decembri - Smiltene

smiltene.lv

decembri - Smiltene

SMILTENES NOVADA DOMES

amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2012. gada decembra mēnesi

Nr. Uzvārds Vārds IeĦemamais amats

Izmaksātais

neto

atalgojums

LVL

1 Auga Līga BāriĦtiesas locekle 268.53

2 Auga Inga Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktore 506.80

3 ĀboltiĦa Līga Būvvaldes arhitekte 496.00

4 ĀboltiĦš Jānis Pašvaldības policijas inspektors 491.85

5 Ādamsons Ivars

Deputāts

Iepirkumu komisijas loceklis

60.07

6 Balode Zane BāriĦtiesas locekle 176.93

7 Balodis Haralds Smiltenes Mākslas skolas direktors 453.80

8 Beitiks Gvido Pašvaldības policijas inspektors 205.25

9 BērtiĦa Vingra Palsmanes bibliotēkas vadītāja 211.50

10 Bisenieks Māris Administratīvās komisijas loceklis 0.00

11

Bogdanovs

Gaidis

Blomes pagasta pārvaldes vadītājs 513.50

Administratīvās komisijas loceklis 0.00

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis 0.00

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis 0.00

12 Brence Maruta Smiltenes ăimnāzijas direktores vietniece saimnieciskos jaut. 264.90

13 Briede Ilona Grundzāles bibliotēkas vadītāja 200.25

14 Burova Ilona Blomes pamatskolas direktores vietniece 405.59

15 Birkenšteina Agita VariĦu pamatskolas direktore 513.86

16 Birkenšteins Uldis VariĦu pagasta pārvaldes vadītājs 478.50

17 Cimermane Valda BāriĦtiesas locekle 88.91

18 Ciekure Dace Smiltenes Centra vidusskolas direktores vietniece 525.47

19 Cirīte Valda Smiltenes Centra vidusskolas direktores vietniece 555.88

20 Daudziete Sarmīte Blomes bibliotēkas vadītāja 267.00

21 Dudelis Aigars Deputāts 10.01

22 Einberga Marina BāriĦtiesas locekle 302.02

23 Eislers Gints Iepirkumu komisijas loceklis 24.22

24 ElstiĦa Valda Grundzāles pamatskolas direktore 419.09

Būvvaldes vadītāja – būvinspektore 545.25

25 Ērgle Ingrīda Zemes komisijas locekle 0.00

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle 0.00


26 Ērăele Dace

Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja 456.12

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas priekšsēdētāja 0.00

27 Feldhūne Dagnija Smiltenes ăimnāzijas direktores vietniece 468.51

28 Fridrihsone Dzintra Loberău bibliotēkas vadītāja 122.20

29 Gailīte Ingūna SIA „Līvena aptieka” valdes priekšsēdētāja 566.26

30 Garklāva Laima Deputāte 20.02

31 Grundāne Ināra Launkalnes sākumskolas direktore 370.96

32 Indrēvica Santa Palsmanes pamatskolas direktores vietniece 399.79

33 Jansone Pārsla Kultūras pārvaldes vadītāja 480.12

34 Jansone Mārīte Bilskas pamatskolas direktore 488.10

35 Jaunzemis Tālis

Izglītības pārvaldes vadītājs 662.87

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas loceklis

0.00

Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja vietnieks

0.00

36 Joksts Ivars Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors 385.86

37 Karlsone Linda Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja 496.00

38 Kondratjeva Inguna Smiltenes ăimnāzijas direktores vietniece 550.30

39 Kovala Baiba Grundzāles pamatskolas direktores vietniece 426.47

40 KrūmiĦa Iveta Smiltenes Centra vidusskolas direktora vietniece 571.74

41 KrūmiĦa Zaiga Smiltenes novada bibliotēkas direktore 334.37

42 KrūmiĦš Gatis

43 Kukainis Gints

44 LapiĦš Kārlis

Deputāts 35.63

Zemes komisijas loceklis 0.00

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas loceklis 0.00

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis 0.00

Deputāts 25.03

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 0.00

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis 0.00

Domes izpilddirektors 912.37

SIA „Līvena aptieka” kapitāldaĜu turētāja pārstāvis 133.50

45 LazdiĦš Māris Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 502.12

46 Leite Vita Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktores vietniece 442.75

47 Leitis Jānis Pašvaldības policijas vecākais inspektors 538.42

48 Liepa Normunds Pašvaldības policijas priekšnieks 711.00

49 Mālkalne Velga

Smiltenes ăimnāzijas direktore 648.01

Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas locekle

0.00


50 Marksa Marija Smiltenes Centra vidusskolas direktora vietniece 517.52

Deputāts 10.01

Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs 392.62

51 Markss Guntars Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas loceklis

0.00

Publiskās izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas

komisijas loceklis

0.00

52 Markss Kaspars Deputāts 20.02

53 Mazjāne Ineta BāriĦtiesas locekle 61.02

54 Meistere Vija BirzuĜu bibliotēkas vadītāja 104.70

55 Megnis Andris Smiltenes Mūzikas skolas direktors 357.01

56 Medne Dzintra Deputāte 25.03

Deputāts 25.03

57 Melderis Raitis

SIA „Smiltenes NKUP” valdes loceklis 524.56

58 Mežale Birute

59 Mežulis Ainārs

60 Mickeviča Sanita

Deputāte 10.01

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas locekle

0.00

Palsmanes pagasta PI metodiėe 350.54

Domes priekšsēdētājs 1030.00

Zemes komisijas loceklis 0.00

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” kapitāldaĜu

turētāja pārstāvis

133.50

SIA „Smiltenes NKUP” kapitāldaĜu turētāja pārstāvis 100.12

Administratīvās komisijas locekle 0.00

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle 0.00

Iepirkumu komisijas locekle 0.00

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle 0.00

61 Miezīte Sarmīte Bilskas pamatskolas direktores vietniece 319.40

62 Miėe Alda Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 498.52

63 Mize Laima BāriĦtiesas locekle 159.43

64 Moisejeva Ramona BāriĦtiesas locekle 148.18

65 ĥikiforova ěubova Bērnu un ăimenes atbalsta centra direktore 369.91

66 OzoliĦa Sandra Smiltenes ăimnāzijas direktores vietniece 489.77

67 OzoliĦš Guntars Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas saimniecības vadītājs 264.90

68 Pabērza Malda Bilskas bibliotēkas vadītāja 104.70

69 Palma Dzintra Blomes pamatskolas direktores vietniece 375.71

70 Palms Jānis Pašvaldības policijas inspektors 551.06

71 Pavasare Mudīte VariĦu bibliotēkas vadītāja 203.62


72 Pēča Inese Launkalnes bibliotēkas vadītāja 211.50

73 Pērle Dace Palsmanes pamatskolas direktore 446.49

74 Pētersone Gunta Mūzikas skolas direktora vietniece mācību darbā 266.35

75 Podniece Tigna Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja 496.00

76 Pupčenoks Ivars Pašvaldības policijas inspektors 277.01

77 Raiskuma Inese

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktore 486.89

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas locekle

78 Ramane Līga Palsmanes pagasta PII vadītāja 127.49

0.00

79 Rudzīte Santa

Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis” vadītāja 330.49

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas locekle

0.00

Domes tehniskais direktors 688.76

80 Rudzītis Uldis

81 SiliĦa Inta

Apstādījumu saglabāšanas komisijas loceklis 0.00

Publiskās izklaides un svētku pasākumu iesniegumu

izskatīšanas komisijas loceklis

0.00

Sociālā dienesta vadītāja 480.12

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle 0.00

82 Sīmane Inga Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra direktore 366.64

83 Skare Gunita Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktores vietniece 482.81

84 SkujiĦa Līga Brantu bibliotēkas vadītāja 198.15

85 Sorokina Biruta

Deputāte 25.03

Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas locekle

86 Sorokina Aiga Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle 0.00

87 Štrāle Inga Administratīvās komisijas locekle 13.35

88 Timermanis Armands Pašvaldības policijas inspektors 522.70

89 Treijere Mārīte Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāja 378.37

90 Vergina Ilze

0.00

Smiltenes Centra vidusskolas direktore 635.31

Deputāte

Smiltenes domes priekšsēdētāja vietniece

Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas priekšsēdētāja

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas locekle

120.15

91

Vērzemniece Iveta Dzimtsarakstu nodaĜas vadītājas vietniece 0.00

92 Vestfāle Mudrīte Blomes pamatskolas direktore 356.44

93 VīvuliĦš Aigars SIA "Smiltenes NKUP" valdes priekšsēdētājs 587.60

0.00

0.00


94 ZaĜkalne Tija Deputāte 35.04

95 ZiediĦš MārtiĦš Smiltenes Centra vidusskolas saimniecības vadītājs 264.90

BāriĦtiesas priekšsēdētāja 416.71

96 Zīvere Aurika

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 48.06

97 Zunde Alda

98

Zvaigzne

Dzintars

Deklarētās dzīvesvietas ziĦu anulēšanas komisijas locekle 0.00

Domes Nekustamo īpašumu nodaĜas vadītāja 537.25

Zemes komisijas priekšsēdētāja 0.00

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle 0.00

Deputāts 25.03

Iepirkumu komisijas loceklis 35.04

99 Zvejniece Alda Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja 478.50

100 ZvirgzdiĦa Vija BāriĦtiesas locekle 148.18

101 ZvirgzdiĦa Sarmīte

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” valdes

priekšsēdētāja

812.25

More magazines by this user
Similar magazines