2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Gada pÇrskatsVispÇrïja informÇcija 2Padomes un Valdes zi¿ojums 3Bankas darb¥bas rezultÇti 9Padomes un Valdes sastÇvs 12Pazi¿ojums par Padomes un Valdes atbild¥bu 13Revidentu zi¿ojums 14Finan‰u pÇrskats 15Pe∫¿as un zaudïjumu aprï˙ins 16Bilance 17KapitÇla un rezervju izmai¿u pÇrskats 18Naudas plapplesmas pÇrskats 20Finan‰u pÇrskata pielikumi 21

More magazines by this user
Similar magazines