decembri - Smiltene

smiltene.lv

decembri - Smiltene

50 Marksa Marija Smiltenes Centra vidusskolas direktora vietniece 517.52

Deputāts 10.01

Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs 392.62

51 Markss Guntars Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un

mērėdotācijas sadales komisijas loceklis

0.00

Publiskās izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas

komisijas loceklis

0.00

52 Markss Kaspars Deputāts 20.02

53 Mazjāne Ineta BāriĦtiesas locekle 61.02

54 Meistere Vija BirzuĜu bibliotēkas vadītāja 104.70

55 Megnis Andris Smiltenes Mūzikas skolas direktors 357.01

56 Medne Dzintra Deputāte 25.03

Deputāts 25.03

57 Melderis Raitis

SIA „Smiltenes NKUP” valdes loceklis 524.56

58 Mežale Birute

59 Mežulis Ainārs

60 Mickeviča Sanita

Deputāte 10.01

Bērnu uzĦemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes un

pirmsskolas izglītības grupās pie skolām komisijas locekle

0.00

Palsmanes pagasta PI metodiėe 350.54

Domes priekšsēdētājs 1030.00

Zemes komisijas loceklis 0.00

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” kapitāldaĜu

turētāja pārstāvis

133.50

SIA „Smiltenes NKUP” kapitāldaĜu turētāja pārstāvis 100.12

Administratīvās komisijas locekle 0.00

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas locekle 0.00

Iepirkumu komisijas locekle 0.00

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekle 0.00

61 Miezīte Sarmīte Bilskas pamatskolas direktores vietniece 319.40

62 Miėe Alda Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 498.52

63 Mize Laima BāriĦtiesas locekle 159.43

64 Moisejeva Ramona BāriĦtiesas locekle 148.18

65 ĥikiforova ěubova Bērnu un ăimenes atbalsta centra direktore 369.91

66 OzoliĦa Sandra Smiltenes ăimnāzijas direktores vietniece 489.77

67 OzoliĦš Guntars Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas saimniecības vadītājs 264.90

68 Pabērza Malda Bilskas bibliotēkas vadītāja 104.70

69 Palma Dzintra Blomes pamatskolas direktores vietniece 375.71

70 Palms Jānis Pašvaldības policijas inspektors 551.06

71 Pavasare Mudīte VariĦu bibliotēkas vadītāja 203.62

More magazines by this user
Similar magazines