09.07.2015 Views

Tilžas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - Balvi

Tilžas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - Balvi

Tilžas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - Balvi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Balvu novada pašvaldībaTilžas vidusskolaReģ.Nr. 4213900439Raiņa ielā 15, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novads LV-4572,tālrunis 64563865, e-pasts tvtilza@apollo.lv2010.gada 10.novembrīPAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS2005. - 2010.


Saturs1. Skolas vispārīgs raksturojums....................................................................................................32. Skolas darbības pamatmērķi ......................................................................................................93. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultāti...................................................... 104. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde......................................................................205. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos....................................245.1. Mācību saturs....................................................................................................................245.2. Mācīšana un mācīšanās.....................................................................................................275.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte.......................................................................................275.2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte.......................................................................................305.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa....................................................................335.2.4. Sadarbība ar vecākiem...............................................................................................355.3. Skolēnu sasniegumi...........................................................................................................385.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā............................................................................385.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.............................................................425.4. Atbalsts skolēniem............................................................................................................465.4.1. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā,drošības garantēšanā............................................................................................................465.4.2. Atbalsts personības veidošanā....................................................................................495.4.3.Atbalsts turpmākās karjeras izvēlē..............................................................................525.4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts.......................................................................535.4.5. Atbalsta nodrošinājums skolēniem ar īpašām vajadzībām.........................................575.5. Skolas vide........................................................................................................................585.5.1. Skolas mikroklimats...................................................................................................585.5.2. Skolas fiziskā vide.....................................................................................................615.6. Skolas resursi....................................................................................................................635.6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana .........................................635.6.2. Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana .............................................665.6.3. Personāla nodrošinājums............................................................................................675.6.4. Personāla nodarbinātības efektivitāte.........................................................................695.6.5. Personāla attīstība......................................................................................................705.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana........................................725.7.1. Skolas darba pašnovērtēšana......................................................................................725.7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana.........................................................735.7.3. Skolas vadības darba kvalitāte...................................................................................745.8. Informācijas iegūšanas metodes.........................................................................................775.9. Kopsavilkums par skolas darba pamatjomu vērtējumu......................................................786. Citi sasniegumi........................................................................................................................797. Turpmākā attīstība....................................................................................................................832


1. Skolas vispārīgs raksturojumsTilžas vidusskola atrodas Balvu novada Tilžas pagasta Tilžas ciemā - 32 km nonovada centra. Skola īsteno vidējo izglītību kopš 1955. gada un piedāvā izglītībaspakalpojumus Tilžas (1140 iedzīvotāji), Vectilžas (488 iedzīvotāji) un Krišjāņu (421iedzīvotājs) pagasta iedzīvotājiem.Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas 2009. gadā skolas dibinātājs irBalvu novada pašvaldība. Skolas darbību reglamentē Tilžas <strong>vidusskolas</strong> nolikums, kasapstiprināts Balvu novada domē.Ar Balvu novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumu tika reorganizēta Vectilžaspamatskola un no 2010.gada 1.septembra izveidota Tilžas <strong>vidusskolas</strong> struktūrvienība -Vectilžas filiāle. Filiāle atrodas 8 km attālumā no Tilžas <strong>vidusskolas</strong> Vectilžas pagastaVectilžas ciema centrā un darbojas saskaņā ar Tilžas <strong>vidusskolas</strong> Vectilžas filiālesreglamentu.tiem:2010./2011. mācību gadā skolā mācās 177 skolēni (t.sk. 88 meitenes un 89 zēni), noTilžas vidusskolā – 146 skolēni, 13 klašu komplekti;Vectilžas filiālē – 31 skolēns, 4 klašu komplekti.Skolēnu sadalījums pa klašu grupām10.-12.kl.29%1.-4.kl.25%1.diagramma5.-9.kl.46%Vectilžas filiālē darbojas pirmsskolas izglītības jaukta vecuma grupa, kurā ir 12izglītojamie.Tilžas vidusskolā pārsvarā (98,9%) mācās skolēni no Balvu novada: no Tilžas pagasta – 127 skolēni; no Vectilžas pagasta – 42 skolēni; no Krišjāņu pagasta – 6 skolēni;2 skolēniem deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsēta.Zemās dzimstības un pastiprinātas iedzīvotāju ekonomiskās migrācijas dēļ pēdējosgados skolēnu skaits samazinās (sk. 1.tabulu).3


2.diagramma 3. diagramma50- 59gadi38%Pedagogu sadalījums pēcvecuma60 unvairākgadi3%līdz 30gadiem9%30– 39gadi19%40- 49gadi31%20 unvairākgadi59%Pedagogu sadalījums pēc stāža0-9gadi16%10-19gadi25%Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:4.diagrammapedagoģijasmaģistri22%apgūstaugstākopedagoģisko3%augstākāpedagoģiskā75%Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības unprofesionālās pilnveides programmās. 10 skolotāji apguvuši divas specialitātes. Skolaspedagogi darbojas 5 metodiskajās komisijās. 2 pedagogi ir novada metodisko apvienībuvadītāji.Skolā ir atbalsta grupa: pastāvīgi darbojas sociālais pedagogs (0,4 slodzes) un skolasmedmāsa (0,1 slodze), regulāri tiek pieaicināts konsultācijām Balvu novada psihologs. 12skolas pedagogi ieguvuši tiesības strādāt speciālās izglītības programmā.Tilžas vidusskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, kur veic ne tikai izglītībasiestādes, bet arī sociālā atbalsta, kultūras un informācijas centra funkcijas Vecāki ir ļotiapmierināti ar iespēju bērniem obligāto pamatizglītību un vidējo izglītību iegūt pēciespējas tuvu dzīves vietai.Tilžas <strong>vidusskolas</strong> ēka uzcelta 1991. gadā, tai ir autonoma apkures sistēma, veiktafasādes un grīdas seguma atjaunošana, logu un ārdurvju nomaiņa, daļēji atjaunotastualetes telpas. Vectilžas filiāle izvietota pielāgotā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā,mājturības un tehnoloģiju kabinets zēniem atrodas blakus vecajā skolas ēkā. Skolas telpas5


3. Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un sasniegtie rezultātiDarbības prioritāteMācību procesaoptimizācijaMērķis:1. Mūsdienīga mācībusatura ieviešana atbilstošivalsts noteiktajiemstandartiem un izvirzītajāmprioritātēm.2. Mācību procesapilnveide, lai nodrošinātuskolēniem konkurētspējīguizglītību.2005./06. – 2009./10.Sasniegtie rezultāti 1.Mūsdienīga mācību satura plānošana Tiek īstenotas 5 licencētās izglītības programmas,kuras nodrošina izglītības satura reformu. Licencēta un uzsākta īstenot vispārējās vidējāsizglītības profesionālās ievirzes programma ar 2virzieniem – komerczinības un valsts aizsardzība. Skolā izstrādāts un VISC saskaņots komerczinībustandarts. Pedagogi izstrādājuši un realizē savas mācībupriekšmeta programmas komerczinībās, valstsaizsardzības mācībā, speciālās izglītības programmasmācību priekšmetos, vēsturē vidējās izglītībasprogrammā, tehniskajā grafikā, psiholoģijā. Skolā izstrādāta vienota kārtība mācību saturatematisko plānojumu izveidei. 2.Mūsdienīga mācību satura īstenošana Visi pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus parmūsdienīga mācību satura un metodikas īstenošanumācību priekšmetos vismaz 36 stundu apmērā 3 gadulaikā. Saņemts plašs daudzpusīgs atbalsts dabaszinātņu unmatemātikas mācīšanai – mācību līdzekļi, metodiskaisnodrošinājums, tālākizglītība, kas nodrošinamūsdienīgas un daudzveidīgas mācību metodes. Iegādātas jaunas mācību grāmatas dabaszinībās,sociālajās zinībās, angļu valodā. 3. Mācību procesa, vērtēšanas kārtības pilnveide Izstrādāta un regulāri tiek pilnveidota vienota skolēnumācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ar toiepazīstināti skolēni un vecāki. Izstrādāta noteikta kārtība skolēnu zinātniskipētnieciskajam darbam vidējās izglītības programmā.10


Atbalsts skolēnamMērķis:1. Sniegt vispusīgu atbalstuatbilstoši skolēnuindividuālajāmvajadzībām unaudzinātības līmenim.2. Dažādot skolas sadarbībasformas ar vecākiemolimpiādē.5. Atbalsta personāls Skolā darbojas sociālais pedagogs, skolas medmāsa,12 pamatizglītības skolotāji ieguvuši tiesības mācītpriekšmetus speciālās izglītības programmā. Skolā ir pedagogs mediators, uzsākta mediatoruapmācība no skolēnu vidus.6. Atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām. Uzlabots atbalsts skolēniem ar speciālām vajadzībām– nodrošinātas psihologa konsultācijas, nepieciešamībasgadījumā – valsts pedagoģiski medicīniskās komisijasslēdziens. 4 skolēniem nodrošināta iespēja mācīties savamveselības stāvoklim un attīstībai atbilstošā speciālāspamatizglītības programmā, paliekot integrētiem savāklasē. Tiek sniegts atbalsts skolēniem ar veselībasproblēmām (koriģējošā vingrošana skolēniem ar stājasproblēmām, mācību procesa un pārbaudes darbuorganizēšana skolēniem ar citām specifiskām veselībasproblēmām, skolēnu ar veselības traucējumiemintegrēšana klases mācību procesā u.c.) un sociālajāmproblēmām (juridiskas dabas jautājumi, dokumentukārtošana, brīvpusdienu piešķiršana, neattaisnotukavējumu novēršana u.c.).7. Skolēnu drošība Pastāvīgi tiek aktualizēti iekšējās kārtības noteikumiun drošības noteikumi skolā. Pilnveidota skolēnu apmācības sistēma par rīcībuekstremālajās situācijās – katrā klasē vismaz 2x gadāplāno klases stundas, notiek reālas mācības rīcībai,evakuējoties no skolas. Skola iesaistās drošības nedēļas pasākumos,konkursos. 2x gadā tikšanās ar CSDD un tiesībsargājošo iestāžudarbiniekiem.12


8. Atbalsts mācību darbā 2005./06.m.g. sagatavota un noritējusi tematiskāpedagoģiskās padomes sēde par mācību motivāciju. Visiem skolotājiem tiek apmaksātas individuālāskonsultācijas skolēniem, kam ir grūtības, kā arītalantīgajiem skolēniem. 12.klases skolēniem tiek organizētas grupu nodarbībassagatavošanai centralizētajiem eksāmeniem. Spējīgākie skolēni tiek motivēti piedalīties mācībupriekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolā darbojas apbalvojumu sistēma – skolēni saņemAtzinības rakstus par sasniegumiem, labākie tiekierakstīti skolas Goda grāmatā. Tilžas pagasta pašvaldība materiāli stimulēja rajonaun valsts olimpiāžu uzvarētājus un viņu pedagogus arnaudas prēmijām (līdz 2009./10.), Balvu novadapašvaldība organizē olimpiāžu uzvarētāju svinīgugodināšanu.9. Atbalsts personības attīstībā Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītībasiespējas. Skolas vizītkarte – mūzikas kolektīvu (koru,ansambļu) un solistu augsta līmeņa sasniegumi dažādoskonkursos un skatēs. 5.-9.klašu koris - X Latvijas skolujaunatnes dziesmu un deju svētku finālists. Tiek sniegts atbalsts skolēniem, lai varētu apmeklētBalvu mūzikas un sporta skolas nodarbības. Skolēni ar panākumiem piedalās dažāda līmeņavolejbola sacensībās. Skola kļuvusi par Jaunsardzes kustības bāzes skolu,izveidots Jaunsardzes kustības kabinets, radīta iespējaapgūt valsts aizsardzības mācību. Komerczinību un karjeras izglītību var apgūtprojektā ,,Esi līderis!”, kurš notiek sadarbībā ar LUMA.6 skolēni saņēmuši apliecību par komerczinību interešu13


izglītības programmas apguvi. 2007./08.m.g. skola ieguva projekta ,,Esi līderis!”Gada labākās skolas nosaukumu. Daudzveidīgi patriotiskās audzināšanas pasākumi –konkursi, izstādes, koncerti, lāpu gājiens u.c. Tiek atbalstītas skolēnu pozitīvas aktivitātes unierosmes – breiks, basketbols, radiomezgls, skolasavīze. Bibliotēka un lasītava pārcēlusies uz jaunu, plašākutelpu. Ierīkoti atpūtas stūrīši 1. un 2.stāvā, skolēnupašpārvaldes telpa. Skolēniem ir pieejama datorklase un dators skolaslasītavā.10. Atbalsts karjeras izvēlē Skolas audzināšanas programmā iekļauta karjerasizglītības programma. 6 skolotāji apguvuši karjeras izglītības sistēmaspamatus ESF finansētā projekta tālākizglītības kursos.10 skolotāji izstrādāja savas metodiskās tēmas parkarjeras izglītības jautājumiem. Karjeras izglītībai tika veltīta projektu nedēļa, tāsietvaros Ēnu diena Balvu uzņēmumos un iestādēs. Atbalstu skolēniem karjeras izglītībā regulāri sniedzklašu audzinātāji tematiskajās klases stundās,organizējot tikšanās, ekskursijas un izstādes ,,Skola2008” apmeklējumu, arī priekšmeta skolotāji mācībustundās un individuālajās nodarbībās.Skolēniem pieejamā vietā iekārtots Valstsnodarbinātības dienesta informācijas stends.11. Skolas un ģimenes sadarbība Noteikta vienota kārtība skolas un ģimenes saziņai. Ar skolas organizatorisku un finansiālu atbalstuizveidota estētiski glīta un saturiski atbilstošadienasgrāmata Tilžas <strong>vidusskolas</strong> 1.-8.kl.skolēniem,14


Skolas vides pilnveidošana:Mērķis:Veidot mūsdienu izglītības,higiēnas un estētikas prasībāmatbilstošu skolas vidiieskaišu grāmatiņa vecākajām klasēm. Ieviests e-žurnāls, izmantojot Mykoob sociālo tīklu. Izveidota vienota kavējumu uzskaites kārtība, ar toiepazīstināti skolēni un vecāki. Katru gadu notiek tradicionālās Vecāku dienas, kuruietvaros vecāki vēro mācību stundās un iesaistāsārpusstundu pasākumos, individuāli tiekas arpedagogiem, Vecāku konference 1.septembrī. akcija ,,Vecāki – skolai”, kurā 2009./10. m.g.iesaistījās 40 % vecāku.12. Labvēlīgs skolas mikroklimats Skola iesaistījusies kustībā ,,Draudzīga skola”, lainodrošinātu labvēlīgu mikroklimatu. Iekšējās kārtības noteikumos noteikta rīcībavardarbības novēršanai; izstrādāta mediācijasprogramma konfliktu novēršanai skolā. Izstrādāts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> darbinieka ētikaskodekss.13. Mūsdienīga, estētiska skolas fiziskā vide. Uzlabots telpu estētiskais izskats – atjaunota skolasfasāde, jumta segums, nomainīti logi un ārdurvis, grīdassegums. Uzsākta sanitāro mezglu pakāpeniska renovācija. Uzlabota skolas apkures sistēma, renovēta autonomākatlu māja. Atbilstoši drošības noteikumiem ierīkotaugunsdrošības signalizācija. Uzlikti reflektējoši aizsegi kabinetu dienvidu logiemun datorklases logiem. Datorklasē uzstādīts gaisa kondicionētājs. Iekārtota skolotāju atpūtas telpa. Modernizēts dabaszinātņu un matemātikas kabinetuaprīkojums, veikts remonts, nomainītas instalācijas. Iegādātas jaunas mēbeles un tāfeles mācību telpām,krēsli skolas aktu zālei. Labiekārtots skolas internāts.15


Resursu papildināšanaMērķis:Pilnveidot skolasmateriāltehniskonodrošinājumu, finansuresursus un cilvēkresursus,piesaistot papildusfinansējumu. Ieklāts moderns sintētiskais segums sporta laukumā. Modernizēts skolas apkārtnes apzaļumojums -vērienīgs apzaļumošanas projekts ar vecāku atbalstuīstenots 2010.gada Projektu nedēļā. Atjaunots asfalta segums pie skolas un pievadceļiem. Tiek veidots noteikts skolas apkārtnes teritorijaszonējums. Par glītu skolas telpu noformējumu rūpējas atbildīgādirektora vietniece audzināšanas darbā kopā ar skolēnupadomi.14. Personāla resursi Visiem pedagogiem ir normatīvu prasībām atbilstošaizglītība. Tiek nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide –katru gadu puse un pat vairāk pedagogu apgūst dažādastālākizglītības programmas. Skolā uz vietas organizētie klases audzinātāju kursi irkvalitatīvi pēc satura un arī finansiāli izdevīgiskolotājiem. Skolotāju tālākizglītību atbalsta skolas vadība unpašvaldība, apmaksājot skolotājiem tālākizglītībasizdevumus. Kreatīvo pedagogu pieredzes popularizēšana: katrugadu notiek tradicionālā metodiskā darba skate skolā,kurā piedalās 14 – 17 pedagogi; Balvu novadametodiskajos lasījumos 2010.g. piedalījās 5 pedagogi. ESF finansētajās pedagogu atbalsta programmās2008. – 2010.g. iesaistījušies 13 pedagogi. Skolā darbojas 3 metodiskās komisijas atbilstoširadniecīgo mācību priekšmetu jomām, klasesaudzinātāju metodiskā komisija un Vectilžas filiālesskolotāju metodiskā komisija.15. Mācību procesa materiālais nodrošinājums Iegādāti mūsdienīgi mācību tehniskie līdzekļi – datori,projektori, interaktīvās tāfeles, datu uzkrājējidabaszinātņu kabinetiem, TV, audio un videoiekārtas,16


klavieres un mūzikas centrs, mājturības kabinetaiekārtas.16. Modernās IT, skolas datorizācija 2010.g. skolai ir 43 datori mācību procesam (t.sk. 20datu uzkrājēji dabaszinātņu kabinetā) un 9-administrācijas vajadzībām. Datorklases un IT darbu nodrošina informātikaslaborants. Noslēgts līgums ar Mykoob sociālo tīklu un2010./11.m.g. ieviests elektroniskais žurnāls. Nodrošināta licencēta programmatūra mācībuvajadzībām un administratīvajam darbam. Ierīkots informatīvi metodiskais centrs ar projektoru,TV, videomagnetofonu, datoru, multifunkcionālocentru, ekrānu; tajā pieejami 4 datori skolotājiemdarbam ar elektronisko žurnālu. Digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplekts20 (divdesmit) darba vietām un 1 centrālā mezglarisinājuma komplekts dabaszinātņu kabinetiem. Datorizēta skolas lietvedība, grāmatvedība, bibliotēka,skolā ir nodrošināts interneta pieslēgums. 95% skolas darbinieku un pedagogu apguvušidatorprasmes, apmeklējot tālākizglītības programmasdarbam ar modernajām informācijas tehnoloģijāmpašmācībā un pašmācībā.17. Papildus finansējuma piesaistīšana Ievērojami papildus līdzekļi katru gadu iegūti,īstenojot projektus, piesaistot investīcijas. Skolā ir sagatavots personāls projektu rakstīšanai unīstenošanai. Projektu nedēļā 2003./04. un 2004./05. notikaprojektu konkurss ar mērķi radīt skolēniem reālupriekšstatu par projektu kā naudas līdzekļupiesaistīšanas veidu. Laba sadarbība izveidojusies ar pašvaldību, kas17


neliedz līdzfinansējuma garantijas projektu īstenošanai. Lielākais projekts - ERAF līdzfinansēts projektsKvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālāsbāzes nodrošināšana Tilžas vidusskolā īstenošanu.Projekta mērķis - nodrošināt 4 dabaszinātņu unmatemātikas kabinetus ar mūsdienīgu materiālo bāzi unmācību līdzekļiem, kopējais finansējums - 98392,00 Ls,projekts tiks īstenots no 2009.g. 1. jūnija līdz 2010.gadabeigām. Atsevišķi skolotāji īstenojuši savus mazos projektus,piesaistot sponsoru līdzekļus un ziedojumus – datoraiegāde klasei, televizora iegāde pagarinātās dienasgrupas telpai un mūzikas kabinetam; grāmatu,enciklopēdiju dāvināšanas akcija skolai, informatīvimetodiskā centra iekārtošana.Sadarbība un atvērtībasabiedrībaiMērķis:Veicināt skolas darbinieku,vecāku, skolēnu, sabiedrībaspārstāvju iesaistīšanosplānošanā un lēmumupieņemšanā18. Skolas darba organizācija un plānošana Sakārtota skolas darbu reglamentējošo iekšējonormatīvo aktu sistēma. Regulāri notiek iekšējo normatīvo aktu pilnveideatbilstoši grozījumiem ārējos normatīvajos dokumentos. Skolēni, pedagogi, darbinieki un vecāki tiek iesaistītidokumentu apspriešanā, skolas darba vērtēšanā unplānošanā. Noteikta vienota kārtība, kādā skolotāji veic savadarba pašvērtējumu. Regulāri tiek izzināts skolēnu un vecāku viedoklis parskolas darba kvalitāti un ieteikumi uzlabošanai.19. Pašpārvalde Aktivizēts skolas pašpārvaldes darbs – skolaspadomes sēdēs regulāri tiek apspriesti skolas attīstībasstratēģijas jautājumi, skolas darba izvērtējums unuzdevumu izvirzīšana nākamajam periodam. Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistās ārpusstundupasākumu organizēšanā, izdod skolas avīzi, veic reidus.20. Sadarbība un sabiedrības informēšana18


Sabiedrība tiek informēta par skolas aktualitātēmlaikrakstā ,,Vaduguns”, Tilžas pagasta avīzē (līdz2009.g.augustam), ,,Balvu Novada Ziņās”. Informācija par skolu regulāri tiek ievietotapašvaldības mājas lapā www.balvi.lv Sociālais pedagogs sadarbojas ar pagasta sociālodarbinieku, bāriņtiesu, novada psihologu. Sociālais darbinieks un skolas vadība tiekas arvecākiem Vecāku dienas pasākumos. Veidojas sadarbība starp Tilžas vidusskolu un tāsstruktūrvienību Vectilžas filiāli. Skolēni sadarbojas ar kaimiņu skolu jauniešiem. ArBriežuciema pamatskolu kopīgi rīkots Ziemassvētkukonkurss – izstāde ,,Mans Ziemassvētku eņģelis”. Vectilžas filiāle sadarbojas ar Zviedrijas Hjūsbrūskolas skolotājiem un organizāciju „No sirds uz sirdi”,kuri katru gadu skolai sniedz ziedojumus.19


4. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.2005.gadā no 17.janvāra līdz 14.februārim veiktajā Tilžas <strong>vidusskolas</strong> unizglītības programmu akreditācijā skola uzrādīja ļoti labu līmeni. Atsevišķosnovērtējuma komponentos skolas darbam kopumā un katrai no programmām saņemtiieteikumi turpmākajam darbam.Novērtējamie komponentiSasniegtais1. Izglītības iestādes vērtējums Saskaņā ar grozījumiem un izmaiņām izglītībasIzglītības iestādes nolikuma un arto saistīto iestādesreglamentējošo dokumentuatbilstība normatīvajos aktosdarba ārējos normatīvajos aktos un administratīviteritoriālās reformas noteiktajām izmaiņāmpārstrādāts un 2009.gada augustā Balvu novadadomē apstiprināts jauns skolas nolikums.noteiktajām prasībām Veikti atbilstoši grozījumi skolas iekšējosnormatīvajos aktos. Skolas direktors, struktūrvienības vadītājs undirektora vietnieks apguvuši tālākizglītībasprogrammu Izglītības iestādes vadītāja darbs ariekšējiem normatīvajiem aktiem, to izveide,pielietojums, pārraudzība. Skolas vadība regulāri seko izmaiņām ārējosnormatīvajos aktos un nepieciešamības gadījumāsavlaicīgi veic tiem atbilstošus grozījumus iekšējosnormatīvajos dokumentos. 2010./11.m.g. notiek darbs pie korekcijāmiekšējos normatīvajos aktos, kuras nosaka„Dokumentu juridiskā spēka likums” un MK28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentuizstrādāšanas un noformēšanas kārtība"Metodiskā darba organizācijaPapildus līdzekļus uzziņu literatūras iegādei skolaieguvusi skolas bibliotēkas organizētajās grāmatudāvināšanas akcijās; no ESF atbalsta projektiem dabaszinātņu20


Skolēnu veselības un drošībasnodrošināšanaHigiēnas prasību ievērošana unizglītības iestādes videSadarbība ar vecākiem, sociālāspalīdzības un tiesībsargājošāmorganizācijāmpriekšmetiem. Kopš 2007./08. m. g. gada skolā ir nopašvaldības budžeta finansēts sociālais pedagogs(0,4 slodzes). Saskaņā ar BTAI ieteikumu 2008./09. m. g.skolā strādāja psihologs (0,2 slodzes). Pašlaik skolainav sava psihologa, taču skolas pedagogi un skolēniregulāri izmanto Balvu novada psihologa M.Markovas pakalpojumus. Iecerēts rosināt kādu no skolas pedagogiemapgūt logopēda specialitāti, lai varētu nodrošinātskolā uz vietas logopēda pakalpojumus. Pašlaiklogopēda pakalpojumi nepieciešamības gadījumāpieejami novada centrā. Izmantojot Tilžas <strong>vidusskolas</strong> videssakārtošanai piesaistītās investīcijas, veiktsatsevišķu sanitāro mezglu remonts 2006. un2007.gadā. 2008. gadā atjaunota skolas fasāde.Nomainīts grīdas segums skolas gaiteņos un daļākabinetu. Iegādāti aizkari, žalūzijas klases telpās unkabinetos. Skolā uzlabots estētiskais noformējums. Parskolas noformējumu atbildīgs direktora vietnieksaudzināšanas darbā, tiek iesaistīti skolēni – skolēnupašpārvalde, klasēm uzticēts skolas noformējumspirms svētkiem. Atjaunota skolas informācijassiena. Skolas telpās izvietotas vietējo mākslinieku,arī skolas darbinieku gleznas. Skolas sociālais pedagogs sadarbojas arpašvaldības sociālo dienestu, pagasta sociālodarbinieku sociālās palīdzības organizēšanasjautājumos. Skolā ir atbildīgā persona, kas katru mēnesiuzskaita skolēnu saņemto sociālo palīdzību –brīvpusdienas. Izstrādāta vienota kārtība kavējumu uzskaitei,21


ar to iepazīstināti visi vecāki un skolēni. Redzamā vietā atspoguļots skolas direktora,Izglītības iestādes vadības darbaplānošanadirektora vietnieka, sociālā darbinieka pieņemšanaslaiks.Izglītības darba plānošana Darba plānošanā lielāka vērība tiek veltītaIzglītības iestādes obligātāsdokumentācijas atbilstībanormatīvajos aktos noteiktajāmprasībāmiepriekšējā perioda analīzes daļai. Analīzei tiek izmantots skolas izstrādātsvienotas formas pedagoga darba pašvērtējums,metodiskās komisijas darba izvērtējums pariepriekšējo periodu, iesaistīta skolas padome unskolēnu pašpārvalde.Katru gadu tiek veikta skolas darbībaspamatjomu vispārīgā vērtēšana un kādaspamatjomas detalizētā vērtēšana. Iegūtie rezultātiizmantoti turpmākā darba plānošanai.Plāna izpildes analīzei un jaunu uzdevumuizvirzīšanai tiek veltīta ikgadējā pedagoģiskāspadomes sēde augustā.Skola regulāri izstrādā un iesniedz projektupieteikumus. Realizētie projekti ļāvuši piesaistītpapildu līdzekļus skolas labiekārtošanai un mācībulīdzekļu iegādei. Skolā ir vienota kārtība pedagoģiskodarbinieku datu bāzes veidošanai. Pedagoģisko darbinieku profesionālokvalifikāciju apliecinošu izglītības dokumentukopijas tiek uzkrātas katra darbinieka personas lietāun informācija par to regulāri ievadīta vienotajāVIIS datu bāzē.2. Izglītības programmu vērtējumsTeorētisko un praktisko mācību Darbam ar talantīgākajiem skolēniem tieknoriseizmantotas individuālās konsultācijas katrā mācībupriekšmetā, vidusskolā - grupu darbs matemātikā,angļu valodā un latviešu valodā, fakultatīvāsnodarbības latviešu valodā un fizikā. Izstrādāta zinātniski pētnieciskās darbības kārtība,22


Atbalsts turpmākās izglītības unkarjeras izvēlēSadarbība ar vecākiemradot iespēju skolēniem atbilstoši savām interesēmizstrādāt zinātniski pētniecisko darbu. Izstrādāta vienota mācību sasniegumu vērtēšanaskārtība skolā un katram pedagogam vērtēšanaskritēriji atbilstoši priekšmeta specifikai. Skolā tiek īstenota karjeras izglītības programma Skolā ir pieejama informācija par izglītībasiespējām vidējās izglītības programmās skolā, citāsnovada izglītības iestādēs, par profesionālāsizglītības iespējām Balvos un citur valstī. Skola veic aptaujas ar mērķi uzlabot sadarbību arvecākiem un skolas darbu kopumā. Vecāki iesaistīti skolas attīstības plānošanā. Regulāri katru gadu notiek skolas vecākukonference un Vecāku dienas, kurās notiek vecākuinformēšana un izglītošana. Ir noteikta kārtība skolas saziņai ar vecākiem.Vecāki regulāri reizi mēnesī tiek informēti parskolēna sekmēm un kavējumiem. Nepieciešamības gadījumā skola palīdznoorganizēt individuālās psihologa konsultācijas.23


5. Skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos5.1. Mācību saturskritērijosSkolas izglītības programmas5.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas atbilstība licencētajai izglītībasprogrammai;5.1.2. Mācību priekšmetu standartu pārzināšana un prasību izvirzīšana;5.1.3. Skolotāja darba plānošana;5.1.4. Mācību satura īstenošanai paredzētā laika sadalījums;5.1.5. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izvēlē;5.1.6. Skolotājiem sniegtais atbalsts mācību priekšmeta programmas izstrādē.Tilžas vidusskola un Vectilžas filiāle 2010./11.m.g. kopumā īsteno 5 licencētasizglītības programmas – pamatizglītības programmu (21011111), vispārējās vidējāsizglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011), vispārējās vidējās izglītībasprofesionāli orientēta virziena programmu (31014011), speciālās pamatizglītībasprogrammu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) un pirmsskolasizglītības programmu (01011111).5.1.1. Licencētās programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās izglītībasprogrammu paraugiem. Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši normatīvajiemaktiem, ir pievienotas licencētajām programmām un ir apstiprinātas. Skolā izstrādāts arVISC saskaņots standarts mācību priekšmetam Komerczinības, kurš tiek īstenotsvispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programmā. Katramācību priekšmeta programma un mācību priekšmeta skolotāja īstenotais stundutematiskais plānojums, kā arī skolas izstrādātā vienotā audzināšanas programma un katraklases audzinātāja programma atbilst licencētajām izglītības programmām.5.1.2. Skolas vadība informē skolotājus par īstenojamām izglītības programmāmun spēkā esošajiem standartiem. Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartosnoteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolasizglītības programmu īstenošanā. Pedagogi lielākoties izprot, kā valsts standarta prasībasietekmē mācību metožu un mācību līdzekļu izvēli.24


5.1.3. Katrs mācību priekšmeta pedagogs atbilstoši izvēlētajai mācībupriekšmeta programmai izstrādā tematisko plānu, kurā paredz mācību vielas apguveslaiku katrai klasei, kā arī izvēlēto tēmu atbilstību valsts standartam. Skolā ir noteiktavienota kārtība tematisko plānojumu izstrādei un vērtēšanai. Tematisko plānojumuizpilde tiek izvērtēta 2 reizes gadā – katra semestra beigās. Speciālās programmasizglītojamiem tiek izstrādāts individuālais mācību plāns, kura īstenošanas rezultātusizvērtē katra semestra beigās. Lai sekmīgi nodrošinātu izglītības programmu realizāciju,skolas vadība mācību gada beigās analizē skolotāju pašvērtējumus, metodisko komisijuvadītāju atskaites ziņojumus un, plānojot jauno mācību gadu, ņem vērā skolotājuieteikumus.5.1.4. Mācību priekšmetu stundu saraksts mācību gadam katrai izglītībasprogrammai veidots, pamatojoties uz licencētās programmas mācību priekšmetu unstundu plānu. Skolēnu mācību slodze nepārsniedz Vispārējās izglītības likumā noteiktāsprasības. Tematiskajos plānos katras mācību tēmas apguvei paredzētais laiks pārsvarā iroptimāls, lai skolēni varētu gūt savām spējām atbilstošus rezultātus mācību darbā. Laikasadalījums katra temata apguvei saskan ar ierakstiem klases žurnālā.5.1.5. Skolas vadība informē skolotājus par pieejamajiem mācību priekšmetuprogrammu paraugiem. Mācību gada sākumā metodiskajās komisijas izvērtē skolotājuizvēlētās mācību priekšmetu programmas, akceptē izvēli un iesaka skolas direktoramapstiprināt skolotāju veidotās mācību priekšmetu programmas. Lielākā daļa skolotājuizmanto VISC ieteiktos mācību priekšmeta programmu paraugus vai mācību priekšmetuprogrammas, kas iekļautas mācību līdzekļu komplektos.5.1.6. Skolas vadība iepazīstina skolotājus, kuri izvēlas veidot savas mācībupriekšmetu programmas, ar metodiku programmu veidošanai, nodrošina iespējasizmantot skolā pieejamos resursus. Tilžas <strong>vidusskolas</strong> skolotāju izstrādātas un skolasdirektora apstiprinātas mācību priekšmeta programmas tiek īstenotas vidējās izglītībasprogrammā - komerczinībās, valsts aizsardzības mācībā, psiholoģijā, vēsturē (12.klasei) -un speciālās izglītības programmas mācību priekšmetos. Vēl nepietiekami īstenotadažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbība plānošanā.25


Stiprās puses izglītības programmu piedāvājuma daudzveidība atbilstoši izglītojamovajadzībām; izglītības programmas ir licencētas un mācību process tiek īstenots atbilstošilicencētajām izglītības programmām; skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmuīstenošanā; visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti, programmu paraugi un izstrādātimācību satura tematiskie plānojumi; atsevišķi pedagogi izstrādā savas mācību priekšmeta programmas; skolā ir vienota tematisko plānu izstrādāšanas un vērtēšanas kārtība; skolā izstrādāta vienota audzināšanas programma.Tālākās attīstības vajadzības saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšoties piesaistīt tām izglītojamos; turpināt darbu jauno 2009./10. un 2010./11.m.g. uzsākto izglītības programmu unmācību priekšmetu standartu īstenošanā; nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas (01011111) atbilstību jaunajāmpirmsskolas izglītības vadlīnijām; veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, īstenojot mācību saturaplānošanu skolā; pilnveidot pamatizglītības mācību priekšmetu tematiskajos plānos diferencētu unindividuālu pieeju skolēniem; regulāri izglītot skolotājus mācību satura plānošanas jautājumos.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)26


5.2. Mācīšana un mācīšanās5.2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte5.2.1.1. Mācīšanas metožu un mājasdarbu daudzveidība un piemērotība;5.2.1.2. Mācīšanas procesa saikne ar reālo dzīvi;5.2.1.3. Skolotāja stāstījuma un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte;5.2.1.4. Skolotāja un skolēna dialoga kvalitāte5.2.1.1. Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas,kas atbilst skolēnu vecumam, mācību priekšmeta specifikai, tā saturam, skolēnu spējāmun sagatavotības līmenim.Galvenokārt pedagogi izmanto vārdiskās un tiešās izziņas mācību metodes - uzskates(demonstrējumi, ekskursijas, patstāvīgie novērojumi) un praktiskās metodes(laboratorijas un praktiskie darbi).Lielākā daļa pedagogu apguvusi un savā darbā izmanto darbu pāros, darbu grupās,„prāta vētru”, lomu spēles, pētījumus, diskusijas, vizualizēšanu. Grupu darbu apgrūtinamazs skolēnu skaits klasēs.Jaunāko tehnoloģiju pieejamība skolā, savlaicīga darba plānošana un sadarbība arkolēģiem ļauj aizvien vairāk mācību procesā izmantot interaktīvās mācību metodes,informācijas tehnoloģijas, video un audiomateriālus daudzos mācību priekšmetos.Apvienotajās klasēs skolotājiem skolēniem daudz tiek piedāvāts patstāvīgais darbs.Strādājot ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācību darbā un speciālas vajadzības, skolotājiizmanto atbilstošas mācīšanas metodes, izmantojot shēmas, tabulas, zīmējumus, attēlus.Ne vienmēr izmantotās metodes atbilst skolēnu individuālajām interesēm unvajadzībām. Ne vienmēr stundā skolēniem tiek piedāvāti dažādas grūtību pakāpesuzdevumi. Darbā ar talantīgajiem skolēniem skolotāji ne vienmēr izmanto diferencētupieeju mācību stundās, lielākoties tiek izmantots patstāvīgais darbs un konsultācijas pēcstundām.Skola pārsvarā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām, taču nepieciešams papildinātbibliotēkas fondu ar jaunām, mūsdienu saturam atbilstošākām mācību grāmatām. Skolā irpieejama uzziņu literatūra, taču darbam klasē būtu nepieciešams lielāks eksemplāruskaits. Skola nodrošina nepieciešamo mācību materiālu pavairošanas iespējas.Katrā mācību priekšmetā izstrādāta vienota mājas darbu sistēma, taču ne vienmērmājas darbu slodze ir saskaņota starp vienas klases dažādu priekšmetu skolotājiem. Mājasdarbi savlaicīgi tiek izlaboti, analizēti un atdoti skolēniem. Skolēni zina par mājas darbuveikšanas nepieciešamību, taču ne vienmēr ņem to vērā mācību procesā.27


5.2.1.2. Mācību procesā skolotāji cenšas izmantot skolēniem pazīstamo, nozīmīgo unar ikdienas dzīvi saistīto informāciju.Skolēni tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā – dabaszinību, matemātikas,fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas un citās mācību stundās. Mājturības un tehnoloģijasstundās skolēni darina praktiskas, sadzīvē izmantojamas lietas. Skolēni piedalāsapkārtējās vides saglabāšanā un sakopšanā.Skolā izstrādāta vienota skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība, un visiem10. - 11.klašu skolēniem jāizstrādā un jāaizstāv zinātniski pētnieciskais darbs. Katru gaduatsevišķi skolēni piedalās zinātniski pētniecisko darbu konkursos un skatēs novadā unreģionā, taču ne visi skolēni ir pietiekami motivēti pētnieciskajai darbībai.Skolotāji izmanto alternatīvās mācību darba formas: projektu darbu, mācībuekskursijas uz augstskolām, muzejiem, ražošanas uzņēmumiem, iestādēm, skolēni tiekiepazīstināti ar dabas, vēstures un kultūras objektiem. Vidusskolēni katru gadu apmeklēizstādi ,,Skola”, kas sniedz iespēju iepazīt dažādas izglītības iespējas, izvērtēt savunākotnes ieceru atbilstību realitātei. Skola atbalsta skolēnu piedalīšanos biznesa unkomercstruktūru organizētajos projektos un konkursos, skolēnu mācību uzņēmumaveidošanu.5.2.1.3. Skolotāju stāstījums un skaidrojums pārsvarā ir mērķtiecīgs, precīzs,atbilstošs skolēnu vecumam, kā arī piemērots mācāmajai tēmai.Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka pedagogi saprotami izklāsta un izskaidro mācībuvielu.Atsevišķos gadījumos vērojama tendence, ka skolotāja stāstījums dominē pār citāmmetodēm stundā.5.2.1.4. Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnusizteikt savu viedokli, analizēt. Mazs skolēnu skaits klasē ir priekšrocība, lai visi skolēnitiktu iesaistīti dialogā, katram tiek piedāvāts izteikt savu viedokli diskusijās. Diemžēl nevienmēr skolēnus izdodas atraisīt dialogam, atsevišķi skolēni paliek stundā pasīviklausītāji un vērotāji.Nepieciešams attīstīt un pilnveidot skolēnu valodas bagātību un runas kultūru.Mācību procesā skolotāji regulāri sniedz individuālās un grupu konsultācijas, palīdzrisināt mācību darbā radušās problēmas.Lielākā daļa skolotāju uzklausa skolēna viedokli, tomēr, pēc skolēnu un vecākudomām, atsevišķi skolotāji ne vienmēr ir saprotoši, stingri, bet taisnīgi un konsekventisavās prasībās.28


Stiprās puses lielākā daļa pedagogu apguvuši un izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas mācībumetodes; pedagogi, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, apguvuši atbilstošasprofesionālās pilnveides programmas un izmanto atbilstošas mācību metodes; pedagogi, kuri strādā apvienotajās klasēs, apguvuši atbilstošas profesionālās pilnveidesprogrammas un izmanto atbilstošas mācību metodes; pedagogu regulāra tālākizglītība, lai pilnveidotu priekšmeta metodiku, prasmes darbam armūsdienu tehnoloģijām un pedagoģiskās saskarsmes prasmes; skolā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi un mūsdienīgotehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, iespēju pavairot mācību materiālus; lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina skolēnus analizēt,izteikt savu viedokli, uzklausa un ņem to vērā, palīdz risināt mācību darbā radušāsproblēmas; lielākā daļa pedagogu veido metodiskās izstrādnes un piedalās metodiskajās skatēs skolāvai novadā; izstrādāta vienota zinātniski pētnieciskās darbības kārtība 10. un 11.klašu skolēniem; tiek izmantotas alternatīvās mācību darba formas – projektu darbs, mācību ekskursijas.Tālākās attīstības vajadzības plānot pedagogu tālākizglītību darbam speciālās pamatizglītības programmāizglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; skolotājiem kooperēties un sadarboties dabaszinātņu kabinetos pieejamo atbalstamateriālu un mūsdienīgu mācību līdzekļu izmantošanā; mācīšanas procesā akcentēt individualizāciju un diferenciāciju; uzlabot skolēna un skolotāja dialoga kvalitāti; organizēt pedagogu savstarpēju atbalstu un atbalstu jaunajiem kolēģiem mācīšanaskvalitātes uzlabošanai; uzlabot skolēnu zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti; metodiskajās komisijās strādāt pie vienotas mājas darbu sistēmas izveides; izstrādāt vienotu kārtību mācību ekskursiju plānošanai, organizēšanai, pārraudzīšanai; papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru.Vērtējums – labi (3.līmenis)29


5.2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte5.2.2.1. Skolēnu mācīšanās darba organizēšana;5.2.2.2. Skolēna izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze;5.2.2.3. Skolēna personīgā atbildība un aktīva iesaistīšanās mācīšanāsprocesā;5.2.2.4. Skolēnu sadarbība mācīšanās procesā.5.2.2.1. Pedagogi mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, lielākā daļa pedagoguvienmēr izvirza un uztur skolēniem noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņuspējām, palīdz skolēniem veidot mācību motivāciju un pētnieciskā darba iemaņas.Plānojot darbu, pedagogi ņem vērā klases skolēnu sagatavotības līmeni un spējas.Pedagogi plāno individuālo darbu ar skolēniem - konsultācijas, kuru laiki ir saskaņoti arskolas administrāciju un publiski pieejami skolēniem un viņu vecākiem. Skolā izstrādātasvienotas prasības rakstu darbu kultūrai, taču ne vienmēr pedagogi visos priekšmetospieprasa tās konsekventi ievērot.Skolēniem pārsvarā ir iespējams mācību nolūkiem izmantot datorklasi, bibliotēku,lasītavu, tajā izvietoto datoru ar interneta pieslēgumu, lietot bezvadu internetapieslēgumu. Skolēni tiek rosināti izmantot modernās tehnoloģijas, gatavojot prezentācijasdažādos mācību priekšmetos, veidojot pasākumus, gatavojoties olimpiādēm unkonkursiem. Projekta ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzesnodrošināšana Tilžas vidusskolā” īstenošanas rezultātā skolēniem ir iespēja papildusizmantot mūsdienīgas iekārtas, atbalsta materiālus, pievērsties pētnieciskajam darbamčetros mācību priekšmetu kabinetos - ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas.Pedagogi mācību procesā ne vienmēr rosina skolēnus izmantot dažādus mācībupalīglīdzekļus - enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, preses izdevumus - jo skolāšie izdevumi nav pietiekamā skaitā.5.2.2.2. Skolā ir noteikta vienota kārtība skolēna izaugsmes dinamikas uzskaitei unanalīzei. Katra semestra sākumā izglītojamie prognozē savus mācību sasniegumuvērtējumus. Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites materiāli atrodas pie klašuaudzinātājiem un digitāli informācija par skolēna mācību sasniegumu dinamiku apkopotapie direktora vietnieka izglītības jomā, šīs informācijas apkopošanā tiek iesaistīti pašiskolēni. Katra semestra beigās klases stundās audzinātāja vadība skolēni analizē savuizaugsmes dinamiku. Katrs priekšmeta skolotājs semestra beigās veido atskaiti un analizē30


sasniegumus savā mācību priekšmetā. Skolēnu sasniegumi mācību darbā 2 reizes gadātiek analizēti MK sanāksmēs un pedagoģiskās padomes sēdē.5.2.2.3. Lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu, pret mācību darbu,bet ir arī tādi, kuriem trūkst atbildības un aktīvas iesaistīšanās mācīšanas procesā.Spējīgākie skolēni ar augstu mācību motivāciju strādā bez lielas uzraudzības, regulāriveic mājas darbus un sagatavo uzdoto mācību vielu. Apmēram puse skolēnu prot strādātpatstāvīgi, bet daudziem nepieciešama skolotāja palīdzība. Skolēni izmanto konsultācijaspie mācību priekšmetu skolotājiem.Daļa skolēnu reti apmeklē bibliotēku, maz lasa daiļliteratūru, toties visi labprātpiedalās ārpusklases pasākumos (konkursos, viktorīnās, projektu nedēļas darbā), projektudarbi tiek saistoši prezentēti.Daļa skolēnu nepietiekami pārvalda mācību organizatoriskās prasmes: racionāliizmantot mācību laiku gan stundās, gan ārpus tām, plānot laiku mājas darbu un citumācību uzdevumu izpildei, noformēt darbus atbilstoši prasībām. Atsevišķiem skolēniemgrūtības mācīšanās procesā sagādā nepietiekamā lasīt un rakstītprasme, nabadzīga,neizkopta valoda. Ne visi skolēni rūpējas par savu darba vietu, mācību materiālusaudzēšanu un tehniskajiem līdzekļiem.Skolēni paši atzīst, ka kavējumi sagādā grūtības mācīšanās procesā. Skolā irizstrādāta vienota kavējumu uzskaites kārtība, paredzēta noteikta atbildība neattaisnotumācību kavējumu gadījumos. Skolēni un vecāki zina, kā rīkoties mācību kavējumugadījumos, taču dažreiz samierinās ar neattaisnotiem kavējumiem, skolai nav izdeviesatrast efektīvas sadarbības formas, lai tos pilnīgi novērstu.Liela daļa skolēnu ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotusierosinājumus. Daļa skolēnu atzīst, ka gandarījumu mācību procesā sagādā ne tikai augstsvērtējums, bet arī iegūtās zināšanas.5.2.2.4. Skolotāji regulāri piedāvā metodes, kas attīsta skolēnu sadarbības prasmes.Pārsvarā skolēni prot sadarboties mācību procesā, labprāt strādā pāros, grupās, protpamatot savu viedokli. Atbildību bieži uzņemas daži līderi. Atsevišķi skolēni labprāt ļaujuzņemties iniciatīvu klases līderiem.Lielākā daļa skolēnu labprāt palīdz viens otram mācīšanās procesā. Dažos gadījumosskolēni ar zemu mācību motivāciju traucē darbu citiem skolēniem, izrādot negatīvuattieksmi pret mācīšanās procesu.31


Stiprās puses. lielākajai daļai skolēnu ir pozitīva attieksme pret skolu un mācīšanos; liela daļa skolēnu ir ieinteresēti mācību procesa uzlabošanā, izsaka pamatotusierosinājumus. pedagogi rosina skolēnus apgūt dažādas sadarbības formas un pētnieciskā darbaiemaņas; skolēni labprāt iesaistās pāru un grupu darba formās, projektu darbā, prezentēsava darba rezultātus; sekmīgi organizēts mācīšanās process apvienotajās klasēs; izveidota skolēnu mācību sasniegumu dinamikas uzskaites datu bāze digitālāformā, tās veidošanā iesaistīti paši skolēni; izstrādātas vienotas prasības rakstu darbu noformēšanai un kultūrai.Tālākās attīstības vajadzības. turpināt darbu neattaisnoto kavējumu novēršanā; pilnveidot skolēnu mācību organizatoriskās prasmes; visos priekšmetos akcentēt skolēnu rakstu kultūras nozīmi, īstenojot vienotāsprasības; pilnveidot iespējas un rosināt skolēnus mērķtiecīgi izmantot skolas resursus -datorklasi, bibliotēku, lasītavu mācīšanās nolūkiem; rosināt skolēnu lasītāja intereses.Vērtējums – labi (3.līmenis)32


5.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa5.2.3.1. Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte;5.2.3.2. Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtās informācijasizmantošana.5.2.3.1. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek, ievērojot valstī noteiktovērtēšanas kārtību, valsts standartu prasības un skolā izstrādāto Tilžas <strong>vidusskolas</strong>skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Skolotāji zina un lielākoties ievērovienoto vērtēšanas kārtību. Skolēniem un viņu vecākiem ir zināma skolas izstrādātāskolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Vērtēšana skolā ir sistemātiska.Gandrīz visi pedagogi par mācību priekšmetā plānotajiem pārbaudes darbiem informēskolēnus katra semestra sākumā, bet obligāti - katras tēmas sākumā. Skolā tiek saskaņotsvienots pārbaudes darbu grafiks mācību semestrim, pārbaudes darbu grafiks konkrētajammēnesim tiek izvietots skolēniem, vecākiem un pedagogiem pieejamā vietā skolā unMykoob sociālajā tīklā. Gandrīz visi skolotāji jau mācību gada sākumā skolēnusiepazīstina ar vērtēšanas principiem savā mācību priekšmetā.Vērtēšanas metodes tiek izvēlētas atbilstoši skolēnu vecumam un mācību priekšmetaspecifikai. Katram skolotājam ir izstrādāti detalizēti vērtēšanas kritēriji dažādāmvērtēšanas formām un paņēmieniem savā mācību priekšmetā. Lielākā daļa skolotājukonsekventi tos ievēro un skolēniem saprotami izskaidro. Uzsākot darbu, skolēni zinavērtēšanas kārtību, kritērijus katrā mācību priekšmetā. Gandrīz visi skolotāji pamatoskolēna darba vērtējumu, analizē pieļautās kļūdas. Lielākā daļa skolotāju mācību procesāregulāri izmanto skolēnu pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu..Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka ir labi informēti par pārbaudes darbos izvirzītajāmprasībām un vērtēšanas kārtību, kā arī pietiekami iepazīstināti ar vērtēšanas procesāiegūto informāciju.5.2.3.2 Ar 2010./11.m.g. Tilžas vidusskola pilnībā un Vectilžas filiāle daļēji irpārgājusi uz elektronisko vērtējumu uzskaiti (e-žurnāls), izmantojot Mykoob sociālo tīklu.Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei un pārraudzībai elektroniskajā žurnālā,kura vēl tiek pilnveidota, apgūstot sociālā tīkla iespējas. Skolotāji pārsvarā regulāri veicierakstus klases žurnālā un citos dokumentos.Pedagogi regulāri analizē savus izstrādātos pārbaudes darbus ar nolūku uzlabotvērtēšanas kvalitāti. Metodiskajās komisijās semestra beigās tiek analizēta vērtēšanasprocesā iegūtā informācija un sagatavots ziņojums pedagoģiskās padomes sēdei.Atbilstoši rezultātiem tiek plānoti metodiskā darba uzdevumi un ieteikumi nākamajamperiodam.33


Regulāri tiek veikts skolēnu mācību sasniegumu analīzes apkopojums valstspārbaudes darbos ar mērķi uzlabot mācību procesu. Priekšmetu skolotāji analizē skolēnusasniegumus valsts pārbaudes darbos un izsaka priekšlikumus turpmākajam darbam.Direktora vietnieks izglītības jomā veic pārbaudes darbu rezultātu apkopojumu, skolassasniegumu salīdzināšanu ar novada un valsts vidējiem rezultātiem. Ar valsts pārbaudesdarbu rezultātu apkopojumu un analīzi tiek iepazīstināti skolēni, vecāki, skolas padome.Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota mācīšanās un mācīšanas procesaplānošanai un attīstībai.Stiprās puses ir izstrādāta vienota Tilžas <strong>vidusskolas</strong> skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanaskārtība, ar to iepazīstināti skolotāji, skolēni, vecāki; pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, analīzesrezultātus izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai; ieviesta ikdienas mācību sasniegumu elektroniskā uzskaite (e-žurnāls), izmantojotMykoob sociālo tīklu; skolēni un viņu vecāki tiek regulāri informēti par mācību sasniegumiem; skolā tiek uzkrāta un analizēta vērtēšanas procesā iegūtā informācija par skolēnuikdienas sasniegumiem un sasniegumiem valsts pārbaudes darbos;Tālākās attīstības vajadzības pilnībā apgūt mācību sasniegumu elektroniskās uzskaites iespējas Mykoobsociālajā tīklā; metodiskajās komisijās izstrādāt vienotus vērtēšanas kritērijus mācību priekšmetujomām; pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus projektu, pāru, grupu,mutisko un praktisko darbu objektīvākai novērtēšanai; atsevišķos mācību priekšmetos uzlabot skolēnu informētību par vērtēšanas kārtībuun kritērijiem; mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumu unsavstarpējo vērtējumu; rosināt vecākus izmantot informācijas iegūšanai par bērnu sasniegumiem izmantotMykoob sociālo tīklu.Vērtējums – labi (3.līmenis)34


5.2.4. Sadarbība ar vecākiem5.2.4.1. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu;5.2.4.2. Par katra skolēna sasniegumiem vecākiem sniegtās informācijas kvalitāte;5.2.4.3. Vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte.5.2.4.1. Skola regulāri informē vecākus par skolas darbu, mācīšanas, mācīšanās unmācību satura jautājumiem, bērnu sasniegumiem mācību darbā, valsts pārbaudes darbukārtošanas procedūru, skolā paredzamajiem pasākumiem, skolas darba režīma izmaiņāmun citiem jautājumiem.Skolā ir noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un ģimeni par skolasdarbu, to zina skolotāji un vecāki. Tiek izmantotas dažādas informācijas apmaiņasformas:• skolēna dienasgrāmata 1. – 8.klasei (regulāri, ik dienas);• sekmju un kavējumu izraksti (5. – 8.kl.) ( 1xmēnesī);• ieskaišu grāmatiņa 9.klasei (1x mēnesī);• sekmju izdruka no elektroniskā žurnāla 10. – 12.klasei (1x mēnesī);• individuāla tikšanās un saruna ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju,sociālo pedagogu (pēc vajadzības, vismaz 1x semestrī);• telefoniska saziņa ar klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju(pēc vajadzības);• klases vecāku sapulce (pēc vajadzības, 1-2x gadā);• skolas vecāku konference (2x gadā);• Vecāku dienas (pēc skolas darba plāna);• informācija elektroniskajā žurnālā Mykoob sociālajā tīklā (regulāri, ikdienas).Vecāki atzīst, ka skolas sniegtā informācija viņiem ir savlaicīga, precīza, saprotama,lietderīga un estētiski noformēta.Skolas darbam nepieciešamo informāciju par skolēnu vecākiem (kontakttālruņi,adreses, nodarbošanās) regulāri atjauno klašu audzinātāji, veicot papildinājumus vailabojumus audzinātāja dienasgrāmatā, Mykoob sociālajā tīklā, skolēnu personas lietās.Klašu žurnālos un elektroniskā žurnāla pielikumos tiek veikti ieraksti par sadarbību arvecākiem (individuālo sarunu temati).Klašu audzinātāji kārto portfolio, kur glabājas visa informācija par klasesaudzēkņiem, vecāku sapulču protokoli un citi materiāli, ko nosaka vienotā klases35


pienākums ir informēt skolas vadību.Vecāku dienu laikā vecākiem dota iespēja apmeklēt mācību stundas, ārpusstundupasākumus un individuāli tikties ar katru no pedagogiem, kurš strādā ar viņa bērnu. Nevienmēr vecāki izmanto šīs skolas piedāvātās iespējas. Vecāki ir pārliecināti, ka skolotājsviņu uzklausīs, taču daļa uzskata, ka nevar ar skolotajiem atklāti runāt par problēmām. PēcVecāku dienas vienmēr tiek apkopota un analizēta informācija par vecāku aktivitāti.Diemžēl daudzi vecāki neapmeklē skolas rīkotos pasākumus, kaut arī lielākā daļaatzīst, ka vecāku sapulces un tikšanās skolā ir labi sagatavotas un labi organizētas. Nevienmēr skolotāju un vecāku tikšanās notiek visiem vecākiem pieņemamā laikā, jodaudziem vecākiem iespēju ierasties uz pasākumiem nosaka sabiedriskais transports.2009./10.m.g. skola uzsāka vērienīgu akcija ,,Vecāki skolai”, kuras laikā vecākisniedza dažāda veida atbalstu, palīdzēja un aktīvi iesaistījās skolas dzīvē. Akcijāiesaistījās gandrīz 40% skolēnu vecāku. Skola atzīst, ka šai akcijai nepieciešama lielākapublicitāte, lai sabiedrība būtu informēta par vecāku atbalstu skolai. Vectilžas filiālē irlaba pieredze vecāku iesaistīšanā, sagatavojot skolu jaunam mācību gadam.Vecāki regulāri tiek aicināti uz skolas pasākumiem un svētkiem, kuros piedalāsskolēni kopā ar saviem vecākiem. Liela daļa vecāku ir atsaucīgi un labprāt tos apmeklē.Īpaši kupli apmeklēts ir Ziemassvētku un Mātes dienas koncerts.Vismaz divas reizes gadā notiek skolas padomes sēdes, kurās tiek risināti jautājumi,saistīti ar skolas darba plānošanu, finanšu izlietojumu, mācību rezultātu analīzi, skolasdarba uzlabošanu. Visi vecāki zina, ka skolā darbojas skolas padome, taču ne visi vecākiir informēti par skolas padomes darbu un tā lietderīgumu.Stiprās puses vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēnumācību darbu un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem; vecākiem tiek dota iespēja regulāri apmeklēt skolā rīkotos ārpusklasespasākumus; uzsākta akcija ,,Vecāki – skolai”; radīta iespēja vecākiem ik dienas saņemt informāciju par bērna mācībām arMykoob sociālā tīkla starpniecību.Tālākās attīstības vajadzības izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību un uzlabotuvecākiem domāto pasākumu apmeklējumu; rosināt visus vecākus informācijas iegūšanai par bērnu sasniegumiem izmantotMykoob sociālo tīklu; turpināt atbalsta akciju ,,Vecāki skolai”.Vērtējums – labi (3.līmenis)37


5.3. Skolēnu sasniegumi5.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā;5.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.5.3.1. Skolā ir noteikta vienota kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei, kuru ievēro visiskolas skolotāji, tās ievērošanu kontrolē un pārrauga direktora vietnieks izglītības jomā.Katra semestra beigās mācību priekšmetu skolotāji elektroniskā formā veidokopsavilkumu (atskaiti) par skolēnu mācību sasniegumiem, kurā procentuāli atspoguļoskolēnu sekmes mācību priekšmetā. Klases audzinātāji veido sekmju kopsavilkumu parsavu klasi. Skolā tiek digitāli uzkrāta informācija par skolēnu mācību sasniegumiem katrāmācību priekšmetā un vidējo vērtējumu mācību semestrī un gadā. ( sk. 7.diagrammu; 6.un 7.tabulu) Mācību sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās, 2 reizes gadāpedagoģiskās padomes sēdēs, par galveno mērķi izvirzot mācību procesa uzlabošanu.Īpaša vērība tiek pievērsta devīto un divpadsmito klašu skolēniem, kā arī tiemskolēniem, kuriem nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem.Analizējot skolēnu mācību sasniegumus, tiek izmantoti četri vērtējuma līmeņi:9, 10 balles - augsts sniegums;6, 7, 8 balles - optimāls sniegums;4, 5 balles - pietiekams sniegums;1,2,3 balles - nepietiekams sniegums.Statistiskā informācija par skolēnu mācību darbā sasniegtajiem rezultātiem7. diagrammaSkolēnu sasniegumu vidējais vērtējums pa klasēm 2009./10.m.g.1098768,07,16,7 6,6 6,1 6,0 6,4 6,6 6,06,85,76,5 6,6 7,1 6,36,67,76,67,76,8 7,1 7,06,5543210skolā kopā233Vectilža44Vectilža2.-4.55Vectilža66Vectilža77Vectilža88Vectilža99Vectilža5.-9.1011a11b1210.-12.38


Mācībupriekšmets6. tabulaSkolēnu ikdienas mācību sasniegumi pamatizglītības programmā 2009./10.m.g.SkolotājuskaitsSkolēnuskaitsaugstslīmenisoptimālslīmenisaugsts unoptimālskopāpietiekamslīmenisnepietiekamslīmenisLatviešu valoda 4 96 3% 55% 58% 35% 6%Literatūra 2 72 13% 56% 68% 31% 1%Angļu valoda 2 80 9% 43% 51% 46% 3%Krievu valoda 1 62 5% 58% 63% 35% 2%Matemātika 4 96 8% 46% 54% 42% 4%Fizika 1 39 0% 67% 67% 33% 0%Dabaszinības 3 31 6% 58% 65% 35% 0%Ģeogrāfija 1 49 22% 61% 84% 16% 0%Bioloģija 1 49 16% 69% 86% 14% 0%Ķīmija 1 39 15% 56% 72% 28% 0%Informātika 2 33 15% 61% 76% 24% 0%Latvijas unpasaules vēsture 1 61 13% 75% 89% 11% 0%Sociālās zinības 4 80 29% 65% 94% 6% 0%Mājturība untehnoloģijas 2 80 11% 74% 85% 15% 0%Vizuālā māksla 1 80 8% 58% 65% 34% 1%Sports 2 80 9% 69% 78% 23% 0%Mūzika 1 80 30% 46% 76% 23% 1%7. tabulaSkolēnu ikdienas mācību sasniegumi vidējās izglītības programmā 2009./10.m.g.MācībupriekšmetsSkolotājuskaitsSkolēnuskaitsaugstslīmenisoptimālslīmenisaugsts unoptimālskopāpietiekamslīmenisnepietiekamslīmenisLatviešu valoda 1 57 16% 67% 82% 18% 0%Literatūra 1 57 14% 70% 84% 16% 0%Angļu valoda 1 57 5% 60% 65% 35% 0%Krievu valoda 1 57 4% 68% 72% 28% 0%Matemātika 1 57 9% 44% 53% 47% 0%Fizika 1 57 9% 63% 72% 28% 0%Tehniskāgrafika 1 20 75% 15% 90% 10% 0%Ģeogrāfija 1 7 14% 86% 100% 0% 0%Bioloģija 1 57 21% 70% 91% 9% 0%Ķīmija 1 57 14% 42% 56% 44% 0%Informātika 1 38 16% 68% 84% 16% 0%Vēsture 1 57 28% 63% 91% 9% 0%Kultūrasvēsture 1 50 16% 84% 100% 0% 0%Psiholoģija 1 9 100% 0% 100% 0% 0%Ekonomika 1 38 8% 89% 97% 3% 0%Vizuālā māksla 1 7 43% 57% 100% 0% 0%Sports 1 57 12% 67% 79% 21% 0%Mūzika 1 7 14% 71% 86% 14% 0%39


Vairāk kā pusei skolēnu gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības posmā mācībusasniegumi ikdienas darbā ir pietiekamā un optimālā līmeni. Tomēr lielākā daļa skolēnuatzīst – skolotāji apgalvo, ka viņu mācību sasniegumi varētu būt labāki.Skolā ir skolēni, kuru sekmes ikdienas darbā ir tikai augstā līmenī: 2009./2010.mācību gadā pamatizglītības programmā - 6 skolēni, vidējās izglītības programmā – 7skolēni. Katru gadu 2 – 3 skolas absolventi par labām sekmēm saņem Ministru prezidentaAtzinības rakstu.Ir skolēni, kuri saņēmuši nepietiekamus vērtējumus atsevišķos mācību priekšmetos(latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, krievu valoda). Skola nodrošina iespējuuzlaboti mācību sasniegumus, apmeklējot konsultācijas. 13 skolēniem 2009./10.m.g.beigās noteikts pēcpārbaudījums kādā no mācību priekšmetiem kā nosacījumspārcelšanai nākamajā klasē. 10 no tiem uzlaboja savus mācību sasniegumus, bet 3 skolēnitika atstāti uz otru gadu tajā pašā klasē – 1 skolēns 1.klasē un 2 skolēni – 5. klasē.Pēdējo 5 gadu laikā skolā vērojama tendence samazināties viduvējībai, optimālulīmeni sasniedz vairāk par 60% skolēnu, pieaug to skolēnu skaits, kuriem augsta līmeņamācību sasniegumi. (sk. 8. diagrammu)Iepriecina mācību sasniegumu pozitīvā dinamika vidējās izglītības programmā, tačusatrauc negatīvas tendences sākumskolas un pamatskolas klasēs. 1. – 6. klasēs pēdējālaikā samazinās skolēnu skats, kuri mācās augstā līmenī un pieaug to skaits, kuru līmenisatsevišķos priekšmetos ir nepietiekams. Šajā situācijā nepieciešama nopietna izpēte unindividuāla pieeja katram skolēnam, sadarbojoties klases audzinātājam, vecākiem unatbalsta personālam. Jāveido ciešāka sadarbība un pēctecības nodrošināšana starppirmsskolas izglītības pakāpi un sākumskolu.8. diagramma1009080706050403020100Mācību sasniegumu dinamika Tilžas vidusskolā2005./06. - 2009./10.m.g.augsts optimāls pietiekams nepietiekams2005./06. 2006./07. 2007./08. 2008./09. 2009./10.40


Stiprās pusesskolā tiek nodrošināts mācību process, kas dod iespēju gūt sasniegumus atbilstošiskolēna spējām;skolēniem ir iespējams saņemt individuālas konsultācijas visos mācībupriekšmetos;skolā ir noteikta kārtība mācību sasniegumu analīzei, lai plānotu turpmāko darbauzlabošanu;skolā izveidota datu bāze digitālā formā par katra skolēna un klases mācībusasniegumu dinamiku.Tālākās attīstības vajadzībasdažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem, lai veicinātuaugsta līmeņa sasniegumus;īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalsta personālu, vecākiem unpirmsskolas izglītības iestādi, lai sniegtu atbalstu sākumskolas skolēniemsasniegumu uzlabošanai;pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņa analīzei valodujomas priekšmetos, kas ļautu uzlabot valodas prasmes un mācību darba rezultātusdzimtajā valodā un svešvalodās;priekšmetu pedagogiem turpināt darbu skolēnu mācību sasniegumu dinamikasizpētē, to regulāri izmantojot mācību procesa plānošanā un piemērotu mācībumetožu izvēlē.Vērtējums – labi (3.līmenis)41


5.3.2. Skolā tiek veikta sistemātiska valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaite,izvērtēšana, salīdzināšana un analīze. Sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijāsun pedagoģiskās padomes sēdēs. Pamatojoties uz tiem, skola izvirza uzdevumusmācīšanas un mācīšanās procesam nākamajam mācību gadam.Valsts pārbaudes darbos (necentralizētajos) gandrīz visos priekšmetos skolēniuzrāda saviem ikdienas mācību sasniegumiem atbilstošus rezultātus, 3.klaseskombinētajā ieskaitē, angļu valodā, latviešu valodā un vēsturē 9.klasei, ģeogrāfijāvidusskolai tie ir pat augstāki. Zemākus rezultātus nekā ikdienas mācību darbā2009./10.m.g. uzrādījuši 6.klases skolēni matemātikā un vidusskolēni biznesaekonomiskajos pamatos.Klase8. tabulaSkolēnu sasniegumi necentralizētajos valsts pārbaudes darbos(ieskaitēs un eksāmenos) 2009./2010.mācību gadāMācībupriekšmetsSkolēnuskaitsLīmeņiApguveslīmenis%VidējāatzīmeVērtējumsgadā/semestrīA O P N3.klase3. Latviešu valoda 11 5 5 1 0 80 8,2 6,53. Sociālās zinības 11 5 6 0 0 843. Matemātika 11 3 3 3 2 60 6,3 5,76.klase6. Latviešu valoda 16 0 8 7 1 60 5,5 5,96. Matemātika 16 0 5 7 4 44 4,5 5,59.klase9. Angļu valoda 22 2 13 7 0 68 6,4 69.Latviešu valoda unliteratūra 23 1 16 6 0 70 6,5 69.Latvijas un pasaulesvēsture 23 7 13 3 0 79 7,4 79. Matemātika 23 0 4 19 0 49 5,2 5,5vidusskola10. Ģeogrāfija 7 2 5 0 0 81 7,9 7,611.Biznesa ekonomiskiepamati 6 0 3 3 0 59 5,7 6,711. Informātika 31 1 27 3 0 63 6,7 6,9Skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi valsts pārbaudes darbā informātikā, izmantoiespēju iegūt ECDL (European Computer Driving Licence) starta sertifikātu:2007./08.m.g. ECDL serifikātu saņēma 1 skolēns, 2008./09.m.g. - 3 skolēni,2009./10.m.g. – 1 skolēns.42


Centralizēto eksāmenu rezultāti 2009./10.m.g.9. tabulaapguve A B C D E FslīmenisCE% sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %Latviešuval. un lit. 19 50,47 0 0 2 11 9 47 7 37 1 5 0 0Angļuvaloda 17 54,10 0 0 3 18 8 47 5 29 1 6 0 0Matemātika 19 55,85 2 11 6 31 9 47 2 11 0 0 0 0Vēsture 1 76,19 0 1 0 0 0 0Fizika 6 62,33 0 0 1 17 4 66 1 17 0 0 0 0Krievuvaloda 2 57,45 0 0 2 0 0 064 2 3 13 20 32 50 15 24 2 3 0 0skaitsCentralizētajos eksāmenos 2009./10.m.g. vidējais apguves līmenis visos mācībupriekšmetos pārsniedz 50% (sk. 9. tabulu). No obligātajiem centralizētajiemeksāmeniem iepriecina sasniegumi matemātikā – lielākā daļa skolēnu nokārtoja šoeksāmenu A-C līmenī, nav E-F līmeņa vērtējumu. No izvēles eksāmeniem, kuruskārtoja neliels skaits skolēnu, labi sasniegumi ir vēsturē un fizikā. Jāuzlabo skolēnumācību sasniegumi dzimtajā valodā un svešvalodās. Analizējot skolēnu sasniegumuscentralizētajos eksāmenos kopumā un salīdzinot rezultātus piecu mācību gadu garumā,var secināt, ka skolā skolēnu sasniegumi pakāpeniski uzlabojas (sk. 9.diagrammu).Vērtējot pēc ABC līmenī nokārtoto eksāmenu īpatsvara, pēdējo 3 gadu laikāsasniegumi stabili uzlabojas angļu valodā un īpaši matemātikā (sk. 10. diagrammu).Kritums 2009./10.m.g. vērojams tikai latviešu valodas centralizētā eksāmenarezultātiem. Procentuāli visvairāk ir to skolēnu, kuri CE ieguvuši C līmeni. A līmeniieguvuši atsevišķi skolēni matemātikā un vēsturē (sk. 10.tabulu). Labs rādītājs ir tas, kanav neviena skolēna, kuram būtu F līmenis vai vispār nebūtu ieguvis līmeni kādā nocentralizētajiem eksāmeniem. Vērojama iegūto E līmeņu skaita samazināšanās tendence(sk. 11. tabulu).9. diagrammaABC līmenī nokārtoti centralizētie eksāmeni2005./06. - 2009./10.g. (%)1008060%4020075 735853532006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g.43


10. diagrammaABC līmenis obligātajos centralizētajos eksāmenos2008. - 2010.(%)1008060%402006785897765584642192008 2009 2010Latviešu val. un lit. Angļu valoda Matemātika10. tabulaA līmenī nokārtotie centralizētie eksāmeni Tilžas vidusskolā 2005.-2008. gGads CE skaits Mācību priekšmeti2005 2 matemātika, vēsture2006 5 matemātika, vēsture, fizika2007 0 -2008 1 vēsture2009 1 matemātika2010 2 matemātika11. tabulaE līmenī nokārtotie CE 2005./06. - 2009./10. (%)10080%60402009 8 9 62006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g.344


12.tabulaCentralizētajos eksāmenos iegūto ABC līmeņu salīdzinājums 2009. – 2010.g.CE priekšmetsskolā%2009 2010Balvu valstī skolā Balvurajonā % % novadā%%valstī%Latviešu valoda un 84,62 63,85 51,87 57,9 47,6 50,73literatūraAngļu valoda 41,67 53,11 49,07 64,7 57,2 53,2Matemātika 76,92 71,90 39,61 89,5 77,1 40,88Fizika (izvēles eksāmens) 50 75,86 49,39 83,3 66,7 52,5Vēsture (izvēles eksāmens) 100 92,08 47,73 100 80,5 40,99Krievu valoda100 87 85,75 100 93,8 86,14(izvēles eksāmens)Visi CE kopā 75 66,4 73,4 67,8Skola regulāri augustā veic skolēnu snieguma salīdzināšanu ar novada un valstsrezultātiem. 2009.gadā (izņemot angļu v. un fiziku) un 2010.gadā centralizētajoseksāmenos iegūto ABC līmeņu skaits skolā procentuāli ir lielāks nekā vidēji novadā unvalstī (sk. 12. tabulu.)2010./11.m.g. skola piedāvā 12.klases skolēniem papildus grupu nodarbībaslatviešu valodā, angļu valodā, matemātikā ar mērķi labāk sagatavoties centralizētajiemeksāmeniem obligātajos mācību priekšmetos.Stiprās pusesskolā notiek mērķtiecīga skolēnu sagatavošana valsts pārbaudes darbiem;skolā tiek veikta skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes darbos uzskaite unanalīze;lielākajā daļā valsts pārbaudes darbu skolēnu rezultāti ir optimālā līmenī;skolēni izvēlas kārtot eksāmenus prioritārajos – dabaszinātņu priekšmetos;skolai ir augsts valsts salīdzinošais koeficients (VSK) ABC līmenim45


Skolēniem klases stundās notiek nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, uzturu,dažādu kaitīgo vielu ietekmi uz veselību. Minētās tēmas atbilstoši standarta prasībāmskolēni apgūst sociālo zinību, veselības mācības, bioloģijas un sporta stundās. Klasesaudzinātājiem palīdzību sniedz arī skolas medmāsa un vieslektori. Aptaujā daļa skolēnuatzīst, ka ir nepietiekami informēti par dzimumaudzināšanas jautājumiem.5.4.1.2. Skolā ir izstrādāti drošības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti skolēni,skolotāji un tehniskais personāls. Skolēnus par iekšējo kārtību, darba drošību, ceļusatiksmes drošību, ugunsdrošību un rīcību ekstremālās situācijās instruē klašuaudzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi, skolas personālu – atbildīgais pardrošību skolā.Skolai ir izstrādāts un atbilstoši prasībām izvietots evakuācijas plāns. Nelaimesgadījumā visi skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties, ir iepazīstināti arevakuācijas plānu. Skolā tiek organizētas praktiskās evakuācijas mācības.Skola regulāri iesaistās IZM izsludinātajās drošības dienās un akcijās. Drošībāsdienu ietvaros skolā viesojas policijas darbinieki, kuri informē skolēnus par ceļusatiksmes drošības jautājumiem un veic nepilngadīgo likumpārkāpumu profilaksi. Nevienmēr vecāki ir informēti par drošības noteikumiem skolā. Daļa vecāku atzīst, kanezina, kā skola rīkosies ārkārtas situācijā.Skolā pastāv noteikta kārtība mācību ekskursiju, pārgājienu un citu pasākumuorganizēšanā. Ar to tiek iepazīstināti visi iesaistītie skolēni, kuri par iepazīšanos ardrošības noteikumiem parakstās klases žurnālā.Skola rūpējas par skolēnu drošību skolā un tās teritorijā. Ir ierīkota ugunsdrošībassignalizācija atbilstoši prasībām. Skolā noteikta kārtība, kādā skolas telpās drīkstuzturēties nepiederošas personas. Starpbrīžos stāvos tiek plānotas pedagogu dežūras,kuras ne vienmēr ir pietiekami efektīvas. Daļa skolēnu atzīst, ka ne vienmēr jūtas drošiskolas apkārtnē. Esošie drošības pasākumi ir daļēji novecojuši un neatbilst reālās dzīvesprasībām.5.4.1.3. Skola ir iesaistījusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijasorganizētā kustībā ,,Draudzīga skola”. Kustības koordinators skolā ir sociālaispedagogs.Atbalstu skolēna psiholoģisko vajadzību nodrošināšanā sadarbībā ar sociālopedagogu, klases audzinātāju un vecākiem sniedz Balvu novada psihologs, jo skolainav sava psihologa. Ievērojot konfidencialitāti, psihologs veic skolēnu izpēti,konsultēšanu, rehabilitāciju, sniedz rekomendācijas. Īpaša uzmanība tiek pievērstaskolēniem ar grūtībām mācībās un ar uzvedības problēmām.47


Skolā ir pedagogs – mediators, kurš var sniegt palīdzību strīdu un konflikturisināšanā, 2010./11.m.g. uzsākta apmācība – mediatoru grupas sagatavošana no pašuskolēnu vidus.Skolas darbinieki gandrīz vienmēr ir taktiski un iejūtīgi attiecībā pret skolēniem.Klases audzinātāji pārzina skolēnu mājas apstākļus. Skolā ir informācija parskolēniem no sociālā riska ģimenēm, regulāri tiek apzinātas skolēnu sociālāsvajadzības.Risināt dažādus sociālas dabas jautājumus skolēniem palīdz sociālais pedagogs,kura 0,4 slodzes finansē pašvaldība. Nepieciešamības gadījumā tiek realizēta sadarbībaar pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu, Balvu novada pašvaldības policijas Bērnulikumpārkāpēju profilakses nodaļu, VBTAI un citām institūcijām.Skolēni, kuriem nelabvēlīga vai vardarbīga situācija ģimenē, saņem psiholoģiskopalīdzību Latgales reģionālajā krīzes atbalsta centrā „Rasas pērles”. Pedagogi regulāriseko šo skolēnu emocionālajam psiholoģiskajam stāvoklim un sociālo vajadzībunodrošināšanai.Skola sniedz atbalstu skolēniem un vecākiem gadījumos, kad skolēns maina skoluvai klasi.Sākumskolas skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu,kuras darbību regulē pagarinātās darba dienas grupas reglaments. Pagarinātās dienasgrupai ir atsevišķa telpa, grupa tiek finansēta no valsts mērķdotācijas. Vecāko klašuskolēni atzīst, ka viņiem būtu nepieciešama telpa, kurā pavadīt brīvo laiku pēc mācībustundām.Skolēniem iespējams skolā lēti (0,35 Ls dienā) paēst siltas pusdienas. Šo iespējuizmanto 99,5% skolēnu. 30 – 40 skolēni (20 – 27%) katru mēnesi saņem Balvu novadasociālā dienesta piešķirtu sociālās palīdzības pabalstu - brīvpusdienas. Pagarinātāsgrupas skolēniem ir iespēja skolā paēst launagu.1.klašu skolēniem Valsts programmasietvaros tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Skola iesaistījusies programmā ,,Skolasauglis”.Transporta pakalpojumus nokļūšanai skolā nodrošina pašvaldības autobuss(izmanto 23% skolēnu) un 4 sabiedriskā transporta maršrutu autobusi (izmanto 13%skolēnu). Skola piedāvā skolēniem internāta pakalpojumus.Stiprās pusesskolēni ir labi informēti par drošības noteikumiem un rīcību ekstremālāssituācijās;48


skola ir iesaistījusies VBTAI organizētā kustībā ,,Draudzīga skola”;skola organizē regulāras skolēnu profilaktiskās apskates un vakcinēšanu;skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalsta personāla - psihologa, sociālāpedagoga, medmāsas- konsultācijas vai palīdzību;skolā ir pedagogs mediators , kas sniedz atbalstu strīdu un konfliktu risināšanā;sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu;skolai ir labiekārtots internāts;skolēniem ir iespēja lēti paēst siltas pusdienas skolā;skolēniem ir nodrošināts transports nokļūšanai skolā;skolā regulāri viesojas CSDD un tiesībsargājošo dienestu pārstāvji.Tālākās attīstības vajadzības nodrošināt skolēniem stomatologa un zobu higiēnista pakalpojumu pieejamību; pievērst lielāku uzmanību dzimumaudzināšanas jautājumiem; nodrošināt vecākiem informāciju par skolēnu veselības aprūpi, skolas rīcībuārkārtas gadījumos, rīcības kārtību ekstremālās situācijās skolā; pilnveidot drošības pasākumus skolā – dežūru kārtību, videonovērošanu,signalizāciju - atbilstoši mūsdienu reālajai situācijai un prasībām; katra mācību gada sākumā organizēt skolēniem adaptācijas pasākumus; sagatavot mediatorus no pašu skolēnu vidus; rast iespēju nodrošināt vecāko klašu skolēniem atpūtas telpu, kurā skolāuzturēties no mācībām brīvajā laikā;Vērtējums –labi (3.līmenis)5.4.2. Atbalsts personības veidošanai5.4.2.1. Skolēna pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņuattīstīšana;5.4.2.2. Interešu izglītības programmu ieguldījums.5.4.2.1. Audzināšanas darbs Tilžas vidusskolā tiek realizēts saskaņā arlicencētajām izglītības programmām un skolas izstrādāto audzināšanas programmu.Klašu audzinātāji, ņemot vērā valsts izvirzītās audzināšanas darba prioritātes, skolēnuvajadzības un vecumposma īpatnības, izstrādā savu klases audzinātāja stundu plānu,49


kurā iekļauj šādus tematus: veselīga dzīves veida pamati, tikumiskās vērtības unīpašības, uzvedība un saskarsmes kultūra, pilsoņa tiesības un pienākumi u.c.Īstenojot personības tikumisko izglītošanu, skolai izveidojusies regulāra sadarbībaar Tilžas Romas katoļu, evaņģēliski luterisko un baptistu draudzi.Skolēniem gandrīz vienmēr ir iespējas pārrunāt sev interesējošus jautājumus arskolas administrāciju, skolotājiem, atbalsta personālu un citiem skolas darbiniekiem.Ikviens skolēns var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai.Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde. Pašpārvaldes darbam iekārtotaatsevišķa telpa. Skolēniem tiek dota iespēja organizēt un uzņemties atbildību pardažādiem pasākumiem skolā, izdot klases un skolas avīzes.Skolēni veic ierakstus savā izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzē un piedalāsinformācijas digitālā apkopošanā. Skolēni tiek rosināti iesaistīties labdarības akcijās.Skolai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi skolēniem, kuri pieejami atsevišķāstendā redzamā vietā skolā un skolēnu dienasgrāmatā. Par iepazīšanos ar tiem visiskolēni ir parakstījušies elektroniskā žurnāla pielikuma lapās. Skolēni zina un lielākādaļa cenšas arī ievērot šos noteikumus.5.4.2.2. Skola sekmē radošas, emocionāli un intelektuāli izglītotas personībasveidošanos, piedāvājot ārpusstundu nodarbības. Visiem interešu izglītības pulciņiem irizstrādātas programmas, nodarbību laiki tiek plānoti atbilstoši skolēnu vēlmēm unskolas iespējām, gada beigās pulciņu vadītāji analizē savu darbu. Mācību gada sākumāvecākiem tiek sniegta informācija par skolas piedāvātajām interešu izglītībasprogrammām.Savām interesēm atbilstošās nodarbībās skolā un ārpus tās iesaistījušies 74%skolēnu (sk. 13.tabulu). Īpaši daudzveidīgs piedāvājums ir sākumskolas skolēniem,mazāk – vidusskolēniem. Ne vienmēr savām interesēm un vajadzībām piemērotasnodarbības skolā var atrast zēni. Skola radījusi priekšnoteikumus, lai skolēni varētusavienot mācības ar mūzikas vai sporta skolas nodarbību apmeklējumu Balvos.13. tabulaInterešu un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto skolēnu skaitsProfesionālās ievirzes skolās Interešu izglītībasNekur(mūzikas, mākslas, sporta skolas) programmās skolā neiesaistās27% 69% 26%Skolēni piedalās skolas un pagasta kultūras darbinieka organizētajos pasākumos unkoncertos. Interešu programmu dalībnieki tradicionāli demonstrē savu veikumu mācībugadā Mātes dienas koncertā. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām (minētas šīziņojuma I nodaļā).50


Skolēni piedalās arī dažādos konkursos, kur gūst ievērojamus panākumus (sk.sadaļu ,,Citi sasniegumi”).Izcili sasniegumi skolai ir mūzikas interešu izglītībā.Augsti rezultāti novada, valsts un starptautiskajā mērogā bijuši 302. Tilžasjaunsargu vienībai. Labi sasniegumi arī skolas sportistiem un projekta ,,Esi līderis!”dalībniekiem. Par skolēnu individuālajiem un komandu sasniegumiem vienmēr tiekinformēts skolas kolektīvs un sabiedrība, izmantojot novada mājas lapu, informācijatiek izvietota pie skolas ziņojumu dēļa.51


Stiprās pusesklašu audzinātāju audzināšanas programmas aptver tēmu loku atbilstoširealizējamai izglītības programmai;skolēni var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba uzlabošanai;skola piedāvā dažādas interešu izglītības programmas;skolas vizītkarte ir ilggadējas tradīcijas un augsti sasniegumi mūzikas interešuizglītībā;skolēni regulāri ar labiem panākumiem startē novada, reģiona un valsts mērogakonkursos, skatēs, festivālos un citās sacensībās;skola ir pretimnākoša skolēniem, kuri apmeklē nodarbības Balvu mūzikas unBalvu sporta skolā;skolas telpās ar panākumiem darbojas Balvu sporta skolas volejbolatreniņgrupas;personības tikumisko izglītošanu palīdz īstenot sadarbība ar Tilžas Romaskatoļu, evaņģēliski luterisko un baptistu draudzi.Tālākās attīstības vajadzībasturpināt uzturēt vienotas prasības skolēna pozitīvo attieksmju un sociālo iemaņuattīstīšanai;rosināt skolēnus rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējā sabiedrībā uniesaistīties brīvprātīgajā darbā;rosināt skolēnus apzināties sevi kā pilntiesīgus skolas saimniekus;sniegt vispusīgu atbalstu muzikālajiem un citiem skolas interešu izglītībaskolektīviem, lai turpinātu skolas tēla popularizēšanu Latvijā un ārpus tāsrobežām, ar panākumiem startējot dažādos konkursos, skatēs, festivālos un citāssacensībās.saglabāt un atjaunot deju interešu izglītības nodarbības;dažādot interešu izglītības piedāvājumu vecāko klašu skolēniem;vairāk piedāvāt interešu izglītības programmas, atbilstošas zēniem;atbalstīt visus pedagogus, kuri var piedāvāt atbalstu personības veidošanā,veidojot un realizējot skolā interešu programmas.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)52


5.4.3. Atbalsts karjeras izvēlē5.4.3.1. Atbalsts skolēniem izglītības programmu izvēlē;5.4.3.2. Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitāte.5.4.3.1. Skolas audzināšanas programmā iekļauta karjeras izglītības īstenošanasprogramma. Skolā ir atbildīgā persona par karjeras izglītību. Skolēnus ar karjerasizglītības tēmām iepazīstina klases audzināšanas stundās. Klases audzinātāji regulāriveic skolēnu aptaujas un testēšanu, lai noteiktu viņu intereses un spējas, atbilstībunoteiktām profesijām (personības iezīmes) un turpmākās karjeras iespējas. Skolā tiekorganizētas tikšanās ar arodvidusskolu, koledžu un augstskolu studentiem unpasniedzējiem. Mācību ekskursijās skolēni apmeklē dažādus uzņēmumus un iestādes,lai noteiktu savu vēlmju atbilstību piedāvātajam. 10.-12. klašu skolēni regulāri apmeklēizstādi „Skola” , lai iegūtu tiešu informāciju par dažādām izglītības programmām unizmantotu iespējas tikties ar augstskolu pārstāvjiem.Retāk karjeras izglītības jautājumiem pievēršas priekšmeta skolotāji mācību stundāsun individuālajās nodarbībās, arī sniedzot norādes par informācijas avotiem.Skolēniem pieejamā vietā iekārtots informācijas stends, kur tiek izvietota Valstsnodarbinātības dienesta aktuālā informācija, arī informācija par dažādu izglītībasiestāžu atvērto durvju dienām, par karjeras izvēles iespējām. Arī skolas bibliotēkā irpieejama informācija par iespējamo tālāko izglītību, var izmantot jaunākās tehnoloģijaskarjeras informācijas iegūšanai.Skola regulāri sniedz informāciju par vidējās un profesionālās izglītības programmuizvēles iespējam. 9.klases skolēni tiek informēti par vidējās izglītības programmupiedāvājumu un mācību darbam izvirzītajām prasībām Tilžas vidusskolā. Vecākieminformācija par to, kā viņi var palīdzēt bērnam turpmākās karjeras izvēlē, sniedz klašuaudzinātāji klašu vecāku sapulcēs.10. un 11.klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba pamatus, kas palīdzizzināt savu intereses saistībā ar karjera izvēli un sagatavoties studijām.6 pedagogi apguvuši karjeras izglītības sistēmas pamatus ESF finansētā projektatālākizglītības kursos. Iegūtās zināšanas skolotāji izmanto, plānojot klases audzinātājadarbu arodizvēles jomā un veicot darbu skolēnu karjeras izvēles jautājumos, kā arīkonsultējot kolēģus skolēnu karjeras izvēles jautājumos. Skolēniem tiek sniegtainformācija par profesiju daudzveidību, par nākotnes plānošanas iespējām, izmantojotValsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta departamenta un ESF atbalstamācību materiālus. 10 skolotāji izstrādājuši savas metodiskās tēmas par karjerasizglītības jautājumiem.53


Karjeras izglītībai tika veltīta projektu nedēļa, kuras laikā katra projekta grupasagatavoja dažādus atbalsta materiālus karjeras izvēlei, tika organizēta ,,Ēnu diena”Balvu uzņēmumos un iestādēs.Komerczinības un karjeras interešu izglītību var apgūt, iesaistoties projektā ,,Esilīderis!”, kurš skolā notiek sadarbībā ar LUMA. Par 2007./08.m.g. rezultātiem skolašajā projektā ieguva titulu ,,Gada labākā skola” Latvijā. 6 skolēni ieguvuši sertifikātupar komerczinību programmas apguvi.Skola rosina absolventus pieteikties un dod viņiem rekomendācijas dažādu fondu(Vītola fonds, Veronikas fonds, ,,Ceļamaize”) stipendijām, un katru gadu atsevišķiskolas absolventi iegūst stipendijas kā atbalstu studijām augstskolās.Stiprās pusesskolā ir karjeras jomā izglītoti pedagogi;skola ir iesaistījusies projektā ,,Esi līderis!”, kur var apgūt karjeras izglītības unkomerczinību interešu programmas;skola piedāvā skolēniem dažādas iespējas iegūt informāciju par karjerasizglītības jautājumiem;Tālākās attīstības vajadzībasnodrošināt psihologa un karjeras centra speciālistu konsultācijas;iesaistīt vecākus un sabiedrības pārstāvjus karjeras izglītībā;koncentrēt skolā pieejamos karjeras izglītības materiālus vienā vietāVērtējums – ļoti labi (4.līmenis)5.4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts5.4.4.1. Atbalsts talantīgo skolēnu izaugsmei;5.4.4.2. Atbalsts skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstošinav apmeklējuši skolu;5.4.4.3. Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu palīdzības unkonsultāciju kvalitāte5.4.4.1. Skola veicina talantīgo skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos,sacensībās, zinātniski pētnieciskajos darbos, projektos un citās ar mācību darbu saistītāsskolas un ārpusskolas aktivitātēs. Šo darbu koordinē direktora vietnieks izglītības jomā.54


Darbam ar talantīgajiem skolēniem skolā tiek plānotas individuālās konsultācijasun fakultatīvās nodarbības atsevišķos mācību priekšmetos: Latgales kultūrvēstures,krievu valodas fakultatīvs, fakultatīvs ,,Praktiskā latviešu valoda”, ,,Jaunais fiziķis”. Nevienmēr skolotāji ievēro talantīgo skolēnu vajadzības un nodrošina atbilstošas grūtībaspakāpes uzdevumus, plānojot darbu mācību stundās.Mācību priekšmetu pedagogi regulāri sagatavo skolēnus dalībai skolas, novada unvalsts olimpiādēs(sk. 14. tabulu). Katru gadu mācību priekšmetu olimpiādēs II posmāpiedalās apmēram 40 – 45 skolēni (~20%), to sagatavošanās efektivitāte svārstās no30% - 50%.Gads14. tabulaSasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēssasniegumi II posmāIII posms Valsts olimpiādesrajonā/novadāI II III Atzinība uzaicināti unpiedalījušiessasniegumi2009./2010. 7 3 7 13 4 Atzinības rakstsValsts vēsturesolimpiādē2008./2009. 1 6 3 4 32007./2008. 6 4 4 7 22006./2007 3 5 10 4 32009./10.m.g. tika aktivizēta I posma – skolas olimpiāžu - organizēšana, laipaaugstinātu skolēnu sagatavošanas efektivitāti olimpiāžu II un III posmam, izstrādātavienota skolas olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība. Rezultātā uzlabojušiesskolēnu sasniegumi novada olimpiādē, pieaug skolēnu skaits, kuri tiek uzaicināti uzolimpiādes III posmu.Tilžas <strong>vidusskolas</strong> skolēni piedalījušies Valsts posmā vēstures, ģeogrāfijas,matemātikas, mājsaimniecības un vizuālās mākslas olimpiādēs. Vislabākie panākumilīdz šim sasniegti vēsturē un ģeogrāfijā.Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi saņem skolas un novada Izglītībaspārvaldes Atzinības rakstus, tiek ierakstīti skolas Goda grāmatā, godināti Balvu novadasvinīgajā pasākumā, iespēju robežās arī saņem prēmijas no pašvaldības līdzekļiem (līdz2009./10.m.g.)Daļa pedagogu rosina skolēnus piedalīties dažādos ar mācību darbu saistītoskonkursos un palīdz tiem sagatavoties (Sk. ,,Citi sasniegumi).5.4.4.2. Skolā ir apzināti tie skolēni, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši navapmeklējuši skolu. Klases audzinātāji sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta55


personālu, lai koordinētu un pārraudzītu šo skolēnu, kuriem ir grūtības mācībās vai kuriilgstoši nav apmeklējuši skolu, izaugsmi. Papildus darbu ar šādiem skolēniem,sadarbojoties ar viņu vecākiem un klašu audzinātājiem, veic skolas sociālais pedagogs.Skolēni, kuriem ir grūtības mācībās, nepieciešamības gadījumā saņem Balvunovada psihologa palīdzību, atsevišķos gadījumos tiek pieteikti pedagoģiskimedicīniskajai komisijai atzinuma saņemšanai par ieteicamo izglītības programmu.Sākumskolas skolēniem atbalstu sniedz pagarinātās dienas grupas skolotāji.Skolā ir vienota kavējumu uzskaites kārtība, to zina visi skolēni un vecāki. Jaskolēnam ir neattaisnoti kavējumi, vecāki tiek aicināti uz pārrunām ar priekšmetupedagogiem, klases audzinātāju, skolas atbalsta personālu un arī skolas vadību.Nepieciešamības gadījumā jautājums tiek izskatīts skolas vadības apspriedēs, ārkārtaspedagoģiskās padomes sēdēs.Skolas vērtēšanas kārtība paredz iespēju uzlabot mācību sasniegumus skolēniem,kuri kavējuši mācību stundas. Ilgstoši slimojošiem bērniem skola nepieciešamībasgadījumā organizē mājas apmācību. Dažreiz skola sniedz konsultācijas vecākiem, kāpalīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā.Vidējās izglītības programmā skolēniem atsevišķos priekšmetos – matemātikā,angļu valodā, latviešu valodā - tiek piedāvāts izlīdzinošais kurss un grupu nodarbības,lai skolēniem sniegtu atbalstu, gatavojoties centralizētajiem eksāmeniem.Katrā mācību priekšmetā ir paredzētas konsultācijas, to norises laiki ir atspoguļotikonsultāciju sarakstā, kurš izvietots skolas informatīvajā stendā un Mykoob sociālajātīklā.Lielākā daļa pedagogu izvirza samērīgas prasības skolēniem, kuriem ir grūtībasmācībās vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Ne vienmēr skolotāji piedāvā dažādasgrūtības pakāpes uzdevumus mācību stundās. Atsevišķiem skolēniem tiek iekārtotasīpašas burtnīcas, kas palīdz apgūt glītrakstīšanu, kontrolēt viņu mācību darbu un, janepieciešams, arī uzvedību mācību stundās.5.4.4.3. Skolā darbojas atbalsta personāls – skolas sociālais pedagogs, skolasmedmāsa, nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināts novada psihologs. Skolā nav savalogopēda - vecākiem tiek ieteikts izmantot Balvos pieejamā logopēda pakalpojumus.Skolēni un vecāki ir informēti par skolā pieejamo atbalstu mācīšanās procesam.Redzamā vietā norādīts sociālā pedagoga pieņemšanas laiks.Skolā ir direktora apstiprināts un visiem pieejams konsultāciju sarakstsindividuālajam darbam ar izglītojamajiem. Individuālās konsultācijas, kas paredzētaszināšanu kvalitātes paaugstināšanai, notiek regulāri saskaņā ar apstiprināto individuālo56


konsultāciju grafiku, taču atsevišķos gadījumos pedagogiem, kuri skolā navpamatdarbā, ir skolēniem neizdevīgs individuālā darba konsultāciju laika plānojums.Skolas vadība veic individuālā darba ar izglītojamajiem pārraudzību.Noteikta vienota kārtība un dokumentācija individuālo konsultāciju uzskaitei –skolas izstrādāts individuālā darba uzskaites žurnāls un individuālā darba uzskaiteslapa, kas atspoguļo, kā konsultācijas apmeklē skolēni ar mācību grūtībām un talantīgieskolēni. Uzskaites dati tiek izmantoti mācību procesa analīzei un nepieciešamā atbalstaplānošanai. Daļa skolotāju atzīst, ka skolēni bieži apmeklē konsultāciju stundas nevis,lai mācītos, bet tikai, lai uzlabotu vērtējumu.Lielākā daļa skolotāju nepieciešamības gadījumā pēc individuālas vienošanāssniedz atbalstu skolēniem arī ārpus paredzēto nodarbību laika.Stiprās pusestiek sniegts atbalsts pedagogiem darbā ar talantīgajiem skolēniem;atsevišķos priekšmetos – vēsturē, ģeogrāfijā, matemātikā, mājturībā unmājsaimniecībā, angļu valodā - ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēsun konkursos;vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu rezultātiem mācību darbā;skolā ir noteikta kavējumu uzskaites kārtība, par ko informēti skolēni un vecāki;skolā tiek organizēts individuālais darbs skolēniem ar mācību grūtībām untalantīgiem skolēniem, ir vienota individuālā darba uzskaites kārtība;skolas atbalsta personāls iesaistās mācīšanās procesa izvērtēšanā un uzlabošanā.Tālākās attīstības vajadzības visu mācību priekšmetu skolotājiem atbilstoši savam profilam rosināt skolēnusizmantot iespēju piedalīties konkursos, olimpiādēs, skatēs; licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanāstraucējumiem (21015611); uzlabot atbalsta grupas un konsultatīvo dienestu sadarbības intensitāti un kvalitāti; pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju skolēniem ikdienas mācību procesā; veidot un uzkrāt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, atbalsta materiālusskolēniem, kuriem ir mācību grūtības vai nav bijuši skolā.Vērtējums – labi (3.līmenis)57


5.4.5. Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām5.4.5.1. Katra skolēna īpašo vajadzību uzskaite un ievērošana;5.4.5.2. Klašu un grupu veidošana un īpaši aprīkoto vietunodrošinājums.5.4.5.1. Skolā ir apzināti skolēni ar īpašām vajadzībām. Katra skolēna individuāloīpašo vajadzību izpētē skola iesaista primārās aprūpes ārstu, psihologu, logopēdu,speciālo pedagogu, pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistus.Skolēniem ar veselības problēmām tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts:koriģējošā vingrošana skolēniem ar stājas problēmām, mācību procesa un pārbaudesdarbu organizēšana skolēniem ar citām specifiskām veselības problēmām, skolēnu arveselības traucējumiem integrēšana klases mācību procesā, mājmācības organizēšana,palīdzība dokumentu kārtošanā, neattaisnotu kavējumu novēršana, atbrīvošana no valstspārbaudes darbiem u.c.Gandrīz visiem skolēniem ar speciālām vajadzībām ir atbilstošs novada vai Valstspedagoģiski medicīniskās komisijas lēmums. Vecākiem tiek dota iespēja izvēlētiesskolēnam turpināt mācības speciālās izglītības iestādē vai integrējoties skolas vispārējāsizglītības programmas klasē, lielākā daļa vecāku izvēlas saviem bērniem mācībasintegrēti vispārējās izglītības klasē.Skolā ir atbilstošs pedagoģiskais personāls darbam ar skolēniem ar speciālāmvajadzībām: 13 skolotāji, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, apguvušiatbilstošu profesionālās pilnveides programmu un ieguvuši tiesības mācīt šajāprogrammā.Katram skolēnam speciālās izglītības programmā tiek izstrādāts individuālaismācību plāns, kura izveidošanu koordinē klases audzinātājs, iesaistot visus priekšmetaskolotājus, atbalsta personālu un vecākus. Individuālā plāna izpildes izvērtēšana unturpmākā atbalsta plānošana notiek katra semestra beigās. Priekšmeta skolotājispeciālās izglītības programmā veido savas mācību priekšmeta programmas un tāmatbilstošus mācību satura tematiskos plānojumus, kuros ņem vērā katra skolēnaveselības stāvokli, attīstību un individuālās vajadzības.5.4.5.2. Skolā tiek īstenota licencēta speciālās pamatizglītībasprogramma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811). 4 skolēniem –3., 5., 7.klasē - nodrošināta iespēja mācīties savam veselības stāvoklim un attīstībaiatbilstošā speciālās izglītības programmā. Skolēni apgūst speciālās izglītības58


programmu integrēti vispārējās izglītības programmas klasēs. Skolēnu skaits šajāsklasēs atbilst normatīvo dokumentu prasībām.Skolā šobrīd nav skolēnu ar kustību traucējumiem, tāpēc telpas ir tikai daļējipielāgotas šādiem skolēniem – personām ar kustību traucējumiem piemērotas skolasārdurvis, kā arī pieejama sporta zāle, ēdnīca un vairums 1.stāva kabinetu.Stiprās pusesnodrošināta iespēja skolēniem iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībaiatbilstošu izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai, paliekot kopā ar ģimeni unintegrējoties vispārējās izglītības klasē;mācību procesā tiek ņemtas vērā katra skolēna individuālās vajadzības;pedagoģiskais personāls ir sagatavots darbam speciālās pamatizglītībasprogrammā;Tālākās attīstības vajadzībasnepieciešams pedagoga palīgs darbam speciālās pamatizglītības programmā;pilnveidot speciālās izglītības atbalsta grupas darbu;pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību literatūras klāstu darbamspeciālās pamatizglītības programmā;aktivizēt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp Tilžas <strong>vidusskolas</strong> un Vectilžasfiliāles skolotājiem, kuri strādā speciālās pamatizglītības programmā, kā arī arBaltinavas speciālās internātskolas pedagogiem.Vērtējums – labi (3.līmenis)5.5. Skolas vide5.5.1. Skolas mikroklimats5.5.1.1. Piederības apziņa un lepnums par skolu;5.5.1.2. Vienlīdzība un taisnīgums skolā;5.5.1.3. Pozitīva sadarbības vide;5.5.1.4. Skolēnu uzvedība un disciplinētība.5.5.1.1. Skola cenšas veicināt skolēnos, vecākos un skolas darbiniekos piederībasapziņu un lepnumu par savu skolu. Tas tiek nodrošināts, veidojot skolas tēlu sabiedrībā– informējot par skolēnu sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, projektos,sportā, organizējot skolas pasākumus, daļa no kuriem ir sena skolas tradīcija. Skolā59


egulāri tiek organizēti pasākumi, kas veicina patriotisma un Tēvzemes mīlestībasaudzināšanu. Skolai ir sava atribūtika (karogs, dienasgrāmata) un tradīcijas.Tradīcija ir arī tas, ka daļa skolas absolventu atgriežas strādāt savā skolā – šobrīd~ 60% no skolotājiem un ~ 70 % no darbiniekiem ir skolas absolventi.Par sasniegumiem skolas tēla popularizēšanā dažādos novada, reģiona, valsts unstarptautiska mēroga pasākumos skolēni katru gadu tiek apbalvoti un ierakstīti skolasGoda grāmatā.Informācija par skolu pieejama Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv, irpublikācijas laikrakstos ,,Vaduguns” un ,,Balvu Novada Ziņas”.Lielākā daļa skolēnu un vecāku atzīst, ka skolai ir laba slava un prestižssabiedrībā.5.5.1.2. Skolā ir radīti apstākļi, lai skolēni un darbinieki justos vienlīdzīgineatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Skolā ir detalizēti izstrādātiSkolas darba kārtības noteikumi un Tilžas <strong>vidusskolas</strong> darbinieka ētikas kodekss.Skola ir iesaistījusies kustībā ,,Draudzīga skola”, lai stimulētu pozitīvamikroklimata veidošanos skolā.Iekšējās kārtības noteikumi paredz apbalvojumu sistēmu, lai izteiktu atzinību parskolēnu sasniegumiem.Lielākā daļa skolēnu ciena un atbalsta cits citu, taču dažreiz vērojama arīneiecietība, konflikti un pāridarījumi. Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktukārtību vardarbības profilaksei skolā. Skolā ir izstrādāta meditācijas programmakonfliktsituāciju risināšanai. Pedagogi un atbalsta personāls sadarbojas, lai novērstufiziskos un morālos pāridarījumus skolēnu vidū. Gandrīz visi skolas darbinieki pievēršuzmanību nekārtībām un pārdarījumiem, atbilstoši rīkojas. Daļa skolēnu un vecākuuzskata, ka skolotāji ne vienmēr izturas taisnīgi un vienādi pret visiem skolēniem.Problēmsituācijas, kuras rodas skolēnu savstarpējās attiecībās vai skolēnu unskolotāju attiecībās, tiek risinātas, nepieciešamības gadījumā iesaistoties sociālajamdarbiniekam, mediatoram, skolas administrācijai, īpaši sarežģītos gadījumos tiekiesaistīta VBTAI.5.5.1.3. Skolā tiek sekmētas labas attiecībās starp skolas darbiniekiem unskolēniem. Skolas personāls ir profesionāls, laipns un izpalīdzīgs, apzinās, cik svarīgaapmeklētājiem ir labvēlīga gaisotne skolā, un vienmēr nodrošina apmeklētājiemvajadzīgo informāciju. Skolas apmeklētājiem izvietotas skaidras norādes. Skolasvestibils ir tīrs, gaišs un mājīgs, apmeklētājiem pievilcīgs. Skolēnu darbi, zīmējumi glītiizvietoti skolas telpās. Skolas dežurants ir laipns un izpalīdzīgs.60


Skolas vadība ir vienmēr uzmanīga un iecietīga attiecībās ar skolas darbiniekiem,skolēniem un vecākiem. Skolas personāls attiecībās ar skolēniem un savstarpējāsattiecībās gandrīz vienmēr ir uzmanīgs un iecietīgs.Skolas pedagogu kolektīvs ir saliedēts, darbīgs, pieredzes bagāts. Vadība unpieredzes bagātie pedagogi sniedz atbalstu palīdzību jaunajiem un mazākpieredzējušiem kolēģiem. Vadība un arodkomiteja kolektīva saliedēšanai organizēekskursijas, Skolotāju dienas un Ziemassvētku pasākumus, uz kuriem tiek aicināti arīpensionētie skolotāji.Mācību vide ir visiem pieejama, droša, pozitīva, higiēniska. Gandrīz starp visiemskolēniem un skolotājiem valda savstarpēja cieņa. Lielākā daļa skolēnu uzskata, kaskolotāji ir laipni, atsaucīgi un saprotoši. Skolēni un vecāki atzīst, ka dažreiz baidāsuzticēt savas problēmas skolotājiem, jo tās varētu tikt publiskotas.5.5.1.4. Skolai ir Iekšējās kārtības noteikumi, kuru izstrādāšanā tika iesaistītaskolēnu pašpārvalde, visi skolotāji un skolas padome. Noteikumi izvietoti pieinformācijas sienas, pieejami visiem skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem, kāarī atrodami skolēna dienasgrāmatā. Skolas Iekšējās kārtības noteikumu ieviešanu unpārraudzību veic skolas vadība. Informācija vecākiem ietver komentārus par skolēnuattiecībām, uzvedību un attieksmi.Visi skolēni zina iekšējās kārtības noteikumus, taču ne vienmēr tos ievēro. Dažosgadījumos skolēnu uzvedība un disciplinētība ir nepietiekama. Iekšējās kārtībasnoteikumi paredz noteiktu atbildību un rīcību disciplīnas pārkāpumu gadījumā.Iekšējās kārtības noteikumi paredz noteiktu rīcību gadījumos, kad konstatēta atkarībuizraisošu vielu klātbūtne skolā. Ne visi skolēni ievēro veselīga dzīvesveidapriekšnoteikumus.Ne vienmēr pedagogu prasības skolēnu disciplīnas nodrošināšanā ir pietiekamistingras, bet vienlaikus taisnīgas.Stiprās puses skolai ir senas tradīcijas, sava atribūtika un laba slava sabiedrībā; skolā ir detalizēti izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību; skolas mikroklimats kopumā ir labvēlīgs; skola iesaistās kustībā ,,Draudzīga skola”; izstrādāts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> darbinieka ētikas kodekss; pedagogu kolektīvs ir saliedēts, darbīgs, pieredzes bagāts, puse skolotāju ir šīsskolas absolventi; skolā augstā līmenī tiek organizēta iespēja sazināties virtuālajā vidē.61


Tālākās attīstības vajadzībasturpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā;turpināt skolas tradīciju izkopšanu;nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un vienlaikus taisnīgas pedagoguprasības skolēnu disciplīnas nodrošināšanā;turpināt veidot savstarpējās cieņas un atbalsta attiecības starp skolēniem;rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumu ievērošanai.Vērtējums – labi (3.līmenis)5.5.2. Skolas fiziskā vide5.5.2.1. Skolas telpas;5.5.2.2. Skolas apkārtējā vide.5.5.2.1. Klases un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām,estētiski noformētas, lielākoties siltas, tīras un kārtīgas. Par to liecina vecāku aptaujāsiegūtā informācija. Skolas gaiteņu un kāpņu telpu iekārtojums neierobežo skolēnu unpersonāla pārvietošanos. Skolas telpas ir drošas, skolas gaiteņos redzamā vietā irnovietoti ugunsdzēšamie aparāti, evakuācijas plāns, skolā ir norādītas ieejas, izejas untālruņa pieejamība neatliekamās palīdzības izsaukšanai.Lielākajā daļā kabinetu mēbeles ir ērtas un funkcionālas, atbilstošas skolēnuvecumam un augumam. Katru gadu skolā plānveidīgi tiek veikts telpu kosmētiskaisremonts, iegādātas jaunas mēbeles, pamazām padarot telpas modernas un estētiskas.Nomainīts jumta segums, ārdurvis, logi, grīdas segums, atjaunota fasāde. Katram skolasmācību kabinetam ir izstrādāts kabineta attīstības plāns, kas tiek ņemts vērā, plānojotskolas fiziskās vides sakārtošanas darbus (remontus, aprīkojuma iegādi u.c.).Ievērojamus uzlabojumus skolas fiziskajā vidē ienesusi četru kabinetu (matemātikas undabaszinātņu priekšmetu) materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ERAF projekta ietvaros,kas noslēgsies 2010.gada decembrī. Piemērotas telpas ieguvusi skolas bibliotēka unlasītava.Pedagogi kā darba telpu ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām izmanto skolasinformatīvi metodisko centru. Tajā ir iespējams regulāri saņemt mācību procesamnepieciešamo informāciju, kas izvietota informācijas stendā, un izmantot datorus arinterneta pieslēgumu darbam ar elektronisko žurnālu. Pašu spēkiem iekārtota atsevišķapedagogu atpūtas telpa.62


Tiek veikta pakāpeniska tualetes telpu un sanitāro mezglu renovācija atbilstošimūsdienu prasībām. Tualetēs, skolas ēdnīcā ir pieejami roku žāvētāji. Par telpuuzkopšanu un tualešu nodrošināšanu ar ziepēm, tualetes papīru rūpējas skolastehniskais personāls. Tualetēs gandrīz vienmēr ir ziepes un tualetes papīrs. Ir izstrādātsTilžas <strong>vidusskolas</strong> telpu uzkopšanas plāns. Skolā pietiekamā skaitā un atbilstošās vietāsir papīrgrozi. Skolas fiziskās vides uzturēšanu Tilžas vidusskolā un Vectilžas filiālēkopā nodrošina 20 tehniskie darbinieki.Par skolas estētisko noformējumu atbildība uzticēta direktora vietniekamaudzināšanas darbā, kurš to veic sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi un klasesaudzinātājiem. Skolēniem ir iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Skolā regulāri – 18.novembrī, Mātes dienā - tiek rīkotas skolēnu darbu izstādes. Pirms svētkiem 2.stāvavestibilā tiek veidots atbilstošs noformējums, ko var apskatīt arī vecāki un skolas viesi.Par daudzajiem zaļajiem augiem skolā pastāvīgi rūpējas skolas tehniskāsdarbinieces, klašu telpās – atbildīgie skolotāji, kā arī skolēni.5.5.2.2. Skolas apkārtne ir tīra, kārtīga un iespēju robežās apzaļumota, par torūpējas tehniskais personāls. Skolas teritorija ir noteikta, apkārt Vectilžas filiāles ēkaiir žogs. Piebraucamie ceļi un skolas teritorija ir asfaltēta. Skolās priekšā uzlikts jaunsbruģis, paredzēta vieta automašīnu un velosipēdu novietošanai.Skolas apkārtnē ir atdalīta sporta, atpūtas un saimnieciskā zona, kuru labiekārtošanavēl turpināma. Pie skolas ir atpūtas stūrīši. Vectilžas filiāles teritorijā ir iekārtots spēļuun rotaļu laukums, kuru visvairāk izmanto pirmsskolas audzēkņi un sākumskolasskolēni. Skolēni izmanto Vectilžas pagasta sporta halli, modernizēto Tilžas pagastasporta laukumu, kurš atrodas skolas tuvumā. Skolas apkārtne gandrīz vienmēr ir drošabērniem, skolas tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmesun norādes.Apkārtnes sakopšanā iesaistās arī skolēni: katrai klasei uzticēta atbildība par kāduskolas apkārtnes sektoru, katru vasaru skolēni atbilstoši vecumam dažas dienas palīdzskolas apkārtnes labiekārtošanā. 2009./10.m.g. Projektu nedēļa tika veltīta skolasapkārtnes labiekārtošanai. Akcijas ,,Vecāki skolai” un Projektu nedēļas ietvaros tikaaizsākti rekonstrukcijas darbi skolas zaļajā zonā, kas vēl turpināmi.63


Stiprās pusesskolas telpu remonts, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tiek realizēta plānveidīgi,izmantojot projektu līdzekļus un finansu investīcijas;skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga;skolas vides sakārtošanā un telpu noformēšanā tiesības piedalīties arī skolēniem;pašu spēkiem izveidota un iekārtota atpūtas telpa pedagogiem;atrastas plašākas telpas bibliotēkai un lasītavai.Tālākās attīstības vajadzībasskolas telpu noformējumā akcentēt skolas tēla prezentāciju;labiekārtot pagarinātās grupas telpu;iekārtot atpūtas telpu vecāko klašu skolēniem;turpināt labiekārtot tualetes telpas un garderobes;uzlabot skolas ēdnīcas iekārtojumu un estētisko noformējumu;rast finanses, lai veiktu veikt remontu skolas aktu un sporta zālē;labiekārtot atpūtas zonu skolas apkārtnē;iesaistīt skolas fiziskās vides uzlabošanā skolēnu vecākus;uzlabot skolas apkārtnes apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.Vērtējums –labi (3.līmenis)5.6. Skolas resursi5.6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana.Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa, kā arī skolēnu un skolotājuvajadzību nodrošināšanai. Skolas telpas ir atbilstošas skolēnu skaitam. Telpuiekārtojums ļauj realizēt pilnvērtīgu mācību procesu. Skolā ir bibliotēka ar lasītavu,kurā pieejams dators ar interneta pieslēgumu, datorklase, skolas virtuve ar ēdamtelpu,sporta zāle, aktu zāle. Skolā ir telpas skolēnu atpūtai un ārpusklases nodarbībām,pagarinātās grupas telpa, taču pagaidām nav atsevišķas vecāko klašu skolēniempiemērotas funkcionālas atpūtas telpas. Atsevišķās telpās izvietots labiekārtots skolasinternāts.Skola izmanto modernu sporta laukumu, kurš atrodas pie skolas, Vectilžas filiāleizmanto pagasta sporta halli.Skolas mēbeles ir pietiekami labā stāvoklī, iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba64


kārtībā un droši lietošanai. Skolas saimniecības daļas vadītājs kopā ar tehniskopersonālu rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu savlaicīgu salabošanu. Skolā ievērodrošības pasākumus mācību un tehnisko līdzekļu uzglabāšanai.Sporta ģērbtuvēs ir iekārtotas dušas telpas, tās izmanto sportisti, kuriem sportazālē notiek treniņnodarbības. Sanitārie mezgli ir atbilstoši iekārtoti, pakāpeniski notiekto atjaunošana un modernizācija.Skolas ieeja un lielākā daļa pirmā stāva telpu ir piemērotas cilvēkiem ar kustībutraucējumiem.Telpas tiek izmantotas racionāli.Skolā ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi izglītības programmuīstenošanai. Klases aprīkotas atbilstoši skolēnu mācīšanas un mācīšanās vajadzībām -vairākos kabinetos izvietoti magnetofoni, kodoskopi, datori, projektori, interaktīvāstāfeles un DVD atskaņotāji. Mūzikas kabinetam iegādātas jaunas klavieres. Regulāritiek papildināts sporta inventārs. ERAF projekta īstenošanas rezultātā skolā pilnībānodrošināta kvalitatīvai dabaszinātņu un matemātikas apguvei nepieciešamā materiālābāze.Skola apgādāta ar mūsdienīgām informācijas tehnoloģijām. Tilžas viduskolā unVectilžas filiālē kopā ir 52 datori (tai skaitā – 20 datu uzkrājēji dabaszinātņukabinetiem), no tiem 43 mācību procesam; 9 administrācijas vajadzībām. Iekārtotsinformatīvi metodiskais centrs ar videoatskaņotāju, televizoru, ekrānu, projektoru, 4datoriem, kopēšanas, printēšanas un skenēšanas iekārtām, datorklase, datori saslēgtikopējā tīklā, datorklasē uzstādīts gaisa kondicionētājs. Nodrošināta licencētaprogrammatūra mācību vajadzībām un administratīvajam darbam. Noslēgts līgums arMykoob sociālo tīklu par elektroniskā žurnāla ieviešanu, kā dāvanu no Mykoob saņemot4 datorus. Pilnībā datorizēta skolas lietvedība, grāmatvedība, daļēji bibliotēka, skolā irnodrošināts pastāvīgs un stabils interneta pieslēgums, iespējams izmantot bezvaduinternetu. Datorklases un informācijas tehnoloģiju uzturēšanu un apkopi skolānodrošina informātikas laborants. 95% skolas darbiniekus un pedagogus apguvušidatorprasmes pašmācības ceļā vai apmeklējuši tālākizglītības programmas darbam armodernajām informācijas tehnoloģijām.Skolotāji un skolēni ir informēti un izmanto skolā esošos materiāli tehniskosresursus.Mācību procesam nepieciešamo literatūru gandrīz pilnībā nodrošina skolasbibliotēkas fonds. Mācību grāmatu iegāde tiek plānota metodiskajās komisijās,saskaņota ar direktora vietnieku izglītības jomā, to organizē skolas bibliotekārs. Katru65


gadu līdz maija vidum direktors apstiprina skolas izmantojamo mācību grāmatusarakstu. Klašu audzinātāji par to informē skolēnus un viņu vecākus. Skola nodrošinaskolēnus ar mācību grāmatām gandrīz visos mācību priekšmetos pamatizglītības unvidējās izglītības programmā. Atsevišķu klašu skolēniem ir 2 mācību grāmatukomplekti. Ierobežotā finansējuma dēļ skola ļoti lēni un pakāpeniski, tomēr regulāriiespēju robežās katru gadu papildina mācību grāmatu fondu ar dažiem mācību grāmatukomplektiem.Tiek papildināts arī daiļliteratūras, uzziņu literatūras, metodiskās literatūras klāstsgan par budžeta līdzekļiem, gan izmantojot ziedojumus un dāvinājumus. Bibliotekāreregulāri organizē akciju – grāmatu, enciklopēdiju dāvināšanu skolai, kurā iesaistavecākus, skolotājus un vietējos uzņēmējus.Katru gadu skola abonē preses izdevumus, ar kuriem lasītavā iespējams iepazītiesgan skolēniem, gan skolas darbiniekiem. Skolas bibliotekāre konsultē skolotājus unskolēnus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu. Skolānodrošinātas mācību materiālu pavairošanas iespējas.Skolas telpas, datorklase, sporta un aktu zāle, kā arī iekārtas un citi resursi tiekizmantoti interešu izglītības programmu un ārpusstundu pasākumu nodrošināšanaiskolēniem, mūžizglītības pasākumu īstenošanai pagasta iedzīvotājiem.Stiprās pusesskolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai;ERAF projekta īstenošanas rezultātā pilnībā nodrošināta kvalitatīvai dabaszinātņu unmatemātikas apguvei nepieciešamā materiālās bāze;skolā ir darbam ar aprīkojumu un tehniskajiem mācību līdzekļiem kvalificētspedagoģiskais un tehniskais personāls;mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā.Tālākās attīstības vajadzībasiegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei, paplašināt datortīklu, dodot iespējukatram skolotājam kabinetā izmantot datoru un lietot e-klases sistēmu;atbilstoši standarta prasībām modernizēt mājturības un tehnoloģiju kabinetus;papildināt sporta inventāru atbilstoši sporta standarta prasībām;atjaunot un papildināt skolas bibliotēkas mācību grāmatu fondu;Vectilžas filiālei sadarboties ar Tilžas vidusskolu dabaszinātņu materiālās bāzesizmantošanā;rast iespēju nodrošināt mācību līdzekļus mūsdienīga mācību satura apguveipriekšmetiem, kuri valstī nav atzīti par prioritāriem.Vērtējums – labi (3.līmenis)66


5.6.2. Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana.Skolai ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Budžetuveido valsts mērķdotācijas, Balvu novada pašvaldības līdzekļi un citi ieņēmumi - telpuīre, vecāku iemaksas par skolēnu ēdināšanai u.c.Finanšu resursi ir gandrīz pietiekami izglītības programmu realizēšanai, skolas ēkuuzturēšanai, tās darbības nodrošināšanai un attīstībai. Īstenojot modeli ,,Nauda sekoskolēnam”, nav iespējams pilnībā nodrošināt izglītības programmu realizēšanuVectilžas filiālē ar to finansējumu, kāds šobrīd paredzēts vienam skolēnam, tāpēc katrumācību gadu tiek lūgts pašvaldībai iedalīt papildus līdzekļus. No pašvaldības līdzekļiemtiek nodrošināts finansējums skolas sociālā pedagoga, internāta skolotāja, pirmsskolasskolotāja atalgojumam.Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību literatūras iegādi,preses izdevumu abonēšanu, mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi kabinetumateriālās bāzes pilnveidošanai, mēbeļu iegādi, remontdarbus savā kabinetā vai skolā.Skolas direktors finansu līdzekļu plānošanā un sadalē konsultējās ar skolas padomi.Skolā ir darbinieki, kuri apguvuši projektu rakstīšanas un vadīšanas prasmes.Skola regulāri papildina savu budžetu, piesaistot investīcijas un īstenojotprojektus (sk. 15. tabulu).Finanšu investīcijas Tilžas vidusskolā 2005. – 2010.g.15. tabulaGads Projekts Mērķis Finansējums2005. Mērķdotācija pašvaldību Tilžas <strong>vidusskolas</strong> infrastruktūras Ls 3000,00pasākumiemsakārtošana2006. Valsts investīciju projekts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> vides sakārtošana Ls 12000,001.kārta Mērķdotācijapašvaldību pasākumiem2007. Valsts investīciju projekts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> vides sakārtošana Ls 41000,002.kārta Mērķdotācijapašvaldību pasākumiem2008. IZM sporta inventāra Projekta nosaukums ''Lec, met un Ls 2053,00iegādes palīdzībasprogrammaiegūsti !"Sporta inventāra iegādeNovadu veidošanās valsts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> infrastruktūras Ls 78284,00dotācijasakārtošana2009. Novadu veidošanās valsts Tilžas <strong>vidusskolas</strong> infrastruktūras Ls 21716,00dotācijaERAF līdzfinansētsprojekts2010. ERAF līdzfinansētsprojektssakārtošanaKvalitatīvai dabaszinātņu apguveimateriālās bāzes nodrošināšanaTilžas vidusskolāKvalitatīvai dabaszinātņu apguveimateriālās bāzes nodrošināšanaTilžas vidusskolāLs 22839,00Ls 75553,0067


Skolas direktors normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā atskaitās par skolaspārziņā nodoto finansu līdzekļu izmantošanu. Skola normatīvajos dokumentosnoteiktajā kārtībā organizē skolas pārziņā nodoto finansu līdzekļu auditu.Stiprās pusespašvaldība nodrošina skolas darbībai un attīstībai nepieciešamo finansējumu;skolai pieejami interešu izglītības mērķdotācijas līdzekļi interešu programmurealizēšanai;skola iegūst papildus līdzekļus, piesaistot investīcijas un īstenojot projektus;skolas pārziņā nodotie līdzekļi tiek racionāli izmantoti.Tālākās attīstības vajadzībasnodrošināt nepieciešamo finansējumu izglītības programmu realizēšanaiVectilžas filiālē;turpināt aktīvi piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektos papildusfinansējuma iegūšanai;Vērtējums – labi (3.līmenis)5.6.3. Personāla nodrošinājums.Skolai ir visi nepieciešamie personāla resursi licencēto izglītības programmurealizēšanai. 25 skolotāji strādā pamatdarbā, bet 7 skolotājiem pamatdarbs ir citur, unviņi skolā ierodas uz 1 vai 2 dienām Lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības programmurealizēšanu, nepieciešamības gadījumā tiek organizēta stundu aizvietošana.Skolai ir atbalsta personāls – sociālais pedagogs, skolas medmāsa, atsevišķāmkonsultācijām skola piesaista psihologu. Būtu nepieciešams logopēds, kurakonsultācijas šobrīd pieejamas Balvos.Skola savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņaspersonāla sastāvā ir pamatotas.Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. 1 pedagogs pašlaikiegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Lielākā daļa ir pieredzes bagāti pedagogi ar 20un vairāk gadu stāžu. Skolā strādā 6 maģistri, 2 pedagogi ir Balvu novada metodiskoapvienību vadītāji. 10 pedagogi apguvuši otru specialitāti. 5 pedagogi saņēmušimērķstipendijas Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts vispārējās izglītībaspedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros. ESF projekta„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”68


(3.aktivitāte) 1.kārtā iesaistījās 5, bet 3.kārtā - 3 skolotāji. Tālākizglītību projektaietvaros (1. un 2.aktivitāte) ieguva 8 skolotāji. Katru gadu vismaz puse pedagoguapmeklē dažādus tālākizglītības kursus. Lielākā daļa pedagogu kursos vai pašmācībasceļā ir ieguvuši zināšanas IT izmantošanā.Visi pedagogi līdzdarbojas skolas metodiskajās komisijās un novada metodiskajāsapvienībās, daļa skolotāju izstrādā mācību priekšmetu programmas, veido metodiskosmateriālus, uzskates līdzekļus un popularizē savu pieredzi metodiskajās apvienībās.Katru gadu 14 – 16 pedagogi iesniedz metodiskās izstrādnes skolas metodisko darbaskatei, 5 pedagogi 2010.gadā dalījās pieredzē ar kolēģiem Balvu novada pedagogumetodiskajos lasījumos. Daži pedagogi līdzdarbojas mācību priekšmetu skolotājuasociācijās, iesaistās projektos, lasa lekcijas un vada nodarbības dažādās auditorijās.Skolotāji piedalās novada olimpiāžu darbu vērtēšanā, ir studentu prakses vadītāji.Atsevišķi pedagogi saskaņā ar rajona/novada pedagogu metodiskās apvienības darbaplānu sniedz atklātās stundas kolēģiem no citām skolām.Stiprās pusesskolā ir nodrošināts nepieciešamais personāls licencēto izglītības programmuīstenošanai;skolotāji regulāri pilnveido profesionālo meistarību tālākizglītības kursos;skolotāji iespēju robežās izmanto ESF atbalstu konkurētspējas veicināšanai.Tālākās attīstības vajadzībaspiesaistīt deju skolotāju darbam interešu izglītības programmā;piesaistīt pedagogu ar atbilstošu kvalifikāciju 3. svešvalodas mācīšanai;rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēda specialitāti;atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbuskatēs, lai popularizētu pieredzi.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)69


5.6.4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte.Lielākajai daļai pedagogu darba slodze ir optimāla, nodrošinot kvalitatīvu darbaizpildi. Pedagogu slodzes tiek sadalītas, ievērojot licencētās izglītības programmas,darba organizācijas vajadzības, pedagogu pieredzi un kvalifikāciju, tiek ņemti vērā arīmetodisko komisiju ieteikumi, kā arī vecāku un skolēnu vēlmes, ja tas ir iespējams.Skolas administrācija zina katra pedagoga pieredzi, profesionālo kompetenci, stiprās unvājās puses.Skolas darbinieku tiesības, pienākumi un atbildības jomas ir noteiktas un ardarbinieku saskaņotas amata aprakstā, kurš pēc nepieciešamības tiek pārskatīts. Visiemdarbiniekiem ir pieejama informācija par skolas vadības darba struktūru, darba laikiem,pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Skolā ir noteikta kārtība, kas ļaujskolotājiem izteikt priekšlikumus sava vai skolas darba uzlabošanai.Skolā ir noteikta metodiskā darba organizācijas kārtība. Izveidotas un darbojas 5metodiskās komisijas. Metodisko komisiju darbu vada skolas direktora ieceltsmetodiskās komisijas vadītājs. Metodisko darbu koordinē metodiskā padome, kuruvada direktora vietnieks izglītības jomā, tajā ietilpst metodisko komisiju vadītāji, skolasbibliotekārs un sociālais pedagogs.Skolotāji savā starpā sadarbojas un atbalsta cits citu.Skolā ir normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai atbilstošs klašupiepildījums un sadalījums, noteikti klašu veidošanas pamatprincipi un tam atbilstošinodrošināti pedagogu resursi. Skolā ir 13 klašu komplekti Tilžas vidusskolā un 4 klašukomplekti Vectilžas filiālē. 2010./11.m.g. izveidotas 4 apvienotās klases – Vectilžasfiliālē. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu dalīšanai grupās atsevišķos mācību priekšmetosun apvienoto grupu veidošanai, nodrošinot atbilstošus pedagogu resursus.2010./11.m.g. izveidotas vairākas apvienotās mācību priekšmeta apguves grupas: 3. un4.klases apvienotā grupa klases audzināšanas stundās; 5. un 6.klases apvienotās grupasmājturības un tehnoloģiju mācīšanai, 1. un 2. klases apvienotā grupa kristīgās mācībasun ētikas mācīšanai, 12.a un 12.b klases apvienotā grupa psiholoģijas mācīšanai.Ne vienmēr vecāki un arī pedagogi izprot un atbalsta apvienoto klašu un grupuveidošanas nepieciešamību un iespēju apvienotās klases apstākļos nodrošinātkvalitatīvu izglītību.Skolas sociālā pedagoga pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar70


darbinieku saskaņotā amata aprakstā. Skolā ir noteikta kārtība, kā skolēni un vecāki varsaņemt sociālā pedagoga palīdzību un konsultācijas. Skolā ir atbilstošas telpas atbalstapersonāla darbam, ir noteikts atbalsta personāla darba laiks. Izstrādāta un apstiprinātavienota parauga sociālā pedagoga dokumentācija. Skolotāji sadarbojas ar atbalstapersonālu, ja tas ir nepieciešams skolēna individuālo grūtību pārvarēšanai, klasesizpētei, problēmsituāciju risināšanai.Stiprās pusesoptimāls pedagogu slodzes sadalījums;racionāli plānota klašu komplektu un apvienoto priekšmeta apguves grupuveidošana;skolas metodiskais darbs tiek realizēts 5 mācību priekšmetu metodiskajāskomisijās;skolā ir pašvaldības finansēts sociālais pedagogs;pedagogi apguvuši nepieciešamo tālākizglītību darbam apvienotajās klasēs.Tālākās attīstības vajadzībaspalielināt metodisko komisiju lomu skolas darba plānošanā;piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmās;veicināt vecāku un pedagogu izpratni par apvienoto klašu un grupu veidošanasnepieciešamību un iespēju nodrošināt tajās kvalitatīvu izglītību.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)5.6.5. Personāla attīstība.Pedagogu kvalifikācijas pilnveide notiek normatīvajos dokumentos noteiktajākārtībā un skolā ir noteikta kārtība, kā tiek organizēta skolotāju tālākizglītība. Skolaatbalsta pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, apzina, plāno un koordinēskolotāju tālākizglītības vajadzības. Direktora vietnieks izglītības jomā informē partālākizglītības kursu piedāvājumu.Metodisko komisiju ietvaros notiek informācijas apmaiņa par kursos un seminārosuzzināto. Skolā ir noteikta kārtība, kādā pedagogi informē par kursos un seminārosiegūto Pedagogi tālākizglītības nolūkos apmeklē arī citas izglītības iestādes, atklātāsstundas, paši vada atklātās stundas, piedalās pieredzes apmaiņas braucienos.Informācija par katra pedagoga tālākizglītības aktivitātēm tiek uzkrāta skolotāju71


personas lietās, skolotāju portfolio, ievadīta VIIS datu bāzē atbilstoši ārējo normatīvoaktu prasībām.6.5.1 Saikne starp personāla attīstību un skolas attīstības plānuSkolotāji piedalās tālākizglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajām attīstībasprioritātēm. Skolas attīstības plānā norādītas skolas darbinieku tālākizglītībasvajadzības. Skolas darbinieku prasmes un pieredze tiek efektīvi izmantota personālaattīstībā.Stiprās puses pedagogiem ir radīti labi apstākļi profesionālajai pilnveidei; skolā tiek uzkrāta informācija par pedagogu tālākizglītību; pedagogu tālākizglītība tiek efektīvi izmantota personāla attīstībā atbilstošiskolas attīstības prioritātēm;Tālākās attīstības vajadzībasmetodisko komisiju ietvaros regulāri analizēt tālākizglītības efektivitāti;iedzīvināt vienoto informācijas apmaiņas kārtību par kursos un semināros gūtoinformāciju;veicināt sadarbību pieredzes apmaiņai starp kaimiņu skolu pedagogiem.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)5.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana5.7.1. Skolas darba vērtēšana.5.7.1.1. Skolas vadības darbs kontrolē un vērtēšanā;5.7.1.2. Skolas darbinieku iesaistīšanās pašvērtēšanas procesā;5.7.1.3. Vērtēšanas procesā iegūtās informācijas izmantošana.5.7.1.1. Skolas vadība plāno skolas darbu, tā kontroli un izvērtēšanu, organizēkontroles un vērtēšanas procesu, vienojas par izmantojamajām metodēm, atbildīgajāmpersonām, laiku un vērtēšanas kritērijiem. Informācijas uzkrāšana notiek visu mācībugadu atbilstoši skolas attīstības virzieniem, prioritātēm un mācību gada darba plānam.Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu.Skolas vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un skolas darbiniekuiesaistīšanu skolas stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu noteikšanā.Skolas darbs tiek analizēts, sadarbojoties skolas administrācijai, pedagogiem,skolēniem un vecākiem. Skolas vadība izvērtē savu ieguldījumu pašvērtēšanas procesa72


organizēšanā, vadīšanā un pārraudzīšanā.5.7.1.2. Pašvērtēšana ir plānota, strukturēta, visi skolas darbinieki izmanto vienotuskritērijus un pieeju darba vērtēšanā. Tajā tiek izmantotas dažādas metodes, bieži tā iranketēšana. Katrs skolas pedagoģiskais darbinieks mācību gada noslēgumā rakstapašvērtējumu par paveikto darbu, analizējot sasniegumus, nepilnības un tālākāsattīstības vajadzības. Skolas pedagoģiskie darbinieki balsta pašvērtējumu uz konkrētiemfaktiem un pierādījumiem. Skolas darba vērtēšana notiek skolas vadības sanāksmēs,metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomessanāksmēs, darbinieku sanāksmēs. Veicot izvērtēšanu, tiek uzklausītas visas skolasdarbā ieinteresētās puses. Skolas darba pašvērtēšanas procesā iesaistās lielākā daļaskolas pedagogu, bet īpaši - metodisko komisiju vadītāji.5.7.1.3. Skolas administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātuskolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Regulāri tiek veidots skolaspašvērtējuma ziņojums. Skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki un citas ieinteresētāspuses tiek iepazīstinātas ar pašvērtējuma ziņojumu. Ir plānota skolas pašvērtējumaziņojuma publicēšana novada mājas lapā.Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā skolas darba plānošanā.Stiprās pusesregulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni;skolotāji izstrādā sava darba pašvērtējumu un daudzi aktīvi iesaistās skolasdarba vērtēšanā.Tālākās attīstības vajadzībasskolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzību apzināšanā aktīvākiesaistīt skolēnus un vecākus;regulāri publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu.Vērtējums – ļoti labi (4.līmenis)5.7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un īstenošana.5.7.2.1. Attīstības plāna struktūra;5.7.2.2. Attīstības plāna saturs;5.7.2.3. Iepazīstināšana ar attīstības plānu;5.7.2.4. Attīstības plāna īstenošana.73


5.7.2.1. Skolai ir izstrādāts attīstības plāns no 2010. līdz 2012.gadam. Tajā irvispārēja informācija par skolu, tās mērķi un uzdevumi, pašvērtējums, noteiktasattīstības prioritātes turpmākajiem 3 gadiem septiņās pamatjomās un to īstenošanasplānojums. Plānojums ietver katras pamatjomas un tās uzdevumu īstenošanas laikasadalījumu, atbildīgās personas, paredz resursus un pārraudzību.5.7.2.2. Skolas attīstības plāns ir veidots, ņemot vērā skolas pamatmērķi un iepriekšpaveikto darbu, skolas vispārīgo rādītāju (skolēnu skaits u.tml.) prognozi nākamajiemgadiem, kā arī pašvaldības un valsts prioritātes. Prioritāšu īstenošanas plānojums irsaprotams un reāls. Skolas attīstības virzieni tika apspriesti metodiskajās komisijās,pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomes sēdē, savus ieteikumus sniedza skolēni,vecāki, katrs pedagogs. Prioritātes un uzdevumi tiek koriģēti, veidojot darba plānukonkrētam mācību gadam. Katru gadu tiek veikta regulāra plāna izpildes izvērtēšana.5.7.2.3. Ikdienā ar skolas attīstības virzieniem var iepazīties pie skolas direktora.Skolas padomē iesaistītie vecāki norāda, ka viņiem ir sniegta informācija par skolasattīstības virzieniem, tomēr to nevar attiecināt uz visiem skolas vecākiem.Nepieciešams, lai skolēnu vecāki regulāri saņemtu informāciju, kas saistīta ar skolasattīstību.5.7.2.4. Notiek regulāra attīstības plāna ieviešanas procesa uzraudzība un kontrole.Atbildīgās personas informē par attīstības plāna īstenošanas gaitu un sasniegtajiemrezultātiem. Sasniegtos rezultātus analizē 2 reizes gadā un vajadzības gadījumāattīstības plānu pārskata un koriģē. Skolas vadība izvērtē attīstības plānā izvirzītomērķu sasniegšanu un regulāri atskaitās par plāna īstenošanu skolas padomei.Stiprās pusesskolas attīstības plāns ir izstrādāts, balstoties uz iepriekš paveikto;plāna veidošanā tika iesaistīti skolēni, vecāki un pedagogi;darba plāns mācību gadam tiek veidots, pamatojoties uz skolas attīstībaiizvirzītajām prioritātēm.Tālākās attīstības vajadzībasnodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolas attīstības plānu visieminteresentiem.Vērtējums – labi (3.līmenis)74


5.7.3. Skolas vadības darba kvalitāte.5.7.3.1. Skolas darbu reglamentējošo dokumentu atbilstība likumuprasībām;5.7.3.2. Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitāte;5.7.3.3. Dažādu līmeņu vadītāju individuālā darba kvalitāte;5.7.3.4. Sadarbība ar sabiedrību un dažādām institūcijām.5.7.3.1. Skolā ir visa Ministru kabineta noteiktā obligātā dokumentācija, kurasprecīza izpilde tiek kontrolēta.Skolas darbību reglamentē skolas nolikums, iekšējās kārtības noteikumi, darbakārtības noteikumi un citi skolas iekšējie normatīvie akti, kas ir izstrādāti demokrātiskiapspriežot un ievērojot tiem izvirzītās prasības.5.7.3.2. Ir izstrādāta precīza skolas vadības struktūra. Skolas direktoram ir 2vietnieki: vietniece izglītības jomā, kura atbild par izglītības programmu īstenošanuskolā, un vietniece, kura koordinē audzināšanas darbu un atbalstu skolēniem. Abasvietnieces skolā strādā jau vairākus gadus. Vectilžas filiāli vada šīs struktūrvienībasvadītāja. Skolā ir saimniecības daļas pārzinis. Dažādu līmeņu vadītājus skolā ieceļvalstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un skolas darbavajadzības. Vietnieku un struktūrvienības vadītāja pienākumi, tiesības un atbildībasjomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos amata aprakstos. Skolas vadības atbildībasjomas ir zināmas visiem skolas darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem un citāmieinteresētajām personām.5.7.3.3. Lielākā daļa skolotāju uzskata, ka skolas vadība prot uzklausīt unatbalstīt, ka attiecības ir koleģiālas, ka visi cenšas kvalitatīvi izpildīt tiem uzticētospienākumus.Direktoram ir atbilstoša izglītība un ieinteresētība skolas darbā. Skolā īpašauzmanība tiek pievērsta lietišķu un labvēlīgu attiecību uzturēšanai ar skolasdarbiniekiem, skolēniem, vecākiem un pašvaldību. Direktors konsultējas ardarbiniekiem svarīgu jautājumos, taču saglabā atbildību par galīgā lēmumapieņemšanu. Direktors prot veidot vadības komandu un deleģēt funkciju izpildi. kā arīpārraudzīt dažādu līmeņu darbinieku pienākumu izpildi.Vadības komandā ir laba savstarpējā sadarbība un visi vietnieki profesionāli veicuzticētos pienākumus. Direktora vietnieki par plānoto un paveikto darbu informēiknedēļas administrācijas sanāksmēs, pedagogus - informatīvajās sanāksmēs vaipedagoģiskās padomes sēdēs, kā arī aktuālo informāciju izvieto skolotāju istabā un pieskolas informācijas dēļa. Katru gadu tiek organizētas divas analītiskās pedagoģiskās75


padomes sēdes, viena tematiskā pedagoģiskās padomes sēde un vismaz divas skolaspadomes sēdes. Informācija par pasākumiem regulāri tiek izziņota pie skolasinformācijas dēļa, ar e-pasta starpniecību un Mykoob sociālajā tīklā.Direktora vietniece izglītības jomā koordinē arī metodisko darbu skolā atbilstošinoteiktajai metodiskā darba kārtībai. Metodisko komisiju vadītāji nodrošina saikni starppedagogiem un skolas vadību.5.7.3.4. Skolas vadība sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību un dažādāminstitūcijām. Laba sadarbība izveidojusies ar skolas padomi, Izglītības pārvaldi uncitām Balvu novada pašvaldības institūcijām, Tilžas un Vectilžas pagasta pārvaldi, arsabiedriskajām organizācijām, kas atbalsta skolas iniciatīvas. Projektu īstenošanas gaitānotiek intensīva sadarbība ar VIAA, izglītības programmu un priekšmetu standartuizstrādē un īstenošanas gaitā notiek sadarbība ar VISC un IKVD.Operatīvai informācijas apmaiņai efektīvi tiek izmantota elektroniskā saziņa.Skolas vadība veicina un atbalsta sadarbību starp Tilžas vidusskolu un tāsVectilžas filiāli, kā arī sadarbību ar citām Balvu novada un kaimiņu novadu skolām.Tiek īstenota sadarbība ar partneriem no Zviedrijas Hjūsbrū skolas, šogad uzsāktasadarbība ar Nīderlandes partneriem.Skolas vadība rūpējas par skolas prestižu un tēlu sabiedrībā.Sabiedrība tiek informēta par skolas darbu novada mājas lapā www.balvi.lv,Ziemeļlatgales laikrakstā ,,Vaduguns” un ,,Balvu Novada Ziņās”.Skola, tās vadība un darbinieki cenšas aktīvi iesaistīties pašvaldības kultūras unsabiedriskās dzīves norisēs.Stiprās pusesizveidojusies veiksmīga sadarbība ar novada pašvaldību;skolas vadības komandai izveidojusies laba savstarpējā sadarbība;Tālākās attīstības vajadzībasturpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontrolesdarbu;turpināt aktivizēt sadarbību ar Vectilžas filiāli un Tilžas internātskolu;censties iesaistīties skolēnu un pedagogu apmaiņas projektos ar citām valstīm;Vērtējums – labi (3.līmenis)76


5.8. Informācijas iegūšanas metodesSkolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai tika izmantotas dažādas metodes:anketēšana, dokumentu un materiālu analīze, mācību stundu, nodarbību un pasākumuvērošana, intervijas un sarunas.Lai iegūtu informāciju, tika pētīti un analizēti šādi dokumenti un materiāli:1) skolas nolikums,2) skolas darba plāni,3) skolas izglītības attīstības plāns 2005.-2010.gadam,4) Balvu novada domes lēmumi un novada saistošie noteikumi,5) mācību priekšmetu programmas un mācību stundu tematiskie plāni,6) pedagogu tarifikācija,7) klašu audzinātāju programmas,8) interešu izglītības programmas,9) mācību priekšmetu stundu saraksts,10) interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksti,11) individuālo konsultāciju grafiki,12) pedagoģiskās padomes sēžu protokoli,13) metodisko komisiju dokumentācija,14) skolas padomes dokumentācija,15) iekšējās kārtības noteikumi,16) darba kārtības noteikumi,17) klašu žurnāli,18) interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību žurnāli,19) individuālā darba uzskaites dokumenti,20) elektroniskais žurnāls u.c. dokumentācija Mykoob sociālajā tīklā,21) skolēnu dienasgrāmatas, ieskaišu grāmatiņas,22) citi skolas iekšējie normatīvie dokumenti,23) skolotāju pašvērtējumu materiāli,24) valsts pārbaudes darbu protokoli, CE sertifikātu kopijas,25) stundu un nodarbību inspicēšanas un hospitēšanas materiāli,26) vecāku, skolotāju un skolēnu aptauju materiāli,27) kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu akti,28) skolas telpu un teritorijas apsekošana,29) skolas gada budžeta tāme,30) dažādi statistikas dati.77


5.9. Kopsavilkums par skolas darba pamatjomu vērtējumuPamatjoma Rezultatīvais rādītājs Pašvērtējumalīmenis1. Mācību saturs 4 (ļoti labi)1.1. Skolas izglītības programmas 4 (ļoti labi)2. Mācīšana un mācīšanās 3 (labi)2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte 3 (labi )2.2 Mācīšanās procesa kvalitāte 3 (labi )2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 (labi )2.4. Sadarbība ar vecākiem 3 (labi )3. Skolēnu sasniegumi 3 (labi)3.1.Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā 3 (labi )3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes3 (labi )darbos4. Atbalsts skolēniem 3 (labi)4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un3 (labi )sociālā palīdzība4.2. Atbalsts personības veidošanai 4 (ļoti labi)4.3. Atbalsts karjeras izvēlē 4 (ļoti labi)4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 3 (labi )4.5. Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām 3 (labi )5. Skolas vide 3 (labi)5.1. Skolas mikroklimats 3 (labi )5.2. Skolas fiziskā vide 3 (labi )6. Resursi 4 (ļoti labi)6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un 3 (labi)izmantošana6.2. Skolas finanšu resursu nodrošinājums un 3 (labi )izmantošana6.3. Personāla nodrošinājums 4 (ļoti labi)6.4. Skolas personāla nodarbinātības4 (ļoti labi)efektivitāte6.5. Personāla attīstība 4 (ļoti labi)7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 3 (labi)7.1. Skolas darba vērtēšana 4 (ļoti labi)7.2. Skolas attīstības plāna veidošana un3 (labi )īstenošana7.3. Skolas vadības darba kvalitāte 3 (labi )78


6. Citi sasniegumi6.1. Skolēnu sasniegumi dažādos konkursos, sacensībās, skatēs.Skola pamatoti lepojas ar savu skolēnu un pedagogu panākumiem dažādās interešuizglītības jomās.Katru mācību gadu 40 – 50% Tilžas <strong>vidusskolas</strong> skolēnu gūst godalgotas vietasdažādos konkursos, skatēs, sacensībās rajona, novada un valsts mērogā (sk. 16.tabulu).Panākumi konkursos rajonā, novadā, valstīSkolēnu skaits %2007./2008. 100 50,252008./2009. 72 40,452009./2010. 83 49,7016.tabula6.2. Sasniegumi mūzikas interešu izglītības jomā.2007./08.m.g.6.2.1. mūzikas kolektīvu sasniegumi (sagatavojusi skolotāja Linda Vītola): Vokālais ansamblis „Varbūt” - Mazo mūzikas kolektīvu konkurss ,,Balsis”-1.pakāpe rajonā, 1.pakāpe novadā; Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-9. klašu koru konkurss ,,Dziesmai būt”-1.pakāpe valstī.2008./09.m.g. Vokālais ansamblis „Varbūt” - Mazo mūzikas kolektīvu konkurss ,,Balsis”-1.pakāpe rajonā, 1.pakāpe novadā; Solistiem - Mazo mūzikas kolektīvu konkurss ,,Balsis”- 1.pakāpe rajonā,1.pakāpe novadā.2009./10.m.g.Vokālais ansamblis „Varbūt” - vokālās mūzikas konkursa ,,Balsis” finālists;5. – 9.klašu koris - X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku finālists.6.2.2. jaunās mūziķes Lāsmas Vītolas (7.kl.) sasniegumi:konkursa „Latvijas izcilnieki” pusfināliste 2010.gadā;jauno vijolnieku un čellistu konkursā "Virtuozie romantiķi" 3. vieta vijoles spēlē(2010. gada 26. marts) jauno vokālistu konkurss „Skaņais bolss” 3. vieta vecākajā grupā un Atzinībapar labāko obligātās dziesmas izpildījumu vecākajā grupā (2010. gada 18.marts);vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1. pakāpe (2010. gada 4. marts);konkurss „Mūsu talanti” 1. vieta (2010. gada februāris);Staņislava Broka jauno dziedātāju konkurss (2009. gada 24. janvāris);6. jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei” 2. vieta vidējā grupā undiploms par labāko Dievmātei veltītās dziesmas izpildījumu (2009. gada 18.79


maijs); vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1. pakāpe (2009. gada 27. marts).6.3. Sasniegumi jaunsargu aktivitātēs302. Tilžas jaunsargu vienība instruktora G.Liepiņa vadībā guvusi izcilussasniegumus LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra rīkotajās sacensībās.2007./08.m.g. LR AM JC Latgales novada 302. Vienības atklātās sacensības orientēšanāssportā-1.v.novadā LR AM JC Latgales novada orientēšanās sacensībās-3.v.novadā LR AM JC Latgales novada atklātais čempionāts florbolā- 1.v.novadā LR AM JC 15 Jaunsardzes salidojumā-3.v.valstī LR AM JC Latgales novada 302. Vienības atklātās sacensības orientēšanāssportā-1.,2.,3. vieta novadā LR AM JC Atlases sacensības „Ziemeļvalstu militārā daudzcīņa” – 3.v.valstī LR AM JC Latgales novada kausa izcīņas sacensību ložu šaušanā-2.v.novadā LR AM JC O.Kalpaka kausa izcīņa militarizētajā stafetē jaunietēm-3.v.valstī LR AM JC Kurzemes „Vīru spēles” Kuldīgā- 3.v.valstī LR AM JC Latgales novada sacensības tūrisma tehnikā-3.v.novadā2008./09.m.g. Latgales atklātās orientēšanās sacensības 1. kārta – 1.vieta Latgales atklātās orientēšanās sacensības 2. kārta – 1.vieta Latgales jaunsargu sacensības volejbolā jaunākajā grupā – 2.vieta Latgales jaunsargu sacensības volejbolā vecākajā grupā – 1.vieta O.Kalpaka kausa izcīņas sacensības – 1. un 2.vieta valstī Balvu rajona čempionāts ložu šaušanas sacensības individuāli – 1., 2.,3.vieta Latgales novada ložu šaušanas sacensības vecākajā grupā komandām – 2.vieta 6.Baltijas karavīru spēlēs Igaunijā: 1.vieta orientēšanās 2.vieta vasaras biatlonā S.Pastare, S.Korkla pārstāvēja Latviju militārajās sacensībās Zviedrijā - atzinība2009./10.m.g. sporta tūrisma sacensības „Ošas kauss” kopvērtējumā 1.vieta Latgales novada 302.Tilžas jaunsargu vienības atklātā orientēšanās čempionātakopvērtējumā jaunākajā grupā zēniem – 2..vieta Latgales novada 302.Tilžas jaunsargu vienības atklātā orientēšanās čempionātakopvērtējumā jaunākajā grupā meitenēm – 1.vieta Latgales novada 302.Tilžas jaunsargu vienības atklātās orientēšanās sacensībasjaunākajā grupā meitenēm „Kolnumežos” – 1.vieta Latgales novada 302.Tilžas jaunsargu vienības atklātās orientēšanās sacensībasvidējā grupā zēniem „Kolnumežos” – 1.vieta Latgales novada 302.Tilžas jaunsargu vienības atklātās sacensības florbolā –1.vieta Lāčplēša dienai un Latvijas armijas 90. gadadienai veltītajās Latgales novada302.Tilžas jaunsargu vienības atklātās sacensības militārās daudzcīņassacensības jaunākajā grupā – 1.vieta Lāčplēša dienai un Latvijas armijas 90. gadadienai veltītajās Latgales novada302.Tilžas jaunsargu vienības atklātās sacensības militārās daudzcīņassacensības vecākajā grupā – 3.vieta80


Rožupes pamatskolas un 313. Līvānu jaunsargu vienības atklātās kausa izcīņassacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā – 1.vietaLatgales novada 312.Preiļu jaunsargu vienības atklātās sacensības virvesvilkšanā jauniešiem – 3.vietaJaunsargu apmācību noslēguma testu nometnē Alūksnē Kājnieku skolā Tilžas<strong>vidusskolas</strong> jaunsargiem labi panākumi (augstākais sasniegums – 91,90 punktino 100 iespējamiem)Starptautiskās sacensības militārajā daudzcīņā Igaunijā – 3.vieta6.4. Projekts ,,Esi līderis!”Tilžas vidusskola kopš 2007.gada iesaistījusies Latvijas Uzņēmējdarbības unmenedžmenta akadēmijas projektā ,,Esi līderis!”. Skolotājas Ivetas Kuģenieces vadībāskolēni apgūst interešu programmas ,,Karjera” un ,, Komerczinības vidusskolā” un arpanākumiem piedalās ,,Esi līderis!” rīkotajos konkursos.2007./08.m.g.Gada labākā skola projektā „Esi līderis”;Programmas „Karjera” konkurss „Kāds es esmu”- komandai -1.vieta;Programmas „Komerczinības” konkurss „Panākumu cilvēks”- komandai-1.vieta; Programmas „Komerczinības” konkurss „Panākumu cilvēks”- individuāli –Dz.Slišānei (10.kl.) - 2.vieta.2008./09.m.g. Referātu konkursā „Panākumu cilvēks” - individuāli I.Gļauda, S.Aleksandrova -atzinība Projekta Esi līderis konkurss „Karjeras labirints” – S.Aleksandrova – 3.vieta6.5. Sporta sasniegumiTilžas <strong>vidusskolas</strong> volejbolistus trenē sporta skolotājs Jānis Tālis Jēkabsons.2007./08.m.g.o Volejbols – 1.vieta rajonā; 1. un 3.vieta novadāo Vieglatlētika – individuāli – 1.,2.,3.vieta rajonā, novadā2008./09.m.g.o Volejbols – 1., 2.vieta rajonā; 5.,6.vieta novadāo Vieglatlētika – individuāli – 1.,2.,3.vieta rajonā, novadā2009./10.m.g.ooVolejbols – 1.,2. vieta rajonā; 6.vieta novadāVieglatlētika – individuāli – 1.,2.,3.vieta rajonā, novadā6.6. Citi konkursi un sacensības, projektiVēstures un pētniecisko darbu konkursiem skolēnus ar panākumiem ik gadussagatavo skolotāja Aina Rakstiņa. Skolas šaha pulciņa dalībniekus sacensībām sagatavo81


skolotāja Maldra Strupka. Konkursos rosinājuši piedalīties un panākumus guvuši arīskolotāji I.Kuģeniece, I.Ozoliņa, I.Slišāne, R.Valaine, S.Ežmale, R.Čekse.2007./08.m.g. Eseju konkurss „Latgale un tās ļaudis”- Dz.Slišāne - 1.vieta rajonā Konkurss „Vēsture ap mums”- Dz.Slišāne - atzinība Konkurss „Lauki manas mājas” - 2.vieta novadā2008./09.m.g. Deju konkursi „Mūsu talanti”, „Dejas brīnums” – 2.pakāpe rajonā, atzinībanovadā Angļu val. viktorīna – komandai 1.vieta rajonā Konkurss „Centrālās un Austrumeiropas valstis vēstures griežos” – I.Miza –atzinība Gulbīša <strong>vidusskolas</strong> organizētās sacensības šahā skolēniem – Dz.Slišāne – 1.vieta Starprajonu (<strong>Balvi</strong>, Gulbene, Madona) komandu sacensības šahā. – komandai2.vieta Konkurss „Latvija un Jānis Čakste” – Dz.Slišāne – atzinība Eseju konkurss ,,Mans Latvijas pilsonis” – A.Students – 1.vieta novadā un valstī ,,Latvija. Nākamie 90” - S.Pastare un E.Blomniece – piedalās Nākotnes SaeimāNacionālajā teātrī.2009./10.m.g.Skatuves runas konkurss – A.Biksāns - 3.vieta rajonāBalvu novada šaha sacensības – R.Ločmele – 3.vieta; L.Škapare – 2.vieta;Dz.Slišāne – 1.vietaSkolēnu radošo un pētniecisko darbu konkursā „Latviešu pēdas Sibīrijā unTālajos Austrumos” – D.Striķe - 1.vieta; E.Kindzule, V.Elste - atzinībaA.Eglīša un I.Ziedoņa dzejas lasījumu konkurss – D.Striķe – fināliste82


6. Turpmākā attīstībaPAMATJOMAMācību satursTurpmākās attīstības uzdevumi saglabāt visas esošās izglītības programmas, cenšotiespiesaistīt tām vairāk izglītojamo; turpināt nodrošināt skolas īstenotā mācību satura atbilstībulicencētajām izglītības programmāmMācīšana unmācīšanās akcentēt mācību procesā diferencētu un individuālupieeju; plānot pedagogu tālākizglītību darbam speciālāspamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanāstraucējumiem; apgūt un plaši izmantot ikdienas mācību darbādabaszinātņu kabinetu materiālo bāzi un atbalstamateriālus; uzlabot skolēna un skolotāja dialoga kvalitāti; organizēt pedagogu savstarpēju atbalstu un atbalstujaunajiem kolēģiem mācīšanas kvalitātes uzlabošanai; pilnveidot skolēnu mācību organizatoriskās unpētnieciskā darba prasmes; pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotusadarbību un uzlabotu vecākiem domāto pasākumuapmeklējumu;• turpināt atbalsta akciju ,,Vecāki skolai”.Skolēnu sasniegumi pilnībā apgūt elektroniskā žurnāla iespējas un rosinātvecākus informācijas iegūšanai par bērnu sasniegumiemizmantot Mykoob sociālo tīklu; dažādot mācību metodes darbā ar talantīgajiemizglītojamajiem, lai veicinātu augsta līmeņa sasniegumus; īstenot sadarbību starp sākumskolas pedagogiem, atbalstapersonālu, vecākiem un pirmsskolas izglītības iestādi, laisniegtu atbalstu sākumskolas skolēniem sasniegumu83


uzlabošanai; pastiprinātu uzmanību veltīt mācīšanās un mācīšanas līmeņaanalīzei valodu jomas priekšmetos, kas ļautu uzlabot valodasprasmes un pārbaudes darbu rezultātus dzimtajā valodā unsvešvalodās; radīt priekšnoteikumus sekmīgai centralizētā eksāmenapraktiskās daļas kārtošanai ķīmijā, fizikā bioloģijā;Atbalsts skolēniem nodrošināt skolēniem stomatologa un zobu higiēnistapakalpojumu pieejamību; pievērst lielāku uzmanību dzimumaudzināšanasjautājumiem; pilnveidot drošības pasākumus skolā atbilstoši mūsdienureālajai situācijai un prasībām; sagatavot mediatorus no pašu skolēnu vidus; rast iespēju nodrošināt vecāko klašu skolēniem atpūtas telpu,kurās skolā uzturēties no mācībām brīvajā laikā; rosināt skolēnus rūpēties par citiem cilvēkiem apkārtējāsabiedrībā un iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apzināties sevi kāpilntiesīgus skolas saimniekus; atbalstīt visus pedagogus, kuri var veidot un realizēt skolāinterešu programmas vecāko klašu skolēniem, īpaši zēniem; visu mācību priekšmetu skolotājiem atbilstoši savamprofilam rosināt skolēnus piedalīties konkursos, olimpiādēs,skatēs; licencēt un uzsākt īstenot speciālās pamatizglītībasprogrammu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(21015611); uzlabot atbalsta grupas un konsultatīvo dienestu sadarbībasintensitāti un kvalitāti; nodrošināt pedagoga palīgu, pilnveidot metodiskonodrošinājumu un mācību literatūras klāstu darbam speciālāspamatizglītības programmā;Skolas vide turpināt izkopt skolas tradīcijas un popularizēt skolas tēlu84


sabiedrībā; nodrošināt vienotas, pietiekami stingras un vienlaikustaisnīgas pedagogu prasības skolēnu disciplīnas nodrošināšanā; turpināt veidot savstarpējās cieņas un atbalsta attiecībasstarp skolēniem; rosināt skolēnus veselīga dzīvesveida priekšnoteikumuievērošanai. sekmēt draudzīga skolas mikroklimata veidošanos,īstenojot agresijas korekcijas un sadarbības veicināšanaspasākumus labiekārtot pagarinātās grupas telpu un iekārtot atpūtas telpuskolēniem brīvā laika pavadīšanai pēc stundām; turpināt labiekārtot tualetes telpas un garderobes, skolasēdnīcu; rast finanses, lai veiktu veikt remontu skolas aktu un sportazālē; labiekārtot atpūtas zonu skolas apkārtnē.Resursi iegādāties jaunus, modernākus datorus datorklasei,paplašināt datortīklu, dodot iespēju katram skolotājam kabinetāizmantot datoru un lietot e-klases sistēmu; papildināt sporta inventāru, modernizēt mājturības untehnoloģiju kabinetu iekārtas atbilstoši standarta prasībām; pakāpeniski atjaunot mācību literatūras fondu un papildinātuzziņu literatūras klāstu skolas bibliotēkā; rast iespēju nodrošināt mācību līdzekļus mūsdienīga mācībusatura apguvei priekšmetiem, kuri valstī nav atzīti parprioritāriem. nodrošināt nepieciešamo finansējumu izglītības programmurealizēšanai Vectilžas filiālē; turpināt aktīvi piesaistīt investīcijas un iesaistīties projektospapildus finansējuma iegūšanai; piesaistīt deju skolotāju darbam interešu izglītībasprogrammā, pedagogu ar atbilstošu kvalifikāciju 3. svešvalodas85


mācīšanai; rosināt kādu no skolas pedagogiem apgūt logopēdaspecialitāti; piesaistīt skolēnus vidējās izglītības programmās; veicināt vecāku un pedagogu izpratni par apvienoto klašu ungrupu veidošanas nepieciešamību un iespēju nodrošināt tajāskvalitatīvu izglītību. metodisko komisiju ietvaros regulāri analizēt tālākizglītībasefektivitāti un iedzīvināt vienoto informācijas apmaiņas kārtībupar kursos un semināros gūto informāciju; veicināt sadarbību pieredzes apmaiņai starp kaimiņu skolupedagogiem.Skolas darbaorganizācija unvadība skolas darba vērtēšanā un tālākās attīstības vajadzībuapzināšanā aktīvāk iesaistīt skolēnus un vecākus; regulāri publiskot skolas pašvērtējuma ziņojumu. nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par skolasattīstības plānu visiem interesentiem. turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, vadībaspārraudzības un kontroles darbu; turpināt aktivizēt sadarbību ar Vectilžas filiāli un Tilžasinternātskolu; censties iesaistīties skolēnu un pedagogu apmaiņas projektosar citām valstīm;Skolas direktorsVoldemārs Čeksis(vārds, uzvārds)(paraksts)Z.v.86

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!