valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

Jomas Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi

� Pieaudzis valsts budžeta � nansējums

zinātnei un pētniecībai

� Zinātniskajām iestāžu juridiskais statuss

paplašina to rīcības iespējas

� Turpmāka dalība Ietvara programmā un

starptautiskās sadarbības projektos

� Zinātnes un industrijas sadarbības nozaru

– klasteru tālāka attīstība perspektīvajās

nozarēs – kokapstrādē, ķīmijas rūpniecībā,

farmācijā, informācijas tehnoloģijās,

materiālzinātnē

� Zems starptautiski atzītu publikāciju

(SCI) un pieteikto starptautisko

patentu skaits. Nepietiekams zinātnē

un pētniecībā strādājošo skaits,

nelabvēlīga strādājošo vecuma struktūra

un neproporcionāls sadalījums starp

augstākās izglītības un pētniecības

sektoru

� Nepietiekams lietišķo pētījumu skaits

un vāji attīstīta tehnoloģiju pārnese

� Ierobežotas zināšanu komercializācijas

iespējas un prasmes

� Starptautiski atzīti

izgudrojumi un patenti

medicīniskajā ķīmijā, gēnu

inženierijā

� LU CFI ieguvis ES

Ekselences centra statusu

� Sekmīgi uzsākta zinātnes,

pētniecības un uzņēmēju

sadarbība kokapstrādes

un kokrūpniecības

sektoros, farmācijā,

informācijas tehnoloģijās un

materiālzinātnē

� Atkarība no ārzemju energoresursiem

� Valsts un privātas partnerības iespēju

izmantošana infrastruktūras straujākai

attīstībai

� Elektroenerģijas un gāzes tirgus atvēršana

� Neefektīvas un videi nedraudzīgas

siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

� Zema energoefektivitāte

� Nepietiekoši izmantoti vietējie un

alternatīvie energoresursi

Infrastruktūra un

pakalpojumi

- enerģētika � Augsts atjaunojamo

energoresursu izmantošanas

līmenis

� Attīstīts elektroenerģijas

pārvades tīkls, ir lieljaudu

starpvalstu savienojumi

� Latvijai ir stratēģiskas

nozīmes gāzes apakšzemes

dabīgās glabātuves

� Tehnogēno un vides risku kompleksa izvērtējuma

un stratēģijas trūkums, vides monitoringa un

kontroles ierobežotās iespējas

� Ekstensīvas galvaspilsētas attīstības palielināta

slodze uz vidi

� Valsts un privātas partnerības iespēju

izmantošana infrastruktūras straujākai

attīstībai

� Sakārtota teritorijas plānošana

� Zema centralizēto ūdenssaimniecības

pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

� Nepietiekama un neefektīva

notekūdeņu attīrīšana

� Nepilnīgi nodrošināta atkritumu

savākšana, nodalīšana un pārstrāde

� Nepietiekoša sadzīves un bīstamo

atkritumu apsaimniekošanas

infrastruktūra

� Ievērojams skaits vēsturiski piesārņoto

teritoriju un degradēto rūpniecisko

teritoriju

� Nepietiekoša tūrisma infrastruktūra

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

- vide � Kvalitatīvi dabas resursi,

tajā skaitā pazemes ūdeņu

resursi

33

More magazines by this user
Similar magazines