2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Padomes un valdes zi¿ojums2005. gada laikÇ Latvijas ekonomika bija visstraujÇk augo‰Çekonomika starp 25 Eiropas Savien¥bas dal¥bvalst¥m.Tomïr, paralïli ekonomikas izaugsmei, 2005. gadÇ LatvijÇreÆistrïts augsts patïri¿a cenu pieauguma temps. 2005.gada vidïjais cenu l¥menis paaugstinÇjÇs par 6,7% (2004.gadÇ – 6,2%). VislielÇkÇ ietekme uz patïri¿a cenu pieaugumubija pÇrtikas preãu un degvielas cenu kÇpumam. 2005. gadÇLatvijÇ reÆistrïtais gada inflÇcijas rÇd¥tÇjs bija augstÇkaisstarp Eiropas Savien¥bas dal¥bvalstu patïri¿a cenu pieaugumarÇd¥tÇjiem.Bezdarba l¥menis LatvijÇ 2005. gada laikÇ sasniedza 7,4%no ekonomiski akt¥vajiem iedz¥votÇjiem, samazinoties par1,1 procentpunktu, ko veicinÇja gan tautsaimniec¥baspieaugums, gan darbaspïka migrÇcija uz Çrzemïm.Latvijas ÇrïjÇs tirdzniec¥bas apjomi 2005. gadÇ turpinÇjapieaugt. JanvÇra – novembra periodÇ, sal¥dzinot ar iepriek‰ïjÇgada attiec¥go periodu, eksports ir palielinÇjies par 34%,bet imports par 27%; importa pÇrsvars par eksportu bija67%, kas gada laikÇ ir samazinÇjies par 10 procentpunktiem.Latvijas galvenÇs tirdzniec¥bas partneres ir Eiropas Savien¥basdal¥bvalstis, kuru da∫a kopïjÇ valsts ÇrïjÇs tirdzniec¥basapgroz¥jumÇ ir vairÇk kÇ 75%.Straujie ekonomikas izaugsmes tempi ir nodro‰inÇju‰i ar¥Latvijas banku sistïmas sekm¥gu att¥st¥bu. 2005. gadÇkomercbanku skaits nav main¥jies – LatvijÇ strÇdÇja 22bankas un viena Çrvalstu bankas filiÇle. Komercbanku brutoakt¥vi gada laikÇ ir pieaugu‰i par 39%, decembra beigÇssasniedzot 10,94 miljardus latu, noguld¥jumi (ieskaitottranz¥tfondus) pieaugu‰i par 22%, izsniegto kred¥tu apjomspalielinÇjies par 59%, bet banku kapitÇls un rezerves par32%. Banku neauditïtÇ pe∫¿a 2005. gadÇ sasniedzarekordaugstu l¥meni – 193 miljonus latu, kas ir par 77miljoniem latu jeb par 66% vairÇk nekÇ 2004. gadÇ.2005. gada laikÇ Latvijas komercbankas turpinÇja ¥pa‰uuzman¥bu pievïrst hipotekÇro kred¥tu popularizï‰anai,piedÇvÇjot ¥pa‰us noteikumus un pazeminÇtas aizdevumuprocentu likmes. TÇ rezultÇtÇ strauji palielinÇjÇs mÇjsaimniec¥bÇmizsniegto kred¥tu mÇjok∫a iegÇdei apjoms – par 90%, kÇ ar¥kopïjais hipotïku kred¥tu apjoms – par 103%.Lai veicinÇtu makroekonomisko stabilitÇti kÇ priek‰noteikumuturpmÇkai tautsaimniec¥bas izaugsmei, Latvijas Bankaspadome 2005. gadÇ divas reizes palielinÇja obligÇto rezervjunormu bankÇm un Çrvalstu banku filiÇlïm – no 4% l¥dz 6%(augustÇ) un 6% uz 8% (decembr¥). ObligÇto rezervju normaspalielinljanas mïr˙is ir sadÇrdzinÇt bankÇm noguld¥jumuun cita ¥stermi¿a kapitÇla piesaist¥‰anu, lai tÇdïjÇdi ietekmïtubanku kreditï‰anas iespïjas.PagÇju‰ais gads ir bijis sekm¥gs mums. Mïs esam pratu‰istrÇdÇt tÇ, lai realizïtu savu misiju, t.i., sadarb¥bÇ ar mapplesuklientiem pal¥dzït vi¿iem realizït vi¿u idejas, vïlmes unprojektus, celt klientu un Bankas darbinieku apmierinÇt¥bu,kop¥gi dodot ieguld¥jumu tautsaimniec¥bas att¥st¥bÇ.Realizïjot savu misiju, mïs esam nodro‰inÇju‰i panÇkumusvisos savas darb¥bas virzienos.Hipotïku banka 2005. gadÇ turpinÇja savu izaugsmi, koapliecina visi galvenie finan‰u rÇd¥tÇji. Bankas bruto akt¥vuapjoms pieauga l¥dz 459,8 miljoniem latu jeb par 45%, savukÇrtBankas pe∫¿a bija 4,4 miljoni latu, kas ir par 2,4 miljoniemlatu jeb par 123% pÇrsniedz 2004. gada auditïto pe∫¿u.Bankas bruto kred¥tportfelis 2005. gadÇ ir palielinÇjies par111,6 miljoniem latu jeb par 41% un decembra beigÇsGada pÇrskats 20055

More magazines by this user
Similar magazines