09.07.2015 Views

Veiksmes formula e-dokumentu apritei publiskajā sektorā - LIKTA

Veiksmes formula e-dokumentu apritei publiskajā sektorā - LIKTA

Veiksmes formula e-dokumentu apritei publiskajā sektorā - LIKTA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Risinājumi


Veiksmes formula I• Sakārto un efektivizē dokumentu apritesprocesus


Veiksmes formula II• Līdzekļu ekonomija no procesu efektivizācijas


Veiksmes formula III• Risinājuma izmaksu ekonomija– Mākonis (SaS; IaS; AaS)


Veiksmes formula IV• Aprobēts risinājums– Vienkārša ieviešana– Viegli pielāgojams– Regulāri sistēmasjauninājumi, versijuattīstība


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!