valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

Jomas Stiprās puses Vājās puses Iespējas Draudi

Makroekonomiskā � Augsts IKP pieaugums � Straujš in� ācijas palielinājums � Labvēlīga investīciju vide un privāto � Ekonomikas pārkāršanas risks

stabilitāte

� Zems budžeta de� cīts

investīciju augsti pieauguma tempi

� Zems valsts parāds

Teritorijas līdzsvarota

� Pilsētu tīklojuma nostiprināšanās � Iedzīvotāju skaita tālāka samazināšanās atsevišķās

attīstība

� Integrēta teritoriju attīstība (t.sk., pilsētu valsts teritorijās

lauku sadarbība, starpnozaru koordinācija) � Sociāli ekonomisko attīstības atšķirību starp

� Plānošanas reģionu izveidošana ar

Rīgu un pārējo Latvijas teritoriju pieaugums /

atbilstošām funkcijām un � nansēšanu nesamazināšanās

� Rīga – Baltijas jūras reģiona metropole � Spēcīga konkurence ar galvaspilsētu

� Eiro reģionu, pārrobežu sadarbība

� Pastāv izteiktas negatīvas

sociālekonomiskās attīstības tendences

starp Rīgu un pārējo Latvijas teritoriju ,

kā arī starp plānošanas reģioniem

� Būtiskas atšķirības pakalpojumu

pieejamības ziņā

� Cilvēkresursu aizplūšana no lauku

teritorijām uz lielajām pilsētām,

ārzemēm.

� Nepietiekošas darbaspēka iekšējās

mobilitātes iespējas

� Novecojusi un nepietiekoša transporta

infrastruktūra

� Vienmērīgs pilsētu

izvietojums

� Transporta infrastruktūras

izvietojums ir vienmērīgs

� Galvaspilsētas Rīgas

izdevīgais ģeogrā� skais

izvietojums

� Republikas pilsētu

atrašanās primāro

transporta koridoru tuvumā

� Nepietiekama politikas veidotāju izpratne

par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas

izmantošanas nepieciešamību

� Palielinās iedzīvotāju skaits, kas pakļauti sociālās

atstumtības riskam

� Darba devēji nav motivēti nodarbināt invalīdus,

no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas un citas

sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju

grupas

� Izglītoti dažādu jomu speciālisti par

dzimumu līdztiesības jautājumiem un to

nozīmi

� Radīti priekšnoteikumi dzimumu

līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai

(izveidots mehānisms)

� Aktīvas sabiedriskās organizācijas invalīdu

un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto

iedzīvotāju grupu jautājumu risināšanā

� Saskaņota un stratēģiska pieeja sociālās

iekļaušanas veicināšanai

� Salīdzinoši zema sabiedrības izpratne

par dzimumu līdztiesības aspektu nozīmi

dažādās dzīves jomās

� Personām ar funkcionāliem

traucējumiem nepielāgota vide (tai skaitā,

izglītības ieguvei, nodarbinātībai)

Vienādas iespējas � Augsts sieviešu

nodarbinātības līmenis

salīdzinājumā ar ES vidējo

� Pilnveidota likumdošana

vienlīdzīgu tiesību un

iespēju nodrošināšanai

� Elektronisko sakaru nozares monopolizācija

� Digitālās plaisas palielināšanas

� Konkurences ietekmē uzlabosies IKT

pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

� Nevienmērīgi attīstīta IKT

infrastruktūra, ierobežota pieeja

internetam, īpaši platjoslas tīkliem

� Nepietiekošs e-pārvaldes pakalpojumu

klāsts neveicina informācijas sabiedrības

veidošanos

� Nepietiekošas IKT iemaņas visiem

informācijas sabiedrības procesos

iesaistāmajiem

� Stabili izaugsmes tempi IT

nozarē

� Augsti Interneta lietotāju

skaita pieauguma tempi

� Ir izveidotas visu būtisko

valsts reģistru informācijas

sistēmas

� Augsti e-komercijas

attīstības tempi

Informācijas

sabiedrība

� Starptautisko transporta koridoru attīstība, apejot

Rīgu

� Kvali� cēta darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm

� Ģeogrā� sko priekšrocību mazināšanās attīstoties

tehnoloģijām

� Rīga kā Baltijas valstu centrālā metropole

� Rīga kā pilsēta ar sakoptu un sakārtotu

pilsētvidi un sabiedrisko infrastruktūru

� Rīga kā kultūras, darījumu un tūrisma

centrs

� Zems IKP uz vienu iedzīvotāju

� Augsta in� ācija

� Nepievilcīga infrastruktūra

� Vietējo energoresursu neesamība

� Rīga kopā ar piepilsētām

ir lielākā aglomerācija

iedzīvotāju skaita ziņā

Baltijas – Skandināvijas

reģionā

Rīgas starptautiskā

konkurētspēja

35

More magazines by this user
Similar magazines