15.06.2015 Views

TEP izstrāde I - Smiltene

TEP izstrāde I - Smiltene

TEP izstrāde I - Smiltene

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Apmācības notiek projekta „Smiltenes novada pašvaldības

darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu

īstenošanā” ietvaros (ID Nr.SND2012/27/M/ESF).

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar

Sabiedrības integrācijas fondu.


APMĀCĪBU SEMINĀRS

TEHNISKI EKONOMISKAIS

PAMATOJUMS

(feasibility study)

JURIS PĒTERSONS

2


TEHNISKI EKONOMISKĀ

PAMATOJUMA MĒRĶIS

Izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu, kurš

optimāli atbilstu pašvaldības iedzīvotāju

vajadzībām un iespējām, pašvaldības attīstības

programmai, kā arī nodrošinātu dažādu

normatīvo aktu prasību izpildi. TEP

izstrādātājam jāveic projekta novērtējums

iespējamības, laika un teritoriālā griezumā.

TEP balstās uz pilnvērtīgu esošās situācijas

analīzi un projekta nākotnes ietekmes

izvērtējumu.


TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA

REGULĒJUMS EIROPAS REGULĀS,

DIREKTĪVĀS, NACIONĀLAJĀ

LIKUMDOŠANĀ

COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006

laying down general provisions on the European Regional

Development Fund, the European Social Fund and the

Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.;

3.darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.419 (Rīgā 2007.gada 26.jūnijā)

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas

fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.


TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA

REGULĒJUMS EIROPAS REGULĀS,

DIREKTĪVĀS, NACIONĀLAJĀ

LIKUMDOŠANĀ

Ministru kabineta noteikumi Nr.446 Rīgā 2001.gada

23.oktobrī (prot. Nr.52 1.§) «Būvnoteikumi darbiem

autoceļu tīklā»;

Ministru kabineta noteikumi nr. 912 (2007.12.18.)

“Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un

attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”


TEHNISKI EKONOMISKĀ

PAMATOJUMA IZSTRĀDE

Veic paši

Laiks 3 mēneši 3 mēneši

Izmaksas

Ieguvumi

600 - 700 LVL mēnesī (bruto) + atbalsta

personāls

Ir lielāka ticamība, jo sagatavojis savs

cilvēks;

Ir personīgāka attieksme pret darbu, jo

strādā priekš savas pašvaldības;

Ir lielākas iespējas kontrolēt TEP

izstrādes gaitu;

Pēc TEP sagatavošanas Jums būs

pieejams cilvēks, kurš konkrēto sfēru

būs ļoti labi izanalizējis;

Pēc TEP sagatavošanas Jums būs ļoti

kvalificēts cilvēks ar TEP sagatavošanu

saistītos jautājumos

Pasūtīt

< 3000 LVL bez PVN; Saņem samaksu tikai

tad, ja TEP ir apstiprināts, vai max.20% avanss.

IESPĒJA nolīgt pieredzējušāku un

kompetentāku izpildītāju ar iepriekšēju

pieredzi;

IESPĒJA saņemt viedokli vai „skatu no malas”;

IESPĒJA saņemt salīdzinājumu ar citām

līdzīgām pašvaldībām un situācijām tur;

Ja TEP tiek sagatavots iesniegšanai kādā valsts

organizācijā, IESPĒJAMS, ka izpildītājs zin

prasības, noteikumus, kārtību, kas nav specifiski

atrunāta vai organizēta.

Ir IESPĒJAS profesionālākā līmenī risināt

specifiskas problēmas.

Nav jāmaksā, ja darbs netiek izdarīts.


TEHNISKI EKONOMISKĀ

PAMATOJUMA IZSTRĀDE

Vājās

puses

Veic paši Pasūtīt

Vai Jums ir brīvs darbinieks uz 3

mēnešiem, kas var sagatavot TEP?

Kas notiek, ja TEP netiek sagatavots?

Trūkst personīgas pieejas un attieksmes;

Grūtāk kontrolēt un sekot līdzi procesiem, darba

sagatavošanas gaitai, virzībai.

Zinot iekšējās vajadzības jau iepriekš,

var netikt piedāvāti radikāli, oriģināli

risinājumi.

Nav pieredzes darbā ar organizāciju, kur

TEP apstiprinās.

Ja pēc TEP sagatavošanas Jūs kaut ko neesat

sapratis ir grūtāk noskaidrot viedokli, par

plānoto projektu virzību, vai ko tieši izpildītājs

bija domājis, rakstot tā vai savādāk;

Tālākā procesa gaitā ir grūtāk veikt

nepieciešamas izmaiņas, jo Pasūtītājs nav

pietiekami kompetents, lai nolemtu izmaiņas ir

būtiskas vai nē.


JA TEP IZSTRĀDE TIEK PASŪTĪTA,

KAS JĀPAREDZ SAGATAVOJOT

PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS

Pasūtītāja prasības ir izpildītas un TEP ir sagatavots tikai

tad, kad to apstiprina iestāde (organizācija), kura

izvirzīja prasības TEP izstrādei;

Noteikt atbilstošus TEP sagatavošanas termiņus;

Noteikt laiku, kurā ir jāveic labojumu iestrāde un labotā

dokumenta nogādāšana pasūtītājam;

Noteikt maksimālo TEP saskaņošanas reižu skaitu;

Jānosaka, ka dokumentācija jāiesniedz elektroniski

dokumentu izstrādes programmatūrā.


KĀPĒC IR NEPIECIEŠAMS

SEMINĀRS UN APMĀCĪBA PAR TEP

Izprast atšķirību starp tehniski ekonomisko pamatojumu

un tehnisko projektu;

Pašvaldību speciālisti ir tie, kas dod datus;

Pašvaldību speciālisti būs tie, kas novērtēs sagatavoto

dokumentu;

Pašvaldības speciālisti būs tie, kas pieņems lēmumu vai

sagatavotais TEP ir kaut kā vērts.


TEP IZSTRĀDES LAIKĀ

PIEĻAUTĀS GALVENĀS KĻŪDAS

Nepareizi ir noteikt TEP rezultātu vai secinājumus pirms

sākta TEP izstrāde;

Sākt ar finanšu sadaļu, nosakot investīciju apjomu un

ieguldījumu starp vairākiem finansētājiem;

Neizmantot visu to informāciju, ko ir sniegušas iestādes,

kas prasa TEP izstrādi;

TEP atbilstību un gatavību novērtēt 3 h;

Vairākās TEP vietās par vienu un to pašu doti atšķirīgi

dati;

Pārāk liels optimisms;

TEP tiek sagatavots kā romāns. Vairāk izmantot faktus

un tabulas.


TEP GALVENIE UZDEVUMI*

Prezentēt plānu un tā detaļas;

Pierādīt projekta nepieciešamību;

Demonstrēt lietderību.

«Vadlīnijas Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei pašvaldību infrastruktūras projektiem –

Eiropas Savienības struktūrfondu apguvei»


TEP MINIMĀLĀ STRUKTŪRA

Kopsavilkums;

Ievads;

Esošās situācijas apraksts;

Pilnās investīciju programmas sagtavošana;

Prioritārās investīciju programmas sagatavošana;

Finanšu un ekonomiskā analīze;

Investīciju ietekmes analīze;

Projekta ieviešanas plāns un vadība;

- Ietekme uz vidi;

- Projekta ieviešanas riski.


KOPSAVILKUMS

TEP nosaukums;

Ļoti īsi TEP gaitā iegūtie secinājumi;

Projekta kopējās finanses un sadalījums starp

finansētājiem;

Labuma saņēmējs.


IEVADS

TEP sagatavošanas mērķis;

TEPam izvirzītie uzdevumi;

TEPā sasniedzamais rezultāts (nejaukt ar secinājumiem);

TEP izstrādi ietekmējošie normatīvie akti;

TEP sagatavošanā izmantotā informācija.


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Projekta teritorijas raksturojums;

Administratīvā centra raskturojums;

Nozīmīgākie ceļi;

Elektroapgāde, gāzes apgāde, sakari utt.;

Ūdenstiplnes;

Aizsargājamās dabas teritorijas;

Projekta teritorijas definējums.


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Fizioģeogrāfiskais raksturojums;

Ģeogrāfiskais novietojums;

Reljefa apraksts;

Zemes pamatnes un gruntsūdens apraksts;

Klimatiskais raksturojums;

Kultūrvēsturiskais raksturojums.


ESOŠĀ SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Projekta teritorijā esošo iestāžu analīze, pakalpojuma

patēriņa apjomi;

Projekta teritorijā esošo uzņēmumu analīze,

pakalpojuma patēriņu apjomi.

Projekta teritorija esošo iedzīvotāju analīze,

pakalpojuma patēriņa apjomi

Pakalpojuma patēriņu apjomu prognozes +5 gadi.


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Patēriņa tirgus izmaiņu prognozes;

Resursu tirgus izmaiņu prognozes;

Konkurence un tās attīstība


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Pakalpojuma pieejamība un nodrošinājums;

Pakalpojuma kvalitāte un atbilstības

izvērtējums;

Pakalpojuma sniegšanas tehniskais

nodrošinājums.


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Pašvaldības finanšu situācija;

Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija;

Attiecīgās pakalpojuma daļas finanšu situācija.


ESOŠĀS SITUĀCIJAS

RAKSTUROJUMS

Institucionālā situācija;

Finansējuma saņēmēja struktūra;

Pakalpojuma sniegšanas juridiskais pamats.


ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU

PROGRAMMA

Minimālais sasniedzamais kvalitātes līmenis un

standarti;

Maksimālo pakalpojuma patēriņa apjomu aprēķini;

Alternatīvu izvirzīšana un salīdzināšana;

Ilgtermiņa investīciju programmas sagatavošana;

Vides ieguvumi;

Ilgtermiņa investīciju programmas prioritizācija


PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU

PROGRAMMA

Atbilstoši tehniskajām iespējām;

Atbilstoši finanšu iesējām.


PROJEKTA DATI, KAS NEPIECIEŠAMI

FINANŠU INFORMĀCIJAS

SAGATAVOŠANAI

Ieguldījumu izmaksas;

Pakalpojuma patērētāju izmaiņas;

Pakalpojuma apjoma izmaiņas;

Kopējās pakalpojuma apjoma izmaiņas;

Pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņas.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!