valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

1.1.3. Darbības programmas

23. Atbilstoši 2005.gada 18.oktobra Ministru kabineta lēmumam par Koncepciju par SF un KF ieviešanas modeli 2007.-

2013.gadam Latvijā paredzēts izstrādāt trīs darbības programmas – vienu ESF DP, kas vērsta uz atbalstu nodarbinātībai

un investīcijām cilvēku resursos, otro ERAF DP, kas vērsta uz uzņēmējdarbības 1 , inovāciju un zinātnes, pētniecības

atbalstu, un trešo ERAF un KF kopējo DP, kas vērsta uz infrastruktūras un publisko pakalpojumu uzlabošanu.

24. Atbilstoši vispārējās regulas projektam, katra DP iekļauj:

� situācijas analīzi,

� prioritāšu izvēles pamatojumu,

� sasniedzamo mērķu kvanti� kāciju,

� � nanšu plānu, t.sk. provizorisko � nansējuma sadalījumu atbilstoši atbalsta jomām,

� koordinācijas un papildinātības starp SF/KF un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas

Zivsaimniecības fonda darbībām nodrošināšanu,

� DP ieviešanas nosacījumus,

� lielo projektu sarakstu,

� citu informācija, kas norādīta regulās.

25. DP sagatavo Latvija, apstiprina EK. DP sagatavošanu nodrošina FM, kas ir uzņēmusies DP vadošās iestādes funkcijas.

1.2. Vispārējās situācijas apraksts

1.2.1. Ģeogrā� skā situācija

26. Latvijas Republika atrodas Eiropas ziemeļaustrumos, ekonomiski un politiski aktīvā Baltijas jūras reģionā. Latvija

aizņem 64 589 km 2 lielu teritoriju. Valsts galvaspilsēta ir Rīga. Valsts robežojas ar Igauniju (ziemeļos), Krieviju

(austrumos), Baltkrieviju (dienvidaustrumos) un Lietuvu (dienvidos).

1.2.2. Administratīvais ietvars

27. Latvijā ir 26 rajonu pašvaldības un 527 Valsts vietējās stratēģiskais pašvaldības, ietvardokuments to skaitā 53 rajona pilsētas un 7 republikas pilsētas, 432

pagastu pašvaldības un pēdējos gados ir izveidoti 35 novadi ar tajos ietilpstošajām teritoriālajām vienībām. Plānošanas

vajadzībām valstī 2002.gadā ir izveidoti 5 plānošanas reģioni – Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales.

Darbības

programma

1.2.3. Demogrā� skā situācija

Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes

Darbības

programma

Darbības

programma

28. Laika periodā no 1999.gada sākuma līdz 2005.gada sākumam Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 93

tūkstošiem. Latvijas iedzīvotāju skaits kopš 1989.gada samazinās, kas saistīts ar dabisko kustību, kā arī iedzīvotāju

emigrācijas pārsvaru pār imigrāciju (skatīt Attēlu Nr.2).

2420

2400

2380

2360

2340

2320

2300

2280

2260

2240

Attēls Nr. 2: Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 1999. līdz 2005.gadam Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

29. Arī turpmāko desmitgažu laikā Latvijā būs vērojama iedzīvotāju skaita turpmāka samazināšanās 2 .

46 55

26

Latvijas

iedzīvotāju

skaits tūkst.

1 Šeit un turpmāk termins ”uzņēmējdarbība” tiek lietots kā sinonīms terminam „ komercdarbība” Komerclikuma izpratnē.

2 Eurostat prognozes.

100%

4

0 0

11

0 1

Augsta

ti %

80%

63

42

Laba

9

More magazines by this user
Similar magazines