2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Padomes un valdes zi¿ojums2005.gada laikÇ pasaules ekonomika att¥st¥jÇs lïnÇknekÇ gadu iepriek‰, palielinoties par 4,3% (2004.gadÇ pasaules ekonomika pieauga par 5,1%).GalvenÇ pasaules ekonomikas att¥st¥bu virzo‰Çspïka – Amerikas Savienoto Valstu – iek‰zemes kopprodukts(IKP) 2005.gadÇ palielinÇjÇs par 3,3%, bet pasaules otraslielÇkÇs ekonomikas JapÇnas izaugsmes tempi sasniedza2,1%. Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstis uzrÇd¥ja zemu IKPpieaugumu – 1,5% apjomÇ. Arvien lielÇku ietekmi globÇlajÇekonomikÇ gapplesto‰Ç µ¥na 2005. gadÇ demonstrïjatautsaimniec¥bas pieaugumu par 9,2%. Neskatoties uz naftasun izejvielu cenu kÇpumu, ASV FederÇlo rezervju sistïmasun Eiropas CentrÇlÇs bankas bÇzes procentu likmjupaaugstinljanu un lielajÇm dabas katastrofÇm, 2005. gadapasaules ekonomikas att¥st¥ba kopumÇ tiek vïrtïta pozit¥vi.2005. gadÇ LatvijÇ turpinÇjÇs strauja tautsaimniec¥basizaugsme. Valst¥ veiktÇs reformas un integrÇcija EiropasSavien¥bÇ ir pozit¥vi ietekmïju‰as ekonomisko att¥st¥bu.Augstos izaugsmes tempus nodro‰ina stabilais iek‰zemespiepras¥juma (privÇtais patïri¿‰ un invest¥cijas) pieaugumsun eksporta apjomu palielinljanÇs. Latvijas ekonomiskoatt¥st¥bu atzin¥gi ir novïrtïju‰as ar¥ starptautiskÇs reitinguaÆentappleras. Kred¥treitingu aÆentappleras Moody’s Investors Service,Fitch Ratings un Standard & Poor’s 2005. gadÇ irapstiprinÇju‰as Latvijas reitingu saglabljanu iepriek‰ïjÇl¥men¥ ar stabilu nÇkotnes novïrtïjumu.2005. gada 9 mïne‰os Latvijas IKP, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇgada attiec¥go periodu, ir pieaudzis par 10,1% (2004. gadÇIKP pieaugums bija 8,5%). IKP pieaugumu ‰ajÇ periodÇveicinÇja apjomu kÇpums ‰ÇdÇs nozarïs: tirdzniec¥bÇ – par17,.3%, transporta un sakaru nozarï – par 16,3%, apstrÇdesrapplepniec¥bÇ – par 5,4%, bapplevniec¥bÇ – par 16%.Inesis FeiferisValdes priek‰sïdïtÇjs4 Gada pÇrskats 2005

More magazines by this user
Similar magazines