2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Hipotïku banka 2005. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, koapliecina visi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vuapjoms pieauga l¥dz 459,8 miljoniem latu jeb par 45%,savukÇrt Bankas pe∫¿a bija 4,4 miljoni latu, kas ir par 2,4miljoniem latu jeb par 123% pÇrsniedz 2004. gada auditïtope∫¿u. Bankas bruto kred¥tportfelis 2005. gadÇ ir palielinÇjiespar 111,6 miljoniem latu jeb par 41% un decembra beigÇssasniedza 381,9 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai5,5% lielu tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas KomercbankuasociÇcijas apkopotajiem neauditïtajiem datiem par bankusektoru, 2005. gada beigÇs Hipotïku banka bija sept¥tÇlielÇkÇ banka LatvijÇ gan pïc izsniegto hipotekÇro kred¥tuPadomes un valdes zi¿ojums

More magazines by this user
Similar magazines