2005.gads

hipo.lv

2005.gads

Padomes un valdes zi¿ojumssasniedza 381,9 miljonus latu, nodro‰inot Hipotïku bankai5,5% lielu tirgus da∫u. Saska¿Ç ar Latvijas KomercbankuasociÇcijas apkopotajiem neauditïtajiem datiem par bankusektoru, 2005. gada beigÇs Hipotïku banka bija sept¥tÇlielÇkÇ banka LatvijÇ gan pïc izsniegto hipotekÇro kred¥tuapjoma (ar 4,7 % tirgus da∫u), gan pïc mÇjsaimniec¥bÇmizsniegto mÇjok∫a kred¥tu apjoma (ar tirgus da∫u – 6,5%).Rapplepïjoties par klientu ïrt¥bÇm un laiku, Hipotïku banka2005. gadÇ ir ieviesusi jaunu klientu apkalpo‰anas standartu– „hipotekÇrais aizdevums 15 minappletïs”, maksimÇli samazinotvisas ar aizdevuma izskat¥‰anu saist¥tÇs formalitÇtes.øemot vïrÇ straujos kreditï‰anas tirgus izaugsmes tempusun pieaugo‰o konkurenci starp bankÇm, Hipotïku banka¥pa‰u uzman¥bu ir pievïrsusi ne tikai pÇrdo‰anas procesuaktivizï‰anai, bet ar¥ riska vad¥bas pilnveido‰anai. ·imnolapplekam ir nodibinÇts Risku vad¥bas departaments, kuragalvenais uzdevums ir pal¥dzït produktu pÇrdevïjiempilnveidot iespïjamo risku izvïrtï‰anu.Noguld¥jumu apjoms BankÇ 2005. gada laikÇ ir palielinÇjiespar 17%, sasniedzot 194 miljonus latu. Kop‰ marta mïne‰aHipotïku bankÇ tiek piedÇvÇti jauni naudas noguld¥‰anasveidi ar daÏÇdÇm procentu sa¿em‰anas iespïjÇm. Pieejamiar¥ jauni naudas uzkrljanas veidi - Bïrna krÇjkonts un Mïr˙akrÇjkonts.Hipotïku bankas emitïto ˙¥lu z¥mju apjoms 2005. gadÇpalielinÇjÇs par 3,9 miljoniem latu jeb par 10%, sasniedzot41,8 miljonu latu apjomu.Izvïrtïjot Bankas sekm¥go darb¥bu un, lai nodro‰inÇtu tÇsturpmÇko att¥st¥bu, Ministru kabinets pie¿ïma lïmumu palielinÇtapmaksÇto pamatkapitÇlu 2005. gadÇ par 25,7 miljoniem latujeb par 113%, t.sk., 5 miljoni latu no Eiropas ReÆionÇlÇAtt¥st¥bas Fonda ar mïr˙i ¥stenot nacionÇlo programmu“Aizdevumi (t.sk. mikrokred¥ti) komercdarb¥bas uzsÇk‰anai”un pusmiljons latu no valsts budÏeta – MÇjok∫u galvojumuprogrammas nodro‰inljanai. TÇ visa rezultÇtÇ apmaksÇtaiskapitÇls gada beigÇs sasniedza 48,5 miljonus latu.Banka ar savu darb¥bu ir nodro‰inÇjusi atbilsto‰u dro‰¥buun stabilitÇti, ko raksturo starptautiskÇs kred¥treitinguaÆentappleras Moody’s Investors Service pie‰˙irtie reitingi:ilgtermi¿a Çrvalstu valappletas ieguld¥jumiem – A2, ¥stermi¿aÇrvalstu valappletas ieguld¥jumiem – P1, finansiÇlÇs stabilitÇtesreitings – D-, hipotekÇro ˙¥lu z¥mju reitings – A1.Hipotïku banka 2005. gadÇ savas misijas un stratïÆijasietvaros turpinÇja realizït virkni att¥st¥bas programmu, arkuru starpniec¥bu vald¥bas uzdevumÇ tiek sniegts atbalstsnoteiktÇm uz¿ïmïju un iedz¥votÇju grupÇm. Tika ¥stenotaMazo un vidïjo uz¿ïmumu (MVU) att¥st¥bas programma, kÇar¥ MÇjok∫u att¥st¥bas kreditï‰anas programma,Lauksaimniec¥bas ilgtermi¿a invest¥ciju aizdevumu programma,Lauksaimniec¥bÇ izmantojamÇs zemes iegÇdes kreditï‰anasprogramma, EnergoefektivitÇtes fonda aizdevumi un projekts„MÇjok∫a sanÇcijas iniciat¥va enerÆijas taup¥‰anai”. TÇpatturpinÇjÇs mikrokred¥tu (l¥dz 25 000 EUR) un sadarb¥bas arkooperat¥vajÇm krÇjaizdevu sabiedr¥bÇm att¥st¥‰ana.2005. gads Hipotïku bankai bija noz¥m¥gs Çrvalstu finan‰uresursu piesaist¥‰anÇ. Piecpadsmit bankas no EiropasSavien¥bas valst¥m (VÇcijas, Austrijas un Luksemburgas)2005. gada japplenijÇ noslïdza oficiÇlu vieno‰anos ar Hipotïkubanku par ilgtermi¿a (septi¿i gadi) aizdevuma 85 miljonueiro apmïrÇ pie‰˙ir‰anu Hipotïku bankai.2005. gada decembra sÇkumÇ vïl asto¿as bankas no ESvalst¥m (VÇcijas, Austrijas, Kipras, LielbritÇnijas un6 Gada pÇrskats 2005

More magazines by this user
Similar magazines