08 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

jpd.gov.lv

08 - Jūrmalas pilsētas pašvaldība

JŪRMALAS 08.08.2013. Nr. 16 (51)pašvaldības informācijas biļetensAKTUalitātes 3Brīvpusdienas visiem skolēniem;domās arī par bērnudārzniekiemJūrmalas pilsētas dome 25. jūlijā pieņēma lēmumu no 1. septembrapiešķirt brīvpusdienas 1.–12. klašu skolēniem. Bezmaksas pusdienasJūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi (piecus un sešusgadus vecie) un 1.–6.klašu skolēni saņēma jau aizvadītajā mācībugadā. Lai nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu arī 7.–12. klasei, domešim mērķim 2013. gadā papildus novirzīs 143 000 latu.„Pēdējā laikā ir iezīmējusiesjauna pozitīva tendence – aizvienvairāk Jūrmalas iedzīvotāju deklarējassavā dzīves vietā, kas radaprognozējamus budžeta ieņēmumusun iespējas tos novirzīt pilsētasattīstībai un iedzīvotāju dzīveskvalitātes uzlabošanai. Ņemotvērā iedzīvotāju ieteikumus, jaunajāmācību gadā nodrošināsimbezmaksas ēdināšanu pilnībā visiemizglītojamajiem, tādējādi netikai sniedzot atbalstu ģimenēm,bet arī motivējot iegūt vidējo izglītībuun izvēlēties mācības mūsupilsētas skolās,” uzsver domespriekšsēdētājs Gatis Truksnis.„Viens no nākamajiem soļiemVairākās pirmsskolasizglītības iestādēs jau nodotasekspluatācijā jaunas rotaļiekārtas,kas domātas gan vecākiembērniem, gan silītes grupiņām.varētu būt brīvpusdienas bērnudārzuaudzēkņiem,” turpina domespriekšsēdētājs. „Tur gan sistēmair atšķirīga, tāpēc domāsim,kā pašvaldība to varētu realizēt, jomūsu mērķis ir maksimāli atslogotvecākus no izdevumiem, kas saistītiar bērnu palaišanu skolā.”Pieņemot lēmumu par bezmaksasēdināšanu līdz pat 12. klasei,pašvaldībā tiks īstenots vēl viensatbalsta pasākums ģimenēm arbērniem. Jūrmalā visi vispārizglītojošoskolu audzēkņi pilsētas autobusosvar braukt bez maksas,dome pieņēmusi lēmumu pilsētasizglītības iestādēm piešķirt arī papildufinansējumu mācību līdzekļuBezmaksas pusdienas pirmsskolnieki un 1.–6.klašu skolēni saņēma jau aizvadītajāmācību gadā, bet ar 1. septembri arī 7.–12. klasei pusdienas skolā būs bezmaksas.iegādei. Visi šie pašvaldības lēmumiir vērsti uz to, lai nodrošinātubezmaksas izglītību un liktu pamatustam, lai izaugtu izglītota undarba tirgū konkurētspējīga jaunāpaaudze, kas spētu nodrošināt Jūrmalasattīstību.Sabiedrisko attiecību nodaļaBērnudārzos atjaunina rotaļu laukumus„Saulītes”, Pienenītes”, „Lācīša”, Vaivaru pamatskolas pirmsskolnieki un sākumskolas „Ābelīte” bērni jau var priecātiespar jaunajiem rotaļu laukumiem. Šovasar 11 pilsētas bērnudārzos ap 2000 mazo jūrmalnieku iegūs šādu ergonomisku,drošu, krāsainu rotaļu laukumu aprīkojumu.Bērnu rīcībā mūsdienīgi rotaļlaukumijau ir pirmsskolas izglītībasiestādē „Saulīte” „Lācītis”,Vaivaru pamatskolas pirmsskolasdaļā un sākumskolā „Ābelīte”, kurkomisija jaunās ietaises pieņēmašīs nedēļas sākumā.Kopumā līdz šā gada augustabeigām šādi jaunumi skars 11Jūrmalas bērnudārzus, un tas Jūrmalaspašvaldībai izmaksā vairāknekā 270 tūkstošus latu. Vairumābērnudārzu vērā ņemami rotaļulaukumu uzlabojumi nebija veiktikopš padomju laikiem. Visi 11 bērnudārzi,kuros savu ikdienu vadavairāk nekā 2000 mazo jūrmalnieku,iegūst ergonomiskus, drošus,krāsainus, pievilcīgus āra rotaļuaprīkojumus, kas izvietoti uz gumijaspaklājiem. Iekārtotas arī jaunassmilšu kastes ar pārsegiem, lai nepieļauturotaļu vides piesārņojumu.Gādāts par soliņiem atpūtai.Rotaļu iekārtas izgatavojusizviedru firma „Hags”, kas ir vienano atzītākajām rotaļu laukumuražotājām pasaulē ar vairāk nekā50 gadus lielu pieredzi. Sadarbībāar šo firmu pirmsskolas iestādēsbērniem tiek radīta aizraujoša, atraktīvavide, kas rosina uz fiziskāmaktivitātēm un sekmē mazuļu radošumu,fizisko labklājību un sociāloattīstību.Visus rotaļu ietaišu uzstādīšanasdarbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu,zemes izlīdzināšanu, zālessēšanu un citu nepieciešamo veicJūrmalas apzaļumošanas uzņēmums„JLD” sadarbībā ar SIA „Jūrmalasmežaparki”.Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājsGatis Truksnis: „Esampriecīgi, ka, sākot jauno mācībusezonu, varam sniegt šo dāvanumūsu pašai jaunākajai paaudzei– bērniem, kas apmeklē Jūrmalaspirmsskolas izglītības iestādes.Kopumā pēdējos gados ir darītsdaudz, lai pilsētas bērniem tiktunodrošināta iespēja pilnvērtīgi attīstīties.Ar Eiropas Savienības atbalstuesam renovējuši un nosiltinājušipirmsskolas iestāžu un skoluēkas, kā arī plānveidīgi jau vairākugadu garumā iekārtojam atpūtas,sporta un rotaļu laukumus pilsētasparkos un namu iekšpagalmos.”Pirmsskolas izglītības iestādes„Saulīte” vadītāja Malvīne Mailborda:„Ļoti pateicamies Jūrmalaspašvaldībai par šo dāvanu. Mūsurotaļu laukumi nebija ieguvuši jaunasiekārtas kopš 1972. gada, kadbērnudārzs tika dibināts. Esampriecīgi un pateicīgi par pašvaldībasatbalstu, kuru īpaši izjūtampēdējos gados. Ar Jūrmalas domespalīdzību, piesaistot Eiropas līdzekļus,jau tika veikta bērnudārzaēkas siltināšana, nomainīti logi unierīkota ugunsdrošības signalizācija,kā arī uzstādītas āra kāpnes.Bet tagad ar domes atbalstu mūsumazuļiem būs iespēja spēlētiesjaunās un krāšņās rotaļu iekārtās.Ir pat basketbola un volejbola laukumiņiar visām tribīnēm, kur rīkosimne tikai sporta svētkus, bet arīcitus pasākumus.”Sabiedrisko attiecību nodaļaStartē konkursā „Eiropas Gada pašvaldība”Jūrmalas pašvaldība piedalās konkursā „Eiropas Gada pašvaldība2013”. Vērtējot konkursa pirmās kārtas dalībniekus, 18. jūlijā Jūrmaluapmeklēja Rīgas plānošanas reģiona vērtēšanas komisija.Komisija tika tuvāk iepazīstinātaar kultūras, veselības aprūpes,sabiedrības integrācijas un tūrismapasākumiem Jūrmalas pilsētāpēdējo trīs gadu laikā. Vizītesnoslēgumā vērtēšanas komisijaviesojās Jūrmalas Bērnu un jauniešuinterešu centrā, kur centravadītāja E. Majore un JūrmalasJauniešu domes priekšsēdētājaA. Brinkmane iepazīstināja arjauniešu centra aktivitātēm, līdzdalībupilsētas dzīvē un tās pilnveidošanāun dalību Eiropas Savienībasfinansētajos projektos.Noslēdzoties konkursa „EiropasGada pašvaldība 2013” 1. kārtai,trīs labākās pašvaldības no katraplānošanas reģiona tiks izvirzītaskonkursa otrajai kārtai, kurā sacentīsieskatra plānošanas reģionatrīs labākās pašvaldības.Dome nolēma• No budžeta ieņēmumu pārsniegumapār izdevumiem novirzīja Ls8200 zemesgabala Kaugurciema ielā83 atpirkšanai, lai nodrošinātu projektu„Jūrmalas pilsētas tranzītielasP 128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) realizāciju.Tāpat novirzīja Ls 9555 sportalaukumu izbūvei dzīvojamo mājuiekšpagalmos, Ls 11285 bērnu rotaļuaprīkojuma izvietošanai daudzdzīvokļunamu pagalmos un parkos, Ls205183 ielu, ietvju un zaļo zonu tīrīšanai,Ls 2835 parku skvēru, atpūtasvietu un apstādījumu kopšanai, Ls6000 dalīto atkritumu laukumu kopšanai,Ls 3000 dzīvnieku uzturēšanasizmaksām patversmē, Ls 50000 pašvaldībasdzīvojamā fonda remontam,Ls 240000 ielu seguma kapitālajamremontam, Ls 20000 Lielupes vidusskolasrekonstrukcijai, Ls 5000 avārijas,nokaltušo un ainaviski mazvērtīgokoku nociršanai ielu nodalījuma joslās,pašvaldības īpašumos un parkosun skvēros, Ls 8600 Ķemeru kompleksapeldu iestādes iežogošanai unkatlumājas tehniskajai apsekošanai,Ls 90250 projekta „Siltumnīcefektagāzu emisiju samazināšana pašvaldībupublisko teritoriju apgaismojumainfrastruktūrā” priekšfinansējumamun līdzfinansējumam, Ls 15681pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”materiālās bāzes papildināšanaijaunajās telpās un citiem maksājumiem,Ls 19080 Dzintaru koncertzāleilielās zāles pašizmaksas segšanaifestivālam „TNT dāvā zvaigznes”, Ls188748 pašvaldības izglītības iestādēmēdināšanas izdevumiem unmācību līdzekļu iegādei un Ls 11107Pašvaldības policijai.• Pieņēma lēmumu prēmēt visusJūrmalas komandas sportistus unviņu trenerus par iegūtajām medaļāmšovasar notikušajā LatvijasJaunatnes olimpiādē. Prēmēti tiek49 jaunieši un 19 treneri. Atbilstošinolikumam par naudas balvām parizciliem sasniegumiem sportā un kultūrāpiešķiršanas kārtību un apmērusportisti par 1.vietu no pašvaldībassaņems Ls 100, par otro Ls 75 un partrešo vietu – Ls 50, savukārt treneripar sava audzēkņa 1. vietu saņemsLs 25, par otro vietu – Ls 37,50, betpar trešo vietu Ls 25. Pateicoties parjauniešu labo sagatavotību sacensībām,šajās prēmijās pašvaldība izmaksāsLs 8400.• Pilnvaroja domes Tūrisma un ārējosakaru nodaļas vadītāju Guntu Ušpelipārstāvēt pašvaldību biedrības„Latvijas Kūrortpilsētu asociācija”valdē.• Nolēma nodot publiskajai apspriešanaiJūrmalas pilsētas attīstībasprogrammas 2014.– 2020.gadam aktualizēto pirmo redakciju.Dome apstiprināja šo dokumentu unprogrammas stratēģiskās ietekmesuz vidi novērtējuma vides pārskataprojektu. Dokumenti tiks nosūtītiRīgas plānošanas reģionam, ValstsVides dienesta Lielrīgas reģionālajaipārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldeiun Veselības inspekcijai atzinumasaņemšanai. Publiskā apspriešananotiks no 26.jūlija līdz 4.septembrimar sabiedrisko apspriedi 14.augustādomes telpās Jomas ielā 1/5.• Piekrita segt priekšfinansējumuMajoru vidusskolas dalībai EiropasSavienības Mūžizglītības programmasComenius atbalstītā projektā„Dziesmas neiespējamo dara iespējamu”(„Songs Make Impossible LookEasy”). Laikā līdz 2014. gada vasarasvidum Majoru vidusskola sadarbībāar kādu Bulgārijas vidusskolu izmantosmūziku, dejas, pasakas, tradīcijasun muzikālo teātri svešvalodumācīšanā, lai paplašinātu zināšanaspar abu iesaistīto valstu kultūrasmantojuma bagātību un iedrošinātuskolēnus, skolotājus, vecākus un sabiedrībuaizsargāt savu kultūras mantojumu.Visas projekta izmaksas EUR21 000 apmērā segs Eiropas Savienība,un priekšapmaksa tiks atmaksātaatpakaļ pašvaldības budžetā.


4 pašvaldībasJūrmala - veselīga pilsētaDome nolēma• Izskatot maksātnespējas administratoraiesniegto oficiālo cenupiedāvājumu, dome pieņēma lēmumuvērsties pie Pašvaldību aizņēmumuun galvojumu kontroles unpārraudzības padomes ar lūgumujau šogad saņemt kredītu Ķemerusanatorijas kompleksa iegādei.Pašvaldība lūgs kredītu Valsts kasēLs 4 671 540 (ieskaitot PVN) pirmpirkumatiesību izmantošanai valstsnozīmes arhitektūras pieminekļa– Ķemeru sanatorijas kompleksa –iegādei. Par lēmumu balsoja 13 deputātino 15, no balsojuma atturējās2 deputāti.• Pieņēma lēmumu no 1. septembrapiešķirt brīvpusdienas 1.–12.klašu skolēniem. Bezmaksas pusdienasJūrmalas pirmskolas izglītībasiestāžu audzēkņi (piecgadnieki unsešgadnieki) un 1.–6. klašu skolēnisaņēma jau aizvadītajā mācībugadā. Lai nodrošinātu bezmaksasēdināšanu arī 7.–12. klasē, dome šimmērķim 2013. gadā novirzīs papildus143 000 latus.• Atļāva nojaukt trīs palīgēkas Čiekuruielā 8; divas dzīvojamās ēkas,būvi un divas palīgceltnes Jūras ielā46; četras palīgēkas Lašu ielā 10a;dzīvojamo ēku Mellužu prospektā30; dzīvojamo ēku un divas palīgēkasMellužu prospektā 64; dzīvojamoēku un trīs palīgēkas Piekrastesielā 32; dzīvojamo un palīgēku Siluielā 14b; dzīvojamo ēku un divas palīgceltnesUndīnes ielā 7; dzīvojamoēku Rēzeknes pulka ielā 50 un dzīvojamoēku un divas palīgēkas Upesielā 25.• Pieņēma lēmumus par patvaļīgāsbūvniecības radīto seku novēršanuZemeņu ielā 25, Kalēju ielā 5a, Rīgasielā 10a, Meža prospektā 103, Pēteraielā 29, Slokas ielā 74 un 74b un Vārnukrogaceļā 20.• Lēma par vairāku zemes ierīcībasprojektu un zemes vienību sadalesapstiprināšanu un adreses piešķiršanu,nolēma uzsākt vairākus detālplānojumus,kā arī nodeva publiskajaiapspriešanai vairākus jaunizstrādātusdetālplānojums. Vairākiem nekustamajiemīpašumiem mainīja lietošanasmērķi,Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdeslēmumiem pilnā apjomā var iepazītiesmājaslapā www.jurmala.lv unApmeklētāju apkalpošanas centrospilsētas domē.Sagatavoja Veronika Ramāne,Sabiedrisko attiecību nodaļaDažos vārdos• Pilsētas domē 11. jūlijā viesojāsDānijas vēstnieks Pērs Karlsens,kurš tikās ar domes priekšsēdētājuGati Truksni, lai pārrunātu iespējamosadarbības virzienus. Viens no tiemir investīciju piesaiste tūrisma infrastruktūrasattīstībai Jūrmalā, kā arīkonsultantu piesaiste no Dānijas armērķi attīstīt Lielupes ostu un jahtutūrismu. G. Truksnis uzsvēra, ka Lielupesostai ir liels attīstības potenciālsun Jūrmala varētu sadarbotiesar Dānijas ostām, kas specializējasjahtu tūrismā starptautiskā līmenī.Tāpat Jūrmala varētu sadarboties artūrisma nozares uzņēmējiem, organizētDānijas žurnālistu vizītes, jo tasveicinātu lielāku tūrisma plūsmu arīno šīs Ziemeļeiropas valsts.• Augusta pirmajās dienās Jūrmalā,viesnīcā „Hotel Jurmala Spa”, notika2. Baltijas Biznesa aviācijas forums,kuru atklāja Jūrmalas pilsētasdomes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.Viņš akcentēja darījumu tūrisma ievērojamonozīmi pilsētas kā kūrortaattīstībā un aviācijas kā ērta transportanozīmi tūrismā. Aviatoru forumsjau otro reizi notiek Latvijā unveido dialogu starp Krievijas un Eiropasaviācijas firmām, attīsta biznesakontaktus un nodrošina informācijasapmaiņu, tuvāk iepazīstot Baltijasvalstu biznesa aviāciju.Divas dienas, 31. jūlijā un1. augustā, Jūrmalā norisinājāsneredzīgo bērnu un jauniešuatbalsta biedrības „Es redzu”sadarbībā ar pilsētas domi uncitām organizācijām rīkotaisstarptautiskais projekts „CitādaJūrmala Eiropā”. Projekta iecereir dalīties pieredzē un rosinātinteresi par sportu un veselīgudzīvesveidu jauniešiem ar redzestraucējumiem, integrējot viņussabiedrībā.08.08.2013. Nr. 16 (51)Tāpat kā pērn arī šogad jūrmalnieki, kuriem ir liekā svara problēmas,varēs piedalīties pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpescentrs” projektā – apmeklēt vingrošanas ūdenī un deju aerobikasnodarbības, lai mazinātu lieko svaru.Jūrmalas pilsētas dome ir atbalstījusišo sociālās aprūpes centraprojektu veselības veicināšanasun veselības aprūpes pieejamībaspalielināšanas projektu konkursā,tāpēc jūrmalniekiem nodarbībasir bez maksas. Pašvaldības līdzfinansējumsir Ls 7000, Jūrmalassociālās aprūpes centra ieguldījums– Ls 1146.Projekta mērķis ir piedāvātjūrmalniekiem, kuriem ir liekāsvara problēmas, atbrīvoties noliekā svara, kā metodi izmantojotvingrošanu ūdenī un vingrošanudeju zālē. Nodarbībās tiks izmantotsiepriekšējos gados projektulaikā iegādātais tieši šai mērķagrupai piemērots aprīkojums, kāarī izstrādātās speciālās programmasvingrošanai ūdenī. Nodarbībasvadīs deju un aerobikasspeciālistes.Projekts norisināsies no 2013.gada augusta līdz novembrim.Nodarbības pārsvarā notiks sociālāsaprūpes centra baseina ūdenīun konferenču zālē divas līdztrīs reizes nedēļā Strēlnieku prospektā38. Ja būs piemēroti laikaapstākļi, sportosim brīvā dabā piejūras un jūrā.JŪRMALASinformācijas biļetens„Citāda Jūrmala Eiropā” – draudzīga visiemProjekts sākās ar sporta dienasatklāšanu Majoru pludmalē, pēctam notika sacensības Kaugurupludmalē un Slokas stadionā.Vieglatlētikā, stafetēs sacentāsneredzīgi un vājredzīgi jaunieši,kas bija ieradušies Jūrmalā no Latvijaspilsētām, Lietuvas, Igaunijasun Krievijas. Viņu vidū bija arīprofesionāli sportisti, piemēram,jaunieši no Krievijas piedalījušiesspartakiādē slēpošanā invalīdiem,triatlonā un dažādos čempionātos,kur gūtas gan zelta, gansudraba medaļas. Tas apliecina,ka redzes invaliditāte nav šķērslis,lai varētu sportot, piedalīties sacensībāsun gūt panākumus!Projekta turpinājumā Jūrmalaspilsētas domē notika diskusija,Skrējiens Kauguru pludmalē. Sporta dienā piedalās neredzīgie un vājredzīgie bērni un jaunieši.kurā sprieda par vides pieejamībuLatvijas pilsētās un iespējāmneredzīgiem un vājredzīgiemcilvēkiem Latvijā nodarbotiesar sportu profesionālā līmenī.Diskusijā piedalījās pārstāvji noLatvijas Paraolimpiskās komitejas,Latvijas, Lietuvas un KrievijasNeredzīgo sporta federācijām,kā arī domes deputātes – Sociāloun veselības jautājumu komitejaspriekšsēdētāja Dace Riņķe,Jaunatnes un sporta jautājumukomitejas priekšsēdētāja IrēnaKausiniece un Attīstības un videsjautājumu komitejas vadītāja LigitaMaziņa.Diskusijas dalībniekus Jūrmalāsveica pilsētas domes priekšsēdētājsGatis Truksnis. G. Truksnis pastāstīja,ka sadarbībā ar biedrību„Es redzu” pašvaldība šovasar irlabiekārtojusi Kauguru pludmali,lai tā būtu draudzīga visiem apmeklētājiem,tostarp cilvēkiem arkustību un redzes traucējumiem.Pašvaldība piešķīruši arī līdzfinansējumudiviem šīs biedrības organizētajiemsabiedrības integrācijasprojektiem – „Es redzu”, kurātapa ceļojošā fotoizstāde, un projektam„Citāda Jūrmala Eiropā”.Domes priekšsēdētājs sacīja,ka pašvaldība ir gatava gan finansiāli,gan organizatoriski atbalstītpasākumus, kas veicina dzīveskvalitāti, un šajā jomā jāsadarbojasvisu nozaru speciālistiem, lai,attīstot pilsētu un plānojot dažāduspasākumus, tiktu ņemtasvērā visu iedzīvotāju vajadzības.Pašvaldība var padarīt pilsētudraudzīgāku visiem, tostarp neredzīgajiemun cilvēkiem ar redzesproblēmām, piemēram, atsevišķusluksoforus uz ielām aprīkot arskaņas signālu, izmantot spilgtākuvizuālo apzīmējumu, lai vieglāksaskatāmi pakāpieni sabiedriskāsvietās, pacēlumi, nobrauktuves,samazināt līmeņu atšķirības uzielām u. tml. Šāda infrastruktūra,īstenojot universālā dizaina koncepciju,veicinās vides pieejamībuvisiem.Elita Cepurīte,Sabiedrisko attiecību nodaļaDomes atbalsts – veselības veicināšanai jūrmalniekiemNodarbību laiks: pirmdienās unceturtdienās, atsevišķas reizēs arīsestdienās. Pieteikties var pilngadīgiJūrmalas iedzīvotāji, kuriemir liekā svara problēmas. Lai piedalītosvingrošanā, jābūt ģimenesārsta izsniegtai izziņai par veselībasstāvokļa atbilstību projektaaktivitātēm.Papildu informācija un pieteikšanāsdarba dienās no plkst. 9.00līdz 16.00 pa tālruni 20261413.Marika Liepkalne,projekta vadītājaBūs vairāk bezvadu interneta bezmaksas punktuBezvadu interneta piekļuveJūrmalā paplašinās – līdzās jauesošajai vairāku pakalpojumusniedzēju nodrošinātajaibezmaksas piekļuvei 24. jūlijāMajoros, Horna dārzā, tikasimboliski atklāts pirmaisuzņēmuma „Lattelecom” soliņš.Tas turpmāk iezīmēs teritoriju,kur kūrortpilsētas iedzīvotājiun viesi varēs lietot bezvaduinternetu bez maksas.WiFi soliņi ierīkoti, sadarbojotiesJūrmalas pilsētas domeiun uzņēmumam „Lattelecom”.Atklāšanas pasākumā piedalījāsJūrmalas pilsētas domes izpilddirektorap.i. Gunta Smalkā un „Lattelecom”Biznesa klientu daļas direktorsGusts Muzikants.Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektorap.i. Gunta Smalkāatklāšanas pasākumā pastāstīja,ka patlaban Jūrmalā jau plašā teritorijāir nodrošināta bezmaksasbezvadu interneta piekļuve, un,kā redzams pēc pieslēgumu skaita,pakalpojums ir ļoti pieprasīts,tādēļ ir pārliecība, ka to novērtēsgan jūrmalnieki, gan pilsētasviesi, un veiksmīgi izmantos gansavā ikdienā, atpūtā, gan biznesavajadzībām.Bezvadu interneta punkti būtiski atvieglo piekļuvi informācijai cilvēkiem, kuri ikdienā lieto viedtelefonu,portatīvo datoru vai citas mobilās ierīces. WiFi soliņa atklāšana Horna dārzā: pasākuma vadītāja dziedātājaLiene Candy (no kreisās),„Lattelecom” Biznesa klientu daļasdirektors Gusts Muzikants unJūrmalas pilsētas domesizpilddirektora p.i. Gunta Smalkā.Patlaban Jūrmalā ir vairāki desmitibezmaksas WiFi punktu un25 „Lattelecom” bezmaksas WiFipunkti. Bezvadu interneta punktibūtiski atvieglos piekļuvi informācijaicilvēkiem, kuri ikdienā lietoviedtelefonu, portatīvo datoruvai citas mobilās ierīces.Par bezmaksas WiFi lietošanuPatlaban WiFi punktu saraksts ir pieejams vietnēs www.WiFi.lvun www.1188.lv, kur atsevišķi norādīti bezmaksas punkti. Katrspunkts sniedz tādu interneta ātrumu, kas ļaus lejupielādēt attēlus,fotoattēlus, filmas un citus failus bez ierobežojumiem. Lai lietotu„Lattelecom” bezmaksas Wi-Fi internetu publiskās piekļuves vietās,lietotājam savā viedierīcē jāizvēlas „Lattelecom-free” tīkls un jāatverinterneta pārlūka programma. Pēc mirkļa pārlūkprogrammā atvērsiesWiFi mājaslapa ar iespēju pusstundu lietot internetu bez ierobežojumiem,pirms tam noskatoties 15 sekunžu īsu informatīvo ziņojumu.Lai atjaunotu interneta piekļuvi, jāatkārto iepriekš minētāsdarbības.


JŪRMALASpašvaldības informācijas biļetensJūrmalas Pilsētas muzejā nupat atklāta Olitas Gulbes glezniecībasun Stefana Močuļska tēlniecības darbu izstāde „Četri”. Izstādeapskatāma līdz 1. septembrim.Zivju krājumiLielupē 2. augustātika papildinātiar 20 tūkstošiemzandartu mazuļu.08.08.2013. Nr. 16 (51)Olitas Gulbes un Stefana Močuļska gadalaikiPirms pieciem gadiem, kad JūrmalasPilsētas muzeja izstāžu zālēstika organizēta Olitas Gulbes 55gadu jubilejas izstāde „No... uz…”kopā ar tēlnieku Stefanu Močuļski,radās ideja pieteikt nākamo izstādipēc pieciem gadiem un veidot tokopā, jo kā teic pati māksliniece:„Ar Stefanu esam draugi, un mēslabi izskatāmies kopā (domāti darbi).Mēs viens otram netraucējam,un tāpēc ar prieku aicinu viņu piedalītiesmanās izstādēs. Man patīkMočuļska darbi, viņš ir savādnieks,nav klasisks, viņš ir tāds, kāds viņšir.”Uz jautājumu, kāpēc „Četri?”,Olita Gulbe atbild: „Pavisam vienkārši– tie ir gadalaiki, tāpēc arīskaitlis četri. Katrā gadalaikā zinu,ko vēlos gleznot, kas man ir vistuvākais.Vasarā tās ir magones,ūdensrozes, tie ir ūdeņi un manasvismīļākās ogas ķirši, ar kauliņuvidū un kātiņu. Rudenī tās ir citastēmas – rudens kolorīts, ainava.Klusā daba vijas cauri visiem gadalaikiem.Ziemā, kad gleznojutelpā un ārā tikai noskatos, dominēapsnigušie zari, sarmainie koki.Mans atklājums ziemai ir laša ādugleznošana. Tās ir neticami skaistas,tajās vizuļo pelēki lāsumainssudrabs, kas atgādina puteni un tikļoti atbilst ziemas noskaņai. Tomērziemā es jau domāju par pavasari,kad ziedēs ķirši, ābeles. Lai arī pavasarīnav krāsu, ir tikai smalkietoņi, man tas ir vismīļākais gadalaiks.Studējot akadēmijā, ievēroju,ka mani saista pelēkie toņi. Varbūttāpēc, ka kopš dzimšanas dzīvojuBigauņciemā, kur jūra blakus, unneesmu pilsētā ar tās bagātajāmkrāsām, vai arī tāpēc, ka esmu klusaun mierīga, kam svarīgākais dzīvēir harmonija? Šajā izstādē manbeidzot būs iespēja atskatīties uzLielupes ūdeņus papildina 20 tūkstoši zandartuPēc Jūrmalaspilsētas domespasūtījuma zivtiņasizaudzējusiun piegādāja audzētavas„Tome”filiāle „Pelči”. Pašvaldībaišī akcijaizmaksā 2575,18latus, kas tiek segtino budžeta līdzekļiempar rūpnieciskāszvejas tiesībunomu pašvaldībā.Zivju mazuļi izaudzētidīķos, dabīgosapstākļos,Zivju ielaišana Lielupē.un ēdienkartē tiem bijusi pilnībā barību pīlēm, turklāt pīles tās nemazdabīga pārtika – planktons, –neēdot. No lielākiem savaspastāstīja „Pelču” zivjaudzētāji. sugas brāļiem un citām plēsīgāmZivtiņas šogad augušas ļoti labi – zivīm gan būs jāuzmanās. Zandartsapmēram sprīdi garie mazuļi, šīsaug strauji, tāpēc divu gaduvasaras audzējums, esot divreiz laikā zivtiņas būs jau pieaugušas.lielāki nekā parasti un sasnieguši Makšķerniekiem gan jāatceras,līdz 4,5 g svaru.ka drīkst paturēt ne vairāk kā piecusIelaistas upē, tās tūlīt izretojāszandartus, kas sasnieguši vis-un paslēpās dziļumā Lielupes maz 45 cm garumu. Mazākas zivisūdenszālēs, tāpēc nav pamata atlaižamas atpakaļ upē!bažām, ka mazās zivtiņas kļūs par Jūrmalas pašvaldība regulāriun plānveidīgi rūpējas gan parpublisko ūdeņu tīrību, gan dabasdaudzveidību, tostarp par zivjuresursu saglabāšanu un vairošanu.Pērn sadarbībā ar pārtikasdrošības, dzīvnieku veselības unvides zinātnisko institūtu „Bior”Lielupē tika ielaists 21 tūkstotiszušu mazuļu, bet 2011. gadā –450 kilogrami divgadīgu sīgu.Sabiedrisko attiecību nodaļaZiedoši tilti un prospektiZiedu krāšņums, kas vijas caurvisai Jūrmalai – tāda tagad ir mūsupilsētas vizītkarte. Ziedi iebraucējuspilsētā sagaida jau pie Priedainescaurlaižu punkta. Tie priecē, braucotpāri Lielupes tiltam, pāri Dzintarudzelzceļa pārvadam, tālāk virzotiespa Lienes ielu, Dubultu prospektulīdz pat Talsu šosejai Kauguros.Ideja par to, lai no vasaras sākumaskaisti, sārti ziedi gaumīgos puķupodos rotātu Lielupes tiltu, Dzintaruviaduktu, visu Jūrmalas maģistrāliuz 120 apgaismes stabiem un tiltumargām uz Dzintaru viadukta, guvadomes priekšsēdētaja G. Trukšņaatbalstu jau pirms pāris gadiem,bet tehniski to atrisināt varēja tikaišogad, kad tika saņemti gaumīgi unizturīgi ziedu trauki no Francijas uniegādāti pret stiprām vēja brāzmām izturīgi stādi. Iecerēts, ka rudens, ziemas un pavasara periodā šajos traukos tiksiestādīti ziemcietīgi skujeņi un tūjas, lai arī vēsajā gadalaikā Jūrmalai būtu zaļa rota.notikumi pilsētāDzimtsarakstu nodaļā20. jūlijā Zelta kāzujubileju svinīgi atzīmējaRūta un Jānis GunārsŠtāmeri. Pirms 50gadiem, 1963. gada 20.jūlijā, bija Gunāra unRūtas kāzu diena.Lai gan abus liktenis dzīveslaikā bija aizvedis uzAizputi, kur pat mācījušiesvienā skolā, tomēr tikai1961. gadā 16. martā dzejasvakarā Rīgā Gunārs ieraudzījaRūtu. Tad arī aizsākāskopīgais dzīves ceļš.Pavadot no dzejas vakarameiteni mājās, visu ceļuabi jaunieši sacentušies,kurš deklamēs vairāk dzejasrindu. Izrādās – Gunārszinājis vairāk! Rūtiņa, kāviņu sauc Gunārs, dzīvojakopmītnēs, un, nākot cie-Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2013. gada 1. augustā Videspārraudzības valsts birojs AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir izsniedzis atzinumupar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu elektropārvades tīklu savienojuma„Kurzemes loks” 3. posma rekonstrukcijai. Ar ietekmes uz vidi novērtējumaziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazītiesTukuma novada domē, Engures novada domē, Jelgavas novada domē, Babītesnovada domē, Mārupes novada domē, Dobeles novada domē, Jūrmalaspilsētas domē, Rīgas pilsētas domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajāvides pārvaldē, Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē un Ventspils reģionālajāvides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecībasielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.5O. Gulbe. Ķiršisaviem gadalaikiem – tās būs manasziemas, manas vasaras, manirudeņi un mani pavasari”.Olita Gulbe dzimusi Tukumā.1975. gadā beigusi Rīgas Lietišķāsmākslas vidusskolas Dekoratorunodaļu, 1983. gadā absolvējusiLatvijas Mākslas akadēmijas Monumentālāsglezniecības nodaļu.Kopš 1995. gada ir Latvijas Māksliniekusavienības biedre, JūrmalasMākslinieku biedrības biedre,Tukuma Mākslinieku biedrībasbiedre. 2003. gadā saņēmusi titulu„Jūrmalas gada mākslinieks”un izvirzīta gada balvai Latvijā nominācijā„Par radoši veiksmīgākopersonālizstādi”.Viņas personālizstādes organizētasG. Šķiltera muzejā Rīgā,Sv. Pētera baznīcā Rīgā, JūrmalasPilsētas muzejā, Madonas Novadpētniecībasun mākslas muzejā,Kuldīgas Novadpētniecības muzejā,galerijās Rīgā, Tukumā, Liepājā,Kandavā un citviet. Piedalījusiesgrupu izstādēs Latvijā, kā arī Somijaspilsētās un Dānijā. Māksli-S. Močuļskis. Skulptūranieces darbi atrodas Jūrmalas Pilsētasmuzeja mākslas kolekcijā unprivātkolekcijās Krievijā, Somijā,Zviedrijā, Dānijā, Francijā, Holandē,Izraēlā, Ķīnā, ASV, Latvijā uncitās valstīs.Diāna Josta,Jūrmalas Pilsētas muzejsNo zelta – līdz dimantam!Rūtiņa un Gunītis savā kāzudienā 1966. gada 3. jūlijā. Mazlietnobijušies, samulsuši un tik ļotiiemīlējušies.Tikpat skaisti un joprojām iemīlējušies.2013. gada 20. jūlijā.mos, viņš allaž metis akmentiņulogā un aicinājis pastaigāties. Gunāramlīdzi vienmēr bijis kāds maziņšpārsteigums: te zemenītes, tepuķu pušķītis…Rūta un Gunārs ir mīloši vecākisaviem dēliem Mārtiņam un Jurģimun vecvecāki diviem mazbērniem– Anetei un Ričardam.Štāmeru pāris ir kultūras dzīvescienītāji un labprāt apmeklē izstādes,muzejus, koncertus. Viens otramsvarīgos dzīves brīžos dāvinamākslas grāmatas. Gunītis, kā viņumīļi sauc Rūta, pats sacer dzeju.Mūsu „zelta pārim” novēlamturpmāko saticību un izturībulīdz dimanta kāzām un lai apkārtvienmēr ir daudz radu un draugu,kam dāvināt savu sirds siltumu unmīlestību!


6 Pilsētā08.08.2013. Nr. 16 (51) JŪRMALASpašvaldības informācijas biļetensGodinām sakoptāko īpašumu saimniekusTurpinājums no 1. lpp.Saulainā sestdienas pēcpusdienā, 3. augustā, vasaras pilnbriedāziedošajā Horna dārzā tika godināti konkursa „Jūrmalas sakoptākaisīpašums 2013” laureāti.„Konkursu par sakoptāko īpašumupašvaldība rīko jau daudzusgadus, un tam ir nenovērtējamanozīme skaistas pilsētvides veidošanā.Mēs redzam, ka ar katrugadu tam piesakās arvien vairākdalībnieku. Ne tikai privātmājuīpašnieki, bet arī iestādes un uzņēmumi,tāpat cilvēki, kas dzīvodaudzdzīvokļu namos, ir ieguldījušidaudz darba, iekopjot skaistuspagalmus un dārzus, kas priecēgan pašus, gan pilsētas viesus.Mums kā kūrortpilsētai tas ir ļotisvarīgi,” uzsver Jūrmalas pilsētasdomes priekšsēdētājs GatisTruksnis. „Esam pateicīgi visiemjūrmalniekiem, kas ikdienā rūpējaspar to, lai viņu īpašums būtusakopts. Šis konkurss pašvaldībaiir iespēja pateikties skaistāko dārzukopējiem un parādīt viņu veikumucitiem.”Kopumā konkursam šogad bijapieteikti 42 īpašumi, un visi konkursadalībnieki saņēma Jūrmalaspilsētas domes balvas – Atzinībasrakstus un krāšņus puķu stādusKonkursa laureātus sarīkojumā Horna dārzā sveica pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājaGunta Liepiņa. No kreisās: pasākuma vadītājs, Jūrmalas Kultūras centra direktora vietnieks Pēteris Vilkaste,Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas galvenā dārzniece Ingrīda Griķe; no labās: Pilsētplānošanas nodaļasainavu arhitekts Jānis Lediņš.savam dārzam, bet konkursa laureāti– arī goda plāksni „Jūrmalassakoptākais īpašums 2013”. Jūrmalasskaistāko dārzu kopējussveica pilsētas domes Kultūrasjautājumu komitejas priekšsēdētājaGunta Liepiņa.Atsaucot atmiņā JurjānuAndreja komponēto un Jura Alunānasarakstīto latvieša tikumībashimnu „Nevis slinkojot unpūstot”, G. Liepiņa uzsvēra, kašajā sarīkojumā tiek cildināti tiejūrmalnieki, kas katrs ar savu darbuir „sējuši zelta graudu”, lai Jūrmalaun Latvija būtu ziedoša kāzelta druva.Konkurss sekmē arī veselīgusacensību jūrmalnieku vidū harmoniskaspilsētvides radīšanā unuzturēšanā pilsētā, gan vairojotīpašumos esošo apstādījumu dažādību,gan to uzturēšanas unkopšanas kvalitāti, kas savukārtveicina dabai draudzīgas attieksmesveidošanos.Konkursa žūrija, iepazīstoties arkonkursam pieteiktajiem objektiemdabā, vērtēja pirmo iespaidupar apskatāmo objektu un tā apkārtni,arī ēku ārējo izskatu, ceļuun laukumu kvalitāti un sakoptību,labiekārtojumu un apstādījumudažādību, atbilstību vietai,saderību, to kopšanas un uzturēšanaskvalitāti un citus aspektus.Pilsētsaimniecības un labiekārtošanasnodaļas galvenā dārznieceIngrīda Griķe piebilda, kair prieks par skaistajiem dārziemun saimnieku izdomu Dzintaros,Kauguros un Mellužos, un šovasarkonkursā pirmo reizi piedalījušiesarī Priedaines namu saimnieki,tātad konkurss iet plašumā. Jaarī saņemts Atzinības raksts, betmazliet pietrūcis, lai iegūtu augstākovērtējumu, paraugam varpaskatīties godalgotos dārzus, iesakaI. Griķe.Individuālo dzīvojamo mājugrupā konkursam bija pieteikti29 īpašumi, no tiem godalgoti13 dārzu un pagalmu kopēji.Plāksnīti „Jūrmalas sakoptākaisīpašums 2013” pie savas mājasvarēs piestiprināt Vienības prospekta32, Vikingu ielas 36, Strēlniekuprospekta 7, Tērauda ielas6, Zemgales ielas 56, Kalēju ielas64, Vasaras ielas 44, Kaugurciemaielas 69, Jēkabpils ielas 6, Cīruļuielas 101, E. Dārziņa ielas 5,Rūpīgi uzturēta bijusī zvejnieka sēta kāpās ar lielu dekoratīvo stādījumudaudzveidību, praktisku un izdomas bagātu labiekārtojuma elementu unārtelpas dekoru izvietojumu Kaugurciema ielā 69.Robežu ielas 32a un Tirgus ielas 9īpašnieki.Daudzdzīvokļu namu grupāno pieteiktajiem četriem godalgu„Jūrmalas sakoptākais īpašums2013” saņēma divi: namsAmatas ielā 1 (apsaimniekotājsSIA „Tālbergs un CO”) un Tērbatasielā 31 a (dzīvokļu īpašnieku biedrība„Tērbatas birzs”).Izglītības iestāžu grupā no pieteiktajāmtrim tika godalgotaPumpuru vidusskola Kronvaldaielā 8, bet Bulduru Dārzkopībasvidusskolai šogad piešķirts tituls„Jūrmalas paraugdārzs”. Šo titulupēc konkursa komisijas vērtējumavar saņemt dārzi un objekti,kas trīs gadus pēc kārtas ieguvušigodalgas. Nākamajos trijos gadoskomisija tāpat apskata un izvērtēšos dārzus, bet kopējā vērtējumāneiekļauj. Tādējādi tiek cildinātičaklākie īpašnieki, vienlaikus dodotiespēju konkursā uzvarēt arīcitiem.Iestāžu un organizāciju grupāsakoptākā īpašuma godā tāpat kāĪpašums Vienības prospektā 32 izcēlās ar atjaunotu vēsturisko ēku, kvalitatīviierīkotu un koptu zālienu, pārdomātiem stādījumiem un oriģināliem, ārtelpudekorējošiem labiekārtojuma elementiem.Tērauda ielas 6 pagalmā – savdabīga un oriģināla dzīves vide ar puķu strautuun „aizjūras” augļiem (persiki) koku zaros.Pēc apbalvošanas konkursa dalībnieki tika aicināti uz vasaras koncertu Horna dārzā.


JŪRMALAS 08.08.2013. Nr. 16 (51)pašvaldības informācijas biļetensPilsētā 7Zemgales ielā 56 kvalitatīva unaprūpēta savrupmājas ārtelpa arnepieciešamajām funkcionālajām zonāmun palīgēkām: lapeni, pagrabu,mūsdienīgi aprīkotu āra virtuvi segtānojumē. Rūpīgi uzturētas krāšņumaugugrupas un dobes.pērn šogad ir Majoru DievmātesBezvainīgās Sirds Romas katoļubaznīca Pilsoņu ielā 32 un pašvaldībasSIA „Veselības un sociālāsaprūpes centrs – Sloka” Dzirnavuielā 36/38.Komisijas sastāvā, kas vērtējakonkursam pieteiktos īpašumus,bija Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecībasun labiekārtošanasnodaļas galvenā dārznieceIngrīda Griķe, Pilsētplānošanasnodaļas ainavu arhitekts JānisLediņš, kā arī pilsētplānošanas,kultūras nozares un sabiedriskoattiecību speciālisti; komisijaspriekšsēdētāja – izpilddirektorapienākumu izpildītāja GuntaSmalkā.Elita Cepurīte,Sabiedrisko attiecību nodaļa,Jānis Lediņš,Pilsētplānošanas nodaļaNo svešinieku acīm noslēgta, kvalitatīvi ierīkota un uzturēta vide ar loģisku un racionālu teritorijas zonējumu,krāšņiem stādījumiem, kas papildināti ar laba dizaina labiekārtojuma elementiem un atsevišķiem Bonsai formāscirptiem dekoratīviem augiem Vasaras ielā 44.Priežu ieskauta, plaša, pārdomāti projektēta individuālā dzīvojamā ārtelpa arlielu peldbaseinu, tenisa laukumu un vāciski košām un bagātām pelargoniju„krellēm” uz ēkām Kalēju ielā 64.Tradicionālā stilā veidots, labi uzturēts dārzs ar ūdens elementu klātbūtni unlatviešiem raksturīgo ziedošo augu daudzveidību Jēkabpils ielā 6.Dārzs ar senatnes elpas klātbūtni, cirptas formas, liela krāšņumaugu dažādība, soliņi no Ķemeru kūrorta „ziedu”laikiem Emīla Dārziņa ielā 5.Rūpīgi kopts, latviskā stilā veidots dārzs ar lielu ziedošo augu daudzveidību;iekopta un uzturēta ielas mala pie īpašuma Cīruļu ielā 101.Jaunizveidots dārzs, kurā padomāts par katru mājas iemītnieku, ar pašu saimnieku radītiem, izdomas bagātiem videsdizaina elementiem, kas papildina dekoratīvo stādījumu dobes un dārza kopskatu Robežu ielā 32a.


JŪRMALAS 08.08.2013. Nr. 16 (51)9pašvaldības informācijas biļetensSpraigas cīņas pludmales futbolāAr diviem aizvadītiem posmiempagājušās nedēļas nogalēnoslēgušās priekšsacīkšucīņas un noskaidrotas desmitkomandas, kuras 17. augustācīnīsies par šā gada Jūrmalasdomes kausu pludmales futbolā.Rit spraigas cīņas Jūrmalas pilsētas domes kausa izcīņā.Sacensībās 3. augustā piedalījās13 komandas. Visas spēles aizritējaļoti spraigi, un skatītāji varējabaudīt interesantu futbolu. Pirmajākārtā lielākos pārsteigumussarūpēja kopvērtējuma līderi „Atlas”,kuri palika otrie un cīņu turpinājapar 6.–9. vietu (palika 7.) un„VBFK”, kuri savā grupā palika ceturtieun otrajā posmā ieņem pēdējo,13. vietu. Posmā uzvaru izcīnīja„Kreiss”, kuri demonstrēja ļotistabilu sniegumu – septiņās spēlēspiecas uzvaras un divi neizšķirti.Otrie šoreiz „PFD Kreiss”, kuriemšī vieta ļāva pietuvoties TOP 10kopvērtējumā, trešie – „FK Zep”.Svētdien, 4. augustā, par vietu finālācīnījās 11 komandas. Par lielupārsteigumu uz pēdējo posmu neieradāspretendenti uz vietu finālsacensībās– „VBFK” un „Basas KājasGroup”. Kā vēlāk izrādījās, abaskomandas šī iemesla dēļ arī netikafinālā. Pirmajā kārtā vislielākie pārsteigumuautori bija „Stolichnaya”un „Joga Bonita”, kuri izcīnīja pirmāsdivas vietas savā grupā un tikacīnīties par 1.–4.vietu. Šīs komandasaiz sevis atstāja „FK Zep”, „PFDKreiss” un „Baldone”. Cīņā par uzvaruposmā „Atlas” un „Joga Bonita”izcīnīja pa sešiem punktiem,bet uzvaru posmā izcīnīja „Joga Bonita”.Trešie šoreiz – „Free”.Ļoti sīva cīņa noritēja par dalībufinālā. „The Same” pietrūka niekadivu punktu. Tāds nu reiz ir sports– neprognozējams un aizraujošs!Finālposmā 17. augustā komandasizspēlēs grupu spēles un pēc tamsekos izslēgšanas spēles.A grupa: „Atlas”, „Free”, FC FAN”,„Baldone” un „PFD Kreiss”. B grupa:„FK Zep”, „Joga Bonita”, „RTU”,„Kreiss”, „Stolichnaya”.Uz finālposmu aicinām arī bērnukomandas, kurām dalība turnīrā irbez maksas. Finālā bērnu komandasgaida kausi, medaļas un balvas.Andris Petrovs,sacensību organizatorsSPORTSJūrmalas smiltis iedvesmo!Pērn Jūrmalas pilsētas domes rīkotajā sporta laureātu pasākumāAleksandram Samoilovam tika piešķirts Gada sportista tituls. Balvu viņampasniedza Latvijas basketbola valstsvienības bijusī kapteine Ieva Tāre.Pagājušajā nedēļā saņēmām priecīgu ziņu – Eiropas čempionātāpludmales volejbolā Klāgenfurtē, Austrijā, 4. augustā jūrmalnieksAleksandrs Samoilovs pārī ar Jāni Šmēdiņu izcīnījuši sudrabamedaļas.Starptautiskās Volejbola federācijas5. augustā publicētāpludmales volejbola jaunā pasaulesranga pirmajā vietā izvirzītiAleksandrs Samoilovs unJānis Šmēdiņš. Šādu godu viņiizcīnījuši pirmo reizi, pateicotiesizcīnītajām sudraba godalgām.Eiropas čempionātā. Samoilovamun Šmēdiņam rangā ir 4750punktu, otrajā vietā brazīlieši arNormunda Mežiņa foto4740 punktiem.Mūsu sportisti uzskata, ka vēlir, kur augt. „Viss izdodas, kad irizcīnīta zelta godalga,” par aizvadītospēli sacīja AleksandrsSamoilovs. Jūrmalnieks ne reizivien atzinis, ka mūsu pludmalēsir volejbola spēlei vislabākāssmiltis. Tad nu arī šoreiz būs palīdzējusiJūrmalas pieredze! Laiizdodas arī turpmāk!Svētki skrituļotājiemTrešā posma uzvarētājkomandas.Latvijas tenisa talanti sacenšas LielupēLatvijas spēcīgāko tenisistu sniegumu varēs novērtēt Lielupes tenisalaukumos, kur līdz 10. augustam notiek starptautiskais ikgadējais„Future” turnīrs. Tenisisti sacentīsies par 10 000 ASV dolāru balvufondu un vēl vērtīgākiem pasaules ranga punktiem.Lielupes kortos šovasar ir iespējaredzēt valsts otro raketi AndiAicina uz semināru par drošību uz ūdensŠā gada 21. augustā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālēKrasta apsardzes dienests (KAD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsībasun glābšanas dienestu (VUGD), Jūrmalas pilsētas domi un Lielupesostas pārvaldi organizē bezmaksas semināru par drošību uz ūdens.Seminārs par drošību uz ūdensun ūdens tuvumā paredzētszvejas, atpūtas un tradicionālokuģu vadītājiem, kā arī ikvienaminteresentam.Semināra programmā: tikšanāsar KAD Jūras meklēšanas un glābšanaskoordinācijas centra priekšniekukapteiņleitnantu Andri Skribiun VUGD pārstāvjiem.Mūsu pilsēta ir ļoti bagāta ar zaļo rotu – ne tikai ar priedēm, betarī lapu kokiem. Tie visi ir aizsargājami pilsētas apstādījumi, kamir sabiedriska vērtība, tādēļ ikvienam zemesgabala īpašniekamjārūpējas par sava īpašuma un līdz ar to arī par kopējās pilsētvidesainavas sakopšanu un uzlabošanu, kā to paredz Jūrmalas pilsētasdomes 2012. gada 22. novembra saistošie noteikumi Nr. 46 „Jūrmalaspilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”.Tiks apskatīti lielākie cilvēkumeklēšanas un glābšanas gadījumijūrā, rīcība ārkārtas situācijāspašvaldībai piegulošajā jūrasdaļā, kā arī sniegti ieteikumi, kārīkoties, nonākot nelaimē jūrā, uninformācija par ziņošanas kārtībupar ienākšanu ostā un iziešanu notās zvejas, atpūtas un tradicionālokuģu vadītājiem.Pievērsiet uzmanību saviem apstādījumiem!Vasaras sezonā lapu kokuzari un krūmi strauji aug, un tasdaudzviet ielu un celiņu malās apgrūtinagājējus, velobraucējus unautobraucējus, kā arī samazinasatiksmes drošību. Minētie saistošienoteikumi nosaka, ka zemesīpašniekam savā zemesgabalā irpienākums nodrošināt koku unkrūmu zaru nozāģēšanu virs ietvēmun ielas braucamās daļas līdz4,5 metru augstumam no zemes,ja tie traucē satiksmi un pārredzamību.Tādēļ lūdzam zemesgabaluīpašniekus pievērst uzmanībusavu apstādījumu kokiem unkrūmiem, kuri aug ielu, celiņu unkrustojumu tuvumā un kuru zarusbūtu nepieciešams nozāģēt.Atgādinām, ka Jūrmalas pilsētasapstādījumu apsaimniekošanasun aizsardzības saistošieJušku, kā arī dvīņubrāļus Jāni unMārtiņu Podžus, kuri pēdējos gadospamazām izcīna sev vietu Deivisakausa komandā. Interesantibūs sekot līdzi arī 21 gadu vecāMiķeļa Lībieša sniegumam, kuršpagājušajā gadā ar panākumiemstartēja ASV studentu čempionātā.noteikumi nosaka, ka aizliegtspatvaļīgi apzāģēt un vainagotkokus bez koku vainagošanas atļaujas,kuru izsniedz Koku vērtēšanaskomisija. Tātad koku zarunozāģēšana jāsaskaņo ar Kokuvērtēšanas komisiju, bet augļukoku un krūmu vai to zaru nociršanai,kā arī lapu koku līdz 15centimetru stumbra diametramnociršanai atļauja nav nepieciešama.Savukārt koku ciršanuun vainagošanu (zaru zāģēšanu)ieteicams veikt profesionāliemkokkopjiem – arboristiem.Atis Sapronovs,Pilsētsaimniecības un labiekārtošanasnodaļas mežsaimniecības vecākaisspeciālistsSacensības ģimenes distancē.Aizvadītajā svētdienā, 4. augustā, pie Dzintaru koncertzālesnoslēdzās ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu rīkotaisstarptautiskais „Spice” skrituļslidošanas maratons, kas izvērtās parīstiem skrituļotāju svētkiem. Jūrmalā bija ieradušies sportisti noLatvijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Krievijas, Somijas, Polijas,Baltkrievijas un Lielbritānijas un viņu līdzjutēji.Skrituļošanas maratons tāpatkā pērn pulcēja ap 1000dalībnieku, un viņu vidū bija arītādas skrituļslidošanas sportacienītājiem zināmas pasaulesmēroga zvaigznes kā VočeksBarans un Bartošs Hoinackis.Sacensības notika dažādās distancēs– 42 km, 14 km un bērnubrauciens ģimenes distancē,tāpēc tajās piedalījās gan aktīvadzīvesveida cienītāji, gan iesācējiun ģimenes ar bērniem.Sacensību dalībniekus Jūrmalāsveica pilsētas domes deputāte,Jaunatnes un sporta jautājumukomitejas priekšsēdētāja IrēnaKausiniece. Viņa uzsvēra, ka šiemaratoni kļuvuši par visas pilsētassvētkiem – ne tikai dalībniekiem,bet arī jūrmalniekiemun pilsētas viesiem, aktīva unsportis ka dzīvesveida cienītājiem.„Jūrmala ir veselīga pilsēta,kur pati daba ir piemērota aktīvamun veselīgam dzīvesveidam,un kur vēl brīnišķīgāk sportot kāJūrmalā!” sacīja I. Kausiniece.Viņa novēlēja sportiskas uzvarasvisiem sacensību dalībniekiemun līdzjutējiem.Profesionāļu distancē, 42 kmpieveicot vienā stundā, 16 minūtēsun 12 sekundēs, uzvaruguva Venecuēlas sportists AlfredoLeons Moreno („Uus Maa/Rullibaas”). Tikai par divām sekundesdesmitdaļām finišā noatpalika viņa komandas biedrsigaunis Kaurs Meresārs. Dāmukonkurencē ātrākā bija LaimaKaufiņa no „SkiBox/FILTER”, finišējotpēc stundas, 16 minūtēmun 58 sekundēm un par trim sekundesdesmitdaļām apsteidzotUkraisnas sportisti Annu Muziku( „SAM Racing”).Starptautiskais skrituļslidošanasmaratons Jūrmalā notiek jauceturto gadu, un sadarbībā arJūrmalas pilsētas domi to organizēSIA „Alpha Baltic sport”.Sabiedrisko attiecību nodaļa


10 SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI08.08.2013. Nr. 16 (51) JŪRMALASpašvaldības informācijas biļetensJūrmalas pilsētas dome paziņoJūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijasattīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 2013.gada 25. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 452 „Par detālplānojuma projektaizstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzegužu ielā 2”. Detālplānojumaizstrādes vadītāja K.Gribonika.Zemesgabals Jūrmalā, Dzegužu ielā 2, atrodas Vaivaru rajonā, teritorijā starpDzegužu ielu, Krūkļu ielu un Milteņu ielu.Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodasSavrupmāju apbūves teritorijā (10DzS), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā,ūdensgūtnes ķīmiskajā aizsargjoslā.Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabala sadales iespējasun paredzēt esošās ēkas rekonstrukciju un/vai jaunas apbūves iespējas zemesgabalā,detalizējot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu unaugstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēcJūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 42„Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanasun apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanasun apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, videsun ekoloģiskajiem apstākļiem.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Andžella Kristovska.Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērstiesJūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā75 apmeklētāju pieņemšanas laikā katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59. kabinetā.Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25. jūlija lēmumu Nr. 453 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalamJūrmalā, Kāpu ielā 93, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumusaņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanaidetālplānojuma projektu.Publiskā apspriešana notiks no 2013. gada 8. augusta līdz 2013. gada 5.septembrim.Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazītiesJūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75 unpašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domesPilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst. 8.30 līdz18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienāsno plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu noplkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas Ritas Ansules 54. kabinetā.Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2013. gada 20. augustāplkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25. jūlija lēmumu Nr. 454 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalamJūrmalā, Kāpu ielā 137, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumusaņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumusaņemšanai detālplānojuma projektu.Publiskā apspriešana notiks no 2013. gada 8. augusta līdz 2013. gada 5.septembrim.Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazītiesJūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75 unpašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domesPilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00,piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katrupirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas Kristīnes Gribonikas59. kabinetā.Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2013. gada 22. augustāplkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25. jūlija lēmumu Nr. 456 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalamJūrmalā, Pils ielā 5, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumusaņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanaidetālplānojuma projektu.Publiskā apspriešana notiks no 2013. gada 8. augusta līdz 2013. gada 5.septembrim.Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazītiesJūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75 unpašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domesPilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00,piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katrupirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas Ritas Ansules 54.kabinetā.Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2013. gada 21. augustāplkst. 16.00 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes2013. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 455 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalamJūrmalā, Kāpu ielā 151, nodošanu publiskajai apspriešanaiun atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai unatzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu.Publiskā apspriešana notiks no 2013. gada 8. augusta līdz 2013. gada 5.septembrim.Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazītiesJūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75 unpašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētasdomes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 pirmdienās noplkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšananotiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājasKristīnes Gribonikas 59. kabinetā.Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2013. gada 22. augustāplkst. 16.30 „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.2013. gada 4. jūlijāLATVIJAS REPUBLIKAJŪRMALAS PILSĒTAS DOMESAISTOŠIE NOTEIKUMIJūrmalā Nr. 25(protokols Nr. 17, 7. punkts)Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumosNr. 54 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtībaJūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļuVeikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētasdomes 2010. gada 19. augusta saistošajosnoteikumos Nr. 54 „Pirmsskolasvecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanasun atskaitīšanas kārtība Jūrmalaspilsētas izglītības iestādēs, kas īstenopirmsskolas izglītības programmas”:1. Saistošo noteikumu 3. punktu izteiktšādā redakcijā:„3. Programmas apguve bērnam tieknodrošināta tikai vienā izglītības iestādē.Vecāki ar izglītības iestādes vadītājuslēdz līgumu par bērna izglītošanuun aprūpi izglītības iestādē, kas īstenopirmsskolas izglītības programmu”.2. Saistošo noteikumu 5. punktu izteiktšādā redakcijā:„5. Pieteikumu reģistrācija notiek visukalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domesIzglītības nodaļā (turpmāk – Izglītībasnodaļa) no brīža, kad bērnam apritviens gads, līdz četru gadu vecumam,izņemot gadījumu, kas minēts Saistošonoteikumu 17.3. punktā, kad reģistrācijajāveic līdz trīs mēnešu vecumam.”3. Saistošo noteikumu 6. punktu izteiktšādā redakcijā:„6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai,vecāki (persona, kas realizē aizgādību)uzrāda personu apliecinošu dokumentu,bērna dzimšanas apliecību un aizpildapieteikuma veidlapu (saskaņā aršo noteikumu pielikumu). PieteikumāSadaļas nosaukums1 . Projekta nepieciešamībaspamatojumsvar norādīt ne vairāk kā divas izglītībasiestādes.”4. Saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktuizteikt šādā redakcijā:„9.1. 1. pakāpes reģistrā, ja bērns unvismaz viens no vecākiem ir deklarētsJūrmalā un bērns neapmeklē nevienupašvaldības izglītības iestādi;”.5. Saistošo noteikumu 11. punktu izteiktšādā redakcijā:„11. Izglītības iestādes vadītājs sekobērnu reģistram un no 1. maija līdz31. maijam rakstiski informē vecākuspar iespēju uzņemt bērnu izglītībasiestādē.”6. Svītrot saistošo noteikumu 12.2.apakšpunktu.7. Saistošo noteikumu 13. punktu izteiktšādā redakcijā:„13. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgspar grupu komplektēšanu izglītībasiestādē un grupas komplektē līdz31. augustam.”8. Saistošo noteikumu 14. punktāskaitli „30” aizstāt ar skaitli „15”.9. Saistošo noteikumu 16. punktu izteiktšādā redakcijā:„16. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta,iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīsdarba dienu laikā informē nākamā pretendentavecākus par iespēju uzņemtbērnu izglītības iestādē un, pēc šo noteikumu12. punktā minēto dokumentusaņemšanas, iestādes vadītājs izdodrīkojumu par bērna uzņemšanu un vienasdarba dienas laikā veic attiecīgasizmaiņas VIIS datu bāzē.”10. Saistošo noteikumu 17.2. apakšpunktuizteikt šādā redakcijā:„17.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes(3 un vairāk bērni), uzrādot dzimšanasapliecību oriģinālus;”.11. Saistošo noteikumu 20.2. apakšpunktuizteikt šādā redakcijā:„20.2. vecāki pārkāpuši izglītības iestādesiekšējās kārtības noteikumus vairēķina par ēdināšanas pakalpojumuapmaksa netiek veikta līdz rēķinā norādītajamdatumam;”.12. Saistošo noteikumu 21. punktu izteiktšādā redakcijā:„21. Vadītājs nosūta vecākiem brīdinājumupar to, ka bērns var tikt atskaitīts.Ja pēc brīdinājuma saņemšanas bērnsturpina neapmeklēt izglītības iestādi10 dienas bez attaisnojoša iemesla vaipiecu dienu laikā netiek veikta rēķinapar ēdināšanas pakalpojumu apmaksa,vadītājs var pieņemt lēmumu parbērna atskaitīšanu, trīs dienu laikārakstiski nosūtot lēmuma kopiju vecākiemun Izglītības nodaļai. Lēmumuvar apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domesizpilddirektoram normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.”Priekšsēdētājs G. TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTSJūrmalas pilsētas domes 2013. gada 4. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 25„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 54„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētasizglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””.Sadaļas paskaidrojumsAktualizēt un precizēt bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolasizglītības programmas apguvei.2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Valsts Izglītības informācijas sistēmu, lai bērnu reģistrētu rindā ar prioritāti„brālis/māsa”, reģistrācija jāveic līdz brīdim, kad bērns sasniedzis trīs mēnešu vecumu. Citosgadījumos – līdz gada vecumam.Šobrīd bērns, uzsākot apmeklēt privātu izglītības iestādi, zaudē vietu 1. pakāpes rindā uz pašvaldībasizglītības iestādi. Grozījumi paredz saglabāt vietu 1. pakāpes rindā uz vietu pašvaldības izglītībasiestādē bērniem, kuru vecāki privāto izglītības iestādi izvēlējušies kā pagaidu risinājumu.Precizēts laika posms, kurās izglītības iestādes vadītājam jāinformē ģimenes par bērna uzņemšanu.Precizēts iesniedzamo dokumentu saraksts bērna uzņemšanai izglītības iestādē un atskaitīšanakārtība – saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 22. novembra kārtību Nr. 1.1-14/433„Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo vecāku/aizbildņu iemaksu parēdināšanas pakalpojumu uzskaites kārtība” vecāki ar izglītības iestādi slēdz līgumu.Precizēta bērnu uzņemšanas kārtība.Saistošie noteikumi papildināti ar pielikumu „Pieteikuma veidlapa bērna reģistrēšanaipirmsskolas izglītības programmas apguvei”.3. Informācija par plānoto Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.projekta ietekmi uzpašvaldības budžetu4. Informācija par plānotoprojekta ietekmi uz sabiedrībuun uzņēmējdarbības vidipašvaldības teritorijā5. Informācija paradministratīvajāmprocedūrām6. Informācija parkonsultācijām arprivātpersonāmSakārtojot bērnu reģistrāciju pašvaldības izglītības iestāžu rindā un uzņemšanas kārtību,tiktu mazinātas formālas administratīvās procedūras iedzīvotājiem un izglītības iestāžuadministrācijai.Grozījumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa un Centralizētāgrāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Izglītības jautājumu komitejā, Jūrmalaspilsētas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietotipašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.Ņemti vērā bērnu vecāku priekšlikumi par grozījumiem saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktāun izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumi par grozījumiem, kas precizē bērnu uzņemšanuizglītības iestādē.Jūrmalas pilsētas dome nodod privatizācijainekustamo īpašumu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26, kas sastāv no katlumājas (kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001)ar kopējo platību 271,60 m 2 un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 021 6802) ar kopējo platību 1645 m 2 .Objekta nosacītā cena – Ls 30900 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti latu), tajā skaitā ēkas vērtība Ls 21700, zemes vērtībaLs 9200.Privatizācija tiek veikta ar pārdošanas metodi, maksājumus par ēku veicot 100 % apmērā latos un maksājumus parzemesgabala privatizāciju veicot 40 % apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 60 % apmērā latos. Īpašumakompensācijas sertifikātos maksājamo daļu pircējs ir tiesīgs samaksāt latos.Privatizācijas projekts, kā arī personu pieteikumi pirmpirkuma tiesību izmantošanai iesniedzami mēneša laikā no publicētāsludinājuma oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.Privatizācijas projekts, kā arī personu pieteikumi pirmpirkuma tiesību izmantošanai iesniedzami Jūrmalas pilsētas domesApmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, darba dienās plkst.8.30–12.00 un 14.00–16.00.Informācija par privatizējamo objektu pieejama mājaslapā internetā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Notikumi unsludinājumi”. Tālrunis uzziņām 67093864.


JŪRMALASpašvaldības informācijas biļetensVentspilsšosejā notiekbūvdarbiJūrmalā, Ventspils šosejā posmāno Zivju ielas līdz Raiņa ielai,notiek būvdarbi ūdensapgādes unkanalizācijas tīklu paplašināšanaiKauguros un Slokā, līdz ar to šajāposmā mainīta autotransportasatiksmes organizācija. Lūdzamautovadītājus pievērst uzmanībunorādēm un rēķināties ar to, kaizvēlētajam maršrutam var būtnepieciešams vairāk laika, nekāsākotnēji plānots.Ūdensapgādes un kanalizācijastīklu paplašināšanu Jūrmalā veicSIA „Jūrmalas ūdens” ar EiropasSavienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu,īstenojot projektu„Jūrmalas ūdenssaimniecībasattīstības projekts, II kārta”. BūvdarbiVentspils šosejā tiks pabeigti2013. gada novembra beigās.Jūrmalas Sporta skolasTenisa nodaļa2013./2014. mācību gadamuzņem audzēkņussagatavošanas grupā2005.–2007. gadā dzimušasmeitenes un zēnus.Nodarbības notiks SIA „Tenisacentrs „Lielupe”” O. Kalpakaprosp. 16.Pieteikšanās pie treneres ZaigasIvanovas pa tālr. 29263631.Sākumskola „Taurenītis”,Kļavu ielā 29/31, Jūrmalā,aicina darbāpirmsskolas izglītības skolotājuCV sūtīt uz e-pastu:ssktaurenitis@edu.jurmala.lv.Uzziņas pa tālruni 67811170,mob. 26524811.Jūrmalas pilsētasMežmalas vidusskolaturpina audzēkņuuzņemšanu 2013./2014.mācību gadam:· 5–6 gadus vecus bērnus pirmsskolasizglītības grupās skolā mazākumtautībuvispārējās pirmsskolasizglītības programmā (bērnu sagatavošanaskolai);· 1. klasē pamatizglītības mazākumtautībuizglītības programmasapgūšanai;· 3. vispārējās vidējās izglītībasvispārizglītojošā virziena mazākumtautībuprogrammā 10. Klasē;· izglītojamos ar nepabeigtuvispārējo vidējo izglītību 10., 11. un12. vakara (maiņu) klasēs vispārējāsvidējās izglītības vispārizglītojošā virzienamazākumtautību programmasapgūšanai.Skolas administrācijaAdrese: Rūpniecības ielā 1Uzziņas pa tālr. 67739651, 67739677.Jūrmalas pilsētas dome aicinaiedzīvotājus atbilstoši Jūrmalaspilsētas domes 2002. gada 27. februāranolikumam Nr. 8 „Jūrmalaspilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvāspadomes nolikums”līdz 2013. gada 20. augustampieteikt sava mikrorajonapārstāvju kandidātus darbamIedzīvotāju konsultatīvajāpadomē.Nolikumu un veidlapas var atrastmājaslapā www.jurmala.lv sadaļā„Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotājukonsultatīvā padome”. Vairākinformācijas domes Sabiedriskoattiecību nodaļā, mob. tālr.29404864 (Veronika Ramāne),e-pasts: prese@jpd.gov.lv.DOMES DEPUTĀTI,IZPILDDIREKTORS UNIZPILDDIREKTORAVIETNIEKSpateicībaS08.08.2013. Nr. 16 (51)IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANAPieņemšanas dienaPapildus atbalstīti četri sabiedrības integrācijas projektiPapildus 27 projektiem, kam pašvaldība jau gada sākumā piešķīra līdzfinansējumukopsummā par Ls 50 000, tika organizēts papildu konkurss, kurā par prioritātitika izvirzīta morāli ētisko principu iedzīvināšana sabiedrības integrācijasprocesos.Papildkonkursā pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai saņēma:1. „Spēlfilmas „Romeo n’ Джульета” (Romeo un Džuljeta) sagatavošanasposms” (projektu īsteno SIA „Krukfilms”) – Ls 3000;2. „Jūrmalas iedzīvotāju ar dzirdes traucējumiem un dzirdīgo jūrmalnieku savstarpējāintegrācija, izmantojot kopēju apmācību dekoratīvi lietišķajā mākslā”(projektu īsteno Jūrmalas Vēstures un mākslas biedrība) – Ls 2350,3. „Vasaras skola „Avotā guni kūru”” (projektu īsteno Jaunatnes atturības federācija)–1900;4. „Roku – rokā” (projektu īsteno Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze) –Ls 2637.Esi sveicināts, nākamais Jaundubultu vidusskolas audzēkni!Ja pēc deviņgadīgās skolas beigšanas vēlies turpināt nopietni mācīties, iegūtlabu izglītību, interesanti pavadīt vidusskolas gadus un nākotnē iestāties augstskolā,mēs tevi gaidām!Vidusskolēniem piedāvājam vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virzienamazākumtautību programmu un humanitārā un sociālā virziena mazākumtautībuprogrammu.Visu programmu dalībnieki papildus obligātajiem un izvēles priekšmetiempadziļināti apgūst vācu un angļu valodu. Vidusskolā ir iespējams iegūt B unC kategorijas autovadītāja tiesības un iegūt specializāciju ēdināšanas servisāar kvalifikāciju – pavārs. Audzēkņi var iesaistīties dažādos ES finansētosprojektos (Comenius) u.c. Fiziku, bioloģiju, ķīmiju un matemātiku var apgūtlabiekārtotos, ar mūsdienīgiem tehnikas līdzekļiem nodrošinātos kabinetos– mācīties mūsdienīgā, sakārtotā vidē. Uz tikšanos mūsu vidusskolā!Mūsu adrese: Jūrmala, Lielupes iela 21, www.jaundubulti.lvJaundubultu vidusskolas administrācijaPateicos Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim, pilsētasdomei un visiem bijušajiem kolēģiem un skolēniem par sirsnīgiem apsveikumiemun laba vēlējumiem manā jubilejā.Represēto apvienības Jūrmalas nodaļas priekšsēdētājaOlga Helēna KoziorovaPašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izsaka pateicībulabdarības organizācijai „Kraukļa fonds” par 2013. gada jūlijā ziedotajiemapģērbiem un medicīniskajiem materiāliem. Dāvinājumu izlietosim aprūpescentra iemītnieku – vecu cilvēku un invalīdu – aprūpes procesa uzlabošanai.Pateicamies „Kraukļa fonds” darbiniecei Rutai Onzulei par atsaucību, sapratniun sadarbību, kopīgi rūpējoties par vecu cilvēku un invalīdu dzīves kvalitātiaprūpes centrā.Aprūpes centra iemītnieku vārdā –pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”direktore Agita BērzupeLīdzjūtībaSIzsakām visdziļāko līdzjūtību Indrai Ķēniņai, tēvu mūžībā aizvadot.Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,Nav vārdu, kas mierināt spētu…(Lilija Auza)PieņemšanaslaiksG. Truksnis vienu reizi mēnesī pieraksts pa tālr.67093800R. Mežeckis vienu reizi mēnesī pieraksts pa tālr.67093805Jūrmalas Centrālās bibliotēkas kolektīvsSkumjā brīdī esam kopā ar Ivetu Atslēgu, tēvu zaudējot.Izsakām līdzjūtību Ivetai un viņas tuviniekiemPieņemšanas vietaJūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 235. kab.Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 350. kab.A. Adijāne mēneša trešā trešdiena 14.00–16.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 227. kab.A. Ābelītis mēneša pirmā pirmdiena 9.00–11.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.I. Blaua mēneša otrā otrdiena 16.00–18.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.I. Kausiniece mēneša pirmā pirmdiena 17.00–19.00 Pumpuru vidusskolā Kronvaldaielā 8, direktora kab.J. Lediņš mēneša trešā otrdiena 16.00–17.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 227. kab.G. Liepiņa mēneša pēdējāceturtdiena16.00–18.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.L. Loskutova mēneša otrā otrdiena 9.00–11.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.L. Maziņa mēneša otrā pirmdiena 15.00–17.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.D. Riņķe mēneša otrā trešdiena 15.00–17.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.K. Siņkeviča mēneša pirmā, otrā untrešā ceturtdiena16.00–18.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.M. Stulpiņšmēneša pēdējāceturtdiena14.00–16.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.mēneša pēdējā17.00–20.00 Ķemeros, Robežu ielā 19ceturtdienaJ. Visockis mēneša pēdējā trešdiena 17.00–19.00 Jūrmalas pilsētas domē,Jomas ielā 1/5, 229.a kab.A. Volkovs mēneša trešā pirmdiena 10.00–12.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 229.a kab.G. Smalkāizpilddirektora p.i.vienu reizi mēnesī pieraksts pa tālr.67093800Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 234. kab.A. Grantsizpilddirektoravietnieka p.i.vienu reizi mēnesīpieraksts pa tālr.67093805Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5, 350. kab.Labklājības pārvaldes kolektīvsSLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI 11Jūrmalnieku ievērībai –tiks grozīti autobusukustības saraksti!Apkopojot sabiedriskās aptaujas rezultātus par Jūrmalas pilsētasmaršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu optimizāciju, kas notikašā gada jūnijā, no 2013. gada 15. augusta tiek grozīti autobusumaršrutu apraksti un kustības saraksti.Ar izmaiņām var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes mājaslapāwww.jurmala.lv sadaļā Transports.Jūrmalas pilsētas domes sēdē 2013. gada 25. jūlijā ar lēmumu Nr. 420 „ParJūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktualizētas1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” ir apstiprināta Jūrmalaspilsētas Attīstības programmas aktualizēta 1. redakcija un tās stratēģiskāsietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts, kas tiek nodoti publiskajaiapspriešanai.Publiskā apspriešana ar lēmumu ir noteikta laika posmā no 2013. gada 26.jūlija līdz 2013. gada 4. septembrim, kad ikviens var izteikt viedokļus, priekšlikumusun komentārus par Attīstības programmas aktualizēto 1. redakcijuun tās stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu,sūtot tos elektroniski uz e-pastu jekaterina.milberga@jpd.gov.lv vai ieva.kaire@jpd.gov.lv.Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem publiskās apspriešanas laikā norisināsiesarī viena sabiedriskā apspriede – sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumusun priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji. Aicinām ikvienu piedalītiessanāksmē 2013. gada 14. augustā plkst. 18.00 Jūrmalas pilsētas domēJomas ielā 1/5.Visa ar sanāksmi saistītā informācija pieejama Jūrmalas pilsētas mājaslapā,tāpat kā Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam aktualizēta1. redakcija un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskataprojekts. Ar dokumentiem var iepazīties arī Jūrmalas pilsētas domesApmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 domes darba laikā.Jūrmalas pilsētas dome (Jomas iela 1/5, Jūrmala, tālr. 67093816, mājaslapawww.jurmala.lv) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 20. oktobralēmumu Nr. 454 izstrādā Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.–2020. gadam, kuru plānots pabeigt līdz 2013. gada novembrim.Jūrmalas Sporta skolas Hokeja nodaļa uzņem audzēkņus2013./2014. mācību gadam šādās mācību treniņu grupās:• sagatavošanas grupā – 2006. g. dz. un jaunākus(bērni tiks nodrošināti ar hokeja aprīkojumu);• U10 grupā – 2004., 2005. g. dz.;• U14 grupā – 2000., 2001. g. dz. (konkursa kārtībā);• U16 grupā – 1998., 1999. g. dz. (konkursa kārtībā).Nodarbības notiks Majoros, Rīgas ielā 1.Pieteikšanās pa tālr. pie treneriem: Edgars Lipsbergs – 26377954,Eduards Ivanovs – 29486614.Latvijas represēto salidojums notiks Ikšķilē 17. augustā.Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 9. augustampa tālr. 67752261, 67733031, 67753231 (vakaros).Latvijas represēto apvienības Jūrmalas nodaļas valdeInformē Dzimtsarakstu nodaļa08.07.–14.07.2013. reģistrēti· 15 bērni: 7 meitenes (Anastasija, Darja, Gabriela, Ieva, Karlīna, Keita, Rebekaun 8 zēni (Ernests, divi Ivani, Jānis, Markuss, Martins, Raitis, Rihards);· 9 laulības;· 13 mirušie: Ivars Ābelis (1958), Velta Dzirkale (1932), Aivars Magdušenoks(1973), Genovefa Rimšāne (1923), Maiga Roģe (1925), Juris Sarma (1970),Tamāra Skudra (1946), Andrejs Strazds (1952), Skaidra Vārslavāne (1932).15.07.–21.07.2013. reģistrēti· 17 bērni: 10 meitenes (Amaia, Emma, Felicita, Jekaterina, Linda, LīnaGrieta, Melisa, Mira, Vera, Veronika un 7 zēni (Aleksejs, Davids, Fadejs,Martins, Ratmirs, Roberts Vīlips, Rūdolfs);· 15 laulības;· 12 mirušie: Marija Bičkova (1929), Mirdza Freiberga (1924), AndrisGērmanis (1940), Alla Grišina (1973), Sarma Kalniņa (1937), Evalds Ķēniņš(1939), Dailis Marcinkēvičs (1957), Jānis Meiers (1940), Ilga Ozola (1922),Jemeļjans Puzirevs (1931), Andrejs Tjuhtovs (1968), Vera Toropova (1926).· Zelta kāzu jubileju – 50 gadus –svinīgi atzīmēja Rūta un Jānis Gunārs Štāmeri.22.07.–28.07.2013. reģistrēti:· 9 bērni: 5 meitenes (Elizabete, Ģertrūde, Marija, Nikola, Sabīne) un4 zēni (Aleksandrs, Remijs, Regnārs, Oļegs);· 14 laulības;· 10 mirušie: Valērijs Bruners (1948), Vits Dragenis (1969), Feliks Grīnfelds(1954), Ruta Linde (1928), Zelma Millere (1922), Lidija Pristroma (1937),Sergejs Sitņikovs (1951), Antons Skraba (1938), Larisa Terentjeva (1928),Ivans Timofejevs (1941).29.07.–04.08.2013. reģistrēti:· 18 bērni: 11 meitenes (Adelina, Amēlija Eleonora, Ariana, Gabriela, Karlīna,Katrīna, Odrija, Rendija, Sanija, Sofija, Una Katrīna) un 7 zēni (Elans,Gustavs, Haralds, Jēkabs, Adrians, Markuss, Mihails);· 15 laulības;· 10 mirušie: Laimonis Kazakevičs (1943), Ņina Kostakova (1933), Raisa Kovaļkova(1931), Jānis Lauks (1938), Feodosija Petroviča (1945), Kristīne Pleša(1984), Marija Potapova (1926), Jevdokija Sereda (1923), Vitauts Sereika(1930), Mihails Zaharovs (1954).

More magazines by this user
Similar magazines