Madlienas Vēstis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Madlienas Vēstis - Ogres novads

2012. gada Septembris Madlienas Vēstis3Madlienas kultūras namaMĀKSLINIECISKĀS PAŠDARBĪBASKOLEKTĪVUMĒĢINĀJUMU GRAFIKI 2012/2013. g.Jauktais koris „Madliena”- diriģents Jānis Taranda, kormeistarsRihards BērziņšNODARBĪBAS - TREŠDIENĀS ( mazā zāle) PLKST. 19.00PIRMĀ NODARBĪBA 5. SEPTEMBRĪ plkst. 19.00Pūtēju orķestris „Madliena”- diriģents Dimitrijs Grozovs, koncertmeistarsAlvars ŠteinbergsNODARBĪBAS - PIRMDIENĀS UN PIEKTDIENĀS (POtelpa) PLKST. 19.00Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Made” - vadītāja VēsmaValmieraNODARBĪBAS - OTRDIENĀS (lielā zāle) PLKST. 20.00PIRMĀ NODARBĪBA 11. SEPTEMBRĪ plkst. 20.00Jauniešu deju kolektīvs „Daina” - vadītāja Agnese LepseNODARBĪBAS - PIEKTDIENĀS (lielā zāle) PLKST. 17.00PIRMĀ NODARBĪBA 6. SEPTEMBRĪ plkst. 17.00Amatierteātris - režisors Didzis CaukaNODARBĪBAS - TREŠDIENĀS( lielā zāle)PIRMĀ NODARBĪBA 12. SEPTEMBRĪ plkst. 18.00Senioru vokālais ansamblis „Tik un Tā” - vadītāja PārslaJēkabsoneNODARBĪBAS CETURTDIENĀS (mazā zāle) PLKST. 14.00PIRMĀ NODARBĪBA 14. SEPTEMBRĪ plkst. 14.00Līnijdeju kolektīvs - vadītāja Elita KauženaNODARBĪBAS (lielā zāle) PIRMDIENĀS PLKST. 18.00-20.00 ,CETURTDIENĀS PLKST. 18.00- 21.00Bērnu deju studija „Lienīte” - vadītāja Vineta TumanePIRMIE MĒĢINĀJUMI:11. SEPTEMBRIS PLKST. 16.00 (2-4. g. grupa)13. SEPTEMBRIS PLKST. 16.00 (5-6. g. grupa)14. SEPTEMBRIS PLKST. 14.00 (1-2. kl. grupa)14. SEPTEMBRIS PLKST. 15.00 (3-6. kl. grupa)Aerobika - vadītāja Baiba BasarabaNODARBĪBAS OTRDIENĀS (lielā zāle) PLKST. 18.00, dalībasmaksa Ls 2Brīvprātīgo darbs biedrībā„Otrās MājasŠā gada aprīlī tiku iesaistītaNVA projektā „Brīvprātīgie”.Projektā tiku iesaistīta uz6mēnešiem.Kopā mēs bijām 4jaunieši, kas iesaistījās biedrības„Otrās Mājas” ikdienas dzīvēun darbā. Šobrīd no šiembrīvprātīgajiem šeit esmu palikusiviena, jo divas meitenesatrada pamatdarbavietu, bettrešais brīvprātīgais radīja patssavu biznesu.Mūsu pienākumi bija katramsavi, bet neviens uz to neskatījāsun visi darīja ikdienas darbus,palīdzēdami viens otram unbiedrībai. Tas ir kā parasts darbs,Tu ej strādā tāpat kā visi citi,Laipni aicināti!tikai Tu to dari brīvprātīgi. Nevienmēr sanāk būt noskaņotamdarbā, reizēm viss neiet kāvēlētos, gribas visu pamestun aiziet, ir savas grūtības.Uzskatu, ka esmu guvusi labupieredzi no šī brīvprātīgā darba,esmu redzējusi dažāduscilvēkus, kuriem nepieciešamapalīdzība - reizēm tas liek nopietniaizdomāties, jo ir žēlcilvēku, bet žēlošana ne vienmērder. Jāuzmundrina. Jādod cerība.Iesaku arī citiem padomāt paršo atbildīgo, vajadzīgo, ne visaivieglo brīvprātīgo darbu.Santa FokinaLai vienmēr dvēsele tavaKā brīnumsvecīte zied,Lai ziedi, zvaigznes unsapņiTur savākti vienuviet.Lai vienmēr ir radošadoma,Kas apvāršņa tālumosskrien,Lai esi kā jūra, kā doma,Kas dzintara pilnaarvien!Lai pietiek spēka katramdzīves rītam,Lai katrs rīts kā skaistiziedi plaukst.SVEICAM JŪLIJA JUBILĀRUSAlīda TREIMANE 93Kārlis LAZDIŅŠ 80Antoņina GAILĪTE 80Valda JĒKABSONE 75Brigita GALVĀNE 75Tamāra CIMBALA 70Elmārs FREIMANIS 70Silvija BĒRZIŅA 70Brigita MASIULE 60Daina LIEPA 55Nikolajs SERGEJEVS 50Juris OSOKINS 55Sarmis PETROVSKIS 50Aija SIMSONE 50Sandra KISEĻOVA 50Vingrošanas laukumaizbūve Madlienas pagastāProjekta iesniedzējs: SalvisBlūzmaVieta: Ogres novads, Madlienaspagasts, MadlienaProjekta summa: 2000 LsProjekta apraksts:Vēlamies izbūvēt laukumuar visām nepieciešamajāmvingrošanas konstrukcijām,labiekārtot teritoriju. Izvietotatpūtas solus un vingrojumuafišas. Rīkot kopīgus treniņusun piedalīties Latvijas IeluVingrošanas Sporta Biedrībasrīkotajās sacensībās, aktivitātes.Piesaistīt arvien jaunus vingrotgribētājus.Projekta iesniedzējs, SalvisBlūzma, ir veicis aktīvusociālo darbu iepazīstinot ar ieluvingrošanu līvāniešus, piedalotiesLīvānu sporta dienā unpiedaloties spēcīgākā Līvānuvidusskolēna noskaidrošanā.Ir apmeklētas arī Pļaviņas unBarkavas arodvidusskola.Jāpiezīmē, ka Barkavas arodvidusskolaskonkursa uzvarētājsvēlāk, iespējams iedvesmot nošīs tikšanās, piedalījās Latvijasčempionātā, kurā kvalificējāsdalībai Pasaules čempionātamun PČ ieguva augsto 2.vietu.Tika aizvadīts treniņš arī Madlienasvidusskolā.Tāpat ir iegūtas godalgotasvietas Latvijas Ielu VingrošanasSporta Biedrības sacensībās, kāfreestyle, tā arī spēka disciplīnās.Par projektu līdz 30.09.2012.vari nobalsot mājaslapā www.labiedarbi.lv.Neesi vienaldzīgs, nobalso!Arī tad, ja Tevi neinteresēvingrošana, Tu kādam bērnamvari palīdzēt izvēlēties –bezjēdzīga sēdēšana centrā uzapmalītes vai saturīgi, ar mērķipavadīts brīvais laiks!Nobalso!


4 Madlienas Vēstis2012. gada SeptembrisJaunais mācību gads Kārļa KažociņaMadlienas mūzikas un mākslas skolāIr pagājis vasaras brīvlaiks,kurš par divām dienām bijisgarāks nekā citus gadus. Tačuarī brīvlaikā notikušas dažādasaktivitātes. Jūnijā mākslasnodaļas audzēkņi 2 nedēļasturpināja darbu mācību praksē,apmeklēja interesantākās vietasSkrīveros, Jumpravā unLēdmanē, ieguva pieredzi Jumpravasun Skrīveru mūzikasun mākslas skolās. Jūlijā trīsmūzikas nodaļas audzēkņi:Megija Augustāne, HenrijsAugšpuls un Ernests Valts Circenispiedalījās starptautiskajāmūziķu nometnē Salacgrīvā,apmeklējot meistarklases pieārvalstu pedagogiem. AugustāOgres novada svētkos tikaprezentēti mākslas nodaļas apkopotiemateriāli par novadniekiem- ievērojamākajiemmūziķiem un māksliniekiem.Bet klāt jau arī rudens.Uzsākot jauno 2012./2013.mācību gadu 3.septembrī,bija liels prieks atkal satiktskolotājus, audzēkņus un viņuKārļā Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 1. klašu audzēkņivecākus.Šo mācību gadu skolāuzsāk 107 profesionālās ievirzesizglītības programmuaudzēkņi - 59 mūzikas un 48mākslas nodaļā, kā arī 22audzēkņi interešu izglītībasprogrammās. Skolā mācīsies netikai audzēkņi no Madlienas,bet arī no Ķeipenes, Taurupes,Meņģeles, Mazozolu, Zaubes,Lauberes, Lēdmanes, Krapesun Suntažu pagastiem. Pavasarīskolu absolvēja 16 audzēkņi,taču no jauna uzņemti 32audzēkņi profesionālās ievirzesizglītības programmās. Uzskatu,ka skolu pozitīvi raksturotendence, ka skolā stājas jauesošo audzēkņu jaunākie brāļiun māsas. Dāvinot burtnīcu unzīmuli, vēlējām būt zinātkāriem,vēlēties apgūt ko jaunu un sajustprieku par uzzināto, saprasto,saklausīto un iemācīto. Pēdējoklašu audzēkņiem novēlējām vēlpēdējā gadā uzzināt nezināmo,saprast nesaprasto, un, lai radošspacēlums pavadītu noslēgumaeksāmenos pavasarī.Vecākiem vēlējām ar lieluieinteresētību sekot līdzi savabērna izaugsmei un priecātiespar katru jaunu iemācītu noti,dziesmiņu, skaņdarbu vaiuzzīmētu zīmējumu un izveidotudarbiņu.Atbilstoši Skolas Noteikumiempar audzēkņu darbastimulēšanu un apbalvošanu,svētku reizē pasniedzāmAtzinības rakstu tiemaudzēkņiem, kuri iepriekšējāmācību gadā mācījušies labiun teicami, piedalījušies skolasun ārpusskolas pasākumos,kā arī izsniedzām Pateicībuviņu vecākiem par apzinīguun godprātīgu savu bērnuaudzināšanu.Skola nevar pastāvēt, ja tajānestrādātu zinoši, profesionāli,radoši un jauki skolotāji. Skolāstrādās 16 šādi skolotāji un 4tehniskie darbinieki. Šogadskolotāju kolektīvam pievienojusiesjauna vijoļspēles skolotājaAija Sūna.Skolotājiem un darbiniekiemvēlējām strādāt ne tikai arbērniem, bet ar prieku.Arī Ogres novada Madlienaspagasta pārvaldes vadītājs OjārsAtslēdziņš sveica audzēkņus,viņu vecākus un pedagogus.Uzsākot jauno mācību gadu,arī šogad bijām sarūpējuši kādumuzikālu pārsteigumu. Šie instrumentivēl nekad Madlienānebija skanējuši šādā veidā. Bet,tā kā ir pirmā mācību diena, irvajadzīgs arī pirmais zvans.Ar lielu uzmanību un sajūsmuvisi klausījās koncertu JelgavasBērnu un Jauniešu centra“Junda” zvanu ansambļa “Accelerando”Agritas Locas vadībā.Brīnišķīgi iezvanītais mācībugads ir sācies, atliek novēlēt, lailabas sekmes mācībās, veiksmeun panākumi konkursos!Direktore Vita Ervalde


2012. gada SeptembrisMadlienas Vēstis 5Taurenītī sācies jaunais mācību gads1.septembris, lai arī neoficiāli, bet pēc būtības ir vasarasbeigas un rudens sākums,beigas brīvdienām bērniem,atvaļinājumiem izglītībasiestāžu darbiniekiem un jaunamācību gada sākums. Tomēr navZīmulis un Otiņa viesos pie pašiem mazākajiemSkaistākie ziedi jaunajiem kolēģiemjau tik bēdīgi kā izklausās. Septembrisir viens no krāšņākajiemmēnešiem. Zelta rudens tūlītķersies pie otām un izkrāsos pasauli.Krāšņi dārzos saziedējušaspuķes, ko Zinību dienā bērnines uz skolu. Dārzos nobriedusirudens raža, kas pilda talciniekugrozus un ceļo uz mūsu pagrabiemun pieliekamajiem. Bekas,baravikas un cūcenes mežos jaunepacietīgi mīņājas, gaidot savuacīgo sēņotāju. Septembrim irīpaša smarža un sava īpaša septembrasajūta. Arī tukšie skolassoli un pirmsskolas grupiņas irpiepildījušies ar bērnu čalām. Irsācies jaunais mācību gads.Šogad pirmais skolas zvansieskanējās 3. septembrī un pirmādienā mēs jau uzņēmām 95bērnus. Pavisam 2012./2013.mācību gadā pirmsskolā„Taurenītis” darbosies 7 grupas,kurās mācīsies un rotaļāsies 113bērni. Ar jauno mācību gadusavas ikdienas gaitas pirmsskolāuzsāka 27 jauni audzēkņi un 2darbinieki – pavārs Valērijs Vepriksun skolotāja palīdze EvitaTirzmaliete. Mēs priecājamies,ka tie ir mūsu bijušie audzēkņi untagad mēs viņus varam uzrunātkā kolēģus. Bet Inga Lazdiņapamazām pārkvalificējas parskolotāju un strādās ar bērniem„Pienenītes” grupā. Lai viņiemveicas jaunajā darbā!4.septembrī visas grupaspulcējās zālē uz bērnu rītu, laimēs visi kopā apjaustu cik daudzesam un kādi izskatāmies. Vasarākā pateicību par piedalīšanosmakulatūras vākšanas konkursā„Otro elpu papīram” saņēmāmzīmēšanas un piezīmju papīru noLīgatnes papīra fabrikas. Katragrupa saņēma 3 papīra pakas.Kur tiek dalīts papīrs, tur arīpārsteigums klāt! Ieradās nopietnaiszīmulis (Aelita Lazdiņa),kurš gribēja rakstīt un vilktkārtīgas svītriņas un jautrā otiņa(Pārsla Liepiņa), kura gribējakrāsot un pindzelēt. Kopā arbērniem viņi pamācījās kā irjāvelk svītras un kā jāaizkrāsolaukumi, un visi izkustējās jautrādejā. Novēlēja, lai bērni saglabāinteresi par vēl neapgūto, smeļotzinības, skolotājiem pietiek iedvesmas,radošuma un pacietībasun visiem kopā - spēku unveselību jaunajā mācību gadā!14.septembrī plkst.14,30aicinām vecākus uz kopsapulci,kurā iepazīsimies ar pirmsskolasvadlīnijām un jaunajiem pirmsskolasaudzēkņu ēdināšanasnoteikumiem.Uz tikšanos!Vadītāja Ingrīda Mārtiņa


6 Madlienas Vēstis2012. gada SeptembrisJ. Jaunsudrabiņam veltītais konkurssNo kreisās -L. Leitāne, L. Antonoviča, I. Streile, A. Pīķe un latviešu valodas skolotāja Z. SaulīteŠogad rakstniekam JānimJaunsudrabiņam paliek 135gadi. Viņa dzimtā puse ir Nereta,šeit Jaunsudrabiņš ir uzaudzisun pavadījis savu bērnību.„Riekstiņu” mājās, kur kādulaiku mazais Jancis dzīvo arsavu māti, 1967. gadā iekārtoun izveido memoriālo muzeju.Jaunsudrabiņu pazīst kā „Baltāsgrāmatas” un „Zaļās grāmatas”autoru. Viņa spalvai piedertraģiski sāpīgais stāsts „Vējaziedi” un romāns „Aija”, kāarī patētiski skaistais tēlojums„Piemini Latviju!”Rakstnieks ir ne tikailiterāru darbu autors, viņš irbijis arī talantīgs gleznotājsun mākslas pazinējs. Par goduJaunsudrabiņa jubilejai muzejs„Riekstiņi” organizēja konkursu,kurā varēja piedalīties 7.–12.klašu skolēni. Dalībniekiembija iespēja rakstīt literārusdarbus, izvēloties sev tīkamutematu, vai zīmēt ilustrācijasJaunsudrabiņa daiļdarbiem.Pavisam konkursā piedalījāsvairāk nekā 200 skolēnu, pusebija rakstītāji, puse – zīmētāji.Arī no Madlienas vidusskolasastoņi 8. klases (tagad 9. klases)audzēkņi nosūtīja savus domrakstuskonkursa žūrijai, visitika uzaicināti 25. augustā uznoslēguma sarīkojumu Neretā.Atzinības ieguva ElfaBukša un Santa Liepiņa,dāvanā saņemot vērtīgasgrāmatas – enciklopēdijas.Pārējiem skolēniem pateicībasun mazas piemiņas grāmatasar Jaunsudrabiņa darbiem.Pateicības par rakstniekapiemiņas saglabāšanu saņēmaLaura Antonoviča, RihardsBičevskis, Liene Leitāne, AigaPīķe, Sindija Seveļkova unIveta Streile. Skolēni rakstīja partematu „Latvi, lai kurā zemesmalā Tu būtu, piemini Latviju!”(J. Jaunsudrabiņš). Tie bijaemocionāli skaisti un sirsnīgidarbi par savu dzimto zemi –Latviju. Ielūkosimies domrakstufragmentos!Lai arī kur cilvēks dzīvotu,dzirdot latviešu dziesmasun ieklausoties tās vārdos,atcerēsies daiļi apdziedātāsmājas un skaistās upes, un Dievu,kurš arī himnā palīdz mumsaizstāvēt savu zemi un tautu.Lai kā mums dzīvē klātos, mēs,kā mūsu senči, cīnīsimies parLatviju un aizstāvēsim to. Lielavērtība katram latvietim ir savamāte kā auglības nesēja unbērna patvērums. Tēvs un māte,ģimenes balsts un sargātāji, kasaudzina labus ļaudis un iemācadaiļu valodiņu. (Elfa Bukša,9. kl.)Dzīvē tā ir iegrozījies, kabērni, būdami mazi, jau tīkopamest savu dzimteni un dotiessvešumā. Viņus kā sprīdīšusvilina tālums, jo tur, liekas,būs labāk, skaistāk, varenāk.Vienīgi attur vecāku, dzimtāsvietas mīlestība, mācības,studijas… Taču šobrīd to faktoru,kas liek palikt Latvijā,pa liek arvien mazāk un mazāk.Mūsdienās vecāku atstāšana notiekpa īstam. Ļaudis aizbrauc uztrejdeviņām zemēm ar datorizētutuvību vecāku sirdsmieram,bet galvu nenoglāstīsi, slimībānepalīdzēsi. (Santa Liepiņa, 9.kl.)Ārzemēs dzīvojošie latviešine vienmēr ir laimīgi, dažreizviņi ir skumīgi un pārdzīvo to,ka ir pametuši savu dzimteni –Latviju. Viņi uz šejieni atbraucvienu vai divas reizes gadā,un tad, kad jābrauc atpakaļ uzārzemēm, ir sāpīgi šķirties novietas, kurā tika pavadīta visabērnība un izdzīvoti paši labākienotikumi. (Laura Antonoviča,9. kl.)Ļoti grūti sevī nest baltumu,bet ir jāatrod spēks un vēlmesaskatīt labo, gaišo. Katru rītuvajag uzsākt ar smaidu, gaišuacu skatu un labu vārdu. (RihardsBičevskis, 9. kl.)Latvi, lai kurā zemes malātu būtu, piemini Latviju! Tā irtava dzimtene un tavas mājās.Tur ir tava valoda un latvjukultūra. Latvija ir unikāla tāpatkā tās valoda un folklora. (LieneLeitāne, 9. kl.)Būsim patrioti – cienīsimsavu zemi un neatstāsim tolikteņa varā! Palīdzēsim citscitam grūtībās un smelsim spēkuJāņa Jaunsudrabiņa vārdos:„Latvi, lai kurā zemes malā Tubūtu, piemini Latviju!” (AigaPīķe, 9. kl.)Manas mājas ir un būs Latvija.Te es esmu piedzimusi unnemūžam to nepametīšu, jo tā irmana dzimtene. Es mīlu Latvijuun vienmēr to esmu mīlējusi.(Sindija Seveļkova, 9. kl.)Cilvēkiem ārzemnieki irjāiepazīstina ar Latviju tā, ka tiegribētu atbraukt un paši savāmacīm to apskatīt. Latvietim, laikur arī viņš dotos, ir jādara tas,ko māk, lai ārzemnieki būtusajūsmā, zinātu par tādu valsti –Latviju, lai slavētu latvju tautu.(Iveta Streile, 9. kl.)Madlienas vidusskolasskolotāja Zinta Saulīte


2012. gada SeptembrisŠādus jautājumus bieži dzirdamno apmeklētājiem mūsubiedrībā Otrās Mājas.Mums visiem pienākascilvēcīga dzīve, vai arī tādadzīve, kādu esam spējuši pašisagādāt. Ja dzīve ir tāda, kādair un tu pats nespēj rast atbildiuz jautājumu - vai manpienākas, tad kur griezties aršādu jautājumu?Parasti jau palīdzību meklēvalsts iestādēs, jo ir valsts likumiun attiecīgās pašvaldībaslēmumi atbalstam, palīdzībai,kas, kuram, cik un kā pienākas.Šo atbalstu var saņemt, ja vienlūdzējs atbilst normatīvajos aktosnoteiktajiem kritērijiem pēckuriem vadās ierēdņi. Bet, vai arto visi tiek nodrošināti?Tādēļ arī rodas organizācijas- lai realizētu interešu grupu,sabiedrības jautājumus, kurusnerisina valsts.Uz līdzīga pamata arīMadlienā 2004. gadā tapaorganizācija - biedrība OtrāsMājas, sākotnēji invalīdiem,pensionāriem, bet pamazāmmērķauditorijas loks arvienvairāk paplašinājās un nujau pievienojušās ģimenes arbērniem, bezdarbnieki u.c.problēmsituācijās nonākušie.Pēc palīdzības pie mums griežasne tikai madlienieši, bet arīdaudzi no apkārtējiem pagastiem,pat no citiem novadiem.Ņemot vērā, ka organizācijassastāv no brīvprātīgajiem,vadības, kas algu nesaņem, taddarbība notiek iespēju robežās.Kādus jautājumus risinām?Vienmēr atceramies, kabiedrību radījām, lai veidotudienas centru - iespējām,aktivitātēm, attīstībai untādēļ pamatuzdevums bijameklēt līdzekļus dienascentra izveidei, rekonstrukcijai,pamatlīdzekļiem, kurinepieciešami darbības unaktivitāšu nodrošināšanai.Biedrība nav īstā vieta, kur teiktMadlienas Vēstis 7Man pienākas!!!Vai man pienākas?- man pienākas, dodiet (dzirdētsne vienreiz vien), biedrība irvieta, kur sanākuši tie, kas negribsamierināties ar krīzi, jopašiem tā labi pazīstama. Mēsķepurojamies un radām, radāmvidi arī tiem, kuri neko negribdarīt, tikai pieprasīt, jo ceram,ka ik viens aug un mainās.Lai rastu līdzekļus dienascentra rekonstrukcijai,pamatlīdzekļu iegādei, darbībasun aktivitāšu nodrošināšanai,vispirms centāmies izglītotiespaši, apmeklēt dažādus kursus.Šajos procesos radās apziņa,ka līdzīgus izglītošanās veidus,dažādus kursus vajag radīttepat uz vietas, Madlienā, lainav uz ilgāku laiku jāpametģimenes, bērni. Šīs iecerestiek realizētas dienas centrā,kurš jau darbojas, kur notiekaktivitātes iedzīvotājiem, pateicotiesES līdzfinansējumiem,(bet, lai līdz tiem tiktu, bijadaudz jāizglītojas, jāraksta unjārealizē projekti, vēlāk atskaitesjānodod), kā arī ar pašvaldībasun uzņēmēju atbalstam. Tagadšeit notiek radošās darbnīcas,pulciņi, svešvalodas kursi,amatieraktieru darbība, konferences,sportošana: nūjošana,velobraucieni, ir trenažieri unpulcēšanās vieta domu biedriem.Latvijā auga kustība ziedojumuvākšanai, lai iegādātosproduktus krīzes situācijāsnonākušiem (pārtikas bankaPaēdušai Latvijai). Pēc fondaZiedot iniciatīvas, starp60 organizācijām un dažāmpašvaldībām, kurās nebijaorganizācijas ar sabiedriskālabuma statusu, tika izveidotssadarbības tīkls, kas aptvēra lieludaļu Latvijas, lai Rīgā, fondāZiedot, vēlāk Latvijas Samariešuapvienībā, apkopotu ziedojumusun iepirktu produktusdarbīgām ģimenēm ar bērniem,kuras nonākušas īslaicīgas(varbūt gadu, pusotra) grūtībās.Sadarbības Līgumu noslēgušāsorganizācijas apņemas pieņemtun izvērtēt ģimeņu iesniegumus,atskaitīties un reizi mēnesīatgādāt iepirktās pārtikas pakasno Rīgas noliktavas, ko pārzinaLatvijas Samariešu apvienība.Pārtikas pakas, pēc noteiktiemkritērijiem tiek izdalītasgrūtībās nonākušajām ģimenēm.Mūsu biedrība sadarbības tīklāiesaistījās jau no 2009.gada.Uz biedrību bieži nāk arīinvalīdi ar un bez ģimenes, kurāsnav bērnu, kuriem situācijabieži ir pat dramatiskāka, betviņiem palīdzību varam izsniegttikai kā vienreizēju atbalstu.Arī mēs esam ierobežoti.Arī mums sadarbības ietvarosnoteikti kritēriji pēc kuriemjāvadās, jo no šiem saziedotajiemlīdzekļiem nav iespējamsapgādāt visas problēmgrupas.Un te nu rodas jautājums - vaiman pienākas? Tādēļ jau arī tapašis raksts un ceru, ka pēc augstākminētā būs radusies izpratne, kurun ar kādu jautājumu griezties.Pienācis rudens un jaudaudzi neapmierinātie pēc vasarasjautā - kāpēc nepieved,visu vasaru neesot saņēmušipakas (ziemā, pavasarī dažieminvalīdiem bijām pieveduši,pārējās ģimenes brauca pašaspakaļ). Pavasarī brīdinājām,ka vasarā paku nebūs, jo tadiespējams ar ogām un sēnēmnopelnīt, kaut ko jau arī sakņudārziņos var izaudzēt.Tad nu pēc vasaraspārtraukuma pienākusi jaunasezona, kad atsākam darbībusadarbības tīklā. Mums no centraziņo, ka ziedotāju aktivitātekļuvusi mazāka un vai visiiesniegumi saņems atbalstu,grūti pateikt.Pie mums Madlienā,„Zālītēs”, kur biedrība OtrāsMājas veido dienas centru, varietierasties, lai nepieciešamībasgadījumā uzrakstītu iesniegumupārtikas paku saņemšanai.Jāsaka, biedrība strādā ne pēcnoteiktiem darba laikiem,tādēļ labāk pirms braukšanasvai nākšanas lūdzu piezvanietvadītājai Lilijai Paeglei,tālr. 26335364, lai sarunātutikšanās laiku. Iesniegums pakassaņemšanai jāiesniedz personiski.Kas drīkst pie mums griezties?Jebkura ģimene ar bērniem(pat līdz 24 gadu vecumam, javien viņi mācās), kas nonākusisituācijā, kad vairs nav ko ēst.Drīkst ierasties no jebkura pagasta,no jebkura novada, ja vienviņi paši pēc tām pakām varēsatbraukt pie mums. Daudzasģimenes kooperējas, lai reizēatbrauktu. )Septembra piemērs.Iesniedzām Rīgai 166 pieteikumus,Rīga no tiem apstiprinājatikai 15 iesniegumus. Cerēsim,ka oktobrī veiksies labāk, jomēs esam atkarīgi no ziedotājusapratnes un labvēlības.13.septembrī iesaistīsimiesakcijā „Glābējpakas”, Ogrē,Rīgas ielā 23,veikalā Maxima,kur, uzrunājot cilvēkus,aicināsim viņus atbalstītgrūtībās nonākušās ģimenes,dalīsim tukšās paciņas, cerot,ka uzrunātie atgriezīs tās atpakaļpiepildītas, cik nu kurš spējušisniegt atbalstam.No personīgā piemēra saku,nekad nevar būt tik slikti, lai tupats arī otram nevarētu palīdzēt- ar smaidu, ar uzmundrinājumu,ar pleca sajūtu, ar padomu.Nedrīkst sirdī nocietināties, apskaustcitus, tad jau melna tumsaiestājas apkārt. Reizēm palīdzpat izrunāšanās un pavīd gaismasstars. Biedrībā cenšamiessaprast tos, kas meklē izeju nopārejošām grūtībām, kas rīkojas.Kauns būt lūdzējam sistemātiski,bet, ja tev ir vēlēšanās pārvarētgrūto posmu dzīvē, tad lūgt atbalstuir pat pienākums bērnu,ģimenes dēļ.Ar visa laba un veiksmesvēlējumiem, Lilija Madlienā


8 Madlienas Vēstis2012. gada SeptembrisKustībā dzīvesvietasapkārtnes sakopšanā„Zaļākai Latvijai”Valsts izglītības saturacentrs un SIA „Zaļā josta”izsludina pieteikšanoskustībai „Zaļākai Latvijai”.Pieteikties aicinātivispārējās, profesionālās,speciālās un interešuizglītības iestāžu audzēkņi,kā arī vides izglītības pulciņiizglītības iestādēs.Kustība tiek organizētavides izglītības projekta „Parzaļu pat vēl zaļāks” ietvarospar godu Latvijas Republikasneatkarības proklamēšanas95. gadadienai.Kustība tiek īstenota armērķi sekmēt skolēnu iesaistiLatvijas vides sakopšanā, veicinotzaļo domāšanu un reālurīcību tīrākas, sakoptākas unlabiekārtotākas apkārtējāsvides veidošanā. Kustībanorisinās no 2012. gada 3.septembra līdz 2013. gada 18.novembrim. Paveiktie darbijāpiereģistrē kartē līdz 2013.gada 1. oktobrim.Kustības dalībnieku uzdevumsir mācību gada laikāpaveikt kādu darbu videslabā, iemūžināt to fotogrāfijāsun nelielā stāstījumā. Skolēnuveikums ir jāatspoguļospeciāli izveidotajā kartēEKO medijā „Tīrai Latvijai”www.tirailatvijai.lv, pavēstotpar paveikto darbu publiski,tādējādi motivējot pārējosdalībniekus vērtēt, komentētun uzslavēt paveiktos darbusun to autorus, kā arī balsot parsaviem favorītiem.Dalība kustībā sniedziespēju bērniem un jauniešiemsaņemt vienaudžu atzinību,publiski lepoties ar saviemsasniegumiem un rezultātiem,kā arī ar savām idejām kalpotpar vadmotīvu arī citiemskolēniem izmēģināt rokulīdzīgu darbu veikšanai.Kustības izveides nozīmiskaidro SIA „Zaļā josta”mārketinga vadītāja LaimaJekšiņa: „Latvijas Republikasneatkarības proklamēšanasgadadienas gaidās aicināmskolēnus apvienot spēkusLatvijas sapošanā svētkiem.Mūsu mērķis ir radīt bērnu unjauniešu kustību, kas paralēlimācību procesam atvēl laikusakārtotas, tīras, ilgtspējīgasun zaļas Latvijas videsveidošanā. Publicējot skolēnupaveiktos darbus kartesveidā, visas idejas izvirzīsimpubliskai vērtēšanai unapspriešanai, tādējādi veicinotideju apmaiņu vienaudžuvidū un sekmēsim labo darbuattīstību.”SEPTEMBRIS Madlienaskultūras namā14. septembrī 12. 00 Madlienas bibliotēka unkultūras nams aicinaikvienu uz dzejas dienupasākumu kultūras namākopā ar dzejniekiemSarmu Upesleju,Egīlu Dambiun komponistiAnitu Stikāni29. septembrī 8. 00 Miķeļdienas tirgus16. 00 Līnijdeju pasākums„Sirdspriekam”Daudz darbiņu padarīti,Daudz solīšu iztecētiLai nu mīļi Zemes mātePārklāj savu seģenīti.LĪDZJŪTĪBAIzsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģes Ausmas Mazitānespiederīgajiem, viņu smiltājā pavadot.Pansionāta „Madliena” kolektīvsINFORMĀCIJAIPar neapbūvētu zemesgabalu (personiskām palīgsaimniecībāmun sakņu (ģimenes) dārziem) nomas maksas aprēķināšanas kārtību1. Ogres novada pašvaldības 05.07.2012. Saistošie noteikumiNr. 13/2012 nosaka maksas apmēru par Ogres novada pašvaldībaipiekrītošiem un piederošiem neapbūvētiem zemesgabaliem, kurusiznomā personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma„Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantamun sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai.2. Zemei lauku apvidos, kuru iznomā personisko palīgsaimniecībuvajadzībām, atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikaslauku apvidos” 7.pantam, tiek noteikta šāda zemes nomasmaksa gadā:2.1. zemesgabalam ar platību līdz 10000m² (1 ha) - 0,5% nozemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 3 lati;2.2. zemesgabalam ar platību vairāk kā 10000m² (1 ha) – 0,5%no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 lati.MADLIENAS BŪVVALdE INFORMĒMadlienas pagasta pārvaldes laikraksts. Reģistrācijas apliecība Nr. 0786. Tirāža 300 eks. Avīze iespiesta SIA “Tipogrāfija Ogrē”.Iznāk vienu reizi mēnesī.Adrese: Madlienas pagasta pārvalde. Tālruņi: 65039085, 65039185. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem atbild raksta autors.Redakcijas viedoklis ne vienmēr sakrīt ar raksta autora viedokli.

More magazines by this user
Similar magazines