Madlienas Vēstis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Madlienas Vēstis - Ogres novads

4 Madlienas Vēstis2012. gada SeptembrisJaunais mācību gads Kārļa KažociņaMadlienas mūzikas un mākslas skolāIr pagājis vasaras brīvlaiks,kurš par divām dienām bijisgarāks nekā citus gadus. Tačuarī brīvlaikā notikušas dažādasaktivitātes. Jūnijā mākslasnodaļas audzēkņi 2 nedēļasturpināja darbu mācību praksē,apmeklēja interesantākās vietasSkrīveros, Jumpravā unLēdmanē, ieguva pieredzi Jumpravasun Skrīveru mūzikasun mākslas skolās. Jūlijā trīsmūzikas nodaļas audzēkņi:Megija Augustāne, HenrijsAugšpuls un Ernests Valts Circenispiedalījās starptautiskajāmūziķu nometnē Salacgrīvā,apmeklējot meistarklases pieārvalstu pedagogiem. AugustāOgres novada svētkos tikaprezentēti mākslas nodaļas apkopotiemateriāli par novadniekiem- ievērojamākajiemmūziķiem un māksliniekiem.Bet klāt jau arī rudens.Uzsākot jauno 2012./2013.mācību gadu 3.septembrī,bija liels prieks atkal satiktskolotājus, audzēkņus un viņuKārļā Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 1. klašu audzēkņivecākus.Šo mācību gadu skolāuzsāk 107 profesionālās ievirzesizglītības programmuaudzēkņi - 59 mūzikas un 48mākslas nodaļā, kā arī 22audzēkņi interešu izglītībasprogrammās. Skolā mācīsies netikai audzēkņi no Madlienas,bet arī no Ķeipenes, Taurupes,Meņģeles, Mazozolu, Zaubes,Lauberes, Lēdmanes, Krapesun Suntažu pagastiem. Pavasarīskolu absolvēja 16 audzēkņi,taču no jauna uzņemti 32audzēkņi profesionālās ievirzesizglītības programmās. Uzskatu,ka skolu pozitīvi raksturotendence, ka skolā stājas jauesošo audzēkņu jaunākie brāļiun māsas. Dāvinot burtnīcu unzīmuli, vēlējām būt zinātkāriem,vēlēties apgūt ko jaunu un sajustprieku par uzzināto, saprasto,saklausīto un iemācīto. Pēdējoklašu audzēkņiem novēlējām vēlpēdējā gadā uzzināt nezināmo,saprast nesaprasto, un, lai radošspacēlums pavadītu noslēgumaeksāmenos pavasarī.Vecākiem vēlējām ar lieluieinteresētību sekot līdzi savabērna izaugsmei un priecātiespar katru jaunu iemācītu noti,dziesmiņu, skaņdarbu vaiuzzīmētu zīmējumu un izveidotudarbiņu.Atbilstoši Skolas Noteikumiempar audzēkņu darbastimulēšanu un apbalvošanu,svētku reizē pasniedzāmAtzinības rakstu tiemaudzēkņiem, kuri iepriekšējāmācību gadā mācījušies labiun teicami, piedalījušies skolasun ārpusskolas pasākumos,kā arī izsniedzām Pateicībuviņu vecākiem par apzinīguun godprātīgu savu bērnuaudzināšanu.Skola nevar pastāvēt, ja tajānestrādātu zinoši, profesionāli,radoši un jauki skolotāji. Skolāstrādās 16 šādi skolotāji un 4tehniskie darbinieki. Šogadskolotāju kolektīvam pievienojusiesjauna vijoļspēles skolotājaAija Sūna.Skolotājiem un darbiniekiemvēlējām strādāt ne tikai arbērniem, bet ar prieku.Arī Ogres novada Madlienaspagasta pārvaldes vadītājs OjārsAtslēdziņš sveica audzēkņus,viņu vecākus un pedagogus.Uzsākot jauno mācību gadu,arī šogad bijām sarūpējuši kādumuzikālu pārsteigumu. Šie instrumentivēl nekad Madlienānebija skanējuši šādā veidā. Bet,tā kā ir pirmā mācību diena, irvajadzīgs arī pirmais zvans.Ar lielu uzmanību un sajūsmuvisi klausījās koncertu JelgavasBērnu un Jauniešu centra“Junda” zvanu ansambļa “Accelerando”Agritas Locas vadībā.Brīnišķīgi iezvanītais mācībugads ir sācies, atliek novēlēt, lailabas sekmes mācībās, veiksmeun panākumi konkursos!Direktore Vita Ervalde

More magazines by this user
Similar magazines