valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

VALSTS STRATĒĢISKAIS IETVARDOKUMENTS 2007.-2013. GADA PERIODAM

2. posms. Darbības programmu ieviešana: 2008.gada februāris – 2013.gada decembris

74

Pasākuma veids Mērķi un saturs Mērķa auditorijas Iesaistītā institūcijas

1. PASĀKUMS: SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

– radio un TV raidījumi par ES

fondiem

– paziņojumi plašsaziņas

līdzekļiem

– Intervijas, viedokļi, komentāri

– Preses konferences

1 2 3 4

ES fondu pieejamība,

� nansējuma apjoms

– Atklātu konkursu uzsākšana

– Ierobežotu konkursu uzsākšana

– Lielie projekti

– Nozares attīstība ES fondu

apguves kontekstā

– Projektu īstenošana

– Kontaktinformācija u.c.

2. PASĀKUMS: PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU MONITORINGS

– Plašsaziņas līdzekļu

monitorings

– Projektu iesniedzēji

– Finansējuma saņēmēji

– Latvijas iedzīvotāji

– Informācijas starpnieki

– Vadošā iestāde

– Atbildīgās iestādes

– Sadarbības iestādes

– Reģionālie struktūrfondu

informācijas centri (5)

1 2 3 4

– Latvijas Republikas nacionālo

un lokālo preses izdevumu apskati

un analīzes par ES fondiem

3. PASĀKUMS: IKGADĒJĀ KONFERENCE PAR ES FONDIEM

– SF vadībā iesaistītās

institūcijas

– Vadošā iestāde

– Atbildīgās iestādes

– Sadarbības iestādes

– Reģionālie struktūrfondu

informācijas centri (5)

1 2 3 4

Konference – Darbības programmu

īstenošanas gaita, akcentējot

sasniegtos rādītājus

4. PASĀKUMS: SPECIALIZĒTAS INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA

– Informatīvie materiāli,

ievērojot MK noteikumus

„Kārtība, kādā nodrošina Eiropas

Savienības fondu publicitāti

un vizuālās identitātes prasību

ievērošanu”

– Sabiedrība

– Finansējuma saņēmēji

ES fondu vadībā iesaistītās

institūcijas

– NVO, sociālie un reģionālie

partneri

– Vadošā iestāde sadarbībā

ar atbildīgajām un sadarbības

iestādēm, reģionālajiem

struktūrfondu informācijas

centriem

1 2 3 4

– Darbības programmu

ieviešanas process un rezultāti

ES fondu projektu piemēri

– Sasniegtie rādītāji

– Projektu ieviešanas pieredze

– Latvijas iedzīvotāji

– Valsts pārvaldes institūcijas

– Informācijas starpnieki

– Sociālie partneri

– Finansējuma saņēmēji

– Vadošā iestāde

– Atbildīgās iestādes

– Sadarbības iestādes

– Reģionālie struktūrfondu

informācijas centri (5)

5. PASĀKUMS: SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA (1X GADĀ) PAR IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU PAR ES FONDU JAUTĀJUMIEM

1 2 3 4

– Sabiedriskās domas aptauja – Sabiedrības informētība par ES

fondu jautājumiem

– Latvijas iedzīvotāji – Vadošā iestāde

6. PASĀKUMS: INFORMĀCIJAS STENDU UN INFORMĀCIJAS PLĀKŠŅU \ IZVIETOŠANA ES FONDU PROJEKTU ĪSTENOŠANAS

VIETĀS

1 2 3 4

– Informācijas stendi un plāksnes

ES fondu projektu īstenošanas

vietās

– Informācija par ES

līdz� nansējumu projektos

7. PASĀKUMS: INTERNETA MĀJASLAPU AKTUALIZĒŠANA

– Projektu īstenotāji

– Latvijas iedzīvotāji

– Sadarbības iestādes vai

atbildīgās iestādes

1 2 3 4

– Interneta mājas lapas – Aktualitātes ES fondu jomā – Potenciālie projektu

iesniedzēji

– Finansējuma saņēmēji

– Informācijas starpnieki

– Mājaslapu apmeklētāji

– Vadošā iestāde

– Atbildīgās iestādes

– Sadarbības iestādes

– Reģionālie struktūrfondu

informācijas centri (5)

More magazines by this user
Similar magazines