Madlienas Vēstis - Ogres novads

ogresnovads.lv

Madlienas Vēstis - Ogres novads

6 Madlienas Vēstis2012. gada SeptembrisJ. Jaunsudrabiņam veltītais konkurssNo kreisās -L. Leitāne, L. Antonoviča, I. Streile, A. Pīķe un latviešu valodas skolotāja Z. SaulīteŠogad rakstniekam JānimJaunsudrabiņam paliek 135gadi. Viņa dzimtā puse ir Nereta,šeit Jaunsudrabiņš ir uzaudzisun pavadījis savu bērnību.„Riekstiņu” mājās, kur kādulaiku mazais Jancis dzīvo arsavu māti, 1967. gadā iekārtoun izveido memoriālo muzeju.Jaunsudrabiņu pazīst kā „Baltāsgrāmatas” un „Zaļās grāmatas”autoru. Viņa spalvai piedertraģiski sāpīgais stāsts „Vējaziedi” un romāns „Aija”, kāarī patētiski skaistais tēlojums„Piemini Latviju!”Rakstnieks ir ne tikailiterāru darbu autors, viņš irbijis arī talantīgs gleznotājsun mākslas pazinējs. Par goduJaunsudrabiņa jubilejai muzejs„Riekstiņi” organizēja konkursu,kurā varēja piedalīties 7.–12.klašu skolēni. Dalībniekiembija iespēja rakstīt literārusdarbus, izvēloties sev tīkamutematu, vai zīmēt ilustrācijasJaunsudrabiņa daiļdarbiem.Pavisam konkursā piedalījāsvairāk nekā 200 skolēnu, pusebija rakstītāji, puse – zīmētāji.Arī no Madlienas vidusskolasastoņi 8. klases (tagad 9. klases)audzēkņi nosūtīja savus domrakstuskonkursa žūrijai, visitika uzaicināti 25. augustā uznoslēguma sarīkojumu Neretā.Atzinības ieguva ElfaBukša un Santa Liepiņa,dāvanā saņemot vērtīgasgrāmatas – enciklopēdijas.Pārējiem skolēniem pateicībasun mazas piemiņas grāmatasar Jaunsudrabiņa darbiem.Pateicības par rakstniekapiemiņas saglabāšanu saņēmaLaura Antonoviča, RihardsBičevskis, Liene Leitāne, AigaPīķe, Sindija Seveļkova unIveta Streile. Skolēni rakstīja partematu „Latvi, lai kurā zemesmalā Tu būtu, piemini Latviju!”(J. Jaunsudrabiņš). Tie bijaemocionāli skaisti un sirsnīgidarbi par savu dzimto zemi –Latviju. Ielūkosimies domrakstufragmentos!Lai arī kur cilvēks dzīvotu,dzirdot latviešu dziesmasun ieklausoties tās vārdos,atcerēsies daiļi apdziedātāsmājas un skaistās upes, un Dievu,kurš arī himnā palīdz mumsaizstāvēt savu zemi un tautu.Lai kā mums dzīvē klātos, mēs,kā mūsu senči, cīnīsimies parLatviju un aizstāvēsim to. Lielavērtība katram latvietim ir savamāte kā auglības nesēja unbērna patvērums. Tēvs un māte,ģimenes balsts un sargātāji, kasaudzina labus ļaudis un iemācadaiļu valodiņu. (Elfa Bukša,9. kl.)Dzīvē tā ir iegrozījies, kabērni, būdami mazi, jau tīkopamest savu dzimteni un dotiessvešumā. Viņus kā sprīdīšusvilina tālums, jo tur, liekas,būs labāk, skaistāk, varenāk.Vienīgi attur vecāku, dzimtāsvietas mīlestība, mācības,studijas… Taču šobrīd to faktoru,kas liek palikt Latvijā,pa liek arvien mazāk un mazāk.Mūsdienās vecāku atstāšana notiekpa īstam. Ļaudis aizbrauc uztrejdeviņām zemēm ar datorizētutuvību vecāku sirdsmieram,bet galvu nenoglāstīsi, slimībānepalīdzēsi. (Santa Liepiņa, 9.kl.)Ārzemēs dzīvojošie latviešine vienmēr ir laimīgi, dažreizviņi ir skumīgi un pārdzīvo to,ka ir pametuši savu dzimteni –Latviju. Viņi uz šejieni atbraucvienu vai divas reizes gadā,un tad, kad jābrauc atpakaļ uzārzemēm, ir sāpīgi šķirties novietas, kurā tika pavadīta visabērnība un izdzīvoti paši labākienotikumi. (Laura Antonoviča,9. kl.)Ļoti grūti sevī nest baltumu,bet ir jāatrod spēks un vēlmesaskatīt labo, gaišo. Katru rītuvajag uzsākt ar smaidu, gaišuacu skatu un labu vārdu. (RihardsBičevskis, 9. kl.)Latvi, lai kurā zemes malātu būtu, piemini Latviju! Tā irtava dzimtene un tavas mājās.Tur ir tava valoda un latvjukultūra. Latvija ir unikāla tāpatkā tās valoda un folklora. (LieneLeitāne, 9. kl.)Būsim patrioti – cienīsimsavu zemi un neatstāsim tolikteņa varā! Palīdzēsim citscitam grūtībās un smelsim spēkuJāņa Jaunsudrabiņa vārdos:„Latvi, lai kurā zemes malā Tubūtu, piemini Latviju!” (AigaPīķe, 9. kl.)Manas mājas ir un būs Latvija.Te es esmu piedzimusi unnemūžam to nepametīšu, jo tā irmana dzimtene. Es mīlu Latvijuun vienmēr to esmu mīlējusi.(Sindija Seveļkova, 9. kl.)Cilvēkiem ārzemnieki irjāiepazīstina ar Latviju tā, ka tiegribētu atbraukt un paši savāmacīm to apskatīt. Latvietim, laikur arī viņš dotos, ir jādara tas,ko māk, lai ārzemnieki būtusajūsmā, zinātu par tādu valsti –Latviju, lai slavētu latvju tautu.(Iveta Streile, 9. kl.)Madlienas vidusskolasskolotāja Zinta Saulīte

More magazines by this user
Similar magazines