2005.gads

hipo.lv

2005.gads

VispÇrïja informÇcijaLatvijas Hipotïku un zemes banku nodibinÇja Latvijasvald¥ba 1993. gada 19. martÇ ar LR Ministru kabinetar¥kojumu Nr. 140, kÇ valsts komercbanku. Bankatika reÆistrïta LR Uz¿ïmumu reÆistrÇ 1993. gada 3. japplenijÇ.Saska¿Ç ar Komerclikuma reformu Banka 2004. gada 14.japplelijÇ ir reÆistrïta komercreÆistrÇ.Savas darb¥bas veik‰anai Banka ir sa¿ïmusi licences (at∫aujas):Finan‰u un kapitÇla tirgus komisijas licenci kred¥tiestÇdesdarb¥bai;Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta licenci nekustamÇ¥pa‰uma taksÇcijai un vïrtï‰anai;Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas speciÇlu at∫auju(licenci) par ties¥bÇm nodarboties ar privatizÇcijas sertifikÇtutirdzniec¥bu un privatizÇcijas sertifikÇtu kontu atvïr‰anaibankÇ;Latvijas Republikas Vïrtspap¥ru tirgus komisijas izsniegtalicence starpniec¥bas darb¥bai vïrtspap¥ru publiskajÇapgroz¥bÇ.Bankas darb¥bu regulï Kred¥tiestÇÏu likums, kÇ ar¥ citi LRspïkÇ eso‰ie likumi, tÇs Statappleti, Latvijas Bankas un Finan‰uun kapitÇla tirgus komisijas norÇd¥jumi, kÇ ar¥ LR Ministrukabineta r¥kojumi un noteikumi. Banka atrodas LR Finan‰uministrijas pÇrzi¿Ç, kas Latvijas Republikas Ministru kabinetavÇrdÇ pÇrstÇv akcionÇra intereses un ir 100% Bankas akcijuturïtÇja.Saska¿Ç ar 1998. gada 10. septembr¥ SaeimÇ pie¿emto“HipotekÇro ˙¥lu z¥mju likumu” Bankai ir ties¥bas emitïthipotekÇrÇs ˙¥lu z¥mes.·obr¥d Bankai ir 30 filiÇles katrÇ Latvijas rajona centrÇ un 8norï˙inu grupas daÏÇdos Latvijas reÆionos, kas nodro‰inaklientu apkalpo‰anu visÇ Latvijas teritorijÇ. Banka pastÇv¥giveic savu filiÇ∫u modernizÇciju un labiekÇrto‰anu. BankascentrÇlais birojs atrodas Doma laukumÇ 4, R¥gÇ.2005. gadÇ Banka veica sekojo‰as bankas operÇcijas:kreditï‰ana;fizisko un juridisko personu norï˙inu kontu un ar tiemsaist¥to produktu apkalpo‰ana un kases operÇciju veik‰analatos un Çrvalstu valappletÇs;starptautisko maksÇjumu kar‰u izsnieg‰ana;valappletas pirk‰ana un pÇrdo‰ana;hipotekÇro ˙¥lu z¥mju emisija;vïrtspap¥ru kontu apkalpo‰ana, operÇcijas ar vïrtspap¥riemR¥gas Fondu birÏÇ un ÇrpusbirÏas tirgapple;nekustamÇ ¥pa‰uma vïrtï‰ana, dar¥jumi ar nekustamiem¥pa‰umiem;zemes un dz¥vok∫u privatizÇcijas procesa apkalpo‰ana;privatizÇcijas sertifikÇtu kontu apkalpo‰ana, uz¿ïmumuprivatizÇcijas procesa nodro‰inljana.Valsts akciju sabiedr¥ba “Latvijas Hipotïku un zemes banka”ir pÇrstÇvïta ‰ÇdÇs institapplecijÇs:Latvijas Komercbanku asociÇcija;Latvijas Tirdzniec¥bas un Rapplepniec¥bas kamera;Latvijas Zemnieku FederÇcija;Latvijas BioloÆiskÇs lauksaimniec¥bas organizÇciju apvien¥ba;Latvijas Iek‰ïjo auditoru institapplets;Latvijas ±pa‰uma vïrtïtÇju asociÇcija;Eiropas Valsts banku asociÇcija (European Association ofPublic Banks);Eiropas HipotekÇrajÇ federÇcija (asociïtais biedrs) (EuropeanMortgage Federation);Eiropas MVU finan‰u institappleciju t¥kls (NEFI);Eiropas Savien¥bas ilgtermi¿a kreditï‰anas specializïtoinstitappleciju klubs.2 Gada pÇrskats 2005

More magazines by this user
Similar magazines