Noteikumi - Smiltene

smiltene.lv

Noteikumi - Smiltene

Latvijas Republika

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729

tālr.: 64774844, fakss: 64707575, e-pasts: dome@smiltene.lv

Smiltenē

2012.gada 31. maijā

APSTIPRINĀTI

ar Smiltenes novada domes

31.05.2012. lēmumu

(protokols Nr.8, 3.§.)

Noteikumi Nr.1/12

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldībā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai

novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana,

apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes

2012. gada 28. Jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10.,16.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām”

41. panta pirmās daļas 2. punkta,

likuma „Par autoceļiem” 1. panta 2. daļu,

„Ceļu satiksmes likuma” 38.panta 1.,2.,3. daļām,

Latvijas Republikas Ministru kabineta

2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571

„Ceļu satiksmes noteikumi”

1. Šie Noteikumi reglamentē kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldībā tiek izsniegtas atļaujas

par transporta līdzekļu iebraukšanu, apstāšanos un stāvēšanu teritorijās, kur transporta līdzekļu

iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm papildinot tās ar zīmi Nr.842

„Papildinformācija” („Izņemot ar atļaujām Nr.”, „Tikai ar atļaujām Nr.”) Smiltenes novada

administratīvās teritorijas robežās Smiltenes novada pašvaldības pārvaldījumā esošajām ielām un

ceļiem vai tās īpašumā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošajām teritorijām (turpmāk tekstā -

Atļauja), kuru saraksts norādīts šo Noteikumu Pielikumā Nr.1.

2. Transporta līdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas Atļaujas teritorijās, kurās

transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana ierobežota ar ceļa zīmēm, tiek

izsniegtas fiziskām un juridiskām personām, kuras Smiltenes novada domei iesniegušas

iesniegumu (Noteikumu pielikumi Nr.2a un/vai Nr.2b) par šādas Atļaujas nepieciešamību:

2.1. lai nokļūtu iesniedzējam piederošajā nekustamajā īpašumā;

2.2. lai nokļūtu iesniedzēja deklarētajā dzīvesvietā;

2.3. lai nokļūtu objektā, kurā iesniedzējs veic saimniecisko vai komercdarbību vai tam ir

noslēgts īres/nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu;

2.4. gadījumos, kad tas nepieciešams īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai,

izkraušanai un/ vai preču piegādei;

2.5. gadījumos, kad teritorijā vai ēkā nepieciešams nokļūt, lai tur veiktu labiekārtojuma vai

būvdarbus.


2

3. Noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam persona, kas pieprasa Atļauju, pievieno:

3.1. Noteikumu 2.1. punktā noteiktajā gadījumā – īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta

kopiju vai dokumenta, kas apliecina teritorijas īpašuma tiesības, tās atrašanos valdījumā

vai apsaimniekošanā, kopiju;

3.2. Noteikumu 2.2. punktā noteiktajā gadījumā – izziņu par deklarēto dzīvesvietu;

3.3. Noteikumu 2.3. punktā noteiktajā gadījumā – īres vai noma līguma kopiju;

3.4. Noteikumu 2.4. punktā noteiktajā gadījumā – dokumentu, kas apliecina nepieciešamību

īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai un/ vai preču piegādei;

3.5. Noteikumu 2.5. punktā noteiktajā gadījumā – dokumentu, kas apliecina labiekārtojuma

vai būvdarbu veikšanu.

4. Iesniegumu par Atļaujas izsniegšanu izskata un atzinuma sagatavošanu par Atļaujas

izsniegšanas pamatotību nodrošina Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa

saskaņojot ar Smiltenes novada Pašvaldības policiju.

5. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pēc šo Noteikumu 4. punktā minēto dokumentu un

atzinumu saņemšanas pieņem Smiltenes novada domes izpilddirektors.

6. Transporta līdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas atļaujas tiek izgatavotas un

izsniegtas pēc Noteikumu pielikumā pievienota noteikta parauga:

6.1. Noteikumu 2.1.-2.4. noteiktajos gadījumos – „Atļauja transporta līdzekļa

iebraukšanai/stāvēšanai Smiltenes novadā” (Pielikums Nr.3a);

6.2. Noteikumu 2.1.-2.2. noteiktajos gadījumos pieprasītāja viesim - „Atļauja

transporta līdzekļa iebraukšanai/stāvēšanai Smiltenes novadā. Viesis” (Pielikums Nr.3c)

Atļauju paraksta Smiltenes novada domes izpilddirektors. Atļauju izsniedz Smiltenes

novada domes Kancelejas nodaļa.

Šo Noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajā gadījumā tiek izsniegta Atļauja „Līgumdarba veicējs”

(Pielikums Nr.3b). Šai Atļaujai ir saistoši visi šo Noteikumu punktos minētās prasības (izņemot

šo Noteikumu 9.punktu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar

Nr.10.,16.§.)

Smiltenes novada domes 2012. gada 28. jūnija lēmumu (sēdes protokols

7. Transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana zīmes Nr.842 „Papildinformācija”

(„Izņemot ar atļaujām Nr.”, „Tikai ar atļaujām Nr.”) darbības zonā atļauta, novietojot Smiltenes

novada domes izsniegtās Atļaujas oriģinālu redzamā vietā transporta līdzekļa salonā pie

priekšējā stikla.

8. Transporta līdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas Atļauja ir derīga līdz atļaujā

norādītajam laikam. Maksimālais atļaujas derīguma termiņš – 2 (divi) gadi no atļaujas

izsniegšanas dienas.

9. Transporta līdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas Atļaujai jāatrodas transporta

līdzeklī redzamā vietā (aiz priekšējā loga stikla automobiļa salonā), kur tai jāatrodas visu laiku,

kamēr transporta līdzeklis atrodas teritorijā, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un

stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm, tā, lai kontrolējošā institūcija bez grūtībām varētu izlasīt

Atļaujas tekstu. Šī nosacījuma neievērošana tiek uzskatīta par iebraukšanu, apstāšanos un

stāvēšanu teritorijā bez atļaujas.

10. Atļauja ir derīga tikai teritorijā, uz kuru tā ir izsniegta.

11. Transporta līdzekļu iebraukšanas, apstāšanās un stāvēšanas iesniegumu Atļaujas saņemšanai

un izsniegto Atļauju reģistrāciju nodrošina Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļa.


12. Kontroli par to, kā transporta līdzekļu vadītāji ievēro šo Noteikumu prasības ir tiesīga veikt

Smiltenes novada Pašvaldības policija un Valsts policija.

Domes priekšsēdētājs

Ainārs Mežulis


Pielikums Nr.1

Smiltenes novada domes

2012. gada 31. maija

Noteikumiem Nr. 1/12

Smiltenes novada domes noteiktās teritorijas, kurās transporta līdzekļu iebraukšana,

apstāšanās un stāvēšana ir ierobežota ar ceļa zīmēm, papildinot tās ar zīmi Nr.842

„Papildinformācija” „Izņemot ar atļaujām”:

1. Smiltenē, Blaumaņa ielā 1a - Smiltenes poliklīnikas teritorijā;

2. Smiltenē, Dakteru ielā 14 - Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas teritorijā;

3. Smiltenē, Dakteru ielā 16 – dzīvojamās mājas pagalmā;

4. Smiltenē, Dakteru ielā 1 - Sporta un atpūtas kompleksā „Teperis”;

5. Smiltenē, Rīgas ielā 8 - pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” stāvlaukumā;

6. Smiltenē, Rīgas ielā 16c - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas pagalmā;

7. Smiltenē, Dārza ielā 2 - posmā no Baznīcas laukuma līdz stāvvietai iepretim Smiltenes

novada domei;

8. Smiltenē, Kalna ielā 1 – iepretim Smiltenes autoostai.

Domes priekšsēdētājs

A.Mežulis


Pielikums Nr. 2a

Smiltenes novada domes

2012. gada 31. maija Noteikumiem Nr. 1/12

(Pielikums redakcijā, kas apstiprināta ar Smiltenes novada domes 2012. gada 28. jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.10.,16.§.))

Smiltenes novada domei

Dārza iela 3, Smiltene,

Smiltenes novads, LV - 4729

Fiziskās personas vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums __________________________

ieņemamais amats uzņēmumā (jur. pers.gad.) __________________________

personas kods/ reģ. numurs __________________________

deklarētā dzīvesvieta / juridiskā adrese __________________________

kontakttālrunis __________________________

20___. gada ____ . ______________

Lūdzu izsniegt man transportlīdzekļa

iebraukšanas

stāvēšanas

(vajadzīgo atzīmēt ar krustiņu)

caurlaidi automašīnai

IESNIEGUMS

Smiltenē

_____________________________________________________________________________

(marka , modelis, Valsts reģistrācijas numurs)

Caurlaide man nepieciešama, lai (atbilstošo apvilkt)

nokļūtu piederošajā nekustamajā īpašumā (2.1.);

nokļūtu deklarētajā dzīvesvietā (2.2.);

nokļūtu objektā, kurā veicu saimniecisko vai komercdarbību vai ir noslēgts īres/nomas

līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu (2.3.);

gadījumos, kad tas nepieciešams īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai, izkraušanai

un/ vai preču piegādei (2.4.);

gadījumos, kad teritorijā vai ēkā nepieciešams nokļūt, lai tur veiktu labiekārtojuma vai

būvdarbus (2.5.);

viesis varētu iebraukt un stāvēt

adresē __________________ iela ____, Smiltene, Smiltenes novads.

Ar caurlaides izmantošanas nosacījumiem esmu iepazin(-ies;-usies) un apņemos tos ievērot

un nepārkāpt.

Pielikumā: * Zemesgrāmatas akta kopija uz ( …. ) lapām

* uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija

* īres līguma kopija

( * ) – dokumenti pievienojami iesniegumam pēc nepieciešamības

___________________

paraksts

____________________

(paraksta atšifrējums)


Pielikums Nr. 2b

Smiltenes novada domes

2012. gada 31. maija Noteikumiem Nr. 1/12

Līgumdarbu veicējam

Smiltenes novada domei

Dārza iela 3, Smiltene,

Smiltenes novads, LV - 4729

Fiziskās personas vārds, uzvārds / Juridiskās personas nosaukums __________________________

ieņemamais amats uzņēmumā (jur. pers.gad.) __________________________

personas kods/ reģ. numurs __________________________

deklarētā dzīvesvieta / juridiskā adrese __________________________

kontakttālrunis __________________________

20___. gada ____ . ______________

IESNIEGUMS

Smiltenē

Lūdzu izsniegt man transportlīdzekļa stāvēšanas (nepieciešamais skaits) caurlaid-i(-es)

„LĪGUMDARBU VEICĒJS”.

Caurlaide man nepieciešama, lai __________________________________ (norādīt

motivētu iemeslu) adresē ____________ iela ____, Smiltene, Smiltenes novads.

Ar caurlaides izmantošanas nosacījumiem esmu iepazin(-ies) (-usies) un apņemos tos

ievērot un nepārkāpt.

Pielikumā:

* uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

* līguma par darbu veikšanu kopija

( * ) – dokumenti pievienojami iesniegumam pēc nepieciešamības

___________________

paraksts

____________________

(paraksta atšifrējums)

More magazines by this user
Similar magazines