जुन २०११

khasskhass.com

जुन २०११

vfHk&teku Le`fr VªLVdks usikyh lkfgfR;d ekfld cqysfVuLiUnutwu 2011 dqosro”kZ 4] vad 6LkEiknd % gksecgknqj {ks=h1 LiUnu twu@ 2011


‘kk’or&Lojdfo HkkuqHkäkpk;Zd`r jkek;.k¼Jh ckydk.MckV ‘yksd 90@91 j 93½Hkk;kZ xkSredh leku xq.kdh HkäS vgY;k fFkbu~Aczãkdh fr r iqf= gqu~ xqf.k gqank lc [kql xjkb fybu~AxkSre dk;Z fufeÙk nqj tc x;k :i xkSreSdks ljh/kkjh xkSre ifRudk uftdek bUnzS vxkMh ljhA ¼90½vkb Hkksx foykl xjsj [kqfl HkS QdhZ x;kF;k tlSAns[;k xkSreykbZ xkSrethys vk’p;Z ekU;k rlSAA¼91½nh;k ;sfr ljki j bUnz ifu Qsj vkQ~uk LFkySek x;kAiRuhykbZ ljki fn,j _f”kys iRFkj cukbZ fn;kAA¼93½EffjL;Fud]/f] aRrf hGd]sf]cfh 5}7f}+ lbgafj'n] eg] æ5f]/f, cfh efjL cfpF56k/Ldf rfdn /fv, To;dfyL lbof] afn,sfkL snd /fv, efjLnfO{ v'zL kf/gftLsf] efUo /fd|f] n]vf];\Æd}n] cf1f d'tflasgofF sfkL snd /fv]FgofF d;Lsf] efF8f] /fv]F/ efjL cfpFbf ;dfpF5'/ aRrfs]f efjL yfxf kfpF5' eGg] c7f]6 u/]+clg lrof] a;]F .geGb} dWo/ftdf 9f]sfsf];fgf] l5b|af6 l5/\of] efjLlbof]sf] pHofnf]df ljs/fn ?kdfkl/0ft eof] efjLxftdf snd / d;L /x]5 .p t cfkm\g} snd / d;Ln]n]Vbf] /x]5 csf{sf] efjL .d}n] /fv]sf] ;fbf{d Joy}{ eP5 .af;' >]i72 LiUnu twu@ 2011


p zgM} zgM} afnstkm{ a9\of]p lgaf{w afnssf] lgwf/dfd;Ldf rf]lkPsf] KjfFv] sndn] n]Vg yfNof]afns d:t lgb|fdf lyof],efjLsf] xftdfq rn]sf] b]lvof]lgwf/df s'g} cIf/ cFlst lyPgt/ klg p p7\of]/ lxF8\g tof/ eof] .d]/f] dg dfg]g,efjL n]Vg cfPsf]n]Vb} gn]vL hfg]


vkt R;l fpjfnolh; izseys fojke ik;ksjkl jkl Fkqfiz,j frezk pj.kek Afuf[kydks lq[k fuf[kydls nq%[k lEiw.kZ izk.kdks izhfr],mVS izseek lekfgr Hk, lcS izsedk Le`fr &lcS dkydk lcS dfodk xhfr AAizfrfdz;k& flyx


lk/kqokndks dkslsyhHkkb gksecgknqj {ks=hLiUnudks Ikzk xksihukjk;.k iz/kku vad & vxLV@ lsIVsEcj 2010 i


रोग्नेको र्टाईको करय म्माच बएको देख्थे भाननसहरुरे । स्र्ास्नीको हाते घडीको फपत्ता य रोग्नेको कम्भय ऩेर्टीकोकरय म्माचचङ देखिन््मो । झन ् श्रीभतीको कऩारको यॊग य रोग्नेको दाह्रीको गज्जफको करय म्माचचङ देखिन््मो । मोअण्जफ करय म्माचचङराई के ही सभमदेखि भाननसहरु ननमारी यहेका चथए जो उनीहरुको राचग यहस्मभम राग्द्मो ।हेदाव हेदै सभम सभमभा रोग्नेरे दाह्रीभा थयी थयीका यॊग दरेय जोकय जस्तै बएय हहॉडेको देखिमो । मस्तोफहु रुऩी कामव फकन गछवन ् ? सफैराई आश्चमव बैयहेको चथमो । ऩनछ थाहा बमो श्रीभतीको कऩारसॉग उसको दाह्रीकोकरय म्माच गयाउनु ऩदाव मस्तो हुॉदो यहेछ ।फकन त श्रीभतीको के शसॉग रोग्नेको दाह्रीको करय म्माच गयाएको ? थाहा बो रोग्नेको के श नै यहेनछ ।फकन मस्तो जोकयको जस्तो कामव गनव फाध्म ऩारयमो त ? भाननसहरु गभ िाॉदै चथए । ऩनछ थाहा बो उनकीकान्छी श्रीभती भहहरा ऩुरुष फयाफय बन्दै हहॊड्ने चल्ताऩुजाव भहहरा अचधकायर्ादी नेतृ यहहनछन ् ।& czlsYl@ csfYt;eJ)s; gkseTkhLiUnudk izfrg: izkIr HkS jgsdks NA usikyh Hkk”kk j lkfgR;izfrdks rikbZadk iz;kl ljkguh; j vuqdj.kh;ekUnNqA rikbZadks dfork&laxzg ^le;dks Qsn&VqIiks gqanSu* ?krykXnks Hk,dks NA;ksxohj ‘kkD;egklfpo@ usikyh lkfgR; v/;;u lfefr@ dkyscqaxvfu fHkÙkks cksYNfHkÙkkfHk=dks e>sjhektc dquS vuhfr gqdZUNekfulys ekfuldk fo:)tc Bwyks diV jPnNj tc R;Lrks dqd`R;dksisV QqYN vft³~jdks tLrksrj ifu tc drS mB~nSu vkoktdBksj Hk,j R;ldks izfrdkjekfHkÙkks vfu ;ljh cksYus xnZNAtc&tc fHkÙkks cksYNlR; dFkk R;lys [kksYNvlR;dks lkrks dk


िोकीको बफयाभी हुॉदाहुॉदै ऩनन गाउने कराकाय अनन प्रेमभकासॉगको बफछोडरे बक्काननएय गीत रेख्दारेख्दै आऩुनैगीतका गामक हुने सॊसायभा भ त्मसफार्ट अप्रबापर्त बएय फस्ने कु यै चथएन । अत् रागईः कराकाय फन्ने सुयभा ।सुयको कु या गदाव मो सुय बन्ने कु यारे त्मसैत्मसै फेसुय फनाउॉ दो यै ुछ भनराई । अफ भेयै कु या गनुवहुन्छ बने गाउॉ भाकम्ऩोस्र्ट भर छयेय फकाइदा िेतीफकसानी गनुवऩने भ कताको कराकाय फन्नराई एकोहोरयन आइऩुगईः । तय गाउॉ -र्टोरनतय फकसानरे उब्जाउने नघउ मसभी गाजयजस्तै कराकाय ऩनन चाहहन्छ नन देशराई । मसैकायण भ कराकाय हुनसहय ऩसेको । अको भहत्र्ऩूणव कु या के ऩनन छ बने गाउॉ घयनतय देसान मबबत्रएय एकऩनछ अको गदै बुतुबुतु कु िुयाहरुस्र्ाहा बएजस्तै कु फेराभै कराकायहरु ननखि ्यन थारेऩनछ कराकायको हाहाकाय नहोस ् बनेय भ ऺनतऩूनतव गनवराईआएको हुॉ।कराकाय बएऩनछ भेयो ऩनन इच्छा छ- चाॉडै भनव ऩाउष । आऩू भयेय अहहरेको भैंजस्तो अरु कसैको राचग िारीठाउॉ ऩनन छाडडहदनुऩमो अनन भहान ् ऩनन हुनुऩमो। कराकायी दुननमाॉभा 'जफ त्माग्छौ ज्मान तफ फन्छौ भहान' ् बन्नेसूत्र रागू हुने यहेछ। ण्जउन्जेर बोकै बोकरे अघाएको ऩेर्ट य नछरयक्क देख्न नऩाएको सम्भानको एकभुष्ठ प्माके जभयेऩनछ ऩाउने भेयो रारसा हुनेछ । मसैरे सॊघषवभा हाडिोय घोट्दै एकोहोयो फाॉचचयहेय पु च्चे भनुर्ा हुने भनसुर्ा भेयोछॉदै छैन । भयेका कराकायको चचाव य र्ाहर्ाही देिेय जुरुक्कै योभाण् चत बएय उठ्ने मभत्रभन्डरीभाझ भेयोनर्कराकायको स्र्रुऩ ऩनन कताकताफार्ट र्टु साएको हो ।कराकाय बएय भृत्मुर्यण गनवराई मही नै योग राग्नुऩछव बन्ने भेयो िास छनोर्ट छैन। साभान्म झाडाऩिारारेऩनन हाभी कराकायराई काभ तभाभ ऩारयहाल्छ। मसको अरार्ा अमर भोर्टोघार्टोराई हृदमाघात य दुब्रोऩातरोराईग्माण्स्रकरे भभवत गयेय कराकायराई भहान्ता हदराउॉ छ । मी थयीथयी योगहरु नै र्ास्तर्भा कराकायका असरी 'फ्मान'हुन ् बन्ने भराई राग्छ । नमनैको काॉध चढेय एउर्टा कराकायरे एकऩल्र्ट बए ऩनन अग्रो हुने भौका ऩाउॉ छ ।महद साचायभाध्मभ नबइहदएको िन्डभा भराई कराकाय हुन एकयण्त्त भोह जाग्ने चथएन । अिफायिफयऩबत्रका येडडमो हर्टबी य र्ेफसाइर्टरे भानौँ भराई स्र्टेज शोको राचग ढोका िोमरहदएका छन ् । भयेऩनछ आऩुनोसभाचाय य श्रद्धा ाजमर फायम्फाय छापऩने अनन गुण्न्जनारे भेयो कराकायी साधनाराई याहत मभल्नेछ । ण्जन्दगीबरयसॊघषवको गुपाभा ननसामसने भ भयेऩनछ एकाएक छ्मारब्मार रुऩभा प्रशॊसा य प्रनतबाऩूजाको भैदानभा देखिनेछु । मसैरेअरु दसनतय दगुनुव भराई छैन । भ कराकाय नै फन्छु । एउर्टा कराकायको आगभनभा तऩाईँ स्र्ागतका राचग तमायफस्नुस ् है ।& dkBekMkSa@ usikyvkReh;rk j laosnukdk dqjkunhek iqxsifN ekUNsysMqcqYdh gkUuS iNZ HkUus NSuA/kkjk iqxsifN fr[kkZ,jikuh R;ks fimuS iNZ HkUus NSuAeykbZ Qwyg:ys HkUnk vf/kd ek;kdk¡


tkfrdks ihMk ,dS Nnq%[kkb j lgkb ek= csXyS NArj gkehys nsf[kjgsdks lk>k twu!;qxkSansf[k R;ks vkdk’kek ,DyS NAvkReh;rk laosnukdk dqjk uxjvpsydk eufHk= mtkM e:|ku ek= NAdk¡


jgsN tLrks ykXnNA dFkk is ifu ‘kks”k.k xuZ u NkMsdks pky ikbUNA gkezkslektek ;Lrk ekfulg:dks deh NSuA ;Lek L;kyg:ckV rdsZj cLus iNZ fgtktdk ‘;keykyukmg:ykbZAv’ks”k j js.kqdks oSokfgd thouifN vk,dks Hkwbapkyksys ds dLrks thouek mrkjpSa ykXnNA larkudks lqD[k j mUufr Bwyks lUrks”kdksdqjks gks ekrk&firkdk fufERk rj fuLlkflanS x,dks ikfjokfjd ikS:[kys lks>S eqVqek izgkj xnZNfo’ks”k xjsj cqUNA;lS xfj dFkk ^ekuohjdks cgknqjh*ek ekuohj Mkdkdks fHkMUrek ejsdks rhrks ;FkkFkZykbZyqdsdks n`”;dks :iek f>dsj dFkkdks Fkkyuh xjsdk Nu~A ;Lrk izdkjdk dFkkg: vkt fo’oekizflf) ikmus Nu~A okLroek ekuohj fdu ij~;ks HkUus dqjkdks jgL; [kksTnk&[kksTnS uS dFkk lekIrgqUNA dFkk vfr jkezks N j dFkkek gqus lcS xq.kkfn ;lek ns[u ikbUNAdFkk ^uDdyh vkokt] uDdyh uke j lDdyh ?kj*ykbZ fgtktdks lUnHkZek vfrizklafxd ekUuq inZNA vkt fo’oek nsg O;kikjys pjelhek ukf?k ldsdks NA v[kckjekeq[ki`”Bdks lekpkjykbZ n`’;dks :iek fpgknSZ dFkkdkjys usikyckV nsg O;kikjek vU;kU; ns’krQZ9 LiUnu twu@ 2011


iqxsdk dqekjhg:dks fp=.k xjsdks ikbUNA vkQ~uks ifjp; j vkokt lesr FkUdk,j nsgO;kikjekfyIr gkezk nhnhcSuhdks la[;k Ik;kZIr N fo’ks”k xjsj Hkkjrdks egkuxjg:ekA ;Lrks lkekftdfo”k;ykbZ fy,j dFkkdkjys usikyh cqf)thohg:ykbZ ?kP?kpk, >Sa ykXnNA^pik,dks nUR;dFkk*ykbZ ;ljhuS ;FkkFkZek vk/kkfjr cfy;ks dFkk HkUu lfdUNA dFkkekik= lejcgknqjys HkV~Vh ily [kksyqa ;k NksMqa HkUus nks/kkjek ijsj thou pyk,dks jkezks fooj.kHk,dks NAlaf{kIrek e/kqou ikSMsylj ,d ifjiDo dFkkdkjdk :iek iqu% ,diYV >fYduq Hk,dksNA foxrek ikapksVk dFkklaxzg fnuq Hk,dks N j Hkfo”;ek ifu ;ljhuS lkfgR; lsok xfjjguq gqusN HkUus gkehykbZ fo’okl NA mPp vksgnkek clsj lkfgR;dks pklks j ekr`Hkk”kkdks izseys uS mgkamPp f’k[kj lEe iqXuq Hk,dks NAdFkk laxzgykbZ vkQ~uh /keZiRuh Jherh lhrk ikSMsyykbZ lefiZr xjsj dFkkdkjys ,mVkjkezks Hkkoukdks l`tuk xuqZ Hk,dks N & /keZiRuhykbZ mPpre vkluek jk[ksjuS lk;n mgka usikydkofj”B larku j lkfgR;dk ojn~ iq= gqu lDuq Hk,dks NA mgkaykbZ ‘kr’kr ueu!gkezk fo’kky g`n; Hk,dk nkT;w Jh gksecgknqj {ks=hT;wys vkQ~uk ekrk&firkdks ukeekvfHk&teku Le`fr xqBh [kksysj usikyh lkfgR;dks efUnjek yxkrkj rktk iq”Ik viZ.k xfjjguqHk,dks N tqu e/;s Jh e/kqou ikSMsyljdks dFkk&laxzg ifu ,mVk fof’k”V vonku HkS vej gqusNA Jhgksecgknqj {ks=h j /keZiRuh Jherh vk’kk {ks=hykbZ lk/kqoknA&Pkkjgtkjs@ ef.kiqj@Hkkjrvejok.khlkfgR;ys tMiuk nqj xNZlkfgR;ys jfld Hkko fodk’k xNZlkfgR;ys g`n;ek lq[k ‘kkfUr HkNZlkfgR; eR;Ztqfudks xguk BgNZA& dfo f’kjksef.k Jh ys[kukFk ikSM~;ky¼ usikyh lkfgR; lEesyu@ nkftZfyax Hkze.kek lUns’k] 24 vizsy] lu~ 1934 ½dfo /keZjkt Fkkikdks ^e Qsfj vkmaNq*ckV%?kqesj fgaM~us fQjUrkykbZ foJke fnuqgksl~]NksMsj tkus NksfMuS tkUNu~ ujksfdfnuqgksl~AvkmaNq Qsfj dqfgjkslfj ?kqesj ouek]U;kmyhpjh g`n;Hkjh xhr yh euekA10 LiUnu twu@ 2011


lEiknD;kSyhgkeh NDd inZNkSa dfodks dYiukckjs lksPnk --lalkjdk fofHkUu BkmackV dfog:ys vkQ~ukdYiukg:ykbZ dforklaxzg] if=dkek izdk’ku] b if=dkg:@ osc lkbVek [kkansj ikBdoxZdk fufErvewY; fuf/kdk :iek l`tuk xfjjgsdk Nu~A ;ks vfr iz’kaluh; dqjks gks rj nqD[k j fpUrkdks dqjks dsgks Hkus Jksrk j ikBd drk gks drk iqxs ok fcyk,A dfo j dforkckV iafN,j fgaM~us ekUNsg:dksla[;k c

More magazines by this user
Similar magazines