valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

VALSTS STRATĒĢISKAIS IETVARDOKUMENTS 2007.-2013. GADA PERIODAM

Jomas Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi

32

� Liels uzņēmumu īpatsvars nozarēs ar

zemu pievienoto vērtību un augstu dabas

resursu intensitāti

� Liela daļa uzņēmumu ražo pamatā

iekšējām (Latvijas) tirgum

� Investīcijas tiek uzkrātas tradicionālajās

nozarēs (darbaspēka un dabas resursu

intensīvajās, zemas pievienotas vērtības)

� Neelastīgs � nanšu tirgus

uzņēmējdarbības veicināšanas

instrumentu klāsts

� Atrašanas ES perifērijā

� Latvija ir iekļāvusies ES

vienotajā tirgū, pastāv brīva

preču un pakalpojumu,

kapitāla un darbaspēka

kustība

� Uzņēmējdarbību

regulējošā tiesiskā bāze

atbilst ES prasībām

� Uzņēmuma ienākuma

nodoklis (un citi izdevumi)

ir viens no zemākajiem ES

� Stabila eksportspējīgo

tradicionālo un jaunu

ražošanas un pakalpojumu

nozaru attīstība kā IKT,

kokapstrāde, mašīnbūve,

elektronika, pārtikas

rūpniecība, farmācija,

biomedicīna un

biotehnoloģijas, � nanšu

pakalpojumi, transports un

loģistika

� Izglītotu speciālistu un zinātnieku aizplūšana uz

ārzemēm

� Pārrobežu un starptautiskas sadarbības

attīstība inovāciju jomā

� Nacionālās inovāciju sistēmas attīstība,

veicinot zinātnes un uzņēmējdarbības

sadarbību, tehnoloģiju pārnesi, P&A

aktivitātes privātajā sektorā, kas palielinātu

ne tikai P&A � nansējuma apjomus, bet arī

tā izmantošanas struktūru

� Zems inovatīvo uzņēmumu īpatsvars

� Nepietiekama privātā sektora sadarbība

ar zinātniski pētnieciskiem institūtiem,

zinātniekiem un universitātēm

� Zems pētniecības un attīstības

aktivitātēs iesaistīto īpatsvars

� Vāji attīstīta tehnoloģiju pārnese

� Zemas privātā sektora investīcijas

pētniecībai un attīstībai un inovācijām

� Nepietiekami attīstīta specializēta

inovatīvo darbību veicinoša

infrastruktūra

- inovācijas � Atsevišķās nozarēs ir

kvalitatīvi cilvēkresursi un

zinātniskais potenciāls

� Izglītotu speciālistu un zinātnieku aizplūšana uz

ārzemēm

� Studējošo skaita samazinājums augstākajā izglītībā

� Zinātnes menedžmenta kultūras attīstība

� Zinātnes infrastruktūra atbilst privātā

sektora P&A vajadzībām

� Doktorantu skaita pieaugums pēdējos

gados

� Līdzšinējie ieguldījumu zinātniskajā

infrastruktūrā

� Novecojusi zinātniskā infrastruktūra

� Nepietiekama ir sadarbība starp privāto

sektoru, zinātniskajām institūcijām un

augstskolām

- zinātne � Zinātniskās darbības

tradīcijas

� Sekmīga zinātnisko

institūciju darbība ES IP

un citās starptautiskās

sadarbības programmās

More magazines by this user
Similar magazines