valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

esfondi.lv

valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gada ... - ES fondi

500. Saskaņā ar 2004.gada 23.marta MK noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais

novērtējums” VII daļā noteikto LR Finanšu ministrija 14 dienu laikā pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas

sagatavo un ievieto interneta mājas lapā informatīvu ziņojumu, kurā norāda, kā plānošanas dokumentā ir ņemts vērā

vides pārskats un biroja atzinums par to, un kā veikta alternatīvo risinājumu un attiecībā uz vides pārskatu saņemto

komentāru un priekšlikumu izvērtēšana. Izstrādātājs 5 dienu laikā pēc ziņojuma sagatavošanas ievieto savā mājas

lapā internetā, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un nodod Vides pārraudzības valsts birojam elektroniskā veidā

ievietošanai biroja mājas lapā paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu, kā arī nosūta informāciju

institūcijām, no kurām dokumentu izstrādes gaitā ir saņemti komentāri vai priekšlikumi.

501. Lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības

gadījumā izdarītu grozījumus politikas plānošanas dokumentā, Vides pārraudzības valsts birojs savā atzinumā ierosina

LR Finanšu ministrijai vismaz divas reizes plānošanas periodā (vēlams 2010.gadā un plānošanas perioda beigās 2013.

gadā) izstrādāt monitoringa ziņojums un iesniegt birojam. Lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai

netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus

plānošanas dokumentā, plānošanas dokumenta izstrādātājs veic Vides monitoringu. Izstrādātājs izstrādā monitoringa

ziņojumu, kurā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides

stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. Vides monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju,

kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam. Monitoringa pārskats

ir pamats mērķtiecīgai un uz precīziem datiem balstītai turpmāko lēmumu pieņemšanai. Vides pārraudzības valsts

birojs rekomendē apsvērt iespēju veidot vienotu monitoringa programmu visiem četriem plānošanas dokumentiem,

lai izvairītos no datu ieguves, apkopošanas un analīzes dublēšanās. Izstrādājot monitoringa sistēmu, būtiska ir visu

iesaistīto interešu grupu interešu un galveno vides aspektu apzināšana, ņemot vērā Vides aizsardzības prasības un

ilgstspējīgas attīstības principus.

502. Vadošā iestāde plāno praksē ieviest kompetentās iestādes izteiktos ierosinājumus.

79

More magazines by this user
Similar magazines