2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Gada pÇrskatsTava Hipotïku banka


Gada pÇrskatsVispÇrïja informÇcija 2Padomes un Valdes zi¿ojums 3Bankas darb¥bas rezultÇti 9Padomes un Valdes sastÇvs 12Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 13Revidentu zi¿ojums 14Finan‰u pÇrskats 15Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 16Bilance 17KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 18Naudas plapplesmas pÇrskats 20Finan‰u pÇrskata pielikumi 21


VispÇrïja informÇcijaLatvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijasvald¥ba 1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabinetar¥kojumu Nr. 140, kÇ valsts komercbanku. Bankatika reÆistrïta LR Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ.Saska¿Ç ar Komerclikuma reformu Banka 2004. gada 14.japplelijÇ ir reÆistrïta komercreÆistrÇ.Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi licences (at∫aujas):Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas licenci kred¥tiestÇdesdarb¥bai;Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta licenci nekustamÇ¥pa‰uma taksÇcijai un vïrtï‰anai;Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas speciÇlu at∫auju(licenci) par ties¥bÇm nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtutirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anaibankÇ;Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisijas izsniegtalicence starpniec¥bas darb¥bai vïrtspap¥ru publiskajÇapgroz¥bÇ.Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LRspïkÇ eso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰uun kapitÇla tirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministrukabineta r¥kojumi un noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰uministrijas pÇrzi¿Ç, kas Latvijas Republikas Ministru kabinetavÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇra intereses un ir 100% Bankas akcijuturïtÇja.Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto“HipotekÇro ˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitïthipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.·obr¥d Bankai ir 30 filiÇles katrÇ Latvijas rajona centrÇ un 8norï˙inu grupas daÏÇdos Latvijas reÆionos, kas nodro‰inaklientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. Banka pastÇv¥giveic savu filiÇ∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu. BankascentrÇlais birojs atrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.2005. gadÇ Banka veica sekojo‰as bankas operÇcijas:kreditï‰ana;fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiemsaist¥to produktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰analatos un Çrvalstu valappletÇs;starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riemR¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple;nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem¥pa‰umiem;zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumuprivatizÇcijas procesa nodro‰inljana.Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka”ir pÇrstÇvïta ‰ÇdÇs institapplecijÇs:Latvijas Komercbanku asociÇcija;Latvijas Tirdzniec¥bas un Rapplepniec¥bas kamera;Latvijas Zemnieku FederÇcija;Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥ba;Latvijas Iek‰ïjo auditoru institapplets;Latvijas ±pa‰uma vïrtïtÇju asociÇcija;Eiropas Valsts banku asociÇcija (European Association ofPublic Banks);Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcija (asociïtais biedrs) (EuropeanMortgage Federation);Eiropas MVU finan‰u institappleciju t¥kls (NEFI);Eiropas Savien¥bas ilgtermi¿a kreditï‰anas specializïtoinstitappleciju klubs.2 Gada pÇrskats 2005


Hipotïku banka 2005. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, koapliecina visi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vuapjoms pieauga l¥dz 459,8 miljoniem latu jeb par 45%,savukÇrt Bankas pe∫¿a bija 4,4 miljoni latu, kas ir par 2,4miljoniem latu jeb par 123% pÇrsniedz 2004. gada auditïtope∫¿u. Bankas bruto kred¥tportfelis 2005. gadÇ ir palielinÇjiespar 111,6 miljoniem latu jeb par 41% un decembra beigÇssasniedza 381,9 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai5,5% lielu tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas KomercbankuasociÇcijas apkopotajiem neauditïtajiem datiem par bankusektoru, 2005. gada beigÇs Hipotïku banka bija sept¥tÇlielÇkÇ banka LatvijÇ gan pïc izsniegto hipotekÇro kred¥tuPadomes un valdes zi¿ojums


Padomes un valdes zi¿ojums2005.gada laikÇ pasaules ekonomika att¥st¥jÇs lïnÇknekÇ gadu iepriek‰, palielinoties par 4,3% (2004.gadÇ pasaules ekonomika pieauga par 5,1%).GalvenÇ pasaules ekonomikas att¥st¥bu virzo‰Çspïka – Amerikas Savienoto Valstu – iek‰zemes kopprodukts(IKP) 2005.gadÇ palielinÇjÇs par 3,3%, bet pasaules otraslielÇkÇs ekonomikas JapÇnas izaugsmes tempi sasniedza2,1%. Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstis uzrÇd¥ja zemu IKPpieaugumu – 1,5% apjomÇ. Arvien lielÇku ietekmi globÇlajÇekonomikÇ gapplesto‰Ç µ¥na 2005. gadÇ demonstrïjatautsaimniec¥bas pieaugumu par 9,2%. Neskatoties uz naftasun izejvielu cenu kÇpumu, ASV FederÇlo rezervju sistïmasun Eiropas CentrÇlÇs bankas bÇzes procentu likmjupaaugstinljanu un lielajÇm dabas katastrofÇm, 2005. gadapasaules ekonomikas att¥st¥ba kopumÇ tiek vïrtïta pozit¥vi.2005. gadÇ LatvijÇ turpinÇjÇs strauja tautsaimniec¥basizaugsme. Valst¥ veiktÇs reformas un integrÇcija EiropasSavien¥bÇ ir pozit¥vi ietekmïju‰as ekonomisko att¥st¥bu.Augstos izaugsmes tempus nodro‰ina stabilais iek‰zemespiepras¥juma (privÇtais patïri¿‰ un invest¥cijas) pieaugumsun eksporta apjomu palielinljanÇs. Latvijas ekonomiskoatt¥st¥bu atzin¥gi ir novïrtïju‰as ar¥ starptautiskÇs reitinguaÆentappleras. Kred¥treitingu aÆentappleras Moody’s Investors Service,Fitch Ratings un Standard & Poor’s 2005. gadÇ irapstiprinÇju‰as Latvijas reitingu saglabljanu iepriek‰ïjÇl¥men¥ ar stabilu nÇkotnes novïrtïjumu.2005. gada 9 mïne‰os Latvijas IKP, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇgada attiec¥go periodu, ir pieaudzis par 10,1% (2004. gadÇIKP pieaugums bija 8,5%). IKP pieaugumu ‰ajÇ periodÇveicinÇja apjomu kÇpums ‰ÇdÇs nozarïs: tirdzniec¥bÇ – par17,.3%, transporta un sakaru nozarï – par 16,3%, apstrÇdesrapplepniec¥bÇ – par 5,4%, bapplevniec¥bÇ – par 16%.Inesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs4 Gada pÇrskats 2005


Padomes un valdes zi¿ojums2005. gada laikÇ Latvijas ekonomika bija visstraujÇk augo‰Çekonomika starp 25 Eiropas Savien¥bas dal¥bvalst¥m.Tomïr, paralïli ekonomikas izaugsmei, 2005. gadÇ LatvijÇreÆistrïts augsts patïri¿a cenu pieauguma temps. 2005.gada vidïjais cenu l¥menis paaugstinÇjÇs par 6,7% (2004.gadÇ – 6,2%). VislielÇkÇ ietekme uz patïri¿a cenu pieaugumubija pÇrtikas preãu un degvielas cenu kÇpumam. 2005. gadÇLatvijÇ reÆistrïtais gada inflÇcijas rÇd¥tÇjs bija augstÇkaisstarp Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstu patïri¿a cenu pieaugumarÇd¥tÇjiem.Bezdarba l¥menis LatvijÇ 2005. gada laikÇ sasniedza 7,4%no ekonomiski akt¥vajiem iedz¥votÇjiem, samazinoties par1,1 procentpunktu, ko veicinÇja gan tautsaimniec¥baspieaugums, gan darbaspïka migrÇcija uz Çrzemïm.Latvijas ÇrïjÇs tirdzniec¥bas apjomi 2005. gadÇ turpinÇjapieaugt. JanvÇra – novembra periodÇ, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇgada attiec¥go periodu, eksports ir palielinÇjies par 34%,bet imports par 27%; importa pÇrsvars par eksportu bija67%, kas gada laikÇ ir samazinÇjies par 10 procentpunktiem.Latvijas galvenÇs tirdzniec¥bas partneres ir Eiropas Savien¥basdal¥bvalstis, kuru da∫a kopïjÇ valsts ÇrïjÇs tirdzniec¥basapgroz¥jumÇ ir vairÇk kÇ 75%.Straujie ekonomikas izaugsmes tempi ir nodro‰inÇju‰i ar¥Latvijas banku sistïmas sekm¥gu att¥st¥bu. 2005. gadÇkomercbanku skaits nav main¥jies – LatvijÇ strÇdÇja 22bankas un viena Çrvalstu bankas filiÇle. Komercbanku brutoakt¥vi gada laikÇ ir pieaugu‰i par 39%, decembra beigÇssasniedzot 10,94 miljardus latu, noguld¥jumi (ieskaitottranz¥tfondus) pieaugu‰i par 22%, izsniegto kred¥tu apjomspalielinÇjies par 59%, bet banku kapitÇls un rezerves par32%. Banku neauditïtÇ pe∫¿a 2005. gadÇ sasniedzarekordaugstu l¥meni – 193 miljonus latu, kas ir par 77miljoniem latu jeb par 66% vairÇk nekÇ 2004. gadÇ.2005. gada laikÇ Latvijas komercbankas turpinÇja ¥pa‰uuzman¥bu pievïrst hipotekÇro kred¥tu popularizï‰anai,piedÇvÇjot ¥pa‰us noteikumus un pazeminÇtas aizdevumuprocentu likmes. TÇ rezultÇtÇ strauji palielinÇjÇs mÇjsaimniec¥bÇmizsniegto kred¥tu mÇjok∫a iegÇdei apjoms – par 90%, kÇ ar¥kopïjais hipotïku kred¥tu apjoms – par 103%.Lai veicinÇtu makroekonomisko stabilitÇti kÇ priek‰noteikumuturpmÇkai tautsaimniec¥bas izaugsmei, Latvijas Bankaspadome 2005. gadÇ divas reizes palielinÇja obligÇto rezervjunormu bankÇm un Çrvalstu banku filiÇlïm – no 4% l¥dz 6%(augustÇ) un 6% uz 8% (decembr¥). ObligÇto rezervju normaspalielinljanas mïr˙is ir sadÇrdzinÇt bankÇm noguld¥jumuun cita ¥stermi¿a kapitÇla piesaist¥‰anu, lai tÇdïjÇdi ietekmïtubanku kreditï‰anas iespïjas.PagÇju‰ais gads ir bijis sekm¥gs mums. Mïs esam pratu‰istrÇdÇt tÇ, lai realizïtu savu misiju, t.i., sadarb¥bÇ ar mapplesuklientiem pal¥dzït vi¿iem realizït vi¿u idejas, vïlmes unprojektus, celt klientu un Bankas darbinieku apmierinÇt¥bu,kop¥gi dodot ieguld¥jumu tautsaimniec¥bas att¥st¥bÇ.Realizïjot savu misiju, mïs esam nodro‰inÇju‰i panÇkumusvisos savas darb¥bas virzienos.Hipotïku banka 2005. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, koapliecina visi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vuapjoms pieauga l¥dz 459,8 miljoniem latu jeb par 45%, savukÇrtBankas pe∫¿a bija 4,4 miljoni latu, kas ir par 2,4 miljoniemlatu jeb par 123% pÇrsniedz 2004. gada auditïto pe∫¿u.Bankas bruto kred¥tportfelis 2005. gadÇ ir palielinÇjies par111,6 miljoniem latu jeb par 41% un decembra beigÇsGada pÇrskats 20055


Padomes un valdes zi¿ojumssasniedza 381,9 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai5,5% lielu tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas KomercbankuasociÇcijas apkopotajiem neauditïtajiem datiem par bankusektoru, 2005. gada beigÇs Hipotïku banka bija sept¥tÇlielÇkÇ banka LatvijÇ gan pïc izsniegto hipotekÇro kred¥tuapjoma (ar 4,7 % tirgus da∫u), gan pïc mÇjsaimniec¥bÇmizsniegto mÇjok∫a kred¥tu apjoma (ar tirgus da∫u – 6,5%).Rapplepïjoties par klientu ïrt¥bÇm un laiku, Hipotïku banka2005. gadÇ ir ieviesusi jaunu klientu apkalpo‰anas standartu– „hipotekÇrais aizdevums 15 minappletïs”, maksimÇli samazinotvisas ar aizdevuma izskat¥‰anu saist¥tÇs formalitÇtes.øemot vïrÇ straujos kreditï‰anas tirgus izaugsmes tempusun pieaugo‰o konkurenci starp bankÇm, Hipotïku banka¥pa‰u uzman¥bu ir pievïrsusi ne tikai pÇrdo‰anas procesuaktivizï‰anai, bet ar¥ riska vad¥bas pilnveido‰anai. ·imnolapplekam ir nodibinÇts Risku vad¥bas departaments, kuragalvenais uzdevums ir pal¥dzït produktu pÇrdevïjiempilnveidot iespïjamo risku izvïrtï‰anu.Noguld¥jumu apjoms BankÇ 2005. gada laikÇ ir palielinÇjiespar 17%, sasniedzot 194 miljonus latu. Kop‰ marta mïne‰aHipotïku bankÇ tiek piedÇvÇti jauni naudas noguld¥‰anasveidi ar daÏÇdÇm procentu sa¿em‰anas iespïjÇm. Pieejamiar¥ jauni naudas uzkrljanas veidi - Bïrna krÇjkonts un Mïr˙akrÇjkonts.Hipotïku bankas emitïto ˙¥lu z¥mju apjoms 2005. gadÇpalielinÇjÇs par 3,9 miljoniem latu jeb par 10%, sasniedzot41,8 miljonu latu apjomu.Izvïrtïjot Bankas sekm¥go darb¥bu un, lai nodro‰inÇtu tÇsturpmÇko att¥st¥bu, Ministru kabinets pie¿ïma lïmumu palielinÇtapmaksÇto pamatkapitÇlu 2005. gadÇ par 25,7 miljoniem latujeb par 113%, t.sk., 5 miljoni latu no Eiropas ReÆionÇlÇAtt¥st¥bas Fonda ar mïr˙i ¥stenot nacionÇlo programmu“Aizdevumi (t.sk. mikrokred¥ti) komercdarb¥bas uzsÇk‰anai”un pusmiljons latu no valsts budÏeta – MÇjok∫u galvojumuprogrammas nodro‰inljanai. TÇ visa rezultÇtÇ apmaksÇtaiskapitÇls gada beigÇs sasniedza 48,5 miljonus latu.Banka ar savu darb¥bu ir nodro‰inÇjusi atbilsto‰u dro‰¥buun stabilitÇti, ko raksturo starptautiskÇs kred¥treitinguaÆentappleras Moody’s Investors Service pie‰˙irtie reitingi:ilgtermi¿a Çrvalstu valappletas ieguld¥jumiem – A2, ¥stermi¿aÇrvalstu valappletas ieguld¥jumiem – P1, finansiÇlÇs stabilitÇtesreitings – D-, hipotekÇro ˙¥lu z¥mju reitings – A1.Hipotïku banka 2005. gadÇ savas misijas un stratïÆijasietvaros turpinÇja realizït virkni att¥st¥bas programmu, arkuru starpniec¥bu vald¥bas uzdevumÇ tiek sniegts atbalstsnoteiktÇm uz¿ïmïju un iedz¥votÇju grupÇm. Tika ¥stenotaMazo un vidïjo uz¿ïmumu (MVU) att¥st¥bas programma, kÇar¥ MÇjok∫u att¥st¥bas kreditï‰anas programma,Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a invest¥ciju aizdevumu programma,Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemes iegÇdes kreditï‰anasprogramma, EnergoefektivitÇtes fonda aizdevumi un projekts„MÇjok∫a sanÇcijas iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai”. TÇpatturpinÇjÇs mikrokred¥tu (l¥dz 25 000 EUR) un sadarb¥bas arkooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm att¥st¥‰ana.2005. gads Hipotïku bankai bija noz¥m¥gs Çrvalstu finan‰uresursu piesaist¥‰anÇ. Piecpadsmit bankas no EiropasSavien¥bas valst¥m (VÇcijas, Austrijas un Luksemburgas)2005. gada japplenijÇ noslïdza oficiÇlu vieno‰anos ar Hipotïkubanku par ilgtermi¿a (septi¿i gadi) aizdevuma 85 miljonueiro apmïrÇ pie‰˙ir‰anu Hipotïku bankai.2005. gada decembra sÇkumÇ vïl asto¿as bankas no ESvalst¥m (VÇcijas, Austrijas, Kipras, LielbritÇnijas un6 Gada pÇrskats 2005


Padomes un valdes zi¿ojumsLuksemburgas) un ·veices noslïgu‰as oficiÇlu vieno‰anosar Hipotïku banku par ilgtermi¿a aizdevuma 50 miljonu eiroapmïrÇ pie‰˙ir‰anu Hipotïku bankai uz tr¥s gadiem. Araiz¿emtajiem ilgtermi¿a finan‰u resursiem Hipotïku bankaturpinÇs sekmït Latvijas ekonomisko att¥st¥bu, saska¿Ç arsavu stratïÆiju kreditïjot MVU, izsniedzot hipotekÇros kred¥tusun ar¥ ievïrojami papla‰inot mikrokreditï‰anu.2005. gadÇ Hipotïku banka turpinÇja att¥st¥t norï˙inupakalpojumus, ievie‰ot jaunas vai uzlabojot eso‰Çs norï˙inuiespïjas:Kop‰ janvÇra BankÇ ir pieejami divi jauni maksÇjumu veidi– AutomÇtiskie maksÇjumi un Skaidras/bezskaidras naudasmaksÇjumi uz Ïiro numuriem;Lai pilnveidotu maksÇjumu kar‰u apkalpo‰anu, ‰¥ gadamartÇ veiksm¥gi tika realizïta Hipotïku bankas izdotomaksÇjumu kar‰u apkalpo‰anas pÇrcel‰ana no BankServisasistïmas uz jauno maksÇjumu kar‰u vad¥bas sistïmuHipotïku bankÇ, kÇ rezultÇtÇ Bankas klientiem dar¥jumi armaksÇjumu kartïm k∫uva ievïrojami ïrtÇki, un maksÇjumukarti ir iespïjams piesaist¥t norï˙inu kontam;SÇkot ar apr¥li, visiem Hipotïku bankas maksÇjumu kar‰uklientiem pieejams jauns pakalpojums - konta atlikuma,kuram piesaist¥ta maksÇjumu karte, apskate un izdruka ar¥citu banku bankomÇtos, un iespïjama ar¥ visu citu LatvijÇizdoto maksÇjumu kar‰u kontu atlikumu apskate Hipotïkubankas bankomÇtos;SÇkot ar jappleliju, Western Union naudas pÇrvedumupakalpojumus iespïjams izmantot ar¥ Hipotïku bankasfiliÇlïs;Kop‰ decembra Maestro maksÇjumu kartïm skaidras naudasiz¿em‰ana Hipotïku bankas, Rietumu bankas un LatvijasKrÇjbankas bankomÇtos pieejama bez maksas.Turpinot att¥st¥t starptautiskos sakarus un sadarb¥bu ar ÇrvalstuinstitapplecijÇm, 2005. gada 15.apr¥l¥, Hipotïku bankÇ notikaEiropas finan‰u institappleciju t¥kla mazo un vidïjo uz¿ïmumuatbalstam (NEFI) pastÇv¥gÇs darba grupas sanÇksme. Ar¥ 2006.gada pavasar¥ Hipotïku banka organizïs ‰Çdu sanÇksmi NEFIdal¥bniekiem Briselï, jo pÇrïjÇs NEFI dal¥bvalstis ir izrÇd¥ju‰aspastiprinÇtu interesi par oriÆinÇlo valsts atbalsta funkcijurealizÇcijas no‰˙ir‰anas koncepciju izveidojot ‰im nolapplekamspeciÇlu struktapplervien¥bu – Atbalsta programmu pÇrvaldi (APP)Hipotïku bankas ietvaros. Atbalsta programmu pÇrvalde irHipotïku bankas struktapplervien¥ba, kas MVU valsts atbalstaprogrammu ietvaros nodarbojas ar perspekt¥vu, strauji augo‰uuz¿ïmumu un uz¿ïmïjdarb¥bas uzsÇcïju kreditï‰anu. APPizsniedz invest¥ciju aizdevumus reÇliem, labi izstrÇdÇtiem unekonomiski pamatotiem uz¿ïmuma att¥st¥bas projektiem.2005. gadÇ Hipotïku banka realizïja daÏÇdas savu pakalpojumureklÇmas kampa¿as:Lai veicinÇtu Mazo un vidïjo uz¿ïmumu kreditï‰anasatt¥st¥bu, februÇr¥ noritïja reklÇmas kampa¿a par MVUaizdevumiem BankÇ;Pavasar¥ tika realizïta privÇtpersonu kreditï‰anas akcija„±stie hipotekÇrie aizdevumi” ar ¥pa‰iem nosac¥jumiemun iespïjÇm – zemu procentu likmi, aizdevumu summul¥dz pat 100% no nodro‰inÇjuma vïrt¥bas, kÇ ar¥ kred¥tapamatsummas maksÇjumu atlik‰anu uz pusotru gadu;No 26. maija l¥dz 30. japplenijam notika akcija – "Kred¥tkartepar debetkartes cenu", kuras laikÇ bija iespïjams sa¿emtkred¥tkarti MasterCard Standard bez maksas un beznodro‰inÇjuma depoz¥ta, turklÇt ievïrojami tikasamazinÇta kred¥tkartes lieto‰anas maksa;Turpinot veiksm¥gi iesÇktÇs trad¥cijas, Hipotïku bankavasarÇ (no 8. japplenija l¥dz 12.augustam) realizïja gadskÇrtïjoGada pÇrskats 2005 7


Padomes un valdes zi¿ojumstermi¿noguld¥jumu kampa¿u “Åbele”, bet no 1.novembral¥dz 31.decembrim jau sept¥to gadu piedÇvÇja ¥pa‰onaudas noguld¥jumu „Ozols”;Gada nogalï Banka piedal¥jÇs MasterCard Europe r¥kotajÇakcijÇ “NenovïrtïjamÇs br¥vdienas” visiem Maestro unMasterCard kar‰u lietotÇjiem.2005. gadÇ Hipotïku banka turpinÇja modernizït un labiekÇrtotsavu filiÇ∫u un norï˙inu grupu t¥klu, dodot iespïju klientiemïrtÇk sa¿emt Bankas pakalpojumus. ·obr¥d Bankai ir 30filiÇles katrÇ Latvijas rajona centrÇ, R¥gÇ un 8 norï˙inugrupas daÏÇdos Latvijas reÆionos, kas nodro‰ina klientuapkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ.Paralïli tam, Hipotïku banka uzsÇka jaunu trad¥ciju – pilsïtÇs,kurÇs atrodas Bankas filiÇles, tika organizïtÇs Klientu Dienas– talkas ar saukli „Mïs pa‰i”. To mïr˙is ir pa‰u spïkiempal¥dzït sakÇrtot Latvijas pilsïtas, aicinot talkÇs piedal¥tiesne tikai Bankas klientus, bet ar¥ visus, kas vïlas savu pilsïturedzït arvien skaistÇku un sakoptÇku. ApkÇrtïjÇs videssakop‰anas darbi notika 16 Latvijas pilsïtÇs.Bankas vïrt¥ba nav vienÇda ar tÇs r¥c¥bÇ eso‰o naudasdaudzumu. Bankas vïrt¥ba ir tÇs cilvïkos. Bankas panÇkumupamatÇ ir klientu uztic¥ba, darbinieku entuziasms un pa‰atdevedarbÇ, kÇ ar¥ mapplesu ¥pa‰nieka uzticï‰anÇs Bankai.Hipotïku bankas vad¥bas vÇrdÇ mïs izsakÇm pateic¥bu mapplesuklientiem par sekm¥go sadarb¥bu!Mïs izsakÇm pateic¥bu Bankas darbiniekiem par pa‰aizliedz¥guun efekt¥vu darbu Bankas biznesa mïr˙u sasnieg‰anÇ!Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs8 Gada pÇrskats 2005


2005. gadÇ Hipotïku banka par 42% palielinÇja savuneto kred¥tportfeli, un tÇ apjoms gada beigÇs sasniedza378,7 miljonus latu. 2005. gada beigÇsHipotïkubankabija sestÇ lielÇkÇ komercbanka LatvijÇ pïcizsniegto kred¥tu apjoma ar 5,5% lielu tirgus da∫u.Akt¥vo aizdevumu skaits 2005.gada laikÇ samazinÇjÇsno 25,3 tappleksto‰iem l¥dz 24,5 tappleksto‰iem aizdevumu,bet vidïjais aizdevuma lielums pieauga no 10,7tappleksto‰iem latu l¥dz 15,5 tappleksto‰iem latu. 2005. gadabeigÇs Hipotïku bankas izsniegto aizdevumu vidapplelielÇko ¥patsvaru ie¿em komerckred¥ti un hipotekÇriekred¥ti – attiec¥gi 39% un 31%. Mazo un vidïjoBankas darb¥bas rezultÇti


Bankas darb¥bas rezultÇtiPe∫¿aPe∫¿a ir finan‰u rÇd¥tÇjs, kas apliecina Bankas veiksm¥goun dinamisko att¥st¥bu. 2005. gadÇ Hipotïku bankaspe∫¿a sasniedza 4,395 miljonus latu, kas par 2,42miljoniem latujeb par 123% pÇrsniedz 2004. gada auditïto pe∫¿u.Akt¥vi2005. gada laikÇ Hipotïku bankas neto akt¥vi pieaugu‰ipar 143 miljoniem latu jeb par 46% un pÇrskata gadabeigÇs sasniedza 455,3 miljonus latu.LielÇko akt¥vu da∫u – 83% – Banka bija izvietojusi ar banku darb¥bunesaist¥to uz¿ïmumu kred¥tos, bet citÇs kred¥tiestÇdïs un ieguld¥jumuvïrtspap¥ros tika izvietoti attiec¥gi 5% un 4% no kopïjiem akt¥viem.2005. gada beigÇs Hipotïku banka pïc akt¥vu apjoma ie¿ïma 8.vietu 23 Latvijas komercbanku vidapple ar 4,3% tirgus da∫u.Aizdevumi2005. gadÇ Hipotïku banka par 42% palielinÇja savuneto kred¥tportfeli, un tÇ apjoms gada beigÇs sasniedza378,7 miljonus latu. 2005. gada beigÇs Hipotïku banka bija sestÇlielÇkÇ komercbanka LatvijÇ pïc izsniegto kred¥tu apjoma ar 5,5%lielu tirgus da∫u. Akt¥vo aizdevumu skaits 2005.gada laikÇ samazinÇjÇsno 25,3 tappleksto‰iem l¥dz 24,5 tappleksto‰iem aizdevumu, bet vidïjaisaizdevuma lielums pieauga no 10,7 tappleksto‰iem latu l¥dz 15,5tappleksto‰iem latu.2005. gada beigÇs Hipotïku bankas izsniegto aizdevumu vidapplelielÇko ¥patsvaru ie¿em komerckred¥ti un hipotekÇrie kred¥ti – attiec¥gi39% un 31%. Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kred¥tu ¥patsvarsbankas kred¥tportfel¥ bija 11%, bet patïri¿a kred¥tu – 8%.PrivÇtuz¿ïmumiem izsniegtie aizdevumi sastÇd¥ja 56%, betaizdevumi privÇtpersonÇm – 35% no Hipotïku bankas kopïjÇkred¥tportfe∫a.Kred¥tportfe∫a valappletu struktapplerÇ dominïja aizdevumi Latvijas latos– 48% un aizdevumi eiro – 47%.10 Gada pÇrskats 200550004000300020001000050040030020010005004003002001000PÇrskata gada pe∫¿a (tapplekst. LVL)4 3951 574 1 9742003 2004 2005Akt¥vi neto (milj. LVL)455,3232,2 312,72003 2004 2005Kred¥ti neto (milj. LVL)378,7188,8 267,42003 2004 2005


Bankas darb¥bas rezultÇtiPHipotïku bankas noguld¥jumu apjoms 2005. gadabeigÇs sasniedza 194,3 miljonus latu, kas gada laikÇir palielinÇjies par 29 miljoniem latu jeb par 18%.Gada laikÇ noguld¥jumu kontu skaits pieauga l¥dz 119,3 tappleksto‰iem,no kuriem viena ceturtda∫a ir termi¿noguld¥jumu konti.Hipotïku bankas termi¿noguld¥jumu struktapplerÇ dominïja fiziskopersonu noguld¥jumi – 77%, bet valappletu struktapplerÇ lielÇkais¥patsvars bija noguld¥jumiem Latvijas latos – 67%.2005. gadÇ bappletiski palielinÇjÇs no kred¥tiestÇdïm piesaist¥toresursu apjoms – par 138% - un gada beigÇs sasniedza 152miljonus latu.KHipotïku bankas pa‰u kapitÇls 2005. gada laikÇpieauga par 115% un gada beigÇs sasniedza 55,3miljonus latu. Bankas kapitÇls tika palielinÇts l¥dz apmïram,kas nepiecie‰ams bankas att¥st¥bai, nodro‰inot likumdo‰anÇnoteikto bankas normat¥vu izpildi.2005. gada beigÇs atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijasnoteikumiem aprï˙inÇtÇ Bankas kapitÇla pietiekam¥ba bija 16%,kas pÇrsniedza Latvijas likumdo‰anÇ noteikto minimÇlo kapitÇlapietiekam¥bas rÇd¥tÇju – 8%.Kiesaist¥tie resursiapitÇlsred¥tportfe∫a sadal¥jums2005Komercaizdevumi 39%HipotekÇrie aizdevumi 31%MVU att¥st¥bas aizdevumi 11%Patïri¿a aizdevumi 8%MÇjok∫u aizdevumi 6%Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas aizdevumi 4%PÇrïjie 1%3025201510202502001501005006050403020100Akt¥vo aizdevumu skaits (tapplekst.)26,1 25,3 24,52003 2004 2005Noguld¥jumi (milj. LVL)194,3165,4128,42003 2004 2005KapitÇls un rezerves (milj. LVL)50,623,6 24,92003 2004 2005


Padomes un Valdes sastÇvsPadome(2005. gada 31. decembr¥)Valde(2005. gada 31. decembr¥)Gundega ·ulcaZaiga Liepi¿aUldis ApelsLinda Ka¿epeVija GïmeMÇris KlismetsLaimdota StraujumaPadomes priek‰sïdïtÇjaPadomes priek‰sïdïtÇjas vietniecePadomes loceklisPadomes loceklePadomes loceklePadomes loceklisPadomes locekleInesis FeiferisRolands Pa¿koAija LaicÇneJïkabs Krievi¿‰Valdes priek‰sïdïtÇjsValdes priek‰sïdïtÇja vietnieksValdes locekle, GalvenÇ grÇmatvedeValdes loceklis, Kred¥tdirektorsPÇrskata gada laikÇ vai pïc pÇrskata gada beigÇm Padomesun Valdes sastÇvs nav main¥jies.12 Gada pÇrskats 2005


Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥buPadome un Valde (Vad¥ba) ir atbild¥ga par finan‰upÇrskatu sagatavo‰anu, balstoties uz sÇkotnïjogrÇmatved¥bas uzskaiti par katru pÇrskata periodu,kas patiesi atspogu∫o Bankas un Koncerna finansiÇlo stÇvokliuz pÇrskata perioda beigÇm, kÇ ar¥ darb¥bas rezultÇtiem unnaudas plapplesmÇm par ‰o periodu saska¿Ç ar Starptautiskajiemfinan‰u pÇrskatu standartiem.Vad¥ba apstiprina, ka no 15. l¥dz 51. lappusei iek∫autie finan‰upÇrskati par 2005. gadu ir sagatavoti, pamatojoties uzatbilsto‰Çm grÇmatved¥bas metodïm, kuru pielietojums irbijis konsekvents, un vad¥bas lïmumi un pie¿ïmumi attiec¥bÇuz ‰o pÇrskatu sagatavo‰anu ir biju‰i piesardz¥gi un saprÇt¥gi.Vad¥ba apstiprina, ka finan‰u pÇrskati ir sagatavoti saska¿Çar darb¥bas turpinljanas principu. PÇrskata periodÇ irkonsekventi izmantotas atbilsto‰as uzskaites metodes. Finan‰upÇrskatu sagatavo‰anas gaitÇ vad¥bas pie¿emtie lïmumi unizdar¥tie novïrtïjumi ir biju‰i piesardz¥gi un pamatoti.Vad¥ba ir atbild¥ga par atbilsto‰as grÇmatved¥bas uzskaiteskÇrto‰anu, par Bankas un Koncerna l¥dzek∫u saglabljanu,kÇ ar¥ krÇp‰anas un citas negod¥gas r¥c¥bas novïr‰anu, kÇar¥ par Bankas darb¥bas atbilst¥bu Latvijas RepublikasKred¥tiestÇÏu likumam, Latvijas Bankas un Finan‰u un kapitÇlatirgus komisijas norÇd¥jumiem un citu Latvijas RepublikÇspïkÇ eso‰o likumu pras¥bÇm.Vad¥bas vÇrdÇGundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjsGada pÇrskats 200513


Revidentu zi¿ojumsV A/S Latvijas Hipotïku un zemes bankas akcionÇriemMïs esam veiku‰i V A/S Latvijas Hipotïku un zemesbankas un tÇs meitas uz¿ïmuma (Koncerns)konsolidïto finan‰u pÇrskatu un V A/S LatvijasHipotïku un zemes banka (Banka) finan‰u pÇrskatu no 16.l¥dz 51. lappusei rev¥ziju. Revidïtie finan‰u pÇrskati ietverKoncerna un Bankas bilances 2005. gada 31. decembr¥,2005. gada pe∫¿as vai zaudïjumu aprï˙inus, pa‰u kapitÇlaizmai¿u pÇrskatus, naudas plapplesmas pÇrskatus un pielikumu.Par ‰iem finan‰u pÇrskatiem ir atbild¥ga V A/S LatvijasHipotïku un zemes bankas vad¥ba. Mïs esam atbild¥gi paratzinuma snieg‰anu par ‰iem finan‰u pÇrskatiem, pamatojotiesuz mapplesu veikto rev¥ziju.Mïs veicÇm rev¥ziju atbilsto‰i StarptautiskÇs GrÇmatveÏufederÇcijas izdotajiem Starptautiskajiem rev¥zijas standartiem.·ie standarti nosaka, ka mums ir jÇplÇno un jÇveic rev¥zijaPricewaterhouseCoopers SIAKr. ValdemÇra iela 19R¥ga, LV 1010, LatvijaTelephone +371 709 4400Facsimile +371 783 0055ar mïr˙i iegapplet pietiekamu pÇrliec¥bu, ka finan‰u pÇrskatosnav bappletisku neatbilst¥bu. Rev¥zija ietver finan‰u pÇrskatosnorÇd¥to summu un skaidrojumu pamatojuma pÇrbaudiizlases veidÇ. Rev¥zija ietver ar¥ pielietoto grÇmatved¥basprincipu un noz¥m¥gu Bankas vad¥bas izdar¥to pie¿ïmumu,kÇ ar¥ kopïjÇs finan‰u pÇrskatu izklÇsta formas izvïrtïjumu.Mïs izlas¥jÇm vad¥bas zi¿ojumu no 3. l¥dz 8. lappusei unneatklÇjÇm bappletiskas neatbilst¥bas starp vad¥bas zi¿ojumuun revidïtajiem finan‰u pÇrskatiem. Mïs uzskatÇm, ka mapplesuveiktÇ rev¥zija dod pietiekamu pamatojumu mapplesu atzinumam.MapplesuprÇt, iepriek‰ minïtie finan‰u pÇrskati sniedz patiesuun skaidru priek‰statu par Koncerna un Bankas finansiÇlostÇvokli 2005. gada 31. decembr¥, to darb¥bas rezultÇtiemun naudas plapplesmÇm 2005. gadÇ saska¿Ç ar Starptautiskajiemfinan‰u pÇrskatu standartiem.PricewaterhouseCoopers SIAKomercsabiedr¥bas licence Nr. 5Juris Lap‰eZvïrinÇts revidentsSertifikÇts Nr. 116Valdes loceklis2006. gada 22. februÇr¥14 Gada pÇrskats 2005


Vad¥ba apstiprina, ka no 13. l¥dz 52. lappuseiiek∫autie finan‰u pÇrskati par 2005. gadu irsagatavoti, pamatojoties uz atbilsto‰ÇmgrÇmatved¥bas metodïm, kuru pielietojums ir bijiskonsekvents, un vad¥bas lïmumi un pie¿ïmumiattiec¥bÇ uz ‰o pÇrskatu sagatavo‰anu ir biju‰ipiesardz¥gi un saprÇt¥gi. Vad¥ba apstiprina, kafinan‰u pÇrskati ir sagatavoti saska¿Ç ar darb¥basturpinljanas principu. PÇrskata periodÇ irkonsekventi izmantotas atbilsto‰as uzskaitesmetodes. Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰anas gaitÇvad¥bas pie¿emtie lïmumi un izdar¥tie novïrtïjumiFinan‰u pÇrskats


Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins(visas summas ir tappleksto‰os latu) Pielikumi 2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi 3 21,575 21,255 18,225 18,133Procentu izdevumi 4 (11,017) (11,017) (8,678) (8,678)T¥rie procentu ie¿ïmumi 10,558 10,238 9,547 9,455Komisijas naudas ie¿ïmumi 5 4,905 4,646 3,499 3,353Komisijas naudas izdevumi 6 (519) (503) (413) (411)T¥rie komisijas ie¿ïmumi 4,386 4,143 3,086 2,942Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu 7 1,582 1,569 1,076 1,054Citi ie¿ïmumi 8 4,452 3,248 3,010 2,294PersonÇla izmaksas 9 (5,772) (5,514) (5,425) (5,277)Administrat¥vie izdevumi 10 (5,327) (5,153) (5,139) (4,918)NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u vïrt¥bas nolietojums (3,004) (2,049) (2,100) (1,628)UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam 11 (1,284) (1,284) (1,599) (1,599)Pe∫¿a pirms uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a 5,591 5,198 2,456 2,323Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 12 (869) (803) (362) (349)PÇrskata perioda pe∫¿a 4,722 4,395 2,094 1,974Pielikumi no 21. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.·os finan‰u pÇrskatus no 16. l¥dz 51. lapai ir akceptïjusi Valde 2006. gada15. februÇr¥ un akceptïjusi Padome 2006. gada 22. februÇr¥, un tos ir parakst¥ju‰i:Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs16 Gada pÇrskats 2005


Bilance(visas summas ir tappleksto‰os latu) Pielikumi 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaAkt¥viKase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret CentrÇlo Banku 13 15,843 15,843 8,851 8,851Tirgojamie vïrtspap¥ri 14 2,269 2,269 3,042 3,042PÇrïjie finan‰u akt¥vi pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumos 14 8,277 8,277 8,186 8,186Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri – pieejami pÇrdo‰anai 14 16,238 16,238 - -Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 16 20,804 20,768 13,639 13,607Kred¥ti 17 374,645 378,651 265,063 267,364Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 15 2,139 2,139 830 830L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 18 174 474 119 419NemateriÇlie akt¥vi 19 1,345 1,306 1,329 1,308Pamatl¥dzek∫i 20 13,737 7,974 11,274 8,184PÇrïjie akt¥vi 21 758 672 378 344NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 22 696 687 534 532KopÇ akt¥vi 456,925 455,298 313,245 312,667Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 23 152,072 152,072 63,938 63,938Noguld¥jumi 24 194,324 194,345 165,351 165,371AtvasinÇtie l¥gumi - - 14 14Tranz¥tresursi 3,160 3,160 3,483 3,483HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 25 33,627 33,627 38,210 38,210PÇrïjÇs saist¥bas 1,682 1,290 1,052 984NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 26 1,760 972 1,488 1,033MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 305 305 - -AtliktÇs nodok∫u saist¥bas 27 1,047 968 679 666PakÇrtotÇs saist¥bas 28 13,302 13,302 13,302 13,302KopÇ saist¥bas 401,279 400,041 287,517 287,001KapitÇls un rezervesAkciju kapitÇls 29 48,513 48,513 22,820 22,820Rezerves kapitÇls 2,063 2,063 2,063 2,063PÇrdo‰anai pieejamo ieguld¥jumu pÇrvïrtï‰anas rezerve (35) (35) - -Nesadal¥tÇ pe∫¿a 5,105 4,716 845 783KopÇ kapitÇls un rezerves 55,646 55,257 25,728 25,666KopÇ pas¥vi 456,925 455,298 313,245 312,667Årpusbilances poste¿iIespïjamÇs saist¥bas 33 4,605 4,605 3,827 3,827FinansiÇlÇs saist¥bas 33 25,033 26,915 9,942 10,727Pielikumi no 21. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰o finan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.·os finan‰u pÇrskatus no 16. l¥dz 51. lapai ir akceptïjusi Valde 2006. gada15. februÇr¥ un akceptïjusi Padome 2006. gada 22. februÇr¥, un tos ir parakst¥ju‰i:Gundega ·ulcaPadomes priek‰sïdïtÇjaInesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjsGada pÇrskats 200517


Konsolidïtais koncerna kapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats(visas summas ir tappleksto‰os latu)Bilance 2003. gada 31. decembr¥ 20,058 3,576 - 425 24,059Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (425) (425)Rezervju ieguld¥jums kapitÇlÇ 2,762 (2,762) - - -PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 1,711 1,711Atskait¥jumi no 2004. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 1,249 - (1,249) -Bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 462 25,345Izmai¿as grÇmatved¥bas uzskaites politikÇIeguld¥jumu ¥pa‰umu atz¥‰ana (skat¥t 1. pielikumu) - - - 451 451AtliktÇ nodok∫a saist¥bu pÇrrï˙ins attiec¥bÇ uz ieguld¥jumu ¥pa‰umu - - - (68) (68)KoriÆïtÇ bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 845 25,728Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (462) (462)PamatkapitÇla palielinljana (skat¥t 29. pielikumu) 25,693 - - - 25,693Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (35) - (35)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 4,722 4,722Bilance 2005. gada 31.decembr¥ 48,513 2,063 (35) 5,105 55,646Pielikumi no 21. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰ofinan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.AkcijukapitÇlsRezerves PÇrdo‰anaikapitÇls pieejamoieguld¥jumupÇrvïrtï‰anasrezerveNesadal¥tÇpe∫¿aKopÇkapitÇls18 Gada pÇrskats 2005


Bankas kapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats(visas summas ir tappleksto‰os latu)Bilance 2003. gada 31. decembr¥ 20,058 3,576 - 425 24,059Izmai¿as grÇmatved¥bas uzskaites politikÇL¥dzdal¥bas meitas uz¿ïmumu kapitÇlÇ uzskaites mai¿a - - - 58 58KoriÆïtÇ bilance 2003. gada 31. decembr¥ 20,058 3,576 - 483 24,117Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (425) (425)Rezervju ieguld¥jums kapitÇlÇ 2,762 (2,762) - - -PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 1,711 1,711Atskait¥jumi no 2004. gada pe∫¿as rezervju papildinljanai - 1,249 - (1,249) -Bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 520 25,403Izmai¿as grÇmatved¥bas uzskaites politikÇL¥dzdal¥bas meitas uz¿ïmumu kapitÇlÇ uzskaites mai¿a - - - (120) (120)Ieguld¥jumu ¥pa‰umu atz¥‰ana (skat¥t 1. pielikumu) - - - 451 451AtliktÇ nodok∫a saist¥bu pÇrrï˙ins attiec¥bÇ uz ieguld¥jumu ¥pa‰umu - - - (68) (68)KoriÆïtÇ bilance 2004. gada 31. decembr¥ 22,820 2,063 - 783 25,666Pe∫¿as sadale – maksa par valsts kapitÇla izmanto‰anu - - - (462) (462)PamatkapitÇla palielinljana (skat¥t 29. pielikumu) 25,693 - - - 25,693Neto zaudïjumi no pÇrdo‰anai pieejamajiem ieguld¥jumiem - - (35) - (35)PÇrskata perioda pe∫¿a - - - 4,395 4,395Bilance 2005. gada 31.decembr¥ 48,513 2,063 (35) 4,716 55,257Pielikumi no 21. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰ofinan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.AkcijukapitÇlsRezerves PÇrdo‰anaikapitÇls pieejamoieguld¥jumupÇrvïrtï‰anasrezerveNesadal¥tÇpe∫¿aKopÇkapitÇlsGada pÇrskats 200519


Naudas plapplesmas pÇrskats(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaNaudas plapplesma pamatdarb¥bas rezultÇtÇPe∫¿a pirms nodok∫iem 5,591 5,198 2,456 2,323NemateriÇlo akt¥vu un pamatl¥dzek∫u nolietojums 3,004 2,049 2,100 1,628UzkrÇjumu pieaugums vïrt¥bas samazinÇjumam 288 288 910 910Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi 155 168 38 60Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰anas (pe∫¿a) / zaudïjumi (46) (13) (4) (4)NÇkamo periodu ie¿ïmumu un uzkrÇto izdevumu pieaugums 272 (61) 1,017 720NÇkamo periodu izdevumu un uzkrÇto ie¿ïmumu pieaugums (162) (155) (56) (58)PÇrïjo akt¥vu samazinÇjums / (pieaugums) (1,744) (1,692) (354) (584)PÇrïjo saist¥bu samazinÇjums 616 292 (298) (261)Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugumspamatdarb¥bas rezultÇtÇ pirms izmai¿Çm akt¥vos un pas¥vos 7,974 6,074 5,809 4,734Pras¥bu pret kred¥tiestÇdïm samazinÇjums (90) (90) 190 190Kred¥tu pieaugums (109,850) (111,555) (77,264) (78,721)Saist¥bu pret kred¥tiestÇdïm pieaugums 86,427 86,427 25,305 25,305Noguld¥jumu pieaugums 28,973 28,974 35,678 35,665Tranz¥tresursu samazinÇjums (323) (323) (695) (695)HipotekÇro ˙¥lu z¥mju pieaugums (4,583) (4,583) 14,658 14,658Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums) pamatdarb¥bas rezultÇtÇ 8,528 4,924 3,681 1,136SamaksÇtais uz¿ïmumu ienÇkumu nodoklis (196) (196) (276) (276Naudas plapplesma invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇIeguld¥jumu vïrtspap¥ros pieaugums (15,556) (15,556) (312) (312)Pamatl¥dzek∫u un nemateriÇlo akt¥vu iegÇde (6,426) (1,887) (6,376) (3,404)Pamatl¥dzek∫u pÇrdo‰ana 989 63 446 24L¥dzdal¥bas uz¿ïmumu kapitÇlÇ (pirk‰ana) / pÇrdo‰ana (55) (55) (17) (17)Nauda un tÇs ekvivalenti invest¥ciju darb¥bas rezultÇtÇ (21,048) (17,435) (6,259) (3,709)Naudas plapplesma finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇAkciju kapitÇla piesaiste 25,693 25,693 - -PakÇrtotÇ kapitÇla piesaiste - - 5,000 5,000IzmaksÇtÇs dividendes (462) (462) (425) (425)Nauda un tÇs ekvivalenti finansï‰anas darb¥bas rezultÇtÇ 25,231 25,231 4,575 4,575Naudas un tÇs ekvivalentu pieaugums / (samazinÇjums) 12,515 12,524 1,721 1,726Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda sÇkumÇ 21,864 21,832 20,181 20,166Årvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas zaudïjumi (155) (168) (38) (60)Nauda un tÇs ekvivalenti pÇrskata perioda beigÇs 34,224 34,188 21,864 21,832Pielikumi no 21. l¥dz 51. lapai ir neat¿emama ‰ofinan‰u pÇrskatu sastÇvda∫a.20 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi1. GrÇmatved¥bas uzskaites un novïrtï‰anas principi(1) VispÇrïjie uzrÇd¥‰anas pamatprincipiFinan‰u pÇrskati sagatavoti saska¿Ç ar Starptautiskajiem finan‰upÇrskatu standartiem (SFPS).Finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti, saska¿Ç ar sÇkotnïjo izmaksu uzskaitesprincipu, papildus pielietojot pÇrvïrtï‰anu pïc patiesÇs vïrt¥bas finan‰uakt¥viem pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿as un zaudïjumuaprï˙inÇ, pÇrdo‰anai pieejamiem finan‰u akt¥viem, atvasinÇtajiemfinan‰u instrumentiem un ieguld¥jumu ¥pa‰umiem.Finan‰u pÇrskatu sagatavo‰ana saska¿Ç ar vispÇrpie¿emtajiemgrÇmatved¥bas uzskaites principiem ietver aplïses un pie¿ïmumus,kas ietekmï akt¥vu un saist¥bu vïrt¥bu un Çrpusbilances akt¥vus unsaist¥bas finan‰u pÇrskatu sastÇd¥‰anas datumÇ, kÇ ar¥ pÇrskata periodÇatz¥tos ienÇkumus un izdevumus. Lai ar¥ ‰Çdas aplïses ir balst¥tas uzvad¥bai pieejamo ticamÇko informÇciju par attiec¥gajiem notikumiemun darb¥bÇm, faktiskie rezultÇti var at‰˙irties no ‰¥m aplïsïm.Finan‰u pÇrskati ir sastÇd¥ti tappleksto‰os latu, ja vien nav norÇd¥ts citÇdi.Sal¥dzinÇjumÇ ar grÇmatved¥bas uzskaites metodïm, kuras tikaizmantotas, sagatavojot 2004. gada finan‰u pÇrskatus, 2005. gadafinan‰u pÇrskatu sagatavo‰anÇ izmantotÇs grÇmatved¥bas uzskaitesmetodes nav main¥tas, iz¿emot ‰Çdas izmai¿as:StarptautiskÇ GrÇmatved¥bas standarta Nr.27 pÇrstrÇdes rezultÇtÇir main¥ti uzskaites principi attiec¥bÇ uz l¥dzdal¥bu meitas uz¿ïmumupamatkapitÇlÇ. Bankas (nekonsolidïtajÇ) finan‰u pÇrskatÇ, l¥dzdal¥bameitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ tiek uzskait¥ta saska¿Ç ar izmaksumetodi. Banka atz¥st ie¿ïmumus no l¥dzdal¥bas pamatkapitÇlÇ tikaitik lielÇ mïrÇ, cik Banka sa¿em dividendes no meitas uz¿ïmumuuzkrÇtÇs pe∫¿as, kas rodas pïc iegÇdes dienas. Iepriek‰ïjos finan‰upÇrskatos l¥dzdal¥ba meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ tika uzskait¥tasaska¿Ç ar pa‰u kapitÇla metodi. Saska¿Ç ar pa‰u kapitÇla metodimeitas uz¿ïmumu pïciegÇdes pe∫¿as un zaudïjumu Bankas da∫atika atz¥ta pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ. Sal¥dzinÇmie Bankas unKoncerna rÇd¥tÇji ir koriÆïti;StarptautiskÇ GrÇmatved¥bas standarta Nr.39 pÇrstrÇdes rezultÇtÇ,sÇkot no 2005. gada 1. janvÇra pe∫¿a vai zaudïjumi, kas rodasno izmai¿Çm pÇrdo‰anai pieejamo vïrtspap¥ru patiesajÇ vïrt¥bÇ,tiek atz¥ti tie‰i pa‰u kapitÇlÇ l¥dz br¥dim, kad attiec¥go finan‰uakt¥vu atz¥‰ana tiek pÇrtraukta vai rodas nepÇrejo‰s to vïrt¥bassamazinÇjums, un uzkrÇtÇ pe∫¿a vai zaudïjumi, kuri atz¥ti tie‰ipa‰u kapitÇlÇ, ir jÇpÇrnes uz pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inu.Iepriek‰ïjos finan‰u pÇrskatos pe∫¿a vai zaudïjumi no pÇrdo‰anaipieejamo vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas tika iek∫auti pe∫¿as un zaudïjumuaprï˙inÇ. Tie akt¥vi, kurus Banka bija klasificïjusi kÇ pieejamipÇrdo‰anai uz 2005. gada 1. janvÇri, saska¿Ç ar 39. SGS pÇrejasnosac¥jumiem, tika pÇrklasificïti finan‰u akt¥vos pïc patiesÇsvïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumos, un sal¥dzino‰ieBankas rÇd¥tÇji ir attiec¥gi koriÆïti;Uzskaites principi attiec¥bÇ uz ieguld¥jumu ¥pa‰umu, kas tiekuzskait¥ts saska¿Ç ar 40. SGS, tika main¥ti, lai nodro‰inÇtuatbilsto‰Çkas informÇcijas snieg‰anu finan‰u pÇrskatos par Koncernaun Bankas finansiÇlo stÇvokli. Saska¿Ç ar jauno uzskaites politikuieguld¥jumu ¥pa‰ums tiek atz¥ts patiesajÇ vïrt¥bÇ un ie¿ïmumi vaiizdevumi, kas rodas patiesÇs vïrt¥bas izmai¿u rezultÇtÇ, tiek atz¥tipe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ tajÇ periodÇ, kurÇ tie radu‰ies.Iepriek‰ïjos finan‰u pÇrskatos ieguld¥jumu ¥pa‰ums tika uzrÇd¥tsiegÇdes vïrt¥bÇ. Koncerna un Bankas sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji ir attiec¥gikoriÆïti.(2) KonsolidÇcija un ieguld¥jumi meitas uz¿ïmumosMeitas uz¿ïmumi, kuros Bankai tie‰i vai netie‰i ir ties¥bas pÇrvald¥tfinan‰u un darb¥bas politiku un kuru darb¥bas apjomi ir bappletiski, ‰ajÇpÇrskatÇ ir konsolidïti, apvienojot attiec¥gus akt¥vu, saist¥bu, ienÇkumuun izdevumu poste¿us.KonsolidïtÇ finan‰u pÇrskata sagatavo‰anas gaitÇ ir izslïgti KoncernÇietilpsto‰o un konsolidïto uz¿ïmumu savstarpïjie bilances atlikumiun pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ atspogu∫otie dar¥jumi, tajÇ skaitÇprocentu ienÇkumi un izdevumi, kÇ ar¥ savstarpïjo dar¥jumu nerealizïtÇpe∫¿a un zaudïjumi. Kur nepiecie‰ams, meitasuz¿ïmumu grÇmatved¥baspolitikas tiek main¥tas, lai nodro‰inÇtu to konsekvenci ar Koncernapie¿emtajÇm politikÇm.Ieguld¥jumi meitas uz¿ïmumosBankas nekonsolidïtajos finan‰u pÇrskatos l¥dzdal¥ba meitasuz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ tiek uzskait¥ta pïc izmaksu metodes.Banka atz¥st ienÇkumos no l¥dzdal¥bas tikai sa¿emtÇs dividendesno meitas uz¿ïmumu pe∫¿as, kas gappleta pïc to iegÇdes.Ieguld¥jumi asociïtajos uz¿ïmumosAsociïtie uz¿ïmumi ir visi tie uz¿ïmumi, kuros Koncernam unBankai ir bappletiska l¥dzdal¥ba, bet nav kontrole. Ieguld¥jumi asociïtajosuz¿ïmumos tiek uzskait¥ti pïc izmaksu metodes.(3) Årvalstu valappletu pÇrvïrtï‰anaDar¥jumi Çrvalstu valappletÇ tiek pÇrvïrtïti latos pïc dar¥juma dienÇ spïkÇeso‰Ç Latvijas Bankas noteiktÇ Çrvalstu valappletas mai¿as kursa. MonetÇrieakt¥vi un pas¥vi, kÇ ar¥ Çrpusbilances pras¥bas un saist¥bas ÇrvalstuGada pÇrskats 200521


Finan‰u pÇrskata pielikumivalappletÇs tiek pÇrvïrtïtas latos pïc Latvijas Bankas noteiktÇ Çrvalstuvalappletu kursa pÇrskata perioda beigÇs. Ar Çrvalstu valappletu kursu izmai¿Çmsaist¥tie ienÇkumi vai zaudïjumi tiek iek∫auti pÇrskata perioda pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ.Pielietotie Çrvalstu valappletu kursi noz¥m¥gÇkajÇm valappletÇm pÇrskataperioda beigÇs bija ‰Çdi:2005. gada 31. decembr¥ 2004. gada 31. decembr¥1 EUR = LVL 0.702804 1 EUR = LVL 0.7030001 USD = LVL 0.593000 1 USD = LVL 0.5160001 GBP = LVL 1.021000 1 GBP = LVL 0.996000(4) Ie¿ïmumu un izdevumu atz¥‰anaVisi noz¥m¥gie procentu ienÇkumi un izdevumi tiek uzskait¥ti, pamatojotiesuz uzkrÇjumu veido‰anas principu, izmantojot efekt¥vÇs procentulikmes metodi, kas balst¥ta uz iegÇdes vïrt¥bu.Komisijas naudas ienÇkumi vai izdevumi par ilgtermi¿a akt¥viem vaiilgtermi¿a finan‰u resursiem tiek iek∫auti efekt¥vÇs procentu likmesaprï˙inljanÇ.PÇrïjie komisijas naudas ienÇkumi un izdevumi tiek iegrÇmatoti pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ attiec¥gÇ dar¥juma veik‰anas br¥d¥.(5) Tirgojamie un ieguld¥jumu vïrtspap¥riTirgojamos un ieguld¥jumu vïrtspap¥rus veido ‰Çdu kategoriju vïrtspap¥ri:Tirgojamie vïrtspap¥ri sastÇv no parÇda vïrtspap¥riem un birÏÇskotïtÇm akcijÇm, kurus Banka tur tirdzniec¥bas nolapplekÇ, ar mïr˙igapplet pe∫¿u no ¥stermi¿a cenu svÇrst¥bÇm. Tie tiek uzskait¥ti patiesajÇvïrt¥bÇ, visa pÇrvïrtï‰anas un tirdzniec¥bas pe∫¿a vai zaudïjumitiek atz¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.PÇrdo‰anai pieejamie ieguld¥jumu vïrtspap¥ri ir valsts parÇdz¥mesun citi parÇda vïrtspap¥ri, kurus Banka tur nenoteiktu laiku un kasvar tikt pÇrdoti likviditÇtes vajadz¥bÇm vai ar¥ mainoties procentulikmïm un valappletas kursiem. Tie tiek uzskait¥ti patiesajÇ vïrt¥bÇ,visa pÇrvïrtï‰anas pe∫¿a vai zaudïjumi tiek atz¥ti pa‰u kapitÇlÇ,caur kapitÇla izmai¿u pÇrskatu, iz¿emot akt¥vu vïrt¥bas samazinljanÇszaudïjumus. Izslïdzot akt¥vus no bilances, kumulat¥vÇ pe∫¿a vaizaudïjumi, kas iepriek‰ tika atz¥ti pa‰u kapitÇlÇ, tiek atz¥ti pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ.Finan‰u akt¥vi pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç unzaudïjumos ir parÇda vïrtspap¥ri, kurus Banka tur likviditÇtesnolapplekÇ un kuri iegÇdes br¥d¥ tika noteikti kÇ vïrtspap¥ri pïc patiesÇsvïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ. Tie tiekuzskait¥ti patiesajÇ vïrt¥bÇ, visa pÇrvïrtï‰anas un tirdzniec¥baspe∫¿a vai zaudïjumi tiek atz¥ti pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.Visi vïrtspap¥ru pirkumi vai pÇrdevumi, kuros vïrtspap¥ru piegÇdetiek veikta laika periodÇ, kas noteikts ar nolikumu vai tirgus konvenciju(‘regulÇrÇ veida’ pirk‰ana un pÇrdo‰ana), tiek atz¥ti norï˙inu datumÇ,kas ir datums, kad akt¥vs tiek nodots Koncernam vai Bankai vaiKoncerns vai Banka to nogÇdÇ pircïjam. Jebkuras izmai¿as akt¥vupatiesajÇ vïrt¥bÇ periodÇ starp tirdzniec¥bas datumu un norï˙inudatumu tiek atz¥tas pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ attiec¥bÇ uzpÇrdo‰anai pieejamiem akt¥viem.(6) Aizdevumi un pras¥basPras¥bas pret kred¥tiestÇdïm un izsniegtie kred¥ti tiek uzskait¥ti kÇaizdevumi un avansi un uzskait¥ti amortizïtajÇ vïrt¥bÇ. Aizdevumi unavansi ir neatvasinÇti finan‰u akt¥vi, kuriem ir fiksïti vai nosakÇmimaksÇjumi un kuri netiek kotïti akt¥vÇ tirgapple. Visi kred¥ti tiek atz¥tiKoncerna un Bankas pÇrskatÇ, pamatojoties uz naudas izsnieg‰anasbr¥di.Visiem kred¥tiem Koncerna un Bankas vad¥ba apsver riskus un nosakaatbilsto‰us uzkrÇjumus to vïrt¥bas samazinÇjumam un iespïjamiemzaudïjumiem.UzkrÇjumi individuÇlajiem kred¥tiem to vïrt¥bas samazinÇjumam tiekveidoti, ja ir radusies pÇrliec¥ba, ka Koncernam vai Bankai netiksatmaksÇta da∫a vai viss aizdevums, kuru bappletu jÇatmaksÇ saska¿Ç araizdevuma l¥guma noteikumiem. UzkrÇjumu apjoms ir starp¥ba starpkred¥ta uzskaites vïrt¥bu un atgapplestamo vïrt¥bu, kas ir noteikta kÇsagaidÇmÇs naudas plapplesmas tagadnes vïrt¥ba, ieskaitot atgapplestamosl¥dzek∫us no garantijÇm un citiem kred¥ta nodro‰inÇjumiem.Papildus uzkrÇjumiem individuÇlajiem kred¥tiem, Koncerns un Bankair izveidoju‰i uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm. Viendab¥guaizdevumu grupÇ tiek iek∫auti aizdevumi ar l¥dz¥gu kred¥trisku,kred¥tportfe∫a apmïru, kvalitÇti un termi¿u.Veidojot uzkrÇjumus viendab¥gu aizdevumu grupÇm, tiek ¿emta vïrÇKoncerna un Bankas iepriek‰ïjo darb¥bas periodu pieredze ar ‰¥ veidaaizdevumiem, t.sk., vïsturisko maksÇjumu savlaic¥gums un zaudïjumuapjoms, kÇ ar¥ konkrïtas nozares ekonomiskÇ situÇcija.UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam un iespïjamiem zaudïjumiemmetodes un pie¿ïmumi tiek regulÇri pÇrskat¥ti, lai novïrstu jebkurasat‰˙ir¥bas starp izveidoto uzkrÇjumu vïrt¥bas samazinÇjumam unfaktisko zaudïjumu apjomu.Koncerna un Bankas vad¥ba ir veikusi zaudïjumu aprï˙inus, pamatojotiesuz visiem tai zinÇmajiem faktiem, objekt¥viem vïrt¥bas samazinljanÇsapliecinÇjumiem, un uzskata, ka tie aprï˙ini, kas atspogu∫oti finan‰upÇrskatos ir saprÇt¥gi, ¿emot vïrÇ pieejamo informÇciju. Tomïr, ¿emotvïrÇ eso‰Çs zinljanas, ir iespïjams, ka nÇkamÇ gada faktisko notikumu22 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumirezultÇtÇ, kuri bapples at‰˙ir¥gi no pie¿ïmumiem, bapples nepiecie‰ami attiec¥goakt¥vu un saist¥bu bilances vïrt¥bas labojumi.(7) NemateriÇlie akt¥viIegappletÇs datorprogrammas un to licences tiek atz¥tas kÇ nemateriÇlieakt¥vi pïc to pa‰izmaksas, ieskaitot pirk‰anas cenu un izmaksas, kassaist¥tas ar datorprogrammu sagatavo‰anu to paredzïtajai izmanto‰anai.NemateriÇlie akt¥vi tiek amortizïti visÇ to lietder¥gÇs izmanto‰anaslaikÇ (5 gados).Izmaksas, kas saist¥tas ar datorprogrammu att¥st¥bu un uzturï‰anutiek atz¥tas izdevumos, kad tÇs rodas.(8) Pamatl¥dzek∫i un to nolietojumsPamatl¥dzek∫i tiek uzskait¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ, no kuras atskait¥tsuzkrÇtais nolietojums.Nolietojumu aprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫ulietder¥gÇs izmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tu pamatl¥dzek∫uvïrt¥bu l¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajai vïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anasperioda beigÇs. Akt¥vu atliku‰Çs vïrt¥bas un lietder¥gÇs izmanto‰anaslaiki tiek pÇrskat¥ti un nepiecie‰am¥bas gad¥jumÇ koriÆïti katrÇ pÇrskatadatumÇ. Nolietojuma aprï˙inÇ izmanto ‰Çdas likmesPamatl¥dzek∫u kategorijaNolietojums procentosîkas2% gadÇMïbeles un apr¥kojums10 - 20% gadÇDatori un iekÇrtas10 - 33% gadÇTransporta l¥dzek∫i20% gadÇIeguld¥jumi nomÇtopïc noslïgto nomastelpu rekonstrukcijÇl¥gumu termi¿aJa pamatl¥dzek∫a atgapplestamÇ vïrt¥ba k∫applest mazÇka par tÇ bilancesvïrt¥bu, ‰¥ pamatl¥dzek∫a bilances vïrt¥ba tiek samazinÇta l¥dz tÇatgapplestamajai vïrt¥bai.Pe∫¿a vai zaudïjumi, kas rodas, pamatl¥dzek∫us pÇrdodot vai norakstot,ir starp¥ba starp pÇrdo‰anas ie¿ïmumiem un pamatl¥dzek∫u bilancesvïrt¥bu un tiek iek∫auti pamatdarb¥bas ie¿ïmumos vai izdevumos.Pamatl¥dzek∫u uzturï‰anas un remontu izdevumi tiek ieskait¥ti pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ to ra‰anÇs br¥d¥. Pamatl¥dzek∫i tiek periodiskipÇrskat¥ti, lai noteiktu to vïrt¥bas samazinljanos.(9) Ieguld¥jumu ¥pa‰umiIeguld¥jumu ¥pa‰umus veido zeme un ïkas, kuras tiek turïtas ar mïr˙igapplet nomas ienÇkumu vai vïrt¥bas pieaugumu, vai abus divus, un kurusKoncerns neizmanto savÇm vajadz¥bÇm, kÇ ar¥ netur pÇrdo‰anai.±pa‰umi, kas tiek turïti nomas bez izpirkuma ties¥bÇm vajadz¥bÇm,tiek uzskait¥ti kÇ ieguld¥jumu ¥pa‰umi tikai un vien¥gi tad, ja tie atbilstieguld¥jumu ¥pa‰umu defin¥cijai.Ieguld¥juma ¥pa‰umi tiek atspogu∫oti to patiesajÇ vïrt¥bÇ. PatiesÇvïrt¥ba balstÇs uz akt¥va tirgus cenÇm, kuras nepiecie‰am¥bas gad¥jumÇtiek koriÆïtas par jebkÇdÇm izmai¿Çm ¥pa‰uma bapplet¥bÇ, izvietojumÇvai stÇvokl¥. Ja ‰Çda informÇcija nav pieejama, Koncerns pielietoalternat¥vas novïrtïjuma metodes, piemïram diskontïtÇs naudasplapplesmas metodi.Izmai¿as ieguld¥jumu ¥pa‰umu patiesajÇ vïrt¥bÇ tiek atz¥tas pe∫¿as unzaudïjumu aprï˙inÇ(10) Noma, ja Koncerns ir nomas devïjsNo nomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas nomas sÇkumÇtiek uzrÇd¥tas kÇ akt¥vi, kas atspogu∫oti zemÇkajÇ no nomÇtÇ ¥pa‰umapatiesÇs vai minimÇlo nomas maksÇjumu pa‰reizïjÇs vïrt¥bas. Nonomas ar izpirkuma ties¥bÇm izrieto‰Çs pras¥bas pret klientiem tiekuzskait¥tas bilancï, atskaitot nodok∫us un attiec¥gos uzkrÇjumusaizdevumu vïrt¥bas samazinÇjumam.Akt¥vi, kas tiek iznomÇti nomÇ bez izpirkuma ties¥bÇm, tiek uzrÇd¥tipamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iegÇdes vïrt¥bÇ, atskaitot nolietojumu. Nolietojumuaprï˙ina pïc lineÇrÇs metodes attiec¥go pamatl¥dzek∫u lietder¥gÇsizmanto‰anas perioda garumÇ, lai norakst¥tu pamatl¥dzek∫a vïrt¥bul¥dz tÇ aplïstajai atliku‰ajai vïrt¥bai lietder¥gÇs izmanto‰anas periodabeigÇs, izmantojot likmes, kas noteiktas l¥dz¥giem Koncernapamatl¥dzek∫iem.Nomas ie¿ïmumi no nomas bez izpirkuma ties¥bÇm tiek uzskait¥ti pe∫¿asun zaudïjumu aprï˙inÇ pïc lineÇrÇs metodes nomas perioda laikÇ.(11) Aiz¿ïmumiAiz¿ïmumi tiek atz¥ti sÇkotnïji patiesajÇ vïrt¥bÇ, kas ir to izveidesie¿ïmumi, atskaitot dar¥juma izmaksas (sa¿emtÇs atl¥dz¥bas patiesÇvïrt¥ba). Aiz¿ïmumi pïc tam tiek atspogu∫oti amortizïtajÇ iegÇdesvïrt¥bÇ un jebkura starp¥ba starp sa¿emto vïrt¥bu un dzï‰anas vïrt¥butiek atz¥ta pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ aiz¿ïmumu periodÇ, izmantojotefekt¥vÇs procentu likmes aprï˙inljanas metodi.(12) AtvasinÇtie finan‰u instrumentiAtvasinÇtie finan‰u instrumenti, tajÇ skaitÇ valappletas mijmai¿as l¥gumi,sÇkotnïji bilancï tiek atz¥ti to iegÇdes vïrt¥bÇ (ieskaitot dar¥jumaizmaksas) un turpmÇk tiek pÇrvïrtïti to patiesajÇ vïrt¥bÇ. PatiesÇ vïrt¥batiek noteikta pïc kotïtÇm tirgus cenÇm vai diskontïtas naudas plapplesmasmode∫iem. Visi atvasinÇtie l¥gumi tiek atspogu∫oti kÇ akt¥vi, ja to patiesÇvïrt¥ba ir pozit¥va, un kÇ pas¥vi, ja to patiesÇ vïrt¥ba ir negat¥va. Izmai¿aspatiesajÇ vïrt¥bÇ tiek iek∫autas pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙inÇ.Gada pÇrskats 200523


Finan‰u pÇrskata pielikumi(13) Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklisPÇrskata gada uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a izmaksas ir iek∫autasfinan‰u pÇrskatÇ, pamatojoties uz vad¥bas saska¿Ç ar LatvijasRepublikas nodok∫u likumdo‰anu veiktajiem aprï˙iniem.Atliktais nodoklis tiek uzkrÇts pilnÇ apmïrÇ saska¿Ç ar saist¥bu metodiattiec¥bÇ uz visÇm pagaidu at‰˙ir¥bÇm starp akt¥vu un saist¥bu vïrt¥bÇmfinan‰u pÇrskatos un to vïrt¥bÇm nodok∫u aprï˙inu mïr˙iem. AtliktÇnodok∫a aprï˙inos tiek izmantota spïkÇ eso‰Ç nodok∫u likme, kassagaidÇma periodos, kad pagaidu at‰˙ir¥bas izl¥dzinÇsies, pamatojotiesuz bilances datumÇ noteiktajÇm nodok∫u likmïm. Pagaidu at‰˙ir¥basgalvenokÇrt rodas, izmantojot at‰˙ir¥gas pamatl¥dzek∫u nolietojumalikmes, kÇ ar¥ no ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰anas un nodok∫uzaudïjumiem, kas pÇrnesami uz nÇko‰ajiem taksÇcijas periodiem.Gad¥jumos, kad kopïjais atliktÇ nodok∫a aprï˙ina rezultÇts bappletuatspogu∫ojams bilances akt¥vÇ, to iek∫auj finan‰u pÇrskatÇ tikai tad,kad tÇ atgapple‰ana ir dro‰i sagaidÇma.(14) Nauda un naudas ekvivalentiNaudas l¥dzek∫i un to ekvivalenti ietver kases atlikumu, pras¥bas uzpiepras¥jumu pret Latvijas Banku un citÇm kred¥tiestÇdïm unnoguld¥jumus citÇs kred¥tiestÇdïs ar dzï‰anas termi¿u l¥dz 3mïne‰iem.(15) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrsHipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra ve‰ana BankÇ tiek veiktasaska¿Ç ar Latvijas Republikas likumdo‰anu, tajÇ skaitÇ normat¥vajiemdokumentiem, kas regulï hipotekÇros dar¥jumus.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇros pras¥jumuspïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Banka pÇrvalda ‰˙irtino pÇrïjiem akt¥viem.HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autos hipotekÇros pras¥jumuspïc to atliku‰Çs vïrt¥bas un aizstÇjïjsegumu Banka izmanto tikai tosaist¥bu izpildes nodro‰inÇjumam, kuras rodas uz ˙¥lu z¥mju emisijaspamata.Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes pïc to kopïjÇs nominÇlvïrt¥basir piln¥bÇ segtas ar hipotekÇrajiem aizdevumiem. µ¥lu z¥mju kopïjieprocentu izdevumi ir segti ar tÇda pa‰a apjoma kopïjiem procentuienÇkumiem no hipotekÇrajiem kred¥tiem.(16) UzkrÇjumiUzkrÇjumi tiek atz¥ti, kad Koncernam un Bankai ir pa‰reizïjas juridiskasvai prakses rad¥tas saist¥bas iepriek‰ïjo notikumu rezultÇtÇ, un iriespïjams, ka bapples nepiecie‰ama uz¿ïmuma resursu samazinljana ‰osaist¥bu seg‰anai un var tikt aprï˙inÇta ticama saist¥bu vïrt¥ba. ·ieuzkrÇjumi attiecas uz izdotajÇm garantijÇm un citiem Çrpusbilancesposte¿iem.(17) SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksasKoncerns un Banka veic sociÇlÇs apdro‰inljanas maksÇjumus valstspensiju apdro‰inljanai un valsts fondïto pensiju shïmÇ saska¿Ç arLatvijas likumdo‰anu. Valsts fondïto pensiju shïma ir fiksïtu iemaksupensiju plÇns saska¿Ç ar kuru Koncernam un Bankai jÇveic likumÇnoteikta apjoma maksÇjumi un tiem nerodas papildus juridiskas vaiprakses rad¥tas saist¥bas veikt papildus maksÇjumus, ja valsts pensijuapdro‰inljanas sistïma vai valsts fondïto pensiju shïma nevarnokÇrtot savas saist¥bas pret darbiniekiem. SociÇlÇs apdro‰inljanasiemaksas tiek atz¥tas kÇ izmaksas, izmantojot uzkrÇjumu principu unir iek∫autas darbinieku izmaksÇs.(18) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇ vïrt¥baPatiesÇ vïrt¥ba ir summa, par kÇdu akt¥vu iespïjams apmain¥t, vaisaist¥bu iespïjams samaksÇt dar¥jumÇ starp labi informïtÇm,ieinteresïtÇm pusïm, kuras nav finansiÇli saist¥tas. Finan‰u akt¥vu unsaist¥bu, ieskaitot atvasinÇtos finan‰u instrumentus, patiesÇs vïrt¥bastiek noteiktas, izmantojot akt¥vÇ tirgapple kotïtas tirgus cenas. Ja finan‰uakt¥va vai saist¥bas tirgus nav akt¥vs (kÇ ar¥ birÏÇ nekotïtÇm akcijÇm),Koncerns nosaka patieso vïrt¥bu, izmantojot vïrtï‰anas mode∫us,tajÇ skaitÇ diskontïtÇs naudas plapplesmas anal¥zi, iespïju l¥gumuceno‰anas mode∫us un nesen veiktus sal¥dzinÇmus dar¥jumus.Ja pïc Bankas vad¥bas domÇm, finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇvïrt¥ba bappletiski at‰˙iras no to bilancï uzrÇd¥tÇs vïrt¥bas, tad ‰o akt¥vuun pas¥vu patiesÇ vïrt¥ba tiek atsevi‰˙i atspogu∫ota finan‰u pÇrskatapielikumos.(19) Finan‰u akt¥vu un saist¥bu savstarpïjais ieskaitsFinan‰u akt¥vi un saist¥bas tiek savstarpïji ieskait¥ti un bilancï uzrÇd¥tineto vïrt¥bÇ gad¥jumos, ja pastÇv juridiskas ties¥bas veikt ‰o poste¿uieskaitu vai poste¿i tiks dzïsti to neto vïrt¥bÇ, vai ar¥ akt¥vi tiks dzïstiun saist¥bas nokÇrtotas vienlaic¥gi.(20) PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰umsPÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums ir ¥pa‰ums, kura uzskaites vïrt¥buKoncerns vai Banka plÇno atgapplet ‰o ¥pa‰umu pÇrdodot nevis izmantojotsavÇ darb¥bÇ. PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums tiek atz¥ts zemÇkajÇ notÇ uzskaites vïrt¥bas un patiesÇs vïrt¥bas, atskaitot pÇrdo‰anas izmaksas.(21) Sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇjiNepiecie‰am¥bas gad¥jumos sal¥dzino‰ie rÇd¥tÇji ir laboti vai pÇrklasificïti,lai tie bappletu sal¥dzinÇmi ar ‰¥ pÇrskata gada rÇd¥tÇjiem un izmantotoatspogu∫ojumu pÇrskatÇ.24 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi2. Risku pÇrvald¥‰anaKoncerns un Banka ¥steno visu bappletiskÇko Koncerna un Bankas darb¥buietekmïjo‰o risku pÇrvald¥‰anu atbilsto‰i Bankas Padomes apstiprinÇtajaiRisku pÇrvald¥‰anas politikai, kas apraksta un nosaka l¥dzek∫u kopumu,ar kuru pal¥dz¥bu var tikt maksimÇli samazinÇta varbapplet¥ba Koncernamvai Bankai ciest zaudïjumus gad¥jumos, kad Koncerna vai Bankasieguld¥tie vai tiem pienÇko‰ies l¥dzek∫i netiktu atmaksÇti vai atgappletilaikÇ vai pilnÇ apmïrÇ vai ar¥ Koncerns vai Banka ciestu cita veidazaudïjumus vai negappletu plÇnoto pe∫¿u.Risku pÇrvald¥‰anÇ Koncerns un Banka ievïro sekojo‰us principus:uz¿emoties riskus, Koncerns un Banka saglabÇ ilgtermi¿a spïju¥stenot to att¥st¥bas stratïÆijÇ noteiktos mïr˙us un uzdevumus;Koncerns un Banka veic savu darb¥bu, uzturot optimÇlu attiec¥bustarp ienes¥gumu un Koncerna un Bankas aizsargÇt¥bu pret riskiem,tas ir, ienes¥gumam jÇbapplet pïc iespïjas lielÇkam, bet tÇdï∫ Koncernsun Banka nedr¥kst tikt pak∫auti riskiem;riska novïrtï‰ana un vad¥ba ir Koncerna un Bankas darb¥basikdienas funkciju sastÇvda∫a;Koncerna un Bankas darbiniekam, atbilsto‰i pilnvarojumam unkompetencei, ir jÇzina klients un piln¥bÇ jÇizprot katra konkrïtÇdar¥juma (operÇcijas) saturs, lai spïtu noteikt un novïrtït ardar¥jumu (operÇciju) saist¥tos riskus un rastu gan klientam, ganKoncernam un Bankai optimÇlu risinÇjumu;Koncerns un Banka novïrtï iespïjamos zaudïjumus, ko tie varïtuciest, uz¿emoties riskus, un izvairÇs no ÇrkÇrtas zaudïjumiem savÇdarb¥bÇ;Koncerns un Banka nosaka un novïrtï iespïjamos riskus pirmsjaunu produktu vai pakalpojumu pÇrdo‰anas vai iesaist¥‰anÇsjaunos tirgos;Koncerns un Banka, kur tas nepiecie‰ams, pazemina riska limitus,pÇrdod riskam pak∫autos akt¥vus vai pat aiziet no attiec¥giemtirgiem, ja tos novïrtï par pÇrÇk riskantiem.Koncerna un Bankas darb¥bu ietekmïjo‰o risku pÇrvald¥‰anai Koncernsun Banka pielieto daÏÇdas metodes un pasÇkumus, tajÇ skaitÇ, nosakariska ierobeÏojumus (limitus), lai samazinÇtu vai izvair¥tos no iespïjamiemzaudïjumiem, un pilnvaras lïmuma pie¿em‰anai un dar¥jumu (operÇciju)veik‰anai, veido uzkrÇjumus atsevi‰˙u risku rad¥to zaudïjumu seg‰anai,kÇ ar¥ uztur atbilsto‰as kontroles procedappleras.Koncerns un Banka ir pak∫auti kred¥triskam, kas ir risks, ja Koncernavai Bankas klients vai sadarb¥bas partneris nespïj vai atsakÇs pild¥tsaist¥bas pret Koncernu vai Banku pilnÇ apmïrÇ un noteiktajÇ termi¿Ç.Koncerns un Banka kontrolï kred¥trisku atsevi‰˙a klienta, savstarpïjisaist¥tu klientu un tautsaimniec¥bas nozaru l¥men¥, atbilsto‰i KoncernÇun BankÇ apstiprinÇtajiem riska limitiem.Kred¥triska pÇrvald¥‰anas principi ir aprakst¥ti un noteikti BankasKred¥tpolitikÇ un tÇ attiecas uz visÇm Koncerna un Bankas darb¥bÇm,kas ietver kred¥trisku – kreditï‰anu, finan‰u tirgus dar¥jumus(operÇcijas), starpniekdarb¥bu klientu vÇrdÇ un galvojumu snieg‰anutre‰ajÇm pusïm. Koncerns un Banka regulÇri veic kred¥triska uzraudz¥bu,patstÇv¥gi novïrtïjot klienta vai sadarb¥bas partnera kred¥tspïju unsaist¥bu nodro‰inÇjuma pietiekam¥bu.Kred¥triska vad¥bu ikdienÇ atbilsto‰i noteiktajÇm funkcijÇm ¥stenoAizdevumu departaments un Finan‰u tirgus dar¥jumu departaments.Lïmumus par kred¥triska uz¿em‰anos noteikto limitu ietvaros pie¿emCentrÇles, reÆionu un filiÇ∫u kred¥tkomitejas, kamïr Risku vad¥baskomiteja ir atbild¥ga par kred¥triska novïrtï‰anu.LikviditÇtes risks ir saist¥ts ar Koncerna un Bankas spïju savlaic¥gidzïst klientu un citu Koncerna vai Bankas kreditoru juridiski pamatotÇspras¥bas un nodro‰inÇt iepriek‰ plÇnoto pras¥bu pieaugumu arsaprÇt¥gÇm izmaksÇm. LikviditÇtes riska pÇrvald¥‰anas principi irnoteikti Bankas LikviditÇtes politikÇ.Banka patstÇv¥gi kontrolï, lai tÇs likv¥die akt¥vi nebappletu mazÇki par30% no Bankas ¥stermi¿a saist¥bÇm. LikviditÇtes riska pÇrvald¥‰anasvadl¥nijas nosaka un uzraudz¥bu veic Bankas Akt¥vu un pas¥vu vad¥baskomiteja, savukÇrt likviditÇtes riska vad¥bu ikdienÇ nodro‰ina Finan‰utirgus dar¥jumu departaments. ·o finan‰u pÇrskatu 35. un 36.pielikums atspogu∫o Koncerna un Bankas likviditÇtes rÇd¥tÇjus2005.gada 31.decembr¥.Årvalstu valappletu risks ir saist¥ts ar Çrvalstu valappletu akt¥vu un saist¥bupoz¥ciju at‰˙ir¥bÇm, kas valappletas kursu izmai¿u rezultÇtÇ ietekmïKoncerna un Bankas naudas plapplesmu un finansu rezultÇtu. Årvalstuvalappletu riska pÇrvald¥‰anas principi ir noteikti Bankas Valappletas riskapÇrvald¥‰anas politikÇ. Koncerns un Banka kontrolï Çrvalstu valappleturisku, nosakot atvïrto valappletas poz¥ciju ierobeÏojumus (limitus) katrÇatsevi‰˙Ç valappletÇ un konsolidïti latos visÇm valappletÇm, kÇ ar¥ ievïroKred¥tiestÇÏu likumÇ noteiktos atvïrto valappletas poz¥ciju ierobeÏojumus.Koncerna un Bankas atvïrtÇs valappletas poz¥cijas sadal¥jumÇ pa valappletÇm2005.gada 31.decembr¥ ir atspogu∫otas ‰o finan‰u pÇrskatu 39. un40. pielikumÇ.Gada pÇrskats 200525


Finan‰u pÇrskata pielikumiProcentu likmju risks ir saist¥ts ar tirgus likmju izmai¿u ietekmi uzKoncerna un Bankas procentu ie¿ïmumiem un izdevumiem.Lai novïrtïtu procentu likmju risku, Koncerns un Banka regulÇri analizïprocentu likmju japplet¥go akt¥vu un saist¥bu termi¿struktappleru un tÇsjapplet¥gumu pret iespïjamÇm procentu likmju izmai¿Çm. Procentu likmjuriska uzraudz¥bu veic Akt¥vu un pas¥vu vad¥bas komiteja, savukÇrt parprocentu likmju riska pÇrvaldi ir atbild¥gs Finan‰u tirgus dar¥jumudepartaments. Koncerna un Bankas akt¥vu un saist¥bu sadal¥jums pïcatliku‰Ç laika l¥dz procentu pÇrskat¥‰anas datumam atspogu∫ots ‰ofinan‰u pÇrskatu 37. un 38. pielikumÇ.OperacionÇlais risks izriet no apzinÇtÇm vai neapzinÇtÇm atkÇpïm nopie¿emtajiem principiem Koncerna un Bankas ikdienas darb¥bÇ,piemïram, cilvïku k∫appledas vai krÇp‰ana, informÇcijas sistïmu darb¥bastraucïjumi, nepietiekamas kontroles procedappleras vai to neievïro‰ana.OperacionÇlÇ riska vad¥ba un kontrole KoncernÇ un BankÇ tiek veiktaar Iek‰ïjÇs kontroles sistïmas pal¥dz¥bu.Koncerna un Bankas struktapplervien¥bas ir atbild¥gas par operacionÇlÇriska pÇrvald¥‰anu ikdienas darb¥bÇ, savukÇrt Bankas Risku vad¥baskomiteja un Operat¥vÇs vad¥bas komiteja veic operacionÇlÇ riskauzraudz¥bu.BankÇ ir ieviests Darb¥bas nepÇrtraukt¥bas plÇns, kas paredz Bankas,tÇs struktapplervien¥bu un darbinieku r¥c¥bu kr¥zes situÇcijÇ, iestÇjotiesriskiem, kas var spïc¥gi nelabvïl¥gi ietekmït Bankas darb¥bu.2005. gadÇ Koncerns un Banka atjaunoja Londonas apdro‰inljanastirgapple iegÇdÇto Koncerna un Bankas darb¥bas risku apdro‰inljanaspolisi, kas ir noz¥m¥gs risku vad¥bas instruments, jo aizsargÇ Koncernaun Bankas akt¥vus un kapitÇlu pret daÏÇdiem zaudïjumiem, koKoncernam un Bankai varïtu rad¥t tÇs darbinieki vai tre‰Çs personas.BankÇ ir uzsÇkts sagatavo‰anÇs darbs, lai ieviestu Eiropas Savien¥basjaunos kapitÇla pietiekam¥bas aprï˙inljanas noteikumus.26 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi3. Procentu ie¿ïmumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu ie¿ïmumi:- no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 599 599 253 253- no kred¥tiem 20,226 19,906 17,422 17,330- no ieguld¥jumiem vïrtspap¥ros 750 750 550 55021,575 21,255 18,225 18,133Sa¿emtie procenti 21,457 21,137 18,069 17,9774. Procentu izdevumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaProcentu izdevumi:- par saist¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 2,810 2,810 1,422 1,422- par noguld¥jumiem 5,233 5,233 4,815 4,815- par tranz¥tresursiem 118 118 125 125- par pakÇrtotajÇm saist¥bÇm 765 765 735 735- par emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm 2,040 2,040 1,544 1,544- pÇrïjie procentu izdevumi 51 51 37 3711,017 11,017 8,678 8,678SamaksÇtie procenti 10,473 10,473 7,897 7,8975. Komisijas naudas ie¿ïmumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaKomisijas naudas ie¿ïmumi:- no kred¥toperÇcijÇm 3,132 2,895 2,248 2,122- no naudas pÇrskait¥jumiem un kontu apkalpo‰anas 1,143 1,165 875 886- no maksÇjumu kar‰u apkalpo‰anas 317 317 176 176- no vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰anas 60 60 42 42- no apdro‰inljanas starpniec¥bas 68 68 70 70- pÇrïjie komisijas naudas ie¿ïmumi 185 141 88 574,905 4,646 3,499 3,353Gada pÇrskats 200527


Finan‰u pÇrskata pielikumi6. Komisijas naudas izdevumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaKomisijas naudas izdevumi:- par kontu apkalpo‰anu 229 229 172 172- par maksÇjumu kartïm 190 190 134 134- par dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 38 38 31 31- pÇrïjie komisijas naudas izdevumi 62 46 76 74519 503 413 4117. Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem un Çrvalstu valappletu(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a no tirdzniec¥bas ar Çrvalstu valappletu 697 697 658 658Zaudïjumi no Çrvalstu valappletas pÇrvïrtï‰anas (155) (168) (38) (60)Pe∫¿a no dar¥jumiem ar vïrtspap¥riem 566 566 259 259Pe∫¿a no vïrtspap¥ru pÇrvïrtï‰anas 401 401 197 197Pe∫¿a no dar¥jumiem ar citiem finan‰u instrumentiem 73 73 - -1,582 1,569 1,076 1,0548. Citi ie¿ïmumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaMaksa par pakalpojumiem ¥pa‰uma privatizÇcijÇ 299 299 279 279Maksa par ¥pa‰uma novïrtï‰anu - - 98 98Ie¿ïmumi no atgappletajiem Valsts ±pa‰uma privatizÇcijas fonda kred¥tiem 24 24 17 17Soda naudas par kavïtiem kred¥tmaksÇjumiem 588 570 548 536KompensÇcijas no Eiropas Savien¥bas 2 2 323 323Operat¥vÇ l¥zinga nomas maksas 1,207 67 624 64Ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰ana 1,309 1,309 451 451Citi ie¿ïmumi 1,023 977 670 5264,452 3,248 3,010 2,29428 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi9. PersonÇla izmaksas(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaPadomes un Valdes locek∫u atalgojums 273 241 230 206PersonÇla atalgojums 4,411 4,235 4,183 4,087SociÇlÇs apdro‰inljanas iemaksas 1,088 1,038 1,012 9845,772 5,514 5,425 5,277PÇrskata gada laikÇ Bankas vidïjais darbinieku skaits bija 589 (2004: 603).10. Administrat¥vie izdevumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaPersonÇla att¥st¥bas izdevumi 404 399 395 390Telpu un tehnikas ekspluatÇcijas izdevumi 1,652 1,602 1,464 1,427InformÇcijas un sakaru sistïmu izdevumi 1,241 1,213 1,214 1,198ReklÇmas un sabiedrisko attiec¥bu izdevumi 817 761 724 694ProfesionÇlie pakalpojumi 481 471 456 452NekustamÇ ¥pa‰uma nodoklis 44 44 52 52Pamatl¥dzek∫u norakst¥‰ana 22 22 19 19MaksÇjumi noguld¥jumu garantijas fondÇ 310 310 259 259Citi izdevumi 356 331 556 4275,327 5,153 5,139 4,91811. UzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaIzdevumi uzkrÇjumu veido‰anai:- uzkrÇjumi kred¥tiem 2,344 2,344 1,882 1,882- uzkrÇjumi citiem akt¥viem 84 84 76 76- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem 331 331 206 2062,759 2,759 2,164 2,164UzkrÇjumu samazinljanas ie¿ïmumi:- uzkrÇjumi kred¥tiem (1,272) (1,272) (347) (347)- uzkrÇjumi uzkrÇtiem procentu ie¿ïmumiem (203) (203) (218) (218)(1,475) (1,475) (565) (565)KopÇ uzkrÇjumi vïrt¥bas samazinÇjumam – izdevumi 1,284 1,284 1,599 1,599Gada pÇrskats 200529


Finan‰u pÇrskata pielikumi12. Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaUz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis 501 501 182 182Atliktais nodoklis (skat¥t 27. pielikumu) 368 302 180 167869 803 362 349Uz¿ïmumu ienÇkuma nodoklis at‰˙iras no teorïtiskÇ nodok∫asummas, kas bappletu jÇmaksÇ, ja Bankas un Koncerna pe∫¿ai pirmsnodok∫iem piemïrotu likumÇ noteikto 15% likmi:(visas summas ir tappleksto‰os latu)2005 2005 2004 2004Koncerns Banka Koncerns BankaPe∫¿a pirms nodok∫iem 5,591 5,198 2,456 2,323Teorïtiski aprï˙inÇtais nodoklis, piemïrojot 15% likmi 839 780 369 348Zaudïjumi, kas nav atskaitÇmi uz¿ïmumu ienÇkuma nodok∫a mïr˙iem, neto 30 23 - 1Ar nodokli neapliekami ie¿ïmumi - - (7) -Nodoklis par gadu, kas beidzÇs 31. decembr¥ 869 803 362 34913. Kase un pras¥bas uz piepras¥jumu pret CentrÇlo banku(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaKase 4,381 4,381 3,561 3,561Pras¥bas pret Latvijas Banku 11,462 11,462 5,290 5,29015,843 15,843 8,851 8,851Naudas l¥dzek∫u atlikumu Latvijas BankÇ veido kl¥ringa kontÇ eso‰ienaudas l¥dzek∫i.Saska¿Ç ar Latvijas Bankas norÇd¥jumiem, Bankas naudas l¥dzek∫ukontÇ eso‰ie naudas l¥dzek∫i nedr¥kst bapplet mazÇki par obligÇtajÇmrezervïm, kas tiek aprï˙inÇtas no mïne‰a vidïjÇs saist¥bu apjomasummas. 2005. gadÇ Banka bija ievïrojusi minïtÇs pras¥bas.30 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi14. Tirgojamie un ieguld¥jumu vïrtspap¥ri(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaTirgojamieLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 1,219 1,219 1,764 1,764Ne-OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 121 121 107 107Latvijas kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 94 94 408 408OECD valstu kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 722 722 716 716Latvijas uz¿ïmumu akcijas 113 113 47 47Tirgojamie vïrtspap¥ri kopÇ 2,269 2,269 3,042 3,042Pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumosLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 8,277 8,277 8,186 8,186Pïc patiesÇs vïrt¥bas ar pÇrvïrtï‰anu pe∫¿Ç un zaudïjumos kopÇ 8,277 8,277 8,186 8,186Pieejami pÇrdo‰anaiLatvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 6,695 6,695 - -OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 1,162 1,162 - -Ne-OECD valstu vald¥bas obligÇcijas 3,125 3,125 - -Latvijas kred¥tiestÇÏu obligÇcijas 5,256 5,256 - -PÇrdo‰anai pieejamie vïrtspap¥ri kopÇ 16,238 16,238 - -Tirgojamie un ieguld¥jumu vïrtspap¥ri kopÇ 26,784 26,784 11,228 11,228VidïjÇ ienes¥guma likme no vïrtspap¥riem 2005. gada 31. decembr¥bija 4.22% (2004. gada 31. decembr¥: 4.97%).15. Ieguld¥jumu ¥pa‰umi(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaUzskaites vïrt¥ba 1.janvÇr¥ 830 830 379 379PÇrvïrtï‰anas pe∫¿a 1,309 1,309 451 451Uzskaites vïrt¥ba 31.decembr¥ 2,139 2,139 830 830Ieguld¥jumu ¥pa‰umi ietver nekustamo ¥pa‰umu Jïkaba ielÇ 6/8, R¥gÇ,ar uzskaites vïrt¥bu 2005. gada 31. decembr¥ LVL 2,139 tappleksto‰i(2004. gada 31. decembr¥ – LVL 830 tappleksto‰i). Minïtais ¥pa‰ums tiekuzskait¥ts tÇ patiesajÇ vïrt¥bÇ, pamatojoties uz neatkar¥gu vïrtïtÇjuvïrtïjumu. Izmantotajiem vïrtïtÇjiem ir liela pieredze attiec¥gÇizvietojuma un kategorijas nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰anÇ, kÇ ar¥atbilsto‰s nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰anas profesionÇlas kvalifikÇcijassertifikÇts. Vïrtï‰ana tiek veikta, pamatojoties uz jaunÇkajiemsal¥dzinÇmajiem datiem no vietïjÇ tirgus un/vai pamatojoties uznomas ie¿ïmumiem, kas diskontïti ar atbilsto‰u likmi.Gada pÇrskats 200531


Finan‰u pÇrskata pielikumi16. Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaOECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 3,326 3,326 416 416LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 17,441 17,405 13,200 13,168PÇrïjÇs valst¥s reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 37 37 23 2320,804 20,768 13,639 13,607Bankai ir korespondïjo‰ie konti 21bankÇ (2004: 21 bankÇ).VidïjÇ ienes¥guma likme no pras¥bÇm pret kred¥tiestÇdïm 2005.gada 31. decembr¥ bija 3.87% (2004. gada 31. decembr¥: 2.41%).17. Kred¥ti(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns Banka(a) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc aiz¿ïmïju veidaKred¥ti pa‰vald¥bÇm 936 908 1,346 1,329Kred¥ti valsts uz¿ïmumiem 284 284 17 17Kred¥ti finan‰u institapplecijÇm - 28,156 - 13,017Kred¥ti privÇtuz¿ïmumiem 235,272 213,578 161,931 152,617Kred¥ti privÇtpersonÇm 137,749 135,371 101,503 100,170Kred¥ti vad¥bai un personÇlam 3,192 3,148 2,967 2,915Kred¥ti sabiedriskajÇm un reliÆiskajÇm organizÇcijÇm 481 476 255 255377,914 381,921 268,019 270,320UzkrÇtie procenti 1,093 1,092 1,138 1,138UzkrÇjumi kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam (4,362) (4,362) (4,094) (4,094)KopÇ kred¥ti 374,645 378,651 265,063 267,364(b) Kred¥tu veidu anal¥zeKomerckred¥ti 142,284 148,713 96,605 100,291Patïri¿a kred¥ti 33,064 30,642 27,556 26,171HipotekÇrie kred¥ti 118,939 118,939 78,825 78,825Lauku uz¿ïmïjdarb¥bas kred¥ti 15,938 15,938 11,932 11,932Lauku att¥st¥bas kred¥ti 1,713 1,713 2,468 2,468Mazo un vidïjo uz¿ïmumu att¥st¥bas kred¥ti 41,497 41,497 28,384 28,384MÇjok∫u att¥st¥bas kred¥ti 24,021 24,021 20,133 20,133PÇrïjie kred¥ti 458 458 2,116 2,116KopÇ 377,914 381,921 268,019 270,32032 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi17. Kred¥ti (turpinÇjums)(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns Banka(c) UzkrÇjumu kred¥tu vïrt¥bas samazinÇjumam kust¥bas anal¥zeUzkrÇjumi perioda sÇkumÇ 4,094 4,094 3,230 3,230UzkrÇjumu palielinÇjums pÇrskata perioda laikÇ 2,675 2,675 2,088 2,088UzkrÇjumu samazinÇjums pÇrskata perioda laikÇ (1,475) (1,475) (565) (565)Korekcija (valappletas svÇrst¥bas) 104 104 7 7Norakst¥tie kred¥ti (1,036) (1,036) (666) (666)UzkrÇjumi perioda beigÇs 4,362 4,362 4,094 4,094(d) Izsniegto kred¥tu sadal¥jums pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿aKred¥ti, kuru atmaksas termi¿‰ nokavïts 2,199 2,199 1,438 1,438Kred¥ti, kas atmaksÇjami:1 mïne‰a laikÇ 8,887 8,183 7,710 7,3321 – 3 mïne‰u laikÇ 15,597 14,220 11,694 11,0003 – 6 mïne‰u laikÇ 21,489 19,198 26,128 25,1066 –12 mïne‰u laikÇ 34,249 30,274 28,048 26,1491 – 5 gadu laikÇ 158,878 171,231 106,733 113,027pïc 5 gadiem 137,708 137,708 87,406 87,406Kred¥ti kopÇ 379,007 383,013 269,157 271,458Atskaitot uzkrÇjumus (4,362) (4,362) (4,094) (4,094)Neto kred¥ti 374,645 378,651 265,063 267,364Bilances posten¥ Kred¥ti ir iek∫autas no nomas ar izpirkuma ties¥bÇmizrieto‰Çs pras¥bas, kas pïc to atliku‰Ç atmaksas termi¿a bijasekojo‰as:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/04Koncerns Koncerns1 mïne‰a laikÇ 703 3781 – 3 mïne‰u laikÇ 1,377 6943 – 6 mïne‰u laikÇ 2,291 1,0226 –12 mïne‰u laikÇ 3,975 1,8991 – 5 gadu laikÇ 15,803 6,723KopÇ 24,149 10,716VidïjÇ Bankas kred¥tportfe∫a gada procentu likme 2005. gada 31.decembr¥ bija 5.72% (2004. gada 31. decembr¥: 7.17%).Gada pÇrskats 200533


Finan‰u pÇrskata pielikumi18. L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇBankas l¥dzdal¥bu saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ var atspogu∫ot ‰Çdi:(visas summas ir tappleksto‰os latu)PamatkapitÇlsKopÇkapitÇls unrezervesBankasda∫a (%)L¥dzdal¥ba31/12/05L¥dzdal¥ba31/12/04SIA “Hipol¥zings” 300 689 100% 300 300SIA “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju centrs” 50 -335 100% 50 50SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” 50 586 100% 50 50KS „Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds” 155 148 47.62% 74 19KopÇ 474 419SIA “Hipol¥zings” tika reÆistrïta Latvijas Republikas Uz¿ïmumureÆistrÇ 2003.gada 22. janvÇr¥. TÇs pamatdarb¥ba ir l¥zinga unfaktoringa pakalpojumu snieg‰ana.SIA “Hipotïku bankas nekustamÇ ¥pa‰uma aÆentapplera” tika reÆistrïtaLatvijas Republikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1999. gada 14. janvÇr¥.TÇs pamatdarb¥bas veidi ir nekustamÇ ¥pa‰uma apsaimnieko‰ana,iz¥rï‰ana, iznomljana un citas darb¥bas, kuras saist¥tas ar operÇcijÇmar nekustamo ¥pa‰umu.SIA “Hipotïku bankas finan‰u konsultÇciju centrs” tika reÆistrïta LatvijasRepublikas Uz¿ïmumu reÆistrÇ 2002. gada 24. janvÇr¥. TÇs pamatdarb¥basveidi ir konsultÇciju snieg‰ana par Bankas pakalpojumiem, tirgus izpïteun profesionÇlo apmÇc¥bu organizï‰ana.Komand¥tsabiedr¥ba “Mazo un vidïjo komersantu atbalsta fonds” tikareÆistrïta Latvijas Republikas komercreÆistrÇ 2004. gada 20. maijÇ.Sabiedr¥ba darbojas kÇ riska kapitÇla invest¥ciju fonds ar mïr˙i paÇtrinÇtmazo un vidïjo komersantu att¥st¥bu un jaunu komersantu veido‰anos.19. NemateriÇlie akt¥vi(visas summas ir tappleksto‰os latu)KoncernsSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 2,192 2,166Gada laikÇ iegÇdÇti 497 4722005. gada 31. decembr¥ 2,689 2,638UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 863 858Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 481 4742005. gada 31. decembr¥ 1,344 1,332Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 1,329 1,308Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 1,345 1,306Banka34 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi20. Pamatl¥dzek∫iNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2005. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransportal¥dzek∫iBiroja Ieguld¥jumiapr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,577 990 6,436 994 11,997Gada laikÇ iegÇdÇti 226 238 917 34 1,415Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (231) (205) (3) (439)2005. gada 31. decembr¥ 3,803 997 7,148 1,025 12,973UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 285 487 2,911 130 3,813Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 62 170 1,242 101 1,575Nolietojuma norakst¥‰ana - (201) (186) (2) (389)2005. gada 31. decembr¥ 347 456 3,967 229 4,999Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 3,456 541 3,181 796 7,974KopÇNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2004. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Bankas pamatl¥dzek∫os:(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransportal¥dzek∫iBiroja Ieguld¥jumiapr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 3,295 897 4,658 764 9,614Gada laikÇ iegÇdÇti 282 233 1,879 248 2,642Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (140) (101) (18) (259)2004. gada 31. decembr¥ 3,577 990 6,436 994 11,997UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 227 469 2,020 71 2,787Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 58 158 983 66 1,265Nolietojuma norakst¥‰ana - (140) (92) (7) (239)2004. gada 31. decembr¥ 285 487 2,911 130 3,813Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 3,292 503 3,525 864 8,184KopÇGada pÇrskats 200535


Finan‰u pÇrskata pielikumi20. Pamatl¥dzek∫i (turpinÇjums)NÇkamÇ tabula atspogu∫o 2005. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Koncerna pamatl¥dzek∫os (ieskaitot saska¿Ç ar nomas bez izpirkuma ties¥bÇml¥gumiem iznomÇtos akt¥vus):(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransportal¥dzek∫iBiroja Ieguld¥jumiapr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,577 4,499 6,477 995 15,548Gada laikÇ iegÇdÇti 226 4,731 938 34 5,929Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (1,341) (206) (3) (1,550)2005. gada 31. decembr¥ 3,803 7,889 7,209 1,026 19,927UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 285 938 2,921 130 4,274Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 62 1,106 1,253 102 2,523Nolietojuma norakst¥‰ana - (419) (186) (2) (607)2005. gada 31. decembr¥ 347 1,625 3,988 230 6,190Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 3,456 6,264 3,221 796 13,737KopÇNÇkamÇ tabula atspogu∫o 2004. gadÇ notiku‰Çs izmai¿as Koncerna pamatl¥dzek∫os (ieskaitot saska¿Ç ar nomas bez izpirkuma ties¥bÇml¥gumiem iznomÇtos akt¥vus):(visas summas ir tappleksto‰os latu)îkasun zemeTransportal¥dzek∫iBiroja Ieguld¥jumiapr¥kojums ¥rïto telpurekonstrukcijÇSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2004. gada 1. janvÇr¥ 3,295 1,937 4,682 764 10,678Gada laikÇ iegÇdÇti 282 3,181 1,896 249 5,608Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti - (619) (101) (18) (738)2004. gada 31. decembr¥ 3,577 4,499 6,477 995 15,548UzkrÇtais nolietojums2004. gada 1. janvÇr¥ 227 515 2,023 71 2,836Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 58 620 990 66 1,734Nolietojuma norakst¥‰ana - (197) (92) (7) (296)2004. gada 31. decembr¥ 285 938 2,921 130 4,274Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2004. gada 31. decembr¥ 3,292 3,561 3,556 865 11,274KopÇ36 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi20. Pamatl¥dzek∫i (turpinÇjums)Pamatl¥dzek∫u sastÇvÇ iek∫autie iznomÇtie akt¥vi, kur Koncerns ir iznomÇtÇjs, ietver akt¥vus, kas iznomÇti tre‰ajÇm personÇm saska¿Ç arnomu bez izpirkuma ties¥bÇm(visas summas ir tappleksto‰os latu)KoncernsSÇkotnïjÇ vïrt¥ba2005. gada 1. janvÇr¥ 3,503Gada laikÇ iegÇdÇti 4,430Gada laikÇ pÇrdoti un norakst¥ti (1,110)2005. gada 31. decembr¥ 6,823UzkrÇtais nolietojums2005. gada 1. janvÇr¥ 450Gada laikÇ aprï˙inÇtais nolietojums 933Nolietojuma norakst¥‰ana (218)2005. gada 31. decembr¥ 1,165Atlikus¥ bilances vïrt¥ba 2005. gada 31. decembr¥ 5,658NÇkotnes maksÇjumu pras¥bas par neatsaucamajiem nomas bez izpirkuma ties¥bÇm l¥gumiem ir ‰Çdas:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/04Koncerns KoncernsL¥dz 1 gadam 1,245 5191 – 5 gadi 2,460 890KopÇ 3,705 1,40921. PÇrïjie akt¥vi(visas summas ir tappleksto‰os latu)PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums 340 340 35 21Akceptïtais pievienotÇs vïrt¥bas nodoklis 38 - 7 -PÇrïjie akt¥vi 380 332 336 323758 672 378 344PÇrdo‰anai paredzïtais ¥pa‰ums ietver ¥pa‰umus, kas pÇr¿emti kÇneatmaksÇtu kred¥tu nodro‰inÇjums.31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaGada pÇrskats 200537


Finan‰u pÇrskata pielikumi22. NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaNÇkamo periodu izdevumi 361 352 247 244UzkrÇtÇs rezervï‰anas maksas un soda naudas kred¥tiem 306 306 147 147UzkrÇtie ie¿ïmumi no Eiropas Savien¥bas - - 48 48Citi uzkrÇtie ie¿ïmumi 29 29 92 93696 687 534 53223. Saist¥bas pret kred¥tiestÇdïm(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaOECD reÆistrïtas kred¥tiestÇdes 148,902 148,902 61,013 61,013LR reÆistrïtÇs kred¥tiestÇdes 3,170 3,170 2,925 2,925152,072 152,072 63,938 63,938Saist¥bas uz piepras¥jumu 560 560 26 26Termi¿saist¥bas 151,512 151,512 63,912 63,912152,072 152,072 63,938 63,938VidïjÇ gada procentu likme par aiz¿ïmumiem no kred¥tiestÇdïm 2005. gada31. decembr¥ bija 2.64% (2004. gada 31. decembr¥: 2.70%).24. Noguld¥jumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaCentrÇlÇ vald¥ba 2 2 2 2Pa‰vald¥bas 3,925 3,925 3,233 3,233Valsts uz¿ïmumi 7,126 7,126 5,631 5,631Finan‰u institapplecijas 17,795 17,816 11,293 11,313PrivÇtuz¿ïmumi 27,287 27,287 26,672 26,672PrivÇtpersonas 135,049 135,049 115,939 115,939SabiedriskÇs un reliÆiskÇs organizÇcijas 1,269 1,269 1,238 1,238192,453 192,474 164,008 164,028UzkrÇtie procenti 1,871 1,871 1,343 1,343KopÇ noguld¥jumi 194,324 194,345 165,351 165,37138 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi24. Noguld¥jumi (turpinÇjums)(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaPiepras¥juma noguld¥jumi 62,556 62,577 39,893 39,913Termi¿noguld¥jumi 131,768 131,768 125,458 125,458KopÇ noguld¥jumi 194,324 194,345 165,351 165,37199.2% no Bankas piesaist¥tajiem noguld¥jumiem ir Bankas saist¥baspret Latvijas rezidentiem, 0.6% ir saist¥bas pret OECD valsturezidentiem, atliku‰ie 0.2% no piesaist¥tajiem noguld¥jumiem irsaist¥bas pret ne-OECD valstu rezidentiem.VidïjÇ gada procentu likme par piepras¥juma noguld¥jumiem 2005.gada 31. decembr¥ bija 0.5 % (2004. gada 31. decembr¥: 0.9%),par termi¿noguld¥jumiem – 3.9% (2004. gada 31. decembr¥: 4.1%).25. HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesBankas emitïto parÇda vïrtspap¥ru apjomu 2005. gada 31. decembr¥veido apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes par kopïjonominÇlvïrt¥bu summu LVL 41,837 tappleksto‰i (2004. gada 31. decembr¥– LVL 37,912 tappleksto‰i). 2005. gada 31. decembr¥ Banka bija atpirkusi˙¥lu z¥mes par kopïjo nominÇlvïrt¥bu summu LVL 8,881 tappleksto‰i(2004. gada 31. decembr¥ – LVL 420 tappleksto‰i). Finan‰u pÇrskatÇhipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir uzrÇd¥tas neto ar nominÇlvïrt¥bas summuLVL 32,957 tappleksto‰i un uzskaites vïrt¥bas summu LVL 33,627tappleksto‰i latu (2004. gada 31. decembr¥ – LVL 38,210 tappleksto‰i).µ¥lu z¥mju emitï‰anas mïr˙is ir naudas l¥dzek∫u piesaist¥‰ana Bankasizsniegto ilgtermi¿a hipotekÇro kred¥tu refinansï‰anai. Vidïjaisienes¥gums ˙¥lu z¥mïm latos svÇrst¥jÇs no 3.05% l¥dz 4.80% gadÇun ˙¥lu z¥mïm ASV dolÇros no 4.75% l¥dz 4.80% gadÇ atkar¥bÇno ˙¥lu z¥mju dzï‰anas termi¿iem.VisÇm Bankas emitïtajÇm ˙¥lu z¥mïm ir pie‰˙irts Moody’s InvestorsService reitings A1, un tÇs tiek kotïtas R¥gas Fondu birÏas oficiÇlajÇsarakstÇ.2005.gadÇ Banka emitïja AN sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes parkopïjo summu LVL 3,000 tappleksto‰i un nodzïsa LVL 1,000 tappleksto‰usAF sïrijas hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.PÇrskats par hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistru 2005. gada 31. decembr¥(a) Apgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mesISINSïrijaSkaitsNominÇlvïrt¥bavalappletÇReÆistrïtaisapjomsvalappletÇKuponalikmeDzï‰anasdatumsApjomsapgroz¥bÇ (netovïrt¥bÇ), LVLUzskaitesvïrt¥ba,LVLLV0000800126 AD 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 6.5% 15.08.2006. 2,994,000 3,073,639LV0000800092 AG 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 7.5% 15.08.2007. 2,755,200 2,831,541LV0000800118 AI 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7.0% 15.08.2008. 1,977,600 2,073,747LV0000800167 AJ 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 3.25% * 15.08.2008. 2,995,000 3,031,778LV0000800183 AK 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 3.25% * 15.08.2009. 2,935,600 2,971,717LV0000800266 AN 30,000 100 LVL 3,000,000 LVL 3.25% * 15.08.2010. 3,000,000 3,044,401LV0000800100 AH 20,000 100 LVL 2,000,000 LVL 7.5% 15.08.2011. 1,129,200 1,157,160LV0000800217 BA 100,000 100 USD 10,000,000 USD 4.75% ** 15.08.2011. 3,558,000 3,621,846LV0000800142 AL 50,000 100 LVL 5,000,000 LVL 6.0% 15.08.2012. 4,961,800 5,063,221LV0000800159 AM 70,000 100 LVL 7,000,000 LVL 5.25% 15.08.2013. 3,685,500 3,739,879LV0000800241 BB 150,000 100 USD 15,000,000 USD 4.75% *** 15.08.2014. 2,965,000 3,018,205KopÇ 32,956,900 33,627,134* main¥ga kupona likme (6 mïne‰u RIGIBOR plus 0,5%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0,8%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇ*** main¥ga kupona likme (6 mïne‰u LIBOR plus 0,7%), kas tiek pÇrskat¥ta katra gada 15. februÇr¥ un 15. augustÇGada pÇrskats 200539


Finan‰u pÇrskata pielikumi25. HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes (turpinÇjums)(b) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistra struktappleraApgroz¥bÇ eso‰Çs hipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes ir nodro‰inÇtas arhipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫autajiem akt¥viem, kas2005. gada 31. decembr¥ bija LVL 83,571 tappleksto‰i (2004. gada31.decembr¥ – LVL 53,770 tappleksto‰i). HipotekÇro ˙¥lu z¥mju segumareÆistrÇ iek∫autos akt¥vus veidoja hipotekÇrie aizdevumi LVL 77,877tappleksto‰i (2004. gada 31.decembr¥ – LVL 52,529 tappleksto‰i) unaizstÇjïjsegums LVL 5,694 tappleksto‰i (2004. gada 31. decembr¥ –LVL 1,241 tapplekstotis).(c) Apgroz¥bÇ eso‰o hipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bas aprï˙insµ¥lu z¥mjudzï‰anas unprocentumaksÇjumudatumiµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba parstÇvokliiepriek‰ïjÇmaksÇjumadatumÇ*HipotekÇropras¥jumupamatsummasmaksÇjumiHipotekÇropras¥jumuprocentumaksÇjumi2005. gada 31. decembr¥ aizstÇjïjseguma un apgroz¥bÇ eso‰ohipotekÇro ˙¥lu z¥mju apjomu attiec¥ba (maksimÇli pie∫aujamÇ pras¥ba- 20%) bija 13.6% (2004. gada 31. decembr¥ – 3,3%), savukÇrthipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto akt¥vu apjomapÇrsniegums pÇr apgroz¥bÇ eso‰o ˙¥lu z¥mju apjomu bija 55.5%(2004. gada 31.decembr¥ – 33,9%) no hipotekÇro ˙¥lu z¥mju segumareÆistrÇ iek∫auto svïrto akt¥vu kopsummas (virsseguma minimÇlÇpras¥ba – 10%).Apgroz¥bÇ eso‰o˙¥lu z¥mjudzï‰anasmaksÇjumiApgroz¥bÇ eso‰o˙¥lu z¥mjuprocentumaksÇjumiAizstÇjïjsegumsµ¥lu z¥mjusegumapietiekam¥ba(1+2+3-4-5+6)A 1 2 3 4 5 6 715.02.2006 - 616 476 - (1,073) - 1915.08.2006 616 3,384 2,116 (3,000) (1,073) - 2,04315.02.2007 1,000 2,929 2,016 - (975) - 4,97015.08.2007 3,929 3,338 1,922 (3,000) (975) - 5,21415.02.2008 4,267 2,781 1,830 - (863) - 8,01515.08.2008 7,048 3,396 1,740 (5,000) (863) - 6,32115.02.2009 5,444 3,595 1,629 - (744) - 9,92415.08.2009 9,039 3,252 1,538 (3,000) (744) - 10,08515.02.2010 9,291 2,661 1,447 - (695) - 12,70415.08.2010 11,952 2,868 1,363 (3,000) (695) - 12,48815.02.2011 11,820 2,505 1,285 - (647) - 14,96315.08.2011 14,325 3,422 1,207 (7,080) (647) - 11,22715.02.2012 10,667 2,344 1,116 - (463) - 13,66415.08.2012 13,011 3,004 1,047 (5,000) (463) - 11,59915.02.2013 11,015 2,753 948 - (313) - 14,40315.08.2013 13,768 5,699 844 (3,862) (313) - 16,13615.02.2014 15,605 3,241 687 - (211) - 19,32215.08.2014 18,846 17,969 1,658 (8,895) (211) - 29,36715.02.2015 27,920 8,120 417 - - - 36,45715.02.2016 - 616 476 - (1,073) - 19KopÇ 77,877 25,286 (41,837) (11,968) -* ˙¥lu z¥mju seguma pietiekam¥bu par stÇvokli iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ aprï˙ina: iepriek‰ïjÇ maksÇjuma datumÇ atspogu∫oto datu 7. aile - (3. aile - 5. aile)40 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi25. HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes (turpinÇjums)(d) HipotekÇro ˙¥lu z¥mju seguma reÆistrÇ iek∫auto hipotekÇro aizdevumu struktapplera pïc nekustamÇ ¥pa‰uma veidiem(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/04Banka BankaMÇjok∫u hipotekÇrie aizdevumi 38,855 25,424KomerciÇlie hipotekÇrie aizdevumi 39,022 27,105KopÇ 77,877 52,52926. NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaNÇkamo periodu ie¿ïmumi 751 15 448 5UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 249 240 226 220PÇrïjie uzkrÇtie izdevumi 760 717 814 8081,760 972 1,488 1,03327. AtliktÇ nodok∫a saist¥basIzmai¿as uzkrÇjumos atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaAtliktais nodoklis pÇrskata gada sÇkumÇ 679 666 499 499UzkrÇjumu atliktÇ nodok∫a saist¥bÇm pieaugums / (samazinÇjums) 368 302 180 167Atliktais nodoklis pÇrskata gada beigÇs 1,047 968 679 666AtliktÇ nodok∫a aprï˙inljana:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaAtliktÇ nodok∫a saist¥bas: 1,411 1,052 964 784Pamatl¥dzek∫u nolietojuma pagaidu at‰˙ir¥bas 1,146 787 896 716Ieguld¥jumu ¥pa‰umu pÇrvïrtï‰ana 265 265 68 68AtliktÇ nodok∫a l¥dzek∫i: 364 84 285 118VispÇrïjie uzkrÇjumi kred¥tiem - - 54 54UzkrÇjumi atva∫inÇjumiem 37 36 34 33Nodok∫u zaudïjumi 279 - 166 -Citas at‰˙ir¥bas 48 48 31 31KopÇ atliktÇ nodok∫a saist¥bas 1,047 968 679 666Gada pÇrskats 200541


Finan‰u pÇrskata pielikumi28. PakÇrtotÇs saist¥bas2001. gada 1. augustÇ tika noslïgts l¥gums starp Banku un Finan‰uministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 3,300 tappleksto‰i,tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2008. gada 31. augusts un uz 2005. gada31. decembri procentu likme ir 5.88%.2003. gada 27. novembr¥ tika noslïgts l¥gums starp Banku unFinan‰u ministriju par subordinïtÇ parÇda piesaist¥‰anu LVL 10,000tappleksto‰i, tÇ atmaksas termi¿‰ ir 2013. gada 7. februÇris un uz2005. gada 31. decembri procentu likme bija 5.6%.29. Akciju kapitÇlsBankas akciju kapitÇls 2005. un 2004. gada 31. decembr¥ bija sekojo‰s:31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Skaits LVL Skaits LVLApmaksÇtais akciju kapitÇlsParastÇs akcijas 48,513,143 48,513,143 22,819,772 22,819,772KopÇ: 48,513,143 48,513,143 22,819,772 22,819,772Bankas apmaksÇtais kapitÇls saska¿Ç ar Statappletiem sadalÇs parastajÇsakcijÇs ar balssties¥bÇm skaitÇ 48,513,143 un summÇ LVL 48,513,143,kas pieder Latvijas valstij. Katras akcijas nominÇlvïrt¥ba ir LVL 1.PÇrskata periodÇ, pamatojoties uz Latvijas Republikas MinistruKabineta 2005.gada 23.augusta r¥kojumu Nr.567 un 2005.gada26.augusta r¥kojumu Nr.577, kÇ ar¥ nacionÇlo programmu “Aizdevumi(t.sk. mikrokred¥ti) komercdarb¥bas uzsÇk‰anai”, kura apstiprinÇtaEkonomikas ministrijÇ 2005.gada 15.septembr¥, tika izlaistas25,693,371 akcijas un Bankas pamatkapitÇls palielinÇts parLVL 25,693,371.PÇrskata periodÇ Banka ir izmaksÇjusi no 2004. gada pe∫¿as LatvijasRepublikas Finan‰u ministrijai maksu par valsts kapitÇla izmanto‰anuLVL 462 tappleksto‰u apmïrÇ. Par pÇrskata gadu atbilsto‰i MinistruKabineta noteikumiem Banka aprï˙inÇjusi valsts nodevu LVL 1,273tappleksto‰u apmïrÇ, kas sastÇda 27% no Bankas pÇrskata gadape∫¿as.30. Nauda un tÇs ekvivalenti(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaNaudaKase 4,381 4,381 3,561 3,561±stermi¿a noguld¥jumi Latvijas BankÇ 11,462 11,462 5,290 5,290±stermi¿a noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs 11,938 11,902 5,451 5,419Noguld¥jumi citÇs kred¥tiestÇdïs ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem 8,635 8,635 8,047 8,047Citu kred¥tiestÇÏu noguld¥jumi ar atliku‰o dzï‰anas termi¿u l¥dz 3 mïne‰iem (2,192) (2,192) (485) (485)34,224 34,188 21,864 21,83242 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi31. Dar¥jumi ar saist¥tÇm personÇmPar saist¥tÇm personÇm tiek uzskat¥ti Bankas Padomes un Valdeslocek∫i un vado‰ie darbinieki, vi¿u tuvi radinieki, kÇ ar¥ vi¿u kontrolïeso‰Çs uz¿ïmïjsabiedr¥bas, un Bankas meitas uz¿ïmumi unuz¿ïmumi, kuros Bankai ir bappletiska ietekme.NÇkamÇ tabula atspogu∫o saist¥to personu aizdevumu un noguld¥jumu apjomu gada beigÇs:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/04Banka BankaAizdevumi:- Padomes, Valdes locek∫iem un vado‰iem darbiniekiem 1,247 1,046- meitas uz¿ïmumiem 29,343 15,204- pÇrïjÇm saist¥tÇm personÇm 2,338 1,315KopÇ aizdevumi saist¥tÇm personÇm 32,928 17,565Noguld¥jumi:- Padomes, Valdes locek∫u un vado‰o darbinieku 495 461- meitas uz¿ïmumu 188 67- pÇrïjo saist¥to personu 546 91KopÇ saist¥to personu noguld¥jumi 1,229 619Bankas ie¿ïmumi / izdevumi no dar¥jumiem ar saist¥tÇm personÇmProcentu ie¿ïmumi no aizdevumiem saist¥tÇm personÇm 840 545Procentu izdevumi par saist¥to personu noguld¥jumiem (40) (13)KopÇ ie¿ïmumi 800 532VidïjÇ procentu likmes ‰iem aizdevumiem 2005. gada 31. decembr¥bija 3.47% gadÇ (2004. gada 31. decembr¥: 4.69%). Noguld¥jumuvidïjÇ likme 2005. gada 31. decembr¥ bija 1.14% gadÇ (2004.gada31.decembr¥: 2.36%).NÇkamÇ tabula atspogu∫o Bankas pras¥bas un saist¥bas pret LR vald¥bu, valsts uz¿ïmumiem un institapplecijÇm:(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/04Banka BankaPras¥bas:Latvijas vald¥bas obligÇcijas un parÇdz¥mes 14,972 9,950Aizdevumi valsts uz¿ïmumiem 284 17KopÇ 15,256 9,967Saist¥bas:PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 13,302CentrÇlÇs vald¥bas un valsts uz¿ïmumu noguld¥jumi 7,128 5,633KopÇ 20,430 18,935Gada pÇrskats 200543


Finan‰u pÇrskata pielikumi31. Dar¥jumi ar saist¥tÇm personÇm (turpinÇjums)(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/04Banka BankaBankas ie¿ïmumi / izdevumi no pras¥bÇm un saist¥bÇm pret LR vald¥bu, valsts uz¿ïmumiem un institapplecijÇm:Procentu ie¿ïmumi 572 503Procentu izdevumi (1,036) (1,009)KopÇ izdevumi (464) (506)32. Notikumi pïc pÇrskata gada beigÇm2006. gada 11. janvÇr¥ Banka palielinÇja konsolidïto saist¥bu limitupret meitas uz¿ïmumu SIA “Hipol¥zings” par kopïjo summu LVL20,000 tappleksto‰i..Iz¿emot augstÇk minïto, laika periodÇ kop‰ pÇrskata gada pïdïjÇsdienas nav biju‰i notikumi, kas bappletiski ietekmïtu Bankas un KoncernafinansiÇlo stÇvokli 2005. gada 31. decembr¥.33. Årpusbilances poste¿i un iespïjamÇs saist¥bas(visas summas ir tappleksto‰os latu) 31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns Banka34. Finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇs vïrt¥basVad¥ba uzskata, ka to finan‰u akt¥vu un saist¥bu uzskaites vïrt¥ba, kas bilancï netiek novïrtïtito patiesajÇ vïrt¥bÇ, at‰˙iras no ‰o finan‰u akt¥vu un saist¥bu patiesÇs vïrt¥bas ‰Çdi:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Uzskaites PatiesÇ Uzskaites PatiesÇvïrt¥ba vïrt¥ba vïrt¥ba vïrt¥baAkt¥viPras¥bas pret kred¥tiestÇdïm 20,804 20,810 13,639 13,645Kred¥ti 374,645 375,288 265,063 265,593Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 152,072 152,121 63,938 63,945Noguld¥jumi 194,324 194,921 165,351 166,012HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 33,627 34,266 38,210 38,72044 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi35. Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 15,843 - - - - - 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 1,363 410 663 2,347 13,595 8,406 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,139 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 20,567 6 25 45 161 0 20,804Kred¥ti 9,632 15,500 21,296 33,934 157,337 136,946 374,645L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 174 174NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,345 1,345Pamatl¥dzek∫i - - - - - 13,737 13,737PÇrïjie akt¥vi - - - - - 758 758NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 696 696KopÇ akt¥vi 47,405 15,916 21,984 36,326 171,093 164,201 456,925Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 1,149 1,043 889 2,503 30,784 115,704 152,072Noguld¥jumi 85,680 15,338 21,923 40,513 30,769 101 194,324AtvasinÇtie l¥gumi - - - - - - -Tranz¥tresursi - - 155 140 1,221 1,644 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 649 - 2,994 13,712 16,272 33,627PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 1,682 1,682NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 1,760 1,760MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - 305 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 1,047 1,047PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - 55,646 55,646KopÇ pas¥vi 86,829 17,030 22,969 46,150 79,786 204,161 456,925LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (39,424) (1,114) (985) (9,824) 91,307 (39,960) -2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 30,399 11,801 25,689 28,092 108,950 108,314 313,245KopÇ pas¥vi 58,917 13,846 29,951 43,402 58,002 109,127 313,245LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (28,518) (2,045) (4,262) (15,310) 50,948 (813) -1 – 5gadiKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vus un pas¥vus,kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaites datuma l¥dz todzï‰anas termi¿iem.Gada pÇrskats 200545


Finan‰u pÇrskata pielikumi36. Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze pïc to atliku‰Ç atmaksas un dzï‰anas termi¿a (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadi unbezdatumaAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 15,843 - - - - - 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 1,363 410 663 2,347 13,595 8,406 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,139 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 20,531 6 25 45 161 - 20,768Kred¥ti 8,928 14,123 19,005 29,959 169,690 136,946 378,651L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - 474 474NemateriÇlie akt¥vi - - - - - 1,306 1,306Pamatl¥dzek∫i - - - - - 7,974 7,974PÇrïjie akt¥vi - - - - - 672 672NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - 687 687KopÇ akt¥vi 46,665 14,539 19,693 32,351 183,446 158,604 455,298Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 1,149 1,043 889 2,503 30,784 115,704 152,072Noguld¥jumi 85,701 15,338 21,923 40,513 30,769 101 194,345AtvasinÇtie l¥gumi - - - - - - -Tranz¥tresursi - - 155 140 1,221 1,644 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 649 2,994 13,712 16,272 33,627PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - 1,290 1,290NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - 972 972MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - 305 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - 968 968PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - 55,257 55,257KopÇ pas¥vi 86,850 17,030 22,969 46,150 79,786 202,513 455,298LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (40,185) (2,491) (3,276) (13,799) 103,660 (43,909)2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 29,989 11,107 24,667 26,193 115,244 105,467 312,667KopÇ pas¥vi 58,937 13,846 29,951 43,402 58,002 108,529 312,667LikviditÇtes rÇd¥tÇjs (28,948) (2,739) (5,284) (17,209) 57,242 (3,062) -1 – 5gadiKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Bankas akt¥vus un pas¥vus,kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaites datuma l¥dz todzï‰anas termi¿iem.46 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi37. Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadiAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 15,843 - - - - - - 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 1,364 3,891 2,468 2,347 8,308 8,406 - 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - 2,139 - 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 20,567 6 25 45 161 0 - 20,804Kred¥ti 121,940 97,838 131,558 4,735 17,434 1,140 - 374,645L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 174 174NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1,345 1,345Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 13,737 13,737PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 758 758NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 696 696KopÇ akt¥vi 159,714 101,735 134,051 7,127 25,903 11,685 16,710 456,925Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 3,165 133,827 13,723 1,357 - - - 152,072Noguld¥jumi 85,680 15,338 21,923 40,513 30,769 101 - 194,324AtvasinÇtie l¥gumi - - - - - - - -Tranz¥tresursi - - 3,160 - - - - 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 16,111 - 2,994 4,774 9,748 - 33,627PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 1,682 1,682NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 1,760 1,760MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - - 305 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - - 1,047 1,047PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 - 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - - 55,646 55,646KopÇ pas¥vi 88,845 165,276 38,808 44,864 38,843 19,849 60,440 456,925Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 70,869 (63,541) 95,243 (37,737) (12,940) (8,164) (43,730) -2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 62,846 61,328 75,436 16,590 40,248 32,247 24,550 313,245KopÇ pas¥vi 73,435 72,284 39,912 40,408 35,830 19,819 31,557 313,245Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (10,589) (10,956) 35,524 (23,818) 4,418 12,428 (7,007) -1 – 5gadiBez procentiemKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Koncerna akt¥vus un pas¥vus,kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaites datuma l¥dz tuvÇkajamno diviem datumiem – dzï‰anas datumam vai procentu likmjupÇrskat¥‰anas datumam.Gada pÇrskats 200547


Finan‰u pÇrskata pielikumi38. Akt¥vu un pas¥vu termi¿anal¥ze, pamatojoties uz procentu likmju izmai¿Çm (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu)L¥dz 1mïnesim1 – 3mïne‰i3 – 6mïne‰i6 – 12mïne‰iVairÇk kÇ5 gadiAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 15,843 - - - - - - 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 1,364 3,891 2,468 2,347 8,308 8,406 - 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi - - - - - - 2,139 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 20,531 6 25 45 161 - - 20,768Kred¥ti 125,946 97,838 131,558 4,735 17,434 1,140 - 378,651L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ - - - - - - 474 474NemateriÇlie akt¥vi - - - - - - 1306 1,306Pamatl¥dzek∫i - - - - - - 7974 7,974PÇrïjie akt¥vi - - - - - - 672 672NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi - - - - - - 687 687KopÇ akt¥vi 163,684 101,735 134,051 7,127 25,903 9,546 13,252 455,298Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 3,165 133,827 13,723 1,357 - - - 152,072Noguld¥jumi 85,701 15,338 21,923 40,513 30,769 101 - 194,345AtvasinÇtie l¥gumi - - - - - - - -Tranz¥tresursi - - 3,160 - - - - 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes - 16,111 - 2,994 4,774 9,748 - 33,627PÇrïjÇs saist¥bas - - - - - - 1,290 1,290NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi - - - - - - 972 972MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis - - - - - - 305 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas - - - - - - 968 968PakÇrtotÇs saist¥bas - - 2 - 3,300 10,000 - 13,302KapitÇls un rezerves - - - - - - 55,257 55,257KopÇ pas¥vi 88,866 165,276 38,808 44,864 38,843 19,849 58,792 455,298Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze 74,818 (63,541) 95,243 (37,737) (12,940) (10,303) (45,540) -2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 65,115 61,328 75,436 16,590 40,248 32,247 21,703 312,667KopÇ pas¥vi 73,455 72,284 39,912 40,408 35,830 19,819 30,959 312,667Bilances procentu riska japplet¥guma anal¥ze (8,340) (10,956) 35,524 (23,818) 4,418 12,428 (9,256) -1 – 5gadiBez procentiemKopÇAugstÇk minïtie daudzumi atspogu∫o Bankas akt¥vus un pas¥vus,kas ir sagrupïti pïc atliku‰Ç laika no atskaites datuma l¥dz tuvÇkajamno diviem datumiem – dzï‰anas datumam vai procentu likmjupÇrskat¥‰anas datumam.48 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi39. Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc valappletÇm (Koncerns)(visas summas ir tappleksto‰os latu) LVL USD EUR Citu valstuvalappletasAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 14,086 677 793 287 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 18,691 7,262 710 121 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 2,139 0 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 15,296 5,031 292 185 20,804Kred¥ti 179,719 19,807 175,119 374,645L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 174 - - - 174NemateriÇlie akt¥vi 1,345 - - - 1,345Pamatl¥dzek∫i 13,737 - - - 13,737PÇrïjie akt¥vi 698 24 31 5 758NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 446 23 169 58 696KopÇ akt¥vi 246,331 32,824 177,114 656 456,925Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 1,900 150,172 - 152,072Noguld¥jumi 129,691 29,869 34,439 325 194,324AtvasinÇtie l¥gumi - - - - -Tranz¥tresursi 593 - 2,567 - 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 26,987 6,640 - - 33,627PÇrïjÇs saist¥bas 1,375 26 278 3 1,682NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 1,756 - 4 - 1,760MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 305 - - - 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 1,047 - - - 1,047PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 - - - 13,302KapitÇls un rezerves 55,646 - - - 55,646KopÇ pas¥vi 232,602 36,535 187,460 328 456,925Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) - 1,053 (1,072) 18 (1)NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 2,108 (2,108) - -Valappletas poz¥cija 13,729 (550) (13,526) 346 (1)2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 183,751 44,738 84,177 579 313,245KopÇ pas¥vi 180,676 47,424 84,760 385 313,245Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) (348) (17) 352 17 4NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) (2,600) 2,580 - - (20)Valappletas poz¥cija 127 (123) (231) 211 (16)KopÇGada pÇrskats 200549


Finan‰u pÇrskata pielikumi40. Akt¥vu un pas¥vu anal¥ze pïc valappletÇm (Banka)(visas summas ir tappleksto‰os latu) LVL USD EUR Citu valstuvalappletasAkt¥viKase un pras¥bas pret Latvijas Banku 14,086 677 793 287 15,843Ieguld¥jumu vïrtspap¥ri 18,691 7,262 710 121 26,784Ieguld¥jumu ¥pa‰umi 2,139 - 0 2,139Pras¥bas pret citÇm kred¥tiestÇdïm 15,260 5,031 292 185 20,768Kred¥ti 180,148 19,819 178,684 378,651L¥dzdal¥ba saist¥to un meitas uz¿ïmumu pamatkapitÇlÇ 474 - - - 474NemateriÇlie akt¥vi 1,306 - - - 1,306Pamatl¥dzek∫i 7,974 - - - 7,974PÇrïjie akt¥vi 628 23 16 5 672NÇkamo periodu izdevumi un uzkrÇtie ie¿ïmumi 437 23 169 58 687KopÇ akt¥vi 241,143 32,835 180,664 656 455,298Pas¥viSaist¥bas pret kred¥tiestÇdïm 1,900 - 150,172 - 152,072Noguld¥jumi 129,698 29,869 34,453 325 194,345AtvasinÇtie l¥gumi - - - -Tranz¥tresursi 593 - 2,567 - 3,160HipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes 26,987 6,640 - - 33,627PÇrïjÇs saist¥bas 1,253 26 8 3 1,290NÇkamo periodu ie¿ïmumi un uzkrÇtie izdevumi 968 - 4 - 972MaksÇjamais ienÇkuma nodoklis 305 - - - 305AtliktÇ nodok∫a saist¥bas 968 - - - 968PakÇrtotÇs saist¥bas 13,302 - - - 13,302KapitÇls un rezerves 55,257 - - - 55,257KopÇ pas¥vi 231,231 36,535 187,204 328 455,298Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) - 1,053 (1,072) 18 (1)NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) - 2,108 (2,108) - -Valappletas poz¥cija 9,912 (539) (9,720) 346 (1)2004. gada 31. decembr¥KopÇ akt¥vi 183,199 44,717 84,172 579 312,667KopÇ pas¥vi 180,098 47,424 84,760 385 312,667Spot valappletas l¥gumu pras¥bas/ (saist¥bas) (348) (17) 352 17 4NÇkotnes valappletas l¥gumu pras¥bas / (saist¥bas) (2,600) 2,580 - - (20)Valappletas poz¥cija 153 (144) (236) 211 (16)KopÇ50 Gada pÇrskats 2005


Finan‰u pÇrskata pielikumi41. KapitÇla pietiekam¥baKapitÇla pietiekam¥ba atspogu∫o tos kapitÇla resursus, kasnepiecie‰ami, lai nodro‰inÇtos pret tirgus un kred¥triskiem, kassaist¥ti ar akt¥viem un Çrpusbilances poste¿iem.2005.gada 31.decembr¥ saska¿Ç ar starptautiskajiem standartiemaprï˙inÇtais Koncerna un Bankas kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjsbija 16.7%, kas pÇrsniedza 1988.gada BÇzeles Komitejas ieteikto8% minimumu. TajÇ pa‰Ç laikÇ atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirguskomisijas pras¥bÇm aprï˙inÇtais Koncerna un Bankas kapitÇlapietiekam¥bas rÇd¥tÇjs bija attiec¥gi 16.9%. Finan‰u un kapitÇlatirgus komisija, kas regulï banku darb¥bu valst¥, ir noteikusi, kapa‰u kapitÇla attiec¥bai pret svïrtajiem akt¥viem un Çrpusbilancesposte¿iem un nosac¥to svïrto akt¥vu un Çrpusbilances summu, kastiek noteikta kÇ tirgus risku kapitÇla kopsumma, jÇbapplet vismaz 8%,pamatojoties uz finan‰u pÇrskatiem, kas sagatavoti saska¿Ç arFinan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm.Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bas pamatÇ atbilst BÇzelesKomitejas izstrÇdÇtajÇm vadl¥nijÇm un Eiropas Savien¥bas direkt¥vÇmpar kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanÇ izmantojamo pa‰ukapitÇla aprï˙ina metodiku.Koncerna un Bankas aprï˙inÇtais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs atbilsto‰i Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas pras¥bÇm bija ‰Çds:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaPa‰u kapitÇls kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanai 65,621 65,271 35,562 35,521Svïrtie akt¥vi un Çrpusbilances poste¿i 387,634 386,949 260,715 260,530KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs 16.9% 16.9% 13.6% 13.6%Koncerna un Bankas aprï˙inÇtais kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs atbilsto‰i BÇzeles Komitejas pras¥bÇm bija ‰Çds:(visas summas ir tappleksto‰os latu)31/12/05 31/12/05 31/12/04 31/12/04Koncerns Banka Koncerns BankaPa‰u kapitÇls kapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇja aprï˙inljanai 66,966 66,577 37,254 37,192Svïrtie akt¥vi un Çrpusbilances poste¿i 399,938 399,252 262,837 267,652KapitÇla pietiekam¥bas rÇd¥tÇjs 16.7% 16.7% 13.9% 13.9%Gada pÇrskats 200551


KontakttÇlru¿iR¥gaVidzemes filiÇle tÇlr. 7279966Ìnijas filiÇle tÇlr. 7840513Centra filiÇle tÇlr. 7774268R¥gas filiÇle tÇlr. 7774353µengaraga norï˙inu grupa tÇlr. 7187195Melnsila filiÇle tÇlr. 789201211. novembra norï˙inu grupa tÇlr. 722815513. janvÇra norï˙inu grupa tÇlr. 7222088LatvijaAizkraukles filiÇle tÇlr. 5121173Alappleksnes filiÇle tÇlr. 4381590Balvu filiÇle tÇlr. 4522708Bauskas filiÇle tÇlr. 3928501Cïsu filiÇle tÇlr. 4124695Daugavpils filiÇle tÇlr. 5427931Dobeles filiÇle tÇlr. 3725582îrg∫u norï˙inu grupa tÇlr. 4871668Gulbenes filiÇle tÇlr. 4473967Iecavas norï˙inu grupa tÇlr. 3942200Jelgavas filiÇle tÇlr. 3026729Jïkabpils filiÇle tÇlr. 5233722KrÇslavas filiÇle tÇlr. 5626058Kuld¥gas filiÇle tÇlr. 3322077LiepÇjas filiÇle tÇlr. 3426493LimbaÏu filiÇle tÇlr. 4021584Ludzas filiÇle tÇlr. 5724201Madonas filiÇle tÇlr. 4821655Ogres filiÇle tÇlr. 5046999Prei∫u filiÇle tÇlr. 5307062Rïzeknes filiÇle tÇlr. 4624530Salacgr¥vas norï˙inu grupa tÇlr. 4071346Saldus filiÇle tÇlr. 3823808Siguldas norï˙inu grupa tÇlr. 7976067Smiltenes norï˙inu grupa tÇlr. 4773768Talsu filiÇle tÇlr. 3222301Tukuma filiÇle tÇlr. 3181155Valkas filiÇle tÇlr. 4724306Valmieras filiÇle tÇlr. 4222860Ventspils filiÇle tÇlr. 3623724


Bankas centrÇle:Doma lauk. 4, R¥ga, LV-1977TÇlr. 7222945, fakss 7820143SWIFT kods LHZBLV22e-pasts banka@hipo.lvInformat¥vais tÇlr. 8000100www.hipo.lv

More magazines by this user
Similar magazines