smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

smiltene.lv

smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Rīcības un investīciju plāns, III sējums, gala redakcija

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji

rekonstrukcija, internātu izveide, izglītības

iestāžu teritoriju labiekārtošana

Izglītības pārvalde,

izglītības iestādes

3.3.6.3. Infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar Novada pašvaldība,

speciālām vajadzībām novada izglītības

iestādēs

Izglītības pārvalde,

izglītības iestādes

3.3.6.4. Telpu iegāde, renovācija un aprīkošana Novada pašvaldība

novada Jaunatnes centru izveidei

Izglītības pārvalde

3.3.6.5. Visiem Smiltenes Centra vidusskolas

audzēkņiem atbilstošu mācību telpu

nodrošināšana

3.3.6.6. Smiltenes Valsts tehnikuma- profesionālās

vidusskolas attīstība

Novada pašvaldība,

Izglītības pārvalde

Izpildes

termiņš vai

periods

Finansēšanas

avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

rekonstrukcija (5 iestādēs), jaunu internātu izveide,

izglītības iestāžu teritoriju sakārtošana, sporta un

rotaļu laukumu labiekārtošana, izveidota sabiedrībai

droša vide

2012-2015 PB, VB, ESFL Veikta novada izglītības iestāžu pielāgošana

izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām,

nodrošināta izglītības pakalpojumu pieejamība

2012-2018 PB, VB, ESFL Izveidoti novada Jaunatnes centri Smiltenē un

novada pagastu centros, sekmēta jauniešu iesaiste,

lietderīga brīvā laika pavadīšana, neformālā izglītība

2013-2018 ERAF, PB Visi Smiltenes Centra vidusskolas audzēkņi mācas

atbilstošās telpās

Smiltenes tehnikums 2012-2018 VB, ERAF,KPFI Īstenots rekonstrukcijas projekts

U3.3.7. Uzlabot

sociālo

pakalpojumu un

veselības

aprūpes

pakalpojumu

sniedzēju

infrastruktūru

un tehnisko

aprīkojumu

3.3.7.1. Sociālo pakalpojumu sniedzēju

infrastruktūras uzturēšana, rekonstrukcija

un energoefektivitātes paaugstināšana

3.3.7.2. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju

infrastruktūras uzturēšana, rekonstrukcija

un energoefektivitātes paaugstināšana

Novada pašvaldība,

sociālais dienests, SIA

„Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”,

Smiltenes novada Bērnu

un ģimenes atbalsta

centrs, NVO

Novada pašvaldība, SIA

„Smiltenes Sarkanā

krusta slimnīca”,

pagastu pārvaldes, ārstu

privātprakses

2012-2018 PB, VB, ESFL, UB Nodrošināts un uzlabots sociālo pakalpojumu

sniedzēju infrastruktūras tehniskais stāvoklis,

paaugstināta energoefektivitāte, nodrošināts un

modernizēts tehniskais aprīkojums.

Rekonstruētas Smiltenes novada Bērnu un ģimenes

atbalsta centra telpas ilgstošās aprūpes pakalpojuma

sniegšanai bērniem (25 gultas vietas).

Rekonstruētas SIA „Smiltenes Sarkanā krusta

slimnīca” telpas ilgstošās aprūpes pakalpojuma

sniegšanai pieaugušajiem (55 gultas vietas)

2012-2018 PB, VB, ESFL, UB Nodrošināts un uzlabots veselības pakalpojumu

sniedzēju infrastruktūras tehniskais stāvoklis,

paaugstināta energoefektivitāte, nodrošināts un

modernizēts tehniskais aprīkojums.

Uzlabota pieejamība (ierīkota uzbrauktuve un

pacēlājs personām ar īpašām vajadzībām) veselības

aprūpes pakalpojumiem SIA „Smiltenes Sarkanā

Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Konsorts”un SIA „Baltkonsults” 20

More magazines by this user
Similar magazines