09.07.2015 Views

2010. gada decembris Nr.12

2010. gada decembris Nr.12

2010. gada decembris Nr.12

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> <strong>decembris</strong> INTERVIJAKā jūsvērtējat šo gadu?Vita no Valgundes:«Godīgi sakot, patļoti labs šis gadsbijis man un manaiģimenei. Tiešišogad mājās esamveikuši lielu remontu,izremontējušivairākas istabas.Arī ar darbu viss kārtībā – šogad patbija ļoti daudz darba, līdz ar to vairākizdevās nopelnīt. Bērns labi mācījies.Jā, un vēl iepazinos ar jaunu draugu.Viss kārtībā, un es ļoti ceru, ka manizdosies to visu saglabāt. Galvenais, laimums visiem ir laba veselība!»Guntis no Zaļeniekiem:«Ne labs, ne slikts– vidējs. Dzīvē tāiegrozījās, ka līdzar ekonomiskās situācijaspasliktināšanostieši šogadesmu palicis bezdarba. Ilgu laikujau meklēju jaunu, taču bez rezultātiem.Skumji. Līdz ar šiem kreņķiemarī veselība ne visai laba. Šķiet, ka arīapkārt nekas uz labu nenotiek. Grūtibezdarbniekam, taču – ko citu darīs,jādzīvo vien ir.»Iveta no Platones:«Tā izvērtējot visulabo, slikto, jāsaka,ka šis gadsmanā ģimenē bijismierīgs. Par laimi,esam iztikušibez lielām problēmām.Es vēl joprojāmvaru strādāt un ģimenei pelnītnaudu. Tāpat galvenās lietas, ko bijāmieplānojuši, ir izdarītas. Bērni lieli, arīviņiem veiksmīgi izdevies atrast darbu.Līdz ar to ir daudz vieglāk, jo ir vairākipelnītāji. Par dzīvi gausties nevaru, irjāpriecājas par to, kas man ir.»Viktors Smikartsno Valgundes:«Ļoti labs, jo šogadmanā dzīvē irpiedzīvoti daudzipozitīvi notikumi.Es sāku daudz vairāknodarboties arsportu, tādējādi uzlabojotsavu fiziskoformu un veselības stāvokli. Tieši šajāgadā esmu atmetis kaitīgo ieradumu– smēķēšanu. Uzreiz jūtu, ka ir daudzreizlabāk. Noteikti apsveicami arī tas,ka šogad man skolā ir daudz labākassekmes, esmu cītīgāk pievērsies mācībām.Noteikti jau ir vēl pozitīvas lietas,taču nevaru uzreiz atcerēties.»Aivars no Platones:«Visi plāni, kas tikaizvirzīti <strong>gada</strong> sākumā,šķiet, ir izdevušies.Tālab varuteikt, ka man šis irbijis labs gads. Bijuceļojumā uz Stokholmu,apskatījupasauli ārpus Latvijas. Atvaļinājumsun visas brīvdienas ir pavadītas kopāar ģimeni, un, manuprāt, tas ir lieliski,jo galvenā vērtība šajā dzīvē ir ģimene.Arī par darba trūkumu nevaru sūdzēties.Ģimenē, paldies Dievam, visi irveseli.»Maija no Līvbērzes:«Man šis ir bijisgrūts gads. Jau nopavasara visu laikuesmu cīnījusies arūdeņiem. Pavasarīplūdi – viss pagrabsun mājas pamatipilni, vasarā, rudenī– kā lietavas, tā atkal viss noplūdis. Spējtik visu laiku strādāt, lai to ūdeni no pagrabalaukā dabūtu un sekas novērstu.Var teikt, ka viss gads vienā karošanā arūdeni. Kaut ko tādu nebijām pieredzējuši.Taču priecē, ka veselība ir normasrobežās un manai meitai, mazmeitiņailabi klājas. Tas man ir galvenais.»Gada ieguvums – projektospiesaistīti 7 miljoni latu«<strong>2010.</strong> varētu dēvēt kā nostabilizēšanāsgadu – pēc lielās steigasun novada sistēmas izveides2009. gadā esam varējuši strādātjau daudz izsvērtāk un stabilāk.Turpmākais solis noteikti būsanalīze – pamatīgi izanalizēsim,kā katrā no posmiem strādāts,lai apzinātu, kur un ko vēl iespējamsuzlabot. Sāksim ar pagastapārvalžu darba novērtējumu– tas notiks jau janvārī,» skaidroJelgavas novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune.Galvenais mērķis pārvalžu darba izvērtējumamir samazināt birokrātiju, ar ko nākas saskartiesnovada iedzīvotājiem, kārtojot dažādasformalitātes pašvaldībā. «Noteikti vērtēsim, cikiedzīvotāju vēršas pārvaldē, kādus jautājumusviņi tur kārto, cik operatīvi cilvēkiem tiek sniegtasatbildes, kādus uzdevumus vēl ir iespējamsnodot pārvalžu risināšanai. Jau šogad esampalielinājuši pārvalžu kompetenci, saprotot, kair atsevišķi jautājumi, kurus var nokārtot pagastos,un nav nepieciešams, lai iedzīvotājs mērotuceļu uz novada domi Jelgavā. Piemēram, viensno pēdējiem pieņemtajiem lēmumiem – mazosnomas līgumus tagad iespējams noslēgt uzvietas pārvaldēs,» uzsver Z.Caune.Trešdaļa budžeta – ES naudaJa Jelgavas novada budžets ir ap 20 miljoniemlatu, tad trešā daļa jeb septiņi miljoni no šīssummas šogad ir piesaistītie līdzekļi no Eiropasprojektiem. Matemātika šeit ir vienkārša – janovada speciālisti nebūtu spējīgi profesionālistrādāt un pašu izstrādātajiem projektiempiesaistīt finansējumu, tad par šiem septiņiemmiljoniem paveikto darbu nebūtu. «Tas ir ļotiliels apjoms, ko šogad esam īstenojuši par piesaistītofinansējumu – virkne rekonstruētu unnosiltinātu skolu, bērnudārzu, citu pašvaldībasēku, sakārtota ūdensapgādes sistēma dažādosciematos, atjaunotie cukura ceļi. Tā visa nebūtu,ja mēs nespētu piesaistīt naudu projektiem.Taču novada speciālistu kopīgais darbs apliecina,ka tas ir mūsu spēkos. Un šeit mēs redzamarī galveno ieguvumu no novada izveides, jomazai pašvaldībai nav tādas kapacitātes, laivarētu veikt tik vērienīgus projektus – trūktugan profesionālu speciālistu, gan līdzfinansējuma.Protams, vienmēr var vēlēties vairāk, unarī mums būtu gribējies, lai izdarīto darbu būtuvēl vairāk, bet visu nav iespējams paveikt uzreiz– arī mēs ejam soli pa solim,» tā Z.Caune.Tā, soli pa solim ejot, jau pēc <strong>gada</strong> vai diviemvarēs teikt, ka visā novadā ir rekonstruētaūdensapgādes sistēma, nosiltinātas visas skolasun bērnudārzi, sakārtoti kultūras nami, pārvalžuun citas pašvaldības ēkas. «Lielākais darba apjomsjau praktiski ir paveikts – palikušas dažasskolas, ciemati, kur vēl nav veikta ūdensapgādessistēmas rekonstrukcija, bet tas ir tuvāko gadudarbs,» skaidro priekšsēdētājs.Ceļiem naududabūt neiespējamiValsts problēma – nesakārtotie lauku ceļi– gan pagaidām nevirzās tā, kā pašvaldība tovēlētos. «Diemžēl šobrīd nav pieejams neviensEiropas fonds, kur līdzekļus varētu piesaistītnovadu ceļu sakārtošanai. Pilsētām šāda iespējair, bet laukiem – nav. Tas tikai apliecina, ka Eiropavēl nav apjautusi, cik liela ir šī problēma, joizskatās, ka šādas iespējas nebūs arī nākamgad.Savukārt no tiem līdzekļiem, ko valsts novadapašvaldību budžetos atvēl ceļu uzturēšanai,naudas pietiek, lai ceļus dažreiz vasaras periodāgreiderētu un ziemā izšķūrētu. Pēdējos gadosvienīgais ieguvums ir bijis tā sauktie cukura ceļi,bet nu tas noslēdzies, un tagad atliek tikai gaidīt,kad pavērsies kāda iespēja piesaistīt līdzekļusceļu remontam – tiklīdz tāda būs, novads būsgatavs šo naudu piesaistīt,» skaidro Z.Caune,piebilstot, ka šobrīd vienīgā iespēja, ko piedāvāEiropas fondi, ir caur projektiem piesaistītlīdzekļus gājēju drošības uzlabošanai apdzīvotajāsvietās. «Šajā aktivitātē mēs arī startējam, unnupat ir apstiprināti divi no mūsu iesniegtajiemprojektiem, kas paredz droša gājēju ceļa unapgaismojuma izveidi Vircavas un Staļģenesciematos. Vēl perspektīvā tiek plānots, ka varēsiegūt līdzekļus ciematu iekšpagalmu sakārtoša-FOTO: «Vismaz pagaidām valdības prognozes liecina, ka novadam garantētaislīdzekļu apjoms nākamgad nebūs mazāks par to, ar kādu saimniekojāmšogad, un tas jau ir cerīgi,» spriež Jelgavas novada domes priekšsēdētājsZiedonis Caune.nai, un arī tur mēs paredzam startēt.»Taču vienlaikus jāuzsver, ka tas, ko ikdienāiedzīvotājs saprot ar vārdiem «lauku ceļi», nevienmēr nozīmē pašvaldības atbildību. «Ir būtiskisaprast, ka tie ceļi, kas, piemēram, savienopagastu centrus, ir valsts nozīmes otrās šķirasceļi, par kuru uzturēšanu jārūpējas valstij, unvalsts atšķirībā no novada pašvaldības var piesaistītfinansējumu savu ceļu sakārtošanai, tačutai ir citas prioritātes. Protams, ka valsts sāk arlielajām maģistrālēm, šosejām un tikai pēc tamkaut kad varbūt domās par lauku iedzīvotāju,»situāciju raksturo priekšsēdētājs.Veidos vienukomunālo uzņēmumuJau pagājušajā gadā novads sāka sakārtotkomunālo pakalpojumu jomu, šo darbu uzticotpiecām spēcīgākajām pašvaldības SIA novadateritorijā. Pakāpeniski katrs no šiem uzņēmumiempārņēma arī blakus esošo pagastu komunālosaimniecību un mudināja iedzīvotājussaprast, ka ūdens, kanalizācija un siltums irtāds pats pakalpojums kā jebkurš cits, par kurupilnā apmērā jānorēķinās iedzīvotājiem. Grūti,bet process virzās uz priekšu, jo iedzīvotājudomāšanu un ierasto stilu, ka agrāk daudz kodotēja pagasts, mainīt nav viegli. Nākamgadbūs jāsper nākamais solis – novadā jāizveidotikai viena pašvaldības SIA, kuras kapacitāteun līdz ar to arī kvalitāte būs augstāka. «Tas irsvarīgs uzdevums, jo no nākamā <strong>gada</strong> projektusūdenssaimniecības sakārtošanai varēs iesniegttikai šādas SIA – pašvaldība to vairs darītnedrīkstēs. Šā brīža SIA katra atsevišķi navspējīga pacelt šādu darba apjomu – izstrādātkvalitatīvus projektus, iegūt tiem atbalstu ungarantēt līdzfinansējumu. Tas nozīmē – ja mēsšo soli nespertu, tad jau no nākamā <strong>gada</strong> novadsvairs nevarētu piesaistīt nevienu latu komunālāsjomas attīstībai,» skaidro Z.Caune.Jau decembra domes sēdē esošo pašvaldībaskomunālo uzņēmuma vadītāji domniekus iepazīstināsar esošo situāciju, tāpat tiks prezentētsfirmas «Konsorts» pētījums par plusiem unmīnusiem, veidojot vienotu uzņēmumu. «Esamparedzējuši, ka vienotajam uzņēmumam jāsākdarboties ne vēlāk kā pēc pus<strong>gada</strong>. Jau šobrīdtas apspriests gan ar Vides ministriju, gan arSabiedrisko pakalpojumu regulatoru, un esamsaņēmuši akceptu, ka līdz vienotā uzņēmumaizveidei darbu var turpināt esošās SIA – realizētprojektus, ko pēc tam pārņems jaunizveidotaisuzņēmums. Jāpiebilst, ka iedzīvotājiem reorganizācijabūtiskas pārmaiņas nesola – pagastosuz vietas turpinās darboties šie paši cilvēki,nodrošināt pakalpojumu. Vienīgā atšķirībabūs tā, ka uzņēmumam būs viena vadība, vienagrāmatvedība, jurists un projektu speciālists,»skaidro domes priekšsēdētājs.Pašvaldībai izdevies panākt vēl kādu būtiskulietu – proti, regulators apsolījis, ka dos savu akceptutam, lai līdz ar vienotā uzņēmuma izveidiuzreiz nebūtu jāievieš arī visā novadā vienotamaksa par komunālajiem pakalpojumiem. «Tomums ir izdevies panākt, un tas iedzīvotājiemir ļoti svarīgi, jo mēs pierādījām regulatoram,ka nav pieļaujams no iedzīvotājiem par dažādalīmeņa pakalpojumu pieprasītu maksātvienādu cenu – piemēram, tajos ciematos, kurjau veikta ūdensapgādes rekonstrukcija, cilvēkisaņem daudz labākas kvalitātes ūdeni, un nevarprasīt, lai tie, kuriem vēl netiek nodrošinātstādas kvalitātes ūdens, maksātu identiski. Līdzar to novads būs sadalīts zonās un komunālopakalpojumu maksa atšķirsies līdz brīdim,kad varēsim nodrošināt visā novada teritorijāvienādus pakalpojumus,» tā Z.Caune.Vienlaikus priekšsēdētājs atgādina, ka iedzīvotājiemļoti nopietni jādomā par savu namuapsaimniekošanu. «Ir divas iespējas – vai nuizvēlēties pašvaldības uzņēmuma piedāvājumu,vai mājas apsaimniekošanu pārņemt savāsrokās. Taču jāsaprot, ka likums paredz virkninosacījumu, kas jāizpilda, veidojot savu apsaimniekošanaskārtību. To paredz likums, unlikums ir jāpilda – ja māja paliek bez apsaimniekotāja,iedzīvotājiem draudēs administratīvaissods,» skaidro priekšsēdētājs.Atbalstīs sociālos darbiniekusSociālajā jomā, ar ko vairums saprot sociālopalīdzību, šogad būs izdevies nodrošināt iedzīvotājiemvisus paredzētos sociālās palīdzībasveidus. «Gada laikā bija nepieciešams nedaudzgrozīt sociālo budžetu un pabalstiem atvēlētvairāk līdzekļu, taču līdzekļi pietiks līdz pat <strong>gada</strong>beigām. Par nākamo gadu jau skatīsimies jaunābudžeta kontekstā – plānojam, ka varētu ieviestarī kādu jaunu sociālā pabalsta veidu, paplašinātto saņēmēju loku,» saka priekšsēdētājs.Taču daudz nopietnāka problēma sociālajāsfērā šobrīd ir sociālo darbinieku trūkums.«Likums paredz, ka par sociālo darbiniekuvar strādāt tikai cilvēks ar augstāko izglītībusociālajā jomā. Diemžēl šobrīd pusei no novada30 sociālajiem darbiniekiem šādas izglītībasnav. Un jāatzīst, ka tā nav tikai mūsu novadaproblēma, līdzīgā situācijā ir ļoti daudzaspašvaldības valstī. Sociālo darbinieku alga navtik liela, lai cilvēks vēl varētu atļauties iegūtaugstāko izglītību. Vairākkārt esam izsludinājušipieteikšanos uz šīm vakancēm, bet rezultātanav – cilvēki, protams, piesakās, bet viņu kvalifikācijaneatbilst likumā noteiktajai. Tačupašvaldībai ir jāpilda likums, un šobrīd vienīgaisveids, kā mēs redzam šīs problēmas risinājumu,– pašvaldība apmaksā speciālistam mācībumaksu, viņš iegūst nepieciešamo kvalifikācijuun pēc tam uz līguma pamata vismaz piecusgadus strādā mūsu pašvaldībā. Par šo jautājumujau esam diskutējuši gan pašvaldībā, ganar deputātiem, bet, protams, gala lēmums būsjāpieņem domei. Šobrīd nelolojam cerības uzto, ka valsts varētu savu kārtību mainīt un vairsnepieprasīt konkrētu kvalifikāciju sociālajiemdarbiniekiem,» tā Z.Caune.Pašvaldībaspolicijas izveide – pareizs solisŠogad kā jauna iestāde novadā tika izveidotaPašvaldības policija. Pēc pus<strong>gada</strong> darbaZ.Caune atzīst, ka šis bijis pareizs solis. «Teikšugodīgi, vismaz līdz manīm nav nonākusi nevienasūdzība par Pašvaldības policijas darbu.Gluži pretēji – no iedzīvotājiem esmu saņēmistikai pozitīvas atsauksmes un pat pateicībasvēstules. Tāpat arī Bāriņtiesa un sociāliedarbinieki ir ļoti apmierināti ar to, ka viņus,apmeklējot nelabvēlīgas ģimenes, pavadapašvaldības policisti, jo šis darbs nemaz nav tikdrošs – bija pat gadījums, kad vienā no šādiemapmeklējumiem sadzēries vīrs pēkšņi metaar pudeli pašvaldības policistam – viņam tikapārsista galva. Ja policista tur nebūtu, iespējams,šādu uzbrukumu būtu saņēmuši sociāliedarbinieki. Tāpat arī kultūras darbinieki atzīst,ka pasākumos tagad par drošību tiek gādātsdaudz labāk nekā agrāk.»Izkristalizējusies arī kāda jauna problēma– novada teritorijā arvien biežāk policija saņemziņas par klaiņojošiem dzīvniekiem, kasapdraud drošību. «Uz katru izsaukumu policistireaģē, taču viņiem nav tiesības pašiem ķertklaiņojošus dzīvniekus – ir jāizsauc speciālaisdienests, kas dzīvnieku nogādā patversmē, untas ir dārgs pasākums. Šogad jau tam iztērēti ap1000 latu. Tieši tāpēc aicinu iedzīvotājus daudzatbildīgāk izturēties pret saviem mājdzīvniekiem,lai gan savu artavu tam «piesviež» arīpilsētnieki, kuri, it sevišķi piepilsētas pagastos,pamanās atstāt nevajadzīgos mājdzīvniekusturpat mežā vai uz ceļa,» tā Z.Caune.Divas jaunas komandasŠis gads iezīmējies arī ar to, ka novadā irizveidotas divas jaunas sporta spēļu komandas– florbola un vīriešu volejbola komanda, unabas startē Latvijas čempionātā. Abas komandasatbalsta arī novada pašvaldība, nodrošinotiespēju trenēties sporta zālē Jelgavā, Aviācijasielā, kā arī atbalstot inventāra iegādi.«Ja volejbolam jau bija tradīcijas – Valgundespuiši jau saspēlējušies, bet tagad klāt nākušijauni spēlētāji, tad florbola komanda ir izveidotapraktiski no nulles,» piebilst Z.Caune.Izrādās, ka interese par florbola spēli parādījusiesvienlaikus vairākos pagastos un jau pirmajāsnovada sporta spēlēs šovasar Zaļeniekosvarēja pārliecināties par jauniešu ieinteresētībuspēlēt šo spēli – sacensībās piedalījās 14 florbolakomandas. «Tā arī radās doma apvienot spēlētgribētājus un izveidot savu novada komandu,kas nu jau sekmīgi startē Latvijas čempionātā.Šis atkal ir pierādījums tam, ka iespējas ir – tāstikai jāizmanto,» uzskata priekšsēdētājs.Sliktāk nebūs2011. <strong>gada</strong> novada budžetu, visticamāk,pieņems janvārī, un prognozes liecina, ka tāapjoms nekļūs mazāks – līdz ar to pašvaldībainebūs jāatsakās no kādu funkciju izpildes.«Vismaz pagaidām valdības prognozes liecina,ka novadam garantētais līdzekļu apjoms nebūsmazāks, un tas jau ir cerīgi, bet, protams, precīzākpar to, kā dzīvosim nākamgad, varēsimrunāt pēc mēneša,» tā domes priekšsēdētājs.Kristīne LangenfeldeFoto: Krišjānis Grantiņš


6 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> <strong>decembris</strong> pagastu mozaīkaElejaPagājušajā mēnesī Elejā, tostarpvidusskolā, viesojās mūžizglītībasprogrammas «ComeniusRegio» partnerības projekta «Izglītībassistēmas salīdzināšana»delegācija no Rumānijas, Ardžesapgabala. Pēc pirmās tikšanās nolemts,ka tālākā sadarbība varētuveidoties skolu starpā.Elejas vidusskolas direktoreSarmīte Balode stāsta, ka viesi,Elejas bērnu un jauniešu iniciatīvascentra grupa jauniešu pirmajāAdventē iepriecinājuši 33 pagastavientuļos pensionārus. Proti, jauniešinopinuši Adventes vainagus,kurus pirms pirmās Adventes pašinogādājuši šiem cilvēkiem.Centra darba koordinatore IngaAndrejeva stāsta, ka šāda idejaīstenota pirmo reizi un, domājams,kļūs par jauniešu organizācijas iedibinātutradīciju. «Gaidot svētkus,Svete -Jau kādu laiku otrdienāsbiedrības «Agates māja» telpāsLielsvētes ielā 18 pulcēties aicinātivecāki ar savām atvasēm līdzčetru gadu vecumam. Te darbusākusi Vecāku skola, kurā notiekne tikai nodarbības bērniem, betarī izglītojošas un informējošasnodarbības vecākiem.Vecāku skolas idejas autore irpagasta iedzīvotāja, pēc profesijaspsiholoģijas skolotāja, divu bērnumamma Aija Rupjā. «Man ir divimazi bērni, un zinu, kā ir mammāmsēdēt mājās un tikai auklētbērnu. Viņām gribas satikties,aprunāties, kaut ko jaunu uzzināt,citādi garlaicīgi. Tieši tālab manradās ideja par Vecāku skolu, kurāsapulcināt pagasta mammas un tētusar bērniem līdz četru gadu vecumam,»stāsta A.Rupjā. Vecākuskolā bērniem tiek rīkotas dažādasattīstošas nodarbības, kurās bērnizīmē, darbojas ar dziju, mācāsskaitāmpantiņus, spēlē attīstošasspēles. Kad bērni noguruši nomācīšanās, viņi var rotaļāties. «Lie-JaunsvirlaukaŠomēnes tiek veikti pēdējieiekārtošanas darbi Bērnu pieskatīšanasun rotaļu istabā, kas atrodasStaļģenē, mājā «Kraujas», lai jaunākammēnes vecāki šeit varētunākt kopā ar bērniem spēlētiesvai arī uz dažām stundām atstātbērnus aukles uzraudzībā.Jauno rotaļu istabu šobrīd jauizmēģinājuši daļa bērnudārznieku,bet pārējiem pagasta bērniem noviena <strong>gada</strong> līdz skolas vecumamtā būs pieejama janvārī. Biedrības«Attīstības centrs «Iepazīsim sevi»»Projekta koordinatore MartaDrupa informē, ka tuvākajā laikājaunieši Staļģenes vidusskolā, izglītības,kultūras un sporta centrā«Līdumi» un «Kraujās» izvietosVidusskola sadarbosies ar Rumānijuapmeklējot skolu, iepazinušies ar tāsdarba organizāciju, mācību kabinetiem,muzeju un bibliotēku. «Rumāņukolēģi ļoti atzinīgi novērtēja mūsumateriālo bāzi – mācību līdzekļu unmoderno tehnoloģiju nodrošinājumumācību darbam. Īpaši sajūsmā viņibija par mūsu nesen izremontētajiemun modernizētajiem dabaszinātņukabinetiem, jo viņiem nekā tādanav,» stāsta direktore. Pirmajā tikšanāsreizē nolemts, ka ar šī projektaSvētē Vecāku skolalākā vēlme izkļūt nomājām un ko uzzinātir tieši mammām,tāpēc, kamēr bērnispēlējas, informatīviizglītojošas nodarbībasnotiek vecākiem.Mēs runājam pardažādām aktuālāmtēmām, piemēram,bērna imunitāti, kāpēcmēs vēlamieskļūt par ideālāmmammām, kā tikt galā ar nepaklausīgubērnu, kā pasargāt mazo. Katrureizi ar vecākiem pārrunājam, kurastēmas viņiem interesē vairāk,» stāstaA.Rupjā, piebilstot, ka pavisamdrīz notiks arī kopīgas vingrošanasnodarbības. Vecāku skola «Agatesmājā» darbojas otrdienās: no pulksten11 līdz 13 nodarbības paredzētas1 – 4 gadus veciem bērniem,bet no pulksten 13 – bērniem līdz<strong>gada</strong> vecumam. «Pagastā ir diezgandaudz bērnu līdz <strong>gada</strong> vecumam,tāpēc nolēmām, ka no pulksten 13rīkosim Bēbīšu skolu ar nodarbībāmatbilstoši šim vecumam,» tāA.Rupjā. Viņa piebilst, ka pagastamaznodrošinātajām ģimenēm,kurās aug bērni līdz četru gaduvecumam, šīs nodarbības ir bezmaksas, bet pārējiem vecākiem arbērniem – pieci lati mēnesī. «Drošiaicinām pievienoties ikvienu, kuršvēlas jauki pavadīt laiku un reizēko iemācīties,» tā A.Rupjā. Viņaaicina atsaukties arī tos pagastaiedzīvotājus, kuriem, iespējams,mājās ir krāsas, papīri, kancelejaspiederumi vai attīstošas spēles, kuraspašu bērni vairs nelieto, bet tāsnoderētu nodarbībām skoliņā.Foto: no A.Rupjās arhīvaAtvērs Bērnu pieskatīšanasun rotaļu istabupārstāve Inese Skromane stāsta, ka šobrīdvēl tiek domāts par istabas darbalaiku, taču, visticamāk, tā būs atvērtadarba dienās līdz pulksten 20. «Pieskatīšanasistabā vecāki varēs uz dažāmstundām atstāt savu bērnu, kurupieskatīs auklīte,» tā I.Skromane. Tasbūs maksas pakalpojums un stundāvarētu maksāt līdz 50 santīmiem.Vēl tiek lemts par precīzu maksu.Savukārt, ja vecāki nāks paši ar savumazuli rotaļāties, to varēs darīt bezmaksas. Iepriekš gan būs jāpiesakās.Vecāki var zvanīt I.Skromanei pa tālruni26547814. Istabai iegādāta rotaļuJaunieši veido grāmatu un izstādi par vidiStaļģenes jauniešu grupa, realizējot Eiropas Savienības programmas«Jaunatne darbībā» jauniešu iniciatīvas projektu «Mēs esam tas, ko mēsdarām», 20. decembrī «Kraujās» atklās pašu veidotu fotoizstādi par vidi sevapkārt. Šajā dienā plašākai publikai prezentēs arī pašu veidotu grāmatupar vides jautājumiem.starpniecību Elejas vidusskolaijāatrod sadarbības skola Rumānijā.Jau pavasarī S.Balodedosies apmaiņas vizītē uz Rumāniju,lai runātu par konkrētiemprojektiem. «Sadraudzība – tāir ļoti pozitīva lieta. Tā ir iespējaskolotājiem un arī mūsu bērniemredzēt, kas notiek citur. Vēl vienaiespēja pārliecināties, ka mēsesam Eiropas telpā, turklāt ne tievājākie,» tā direktore.Jaunieši iepriecina vientuļos pensionārusnodomājām, kālab gan mums pašiemmazliet nepastrādāt un ar savu darburadīt prieku citu acīs. Paši vācāmmateriālus, pinām, līmējām, stiprinājām.Kopā izveidojām 33 Adventesvainagus,» stāsta Inga. Tie kopā arsociālo darbinieci nogādāti 33 Elejasvientuļajiem pensionāriem. Ingaatzīst, ka pensionāru acīs bijis neizsakāmsprieks. «Redzētais un dzirdētielabie vārdi mūs pamudināja domāt,ka nākamo pārsteigumu mēs varētuveidot uz Lieldienām,» tā viņa.Centrs savai komandai aicinapievienoties bērnus un jauniešusvecumā no septiņiem līdz 30gadiem, lai darbotos dažādāsstudijās un pulciņos. Visi pulciņi irbez maksas. Pieteikties un vairākinformāciju var iegūt internetā:ejic.1w.lv, e-pasts: elejasjauniesucentrs@inbox.lv.Decembrīcentrs atvērts: 16. decembrī nopulksten 15 līdz 19, 18. decembrīno pulksten 12 līdz 15, 23. decembrīno pulksten 12 līdz 15.konstrukcija ar slidkalniņu, bumbubaseins, bērnu attīstību veicinošasspēles un dažādas rotaļlietas. Tāiekārtota biedrības «Attīstībascentrs «Iepazīsim sevi»» īstenotāprojekta «Bērnu pieskatīšanas pakalpojumaizveide Jaunsvirlaukaspagastā, Jelgavas novadā» laikā.Projekts realizēts ar Eiropas Lauksaimniecībasfonda lauku attīstībaifinansējumu no Lauku attīstībasprogrammas pasākuma «Laukuekonomikas dažādošana un dzīveskvalitātes veicināšana vietējo stratēģijuīstenošanas teritorijā».īpašas atkritumu urnas, aicinot vietējosiedzīvotājus šķirot atkritumus unreizē arī aizdomāties, cik svarīgi ir todarīt, lai nekaitētu videi. Jauniešiemjau līdz šim ir notikuši vairāki semināri– «Taupi enerģiju un ūdeni»,«Šķiro vairāk, izlieto mazāk», fotografēšanasseminārs. Bet, projektunoslēdzot, tiek veidota fotoizstādear projekta aktivitāšu laikā uzņemtāmfotogrāfijām, kuru atklās 20.decembrī pulksten 17. Noslēdzošaisposms rit arī pie projekta laikā tapušāsgrāmatas, kurā runāts par videssaudzēšanu, atkritumu šķirošanu,enerģijas taupīšanu.Livberze - -Jau trešo reizi līvbērznieki noteikušitos cilvēkus, kuri <strong>gada</strong> laikāizdarījuši mazliet vairāk nekāpārējie. Tā nominācijā «Mūžaieguldījums Līvbērzes pagastā»balvu ieguvusi pensionētā skolotājaIlona Indrīne, bet nominācijā«Es – savam pagastam» balvusaņēma Līvbērzes vidusskolasdirektore Lilija Grase.I.Indrīne 44 darba gadus veltījusiLīvbērzes vidusskolai, kas bijaviņas vienīgā darba vieta. Strādājusipar sākumskolas skolotāju,vadījusi sākumskolas metodiskokomisiju, vēlāk bijusi mācībuLielplatoneAlbertam Mednim – Folkloras godu zīmeTurpinot Folkloras <strong>gada</strong> balvastradīcijas, pēc divu gadu pārtraukumapasniegta balva «Folklorasgodi 2010». Par mūža ieguldījumuFolkloras godu zīmi šogad saņēmalīvbērznieks Alberts Mednis, kurš irviens no retajiem ermoņikas spēlētājiemLatvijā. «Apsveikumi un balvas– tas taču nav nekas slikts, tāpēc, protams,ir prieks par novērtējumu,» sakamuzikants. Ermoņiku viņš par savuinstrumentu sauc jau no desmit gaduvecuma un šobrīd trīs rindu ermoņikuuzspēlē katru dienu. «Pat pieceļotiesnakts vidū uzspēlēju. Tā ir mana brīnumstabulītedvēselei, kas dod jautruun patīkamu melodiju. Iepriecinu patssevi un citus,» tā A.Mednis.Sumināti Līvbērzes <strong>gada</strong> cilvēkiLielplatones pagasta pārvaldeuzsākusi aktīvāku darbu piekultūras pasākumu organizēšanas,lai pagasta iedzīvotājudzīvi padarītu interesantāku.«Vēlamies, lai mums pagastāvisiem būtu gaiši arī šajā tumšajālaikā. Taču, lai tā būtu,ir jāsāk arī pašiem darboties,Savam pulkam dziedātājus nosoprāna līdz basam aicina pievienotiesLielplatones kameransamblis«Gloria». Ansambli vadavokālā pedagoģe, kordiriģente unkoncertmeistare Lilita Balode.daļas vadītāja, arī direktora vietasizpildītāja un vairākus sasaukumuspagasta padomes deputāte. Daudzdarba ieguldījusi pagasta iedzīvotājuizglītošanā, viņu drošības stiprināšanā,sniegusi atbalstu arī Bāriņtiesai.«Protams, esmu ļoti priecīga. Tasman ļāva padomāt, cik gan daudz irdots izglītošanā, sportā, pašdarbībā.Šobrīd pati pagasta godu aizstāvušaha sacensībās, vēl joprojām palīdzuskolā. Šī balva noteikti ir par centīgudarbu, ko veicu godprātīgi. Es ļotimīlu skolēnus – nevarētu sēdēt rūpnīcāun kaut ko lodēt. Skola bija manaīstā vieta,» atzīst I.Indrīne, kurašobrīd, esot pensionēta skolotāja, vēlFoto: Velta Lejapasniedz privātstundas. Nominācijā«Es – savam pagastam» apbalvotaL.Grase, kura ne tikai vadaskolu, bet māca arī latviešu, angļuvalodu, dabas zinības. L.Grase,pēc līvbērznieku domām, daudzdarījusi pagasta un iedzīvotājulabā, taču par pēdējo lielāko unpamanāmāko darbu, kurā direktoreielikusi lielu artavu, tiek minētaLīvbērzes sporta halle, ko atklājaseptembrī. «Esmu komandascilvēks, tālab uzskatu, ka šī balvair mūsu skolas kolektīva balva.Tikai sadarbības rezultātā var kopanākt. Patīkami, ka mans darbsir pamanīts,» tā L.Grase.Gaida idejas no iedzīvotājiemjo neviens cits mūsu vietā nekonedarīs. Mums pagastā ir lielavērtība – tautas nams, kurš vienmērir atvērts iedzīvotāju idejām.Es vēlos rosināt pagasta cilvēkusnākt pie mums uz pagasta pārvaldivai tautas namu un izteiktpriekšlikumus par pulciņu un aktivitāšuorganizēšanu, idejas parpasākumiem. Īpaši gaidīsimtos pagasta iedzīvotājus, kurisavu māku, īpašos talantusvēlētos nodot arī citiem,» tāLielplatones pagasta pārvaldesvadītājs Imants Striška, aicinotiedzīvotājus būt aktīviem unradošiem pagasta dzīves dažādošanā.Tautas namā «Acīmredzamais – neticamais»Lielplatones tautas namā 15.decembrī pulksten 17 durvisvērs jauna fotoizstāde «Acīmredzamais– neticamais», kasiedzīvotājiem aplūkojama līdz14. janvārim.Lielplatones tautas namavadītāja Ilze Beide informē, kaizstādē apmēram 50 bildēs būsaplūkojami neticamo mirkļufoto, kas tapuši dažādās pasaulesvalstīs. Neticamo mirkļu fotoveidojas, kad fotogrāfs ir bildējisko vienu, bet, kaut kam iejaucoties,rezultāts sanācis pavisamcits. Izstādes atklāšanas pasākums– 15. decembrī pulksten17. Tajā izstādes rīkotāji stāstīspar foto tapšanas niansēm, kāarī demonstrēs dokumentālofilmu. Izstādi var aplūkotdarba dienās no pulksten 10līdz 16.Kameransamblis «Gloria» uzņem dalībniekusValgundeRemontdarbi šobrīd norit Kalnciemavidusskolas vecajā šautuvē,kura tiek rekonstruēta, lai nākamajāpavasarī tā varētu kļūt ne tikaipar mācību bāzi jaunsargiem, betuz šejieni šaut mācīties brauktu arīmednieki, zemessargi un policisti.Šī būs vienīgā oficiālā šautuve Jelgavasnovadā.Valgundes pagasta pārvaldeinformē, ka Valgundes sociālāsdarbinieces Rutas Verteles prombūtneslaikā pagasta iedzīvotājus«Būsim priecīgi, ja skanējumukuplinās arī dalībnieki, kuri protspēlēt kādu mūzikas instrumentu,piemēram, flautu, vijoli, ģitāru,»tā ansambļa vadītāja. Mēģinājuminotiek otrdienās no pulkstenRekonstruē šautuviKalnciema vidusskolas 502. jaunsarguvienības vadītājs Oskars Karlsstāsta, ka šautuve, kas atrodas līdzāsKalnciema vidusskolas stadionam,tādam mērķim nav kalpojusi jaudaudzus gadus, skola vien to centusiesneaizlaist postā. «Ņemot vērā,ka Kalnciema vidusskola ir 502.jaunsargu vienības mājas, nolēmām,ka jāmēģina pašu spēkiem ar pagastapārvaldes un labvēļu palīdzībušautuvi atjaunot, lai tā kalpotu paredzētajammērķim,» stāsta O.Karls.Šobrīd šautuves laukuma malā uzbērtivaļņi, kā to paredz noteikumi, ir nomainītsšautuves ēkas jumts, teritorijanorobežota ar žogu, izvietotas brīdinājumazīmes un uzlikts brīdinājumakaroga masts, kurā, ja notiks mācības,tiks uzvilkts brīdinājuma karogs.Vēl jāsaliek prožektori un jāpārvelkelektroinstalācijas. Te tiks izveidotapusatklātā šautuve, kurā no telpas šaujuz mērķi, kas atrodas laukā. O.KarlsPaziņojums17 līdz 19 Lielplatones tautasnamā. Pieteikšanās un sīkākainformācija – pie tautas namavadītājas Ilzes Beides pa tālruni63084337, 26827971 vai e-pastu:ilze.beide@jelgavasnovads.lv.atklāj, ka šajā šautuvē trenēties šautvarēs ar tā sauktajiem B kategorijasieročiem – pistolēm, mašīnpistolēm,kaujas ieročiem, gaisa šautenēm unmazkalibra šautenēm. Plānots, kapirmā oficiālā šaušanas nodarbībaatjaunotajā šautuvē varētu notiktpavasarī. «Kad vietu sakārtosim,plānojam šautuvi sertificēt, līdzar to mēs varētu kļūt par pirmooficiālo šautuvi Jelgavas novadā.Jau šobrīd vēlmi šeit trenēties irizteikuši policisti, zemessargi unarī mednieki. Protams, pirmāmkārtām šeit notiks nodarbības jaunsargiem.Jāpiebilst, ka šajā šautuvēbūs arī iespējama tāda ekskluzīvalieta kā nakts šaušana,» tā O.Karls.Šautuves rekonstrukciju finansiāliatbalsta pagasta pārvalde. Palīdzējisarī Guntars Lapainis.Foto: no O.Karla arhīvauz nenoteiktu laiku sākusi pieņemtsociālā darbiniece Solvita Ozola.Sociālā darbiniece iedzīvotājuspagasta pārvaldē pieņem ceturtdienāsno pulksten 13 līdz 17. ArS.Ozolu iedzīvotāji nepieciešamībasgadījumā var sazināties patālruni 29397205.


pagastu mozaīka<strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> <strong>decembris</strong>7PlatoneDomājot par iedzīvotāju drošību,Pēterlaukos beidzot izbūvētsapgaismojums. Uz galvenā ceļa,kas ved gar daudzdzīvokļu mājām,uzliktas septiņas laternas.Platones pagasta pārvaldesvadītājs Vladislavs Pogožeļskisstāsta, ka Pēterlauki ir viena notām vietām, kur nekad nav bijisielu apgaismojuma. «Te cauriValsts svētkos ar Atzinības rakstiemsumināti veiksmīgākie untalantīgākie pagasta skolēni, sportistiun skolotāji. Panākumiembagātākais šajā gadā ir trīspadsmitgadīgaisVircavas vidusskolasPlatones filiāles skolnieks DagnisRoziņš, kurš šogad Eiropas bērnusporta spēlēs vieglatlētikā Prāgā 11valstu sportistu konkurencē ieguvis2. vietu bumbiņas mešanā.Bumbiņu aizmetot 66,65 metrus,viņš kļuvis par Eiropas vicečempionušajā sporta veidā. «Visu, ko varmest, mētājam jau no pirmsskolasvecuma. Lai tiktu līdz šādam rezul-Pēterlaukos gaišāk un drošākved valsts nozīmes autoceļš, blakusvairākas daudzdzīvokļu mājas – gantransporta, gan cilvēku kustībaliela. Jau sen saņēmām lūgumu noiedzīvotājiem, lai rodam risinājumuun nodrošinām, ka vakara tumšajāsstundās iela ir gaiša, citādi teir nedroši pārvietoties. Taču tamnepietika līdzekļu. Šogad esam tosatraduši, un jautājums atrisināts,» tāV.Pogožeļskis. Ierakti septiņi stabi,kuros jau uzliktas laternas. «Šobrīdlaternas iekārtas koka stabos. Tačumēs ļoti ceram, ka vēlāk izdosiesiegūt Eiropas naudu, lai apgaismojumasistēmu modernizētu– ieraktu augstākus stabus, izveidotugarāku līniju ar lielāku jaudu,kā tam jābūt uz valsts nozīmesceļiem,» tā V.Pogožeļskis. Darbipaveikti par gandrīz 3000 latu nopagasta pārvaldes resursiem.Dagnis Roziņš – Eiropas vicečempions bumbiņmešanāKalnciemstātam, ieguldīts milzīgs darbs un lielaneatlaidība,» saka sportista tētis untreneris Imants Roziņš. Dagnis šogadkļuvis arī par Latvijas Republikasčempionu diska mešanā un lodesgrūšanā, labi panākumi arī šķēpmešanā,izcīnot četrus kausus. Tieši 19.decembrī Dagnis dosies uz LatvijasŠķēpmetēju kluba sezonas noslēgumapasākumu, kurā viņam esot sarūpētaīpaša dāvana. «Mums jautāts Dagņakurpju izmērs, tas ļauj domāt, ka dēlssaņems jaunus apavus sportošanai,»tā tētis. Jāpiebilst, ka puisis ne tikailabi sporto, bet arī teicami mācāsun nodarbojas ar mūziku. Trīs reizesnedēļā viņš brauc uz Jelgavas MūzikasRosina sakopt īpašumusKalnciema pašvaldības policistsAustris Vēveris aicina iedzīvotājuslielāku uzmanību pievērst apkārtējāsvides sakopšanai, šobrīd savosīpašumos izzāģējot krūmus, kur tasmitrās zemes dēļ nav bijis iespējamscitos <strong>gada</strong>laikos.Jauno māmiņu klubs, saņemotfinansiālu atbalstu no Jelgavas laukupartnerības «Lielupe», sarūpējisdāvanu Kalnciema maznodrošinātajāmģimenēm un bērnieminvalīdiem, 16. decembrī pulksten18 aicinot uz cirku, kurā piedalīsiesRīgas Cirka mākslinieki. Lai cirkuvar apmeklēt pēc iespējas vairākA.Vēveris stāsta, ka pagastā irdaudz privāto teritoriju, kas navkoptas gadiem. «Nereti iedzīvotājiaizbildinās, ka mitrās zemes dēļ šīmvietām nevar piekļūt. Es gribētuteikt, ka šis ir īstais laiks, lai tāssakārtotu, jo zeme ir sasalusi. Rūpēsimiespar vidi sev apkārt un nepārvērtīsimpagastu par džungļiem!» tāpolicists. Tāpat viņš piebilst, ka drīzumādosies pie privātmāju īpašniekiem,lai izskaidrotu jauno kārtībuatkritumu apsaimniekošanā. Proti,katram saimniekam jāslēdz līgumsar atkritumu apsaimniekotāju, kuršsavāks visus saimniecībā radušosatkritumus. «Līgumi būs jānoslēdznoteiktā laika periodā. Ir līgumsvai nav, tas tiks stingri kontrolēts.Ja nevarēs uzrādīt līgumu, tiksuzlikts administratīvais sods,» tāA.Vēveris.Māmiņu klubs sarūpē cirkucilvēku un nepietrūktu sēdvietu,ikviens aicināts līdzi ņemt spilvenu,uz kā sēdēt. Kalnciema kultūrasnama vadītāja Dace Dalgā stāsta,ka ģimenēm jau ir nogādāti ielūgumi,taču, ja vēl ir kāds, kurš tonav saņēmis, droši var zvanīt uzkultūras namu pa tālruni 63069681un pieteikties.skolu, lai mācītos spēlēt saksofonu.Pirms balss lūzuma labi panākumisasniegti arī kā vokālistam. Pagājušajāvasarā viņš uzvarējis JāņaZāberga jauno vokālistu konkursā,balvā saņemot braucienu uz ParīzesDisnejlendu.Foto: no D.Roziņa arhīvaGluda -VircavaPagājis pusgads, kopš Vircavastautas namā sākti renovācijasdarbi. Šobrīd lielākie ir paveikti– nomainīts jumts, logi, pārbūvētazāle un skatuve –, bet vēlpalikušas astītes, lai jau nākamā<strong>gada</strong> sākumā nams vērtu durvisapmeklētājiem.Vircavas tautas nama vadītājaSarmīte Sustrupe stāsta, ka šobrīdtautas nams ieguvis jaunu jumtu.Šis darbs veikts par Vircavas pagastapārvaldes budžeta līdzekļiem. Tāpatir nomainīti visi logi un durvis, veiktsVircavas tautas nama vadītājaSarmīte Sustrupe stāsta, kaapaļas jubilejas šogad pavisamsvinējuši 46 pagasta iedzīvotāji.Tautas namsgatavojas atvēršanas svētkiemkosmētiskais remonts gandrīz visāstautas nama telpās. «Bet vislielākāspārvērtības piedzīvojusi skatītāju zāleun skatuve. Abās no jauna veidotagan grīda, gan griesti. Zālē ieklātsjauns parkets, skatuvei jauni grīdasdēļi. Pilnībā nomainīta arī gaismassistēma, kas tagad ļaus daudz kvalitatīvākizgaismot pasākumus, koncertusun izrādes. Tas mums pavērsplašākas iespējas uzaicināt pie sevisarī kvalitatīvākus viesmāksliniekus,»atzīst vadītāja, piebilstot, ka tagadtelpa kļuvusi daudz gaišāka un vizuāliplašāka. Arī skatītāju zālē izlikti jaunigaismas ķermeņi. «Renovējotnamu, esam domājuši par visiem,arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,tāpēc pie tautas nama tagadir izbūvēta uzbrauktuve un tautasnamā izveidotas speciālas labierīcības,»tā vadītāja, piebilstot – laineskumst tie, kuriem šogad pietrūksZiemassvētku balles. «Varbūt, kamēs savā tautas namā varēsimtikties jau Vecajā Jaunajā gadā,» tāS.Sustrupe. Viņa stāsta, ka šobrīdceltniekiem palikuši dažādi sīkiedarbi, kurus, cerams, līdz nākamā<strong>gada</strong> sākumam izdosies paveikt.Sveiks 46 pagasta «apaļos» jubilārusĪsi pirms Ziemassvētkiem, 21. decembrī, pulksten 13 uz Ziemassvētkupasākumu pagasta pārvaldes Tradīciju zālē aicināti Vircavaspensionāri. Šī tikšanās būs īpaša tiem pagasta iedzīvotājiem, kurišajā gadā nosvinējuši 70., 75., 80., 85. un 90. dzimšanas dienu. Pagastapārvalde jubilāriem teiks paldies par viņu veikumu.Slāvu kultūras biedrībaizdevusi dziesmu grāmatuKlajā laists slāvu kultūrasbiedrības «Rodņik» dziesmukrājums «Kad dvēseles dzied»,kurā apkopotas 80 krievu, baltkrievuun ukraiņu dziesmas. Papildusbiedrība izveidojusi savumājas lapu: www.rodnik.lv.Slāvu kultūras biedrības «Rodņik»vadītāja Olga Roško stāsta,ka darbs pie dziesmu grāmatasizdošanas bijisgrūts. Tas neaprobežojāsvien arteksta pārrakstīšanu,proti, grāmatastapšanāpiedalījušies trīspadsmitpagastaiedzīvotāji, kurirunā krievu, baltkrievu vai ukraiņuvalodā. Viņu uzdevums bijaatcerēties un nodziedāt kādu šīstautas dziesmu, lai to varētu ierakstītdiktofonā. Vēlāk O.Roškono diktofona izrakstījusi tekstus,bet muzikālā pedagoģe LīgaValtere, klausoties dziedājumu,rakstījusi notis. Rezultātā visasdziesmas ar notīm un vārdiemapkopotas krājumā «Kad dvēseledzied». «Tās ir dziesmas,ko dzied mūsu pagasta ļaudis,cittautieši,» tā O.Roško.Grāmata tapusi, realizējotprojektu «Kultūras aktivitātesmazākumtautību nacionālāsidentitātes stiprināšanai Glūdaspagastā» Eiropas Ekonomiskāszonas grantushēmas «Pilsoniskāssabiedrībasstiprināšanaun sabiedrībasintegrācijas veicināšana»gaitā.Taču grāmatanav vienīgaisieguvums – darbu sākusi arībiedrības mājas lapa: www.rodnik.lv, biedrības folkloraskopa «Slavjanočki» tikusi piekoncerttērpiem, biedrībai arīiegādāts portatīvais dators, projektorsun ekrāns.Foto: no «Rodņik» arhīva70 gadi apritējuši 18 cilvēkiem,75 gadi – 14, 80 gadi – astoņiem,85 gadi – četriem, 90 gadi divāmkundzēm – Emīlijai Auziņai unSesavaSesavas pagasta pārvalde aicinasarosīties pagasta zemesnomas parādniekus un līdz šā<strong>gada</strong> beigām nomaksāt iekrājušosrēķinus. Pretējā gadījumā tiks iekasētiarī soda procenti par laikānenokārtotiem maksājumiem.Pagasta kasiere grāmatvede VijaAlksne informē, ka parāda summapar zemes nomu šobrīd jausasniegusi 7198 latus un lielākaisSesavas pamatskolas skolēniun pagasta pārvalde izsaka pateicībuzemnieku saimniecības«Sniedzes» īpašniekam UldimVangalim un zemnieku saim-Vilmai Bierandei. Svētku paldiespagasta vecajiem ļaudīmkoncertā izdejos un izdziedāspagasta jaunākās paaudzeskolektīvi, kā arī dejotāji noJaunsvirlaukas. Jāpiebilst, ka šībūs pirmā publiskā uzstāšanāsVircavas tautas nama jaunākajamdeju kolektīvam «Mazputniņi»,kuru vada Līga Ozola.Jānomaksā parādipar zemes nomuparāds vienai personai ir gandrīz1000 latu. Zemes nodoklisjānomaksā līdz 30. decembrim,pretējā gadījumā par katru kavētodienu uzkrāsies soda nauda, kasprasīs papildu līdzekļus no ģimenesbudžeta. Rēķinus nokārtotaicināti arī pagasta iedzīvotāji,kuri vēl nav nomaksājuši nekustamāīpašuma nodokli, kas bijajāizdara līdz 16. novembrim.Novusa čempionātā sesavniekam 3. vietaNoslēdzies novada novusačempionāts, kurā Sesavas komandakopvērtējumā izcīnīja 4.vietu. Individuālajā konkurencēlabākais rezultāts ir sesavniekamĒrikam Vaģelim, kuršvīriešu grupā ieguva 3. vietu,bet sieviešu konkurencē MaijaiPateicībaLaizānei 4. vieta. Sesavas sportadzīves organizatore Inga Striška-Jermolova izsaka lielu pateicībuBērvircavas novusa entuziastamMārim Cīrulim, kurš pirms sacensībāmbez atalgojuma darbakārtībā savedis astoņus pagastanovusa galdus.niecības «Jušķēni» īpašniekamPersijam Kaufmanim, kuri jauotro gadu gādājuši, lai visi pamatskolasskolēni uz Ziemassvētkiemsaņemtu gardas dāvanas.VilceNesen pabeigti remontdarbiVilces tūrisma informācijas punktā(TIP), kas gadu atrodas Vilcesmuižas jeb Vilces pamatskolas ēkā.Punkts darbojas, bet šobrīd vēlnorit pārvākšanās darbi – no skolas3. stāva uz 1. stāvu tiek pārvietotaskolas vēstures ekspozīcija. Vadītājasola, ka līdz jaunajai tūrismasezonai – aprīlim – viss būs sakārtotsun durvis vērs ne tikai skolasekspozīcija, bet arī Vilces muzejs.TIP vadītāja Nilija Zīberte stāsta,Pēc četru gadu pārtraukumaVilces bērniem pagastā ir iespējabez maksas apmeklēt zobārstuun arī higiēnistu. Tas ir iespējamsVilces pamatskolā iekārtotāzobārstniecības kabinetā piezobārstes Ivetas Ūdres.Vilces pagasta pārvaldes vadītājaAnda Duge stāsta, kajau agrāk daktere ir pieņēmusiVilces doktorātā ierīkotajā zobārstakabinetā, taču tas bija savuTūrisma informācijas punkts paplašināska TIP skolas ēkā mājvietu rada jaupagājušajā rudenī, taču tikai šorudentelpas izremontētas. «Grūtības ir aizmuguras,» noteic vadītāja. Šobrīdizremontētas ir divas telpas, ko apdzīvoTIP. Abās ieklāta jauna grīda,izlīmētas tapetes, iekārtotas jaunasmēbeles. Vienā no telpām atrodas vadītājaskabinets un reizē apkalpošanaspunkts, bet otrā plānots iekārtot Vilcesmuzeju. «Skolas 3. stāvā jau pirms labalaika izveidota skolas vēstures ekspozīcija.Taču, laikam ritot, atskārtām,ka esam daudz bagātāki un varam šaiVilcē atkal ir zobārstslaiku nokalpojis un pirms četriemgadiem slēgts. «Telpai vajadzējalielu remontu. Šogad nolēmām,izmantojot iekārtas, kas palikušasvecajā kabinetā, ierīkot zobārstniecībaskabinetu Vilces pamatskolā.Veicām kabineta remontu,sakārtojām nepieciešamo tehniskobāzi, un jau no novembra dakterepieņem pagasta skolēnus,» stāstaA.Duge. Kabineta atjaunošanāieguldīti gandrīz 1000 lati no pārvaldeslīdzekļiem. Daktere I.Ūdreekspozīcijai pievienot papildu vēsturesliecības par pagastu, par muižu,tās saimniekiem, rezultātā izveidojotVilces muzeju,» tā vadītāja. Līdz arpaplašināšanos nolemts, ka līdzšinējāekspozīcija tiks pārcelta uz muižaspirmo stāvu, lai vasaras periodā, kadskola slēgta, apmeklētājiem nebūtujāiet cauri visai skolai, bet TIP atrastosnorobežoti no tās. N.Zībertespriež, ka līdz jaunajai tūrismasezonai, kas sākas aprīlī, muzejs būsiekārtots. TIP strādā katru darbadienu no pulksten 8 līdz 17.stāsta, ka šobrīd viņa divas reizesmēnesī – otrdienās – pieņemVilces pamatskolas skolēnus.Bērniem un jauniešiem vecumālīdz 18 gadiem zobārsta apmeklējumsir bez maksas. Tāpatbērniem bez maksas pieejamsarī higiēnists. Zobārste strādās14. decembrī, 11. un 25. janvārīno pulksten 9 līdz 15. Šajā laikāvar arī pierakstīties pie zobārsta.Nākamajā gadā ir iecere pieņemtarī pagasta iedzīvotājus.Zalenieki ,Pagājušajā mēnesī vērienīgirekonstrukcijas darbi sāktiZaļenieku pagasta pārvaldesmājas 2. stāvā. Kad visi darbibūs pabeigti, te atradīsies Aktivitāšucentrs, kur notiks dažādisemināri, nodarbības.Pagasta pārvaldes vadītājs OjārsBriedis stāsta, ka līdz šim pagastapārvaldes ēkas 2. stāvs bijis neapdzīvots,jo tajā nav ne apkures, neelektrības. Bet nu ar Eiropas Lauksaimniecībasfonda lauku attīstībaiatbalstu nolemts šīs telpas sakārtot,lai vēlāk tajās ierīkotu Aktivitāšucentru pagasta iedzīvotājiem. Zaļeniekupagasta pārvaldes projektuPar pagasta pārvaldes līdzekļiemZaļenieku pamatskola iegādājusiespiecus jaunus datorus.Skolas direktore Ināra Eliņa stāsta,ka nepieciešamība pēc jaunajiemdatoriem radusies, līdzko skolašogad sākusi pildīt klases žurnāluinternetā jeb e-žurnālu. «SkolasPilnā sparā rit pagastmājas2. stāva rekonstrukcijavadītāja Vita Bērziņa stāsta, ka šobrīdSIA «Uzars celtniecība» darbiniekisteidz pabeigt ēkas siltināšanu unielikt logus, bet uz pavasari atstās ēkasfasādes nokrāsošanu. «Paralēli šiemdarbiem iekštelpās ir demontētasatsevišķas sienas un utilizēti būvgruži,»tā V.Bērziņa, piebilstot, ka rekonstrukcijasdarbi te notiks visu ziemu.Projekts paredz, ka strādniekiem jābetonēgrīda un jāieklāj jauns segums,jāizbūvē starpsienas, jāsakārto griesti,jāizbūvē ūdens un kanalizācijas pievads,jāpieslēdz tas pie jau esošajiemtīkliem, jāizbūvē labierīcības, ventilācijassistēma, jāizveido elektroapgāde.Bet pavasarī jānobetonē kāpnes unjāizbūvē panduss. Projektu vadītājaPamatskolai pieci jauni datoriatklāj, ka rezultātā tiks izbūvēta aktuzāle, divas datorklases, trīs mācībukabineti un palīgtelpas. «Lai telpāsvarētu nokļūt arī cilvēki ratiņkrēslā,esošā kāpņutelpa tiks aprīkotaar pacēlāju, bet 2. stāvā ieliktasautomātiskās durvis,» tā V.Bērziņa.Kopējās projekta izmaksas – 156908,55 lati.Foto: no pagasta pārvaldes arhīvadatorklasē jau līdz šim bija 15 datori,taču datorklases noslogojums ar katrumēnesi kļūst arvien lielāks, jo klasiizmanto ne tikai informātikas stundām,bet mācību procesu, strādājotdatorklasē, saistošāku padara arī citupriekšmetu skolotāji. Papildus tamvisiem skolotājiem, sākot ar šo mācībugadu, katru dienu jāaizpildae-žurnāls, bet viņu kabinetos navdatoru,» problēmu stāsta I.Eliņa.Tāpēc divi novietoti skolotājuistabā, lai pie tiem varētu strādātskolotāji – aizpildīt žurnālus, nosūtītvēstules vecākiem, sagatavotiesstundām, trīs – datorklasē.


8 <strong>2010.</strong> <strong>gada</strong> <strong>decembris</strong> notikumiPasākumiElejā 18. decembrī pulksten 13 – sarīkojums pensionāriem «Balti nāca Ziemassvētki...»(Saieta namā). 19. decembrī pulksten 15 – mazākajiem skatītājiem «Kino punkts» piedāvā animācijasfilmu seansu «Multenītes sniegā». Ieejas maksa – 1 santīms (Saieta namā). 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās jauktais koris«Sidrabe» (Sesavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā).Jaunsvirlaukā 17. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Kursēsautobusi: no pulksten 9 – Šalkas, Kārniņi, Mežciems, Blukas, Pakuļi, Vecsvirlauka, Graudnieki,Staļģene; no pulksten 9 – Smedēni, Īslīces, Stūrīši, Jaunsvirlauka, Dzirnieki, Ošas,Pauļuki, Staļģene. Informācija pa tālruni 29199324, 63085875 (IKSC «Līdumi»).Kalnciemā 26. decembrī pulksten 14 – «Baltais koncerts ar egļu zaru». Muzikālus un skanīguspriekšnesumus sniegs pašdarbības kolektīvi. Ieeja – bez maksas (kultūras namā). 26. decembrī pulksten 16.30 – pašdarbības kolektīvu koncerts (Veselības un sociālāsaprūpes centrā). 28. decembrī pulksten 12 – rotaļu un spēļu pasākums (Kalnciema bibliotēkā). 31. decembrī no pulksten 21 – Vec<strong>gada</strong> pasākums. Līdz 20. decembrim pieteikšanāspa tālruni 63069681 vai 29100948. Vietu skaits ierobežots (kultūras namā).Lielplatonē 18. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētki pensionāriem (tautas namā). 19. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos pirmsskolas vecumabērnus. Ieeja – bez maksas (tautas namā). 1. janvārī pulksten 1 – Jaun<strong>gada</strong> balle ar Monvidu Rozenbergu, līdzi ņemot groziņu. Pieteiktiespa tālruni 26827971, 63084337. Biļetes iepriekšpārdošanā – Ls 2, pasākuma laikā –Ls 3 (tautas namā).Līvbērzē 18. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku egles iedegšana pie pagasta pārvaldes ēkas.Pulksten 20 – koncerts «Es palūgšu eņģelim» (kultūras namā). 28. decembrī pulksten 17 – pirmsskolas vecuma bērnu eglīte «Čučumuižas Ziemassvētkupasaka» (kultūras namā). 1. janvārī pulksten 1 – Jaun<strong>gada</strong> nakts balle kopā ar «Brenča muzikantiem». Biļešucena – Ls 3. Galdiņu rezervēšana ar iepriekšēju samaksu. Pieteikties var līdz 23. decembrimpie Laimrotas pa tālruni 26574144, 63072465 (kultūras namā).Platonē 18. decembrī pulksten 14 – pensionāru Ziemassvētku pasākums. Kursēs autobuss: pulksten13.20 – Plātkāji; 13.25 – Lapu krogs; 13.35 – Platone (Tūja); 13.40 – Pēterlauki; 13.50 – Poķi;13.55 – «Melnā bumba» (Lielvircavas kultūras namā). 18. decembrī pulksten 21 – Ziemassvētku karnevāls. Iepriekšēja galdiņu rezervēšana patālruni 26547117, 63086126 (Rasma) (Lielvircavas kultūras namā). 19. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Kursēs autobuss:pulksten 13.20 – Plātkāji; 13.25 – Lapu krogs; 13.35 – Platone (Tūja); 13.40 – Pēterlauki;13.50 – Poķi; 13.55 – «Melnā bumba» (Lielvircavas kultūras namā). 1. janvārī pulksten 0.30 – Jaun<strong>gada</strong> nakts balle. Iepriekšēja galdiņu rezervēšana patālruni 26547117, 63086126 (Rasma) (Lielvircavas kultūras namā).Sesavā 26. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku eglīte ģimenēm Sesavas tautas namā,pulksten 13 – Bērvircavas tautas namā. 1. janvārī pulksten 1 – Jaun<strong>gada</strong> balle Sesavas tautas namā un Bērvircavas tautasnamā. Biļešu cena – Ls 2.Svētē 18. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts. Uzstājas māsas Legzdiņas. Ieeja– bez maksas (Svētes pamatskolas zālē). 18. decembrī pulksten 20 – Atpūtas vakars. Iepriekšēja galdiņu rezervēšana pa tālruni26081630, 63055336. Biļešu cena – Ls 1 (Svētes pamatskolas zālē). 26. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku vecītis un viņa draugi gaidīs pagasta mazuļusuz Ziemassvētku eglīti (Svētes pamatskolas zālē).Valgundē 26. decembrī pulksten 11 – eglīte pirmsskolas vecuma bērniem «Čučumuižas ziemaspasaka» (IKSC «Avoti»). 26. decembrī pulksten 13 – pasākums pensionāriem «Lai iedegas sveces» (IKSC «Avoti»). 31. decembrī pulksten 22 – Gadumijas balle. Spēlē grupa no Jelgavas «Music market». Ieeja– bez maksas. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 63085295 (Egija, Inga) (IKSC «Avoti»). 15. janvārī pulksten 17 – Mūsdienu deju kolektīva jubilejas koncerts (IKSC «Avoti»).Vilcē 17. decembrī pulksten19 – Ziemassvētku pasākums un balle pensionāriem un cilvēkiemar īpašām vajadzībām (līdzi ņemot groziņu). Kursēs autobuss. Sīkāka informācija pa tālruni26281754, 20244887 (Gitija) (tautas namā). 18. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku jampadracis, tirdziņš. Sīkāka informācija par iespējupiedalīties tirdziņā pa tālruni 26351169, 20244887 (tautas namā). 19. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem. Kursēsautobuss. Sīkāka informācija pa tālruni 20244887 (Gitija) (tautas namā). 25. decembrī pulksten 22 – balle «Tai baltajā ziemā...». Spēlēs ansamblis «Auces puiši». Biļešucena – Ls 2. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 20244887 (Gitija) (tautas namā).Vircavā 18. decembrī pulksten 12 – mazo bērnu Ziemassvētku eglīte (vidusskolas zālē). 19. decembrī pulksten 17 – bērnu deju kolektīva «Mazputniņi» Ziemassvētku vakarēšana(Vircavas pagasta pārvaldes zālē). 21. decembrī pulksten 13 – pensionāru Ziemassvētku pasākums un jubilāru godināšana(Vircavas pagasta pārvaldes zālē).Zaļeniekos 23. decembrī pulksten 16 – Latviskās dzīvesziņas skola aicina piedalīties visus, kas vēlasiemācīties senču rotaļas, dziesmas un tradīcijas (kultūras namā). 26. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku koncerts (kultūras namā). 26. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku eglīte mazuļiem (kultūras namā). 1. janvārī pulksten 1 – Gadumijas balle ar grupu «Sākums». Biļešu cena – Ls 3. Galdiņurezervēšana pa tālruni 27231143 (Inese) (kultūras namā).Glūdā 19. decembrī pulksten 11 – bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, aicināti uz teatralizētumuzikālu rotaļu programmu «Karstākās vēlēšanās piepildās Ziemassvētkos!». Kursēs autobuss:pulksten 10 – no Viesturiem, 10.10 – no Bramberģes, 10.20 – no Zemgales, 10.30 – noGlūdas, 10.40 – no Dorupes (Nākotnes kultūras namā). 23. decembrī pulksten 13 – Glūdas skolas teātra pulciņa izrāde «Ziemassvētku brīnumi mežā».Pēc izrādes – atpūtas pēcpusdiena kopā ar Ziemassvētku rūķi (dienas centrā «Zemgale»). 26. decembrī pulksten 13 – Ziemassvētki pensionāriem. Kursēs autobuss: pulksten 12 – noBramberģes, 12.10 – no Zemgales, 12.20 – no Glūdas, 12.30 – no Dorupes (kultūras namā). 30. decembrī pulksten 21 – Gadumijas balle. Spēlēs «Brenča muzikanti». Biļešu cena– Ls 3. Galdiņu rezervēšana pa tālruni 28318526 (Dace) (Nākotnes kultūras namā).«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Rene Pluss» Iznākšanas datums: 14.12.<strong>2010.</strong>KultūraKorim «Sidrabe» –pirmais kompaktdisks«Šis skaņu ieraksts mums ļāvissaprast, ka arī amatiermākslaskolektīvs var būt pilnvērtīgaskultūras dzīves daļa – tā navtikai Rīgas profesionālo koruprivilēģija. Ja nopietni un atbildīgidomājam par korim atbilstošurepertuāru, par to, kam, kā unkāpēc mēs dziedam, spējampaveikt tiešām labas lietas. Un topierāda šis kopīgi ar vairākiemLatvijas māksliniekiem veidotaisdisks,» saka Lielplatones, Platonesun Elejas jauktā kora «Sidrabe»viens no diriģentiem GuntisPavilons.Koris «Sidrabe» 22. decembrī Jelgavas novadadomes zālē ielūdz uz īpašu Ziemassvētkukoncertu, kurā prezentēs arī kompaktdisku«Lai tāpēc šodien torņi skan!». G.Pavilonsstāsta, ka sākotnēji nav bijis īpaši izvirzīta mērķapar albuma ieskaņošanu. «Rit otrā sezonapēc Dziesmu svētkiem, un līdz nākamajiemvēl mazliet laika, līdz ar to korim ir iespējapaplašināt savu redzesloku un iemācīties koatšķirīgu no ierastā repertuāra. Tā maijā kopāar Rīgas kori «Aura», Jelgavas vokālo kvartetu,ērģelnieku Aigaru Reini, soprānu Ievu Ezerietiun vijolnieci Aelitu Dumpi Svētā Jāņa baznīcāRīgā un Jelgavas Svētās Annas katedrālēsniedzām koncertus «Lai tāpēc šodien torņiskan!». Tad arī sapratām, ka darbs ieguldītsmilzīgs, skan labi, tālab jāatrod veids, kā šokoncertu ierakstīt. Pateicoties atsaucīgiemcilvēkiem, kā arī pašu uzņēmībai, mums tasizdevās,» stāsta diriģents. Koncerta ieraksts tapisSvētās Annas katedrālē. Tā pamatā ir JāņaLūsēna mazpazīstamā Diatoniskā kantāte arLeonīda Breikša dzeju, kuru pirms aptuveni 15gadiem ieskaņojis Latvijas Radio koris, bet nuJanvārī pieminēsim Ziemassvētku kaujasNākamā <strong>gada</strong> 8. janvārīikviens aicināts atzīmētleģendāro Ziemassvētkukauju 94. <strong>gada</strong>dienu. Pargodu šim notikumam šajādienā noritēs tradicionālieatceres pasākumi – piemiņasdievkalpojums, piemiņasbrīdis Antiņu kapsētāun tikšanās pie atmiņuugunskuriem Ložmetējkalnā.Jelgavas novada pašvaldības Kultūrasnodaļas vadītāja Dzintra Zimaišastāsta, ka arī nākamā <strong>gada</strong> janvārītradīcija tiks turpināta, aicinot iedzīvotājusatcerēties strēlniekus,kuri cīnījās par brīvu Latviju. «8.janvārī sanāksim kopā, lai pieminētuun atcerētos šos varonīgos puišus,»aicina Dz.Zimaiša. Šajā dienā atcerespasākumi notiks Jelgavas un BabītesSportsJelgavas novada pašvaldībaradusi iespēju šajāgadā atbalstīt tos 24 novadabērnus, kuri trenējasJelgavas Ledus sportaskolā un apgūst hokejspēli.Sporta centra vadītājs VladislavsBeitāns norāda, kajau šobrīd, plānojot nākamā<strong>gada</strong> budžetu, paredzētsatvēlēt līdzekļus tiešišim mērķim.Daļa topošo hokejistu iesaistāsdažādās amatieru komandās un spēlēZemgales Amatieru hokeja līgā(ZAHL). Šobrīd Jelgavas novadatā ierakstā «guļ»radio fonotēkā.Tieši kantātes pēdējāsdaļas vārdānosaukts jaunaisdisks. «Kopīgāalbuma ievirze– demokrātiskagarīgā mūzika.Līdztekuskantātei ir vēlvairāki gan arpavadījumu,gan a cappelladarbi korim,skaņdarbi vokālākvartetapriekšnesumā,vokālāsolo mūzikaun ērģeļmūzika.Visiemskaņdarbiem cauri vijas gaišums un vieglums.Esam īpaši piedomājuši pie tā, lai lielākā daļabūtu tieši latviešu autoru darbi,» stāsta diriģents,piebilstot, ka, dziedot dziesmu dzimtajāvalodā, izdodas vispārliecinošāk atklāt mūzikasdvēseli. «Svarīgi ir redzēt, ka dziedātāja acīs irpārliecība par to, ko viņš dara, un mīlestība pretkatru izdziedāto vārdu un frāzi,» tā diriģents.Viņš atklāj, ka «Sidrabe» diskā dzirdama, gandziedot atsevišķi kā koris, gan kopā ar visiemmāksliniekiem atskaņojot Diatonisko kantāti.Pavisam albumā iekļauti 22 skaņdarbi. «Jāatzīst,ka šis mūsu CD nav komerciāls, tālab arītirāža vismaz sākotnēji būs salīdzinoši neliela.Taču, lai to noklausītos, droši uzmeklējiet savādraugu un paziņu lokā kādu «Sidrabes» dziedātāju.Bet jau tuvākā nākotnē parūpēsimies,lai to varētu noklausīties arī šobrīd nu jau tikierastajā interneta vidē,» saka G.Pavilons.pārstāvji spēlē vismaz trīs ZAHLkomandās – «Lielupe», «Eleja»un «Tērvete». Liela daļa hokejistuamatieru līgā spēlē jau vairākusgadus, bet visus izdevumus, kas arto saistīti, sedz paši. «Izmaksas irdiezgan lielas, vidēji mēnesī vienscilvēks par ledus īri treniņiem, algutrenerim, inventāru un transportuiztērē vairāk nekā simts latus. Tas irdārgs sporta veids, bet mēs esam apmēram15 elejnieki, galvenokārt tēviun dēli, kas veido «Elejas» komandaskodolu,» stāsta Ivo Veinbergs.Komanda ZAHL debitēja pērn, kad2. līgā izcīnīja 3. vietu un ceļojošokausu. Šobrīd elejnieki atrodasŠobrīd, kad disks jau gaida savus atvēršanassvētkus, diriģents atzīst, ka šis darbs nācis parlabu korim, proti, cēlis kora pašapziņu. «Irtāda sajūta, ka koris ir audzis ne tikai tehniskāziņā, bet jo īpaši savā pārliecībā un attieksmē.Kopīgi esam pierādījuši, ka arī amatiermākslaskolektīvs var ko tādu paveikt,» tā diriģents.Nu koris izvirzījis sev jaunu izaicinājumu – 22.decembrī pulksten 15 ielūdz klausītājus uz Ziemassvētkukoncertu novada domes zālē, kurāpirmo reizi gūs atkal jaunu kopā muzicēšanaspieredzi, sadarbojoties ar Jelgavas Mūzikasvidusskolas čellistu kvartetu. Jaunas ieceresesot arī nākamajam <strong>gada</strong>m, taču tās diriģentsvēl nevēlas atklāt.Ritma GaidamovičaFoto: no «Sidrabes» arhīvanovadā. Jau no pulksten 12 ikviens aicinātsuz Ziemassvētku kauju muzeju«Mangaļos», kur būs iespēja redzētstrēlnieku kauju imitāciju. Savukārtpulksten 14 paredzēts piemiņas dievkalpojumsPiņķu Jāņa evaņģēliskiluteriskajā baznīcā Babītes novadā.Bet pulksten 14.45 pie strēlnieku piemiņasakmens Babītes novadā svinīgosolījumu nodos gandrīz 60 Jelgavas,Jelgavas novada un Tukuma jaunsargi,tādējādi kļūstot par pilntiesīgiemjaunsargiem. Turpinot piemiņas pasākumus,pulksten 16 notiks kritušostrēlnieku piemiņas brīdis Antiņukapsētā. Bet noslēgumā, pulksten 17,jau tradicionāli, godinot strēlniekus,būs tikšanās pie atmiņu ugunskuriemLožmetējkalnā. Tur varēs tikties arīar skautiem un gaidām, kuriem no6. līdz 9. janvārim Ložmetējkalnānorisināsies ziemas nometne. LatvijasSkautu un gaidu centrālās organizācijasvaldes locekle Liene Kiršfeldeinformē, ka nometnē plāno piedalīties180 cilvēki un ciemos uzaicināti arīkolēģi no Lietuvas un Igaunijas. «Visikopā pie ugunskuriem dziedāsimstrēlnieku dziesmas, dzersim siltutēju un dalīsimies vēstures atmiņās,»tā Dz.Zimaiša.Jāpiebilst, ka uz Ziemassvētku kaujupiemiņas pasākumiem tiek organizētsspeciāls bezmaksas autobuss. Tasno Jelgavas kultūras nama izbrauks 8.janvārī pulksten 13. Transportu nodrošinaJelgavas pilsētas pašvaldība.Ziemassvētku kauju atceres pasākumusorganizē Valgundes pagastapārvalde, Jelgavas novada pašvaldība,Ozolnieku novada pašvaldība, Babītesnovada pašvaldība, Zemessardzes 52.kājnieku bataljons un Latvijas Karamuzejs.Ritma GaidamovičaAtbalsta topošos hokejistuskopvērtējuma 7. vietā.Tiesa, citiem izdevumi ir mazāki.Piemēram, ja Elejas hokejisti trenējasOzolniekos, kur par saviem līdzekļiemīrē ledu, glūdinieks ViestursČepulis no komandas «Tērvete» arcitiem pagasta puišiem hokejam trenējasuz dīķa ledus. Komandai ir arīatbalstītāji – uzņēmēji, kuri paši spēlēkomandā –, tāpēc arī vienam spēlētājammēnesī sanāk tērēt ap 40 latiem.Jāpiebilst, ka līdztekus V.Čepulim komandāspēlē vēl trīs puiši no Glūdaspagasta. Komanda «Tērvete» šobrīdatrodas kopvērtējuma 1. vietā.Ilze Knusle-Jankevica

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!