmācības

ieviešana

U2.1.4 28. 4000 3500 500 2012-2018 Amatniecības apmācības

programmas izstrāde un

ieviešana

54. Jaunatnes darbinieku apmācība U2.1.5 4000 3500 500 2012-2018 Trīs apmācības gadā, apmācīti

vismaz 3 darbinieki, apgūtas

inovatīvas prasmes darbam ar

jaunatni

55. Inovatīvu formu un satura

pasākumu, apmācību un

pieredzes apmaiņas organizēšana

pedagogiem

U2.1.5 48.-52. 4000 3500 500 2012-2018 Vismaz 4 kursi gadā, apgūtas

jaunas metodes darbā ar

audzēkņiem, pilnveidotas

pedagogu prasmes un

zināšanas formālajā un

Biedrības,

Smiltenes

Tehnikums

IZM, biedrības,

apmācību centri,

augstskolas

IZM, biedrības,

apmācību centri,

augstskolas

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 29


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

neformālajā izglītība,

paaugstināta motivācija

RV2.2: ATPAZĪSTAMI SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PAKALPOJUMI

56. Pilnveidot sporta pasākumus U2.2.1 56.-61.,148. 25000 20000 5000 2012-2014 Katru gadu klāt vismaz 1 jauns

pasākums. Popularizēti sporta

pasākumi, veselīgs dzīvesveids

57. Sporta klubu atbalsts U2.2.1 57.,58.,61.,148. 20000 20000 2012-2014 Gadā atbalstīti vismaz 5

sporta klubi

58. Sporta metodikas un izglītības

attīstība

U2.2.1 55.,56. 15000 12000 3000 2012-2014 Jaunu metožu ieviešana

sporta nodarbībās un

treniņos, aktīva dzīvesveida

piedāvājums iedzīvotājiem

59. Sportistu atbalsts U2.2.2 61. 5000 5000 2012-2014 Gadā atbalstīti vidēji 5

sportisti

60. Regulāru sporta pasākumu U2.2.1 56.,148. 40000 40000 2012-2018 Organizēti vietējie čempionāti;

organizēšana

regulāri sporta pasākumi

61. Novada sporta svētki U2.2.1 56.,,148. 7000 7000 2012-2018 Katru gadu organizēti sporta

svētki

62. Nodrošināt finansējumu treniņu U2.2.2 58. 10000 10000 2012-2018 Treniņi un sacensības, vismaz

organizācijai un sacensību

4 reizes mēnesī katrā klubā,

apmeklēšanai

piesaistīti jaunieši

63.

Tautas seno amatu centra izveide

Smiltenes tehnikumā

RV2.3: RADOŠI UN DAUDZVEIDĪGI KULTŪRAS PAKALPOJUMI

U2.3.1 64.,28. 20000 16000 4 000 2012-2014 Maizes cepšanas amatu

prasmes saglabāšana un

attīstība, kokapstrāde centra

attīstība amatu apguvei,

Partneri

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde

Sporta klubi

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde

Sporta pārvalde

Sporta klubi; Sporta

pārvalde

Biedrības, uzņēmēji

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 30


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

64. Vidzemes tautas daiļamata

meistaru centra pilnveidošana un

radošo darbnīcu izveide

65. Tautas mākslas meistaru ikgadējās

izstādes pilsētā un pagastos

66. Veicināt tradīciju saglabāšanu un

pārmantojamību

67. Novada literatūras izpēte un

popularizēšana

68. Attīstīt amatniecību un

tradicionālo lauku viensētas

dzīvesveidu, mājražošanu

69. Folkloras kopu, teātru, koru, deju

kolektīvu atbalsts, tradicionālās

mākslas kolektīvi

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

darbgaldu un aprīkojuma

iegāde, tematiskie pasākumi

U2.3.1 64. 28000 22400 5600 2013-2014* 4 radošās darbnīcas gadā,

darbu izstādes, jauniešu

piesaiste tradīciju izzināšanai

– vismaz 5 jaunieši mēnesī

U2.3.2 62.,63. 3000 3000 2012-2016 10 pasākumi gadā, piesaistīti

apmeklētāji no kaimiņu

pašvaldībām

U2.3.1 62.-64. 20000 16000 4000 2012-2018 Tradīciju un amatu izpēte,

sabiedrības iesaiste tautas

mākslā un tautas mākslas

popularizēšana (informatīvie

pasākumi, izstrādātas izpētes,

iesniegtie projekti)

U2.3.1 65. 25000 20000 5000 2012-2018 Iespieddarbi un novada

literatūras popularizēšana,

novada tematiskie pasākumi

bibliotēkās, vismaz 2 reizes

gadā katrā bibliotēkā

U2.3.1 28.,64.,65. 15000 12000 3000 2012-2018 Amatnieku, mājražotāju skaita

pieaugums, izstāžu, zaļo

tirdziņu skaits – vismaz 4 gadā

U2.3.3 69. 100000 80000 20000 2012-2018 Tautas tērpi, diriģenti, vadītāji,

dziesmu un deju svētku

procesa nodrošināšana,

mūzikas instrumenti utt.

Partneri

Biedrības

Biedrības

Biedrības

Biedrības

Biedrības

Biedrības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 31


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

70. Kultūras namu un klubu

aprīkojuma atjaunošana

71. Kinoteātra aprīkojuma

modernizēšana

72.

Lietišķās mākslas studijas attīstība

73. Sociālo pakalpojumu attīstības

koncepcijas izstrāde

74. Sociālās palīdzības atbalsta

punktu izveide

75. Sociālās rehabilitācijas motivācijas

programmu izstrāde dažādām

mērķa grupām

76. Starpinstitucionālās sadarbības

sistēmas izveide pakalpojumu

sniegšanai ģimenēm ar bērniem

77. Nakts patversmes izveidošana

Smiltenes novadā

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U2.3.2 68.,65. 40000 34000 6000 2012-2018 Apskaņošanas, gaismu

aparatūras atjaunošana, u.c. 7

iestādēs

U2.3.2 69. 60000 0 60000 2013-2014* Atjaunota kinoteātra darbība

U2.3.1 64.6,5. 180000 100

000

80000 2013-2016* Mākslas studijas telpu

rekonstrukcija, amatu

apmācības aprīkojuma iegāde

RV2.4: ATTĪSTĪTI UN PIEEJAMI VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI

U2.4.1 73.-84. 2000 1000 1000 2012-2013 Izstrādāta sociālo

pakalpojumu attīstības

koncepcija

U2.4.1 74.,75. 30000 21000 9000 2012-2014 Izveidoti sociālās palīdzības

atbalsta punkti Bilskas,

Brantu,

Grundzāles,

Launkalnes, un Variņu

pagastos. Visā novada

teritorijā pieejami higiēnas un

veļas mazgāšanas pakalpojumi

U2.4.1 73.,75. 6000 4200 1800 2012-2014 Nodrošinātas motivācijas

programmas 6 mērķa grupām

Biedrības

Partneri

Novada pašvaldība,

NVO

Novada pašvaldība,

NVO

Novada pašvaldība,

NVO

U2.4.2 73.,77.,80.-84. 10000 5000 10000 2012-2014 Izveidota sadarbības sistēma Novada pašvaldība,

NVO, valsts iestādes

U2.4.3 74., 30000 6000 24000 2013-2015* Nodrošināts nakts patversmes

pakalpojums ar 10

Novada pašvaldība,

NVO

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 32


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

78. Sociālās aprūpes mobilās brigādes

izveidošana

79. Smiltenes novada pašvaldības

sociālā dienesta darbinieku,

bāriņtiesas darbinieku un

izglītības iestāžu atbalsta

personāla kapacitātes celšana

80. Alternatīvo sociālo pakalpojumu

tīkla izveide ģimenēm ar bērniem

Smiltenes novadā

81. Smiltenes novada Bērnu un

ģimenes atbalsta centra

pakalpojumu paplašināšana

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

gultasvietām (5 sievietēm, 5

vīriešiem)

U2.4.1 74. 100800 50400 50400 2012-2018* Pieejams mobilās brigādes

sociālās aprūpes

pakalpojums, izveidota

sociālās aprūpes mobilā

brigāde

U2.4.1 74.,79.,80.,81.- 18000 12600 5400 2012-2018 Nodrošinātas supervīzijas un

84.

apmācības 30 darbiniekiem

U2.4.2 78.,74.,75. 10000 5000 10000 2012-2018 Izveidots alternatīvo sociālo

pakalpojumu tīkls Smiltenes

novadā.

Apmācīti 11 darbinieki.

Izveidotas atbalsta grupas.

Tiek sniegti atbalsta

pakalpojumi mērķa grupām

U2.4.2 79.,78. 15000 7500 15000 2012-2018 Izveidots Audžu ģimeņu

atbalsta centrs apmācību un

konsultāciju nodrošināšanai

U2.4.3 74.,78.

5000 5000 2012-2018

Partneri

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība,

Bērnu un ģimenes

atbalsta centrs

Novada pašvaldība,

NVO, valsts iestādes

82.

Novada pašvaldība,

Īslaicīgas sociālās aprūpes dienas

centra izveide Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīcā

10000

Nodrošināti īslaicīgās sociālās

aprūpes pakalpojumi

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

83. Speciālistu konsultācijas un U2.4.1 74.,78. 20000 16000 4000 2014-2017 Nodrošināti pakalpojumi, Novada pašvaldība,

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 33


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

atbalsts cilvēkiem ar atkarībām cilvēkiem ar atkarībām,

izveidotas pašpalīdzības un

atbalsta grupas, popularizēts

veselīgs dzīvesveids,

izstrādātas un piedāvātas

motivācijas programmas

84. Sociālās rehabilitācijas

nodrošināšana personām ar

īpašām vajadzībām

85. Transporta iegāde personu ar

funkcionāliem traucējumiem

pārvadāšanai

86. Smiltenes novada pašvaldības

publisko teritoriju apgaismojuma

infrastruktūras atjaunošana

U2.4.1 74.,78. 11000 8000 3000 2014-2018 Izveidots dienas centrs 1

algotu speciālistu sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu

sniegšanai pieaugušajiem.

Izstrādātās un pieejamas

rehabilitācijas terapijas -

darba, mākslas, mūzikas, u.c.

U2.4.3 74.,77. 20000 10000 10000 2014-2018 Iegādāts 1 transportlīdzeklis

personu ar funkcionālajiem

traucējumiem pārvietošanai

VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA VIDE

RV3.1: ATTĪSTĪTA SATIKSMES UN SAKARU INFRASTRUKTŪRA

U3.1.1 87.

Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

52000 31000 21000 2012 Bilskas centra teritorija;

Bilskas pagasta autoceļš

„Tautas nams – Ziediņi” un

Jaunā iela; Blomes

pamatskolas teritorija;

Grundzāles kluba teritorija;

Palsmanes PII teritorija un

Ezera iela; Smiltenes pilsētas

Abulas iela; Smiltenes pilsētas

Partneri

NVO

Novada pašvaldība

Novada pašvaldība

Pagastu pārvaldes

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 34


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

87.

Projekta nosaukums

Smiltenes pilsētas Peldu ielas

apgaismojuma rekonstrukcija (no

Avotu līdz Dakteru ielai)

88. Smiltenes novada pašvaldības ceļu

rekonstrukcija

89. Ietvju, veloceliņa un

apgaismojuma ierīkošana Silvas

ciems – Smiltenes pilsēta

90. Brutuļu bezmaksas interneta

punkta izveide

91. Smiltenes pilsētas Lielās, Mazā

dārza, Druvas, Podnieku, Kapu,

Kalēju ielu apgaismojuma

rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Vaļņu iela, nodrošināta

satiksmes drošība, teritoriju

pieejamība

17000 17000 2012 Apgaismojuma ierīkošana,

drošas

satiksmes

nodrošināšana, energoresursu

taupība

U3.1.1 946707 698390 248317 2012-2013 Pašvaldības ceļu un ielu 11 km

rekonstrukcija pagastos

U3.1.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

250000 200000 50000 2013-2014* 3 km veikta ietves un

veloceliņa ar izgaismojumu

izbūve, nodrošinot drošu

gājēju un braucēju satiksmi.

U3.1.3 45.,46. 10000 8000 2000 2013-2014 Izveidots interneta pieejas

punkts,

nodrošināts

pakalpojums, pielāgotas

telpas

U3.1.1 Sasaiste ar 2017- 32000 32000 2012-2013 Apgaismojuma ierīkošana,

2013.plānošanas

drošas

satiksmes

periodā

nodrošināšana, energoresursu

īstenotajiem

taupība

pilsētvides

projektiem

Partneri

AS ST

Latvijas Valsts ceļi

Biedrības, uzņēmēji

AS ST

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 35


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

92. Valkas ielas un Tilta rekonstrukcija U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

93. Brantu pagasta Vidzemes ciema

ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

94. Izstrādāt Smiltenes velo celiņu

maršrutu attīstības koncepciju ar

skicēm

95. Ielu kompleksās rekonstrukcijas

projekti (Abulas ielas un Gaujas,

Audēju, Vaļnu ielu posmi), t.sk.

gājēju tilts

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

U3.1.2 88.

Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

590000 501441 88559 2012-2014 Veikta satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

17000 13600 3400 2013-2014* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana,

nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi. (Ezera iela)

18000 3000 15000 2013-2014* Izstrādāta koncepcija,

tehniskais projekts

1769047 1 503

690

265357 2012-2015 Veikta satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

Partneri

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 36


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

96. Novēŗošanas kameru uzstādīšana

Smiltenes pilsētā drošības nolūkos

97. Pašvaldības satiksmes pārvadu un

tiltu rekonstrukcija Smiltenes

novadā

98. Pašvaldības sakaru infrastruktūras

izveide

99. Smiltenes pagasta Kalnamuižas,

Kamaldiņas, Ilgu un Brutuļu ciema

ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U3.1.1 106. 10000 8000 2000 2012-2018 Uzstādīta videonovērošana,

nodrošināta sabiedriskās

drošības uzraudzība

U3.1.1 Sasaiste ar 2017- 200000 160000 40000 2012-2018* 6 tiltu rekonstrukcija – 2 tilti

2013.plānošanas

Brantu pagastā Skujas-Vilku

periodā

purva tilts, Kazauču-Stariņu

īstenotajiem

tilts, 1 Blomes pagastā tilts

pilsētvides

pār Abulu, 1 Bilskas pagastā

projektiem

Airītes tilts, 1 Grundzāles

pagastā Sijāru tilts, 1

Palsmanes pagastā – Rauzas

tilts

U3.1.3 45.,46.

Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

40000 40000 2013-2018* Pazemes sakaru

infrastruktūras izbūve

Smiltenes pilsētā

170000 136000 34000 2013-2014* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana,

nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju

satiksmi.

Partneri

Latvijas Valsts ceļi

Interneta sakaru

uzņēmumi

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 37


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

100. Smiltenes pilsētas Raiņa ielas

kompleksā rekonstrukcija (posms

no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai)

101. Ietvju/veloceliņu izbūve (Dakteru

iela, Raiņa, Dārza iela, u.c. uz

Vidzemi, uz Kalnamuižu)

102. Blomes ciema ielu rekonstrukcija

un apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

U3.1.2 99.

Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

(Apgaismojums Kalnamuižas

Līgo ielā un Brutuļu ciema

Brutuļu ielā; Ilgas iela,

Kamaldiņas iela)

900000 72000 18000 2013-2015* Virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi

120000 90000 30000 2013-2015* Veikta veloceliņu un gājēju

celiņu izbūve, nodrošināta

satiksmes dalībnieku drošība

U3.1.1 85000 68000 17000 2013-2017* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, grants seguma

uzbēršana,

nomaļu

uzpildīšana virsmas apstrāde,

asfaltēšana, nomaļu

uzpildīšana. Tiek veikta

satiksmes

pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

Partneri

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 38


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

103. Launkalnes pagasta Silvas un

Launkalnes ciema ielu

rekonstrukcija un apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

104. Bilskas pagasta Bilskas ciema un

Mēru ciema ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

105. Palsmanes pagasta Palsmanes

ciema ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

satiksmi. (Krasta iela, Dārza

iela)

170000 136000 34000 2013-2017* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana,

nomaļu

uzpildīšana, ietvju un

apgaismojuma izbūve. Veikta

satiksmes

pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi. (Silvas iela Silvā, Līvu

iela Launkalnē)

U3.1.1 170000 136000 34000 2013-2017* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana,

nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi. (Kultūras,

Saules, Zvaigžņu ielas Bilskā;

Egļu iela, Ozolu iela Mēros)

U3.1.1 170000 136000 34000 2013-2017* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana,

nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

Partneri

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 39


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

106. Kamaldiņas ceļa izbūve uz

dzīvojamo māju apbūves

gabaliem Smiltenes pag.

„Kamaldiņas”

107. Video novērošanas sistēmas

attīstība Smiltenē

108. Izveidot jaunas un rekonstruēt

esošās pieturvietas, nodrošinot

vienādas iespējas cilvēkiem ar

funkcionāliem traucējumiem

109. Smiltenes pilsētas ielu

rekonstrukcija un apgaismojuma

ierīkošana/ rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi. (Upes,

Dārza, Strauta, Ezera ielas)

U3.1.1 18000 15000 3000 2013-2018* Caurteku remonts,

konstruktīvo kārtu izbūve,

nomaļu uzpildīšana

U3.1.1 95. 35000 20000 15000 2013-1018

U3.1.4 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

45000 45000

2000000 170000

0

Rekonstruētas 15 pieturvietas

un pielāgotas cilvēkiem ar

funkcionāliem traucējumiem

2013-2018*

300000 2013-2018* Virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi. (Dakteru,

Dārza, Lielā, Blaumaņa,

Kalēju, Mazā jaunā, Kaikas,

Ezera, Rīgas, Mežoles,

Galdnieku, Krasta, Mūrnieku,

Partneri

Latvijas Valsts ceļi

Pagastu pārvaldes

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 40


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

Auidēju, u.c. Ielas)

110. Smiltenes pilsētas baznīcas

laukuma rekonstrukcija un

labiekārtošana

U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

111. Limbažu ielas izbūve U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

112. Pašvaldības pagastu ceļu

rekonstrukcija 2.kārta

113. Variņu pagasta Variņu ciema

Līvānu rajona ielu rekonstrukcija

un apgaismojuma ierīkošana

650000 150000 200000 30000 2013-2018* Āra dizaina elementu un

projekta izstrāde, laukumu

rekonstrukcija, ietvju izbūve,

mazo arhitektūras formu

(soliņu, apzīmējumu, nozrāžu,

apgaismojuma, urnu)

uzstādīšana

2000000 170000

0

300000 2013-2018* Virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma un

ietvju izbūve. Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi.

U3.1.1 1000000 850000 150000 2014-2015* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana, nomaļu uzpildīšana

U3.1.1 170000 136000 34000 2014-2017* 200mietvju un apgaismojuma

izbūve Oktobra ielā, caurteku

remonts, virsmas apstrāde,

asfaltēšana . Veikta satiksmes

pārvadu rekonstrukcija,

nodrošinot drošu gājēju un

braucēju satiksmi. (Parka,

Krasta, Līvānu, Meža, Bērzu,

VKPAI, reliģiskās

draudzes

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 41


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

Avotu, Kalna ielas)

114. Grundzāles ciema ielu

rekonstrukcija un apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

115. Vidzemes un Vēju ielas izbūve U3.1.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem

116. Pašvaldības pagastu ceļu

rekonstrukcija 3.kārta

117. Eko laukuma izbūve un Eko

punktu izveide

118. Siltumuzskaites rādītāju sistēmas

pilnveidošana

119. Novada ezeru, ūdenstilpņu un

hidrotehnisko

būvju

apsaimniekošanas plāna izstrāde

U3.1.1 85000 68000 17000 2014-2017* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfaltēšana 1 ielai, 2

ielām grants seguma

rekonstrukcija, nomaļu

uzpildīšana, (Palsas iela, Meža

iela, Skolas iela)

300000 250000 50000 2015-2018* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana, nomaļu uzpildīšana

U3.1.1 1000000 850000 150000 2016-2018* Caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfalta seguma

uzklāšana, nomaļu uzpildīšana

RV3.2.: SAKĀRTOTA VIDES INFRASTRUKTŪRA

U3.2.3 122.,123. 50000 25000 25000 2012 Izveidoti 30 eko punkti, 1 eko

laukums, 7 PET savākšanas

laukumi

U3.2.4 127. 30000 24000 6000 2012-2013 Izveidota siltuma uzskaites

rādītāju sistēma, uzstādīti

tālvadības skaitītāji

U3.2.2

Sasaiste ar

plānotajiem

Tepera

15000 12000 3000 2013-2014 Izstrādāts plāns, kas ietver arī

civilās aizsardzības sadaļa,

izstrādāts hidrobūvju

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

Latvijas Valsts ceļi

SIA ZAAO

Smiltenes NKUP

Dabas aizsardzības

pārvalde, zemju

īpašnieki

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 42


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

teritorijas

apsaimniekošanas modelis

attīstības

projektiem

120. Ūdenssaimniecības attīstība U3.2.1 Sasaiste ar 191597 153278 38319 2012-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

Bilskas pagasta Bilskas ciemā

pagasta ielu

kanalizācijas sistēma,

rekonstrukciju

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

121. Ūdenssaimniecības attīstība U3.2.1 Sasaiste ar 417377 333902 83475 2012-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

Grundzāles pagasta Grundzāles

pagasta ielu

kanalizācijas sistēma,

ciemā

rekonstrukciju

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

122. Kapsētu labiekārtošana U3.2.2 20000 20000 2013-2014 Autostāvvietu izveide, ūdens

pieslēgumi,

kapsētu

labiekārtošana – žogu

uzstādīšana,

kapliču

restaurācija, labierīcību izbūve

(Smiltenes un Palsmanes

kapsētas)

123. Kangarkalnu izgāztuves

U3.2.3 116.,123. 134910

20236 2012-2014 Veikta izgāztuves

rekultivācija Palsmanes pagastā

114674

rekultivācija, sakopta vide,

novērsts piesārņojums

124. Smiltenes slēgtās izgāztuves

U3.2.3 116.,122. 215578 183241 32337 2012-2014 Veikta izgāztuves

Drandu ielā 24 rekultivācija

rekultivācija, sakopta vide,

novērsts piesārņojums

125. Ūdenssaimniecības tīklu attīstība

Smiltenē

U3.2.1

Sasaiste ar jau

īstenotajām

ūdenssaimniecīb

500000 400000 10000

0

2012-2018* Izbūvēti jauni ūdensapgādes

un kanalizācijas tīkli

SIA NKUP

SIA NKUP

Partneri

Pagastu pārvaldes,

reliģiskās draudzes

SIA ZAAO

SIA ZAAO

SIA NKUP

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 43


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

as attīstības

kārtām

126. Cērtenes pilskalna teritorijas U3.2.2 Sasaiste ar 10000 5000 5000 2012-2018 Latvijas Valsts meži,

labiekārtošana

tūrisma

NVO

attīstības

projektiem

127. Kompostēšanas laukuma izveide U3.2.3 116.,122.,123 26000 20800 5200 2013-2014 Izveidots kompostēšanas SIA ZAAO

laukums, pilnveidota

atkritumu apsaimniekošanas

infrastruktūra

128. Siltumapgādes tīklu paplašināšana U3.2.4 117.

0,5 km tīklu izbūve Smiltenes Smiltenes NKUP

Smiltenes pilsētā

100000 50000 50000 2014-2015* pilsētā

129. Ūdenssaimniecības attīstība U3.2.1 Sasaiste ar 428072 342458 85614 2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads, SIA NKUP

Variņu pagasta Variņu ciemā

pagasta ielu

kanalizācijas sistēma,

rekonstrukciju

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

130. Ūdenssaimniecības attīstība U3.2.1 Sasaiste ar 300000 240000 60000 2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads, SIA NKUP

Blomes pagasta Blomes ciemā

pagasta ielu

kanalizācijas sistēma,

rekonstrukciju

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

131. Ūdenssaimniecības attīstība U3.2.1 Sasaiste ar 300000 240000 60000 2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads, SIA NKUP

Palsmanes pagasta Palsmanes

pagasta ielu

kanalizācijas sistēma,

ciemā

rekonstrukciju

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

132. Ceļinieku parka labiekārtošanas

projekts

U3.2.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

255000 204000 51000 2013-2014* Nodrošināta parka

pieejamība, ietves, celiņi,

informācija, dizaina elementi

Biedrības

Partneri

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 44


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

un mazās arhitektūras formas

133. Atpūtas vietu izveidošana,

sakārtošana un rekonstrukcija

(t.sk. pie ūdens)

134. Ūdenssaimniecības attīstība Mēru

ciemā

U3.2.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

U3.2.1 Sasaiste ar

ciema ielu

rekonstrukciju

50000 40000 10000 2013-2015 Nodrošināta 5 publisko

peldvietu, sabiedrisko

objektu, pilsētas zaļo un zilo

zonu sakārtošana

50000 50000 2013-2018 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma

pievienota Smiltenes

ūdensapgādes sistēmai,

nodrošināta kvalitatīva

Latvijas Valsts meži

SIA NKUP

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 45


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

Partneri

dzeramā ūdens piegāde

135. Jaunas Smiltenes novada kapsētas

izveide

136. Ugunsdzēšanai nepieciešamo

ūdens ņemšanas vietu izbūve

137. Ūdenssaimniecības attīstība

Kalnamuižas ciemā

138. „Sašķeltās ģimenes” skvēra

labiekārtošana

U3.2.2 50000 50000 2013-2018 Izveidota jauna novada

kapsēta, nodrošināti

apbedīšanas pakalpojumi

U3.2.2 48000 18000 30000 2013-2018 Izbūvētas vismaz 3 VUGD

vajadzībām nepieciešamās

ūdens ņemšanas vietas

U3.2.1

Sasaiste ar jau

īstenotajām

ūdenssaimniecīb

as attīstības

kārtām

U3.2.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

139. Blomes skvēra ierīkošana U3.2.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānoša as

180000 180000 2015-2018* Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma

pievienota Smiltenes

ūdensapgādes sistēmai,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

10000 10000 2014-2015* Labiekārtots skvērs

25000 20000 5000 2014-2017* Ierīkots Blomes skvērs

Reliģiskās draudzes,

biedrības

VUGD

SIA NKUP

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 46


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

140. Parku sakārtošana un

rekonstrukcija

141. Ūdenssaimniecības attīstība

Launkalnes pagasta Launkalnes

ciemā

142. Saltupu pievienošana Smiltenes

ūdensapgādes sistēmai

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

U3.2.2 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

U3.2.1 Sasaiste ar ielu

rekonstrukciju

U3.2.1

Sasaiste ar jau

īstenotajām

ūdenssaimniecīb

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

60000 48000 12000 2014-2017* Sakārtota un rekonstruēta

parku infrastruktūra,

nodrošinātas atpūtas iespējas,

pievilcīga dzīves vide (Jaunais

parks, Vecais parks, Variņu

parks, Palsmanes parks)

Partneri

Dabas aizsardzības

pārvalde

200000 160000 40000 2015-2016* Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde SIA NKUP

200000 160000 40000 2015-2018* Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma

pievienota Smiltenes SIA NKUP

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 47


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

143. Smiltenes kultūras nama

rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

as attīstības

kārtām

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

RV3.3.: LABIEKĀRTOTAS SABIEDRISKĀS NOZĪMES TERITORIJAS UN OBJEKTI

U3.3.5 64.-69. 1700000 136000

0

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

ūdensapgādes sistēmai,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

340000 2011-2013 Rekonstruēts un aprīkots

Smiltenes kultūras nams

144. Skolu informatizācija U3.3.6 158. 71000 63900 7100 2012 Pieejamas modernās

tehnoloģijas

Partneri

Izglītības pārvalde,

IZM

145. PII „Pīlādzītis” rekonstrukcija Rīgas

ielā 8a (sajūtu istabas izveide)

146. Sociālo pakalpojumu

paplašināšana un atbalsta grupu

telpu labiekārtošana Smiltenes

pagasta un Smiltenes pilsētas

iedzīvotājiem

147. Norāžu sistēmas izveide (info

stendi, instrukcijas, kartes utt.)

U3.3.6 22500 19124 3376 2012-2013 Izveidota sajūtu istaba Biedrības

U3.3.7 5000 3719 1281 2012-2013 Izveidotas telpas Kalnamuižā

sociālo pakalpojumu

sniegšanai

U3.3.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

45000 36000 9000 2012-2014 Uzstādīti vismaz 25 stendi, 8

informācijas stendi novada

pagastos, izstrādātas un

uzstādītas kartes novada

pieejamības un uzskatāmības

nodrošināšanai

Dabas aizsardzības

pārvalde, TIC,

Latvijas valsts meži

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 48


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

148. Bērnu rotaļu laukumu izveide

pagastu ciemos un Smiltenē

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

U3.3.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

149. Tūrisma dabas taku izveide U3.3.1 Sasaiste ar 2017-

2013.plānošanas

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

150. Sporta inventāra iegāde novada

vajadzībām

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

75000 60000 15000 2012-2014 5 rotaļu laukumi novada

pagastos

25000 20000 5000 2012-2014 Vismaz 3 dabas taku izveide

gar Palsas upi u.c. ainaviskās

teritorijās

U3.3.2 55.-60. 100000 80000 15000 5000 2012-2014* Trenažieru zāles izveide 3

pagasta ciemos, sporta

inventāra iegāde izglītības

iestādēs, sporta klubu

tehniskais aprīkojums,

Biedrības

Partneri

Zemes īpašnieki

Sadraudzības

pilsētas

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 49


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

151. Aktīvās atpūta un sporta laukumu

izveide un atjaunošana pagastu

centros

152. Smiltenes pirmsskolas izglītības

iestāžu attīstība

153. PII „Pīlādzītis” sporta laukuma

aprīkojums

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

inventārs sporta nomas

punktiem – slēpes, nūjošanas

piederumi u.c.

U3.3.2 55.-60. 100000 80000 20000 2013-2015* Noplanētu laukumu izveide ar

vienkāršu sporta aprīkojumu

Palsmanē, Blomē, Grundzālē,

Variņos

U3.3.2 152130 129310 22820 2013-2014 Jaunu vietu izveide

pirmsskolas vecuma bērniem

izglītības programmas

apguvei (Smiltenes Trīs

pakalnu sākumskolā),

tādējādi samazinot bērnu

skaitu rindā uz pirmsskolas

izglītības iestādēm Smiltenes

novada pašvaldībā.

U3.3.2 55.-60. 20000 10000 10000 2013-2014 Sporta aprīkojuma, inventāra

iegāde

154. Tepera stadiona rekonstrukcija U3.3.3 55.-60. 200000 160000 40000 2013-2014 Sintētiskā seguma skrejceļam

un vieglatlētikas sektoru

ierīkošana, palīgtelpu

(ģērbtuves, dušas, inventāra

noliktava, inventāra iegāde,

tribīnes)

155. Jeberlejas estrādes rekonstrukcija U3.3.5 64.-69. 45000 36000 9000 2012-2014 Rekonstruēta Jeberlejas

un teritorijas labiekārtošana

Sasaiste ar 2017-

estrāde, labiekārtota teritorija

2013.plānošanas

Partneri

Novada pašvaldība,

biedrības

Novada pašvaldība,

biedrības

Sporta klubi

Biedrības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 50


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

156. Smiltenes novada muzeja Mēru

muižā attīstība un akreditācija

157. Bilskas ciema iedzīvotāju

nodrošināšana ar kultūras

norisām atbilstošām telpām

158. Novada bibliotēkai atbilstošu

telpu nodrošinājums

159. Tepera stadiona servisa ēkas

projekts un servisa ēkas ārējie

inženiertīkli

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

periodā

īstenotajiem

pilsētvides

projektiem,

sasaiste ar

tūrisma

attīstības

projektiem,

zīmolvedību

U3.3.5 64.-69. 300000 240000 60000 2013-2014* Izveidots Smiltenes novada

muzejs, rekonstruētas un

pielāgotas telpas, izveidota

ekspozīcija, muzejs akreditēts

U3.3.5 64.-69., 1000 1000 2013-2014 Atbilstošas telpas Bilskas

ciemā

Biedrības

U3.3.5 7.-10. 1000000 850000 150000 2013-2015 Novada bibliotēkas Biedrības

izvietošana atbilstošās telpās

U3.3.3 55.-60. 200000 160000 40000 2013-2014*

Sasaiste ar

Tepera

kompleksa

attīstību, sporta

tūrismu

Vidzemes

reģionā

160. Brīvdabas estrādes izveide U3.3.5 64.-69. 47000 17000 30000 2012-2014 Uzbūvēta brīvdabas estrāde Biedrības

Partneri

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 51


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Grundzālē pie Palsas upes

161. Skola kā kopienas attīstības

resurss

162. Atbalsts ugunsdrošības

pasākumiem pašvaldību

vispārējās izglītības iestādēs

163.

Novada skolu dabas zinību

kabinetu aprīkojums

164. Skolēnu dienesta viesnīcas

paplašināšana (Rīgas iela 16c)

165. Feldšerpunkta izveide Variņu

pagastā

166. Bērnu un jauniešu iniciatīvu

centru izveide

167. Izglītības iestāžu teritoriju

labiekārtošana

168. Izglītības iestāžu

energoefektivitātes pasākumi

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

un labiekārtota teritorija

U.3.3.6 14500 760 13740 2012-2013 Iveidot vienu pagasta

pamatskolu,


daudzfunkcionālu sabiedriskās

dzīve centru

U3.3.6 48333 4833 43500 2013 Ugunsdrošības pasākumu

īstenošana 5 izglītības

iestādēs, kur nakšņo skolēni

U3.3.6 143.

75000 25000 2013-2015* Novadā aprīkotas 5 skolas,

nodrošināts kvalitatīvs mācību

100000

process

U3.3.6 30000 24000 6000 2013-2015* Paplašinātas telpas,

nodrošināts pakalpojums

U3.3.7 72.-84. 50000 40000 10000 2012-2014 Izveidots un aprīkots

feldšerpunkts Variņu pagastā

U3.3.6 38000 24000 10000 4000 2013-2015 * Izveidoti vismaz 7 bērnu un

jauniešu iniciatīvu centri

U3.3.6 50000 40000 10000 2012-2015* Rotaļu laukumi, celiņi,

apgaismojums

U3.3.6. 2380000 190400 476000 2012-2016* 6 ēkas (Palsmanes PII,

Palsmanes

speciālā

internātskola (3 ēkas),

Grundzāles pamatskola,

Variņu skola, Blomes skola un

PII), samazināti apkures

izdevumi,

veikti

energoefektivitātes pasākumi

Partneri

Sorosa fonds

Latvijas – Šveices

sadarbības

programma

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Praktizējoši mediķi

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 52


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

169. Mācību kabinetu aprīkojuma

iegāde

170. Palsmanes speciālās

internātpamatskolas ēku

energoefektivitātes uzlabošana

171. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” ambulatorās daļas

galvenās ieejas rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U3.3.6 30000 20000 10000 2012-2018 Materiālā bāze bērnu

apmācībai – didaktiskās

spēles, atbilstošas rotaļlietas,

amatu mācību aprīkojums un

inventārs vismaz 4 skolās,

interaktīvās

tāfeles,

interaktīvās tehnoloģijas,

Palsmanes

speciālā

internātskolā profesionālās

pamatizglītības tehnisko

aprīkojumu – kokapstrādes

darbgaldus, aprīkojumu

ēdienu

gatavošanas

nodarbībām, šujmašīnas

Bilskas pamatskolai, Centra

ģimnāzijai inventārs profesiju

apguvei, palīglīdzekļi

dislekcijas un disgrāfijas

gadījumiem

U3.3.6. 200000 30000 70000 2012-2018* Nosiltinātas 2 ēkas. Pieslēgta

centrālā siltumapgāde

U3.3.7 72.-84. 17000 7000 10000 2013 Slimnīcas poliklīnikas daļas

galvenā ieeja aprīkota ar

automātiskajām durvīm.

Ierīkoti 2 pacēlāji cilvēkiem ar

kustību traucējumiem - 1 pie

Partneri

Biedrības

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 53


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

172. Pansionāta 3 nodaļas renovācija

(SKSS)

173. Smiltenes Trīs pakalnu

sākumskolas sporta un rotaļu

laukuma izbūve

174. Smiltenes sporta skolas ēkas

rekonstrukcija

175. Tepera ezera hidrotehnisko būvju

rekonstrukcija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

176. Universālās trases izbūve U3.3.3 Sasaiste ar

Tepera

kompleksa

attīstību, sporta

tūrismu

Vidzemes

reģionā, sporta

tūrisma attīstību

177. Bērensa kapličas renovācija

(Smiltenes kapsēta)

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

galvenās ieejas kāpnēm un 1

uz fizikālās medicīnas nodaļu

U3.3.7 72.-84 41000 41000 2013 Renovēta pansionāta 3

nodaļas (bijusī bērnu nodaļa)

U3.3.2 55.-60. 80000 80000 2013-2014* Izbūvēts sporta un rotaļu

laukums, nodrošinātas aktīvās

atpūtas iespējas

U3.3.2 55.-60. 340000 272000 68000 2014-2015* Rekonstruēta sporta skolas

ēka

U3.3.3 Sasaiste ar 120000 20000 1000 2013-2014* Hidrotehnisko būvju

Tepera

00

rekonstrukcija un ezera

kompleksa

regulēšana

attīstību, sporta

tūrismu

Vidzemes

reģionā

200000 17000

0

30000 2014-2015* Skriešana, slēpošana, velo,

rolleri, apgaismojums

U3.3.4 20000 16000 400 2014-2015* Renovēta Bērensa kapliča VKPAI

178. Internāta rekonstrukcija U3.3.6 150000 120000 30000 2013-2014* Rekonstruēti divi internāti Izglītības pārvalde

Partneri

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 54

LVM


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Grundzālē, Palsmanē

179. Smiltenes autoostas

infrastruktūras uzlabošana

180. Jāņu kalna brīvdabas estrādes

labiekārtošana

181. Tepera ezera Multifunkcionālas

rekreatīvās zonas renovācija

182. Bruģa seguma atjaunošana no

Valsts tehnikuma uz Smilteni

183. Pansionāta siltumtrases izolācija,

siltināšana

184. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” dienas centra renovācija

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U3.3.1 Sasaiste ar vides 85000 15000 70000 2014-2016* Modernizēta Smiltenes

pieejamības un

novada autoosta, labiekārtoti

ielu attīstības

stāvlaukumi, ieviestas

projektiem

elektroniskās informācijas

sistēmas, soli, pieejamība,

apzaļumošana

U3.3.5 64.-69 50000 2013-2016* Labiekārtota teritorija

U3.3.3

Sasaiste ar

Tepera

kompleksa

attīstību, sporta

tūrismu

Vidzemes

reģionā, sporta

tūrisma attīstību

120000 30000 80000 2013-2016* Sporta aprīkojuma nomas

punkta izveide, trašu izveide,

autosstāvietu būvniecība

Partneri

Valmieras VTU

Latvijas valsts meži

U3.3.4 171. 180000 100000 80000 2013-2018* Vēsturiskā Bruģa atjaunošana Valsts tehnikums

U3.3.7 72.-84 4500 4500 2014 Veikta pansionāta ķirurģijas

spārna siltumtrases izolācija,

siltināšana

U3.3.7 72.-84 70000 70000 2014* Renovētas un aprīkotas SIA

„Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” dienas centra telpas

pansionāta daļā (vecā

sterilizācija) ar kopējo platību

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 55


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

185. Sporta centra izveide Palsmanes

pamatskolai

186. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” teritorijas sakopšana

187. Bērnu un ģimeņu atbalsta centra

telpu rekonstrukcija ilgstošas

sociālās aprūpes pakalpojumu

sniegšanai bērniem

188. Smiltenes novada Bērnu un

ģimenes atbalsta centra

rekonstrukcija

189.

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

100 m2.

U3.3.2 64.-69 120000 100000 20000 2014-2016* Sporta zāles izveide,

aprīkojuma iegāde

U3.3.7 72.-84 80000 60000 20000 2014-2015* Pansionāta teritorijā esošā

grausta un pamatu

novākšana, sakopšana

U3.3.7 72.-84 220000 180000 40000 2014-2015* Sniegts pakalpojums,

rekonstruētas atbilstoši

prasībām telpas

U3.3.7 72.-84 80000 60000 20000 2014-2015* Rekonstruētas un aprīkotas

telpas ar 25 gultas vietām

ilgstošas sociālās aprūpes

pakalpojuma nodrošināšanai

bērniem.

U3.3.6 75000 70000 5000 2014-2016* Vismaz 100 datori, 10

balsošanas

iekārtas,

modernizēta programmatūra

visām skolām

Izglītības iestāžu informācijas

tehnoloģiju atjaunošana

190. Mēru muižas parka labiekārtošana U3.3.4 100000 80000 20000 2014-2018* Koncepcijas izstrāde un

realizācija (takas, dambis utt.)

191. Smiltenes Centra vidusskolas

piebūves celtniecība

192. Smiltenes Mākslas skolas

energoefektivitātes pasākumi un

apkures katlu rekonstrukcija

U3.3.6 980 000 945000 35000 2014-2018* Izglītības iestādes piebūves

izbūve

U3.3.3.6. 100000 85000 15000 2014 – Veikta ēkas renovācija,

2018* samazināto oglekļa izmeši,

nodrošināta pievilcīga dzīves

Partneri

Novada pašvaldība,

biedrības

Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”

Novada pašvaldība

Izglītības pārvalde

VKPAI

Izglītības pārvalde

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 56


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

193. Sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas centra attīstība

Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcā

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

vide

U3.3.7 72.-84 80000 40000 40000 2015-2016* Rekonstruētas un aprīkotas

telpas ar 25 gultas vietām

ilgstošas sociālās aprūpes

pakalpojuma nodrošināšanai

pieaugušajiem

Partneri

Novada pašvaldība,

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

194. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” ambulatorās daļas

reģistratūras stāva renovācija

195. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” pansionāta daļas sienu

hidroizolācija.

196. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” ambulatorās daļas

siltināšana

197. Lifta nomaiņa SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta slimnīca”

ambulatorajā daļā

198. Jaunas rentgena aparatūras

iegāde SIA „Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”

199. Ultrasonogrāfijas aparāta iegāde

SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca”

U3.3.7 72.-84 163000 100000 63000 2016* Renovēts un aprīkots

slimnīcas poliklīnikas

reģistratūras stāvs 234 m2

platībā

U3.3.7 72.-84 3000 3000 2016 Veikti sienu hidroizolācija SIA

„Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” pansionāta daļā pie

sterilizācijas nodaļām

U3.3.7 72.-84 45000 20000 25000 2018* Nomainīti logi. Uzlabota

siltumizolācija

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

U3.3.7 72.-84 28000 20000 8000 2018* Uzstādīts jauns lifts SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

U3.3.7 72.-84 150000 100000 50000 2018* Iegādāta jauna rentgena

aparatūra

U3.3.7 72.-84 50000 30000 20000 2018* Iegādāts jauns

ultrasonogrāfijas aparāts

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta

slimnīca”

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 57


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

200. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca”

ārējo

inženierkomunikāciju nomaiņa

201. Pašvaldības dzīvojamo māju

energoaudits

202. Dzīvokļu iegāde sociālā dzīvojamā

fonda izveidošanai

Atbilstība

pasākumam

Papildinātība ar

citiem

projektiem

Indikatīvās

projekta

izmaksas

(LVL)

Finanšu avots, summa LVL

Plānā paredzēto projektu

īstenošanas gadi ir

provizoriski, par īstenošanas

iespējām tiks lemts atkarībā

no pieejamā finansējuma.

ES

Fondu

Pašvaldības

Citi

Projekta

ieviešanas

laiks

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

U3.3.7 72.-84 60000 30000 30000 2018* Siltumtrases, ūdensvada un

ārējā kanalizācijas tīkla

nomaiņa SIA „Smiltenes

Sarkanā krusta slimnīca”

pansionāta daļā

RV3.4.: PIEEJAMI MĀJOKĻI

U3.4.1 201. 10000 8000 2000 2013-2014 Veikti auditi

U3.4.2 200.,201. 100000 2012-2014* Nodrošināti sociālie dzīvokļi

dažādām mērķa grupām,

servisa dzīvokļi

Partneri

Biedrības,

Sarkanais Krusts

203. Sociālo dzīvokļu izveide U3.4.2 200. 100000 2012-2014* Izveidoti sociālie dzīvokļi Biedrības,

Sarkanais Krusts

204. Dienesta viesnīcu/dzīvokļu izveide U3.4.1 201. 100000 2012-2017* Izveidotas dienesta viesnīcas Pagastu pārvaldes,

Privātie investori

205. Pašvaldības dzīvojamo māju

renovācija

U3.4.1 199. 700000 2013-2018* Renovēti vismaz 3 pašvaldības

nami – Palsmane, Variņi,

Grundzāle

*„par īstenošanas iespējām tiks lemts atkarībā no pieejamā finansējuma”

Privātie investori

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 58


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

2.1 Investīciju plāna kopsavilkums pa rīcības virzieniem

Pasākumu/aktivitāšu skaits

Kopējās indikatīvās izmaksas LVL

VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN LĪDZDALĪBA 37 3 159 962

RV1.1: UZLABOTA PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE 15 212962

RV1.2: ATTĪSTĪTAS INOVĀCIJAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA 9 244000

RV1.3: ATTĪSTĪTA SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN PLAŠA SADARBĪBA 5 195000

RV1.4: DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA PĀRVALDĪBA 8 2508000

VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

48 1 154 700

PAKALPOJUMI

RV2.1: KVALITATĪVI UN PIEEJAMI IZGLĪTĪBAS PAKLPOJUMI MŪŽA GARUMĀ 18 258900

RV2.2: ATPAZĪSTAMI SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PAKALPOJUMI 7 122000

RV2.3: RADOŠI UN DAUDZVEIDĪGI KULTŪRAS PAKALPOJUMI 10 491000

RV2.4: ATTĪSTĪTI UN PIEEJAMI VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI 13 282800

VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA VIDE 120 28 777 251

RV3.1: ATTĪSTĪTA SATIKSMES UN SAKARU INFRASTRUKTŪRA 31 13039754

RV3.2.: SAKĀRTOTA VIDES INFRASTRUKTŪRA 26 3866534

RV3.3.: LABIEKĀRTOTAS SABIEDRISKĀS NOZĪMES TERITORIJAS UN OBJEKTI 58 10860963

RV3.4.: PIEEJAMI MĀJOKĻI 5 1010000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 59


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

2.2 Investīciju plāna pašvaldības prioritārie projekti pa gadiem

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

2011-2013 1700000

1. Smiltenes kultūras nama rekonstrukcija 1700000

2012 190000

2. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju

52000

VIDE

apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana

3. Smiltenes pilsētas Peldu ielas apgaismojuma rekonstrukcija (no 17000

Avotu līdz Dakteru ielai)

4. Eko laukuma izbūve un Eko punktu izveide 50000

5. Skolu informatizācija 71000

2012-2013 1068207

6. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Novada ilgtermiņa stratēģijas izstrāde 5000

LĪDZDALĪBA

7. Tūrisma informācijas centra telpu remonts 5000

8. Pašvaldības īpašumu inventarizācija, apsaimniekošanas 2000

koncepcijas izstrāde

9. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, Smiltenes novada izglītības attīstības koncepcijas izstrāde 3500

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

10. Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija 946707

11. Sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde 2000

12. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Sociālo pakalpojumu paplašināšana un atbalsta grupu telpu 5000

VIDE

labiekārtošana Smiltenes pagasta un Smiltenes pilsētas

iedzīvotājiem

13. Siltumuzskaites rādītāju sistēmas pilnveidošana 30000

14. PII „Pīlādzītis” rekostrukcija Rīgas ielā 8a (sajūtu istabas 22500

izveide)

15. Skola kā kopienas attīstības resurss 14500

16. Smiltenes pilsētas Lielās, Mazā dārza, Druvas, Podnieku, Kapu, 32000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 60


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

Kalēju ielu apgaismojuma rekonstrukcija

2012 - 2014 2182462

17. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Smiltenes novada pašvaldības pārvaldes institūciju kapacitātes 11462

LĪDZDALĪBA

stiprināšana

18. Iedzīvotāju apmierinātības novērtējums 3000

19. Komunālo pakalpojumu organizatoriskās sistēmas pilnveide 20000

20. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu 20000

jomā

21. Iedzīvotāju e-prasmju pilnveidošana 20000

22. Novada un pagastu mājas lapu pilnveidošana 10000

23. Pilnveidoti pakalpojumu apraksti, E-pakalpojumu izstrāde, E- 500

pakalpojumu funkcijas ieviešana novada interneta mājas lapā

sasaistē ar www.latvija.lv

24. Programmatūras izstrāde un infrastruktūras izveide 5000

elektroniskai dokumentu apritei

25. Pašvaldības datortehnikas modernizācija 30000

26. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, ieviešana pašvaldībā un 15000

pašvaldības iestādēs

27. Pašvaldības sadarbības tīklu pilnveide 15000

28. Uzņēmējdarbības popularizēšanas plāns 15000

29. Tūrisma stratēģijas izstrāde, īstenošana 20000

30. Novada mārketinga plāna izstrāde, t.sk. novada zīmola izstrāde 30000

31. Finanšu-ekonomiskā pamatojuma un iepirkuma 20000

dokumentācijas izstrāde

32. Iekļaušanās sadarbības pilsētu tīklos (pārrobežu, Twining, EK 18000

programmas, jauniešu u.c. tematiskās sadarbības)

33. Sabiedrības informēšanas kampaņa 6000

34. Energoaudits pašvaldības nedzīvojamām ēkām 20000

35. Katlu māju atjaunošana pagastu izglītības iestādēs 60000

36. Palsmanes centra katlu mājas rekonstrukcija 15000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 61


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

37. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA,

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

Skolēnu diennakts centra „Pūce” izveide Launkalnes

pamatskolā

38. Pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana 151200

39. Jauniešu un skolēnu nometņu organizēšana 4500

40. Brīvprātīgā darba aktivitāšu popularizēšana 10000

41. Jauniešu centru izveide 15000

42. Kultūrvēsturiskā un literārā mantojuma saglabāšanai 2500

43. Bibliotēkas pakalpojumu paplašināšana 4500

44. Pilnveidot sporta pasākumus 25000

45. Sporta klubu atbalsts 20000

46. Sporta metodikas un izglītības attīstība 15000

47. Sportistu atbalsts 5000

48. Tautas seno amatu centra izveide Smiltenes tehnikumā 20000

49.

50. Sociālās palīdzības atbalsta punktu izveide 30000

51. Sociālās rehabilitācijas motivācijas programmu izstrāde 6000

dažādām mērķa grupām

52. Starpinstitucionālās sadarbības sistēmas izveide pakalpojumu 10000

sniegšanai ģimenēm ar bērniem

53. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Valkas ielas un Tilta rekonstrukcija 590000

VIDE

54. Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas pagasta Bilskas ciemā 191597

55. Ūdenssaimniecības attīstība Grundzāles pagasta Grundzāles 417377

ciemā

56. Kangarkalnu izgāztuves rekultivācija Palsmanes pagastā 134910

57. Smiltenes slēgtās izgāztuves Drandu ielā 24 rekultivācija 215578

58. Norāžu sistēmas izveide (info stendi, instrukcijas, kartes utt.) 45000

59. Bērnu rotaļu laukumu izveide pagastu ciemos un Smiltenē 75000

60. Tūrisma dabas taku izveide 25000

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

10000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 62


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

61. Sporta inventāra iegāde novada vajadzībām 100000

62. Jeberlejas estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana 45000

63. Brīvdabas estrādes izveide Grundzālē pie Palsas upes 47000

64. Feldšerpunkta izveide Variņu pagastā 50000

65. Dzīvokļu iegāde sociālā dzīvojamā fonda izveidošanai 100000

66. Sociālo dzīvokļu izveide 100000

67. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA,

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

2012-2015 1832047

Bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana e-pakalpojumu 3000

pieejamībai

68. Profesionālās ievirzes apmācībām nepieciešamā Inventāra 10000

iegāde

69. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Ielu kompleksās rekonstrukcijas projekti (Abulas ielas un 1769047

VIDE

Gaujas, Audēju, Vaļnu ielu posmi), t.sk. gājēju tilts

70. Izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana 50000

2012-2016 2383000

71. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, Tautas mākslas meistaru ikgadējās izstādes pilsētā un pagastos 3000

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

72. Izglītības iestāžu energoefektivitātes pasākumi 2380000

2012-2017 100000

73. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Dienesta viesnīcu/dzīvokļu izveide 100000

VIDE

2012-2018 4084500

74. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Sadarbība ar Smiltenes tehnikumu, izglītības iestādēm 2000

LĪDZDALĪBA

izglītības programmu izstrādē, prakses vietu nodrošināšanā

75. Industriālo teritoriju attīstība un izveide 120000

76. Iesaistīšanās konsultatīvo trīspušu padomju darbībā vietējā 5000

līmenī

77. Uzņēmēju dienu, diskusiju organizēšana 7000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 63


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

78. Atbalsts Leader un citu vietējo iniciatīvu projektu realizāciju 95000

79. Mājražošanas un amatniecības attīstība 70000

80. Pašvaldības nedzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošana 2380000

81. Semināri par energoefektīvu un atjaunojamo energoresursu 12000

82. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA,

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

izmantošanu

Jaunu interešu izglītības programmu ieviešana 4500

83. Mūžizglītības centra izveide 7200

84. Mūžizglītības programmu piedāvājums iedzīvotājiem 1000

85. Inovatīvu apmācību metožu ieviešana 8000

86. Amatniecības kā interešu izglītība profesionālās ievirzes 4000

apmācības ieviešana

87. Jaunatnes darbinieku apmācība 4000

88. Inovatīvu formu un satura pasākumu, apmācību un pieredzes 4000

apmaiņas organizēšana pedagogiem

89. Regulāru sporta pasākumu organizēšana 40000

90. Novada sporta svētki 7000

91. Nodrošināt finansējumu treniņu organizācijai un sacensību 10000

apmeklēšanai

92. Veicināt tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību 20000

93. Novada literatūras izpēte un popularizēšana 25000

94. Attīstīt amatniecību un tradicionālo lauku viensētas 15000

dzīvesveidu, mājražošanu

95. Folkloras kopu, teātru, koru, deju kolektīvu atbalsts, 100000

tradicionālās mākslas kolektīvi

96. Kultūras namu un klubu aprīkojuma atjaunošana 40000

97. Sociālās aprūpes mobilās brigādes izveidošana 100800

98. Smiltenes novada pašvaldības sociālā dienesta darbinieku,

bāriņtiesas darbinieku un izglītības iestāžu atbalsta personāla

18000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 64


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

kapacitātes celšana

99. Alternatīvo sociālo pakalpojumu tīkla izveide ģimenēm ar

bērniem Smiltenes novadā

100. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra

pakalpojumu paplašināšana

101. Īslaicīgas sociālās aprūpes dienas centra izveide Smiltenes

Sarkanā krusta slimnīcā

102. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Novēŗošanas kameru uzstādīšana Smiltenes pilsētā drošības

VIDE

nolūkos

103. Pašvaldības satiksmes pārvadu un tiltu rekonstrukcija

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

10000

15000

10000

10000

200000

Smiltenes novadā

104. Ūdenssaimniecības tīklu attīstība Smiltenē 500000

105. Cērtenes pilskalna teritorijas labiekārtošana 10000

106. Mācību kabinetu aprīkojuma iegāde 30000

107. Palsmanes speciālās internātpamatskolas ēku 200000

energoefektivitātes uzlabošana

2013 106333

108. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” ambulatorās daļas 17000

VIDE

galvenās ieejas rekonstrukcija

109. Pansionāta 3 nodaļas renovācija 41000

110. Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 48333

izglītības iestādēs

2013-2014 3157202

111. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Zivju resursu pavairošana 5000

LĪDZDALĪBA

112. Kinoteātra aprīkojuma modernizēšana 60000

113. Plenēru organizēšana par Vidzemes dabas vērtībām, raksturīgo 10000

dabas un kultūrvides ainavu

114. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, Bērnu rotaļu un attīstības centra izveide 12000

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 65


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

PAKALPOJUMI

115. Vidzemes tautas daiļamata meistaru centra pilnveidošana un

radošo darbnīcu izveide

116. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA

VIDE

Smiltenes pagasta Kalnamuižas, Kamaldiņas, Ilgu un Brutuļu

ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma

ierīkošana/rekonstrukcija

117. Kompostēšanas laukuma izveide 26000

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

28000

170000

118. Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība 152130

119. Ūdenssaimniecības attīstība Variņu pagasta Variņu ciemā 428072

120. Ūdenssaimniecības attīstība Blomes pagasta Blomes ciemā 300000

121. Ūdenssaimniecības attīstība Palsmanes pagasta Palsmanes 300000

ciemā

122. Ceļinieku parka labiekārtošanas projekts 255000

123. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas sporta un rotaļu laukuma 80000

izbūve

124. Tepera ezera hidrotehnisko būvju rekonstrukcija 120000

125. Pašvaldības dzīvojamo māju energoaudits 10000

126. Internāta rekonstrukcija Grundzālē, Palsmanē 150000

127. Ietvju, veloceliņa un apgaismojuma ierīkošana Silvas ciems – 250000

Smiltenes pilsēta

128. Brutuļu bezmaksas interneta punkta izveide 10000

129. Brantu pagasta Vidzemes ciema ielu rekonstrukcija un 17000

apgaismojuma ierīkošana/rekonstrukcija

130. Izstrādāt Smiltenes velo celiņu maršrutu attīstības koncepciju 18000

ar skicēm

131. Novada ezeru, ūdenstilpņu un hidrotehnisko būvju

15000

apsaimniekošanas plāna izstrāde

132. Kapsētu labiekārtošana 20000

133. PII „Pīlādzītis” sporta laukuma aprīkojums 20000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 66


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

134. Tepera stadiona rekonstrukcija 200000

135. Smiltenes novada muzeja Mēru muižā attīstība un akreditācija 300000

136. Bilskas ciema iedzīvotāju nodrošināšana ar kultūras norisām

atbilstošām telpām

137. Tepera stadiona servisa ēkas projekts un servisa ēkas ārējie

inženiertīkli

1000

200000

2013-2015 2438000

138. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu izveidošana 30000

LĪDZDALĪBA

139. Pašvaldības darbinieku apmācība 10000

140. Uzņēmējdarbības konsultāciju centra funkciju nodrošināšana 30000

141. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, Nakts patversmes izveidošana Smiltenes novadā 30000

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

142. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Smiltenes pilsētas Raiņa ielas kompleksā rekonstrukcija (posms 900000

VIDE

no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai)

143. Ietvju/veloceliņu izbūve (Dakteru iela, Raiņa, Dārza iela, u.c. uz 120000

Vidzemi, uz Kalnamuižu)

144. Atpūtas vietu izveidošana, sakārtošana un rekonstrukcija (t.sk. 50000

pie ūdens)

145. Aktīvās atpūta un sporta laukumu izveide un atjaunošana 100000

pagastu centros

146. Novada bibliotēkai atbilstošu telpu nodrošinājums 1000000

147. Novada skolu dabas zinību kabinetu aprīkojums 100000

148. Skolēnu dienesta viesnīcas paplašināšana (Rīgas iela 16c) 30000

149. Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru izveide 38000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 67


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Indikatīvās projekta izmaksas

Nr. Prioritāte Projekts

(LVL)

2013-2016 350000

150. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA, Lietišķās mākslas studijas attīstība 180000

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

151. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Jāņu kalna brīvdabas estrādes labiekārtošana 50000

VIDE

152. Tepera ezera Multifunkcionālas rekreatīvās zonas renovācija 120000

2013-2017 595000

153. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Blomes ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma 85000

VIDE

ierīkošana/rekonstrukcija

154. Launkalnes pagasta Silvas un Launkalnes ciema ielu 170000

rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana/rekonstrukcija

155. Bilskas pagasta Bilskas ciema un Mēru ciema ielu 170000

rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana/rekonstrukcija

156. Palsmanes pagasta Palsmanes ciema ielu rekonstrukcija un 170000

apgaismojuma ierīkošana/rekonstrukcija

2013-2018 5776000

157. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Kamaldiņas ceļa izbūve uz dzīvojamo māju apbūves gabaliem 18000

VIDE

Smiltenes pag. „Kamaldiņas”.

158. Video novērošanas sistēmas attīstība Smiltenē 35000

159. Izveidot jaunas un rekonstruēt esošās pieturvietas, nodrošinot 45000

vienādas iespējas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

160. Smiltenes pilsētas ielu rekonstrukcija un apgaismojuma 2000000

ierīkošana/ rekonstrukcija

161. Smiltenes pilsētas baznīcas laukuma rekonstrukcija un

650000

labiekārtošana

162. Limbažu ielas izbūve 2000000

163. Ūdenssaimniecības attīstība Mēru ciemā 50000

164. Jaunas Smiltenes novada kapsētas izveide 50000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 68


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

165. Ugunsdzēšanai nepieciešamo ūdens ņemšanas vietu izbūve 48000

166. Bruģa seguma atjaunošana no Valsts tehnikuma uz Smilteni 180000

167. Pašvaldības dzīvojamo māju renovācija 700000

2014 74500

168. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Pansionāta siltumtrases izolācija, siltināšana 4500

VIDE

169. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” dienas centra 70000

renovācija

2014-2015 2050000

170. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Pašvaldības pagastu ceļu rekonstrukcija 2.kārta 1000000

VIDE

171. „Sašķeltās ģimenes” skvēra labiekārtošana 10000

172. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” teritorijas sakopšana 80000

173. Bērnu un ģimeņu atbalsta centra telpu rekonstrukcija ilgstošas 220000

sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem

174. Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra 80000

rekonstrukcija

175. Siltumapgādes tīklu paplašināšana Smiltenes pilsētā 100000

176. Smiltenes sporta skolas ēkas rekonstrukcija 340000

177. Universālās trases izbūve 200000

178. Bērensa kapličas renovācija (Smiltenes kapsēta) 20000

2014-2016 280000

179. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju atjaunošana 75000

VIDE

180. Smiltenes autoostas infrastruktūras uzlabošana 85000

181. Sporta centra izveide Palsmanes pamatskolai 120000

2014-2017 360000

182. Speciālistu konsultācijas un atbalsts cilvēkiem ar atkarībām 20000

183. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Variņu pagasta Variņu ciema Līvānu rajona ielu rekonstrukcija 170000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 69


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

VIDE

un apgaismojuma ierīkošana

184. Grundzāles ciema ielu rekonstrukcija un apgaismojuma 85000

ierīkošana/rekonstrukcija

185. Blomes skvēra ierīkošana 25000

186. Parku sakārtošana un rekonstrukcija 60000

2014-2018 1229000

187. VP1: EFEKTĪVA PUBLISKĀ PĀRVALDE UN Teritorijas plānojuma izstrāde 18000

LĪDZDALĪBA

188. VP2: DAUDZVEIDĪGI IZGLĪTĪBAS, SPORTA,

KULTŪRAS, VESELĪBAS UN SOCIĀLIE

PAKALPOJUMI

Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām ar īpašām

vajadzībām

189. Transporta iegāde personu ar funkcionāliem traucējumiem 20000

pārvadāšanai

190. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Mēru muižas parka labiekārtošana 100000

VIDE

191. Smiltenes Centra vidusskolas piebūves celtniecība 980000

192. Smiltenes Mākslas skolas energoefektivitātes pasākumi un 100000

apkures katlu rekonstrukcija

2015-2016 280000

193. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Ūdenssaimniecības attīstība Launkalnes pagasta Launkalnes 200000

VIDE

ciemā

194. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra attīstība 80000

Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcā

2015-2018 680000

195. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Vidzemes un Vēju ielas izbūve 300000

VIDE

196. Saltupu pievienošana Smiltenes ūdensapgādes sistēmai 200000

197. Ūdenssaimniecības attīstība Kalnamuižas ciemā 180000

2016 166000

11000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 70


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr. Prioritāte Projekts

Indikatīvās projekta izmaksas

(LVL)

198. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” ambulatorās daļas 163000

VIDE

reģistratūras stāva renovācija

199. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” pansionāta daļas sienu 3000

hidroizolācija

2016-2018 1000000

200. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA Pašvaldības pagastu ceļu rekonstrukcija 3.kārta 1000000

VIDE

2018 333000

201. VP3: DROŠA UN PIEVILCĪGA DZĪVES UN DARBA SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” ambulatorās daļas 45000

VIDE

siltināšana

202. Lifta nomaiņa SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” 28000

ambulatorajā daļā

203. SIA „Smiltenes Sarkanā krusta slimnīca” ārējo 60000

inženierkomunikāciju nomaiņa

204. Jaunas rentgena aparatūras iegāde SIA „Smiltenes Sarkanā 150000

krusta slimnīca”

205. Ultrasonogrāfijas aparāta iegāde SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca”

50000

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 71


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

2.3 Smiltenes novada pašvaldības īstenojamie projekti 2011.gadā

Nr. Projekta nosaukums Teritorija

Projekta kopējā

Plānotā summa

(LVL)

Plānotais

ieviešanas laiks

Finansētājs

1. Izglītības iestāžu informatizācija Novada vispārējās izglītības iestādes 71 664 2010.g.-2012. ERAF un pašvaldība

2. Smiltenes ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta Smiltene 2 033 280 2011.g.-2012. ERAF un pašvaldība

3. Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras

atjaunošana Smiltenē

Smiltene 1 663 603

2011.g.- 2012.

ERAF un pašvaldība

4. Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē 2. kārta Smiltene, Launkalnes pag., Brantu 1 427 517 2010.g. -2012. KF, SIA NKUP, pašvaldība

pag.

5. Smiltenes pilsētas Daugavas ielas posma rekonstrukcija Smiltene 638 394 2011.g.-2012. ERAF un pašvaldība

6. Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija Visi novada pagasti. 946 706 2011.g.-2013. ELFLA un pašvaldība

7. Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas

kapacitātes paaugstināšana

8. Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu

izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām

energoefektivitātes prasībām

Viss novads 25 000 2011.g.- 2012. ESF

Grundzāles pag.; Palsmanes pag. 608 698 2011.g.-2012. KPFI un pašvaldība

9. Speciālistu piesaiste Smiltenes novada pašvaldībai Smiltene 21 000 2010.g.-2012. ESF

10. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

sistēmas optimizācijas apstākļos

11. „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas

izveidei”.

Viss novads

Viss novads (Blomes pamatskola un

Smiltenes ģimnāzija – pilotskolas)

154 059 2009.g.-2012. ESF

12. Ūdenssaimniecības rekonstrukcija Blomes ciemā Blomes pag. 72640 2008.-2011.g. Mērķdotācija

13. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Silvā un Launkalnē Launkalnes pag. 2011. Pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 72


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

2.4 Smiltenes novada teritoriālo vienību prioritārie

investīciju projekti, kurus nepieciešams ieviest kā pirmos

AP ieviešanas gaitā

Nr.

Projekta nosaukums

Palsmanes pagasta pārvalde

1. Ūdenssaimniecības

attīstība Palsmanes

pagasta Palsmanes

ciemā

2. Palsmanes

pirmsskolas izglītības

iestādes

energoefektivitātes

pasākumi

3. Palsmanes pagasta

Palsmanes ciema ielu

rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana,

rekonstrukcija

1. Grundzāles

pamatskolas

energoefektivitātes

paaugstināšana

2. Grundzāles

ūdenssaimniecības

attīstība Grundzāles

ciemā

3. Grundzāles ciema

ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana,

rekonstrukcija

1. Ūdenssaimniecības

attīstība Bilskas

pagasta Bilskas ciemā

2. Mēru muižas

kompleksa

rekonstrukcija

1. Launkalnes pagasta

pašvaldības ceļu

rekonstrukcija

Indikatīvās

projekta

izmaksas (LVL)

Finanšu

avots

300000 ES,

PB,VB

450000 KPFI,

VB, PB

170000 ES,

PB,VB

320000 KPFI,

VB, PB

428000 ES,

PB,VB

85000 ES,

PB,VB

191597 ES,

PB,VB

450 000 ES,

PB,VB

410000 ES,

PB,VB

Projekta

ieviešanas

laiks no/līdz

Grundzāles pagasta pārvalde

Bilskas pagasta pārvalde

Launkalnes pagasta pārvalde

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

2012-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

2012-2013 Samazināti apkures izdevumi,

veikti energoefektivitātes

pasākumi

2014-2015 3 km caurteku remonts,

virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma

un ietvju izbūve. Veikta

satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

2012-2013 Samazināti apkures izdevumi,

veikti energoefektivitātes

pasākumi

2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

2014-2015 8 km pašvaldības ceļu

rekonstrukcija, ciema ielu

apgaismojuma ierīkošana,

melnā un baltā seguma

uzlabošana

2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

2014-2016 Ainavas un labiekārtojuma

metu koncepcijas izstrāde un

realizācija (takas, dambis ,

labiekārtojuma elementi utt.)

2014-2016 Launkalne-Priedaine-Lācīši,

2,46 km, Mežmuiža-Ludzītes,

3 km, Launkalne-Rauziņa 4,5

km, caurteku remonts,

virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

Partneri

VKPAI

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 73


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

Indikatīvās

projekta

izmaksas (LVL)

Finanšu

avots

Projekta

ieviešanas

laiks no/līdz

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

uzpildīšana

Partneri

2. Ūdenssaimniecības

attīstība Launkalnes

pagasta Launkalnes

ciemā

3. Jauniešu centra

izveide Launkalnes

ciemā

1. Brantu pagasta ielu

un ceļu izbūve

Vidzemes ciemā un

pagasta teritorijā

1. Ūdenssaimniecības

attīstība Blomes

pagasta Blomes

ciemā

2. Blomes ciema ielu

rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana,

rekonstrukcija

3. Jeberlejas estrādes

un teritorijas

labiekārtošana,

rekonstrukcija

1. Smiltenes pagasta

Kalnamuižas un

Brutuļu ciema ielu

rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana,

rekonstrukcija

2. Seno amatu un arodu

centra izveide

Smiltenes tehnikumā

3.

Brutuļu bezmaksas

interneta punkta un

jauniešu centra

izveide 10000

4. Vēsturiskā bruģa

atjaunošana ceļa 80 000

200000 ES,

PB,VB

15000 ES,

PB,VB

2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

2013-2014 Pielāgotas telpas, izveidots

un aprīkots jauniešu centrs

Brantu pagasta pārvalde

230000 ES, 2013-2016 12 km pagasta ielu un ceļu,

PB,VB

seguma atjaunošana,

apgaismojums, drošības

pasākumi

Blomes pagasta pārvalde

300000 ES,VB,PB 2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

85000 ESFL,

ESF,

PB,VB

35000 ESFL,

ESF,

PB,VB

2013-2015 ~3 km, caurteku remonts,

virsmas apstrāde, grants

seguma uzbēršana, nomaļu

uzpildīšana virsmas apstrāde,

asfaltēšana, nomaļu

uzpildīšana. Tiek veikta

satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

2013-2015 Jeberlejas estrādes un

teritorijas labiekārtošana,

nodrošināts kultūras

pakalpojums

Smiltenes pagasta pārvalde

170000 ES,VB,PB 2013-2014 Jaunbilskas iela, Žulces –

Kaikas ielas, apgaismojums,

ietves, drošības pasākumi

150000 ES, VB,

UB

ESFL,

ESF,

PB,VB

PB, VB,

ERAF

2014-2016 Izveidota maizes ceptuve,

amatnieku centrs, radošās

darbnīcas kultūrmantojuma

saglabāšanai un

popularizēšanai

2012-2013 Izveidots interneta pieejas

punkts, nodrošināts

pakalpojums, pielāgotas

telpas, izveidots un aprīkots

jauniešu centrs

2013-2015 Atjaunots vēsturiskais bruģis,

labiekārtota vide, izveidotas

Biedrības

Biedrības,

izglītības

iestādes

Biedrības,

uzņēmēji

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 74


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

posmā no Smiltenes

līdz Kalnamuižai

1. Ūdenssaimniecības

attīstība Variņu

pagasta Variņu ciemā

2. Variņu pagasta

Variņu ciema Līvānu

ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana

3. Variņu pagasta

pašvaldības ceļu un

satiksmes pārvadu

rekonstrukcija

1. Tepera stadiona un

kompleksa

rekonstrukcija

2. Tepera slūžu

rekonstrukcija un

ezera tīrīšana

3. Smiltenes pilsētas

ielu rekonstrukcija un

apgaismojuma

ierīkošana/

rekonstrukcija (t.sk.

Dakteru, Dārza iela,

Raiņa ielas

kompleksā

rekonstrukcija )

4. Ceļinieku parka

labiekārtošanas

projekts

5. Smiltenes sporta

skolas ēkas

rekonstrukcija

1. Novada centrālās

bibliotēkas telpu

izbūve

2. Smiltenes novada

muzeja Mēru muižā

Indikatīvās

projekta

izmaksas (LVL)

Finanšu

avots

Projekta

ieviešanas

laiks no/līdz

Variņu pagasta pārvalde

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

mazās arhitektūras formas,

tiek ņemts vērā pilsētas

kultūrvēsturiskais mantojums

428072 ES,VB,PB 2013-2014 Rekonstruēts ūdensvads,

kanalizācijas sistēma,

nodrošināta kvalitatīva

dzeramā ūdens piegāde

170000 ES,VB,PB 2014-2016 ~3 km ietvju un

apgaismojuma izbūve,

caurteku remonts, virsmas

apstrāde, asfaltēšana . Veikta

satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

120000 ES, VB,

PB

360000 ES, VB,

PB

25000 ES,

VB,PB

1 800 000 ES, VB,

PB

255000 ES, VB,

PB

340000 ES,

VB,PB

35000 ES,

VB,PB

300000 ES, VB,

PB

Smiltenes pilsēta

Smiltenes novads

2013-2015 5,3 km ceļu, drošības saliņas

pie izglītības iestādes,

apgaismojuma un ietvju

ierīkošana, asfaltseguma

rekonstrukcija

2012-2014 Sintētiskā seguma skrejceļam

un vieglatlētikas sektoru

ierīkošana, palīgtelpu

(ģērbtuves, dušas, inventāra

noliktava, inventāra iegāde,

tribīnes), servisa ēkas izveide

2012-2014 Rekonstruētas Tepera slūžas

2012-2015 Virsmas apstrāde, asfalta

seguma uzklāšana, nomaļu

uzpildīšana, apgaismojuma

un ietvju izbūve. Veikta

satiksmes pārvadu

rekonstrukcija, nodrošinot

drošu gājēju un braucēju

satiksmi

2013-2015 Nodrošināta parka

pieejamība, ietves, celiņi,

informācija, dizaina elementi

un mazās arhitektūras

formas

2012-2014 Rekonstruēta ēka, paredzot

dažādas izmantošanas

iespējas

2012-2014 Rekonstruēta centrālā

bibliotēka, nodrošināta tās

pieejamība

2012-2014 Izveidots Smiltenes novada

muzejs, rekonstruētas un

Partneri

Sporta klubi

Sporta klubi

Biedrības

Biedrības

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 75


Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Nr.

Projekta nosaukums

attīstība un

akreditācija

3. Novada skolu mācību

kabinetu aprīkojums

Indikatīvās

projekta

izmaksas (LVL)

Finanšu

avots

Projekta

ieviešanas

laiks no/līdz

Projekta plānotie darbības

rezultāti un to rezultatīvie

rādītāji

pielāgotas telpas, izveidota

ekspozīcija, muzejs akreditēts

150000 ES, 2012-2014 Novadā aprīkotas 5 skolas,

VB,PB

nodrošināts kvalitatīvs

mācību process

10000 PB 2013-2016 Izveidota un labiekārtota

jauna kapsēta

4. Jaunas kapsētas

izveide

5. Peldbaseina izbūve 150000 VB, PB, 2014-2018 Izveidots jauns pilsētas

peldbaseins

Partneri

Sporta

klubi,

uzņēmēji

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 76

More magazines by this user
Similar magazines