24. aprīļa domes sēdes protokols - Ropaži.lv

ropazi.lv

24. aprīļa domes sēdes protokols - Ropaži.lv

Domes sēde notiek Ropažu novada pašvaldības kultūras un izglītības centra ēkā, Sporta iela 2,k.2, Ropaži, Ropažu novadā.Ropažu novada domes 24.04.2013. sēde sasaukta plkst. 16 00Ropažu novada domes 24.04.2013. sēde atklāta plkst. 16 05Sēdi vada domes priekšsēdētājs:Antons CibuļskisSēdē piedalās:- domes deputāti: Lija Lidija BatarevskaZigurds BlausKlaudijaTerēza HēlaAigars KleinsAija KukuleIndulis LīdacisSanita Megere-KlevinskaRaimonds SkrebsGuntars SiliņšSarmīte ŠuksteVladislavs Šlēgelmilhs (ierodas 16 12 )administrācijas darbinieki:Attīstības daļas vadītāja p.i. Silvija StudāneBūvvaldes vadītāja Valda LasmaneFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja AgitaRubeneIzpilddirektors Jānis BaklānsJuridiskās daļas vadītājs Oskars AšmanisJurists Juris PutniņšNodokļu administratore Aina BernhardePersonālvadības un lietvedības daļas vadītāja LīvaJodzēvičaNekustamo īpašumu speciāliste Ieva DišlereSabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga KolečaUgunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistsRolands Felkers- pašvaldības iestāžu,uzņēmumu vadītājiun darbinieki:SIA „Ciemats” valdes loceklis Atis PrauliņšSIA „Vilkme” valdes loceklis Valdis ŠīrantsSociālā dienesta vadītāja Sarmīte CibuļskaRopažu novada bibliotēkas vadītāja Dace SmukšaPII „Annele” vadītāja Vēsma EglīteRopažu vidusskolas direktore Māra PriedeSporta centra vadītāja Evita EglājaRopažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” direktoreDaiga JankovskaPašvaldības policijas priekšnieka v.i. Diāns VeličkoZaķumuižas bibliotēkas vadītāja Ināra Skrodele3


Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītībasprogrammas metodiķe Elīna Damme- uzaicinātās personas Līna DimitrijevaSēdē nepiedalās:Ivars Gailītis (attaisnojošu iemeslu dēļ)Valdis Vucens (attaisnojošu iemeslu dēļ)Ivo Skudiķis (attaisnojošu iemeslu dēļ)Sēdi protokolē:Personālvadības un lietvedības daļas referente Linda MužikaATTĪSTĪBAS KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI1.§Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumāIzskatot Danske Bank A/S filiāle Latvijā, reģistrēta Dānijas Tirdzniecības un uzņēmumuaģentūrā ar reģistra Nr.61126228, juridiskā adrese 2-12 Holmens Kanal, DK-1092 KopenhāgenaK, Dānija, pilnvarotās personas Evitas Mikšēnas 2013.gada 13.marta iesniegumu Nr.923(Ropažu novada pašvaldībā reģistrēts ar reģistrācijas Nr.638, 15.03.2013) par domes piekrišanunekustamā īpašuma „Sauleskrasti” zemesgabala kadastra Nr.8084 009 0204 0,8 ha, reģistrēšanaiZemesgrāmatā uz nepilsoņa vārda, saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību kā arī izvērtējot Ropažu novada domes rīcībāesošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, un pievienotos dokumentus tika konstatēts:1. Saskaņā ar 2013.gada 12.februāra Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesneseslēmumu (norakstu lietā Nr.C041433513 (arhīva Nr.C-1435-13/12)) nostiprinātnekustamo īpašumu – zemesgabalu 0,8 ha platībā, uz kura atrodas namīpašumsdzīvojamā ēka un jaunbūve: 3 ekspluatācijā nenodotas palīgceltnes, kas atrodas„Sauleskrasti”, Ropažos, Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 009 0204, uz AS „DanskeBank”, kas reģistrēta Dānijas Tirdzniecības un uzņēmuma aģentūrā ar reģistraNr.61126228, vārda.2. Pilnvara – iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistra grāmatā ar Nr.12458.3. Līdzšinējais un turpmākais „Sauleskrasti” zemes izmantošanas mērķis – individuālodzīvojamo māju apbūve (lietošanas mērķa kods 0601).4. Saskaņā ar apstiprinātu Ropažu novada teritorijas plānojumu, nekustamajā īpašumā„Sauleskrasti” ir dalītais zemes izmantošanas mērķis:1) DzS1 – savrupmāju apbūve,2) MDz – mežaparka apbūves teritorijas,3) ZPa - parku un apstādījumu teritorija (daļēji 10% applūstoša teritorija).Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VInodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,Un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 10 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, A.Kleins, A.Kukule,I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav, „Atturas”- 1 balss(K.T.Hēla),4


Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist, ka AS „Danske Bank”, kas reģistrēta Dānijas Tirdzniecības un uzņēmumuaģentūrā ar reģistra Nr.61126228, vārda, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma„Sauleskrasti” zemesgabalu (kadastra Nr.8084 009 0204) 0,8 ha platībā uz kura atrodasnamīpašums: dzīvojamā ēka un jaunbūve: 3 ekspluatācijā nenodotas palīgceltnes,lietošanas mērķa kods 0601 (Individuālo dzīvojamo māju apbūve).2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Danske Bank A/S filiāle Latvijā, Cēsu iela 31/8, Rīga, LV 1012;Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļai, Ūnijas iela 8 k-9, Rīga, LV 1084;Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2.§Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam„Jaunsēlieši”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 010 0067Izskatot nekustamā īpašuma „Jaunsēlieši” projektētāja VSIA „Meliorprojekts” GuntaraVelberga iesniegumu ar reģistrācijas Nr.625, 14.03.2013, par zemes ierīcības projektaapstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsēlieši”, Ropažu novads, kadastra Nr.8084 0100069, un klāt pievienoto Zemes ierīcības projektu, tika konstatēts:1. Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar 2012.gada 7.jūnija Ropažu novadapašvaldības būvvaldes lēmumu Nr.10-9.2/8 1p. „Par zemes ierīcības projektaizstrādāšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsēlieši”, Ropažu novads, darba uzdevumu,kurš apstiprināts ar 2012.gada 7.jūnija sēdes lēmumu Nr.10-9.2/8 1p. un klātpievienotajiem dokumentiem un 03.10.2006. pieņemto „Zemes ierīcības likumu”,12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,spēkā esošajam Ropažu novada teritorijas plānojumam, kā arī citiem spēkā esošiemnormatīvajiem aktiem.2. Zemes ierīcībai pakļautās īpašuma sastāvā esošās zemes vienības „JAUNSĒLIEŠI”,ROPAŽU NOVADS, zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 010 0069 – 15,60ha.3. Projekta mērķis – no zemes vienības ar kadastra apz.8084 010 0069 atdalīt zemes gabaluaptuveni 10 ha platībā, lai realizētu LR Augstākās Tiesas 29.11.2011 izdoto izpildurakstu Nr.C33060706 par mierizlīguma izpildi.4. Galvenais esošais nekustamo īpašumu lietošanas mērķis:Pamatojoties uz 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanasnoteikumi” ("LV", 15 (4618), 26.01.2012.) [stājas spēkā 27.01.2012.], 01.12.2005.likums „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 20.06.2006. MK noteikumi Nr.496„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanasmērķu noteikšanas un maiņas kārtība” - nekustamo īpašumu lietošanas mērķis ir: Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101;5. Projekta daļa par apgrūtinājumiem izstrādāta saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu”, MinistruKabineta 28.03.2006. noteikumiem Nr.241 „Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumuklasifikācija”, Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi parekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodikulauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”, Ministru kabineta 26.05.1998.noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijasaizsargjoslu noteikšanas metodiku” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,5


Un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav,„Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:Virzīt apstiprināšanai Ropažu novada domes sēdē šādu lēmumu:1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunsēlieši” zemes ierīcības projektu.2. Zemes ierīcības projektā paredzētie lietošanas mērķi un adreses, un noteiktieapgrūtinājumi:ZemesvienībasNr.Zemesvienībasplatība,haAdresācijaspriekšlikumsNekustamāīpašumalietošanasmērķisNekustamā īpašuma objektaapgrūtinājumi-ūdensteces aizsargjoslas teritorijapilsētās un ciemos, kods-11020105,platība – 0.9070 ha;-ūdensteces aizsargjoslas teritorijapilsētās un ciemos, kods-11020105,platība – 0.1307 ha;1. 9.93„Martas”,Villasmuiža,Ropažu nov.Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskādarbība irlauksaimniecība0101-ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm),kā arī hidrotehniskās būves un ierīcesuz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorijalauksaimniecībāizmantojamās zemēs, kods-110410,platība – 0.4869 ha;-tauvas joslas teritorija gar upi, kods -110502, platība – 0.5963 ha;2. 5.67"Jaunsēlieši",Villasmuiža,Ropažu nov.Zeme, uz kurasgalvenāsaimnieciskā-applūstošā (10% applūdumavarbūtība) teritorija, kods-110204,platība – 3.9299 ha;-aizsargjoslas teritorija gar elektriskotīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemosar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem, kods-12050601, platība-0.0650 ha;-aizsargjoslas teritorija gar ielu -sarkanā līnija, kods-120301, platība-0.0402 ha-ūdensteces aizsargjoslas teritorijapilsētās un ciemos, kods-11020105,platība – 0.4549 ha;6


darbība irlauksaimniecība-0101-ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm),kā arī hidrotehniskās būves un ierīcesuz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorijalauksaimniecībāizmantojamās zemēs, kods-110410,platība – 0.3155 ha;-ūdensnotekas (ūdensteču regulētajiemposmiem un speciāli raktām gultnēm),kā arī hidrotehniskās būves un ierīcesuz tās ekspluatācijas aizsargjoslasteritorijalauksaimniecībāizmantojamās zemēs, kods-110410,platība – 0.5388 ha;-mākslīga ūdensobjekta, kura platība irlielāka par 0.1 hektāru, aizsargjoslasteritorija, kods-110203, platība-0.2748ha-tauvas joslas teritorija gar upi, kods -110502, platība – 0.2734 ha;-applūstošā (10% applūdumavarbūtība) teritorija, kods-110204,platība – 3.7198 ha;-aizsargjoslas teritorija gar elektriskotīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemosar nominālo spriegumu līdz 20kilovoltiem, kods-12050601, platība-0.0750 ha;-aizsargjoslas teritorija gar elektriskotīklu kabeļu līniju, kods-120502,platība-0.0054 ha;-aizsargjoslas teritorija gar ielu -sarkanā līnija, kods-120301, platība-0.0568 ha3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:VSIA „Meliorprojekts”, Struktoru ielā 14, Rīgā, LV-1039;Ropažu novada pašvaldības Būvvaldei (3 eks.);Ropažu novada pašvaldības Nodokļu administratoram.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.3.§Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanuZemesgrāmatāIzskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu par pašvaldībasīpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumiem un pamatojoties uz:7


Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumānoteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamu mantu;Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu – tikai dome var lemt parnekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā;Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu - Nostiprinājuma lūgumam jāpievienodokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu varizveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata.1. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1280 nekustamais īpašums „Tumšupe 3”dz.12, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.8084 005 0141, platība 0,1839 ha. Uzzemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv no: trīs stāvudzīvojamās ēkas ar divdesmit septiņiem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumukopējā platība 1453,30 m 2 , nekustamā īpašuma kopējā platība 1987,10 m 2 .Dzīvojamās mājas „Tumšupe 3” dz.12, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība,nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 06. februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.12 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 5450/145330.2. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1280 Nekustamais īpašums „Tumšupe 3”dz.25, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.8084 005 0141, platība 0,1839 ha. Uzzemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv no: trīs stāvudzīvojamās ēkas ar divdesmit septiņiem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumukopējā platība 1453,30 m 2 , nekustamā īpašuma kopējā platība 1987,10 m 2 .Dzīvojamās mājas „Tumšupe 3” dz.25, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība,nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.25 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 5660/145330.3. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1279 nekustamais īpašums „Tumšupe 4”dz.6, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.8084 005 0142, platība 0,101 ha. Uzzemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv no: trīs stāvudzīvojamās ēkas ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējāplatība 947,00 m 2 , nekustamā īpašuma kopējā platība 1278,50 m 2 . Dzīvojamās mājas„Tumšupe 4” dz.6, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.6 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 5050/94700.4. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1279 nekustamais īpašums „Tumšupe 4”dz.16, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.8084 005 0142, platība 0,101 ha. Uzzemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāv no: trīs stāvudzīvojamās ēkas ar astoņpadsmit dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējāplatība 947,00 m 2 , nekustamā īpašuma kopējā platība 1278,50 m 2 . Dzīvojamās mājas„Tumšupe 4” dz.16, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.16 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 5060/94700.5. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000062911 nekustamais īpašums„Zītari 2” dz.13, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.8


sastāv no dzīvojamās mājas ar palīgceltnēm, ar kadastra Nr.8084 509 0005, platība0,375 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: trīs stāvu dzīvojamās ēkas ar astoņpadsmitdzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 1187,99 m 2 , nekustamāīpašuma kopējā platība 1738,08 m 2 . Dzīvojamās mājas „Ēdelveisi” dz.11, īpašnieksir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6. februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.11 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 7318/118799.11. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000007627 nekustamais īpašums„Veckangari” dz.1, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no dzīvojamās mājas ar zemesgabalu un palīgēkām, ar kadastra Nr.8084 0150091, platība 0,6022 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: vienstāva dzīvojamās ēkasar pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 197,80 m 2 ,nekustamā īpašuma kopējā platība 197,80 m 2 . Dzīvojamās mājas „Veckangari” dz.1,īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.1 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 3770/19780.12. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000007627 nekustamais īpašums„Veckangari” dz.2, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no dzīvojamās mājas ar zemesgabalu un palīgēkām, ar kadastra Nr.8084 0150091, platība 0,6022 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: vienstāva dzīvojamās ēkasar pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 197,80 m 2 ,nekustamā īpašuma kopējā platība 197,80 m 2 . Dzīvojamās mājas „Veckangari” dz.2,īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.2 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 3600/19780.13. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000007627 nekustamais īpašums„Veckangari” dz.3, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no dzīvojamās mājas ar zemesgabalu un palīgēkām, ar kadastra Nr.8084 0150091, platība 0,6022 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: vienstāva dzīvojamās ēkasar pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 197,80 m 2 ,nekustamā īpašuma kopējā platība 197,80 m 2 . Dzīvojamās mājas „Veckangari” dz.3,īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.3 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 4490/19780.14. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000007627 nekustamais īpašums„Veckangari” dz.4, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no dzīvojamās mājas ar zemesgabalu un palīgēkām, ar kadastra Nr.8084 0150091, platība 0,6022 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: vienstāva dzīvojamās ēkasar pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 197,80 m 2 ,nekustamā īpašuma kopējā platība 197,80 m 2 . Dzīvojamās mājas „Veckangari” dz.4,īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.4 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 4120/19780.15. Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000007627 nekustamais īpašums„Veckangari” dz.5, Kangari, Ropažu novads, LV 2135.sastāv no dzīvojamās mājas ar zemesgabalu un palīgēkām, ar kadastra Nr.8084 0150091, platība 0,6022 ha. Nekustamais īpašums sastāv no: vienstāva dzīvojamās ēkasar pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu īpašumu kopējā platība 197,80 m 2 ,nekustamā īpašuma kopējā platība 197,80 m 2 . Dzīvojamās mājas „Veckangari” dz.5,īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000029039.10


Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2004.gada 6.februāra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.5 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 3800/19780.Un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav,„Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izveidot un reģistrēt Zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļuīpašumus:Dzīvokļa adrese Platība m 2 Kopīpašuma domājamā daļa„Tumšupe 3” dz.12 54,5 5450/145330„Tumšupe 3” dz.25 56,6 5660/145330„Tumšupe 4” dz.6 50,5 5050/94700„Tumšupe 4” dz.16 50,6 5060/94700„Zītari 2” dz.13 57,3 5730/138870„Zītari 2” dz.16 73,4 7340/138870„Zītari 2” dz.27 39,1 3910/138870„Zītari 3” dz.1 53,9 5390/145850„Zītari 3” dz.20 34,9 3490/145850„Ēdelveisi” dz.11 73,18 7318/118799„Veckangari” dz.1 37,7 3770/19780„Veckangari” dz.2 36,0 3600/19780„Veckangari” dz.3 44,9 4490/19780„Veckangari” dz.4 41,2 4120/19780„Veckangari” dz.5 38,0 3800/197802. Atbildīgā par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu speciālisteIeva Dišlere.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Juridiskajai daļai;Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.4.§Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari” atsavināšanuIzskatot Ineses Pladeres, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu, kurāviņa izteica vēlmi iegādāties šo dzīvokli. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantapirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajākārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības; likuma „Publiskaspersonas mantas atsavināšanas likums” 45. panta 3.daļa „Atsavinot valsts vai pašvaldībasīpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Pardzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirmsrakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem”. 45.panta 4.daļu „Īrnieks vai viņaģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to,kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.11


45. panta 5.daļu „Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanasdienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumuatsavina šādā kārtībā:1) viendzīvokļa māju, kas visa atrodas uz citas personas īpašumā esoša zemesgabala,piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem);2) dzīvokļa īpašumu piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, javiņi savas pirmpirkuma tiesības ir nodibinājuši savstarpējā līgumā.45. panta 6.daļu „Zemes īpašnieks (īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesībasvar izmantot mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas”.Ņemot vērā iepriekš minēto,un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav,„Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist, Ropažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Veckangari”,Kangari, Ropažu novads (kadastra Nr.8084 015 0091), pēc Ropažu novada pašvaldībasīpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, atsavināšanas procesa uzsākšanai.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt nekustamāīpašuma atsavināšanu.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram J.Baklānam organizēt nekustamāīpašuma „Veckangari”, vērtēšanu, pieaicinot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.4. Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Inesei Pladerei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai.5.§Par mazdārziņu zemes nomas līguma pagarināšanu Tumšupes ciema teritorijā arAnnu BogdanovuIzskatot Annas Bogdanovas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada20.marta iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par mazdārziņu Tumšupē,Nr.T/D-101 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kasnosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgtdarījumus, kā arī veikt citas privāttiesiskas darbības;kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.5„Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemju nomas maksasnoteikšanas kārtība”,Un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav,„Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt uz laiku no 01.06.2013. līdz 31.12.2016. mazdārziņu zemes nomas līgumu parpašvaldībai piekritīga zemes gabala Nr.T/D-101, ar Annu Bogdanovu, personas kods/personas kods/.2. Uzdot juristam Jurim Putniņam organizēt līguma noslēgšanu ar Annu Bogdanovu.3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei sagatavot grafisko pielikumu pienomas līguma.12


4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamāīpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.5. Annai Bogdanovai līdz 31.05.2013. noslēgt zemes nomas līgumu, vēršoties Ropažunovada pašvaldībā pie jurista J. Putniņa, tālrunis 67918525.6. Ja līdz 31.05.2013. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.06.2013. automātiskizaudē spēku.7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Annai Bogdanovai, /adrese/;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Juristam Jurim Putniņam;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.6.§Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu „Jugla 131” ar Ruslanu SazonovuIzskatot Ruslana Sazonova, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013. gada18. marta iesniegumu ar lūgumu pārslēgt uz viņa vārda, 2010.gada 1.aprīlī noslēgto laukuapvidus zemes nomas līgumu par zemes vienību „Jugla 131”, Podkājas, Ropažu novads, LV2135, uz Vladimira Sazonova, personas kods /personas kods/, vārda, jo tēvs – VladimirsSazonovs 12.10.2012. miris, un ir Mantojuma apliecība uz Ruslana Sazonova vārda, unpamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildotsavas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veiktcitas privāttiesiskas darbības; kā arī saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 23.02.2011.saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Neapbūvētu Ropažu novada pašvaldībai piederošu vaipiekrītošu zemju nomas maksas noteikšanas kārtība”,Un saskaņā ar Attīstības komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav,„Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt uz laiku no 01.06.2013. līdz 31.05.2023. lauku apvidus zemes nomas līgumu parzemes vienību „Jugla 131”, Podkājas, Ropažu novads, kadastra apzīmējumsNr.80840040501, platība 0,063 ha, ar Ruslanu Sazonovu, personas kods /personas kods/.2. Uzdot juristam Jurim Putniņam organizēt līguma noslēgšanu ar Ruslanu Sazonovu.3. Uzdot zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei sagatavot grafisko pielikumu pie laukuapvidus zemes nomas līguma.4. Uzdot nodokļu administratorei Ainai Bernhardei veikt nomas maksas un nekustamāīpašuma nodokļa aprēķinu un paziņojuma izsūtīšanu saskaņā ar noslēgto līgumu.5. Ruslanam Sazonovam līdz 31.05.2013. noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu,vēršoties Ropažu novada pašvaldībā pie jurista J. Putniņa, tālrunis 67918525.6. Ja līdz 31.05.2013. līgums netiek noslēgts, šis lēmums ar 01.06.2013. automātiski zaudēspēku.7. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ruslanam Sazonovam, /adrese/;Nodokļu administratorei Ainai Bernhardei;Juristam Jurim Putniņam;Zemes lietu speciālistei Renātei Gremzei;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.13


Ierodas deputāts Vladislavs Šlēgelmilhs plkst. 16 12 .DZĪVOKĻU KOMISIJAS LĒMUMPROJEKTI8.§Par Evijas Ilgažas un personas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas ziņuanulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.03.2013. saņemto SIA „Pillar 3” reģistrācijasNr.40103193067, 16.03.2013. iesniegumu par Evijas Ilgažas, personas kods /personas kods/,(turpmāk tekstā – Persona) un Personas nepilngadīgo bērnu Kerijas Ilgažas, personas kods/personas kods/, un Markusa Ilgaža, personas kods /personas kods/, (turpmāk tekstā - personasnepilngadīgie bērni) sniegto ziņu par deklarēto dzīvesvietu adresē Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži,Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 31.08.2008. Personas un personas nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta irZaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača21.03.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietuZaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/18)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 5.aprīlim, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas un personas nepilngadīgo bērnu tiesiskopamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažunovads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 05.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par savu unnepilngadīgo bērnu tiesisko pamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietāadresē - Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”.Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai nav tiesiskapamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Evijas Ilgažas, personas kods /personas kods/, un personas nepilngadīgobērnu Kerijas Ilgažas, personas kods /personas kods/, un Markusa Ilgaža,15


personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu Zaļā iela 8dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Evijas Ilgažas, personas kods /personas kods/, un personasnepilngadīgo bērnu Kerijas Ilgažas, personas kods /personas kods, un MarkusaIlgaža, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietuZaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „Pillar 3”, Elizabetes iela 23, Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Evijai Ilgažai uzdeklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.9.§Par Viktora Ilgaža deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 20.03.2013. saņemto SIA „Pillar 3” reģistrācijasNr.40103193067, 16.03.2013. iesniegumu par Viktora Ilgaža, personas kods /personas kods/,(turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas adresē Zaļā iela 8 dz.36,Ropaži, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 31.08.2008. Personas deklarētā dzīvesvieta ir Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži,Ropažu novads;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača21.03.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietuZaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/19)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 5.aprīlim, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas un Personas nepilngadīgo bērnu tiesiskopamatu apmesties deklarētajā dzīvesvietā Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažunovads, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 05.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē Zaļā iela 8 dz.36,Ropaži, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēcsavas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarētoziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to,vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”.Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurāietverts motivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegtattiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Pariesniegumu iestāde paziņo dzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegtpaskaidrojumu”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai navtiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;16


Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņaspar deklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personasdeklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uziestādes rīcībā esošiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietasziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Viktora Ilgaža, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Viktora Ilgaža, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņaspar deklarēto dzīvesvietu Zaļā iela 8 dz.36, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „Pillar 3”, Elizabetes iela 23, Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 5.2.punktu, Viktoram Ilgažamuz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.10.§Par Romāna Haibuļina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.03.2013. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,reģistrācijas Nr.40103253915, 25.03.2013. iesniegumu par Romāna Haibuļina, personas kods/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 22.08.2009. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9,Mucenieki, Ropažu novadā;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača02.04.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu„Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu(Nr.11-4/20) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 8.aprīlim, laiuzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmestiesdeklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads,saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;Līdz 08.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunceltnes 2 k-8”dz.9, Mucenieki, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu17


patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu”.Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:2) „attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Romāna Haibuļina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačaianulēt Romāna Haibuļina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, RomānamHaibuļinam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.11.§Par Ļubovas Haibuļļinas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.03.2013. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,reģistrācijas Nr.40103253915, 25.03.2013. iesniegumu par Ļubovas Haibuļļinas, personas kods/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 29.05.2006. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9,Mucenieki, Ropažu novadā;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača02.04.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņas deklarēto dzīvesvietu„Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu(Nr.11-4/21) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 8.aprīlim, laiuzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties18


deklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads,saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.Līdz 08.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunceltnes 2 k-8”dz.9, Mucenieki, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu”;Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai nav tiesiskapamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Ļubovas Haibuļļinas, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Ļubovas Haibuļļinas, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažunovads, LV 2137.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, ĻubovaiHaibuļļinai uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.12.§Par Rināta Haibuļļina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 28.03.2013. saņemto SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”,reģistrācijas Nr.40103253915, 25.03.2013. iesniegumu par Rināta Haibuļļina, personas kods/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Jaunceltnes2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.19


Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 29.05.2006. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9,Mucenieki, Ropažu novadā;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača02.04.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu„Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV 2137, uzaicinājumu(Nr.11-4/22) ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 8.aprīlim, laiuzrādītu dokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmestiesdeklarētajā dzīvesvietā „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads,saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;Līdz 08.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Jaunceltnes 2 k-8”dz.9, Mucenieki, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”;Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai nav tiesiskapamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Rināta Haibuļļina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačaianulēt Rināta Haibuļļina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Jaunceltnes 2 k-8” dz.9, Mucenieki, Ropažu novads, LV2137.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:SIA „NIF Dzīvojamie īpašumi”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV 1010;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, RinātamHaibuļļinam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai,Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.20


Jekaterinas Lodeikinas, personas kods /personas kods/, Daņiila Lodeikina,personas kods /personas kods/, Iļjas Lodeikina, personas kods /personas kods/,Kirila Lodeikina, personas kods /personas kods/, Timura Lodeikina, personaskods /personas kods/, un Vitālija Lodeikina, personas kods /personas kods/,sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads,LV 2135;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Olgas Lodeikinas, personas kods /personas kods/, un personasnepilngadīgo bērnu Anastasijas Lodeikinas, personas kods /personas kods/,Jekaterinas Lodeikinas, personas kods /personas kods/, Daņiila Lodeikina,personas kods /personas kods/, Iļjas Lodeikina, personas kods /personas kods/,Kirila Lodeikina, personas kods /personas kods/, Timura Lodeikina, personaskods /personas kods/, un Vitālija Lodeikina, personas kods /personas kods/,sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu „Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads,LV 2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2. punktu, Olgai Lodeikinaiuz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.14.§Par Andreja Lodeikina deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 14.03.2013. saņemto Ropažu novada pašvaldībasSociālā dienesta, 14.03.2013. iesniegumu par Andreja Lodeikina, personas kods /personaskods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Zītari 5” dz.5,Tumšupe, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 01.04.2008. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Zītari 5” dz.5, Tumšupe,Ropažu novadā;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača18.03.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu„Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/16)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 5.aprīlim, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajādzīvesvietā „Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;Līdz 05.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē „Zītari 5” dz.5,Tumšupe, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;22


Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”;Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai nav tiesiskapamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Andreja Lodeikina, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālisteiD.Malnačai anulēt Andreja Lodeikina, personas kods /personas kods/, sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu „Zītari 5” dz.5, Tumšupe, Ropažu novads, LV2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2.punktu, AndrejamLodeikinam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.15.§Par Staņislava Sinkeviča deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanuIzskatot Ropažu novada pašvaldībā 13.03.2013. saņemto Sandras Freimanes, personaskods /personas kods/, 13.03.2013. iesniegumu par Staņislava Sinkeviča, personas kods/personas kods/, (turpmāk tekstā – Persona) sniegto ziņu par deklarētās dzīvesvietas „Saulgoži”,Vāverkrogs, Ropažu novads, anulēšanu, jo zudis tiesiskais pamats.Ropažu novada domes Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdē (Prot. Nr.4):konstatēja –No 05.06.1986. Personas deklarētā dzīvesvieta ir „Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažunovadā;Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste D.Malnača18.03.2013. ierakstītā sūtījumā nosūtīja Personai uz viņa deklarēto dzīvesvietu„Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažu novads, LV 2135, uzaicinājumu (Nr.11-4/14)ierasties Ropažu novada pašvaldībā līdz 2013.gada 5.aprīlim, lai uzrādītudokumentus, kas apliecina Personas tiesisko pamatu apmesties deklarētajā23


dzīvesvietā „Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažu novads, saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem;Līdz 05.04.2013. Persona neieradās un telefoniski nav informējusi par tiesiskopamatu apmesties uz dzīvi deklarētajā dzīvesvietā adresē - „Saulgoži”,Vāverkrogs, Ropažu novads.Pamatojoties uz –Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu „Iestādei ir tiesības pēc savasiniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņupatiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vaideklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.”;Dzīvesvietas deklarēšanas 11.panta trešo daļu „Rakstveida iesniegumu, kurā ietvertsmotivēts lūgums pārbaudīt ziņas par deklarēto dzīvesvietu, var iesniegt attiecīgānekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona. Par iesniegumu iestāde paziņodzīvesvietas deklarētājam un uzaicina viņu sniegt paskaidrojumu.”;Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 1)Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja 2) „attiecīgajai personai nav tiesiskapamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.”;Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas pardeklarējamo dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka „Iestāde personas deklarācijā sniegtāsziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošiemdokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivētalēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu”;Un saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt Staņislava Sinkeviča, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažu novads, LV 2135.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačaianulēt Staņislava Sinkeviča, personas kods /personas kods/, sniegtās ziņas pardeklarēto dzīvesvietu „Saulgoži”, Vāverkrogs, Ropažu novads, LV 2135.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Sandrai Freimanei, /adrese/;Saskaņā ar LR MK 11.02.2003 noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādāanulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 5.2.punktu, StaņislavamSinkevičam uz deklarēto dzīvesvietu /adrese/;Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistei D.Malnačai.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas iela 6, RīgaLV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS LĒMUMPROJEKTI16.§Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklī1. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 02.04.2013. saņemto VasilijaBirjukova, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „Stacija Augšciems”, dz.2, Augšciems, Ropažunovadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beigsies 30.04.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu- „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem24


mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļinav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”;Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Stacija Augšciems”, dz.2, Augšciems, Ropažunovadā, īres līgumu ar Vasiliju Birjukovu uz laiku no 01.05.2013. līdz 31.10.2013.2. Vasilijam Birjukovam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Vasilijam Birjukovam, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.2. Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 10.04.2013. saņemto JurijaValiuļļina, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu par īreslīguma pagarināšanu sociālajā dzīvoklī, „Priedes 3”, dz.61, istaba Nr.3, Silakrogs, Ropažunovadā, konstatēts, ka īres līgums sociālajā dzīvoklī beidzies 31.03.2013.,un pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”11.panta otro daļu „Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiemmēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļinav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli”;Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atjaunot sociālās dzīvojamās platības „Priedes 3”, dz.61, istaba Nr.3, Silakrogā,Ropažu novadā, īres līgumu ar Juriju Valiuļļinu uz laiku no 01.04.2013. līdz30.09.2013.2. Jurijam Valiuļļinam noslēgt īres līgumu divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanasbrīža3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Jurijam Valiuļļinam, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.17.§Par īres līguma atjaunošanu sociālajā dzīvoklīIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 06.03.2013. saņemto SvetlanasKudrjavcevas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, faktiskā25


dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu ar jautājumu kāpēc netiek risināts viņas dzīvokļa jautājums,konstatēts, ka S.Kudrjavcevai 22.01.2013. izsniegta izziņa Nr.33 par atbilstību trūcīgas ģimenes(personas) statusam. Izziņas darbības termiņš no 01.01.2013. līdz 31.03.2013. S.Kudrjavcevaviena audzina 2 bērnus.07.03.2013. Svetlana Kudrjavceva telefoniski un arī rakstiski tika aicināta uz Sociālo jautājumukomitejas sēdi 13.03.2013. plkst. 15.00, Rīgas ielā 13. Ropaži, Ropažu novads, lai pārrunātudzīvokļa jautājumu. Svetlana Kudrjavceva uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi slimības dēļneieradās.Sociālais dienests 13.03.2013. veica S.Kudrjavcevas ģimenes apsekošanu /informācija/.Svetlana Kudrjavceva ieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi un sniedza sekojošuinformāciju:/Informācija/.Izvērtējot visu iegūto informāciju un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 27.10.2010.Saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10 punkta 10.4apakšpunktu – „ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvotun nav iespējams izmantot citus resursus, ja Sociālais dienests devis atzinumu”;Un saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt Svetlanu Kudrjavcevu, personas kods /personas kods/,, deklarēta dzīvesvieta/adrese/, faktiskā dzīvesvieta /adrese/, sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Svetlanai Kudrjavcevai, /adrese/;Ropažu novada Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.18.§Par 30.01.2013. Ropažu novada domes lēmuma Prot.Nr.1 4§ „Par īres līgumanoslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Sintiju Žundi” anulēšanuPamatojoties uz 31.01.2013. Ropažu novada domes lēmuma Prot. Nr.1 4.§ „Par īreslīguma noslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Sintiju Žundi” 2.punktu – „S.Žundai noslēgt īres līgumudivu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža,” līdz 13.03.2013. S.Žunda līdz 13.03.2013. navieradusies noslēgt īres līgumu./Informācija/.02.04.2013. S.Žunde rakstiski tika aicināta uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi 10.04.2013.plkst 16.00, Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads.S.Žunde neieradās uz Sociālo jautājumu komitejas sēdi.Sociālā dienesta vadītāja S.Cibuļska informēja, ka /informācija/.Sociālo jautājumu komiteja, izvērtējot iegūto informāciju, konstatēja, ka jautājums par sociālādzīvokļa izmantošanu S.Žundei nav aktuāls.Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,26


Ropažu novada dome nolemj:1. Anulēt 30.01.2013. Ropažu novada domes lēmumu Nr.1, 4§ „Par īres līgumanoslēgšanu sociālajā dzīvoklī ar Sintiju Žundi”.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Sintijai Žundai, /adrese/;Ropažu novada Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.19.§Par Allas Kondratovičas izslēgšanu no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistraPamatojoties uz 25.04.2012. gada Ropažu novada domes lēmumu Prot.6 4.§ „Par AllasKondratovičas iesnieguma izskatīšanu” - „Reģistrēt Allas Kondratovičas ģimeni Ropažu novadapašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā”.14.11.2012. Ropažu novada pašvaldības Sociālo jautājumu komiteja nolēma Allai Kondratovičaipiedāvāt iepazīties ar sociālo dzīvojamo platību, vienistabas dzīvokli, kopējā platība 44,90 m2,otrajā stāvā, „Zītari 5”, dz.19, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.Alla Kondratoviča līdz 12.12.2012. nevērsās Sociālajā dienestā par iespējamo sociālā dzīvokļaierādīšanas laiku. Alla Kondratoviča neieradās Sociālajā dienestā un nepaziņoja neierašanāsiemeslus.08.04.2013. telefonsarunā ar Allu Kondratoviču noskaidrots, ka /informācija/.Pamatojoties uz to, ka jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu A.Kondratovičainav aktuāls;Un Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izslēgt Allu Kondratoviču no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālomāju reģistra.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Allai Kondratovičai, pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/;Ropažu novada Sociālajam dienestam.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.20.§Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Ernu KaktītiPamatojoties uz nepieciešamību atbrīvot Ropažu novada pašvaldības īpašumu „RopažuMūzikas un mākslas skola”, adrese Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, (bij.„Vizuļi”, Ropaži, Ropažu novads) iedzīvotājai Ernai Kaktītei, personas kods /personas kods/,tika piedāvāts sociālais dzīvoklis pašvaldības nekustamajā īpašumā Bērzu ielā 1-19, Ropaži,Ropažu novads, LV 2135.Pēc iepazīšanās ar dzīvojamo platību Bērzu iela 1-19, istabu Nr.1 un Nr.2, (kopplatība 52,47m2)ar koplietošanas virtuvi, koridoru un sanitāro mezglu, Ropaži, Ropažu novads, 09.04.2013.Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests saņēma E.Kaktītes iesniegumu ar apliecinājumu,27


ka persona piekrīt īrēt ierādīto sociālo dzīvojamo platību Bērzu ielā 1- 9, istabas Nr.1 un Nr.2,Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības 27.10.2010. saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālodzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.punkta 10.2.apakšpunktu – „tā īrē pašvaldībasīpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli”;Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam organizēt īres līgumanoslēgšanu ar Ernu Kaktīti par pašvaldības sociālā dzīvokļa īri Bērzu iela 1-19, istabaNr.1 un Nr.2, Ropaži, Ropažu novads.2. Ernai Kaktītei divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas brīža noslēgt beztermiņaīres līgumu par pašvaldības sociālā dzīvokļa īri Bērzu iela 1-19, istaba Nr.1 un Nr.2,(kopplatība 52,47m2) Ropaži, Ropažu novads.3. Ernai Kaktītei maksāt par īri - ¼ no kopējās īres maksas - Ls 1,18, par atkritumuizvešanu ½ no kopējās maksas - Ls 0.48, par siltumu ½ kopējā rēķina, sadalot naudassummu uz sociālā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, par ūdeni, kanalizāciju, gāzi unelektroenerģiju (pēc skaitītāja) pilnu maksu, sadalot naudas summu uz sociālādzīvoklī dzīvojošo personu skaitu.11/14. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Ernai Kaktītei, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sociālajam dienestam;Finanšu un grāmatvedības daļai.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.21.§Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra apstiprināšanuPamatojoties uz 10.04.2013. Ropažu novada domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumuNr.4 3.§ „Par Svetlanas Kudrjavcevas iesniegumu”- „Reģistrēt Svetlanu Kudrjavcevu, personaskods /personas kods/, deklarēta dzīvesvieta /adrese/, faktiskā dzīvesvieta /adrese/, sociālodzīvokļu un sociālo māju reģistrā”,Nr.4 4.§ „Par Allas Kondratovičas izslēgšanu no sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra”-„Izslēgt Allu Kondratoviču no Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistra„un pamatojoties uz likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 14. panta 1.daļas1.punktu, Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.28 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanaskārtība Ropažu novadā” 21.punktu;Saskaņā ar Sociālo jautājumu komitejas 10.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt Svetlanu Kudrjavcevu Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu unsociālo māju reģistrā.28


2. Izslēgt no Ropažu novada pašvaldības Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistra AlluKondratoviču.3. Apstiprināt sekojošu Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo mājureģistru uz 10.04.2013.:N.p.k. Vārds, Uzvārds Adrese Uzņemšanas laiks1. Vera Markova /adrese/ 08.02.2011.2. Renāte Kleine /adrese/ 15.06.2011.3. Neļa Šulce-Petrova /adrese/ 24.10.2012.4. Aija Šutova /adrese/ 24.10.2012.5. Irina Voevodina /adrese/ 28.11.2012.6. Vita Jaunslaviete /adrese/ 05.12.2012.7. Rahimi Basirahmad /adrese/ 23.01.2013.8. Svetlana Kudrjavceva /adrese/ 10.04.2013.FINANŠU KOMITEJAS ATZINUMI22.§Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” 2012. gada pārskatapieņemšanu zināšanaiPamatojoties uz iesniegto kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” 2012.gada pārskatu unzvērinātu revidentu SIA auditorfirma SIA „Inspekcija AMJ” neatkarīgu revidentu ziņojumu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vilkme” 2012.gada pārskatu ( pielikumā) ar finanšu rādītājiem:bilance uz 2012. gada 31.decembri – Ls 620071;pārskata perioda zaudējumi – Ls 24283.2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:juridiskajai daļai;finanšu un grāmatvedības daļai;SIA „Vilkme”.23.§Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „ Ciemats” 2012. gada pārskatapieņemšanu zināšanaiPamatojoties uz iesniegto kapitālsabiedrības SIA „ Ciemats” 2012.gada pārskatu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „ Ciemats „ 2012.gada pārskatu (pielikumā) ar finanšu rādītājiem:29


- bilance uz 2012. gada 31.decembri – Ls 573487;- pārskata perioda peļņa – Ls 31158, novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Juridiskajai daļai;Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu novada SIA „Ciemats”.24.§Par Ropažu novada pašvaldības asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGYLATVIA” 2012. gada pārskata pieņemšanu zināšanaiPamatojoties uz iesniegto asociētās kapitālsabiedrības SIA „HYDROENERGY LATVIA”2012.gada pārskatu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav, „Atturas”-1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:1. Pieņemt zināšanai Ropažu novada pašvaldības asociētās kapitālsabiedrības SIA„HYDROENERGY LATVIA” 2012. gada pārskatu (pielikumā) ar finanšu rādītājiem:bilance uz 2012. gada 31.decembri – Ls 239748;pārskata perioda peļņa – Ls 14137,novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.2. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:juridiskajai daļai;finanšu un grāmatvedības daļai;SIA „HYDROENERGY LATVIA”, Āraišu iela 34, Rīga, LV 1039.25.§Par Ropažu novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanuSaskaņā ar 05.05.2010. MK noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiempārskatiem” un pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un finanšu ungrāmatvedības daļas izstrādāto 2012.gada publiskā pārskata projektu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu(pielikumā).2. Pēc pārskata apstiprināšanas līdz šā gada 1.jūlijam pašvaldības Personālvadības unlietvedības daļai nosūtīt 2012.gada publisko pārskatu elektroniski Valsts aizsardzībasun reģionālās attīstības ministrijai.3. Pēc pārskata apstiprināšanas līdz šā gada 1.jūlijam pašvaldības Sabiedrisko attiecībudaļai:1) publicēt 2012.gada publisko pārskatu mājas lapā www.ropazi.lv;30


2) iesniegt papīra formātā pieejamībai:Personālvadības un lietvedības daļā (1 eksemplārs);Ropažu bibliotēkai (3 eksemplāri);Sabiedrisko attiecību daļā (1 eksemplārs).26.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību izdevumu daļējai segšanaiIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E. Eglājas priekšlikumu,biedrības Latvijas „Armvrestlinga federācija”, reģistrācijas Nr.50008023361, juridiskā adreseHospitāļu iela 36-24, Rīga LV 1013, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novadaiedzīvotāju Juri Tomsonu dalībai Eiropas čempionātā Lietuvā, un Jura Tomsona 09.04.2013.iesniegumu reģistrētu ar Nr.832, un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas6.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotājuveselīgu dzīvesveidu un sportu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. No Ropažu Sporta centra budžeta līdzekļiem sacensību izdevumu daļējai segšanai pēcrēķina saņemšanas piešķirt un pārskaitīt LVL 150,00 biedrībai „LatvijasArmvrestlinga federācija ” reģistrācijas nr.50008023361, juridiskā adrese Hospitāļuiela 36-24, Rīga LV 1013, Valsts Kases kontā Nr.LV83TREL9153010000000,reģistrācijas Nr.50008023361, kas paredzēti Ropažu novada iedzīvotāja JuraTomsona, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, sacensībuizdevumu daļējai segšanai 2013.gadam.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Biedrībai „Latvijas Armvrestlinga federācija”, Hospitāļu iela 36-24, Rīga LV 1013;Jurim Tomsonam, /adrese/;Ropažu Sporta centram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.27.§Par Ilzes Grūbes iesniegumuIzskatot 08.04.2013. Ropažu novada pašvaldībā iesniegto Ilzes Grūbes, personas kods/personas kods/, dzīvo /adrese/, iesniegumu reģistrācijas nr.826, par viņas meitas Māras Grūbes,personas kods /personas kods/, pieskatīšanu Rotaļu un attīstības centrā „Mans lācis” maksasdaļēju kompensāciju, kā arī pamatojoties uz pievienotajiem dokumentiem, un saskaņā ar Ropažunovada domes 22.02.2012. lēmumu protokols Nr.3, 22.§ „Par pirmskolas izglītības daļējumaksas kompensāciju licenzētās izglītības iestādēs un pārejās pirmskolas izglītības iestādēs”;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,31


Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt līgumu ar SIA „Mans lācis”, reģistrācijas Nr.40103540932, juridiskā adreseJuglas iela 53-79, Rīga, LV 1064, par Māras Grūbes, personas kods /personas kods/,maksas daļēju kompensāciju sākot no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2013.gada 31.decembrim.2. Samaksu līdz Ls 70,00 mēnesī veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā arlīgumu, SIA „Mans lācis” piestādīto tāmi, rēķinu un izziņu par apmeklējumu attiecīgālaika posmā.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai sagatavot līgumu ar SIA „Manslācis”.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:- SIA „Mans lācis”, Juglas iela 53-79, Rīga, LV 1064;- Ilzei Grūbei, /adrese/;- Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;- Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai.Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu ungrāmatvedības daļa.28.§Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabala"Zaķumuiža 182", Gaidas, Ropažu novadā un minētā zemes gabala iznomāšanuIzskatot Antona Lāča, personas kods /personas kods/, pilnvarotās personas Jeļenas Lāces,personas kods /personas kods/ (pilnvara Nr.138 no 21.03.2007.) dzīvo /adrese/, iesniegumu, kasreģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā 2013.gada 21.martā Nr.693 ar lūgumu noslēgtzemes nomas līgumu par zemesgabala „Zaķumuiža 182” ar īpašuma kadastra Nr.8084 013 0242,iznomāšanu, un izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietusaistošos apstākļus, tika konstatēts:1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātuizmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 4.punktu, juridiskajām un fiziskajāmpersonām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesībasizbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma)līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā,ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veiktapriekšapmaksa.2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātuizmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemespastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vaikurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemesreformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanābijušo zemi un 25.panta 2¹ daļā noteikto, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlietoviena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās.3. Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešo daļupašvaldības,pamatojoties uz šā likuma 4.panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem,pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi irizbeigušās.4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0242 - 0.063 ha platībā ir apbūvēta.5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un tonostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu, zemes reformas laikā32


pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumaprivatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantaceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātuizmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 1 daļas 4.punktu, 25.panta 2.daļu un 2¹ daļu, likuma„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta 3 daļu un likuma „Par valsts unpašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punktu, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izbeigt Antonam Lācim, personas kods /personas kods/, zemes lietošanas tiesības uznekustamā īpašuma „Zaķumuiža 182”, Gaidas, Ropažu novads, zemes vienību arkadastra apzīmējums 8084 013 0242.2. Noteikt, ka zemes vienība „Zaķumuiža 182”, Gaidas, Ropažu novads, kadastraapzīmējums 8084 013 0242, ir piekritīga Ropažu novada pašvaldībai.3. Iznomāt Antonam Lācim, personas kods /personas kods/, zemes vienību 0.063ha lielāplatībā, kadastra apzīmējums 8084 013 0242, adrese „Zaķumuiža 182”, Gaidas, Ropažunovads no 2013.gada 1.maija uz 10 (desmit) gadiem, slēdzot par to zemes nomas līgumu.4. Uzdot Antonam Lācim, legalizēt un reģistrēt uz minētā zemes gabala esošās, viņampiekritīgās būves un nomas zemi Zemesgrāmatā.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei reģistrēt pašvaldībaipiekritīgo zemes īpašumu „Zaķumuiža 182”, Gaidas, Ropažu novads, zemes vienību arkadastra apzīmējums 8084 013 0242 Zemesgrāmatā.6. Noteikt nomas maksu par apbūvētu zemi 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.Zemes nomas maksa maksājama no 2013.gada 1.maija.7. Zemes nomas līgums Antona Lācim jānoslēdz līdz 2013.gada 31.maijam;8. Atbildīgais par lēmuma izpildi izpilddirektors.9. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;Zemes nomniekam Antonam Lācim, /adrese/;Nodokļu administratorei A.Bernhardei;Nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Būvvaldei;Juridiskajai daļai.33


29.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem Kartinga skolas 333 mācībuizdevumu daļējai segšanaiIzskatot biedrības „Sporta klubs 333” reģistrācijas nr.40008067171, juridiskā adrese „SilaPriedes”, Ropažu novads, LV 2133 vadītājas Nellijas Šlēgelmilhas 09.04.2013. iesniegumu arreģistrācijas Nr.835, ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotājus dalībai „Sportaklubs 333” Kartinga skolā 333 2013.gada sezonā no 04.06.2013-03.09.2013. vienu dienu nedēļā,un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena nopašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4, nolemts lēmumprojektuvirzīt uz domi sekojošā redakcijā:1. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas LVL 675 biedrībai „Sportaklubs 333” reģistrācijas nr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažunovads, LV 2133 trīs Ropažu novada pašvaldībā deklarētajiem bērniem Kartinga skolas333 mācību izdevumu daļējai segšanai.2. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt LVL 300 biedrībai „Sporta klubs 333” reģistrācijasnr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133 trīs Ropažunovada pašvaldībā deklarētajiem bērniem Kartinga skolas 333 mācību izdevumu daļējaisegšanai.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:„Sporta klubs 333”, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.Ropažu novada domes priekšsēdētājs A.Cibuļskis izsaka priekšlikumu apstiprinātlēmumprojektu sekojošā redakcijā:1. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas LVL 675 biedrībai „Sportaklubs 333” reģistrācijas nr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažunovads, LV 2133 trīs Ropažu novadā deklarētiem bērniem no maznodrošinātām/trūcīgāmģimenēm Kartinga skolas 333 mācību izdevumu daļējai segšanai.2. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt LVL 300 biedrībai „Sporta klubs 333” reģistrācijasnr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133 trīs Ropažunovadā deklarētiem bērniem Kartinga skolas 333 mācību izdevumu daļējai segšanai.3. Pilnvarot Ropažu Sporta centra vadītāju E.Eglāju līdz 14.05.2013. saskaņot ar biedrības„Sporta klubs 333” vadību nolikumu (noteikumus) par audzēkņu atlases kritērijiemuzņemšanai Kartinga skolā 333, nosakot, ka trīs bērni ir deklarēti Ropažu novadā un trīsbērni ir deklarēti Ropažu novadā un ir no maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:„Sporta klubs 333”, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133;Ropažu Sporta centra vadītājai E.Eglājai;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav, „Atturas”-nav,V.Šlēgelmilhs balsojumā nepiedalās.Ropažu novada dome nolemj:1. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas LVL 675 biedrībai „Sportaklubs 333” reģistrācijas nr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažu novads,34


LV 2133 trīs Ropažu novadā deklarētiem bērniem no maznodrošinātām/trūcīgāmģimenēm Kartinga skolas 333 mācību izdevumu daļējai segšanai.2. No Ropažu novada pašvaldības tautsaimniecības budžeta līdzekļiem pēc rēķinasaņemšanas piešķirt un pārskaitīt LVL 300 biedrībai „Sporta klubs 333” reģistrācijasnr.40008067171, juridiskā adrese „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133 trīs Ropažunovadā deklarētiem bērniem Kartinga skolas 333 mācību izdevumu daļējai segšanai.3. Pilnvarot Ropažu Sporta centra vadītāju E.Eglāju līdz 14.05.2013. saskaņot ar biedrības„Sporta klubs 333” vadību nolikumu (noteikumus) par audzēkņu atlases kritērijiemuzņemšanai Kartinga skolā 333, nosakot, ka trīs bērni ir deklarēti Ropažu novadā un trīsbērni ir deklarēti Ropažu novadā un ir no maznodrošinātām/trūcīgām ģimenēm.4. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:„Sporta klubs 333”, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV 2133;Ropažu Sporta centra vadītājai E.Eglājai;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.30.§Par Sandras Putinas ģimenes uzņemšanu sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrāIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11.04.2013. saņemto SandrasPutinas, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/, iesniegumu ar lūgumusniegt palīdzību dzīvojamās telpas nodrošināšanā, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 14. martā izsniegto izpildu rakstu lietā Nr.C-1562-13/29, kurā ar tiesas spriedumunekustamais īpašums „Zaļā iela 9” dz.17, Ropaži, Ropažu novads, nodots Ivetas Freibergasvaldījumā, un no Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonasatkārtoti saņemts paziņojums izpildīt tiesas lēmumu un labprātīgi atbrīvot nekustamo īpašumu„Zaļā iela 9” dz.17, Ropaži, Ropažu novads, ne vēlāk kā līdz 2013.gada 25.aprīlim plkst.11.00.Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienestā par S.Putinas ģimeni ir sekojoša informācija:/informācija/.Izvērtējot iepriekšminēto informāciju un pamatojoties uz 27.10.2010. Saistošo noteikumu Nr.28„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Ropažu novadā” 10.punkta 10.4 apakšpunktu „Sociālodzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociālimazaizsargāta un uz kuru attiecināms viens no šādiem nosacījumiem,10.4. ja dzīves vietā pastāvīgi esošo vai izveidojušos apstākļu dēļ nav iespējams dzīvot un naviespējams izmantot citus resursus un, ja Sociālais dienests devis atzinumu.”;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt Sandru Putinu, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,Ropažu novada pašvaldības sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Sandrai Putinai, /adrese/;Sociālam dienestam, Rīgas iela -13, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.35


31.§Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma „D/S Zaķumuiža Nr.236”, Ropažu novadsreģistrēšanai Zemesgrāmatā uz LR nepilsoņa vārdaIzskatot Junijas Revas, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, 2013.gada 8.aprīļaiesniegumu ar lūgumu piekrist zemes gabala „D/S Zaķumuiža Nr.236” reģistrācijaiZemesgrāmatu nodaļā uz LR nepilsones Junijas Revas vārda un izvērtējot Ropažu novadapašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:Darījumu apliecinošs dokuments – 2013.gada 5.aprīlī noslēgtais pirkuma līgums;Darījumu apliecinošs dokuments – 2013.gada 8.aprīlī noslēgtais pirkuma līgums;Pārdevējs – Anatolijs Ļebedevs, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, LatvijasRepublikas pilsonis;Pircēja – Junija Reva, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/, nav LatvijasRepublikas pilsonis;Pieprasījumā norādītā zemes platība – 0,095 ha un tās līdzšinējās un turpmākāsizmantošanas mērķis, „D/S Zaķumuiža Nr.236”, kadastra Nr.8084 013 0058- individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601);Saskaņā ar Ropažu novada domes teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiemNr.7 apstiprināti ar Ropažu novada domes 25.03.2009.sēdes lēmumu Prot.Nr.3 40.§nekustamais īpašums „D/S Zaķumuiža Nr.236” atrodas – dārzkopības sabiedrībuvasarnīcu apbūves teritorijā (DzS3);Par šo zemes gabalu bijušo zemes īpašnieku vai to mantinieku pieprasījumi nav saņemti.Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”30.pants nosaka darījuma izskatīšanas kārtību;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, A.Kleins, A.Kukule,I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav,„Atturas”- 1 balss (K.T.Hēla),Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma „D/S Zaķumuiža Nr.236”, kadastra Nr. 8084 013 0058,0.095 ha platībā iegūšanai īpašumā uz Junijas Revas vārda, ar zemes izmantošanas mērķi– individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Junijai Revai, /adrese/;Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļai, adrese Rīga, Ūnijas iela 8 k-9, LV 1084;Valsts zemes dienesta Rīgas nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV 1050;Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV 1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.32.§Par līguma noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinukārtību 2013. gadāIzskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegto līgumu par izglītības iestāžu sniegtopakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotājureģistrēšanas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiemun Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotāmizmaksu tāmēm,Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,36


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt līgumu Nr.Sk-20/2013 ar Stopiņu novada domi par pašvaldības izglītībasiestāžu sniegto pakalpojumu 2013.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2013. līdz31.12.2013.2. Apstiprināt līgumu Nr.12/13 ar Siguldas novada domi par pašvaldības izglītības iestāžusniegto pakalpojumu 2013.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2013. līdz31.12.2013.Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu ungrāmatvedības daļa.33.§Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu „Priedes 3” dz.2, Silakrogs, un pašvaldības īpašumatiesību nostiprināšanu ZemesgrāmatāIzskatot nekustamo īpašumu speciālistes Ievas Dišleres priekšlikumu pašvaldībasīpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu un pamatojoties uz:Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām likumānoteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt nekustamu mantu;Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu „Tikai dome var lemt parnekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”;Zemesgrāmatu likuma 61.panta 1.punktu „Nostiprinājuma lūgumam jāpievienodokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības”;Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumu varizveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata;Ropažu novada Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1474 Nekustamais īpašums „Priedes 3”dz.2, Silakrogs, Ropažu novads, sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr.8084 007 0055,platība 0,1826 ha. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums sastāvno: piecu stāvu dzīvojamās ēkas ar septiņdesmit pieciem dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļuīpašumu kopējā platība 3618,60 m 2 , nekustamā īpašuma kopējā platība 4913,80 m 2 .Dzīvojamās mājas „Priedes 3” dz.2, īpašnieks ir Ropažu novada pašvaldība, nodokļumaksātāja kods 90000029039.Ropažu pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2000.gada 31.oktobra akts, kurādzīvokļa īpašumam Nr.2 noteikta kopīpašuma domājamā daļa – 300/36186.Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Izveidot un reģistrēt zemesgrāmatā uz Ropažu novada pašvaldības vārda dzīvokļaīpašumu:Dzīvokļa adrese Platība m 2 Kopīpašuma domājamādaļa„Priedes 3” dz.2 30,0 300/3618637


2. Atbildīga par īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu speciālisteIeva Dišlere.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Finanšu un grāmatvedības daļas vadītājai Agitai Rubenei;Izpilddirektoram Jānim Baklānam;Juridiskajai daļai;Bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingrīdai Zundei;Nekustamo īpašumu speciālistei Ievai Dišlerei.34.§Par saistošo noteikumu Nr.7„Grozījums Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Parsociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā”” apstiprināšanu30.01.2013. ar Ropažu novada domes lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3 „Pargrozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012. gada Saistošos noteikumos Nr.12 „Parsociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””.Pēc saistošo noteikumu izskatīšanas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijā, ministrija savā atzinumā lūgusi precizēt saistošo noteikumu Nr.3 „Pargrozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012. gada Saistošos noteikumos Nr.12 „Parsociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā”” izdošanas tiesisko pamatu.Ņemot vērā ministrijas atzinumu,Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījums Ropažu novada pašvaldības26.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiemRopažu novadā””.2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējāizdevumā „Ropažu Vēstis”;3. Atcelt Ropažu novada domes 30.01.2013. sēdes lēmumu, protokola Nr.1, 35.§ „Pargrozījumiem Ropažu novada pašvaldības 26.09.2012. gada Saistošos noteikumos Nr.12„Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā””.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu,paskaidrojuma rakstu un saistošos noteikumus nosūtīt:visiem pašvaldības struktūrvienību vadītājiem;saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas elektroniski (arelektronisko parakstu) vai papīra formā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālāsattīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.38


35.§Par saistošo noteikumu Nr.8„Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2„Par Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšanuPamatojoties uz LR likumu „ Par pašvaldībām „ 21.panta 2.punktu un 46.punktu, papildusMērķdotācijas finansējuma projektu piešķiršanu autoceļu fondam, Pašvaldību aizņēmumu ungalvojumu kontroles un pārraudzības padomes vēstuli Nr.1-7-04/13 no 12.04.2013. par kredītuatteikumu būvprojektu izstrādēm Ropažu vidusskolai un Zaķumuižas pamatskolai, kā arīpieņemtiem Ropažu novada domes lēmumiem un Ropažu novada pašvaldības finanšu ungrāmatvedības daļas izstrādāto un iesniegto Ropažu novada pašvaldības 2013.gada budžetagrozījumu projektu;Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 24.04.2013. saistošos noteikumus Nr.8 „Pargrozījumiem Ropažu novada pašvaldības 30.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „ ParRopažu novada pašvaldības 2013. gada budžetu””:1.1.Pamatbudžets:Ieņēmumi:- palielināt ieņēmumu daļu „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” par summuLs 50000,00 (kods 21.3.5.9; klasifikācijas kodu maiņa saistībā ar citu pašvaldībunorēķiniem par izglītības pakalpojumiem);- palielināt ieņēmumu daļu „Transferti” par ES projektu - telpu iekārtošana sociālopakalpojumu nodrošināšanai multifunkcionālā centrā, iespējami tuvu dzīves vietaiTumšupes iedzīvotājiem par summu Ls 1520,00 (kods 18.6.9.0);- samazināt ieņēmumu daļu „Transferti” par pašvaldību budžeta transfertiem izglītībasfunkciju nodrošināšanai par summu Ls 50000,00 (klasifikācijas kodu maiņa).Izdevumi:- samazināt piešķirto finansējumu „Vispārējās valdības dienesti” par summu Ls1500,00 (samazināta kredītprocentu samaksas summa saistībā ar kredītiem, kasparedzēti Ropažu vidusskolas, Zaķumuižas pamatskolas un PII „Annele”būvprojektu finansēšanai);- samazināt paredzēto finansējumu „Pašvaldību teritoriju un mājokļuapsaimniekošanas” daļā ES projekta – tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem (atmaksa VARAM) par summu Ls 202 700,00;- novirzīt finanšu līdzekļus „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas”sadaļā:Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas; PII „Annele” pārbūvesprojektēšana - summa Ls 75000,00;Rīgas apgabaltiesas lieta nr.C33348711 - summa Ls 5594,00;Pašvaldības īpašumu kapitālais remonts vai rekonstrukcija - summa Ls 5000,00;Līdzdalība nodibinājumam „Ropažu novada Kultūras atbalsta Fonds” Es projektā –skatuve ikvienam – summa Ls 437,00;Dzīvokļa Bērzu iela 1 – 23, Ropažos iegāde un reģistrācija Zemesgrāmatā - summaLs 3700,00;ES projekts - Telpu iekārtošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanaimultifunkcionālā centrā, iespējami tuvu dzīves vietai Tumšupes iedzīvotājiem -summa Ls 1689,00;39


Esošo programmatūru pilnveidošana saistībā ar „Euro ieviešanas likumu” - summa Ls7200,00;PII „Annele” grupas „Brīnumpupa” remonts, ūdens skaitītāju sakārtošana, metālaugunsdrošības kāpņu izveide - summa Ls 11500,00;Rezerves fonds – PII grupas izveide un uzturēšana Silakrogā un Muceniekos - summaLs 54000,00;Plānotais kases atlikums 31.12.2013. – Ls 41600,00.1.2. Kreditēšana:- samazināts par plānotiem VK kredītiem saistībā ar Ropažu vidusskolas,Zaķumuižas pamatskolas, PII „Annele” projektēšanu - summa Ls 75000,00.1.3.Speciālais budžets:Ceļu fonds :- palielināt ieņēmumu daļu par plānoto papildus mērķdotācijas summu Ls 14890,00;- palielināt izdevumu daļu par plānoto papildus mērķdotācijas summu Ls 14890,00,novirzot finansējumu ceļu ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai.Dabas resursu fonds:- novirzīt rezerves fonda līdzekļus:* statūtkapitāla palielināšana SIA Ciemats - summa Ls 7800,00 (domes lēmums27.02.2013.Nr.2 11.§);* statūtkapitāla palielināšana SIA Vilkme - summa Ls 3200,00 (domes lēmums27.02.2013. Nr.2 11.§);* līdzdalība SIA Vilkme projektā dalītās atkritumu sistēmas nodrošināšana -Ls 4500,00.2. Ropažu novada pašvaldības 24.04.2013. saistošie noteikumi Nr.8 „Par grozījumiemRopažu novada pašvaldības 30.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ropažunovada pašvaldības 2013. gada budžetu”” stājas spēkā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvipieejami Ropažu novada pašvaldības personālvadības un lietvedības daļā, finanšu ungrāmatvedības daļā.3. Ropažu novada pašvaldības 24.04.2013. saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiemRopažu novada pašvaldības 30.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ropažunovada pašvaldības 2013.gada budžetu”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt LRVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Finanšu un grāmatvedības daļai;saistošos noteikumus 3 dienu laikā no parakstīšanas dienas elektroniski (arelektronisko parakstu) vai papīra formā nosūtīt LR Vides aizsardzības unreģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.36.§Par atļauju SIA „Vilkme” iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģiju līdz apkures sezonassākumamIzskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto vēstuli ar reģistrācijas Nr.888 ar lūgumuSIA „VILKME” atļaut iekasēt no iedzīvotājiem (sākot ar 2013. gada maiju) priekšapmaksu parapkuri LVL 0,30 apmērā par 1 m 2 platību līdz apkures sezonas sākumam.Ņemot vērā minēto,un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,40


Ropažu novada dome nolemj:1. Sākot ar 2013.gada 1.jūniju atļaut SIA „VILKME” iekasēt no iedzīvotājiempriekšapmaksu par apkuri LVL 0,30 apmērā par 1 m 2 platību līdz 2013./2014.gadaapkures sezonas sākumam, iepriekš saņemot iedzīvotāju piekrišanas.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:SIA „VILKME”;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.37.§Par atļauju Ropažu novada SIA „CIEMATS” iekasēt priekšapmaksu par siltumenerģijulīdz apkures sezonas sākumamIzskatot Ropažu novada pašvaldībā saņemto vēstuli ar reģistrācijas Nr.892 ar lūgumuRopažu novada SIA „Ciemats” atļaut iekasēt no iedzīvotājiem (sākot ar 2013. gada maiju)priekšapmaksu par apkuri LVL 0,50 apmērā par 1 m 2 platību līdz apkures sezonas sākumam.Ņemot vērā minēto,un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Sākot ar 2013.gada 1.jūniju atļaut Ropažu novada SIA „Ciemats” iekasēt noiedzīvotājiem priekšapmaksu par apkuri LVL 0,50 apmērā par 1 m 2 platību līdz2013./2014.gada apkures sezonas sākumam, iepriekš saņemot iedzīvotāju piekrišanas.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:RN SIA „Ciemats”;Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram.38.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājiem sacensību izdevumu daļējai segšanaiIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas Evitas Eglājas priekšlikumuun biedrības „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, reģistrācijas Nr.40008162599, juridiskāadrese Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120, iesniegumu ar lūgumufinansiāli atbalstīt Ropažu novada iedzīvotājus dalībai starptautiskās sacensībās Lietuvā, unņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena nopašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, unsaskaņā ar Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. No Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiem sacensību izdevumu daļējai segšanai piešķirtun pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas LVL 440,00 biedrībai „LATVIAN KARATEASSOCIATION”, reģistrācijas Nr.40008162599, juridiskā adrese Daugavas iela 29A-1,Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120, konta Nr.LV85HABA0551028846481, šādāmpersonām:LVL 280,00 Lienei Kalvānei, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/;41


LVL 80,00 Sabīnei Terehovai, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/;LVL 80,00 Simonai Terehovai, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrībai „LATVIAN KARATE ASSOCIATION”, Daugavas iela 29A-1, Pļaviņas,Pļaviņu novads, LV 5120;Ropažu novada pašvaldības Sporta centram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Lienei Kalvānei, /adrese/;Sabīnei Terehovai, /adrese/;Simonai Terehovai, /adrese/.39.§Par finansiālu atbalstu Ropažu novada iedzīvotājai dalībai 2013. gada vasaras olimpiādēIzskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas Evitas Eglājas priekšlikumuun biedrības „Latvijas Jātnieku federācijas”, reģistrācijas Nr.40008023139 juridiskā adreseKleistu iela 75, Rīga, LV 1067, iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ropažu novadaiedzīvotāju Sabīni Siliņu, personas kods /personas kods/, deklarētā dzīvesvieta /adrese/,un ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka viena nopašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu,un saskaņā ar Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”-nav,G.Siliņš balsojumā nepiedalās.Ropažu novada dome nolemj:1. Mācību treniņu un sacensību izdevumu daļējai segšanai, kā arī sagatavošanās periodamstartam Latvija Jaunatnes 2013. gada vasaras olimpiādē no Ropažu sporta centra budžetalīdzekļiem piešķirt un pārskaitīt pēc rēķina saņemšanas LVL 290,00 biedrībai „LatvijasJātnieku federācija”, reģistrācijas Nr.40008023139, juridiskā adrese Kleistu iela 75, Rīga,LV 1067.2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Biedrībai „Latvijas Jātnieku federācija”, Kleistu iela 75, Rīga, LV 1067;Sabīnei Siliņai, /adrese/;Ropažu novada pašvaldības Sporta centram;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai.40.§Par izdevumu – atlīdzības līguma slēgšanu par autotransporta izmantošanuIzskatot Ropažu novada bibliotēkas vadītājas Daces Smukšas priekšlikumu parautotransporta izdevumu atlīdzības līguma noslēgšanu ar Ropažu novada bibliotēkas bibliotekāriLaumu Cālīti par vieglās automašīnas VOLVO V70, valsts Nr.JE2945, izmantošanumultifunkcionālo centru Tumšupē un Silakrogā apkalpošanā - bibliotēkas pakalpojumunodrošināšanai;un saskaņā ar Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,42


atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noslēgt ar Laumu Cālīti izdevumu atlīdzības līgumu par autotransporta izmantošanu:Patapinājuma devēja vārds, uzvārds,personas kods, adreseLauma Cālīte, personas kods /personas kods/,dzīvo /adrese/Automašīnas markaVOLVO V70Reģistrācijas Nr.JE2945VINYV1SW793932297084Degvielas veidsdīzelisIzlietojuma norma uz 100 km8 litriDegvielas maksimālais patēriņš mēnesī Līdz 50 litriLīguma termiņš 01.05.2013 – 31.12.2013Finanšu līdzekļiRopažu novada bibliotēkas budžetsMērķisBibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanaiTumšupē un Silakrogā2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada bibliotēkai;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Ropažu pašvaldības juridiskās daļas vadītājam O.Ašmanim.41.§Par līgumu noslēgšanu par izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu savstarpējo norēķinukārtību 2013. gadāIzskatot Ropažu novada pašvaldībā iesniegto līgumu par izglītības iestāžu sniegtopakalpojumu savstarpējo norēķinu kārtību, un Ropažu novada pašvaldības iedzīvotājureģistrēšanas speciālistes D.Malnačas Ropažu novadā deklarēto personu saskaņotiem sarakstiemun Ropažu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas vadītājas A.Rubenes saskaņotāmizmaksu tāmēm;un saskaņā ar Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt līgumu ar Carnikavas novada domi par pašvaldības izglītības iestāžusniegto pakalpojumu 2013.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2013. līdz31.12.2013.2. Apstiprināt līgumu Nr.DIKS-13-784-lī ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sportadepartamentu par pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2013.gadāsavstarpējo norēķinu kārtību no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.3. Apstiprināt līgumu Nr.15-1/13/49 ar Ķekavas novada pašvaldību par pašvaldībasizglītības iestāžu sniegto pakalpojumu 2013.gadā savstarpējo norēķinu kārtību no01.01.2013. līdz 31.12.2013.43


Atbildīgā par lēmuma izpildes nodrošināšanu Ropažu novada pašvaldības Finanšu ungrāmatvedības daļa.42.§Par veicamajiem pasākumiem Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas grupu izveideiSilakrogā un MuceniekosIzskatot Zaķumuižas pamatskolas direktora I.Grigorjeva 2013.gada 8.aprīļa iesniegumuNr.35 par Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas grupu izveides Silakrogā un Muceniekosnepieciešamību,un saskaņā ar Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas 09.04.2013. sēdes atzinumu Prot. Nr.4,Un Saskaņā ar Finanšu komitejas 16.04.2013. sēdes atzinumu Prot.4,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Rezervēt naudas līdzekļus Ropažu novada pašvaldības budžetā ne vairāk kā 27000,00LVL apmērā Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas grupu izveidei un uzturēšanai2013.gadā Silakrogā un ne vairāk kā 27000,00 LVL apmērā Zaķumuižas pamatskolaspirmsskolas grupu izveidei un uzturēšanai 2013. gadā Muceniekos.2. I.Grigorjevam sagatavot izvērstu grupu izveides un uzturēšanas tāmi, pēc iespējassamazinot sagaidāmās izmaksas.3. I.Grigorjevam precizēt aplēsi par pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem nepieciešamapirmsskolas izglītības grupa Muceniekos un Silakrogā.4. I.Grigorjevam sagatavot prezentāciju par pirmsskolas grupu darba organizatoriskajiemaspektiem.5. I.Grigorjevam, sadarbojoties ar J.Putniņu, sagatavot nodomu protokolus parprivātīpašniekiem piederošo telpu izmantošanu pirmsskolas izglītības grupu izveideiSilakrogā un Muceniekos.6. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Zaķumuižas pamatskolas direktoram I.Grigorjevam;Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;Juridiskajai daļai.Sēdes pārtraukums no plkst.16 50 līdz 17 00 .DAŽĀDI ATZINUMI UN LĒMUMPROJEKTI43.§Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Aizvējas”,Ropažu novadā, lietošanas mērķa precizēšanu un nosaukuma piešķiršanuIzskatot nekustamā īpašuma „Aizvējas” īpašnieka Jāņa Stroda, pilnvarotās personas NilaStroda, personas kods /personas kods/ (pilnvara Nr.88 no 07.06.2012.), dzīvo /adrese/,iesniegumu, kas reģistrēts Ropažu novada pašvaldības lietvedībā ar Nr.624 ar lūgumu atdalīt nonekustamā īpašuma „Aizvējas” ar īpašuma kadastra Nr.8084 012 0033, atsevišķu zemes vienībuar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037, platība 0.5 ha, un piešķirt tai nosaukumu „Spulgas”,Ropažu novads k o n s t a t ē t s:1. Nekustamais īpašums „Aizvējas”, Ropažu novads sastāv no divām zemes vienībām:ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0033, platība 0,3 ha;44


ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037, platība 0.5 ha.2. Īpašniekam Jānim Strodam īpašuma tiesības uz Ropažu novada nekustamo īpašumu„Aizvējas” nostiprinātas Ropažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000180359.3. Atdalāmajai zemes vienībai īpašnieks vēlas nosaukumu „Spulgas”.4. Ņemot vērā, ka atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037 irsavs apzīmējums kadastrā, zemes vienība ir izveidota, nav jāpiemēro Zemes ierīcībaslikuma 8. panta 1. daļas 3. punktā minētā prasība, tas ir, nav nepieciešams izstrādāt zemesierīcības projektu.Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 23. punktuun atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķuklasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, likuma„Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Aizvējas”, Ropažu novads, kadastra numurs 8084 0120033, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037, platība 0.5ha.2. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037 nosaukumu„Spulgas”, Ropažu novads.3. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0037 nekustamāB īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība.4. Precizēt nekustamā īpašuma „Aizvējas”, kadastra Nr.8084 012 0033 sastāvā paliekošajaizemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8084 012 0033 dalīto nekustamā īpašumalietošanas mērķi -0.2 ha - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0601);0.1ha - zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.5. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina iela 14, Rīga, LV-1050;Zemes īpašnieka pilnvarotajai personai Nilam Strodam, /adrese/;Nodokļu administratorei A.Bernhardei;Nekustamo īpašumu speciālistei I.Dišlerei;Būvvaldei.44.§Par lauku apvidus zemes nomas līgumu reģistrēšanuIzskatot zemnieku saimniecības „VĪPENES”, reģistrācijas Nr.40101002626, īpašniekaIlmāra Liepiņa, personas kods /personas kods/, dzīvo /adrese/ iesniegumu ar lūgumu reģistrētnoslēgtos zemes nomas līgumus pašvaldības reģistrā,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Reģistrēt zemes nomas reģistrā 25.03.2013. noslēgto zemes gabala „Jaunkrieviņi”, 13.00ha platībā, kadastra Nr.8084 010 0076, nomas līgumu starp zemnieku saimniecību„VĪPENES”, reģistrācijas Nr.40101002626 un Jāzepu Binānu. Līgums noslēgts līdz31.12.2017.45


2. Reģistrēt zemes nomas reģistrā 15.04.2013. noslēgto zemes gabala „Amiņi”, kadastraNr.8084 002 0053 un zemes gabala „Cimiņi”, kadastra Nr.8084 002 0054, ar kopējoplatību 15.00 ha, nomas līgumu starp zemnieku saimniecību „VĪPENES”, reģistrācijasNr.40101002626 un Silviju Salmani. Līgums noslēgts līdz 31.12.2015.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:ZS„VĪPENES”, „Vīpenes”, Nāgelmuiža, Ropažu novads, LV 2135;Būvvaldei.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesas namā (Antonijas ielā 6, Rīgā,LV-1010) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.45.§Par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, atsavināšanuPamatojoties uz Ineses Šteinbergas, personas kods /personas kods/, 05.11.2012. Ropažunovada pašvaldībā iesniegto iesniegumu, par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži,Ropažu novadā, LV 2135, pārdošanu un saskaņā ar Ropažu novada domes 27.03.2013. sēdesNr.3 lēmumu 33§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži,atsavināšanu”, Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja J.Baklānasniegto informāciju par nekustamo īpašumu adresē - „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novadā,esošo dokumentāciju nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” reģistrācijas Nr.40003411495, sertificēta vērtētājaSanda Kuriloviča, sertifikāts Nr.117 derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, kadastraNr.80840090435. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 23.11.2012. ir Ls 2000,00 unpiespiedu pārdošanas vērtība ir Ls 1400,00Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, bilances vērtība uz28.02.2013. ir Ls 2481,04.Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastra informācija pieejamās informācijas nekustamāīpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 18.02.2013. ir Ls1617,33. Kadastrālo vērību veido zeme 0,2381 ha, dzīvoklis.J.Baklāna priekšlikums noteikt nekustamajam īpašumam Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads,kadastra Nr.80840090435 atsavināšanas cenu Ls 1650,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.Un Saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 16.04.2013. sēdesatzinumu Prot.3,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Pārupes” dz.5, Ropaži, Ropažu novads, kadastraNr.80840090435, atsavināšanas cenu Ls 1650,00;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Inesi Šteinbergu par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.5, Ropaži,Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:46


Inesei Šteinbergai, /adrese/;Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;Juridiskajai daļai.46.§Par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads, atsavināšanuPamatojoties uz Lāsmas Ozoliņas, personas kods /personas kods/, 22.03.2013. Ropažunovada pašvaldībā iesniegto 21.03.2013.iesniegumu, par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.8,Ropaži, Ropažu novadā, LV 2135, pārdošanu, un saskaņā ar Ropažu novada domes 27.03.2013.sēdes Nr.3 lēmumu 34§ „Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.8, Ropaži,atsavināšanu”, Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja J.Baklānasniegto informāciju par nekustamo īpašumu adresē - „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novadā,esošo dokumentāciju nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas noteikšanai:SIA „Ober Haus Vērtēšanas Serviss” reģ. Nr. 40003411495, sertificēta vērtētāja SandaKuriloviča, sertifikāts Nr.117 derīgs no 10.06.2010. līdz 10.06.2015. sagatavotonovērtējumu nekustamajam īpašumam „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads, kadastraNr.80840090435. Novērtējuma noteiktā tirgus vērtība uz 23.11.2012. ir Ls 2100,00 unpiespiedu pārdošanas vērtība ir Ls 1500,00Pēc Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas sniegtās informācijas,nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads, bilances vērtība uz28.02.2013. ir Ls 1953,79.Pēc Valsts Zemes Dienesta kadastra informācijas pieejamās informācijas nekustamāīpašuma „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads, kadastrālā vērtība uz 18.02.2013. ir Ls1679,52. Kadastrālo vērību veido zeme 0,2381 ha, dzīvoklis.J.Baklāna priekšlikums noteikt nekustamajam īpašumam Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads,kadastra Nr.80840090435 atsavināšanas cenu Ls 1700,00.Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu, kuršnosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenesloceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.Un Saskaņā ar Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijas 16.04.2013. sēdesatzinumu Prot.3,atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Noteikt nekustamajam īpašumam „Pārupes” dz.8, Ropaži, Ropažu novads, kadastraNr.80840090435, atsavināšanas cenu Ls 1700,00;2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai daļai organizēt pirkuma līgumanoslēgšanu ar Lāsmu Ozoliņu par nekustamā īpašuma „Pārupes” dz.8, Ropaži,Ropažu novads, atsavināšanu.3. Uzdot Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Lāsmai Ozoliņai, /adrese/;Nekustamo īpašumu un mantas atsavināšanas komisijai;Juridiskajai daļai.47


47.§Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecībasattīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecības attīstībasinvestīciju projektu īstenošanaiVeicinot ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ropažu novada Tumšupes ciemā, tajāskaitā, ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantapirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.606 „Noteikumipar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, A.Kleins, A.Kukule,I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”-1 balss (K.T.Hēla),Ropažu novada dome nolemj:1. Apstiprināt SIA “Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādāto un iesniegtotehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažunovada Tumšupes ciemā”.2. Apstiprināt Tumšupes ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšuplānu:RādītājiLVLFinansējums, kopā 421 030,39t.sk.Attiecināmām izmaksām 347 959,00SIA „Ciemats” budžets/kredīts 52 193,85ERAF finansējums 295 765,15Neattiecināmām izmaksām (PVN) 73 071,393. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):U1 Ūdens padeves un spiedienanodrošināšanaHidroforu 3x0,5 m 3 un dīzeļģeneratora 6,0kW montāža esošajā ŪAS pie urbuma“Zītari”.U2 Ūdens zudumu samazināšana Esošo cauruļvadu rekonstrukcija, 976 m.K1 Notekūdeņu attīrīšanas Jauna NAI izbūve BIO 80.nodrošināšanaK2 Notekūdeņu plūsmasnodrošināšanaEsošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija t.sk.KSS rekonstrukcija: pašteces cauruļvadi 780m, spiedvads 460 m.4. Projekta finansēšanā nodrošināt RN „Ciemats” SIA līdzfinansējuma daļu, galvojotaizņēmumu LVL 52 193,85 apmērā, kas sastāda 15% no projekta kopējāmattiecināmām izmaksām un organizēt ERAF finansējuma saņemšanu LVL 295 765,15.5. Kredīta atmaksas nodrošināšanai atbalstīt projektā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinotplānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.6. Iekļaut projekta realizācijai plānotā kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.7. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli normu parpriekšnodokļa atskaitīšanu”.8. Uzdot RN „Ciemats” SIA organizēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstībasministrijā Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanu un investīcijuprojekta atbalsta gadījumā nodrošināt tā realizāciju atbilstoši prasībām, kādas irizvirzītas finansējuma saņēmējiem.48


9. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli Ropažu novada pašvaldības izpilddirektorsJānis Baklāns.10. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:Izpilddirektoram;Finanšu un grāmatvedības daļai;Attīstības daļai;RN „Ciemats” SIA.11. Ar šo lēmumu tiek atcelts 27.02.2013. Ropažu novada domes lēmums Nr.2, 17. § „Partehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu projektam „Ūdenssaimniecībasattīstība Ropažu novada Tumšupes ciemā”, un par saistībām ūdenssaimniecībasattīstības investīciju projektu īstenošanai”.48.§Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085,turpmāko izmantošanuIzskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 0210085, turpmāko izmantošanu, konstatēts:1. Ķekavas novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība,Garkalnes novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība,Salaspils novada pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība,Krimuldas novada pašvaldība, Mālpils novada pašvaldība, Mārupes novadapašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Baldonesnovada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība,turpmāk tekstā – Pašvaldības, un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs40003060213, 2010.gada 9.aprīlī ir noslēgušas līgumu Nr.230 par nekustamā īpašumaLāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, kura 4.2.apakšpunktā ir noteikts, ka līgumsdarbojas 3 (trīs) gadus no tā parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 9.aprīlim.2. Pašvaldības un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213,2011.gada 1.martā ir noslēgušas vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamāīpašuma telpu nomas līguma Nr.230, ar kuru līguma Nr.230 par nekustamā īpašumaLāčplēša ielā 24, Rīgā, telpu nomu, 5.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, kaNomnieks, sākot ar 2011.gada 10.aprīli, par Telpu izmantošanu apņemas samaksātIznomatājam ikmēneša nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati undeviņdesmit seši santīmi) apmērā līdz nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam, kāarī 7.1.punkts ir izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka par nekustamā īpašumaizmantošanu Nomnieks maksā nomas maksu 804,96 LVL (astoņi simti četri lati undeviņdesmit seši santīmi) mēnesī, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, veicotpārskaitījumu uz nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24, Rīgā (kadastra Nr. 0100 0210085) kopīpašnieku bankas kontiem, atbilstoši katra kopīpašnieka domājamai daļai.3. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi parvalsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanasmetodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punktu - Nomas līgumiem,kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti,kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam, ievērojot sabiedrībasintereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu.Pagarinot nomas līguma termiņu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējaistermiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu unmantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajosnoteikumos minētos izņēmumus.49


4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, Pašvaldības savas kompetences unlikuma ietvaros darbojas patstāvīgi, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Pildot savasfunkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavinātkustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgtdarījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un 77.panta pirmo daļu,Pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un citu tiesību subjektu īpašuma.Pašvaldības pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā,otro daļu, Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijasiedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas,laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kasnodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldesiestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes,ceturto daļu, to īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem,pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzībuapmierināšanai).5. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanasnovēršanu” 3.pantu, Pašvaldībai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiemun mantu, t.i rīcībai jābūt tādai, lai sasniegtu atbilstošu nekustamā īpašumauzturēšanu, bez īpašnieka (pašvaldības) finanšu līdzekļu ieguldīšanas.6. 2013.gada 27.martā notika Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijasnumurs 40003060213, sanāksme, kurā piedalījās deviņu Pašvaldību domjupriekšsēdētāji, un, kurā tika izskatīts jautājums par turpmāko nekustamā īpašumaLāčplēša ielā 24, Rīgā, apsaimniekošanu un atsavināšanas iespējām. Pašvaldībudomju priekšsēdētāji vienojās par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,atsavināšanu pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām un par vienošanās slēgšanu ar SIA„EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, par noslēgtā nomaslīguma pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, pārdošanasizsoles rezultātu apstiprināšanai, kā arī par konceptuālu atbalstu Ķekavas novadapašvaldības (vai citas pašvaldības) pilnvarošanai izsoles rīkošanai nepieciešamodokumentu sagatavošanai, paredzot, ka izdevumus pašvaldības sedz proporcionāliīpašuma domājamām daļām un izsoli organizējošai pašvaldībai izdevumi tiks segti noīpašuma pārdošanas cenas.7. 2013.gada 17.aprīlī notika atkārtota Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotāsreģistrācijas numurs 40003060213, sanāksme, kurā piedalījās sešu Pašvaldību domjupriekšsēdētāji, un, kuras rezultātā tika panākta konceptuāla vienošanās Pašvaldībudomēs pieņemt lēmumu par:a. piekrišanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 0210085, atsavināšanai pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, pārdodot to izsolē;b. 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņaun 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbībastermiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,kadastra Nr.0100 021 0085, pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, betne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim;c. Ķekavas novada pašvaldības vai citas pašvaldības pilnvarošanu nekustamāīpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, pārdošanasizsoles rīkošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai, paredzot, ka toizdevumus Kopīpašnieku pašvaldības sedz proporcionāli īpašumadomājamām daļām, un, ka tie izsoli organizējošai pašvaldībai tiks segti noīpašuma pārdošanas cenas.Pamatojoties uzlikuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, 77.panta pirmo, otro un ceturto daļu;50


likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu;Ministru Kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldībumantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveidanosacījumiem” 87.punktu;Civillikuma 927., 2122. un 2123.pantu;atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Piekrist nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085,atsavināšanai pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, pārdodot to izsolē.2. Piekrist vienošanās slēgšanai ar SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbībastermiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbībastermiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100021 0085, pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada9.aprīlim.3. Pilnvarot Ropažu novada Domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos ar SIA „EGOprojekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213, par 2010.gada 9.aprīļa līgumaNr.230 4.2.apakšpunktā noteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtāsvienošanās Nr.1 5.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašumaLāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, pārdošanas izsoles rezultātuapstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim, saskaņā ar lēmuma pielikumāpievienoto vienošanās projektu.4. Pilnvarot vienu vai vairākas Pašvaldības, ja tam nav pilnvarota Ķekavas novadapašvaldība, sagatavot pārdošanas izsoles rīkošanai nepieciešamos dokumentus, paredzot,ka to izdevumus Pašvaldības sedz proporcionāli īpašuma domājamām daļām, un, ka tieizsoli organizējošai pašvaldībai tiks segti no īpašuma pārdošanas cenas.Pielikumā: - Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213,2010.gada 9.aprīļa līgums Nr.230 par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,telpu nomu;- Pašvaldību un SIA „EGO projekts”, vienotās reģistrācijas numurs 40003060213,2011.gada 1.marta vienošanās Nr.1 pie 2010.gada 9.aprīļa nekustamā īpašumatelpu nomas līguma Nr.230;- Vienošanās projekts par 2010.gada 9.aprīļa līguma Nr.230 4.2.apakšpunktānoteiktā darbības termiņa un 2011.gada 1.martā noslēgtās vienošanās Nr.15.punktā noteiktā darbības termiņa pagarināšanu līdz nekustamā īpašumaLāčplēša ielā 24, Rīgā, kadastra Nr.0100 021 0085, pārdošanas izsoles rezultātuapstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim;- Pašvaldību un SIA „EGO projekts” 2013.gada 17.aprīļa sēdes protokols Nr.1.49.§Par zemesgabalu piekritībuIzskatot VAS „Valsts Nekustamie Īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, 02.04.2013.iesniegumu Nr.17/4801, par zemes vienību - „Ceriņi”, kadastra apzīmējums 8084 010 0242, „Dalderi”, kadastra apzīmējums 8084 010 0137, „Spridzēni”, kadastra apzīmējums 8084 017 0076, „Straumēni 4”, kadastra apzīmējums 8084 008 0485, „Vībotnes”, kadastra apzīmējums 8084 005 0184,51


„Zaķumuiža 234”, kadastra apzīmējums 8084 013 0259,piekritību, izvērtējot Ropažu novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 6. panta sestās daļas noteikumi paredz, ka: “pašvaldības domes(padomes) lēmumu,… par lauku apvidu zemes piederību vai izmantošanu zemes reformaspabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz likumā “Par zemes reformas pabeigšanulauku apvidos ”noteiktajā termiņā.”Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” Pārejas noteikumu 3.pantu “attiecīgās pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidu zemes piekritībupašvaldībai vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai līdz 2009. gada 30. decembrimgadījumos, kad: … 3) par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai…..pašvaldības domes (padomes) lēmums nav bijis pieņemts.”Savukārt šeit citētā likuma 6. panta astotās daļas noteikumi nosaka, ka: “lauku apvidu unpilsētu zemi, par kuru līdz 2009. gada 30. decembrim…nav pieņemts un Valsts zemesdienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums … par zemes piederību,piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaitarezerves fondā.”Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2009. gada 1. oktobra noteikumu nr.996 “Kārtība, kādānosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojamazemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”13. punkta noteikumiem: ”ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vaipašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldībasfunkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par zemes piederību vaipiekritību pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vaipiekritību valstij. Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumuvai attiecīgās ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu,aktualizē kadastra informācijas sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiekpieņemts un stājas spēkā likums par rezerves zemes fonda izmantošanu.”Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanuzemesgrāmatās” 3. panta 2.daļas 2.punktā noteikumi paredz, ka “uz pašvaldības vārdazemesgrāmatās var ierakstīt zemi, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgineapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vaipašvaldību funkciju īstenošanai.”, kā arī 3.punktā noteikumi paredz, ka „uz šīs zemes irdzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvodzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozuprivatizāciju".atklāti balsojot „Par”- 12 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”-nav, „Atturas”- nav,Ropažu novada dome nolemj:1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0242:1.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0242, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai - 0.1223 ha platībā;1.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0242nekustamā īpašuma adresi „Dižceriņi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV2135;1.3. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0242nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve(NĪLM kods 0601) – 0.1223 ha platībā.1.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumunosūtīt:52


LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV 1980.Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0137:2.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0137, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai - 0.27 ha platībā;2.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0137nekustamā īpašuma adresi „Diždalderi”, Villasmuiža, Ropažu novads, LV2135;2.3. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0137nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve(NĪLM kods 0601) – 0.27 ha platībā.2.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļailēmumu nosūtītLR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV 1980.Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.3. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0076:3.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0076, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai ~ 0.6 ha platībā (pie zemes vienības kadastrālāsuzmērīšanas platība tiks precizēta);3.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0076nekustamā īpašuma adresi „Spridzēni”, Vāverkrogs, Ropažu novads, LV-2135.3.3. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0076dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –3.3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) – 0.1 haplatībā;3.3.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība(NĪLM kods 0101) 0.5ha platībā.3.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļailēmumu nosūtīt:LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV 1980;Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.53


4. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0485 -4.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0485, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai - 0.3129 ha platībā;4.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 008 0485nekustamā īpašuma adresi „Straumēni 4”, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV2133.4.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļailēmumu nosūtītLR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV-1980.Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.5. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0184 -5.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0184, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai - 0.2 ha platībā;5.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 005 0184nekustamā īpašuma adresi „Vībotnes”, Tumšupe, Ropažu novads, LV 2135.5.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļailēmumu nosūtīt:LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV 1980.Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.6. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0259 -6.1. Noteikt, ka zeme vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 013 0259, ir piekritīgaRopažu novada pašvaldībai - 0.08 ha platībā;6.2. Noteikt nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 8084 010 0242nekustamā īpašuma adresi "Zaķumuiža 234", Gaidas, Ropažu novads, LV2135.6.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļailēmumu nosūtīt:LR Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai nodaļai Puškina ielā 14, Rīga,LV 1050;VAS „Valsts Nekustamie īpašumi”, Valņu iela 28, Rīga, LV 1980.Nodokļu administratorei;Nekustamo īpašumu speciālistei;Būvvaldei.54


50.§Par Ropažu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu galīgajāredakcijāPamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, Reģionālās attīstības likuma13.panta ceturto daļu,atklāti balsojot „Par”- 11balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste), „Pret”- nav, „Atturas”-1 balss (V.Šlēgelmilhs),Ropažu novada dome nolemj:1. Precizēt Ropažu novada attīstības programmas termiņu no 2013.-2020. gada uz 2013.-2019.gadu;2. Apstiprināt Ropažu novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam, kas sastāv nosekojošām daļām:2.1. Pašreizējās situācijas analīze;2.2. Stratēģiskā daļa;2.3. Rīcības plāns un Investīciju plāns;2.4. Īstenošanas uzraudzība.3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Visām Ropažu novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm;Rīgas plānošanas reģionam.4. Lēmumu publicēt laikrakstā „Ropažu Vēstis” un ievietot pašvaldības mājas lapāwww.ropazi.lv.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Jānim Baklānam.51.§Par atvaļinājuma piešķiršanu Ropažu novada domes priekšsēdētājam A.CibuļskimIzskatot Ropažu novada domes priekšsēdētāja A.Cibuļska 18.04.2013. iesniegumu paratvaļinājuma piešķiršanu,atklāti balsojot „Par”- 11 balsis (L.L.Batarevska, Z.Blaus, K.T.Hēla, A.Kleins, A.Kukule,I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs), „Pret”- nav, „Atturas”-nav,A.Cibuļskis balsojumā nepiedalās.Ropažu novada dome nolemj:1. Piešķirt Ropažu novada domes priekšsēdētājam Antonam Cibuļskim kārtējo atvaļinājumu2 (divas) kalendārās dienas no 07.05.2013. līdz 08.05.2013.2. Uzdot Ropažu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā (no 07.05.2013. līdz08.05.2013.) viņa darba pienākumus veikt Ropažu novada domes priekšsēdētāja1.vietniekam Zigurdam Blausam, nosakot piemaksu par papildu darbu 20% apmērā.3. Informāciju nodot Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai unPersonālvadības un lietvedības daļas personāla lietu pārzinei M.Grīgai.55


52.§Par Ropažu novada pašvaldību vēlēšanu komisijas locekļa un komisijas locekļa kandidātaapstiprināšanuIzskatot Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekles Ineses Bitenieces, (personas kods),iesniegumu par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas locekles pienākumiem, jo faktiski viņaatrodas ārpus Latvijas robežas un uz Pašvaldības vēlēšanu laiku neatradīsies Latvijā, unuzklausot vēlēšanas komisijas priekšsēdētājas Ainas Bernhardes informāciju par to, ka:Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijulikuma:2.pantu „Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības institūcija darbojas visu attiecīgāsdomes pilnvaru laiku, septiņu locekļu sastāvā”,11. panta pirmo daļu „Vēlēšanu komisijas loceklis var izbeigt darbību komisijā,iesniedzot par to pieteikumu attiecīgās Republikas pilsētas domei vai novada domei”,11. panta ceturto daļu „Ja vēlēšanu komisijas loceklis savu darbību komisijā ir izbeidzis,dome pieņem lēmumu par jaunu vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņaizsludināšanu”.Uz vakanto vēlēšanu komisijas locekļa vietu tika izsludināts pieteikšanās termiņš līdz22.04.2013. un atbilstoši likuma prasībām (9.pants) paziņojums tika izlikts redzamā vietāpašvaldības ēkā un ievietots pašvaldības mājaslapā, kā arī tika noteikts, ka pieteikumssagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu:norādot vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,darbavietu un profesiju (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā unsarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņšpiekrīt savas kandidatūras pieteikšanai, un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā aršā likuma prasībām.Tika saņemti četri pieteikumi, (sagatavoti saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādātoparauga formu):Pētera Volkoviča,Mārītes Ruzes,Santas EzertēvasAndas KundziņasRopažu novada dome pārbauda, vai pieteiktais kandidāts atbilst Republikas pilsētu un novaduvēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajām prasībām (6. pants).Balsošanas noteikumi:Vēlēšanas notiek atkāti, katram deputātam tiek izsniegta balsošanas zīme ar vēlēšanu komisijaslocekļa kandidātu vārdiem. Tikai viena kandidāta vārdam pretī ieliek atzīmi „Par”.Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu, taču ne mazāk, kā nepieciešamslēmuma pieņemšanai.Tie kandidāti, kuri saņēmuši ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet neiekļūst vēlēšanukomisijā, tiek iekļauti vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā.Ropažu novada dome atklāti balsojot nolemj:Nr.p.k. Vārds, uzvārds „PAR” nodoto balsu skaits1. Pēteris Volkovičs 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus,K.T.Hēla, A.Kleins, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska,R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs)2. Mārīte Ruze 1 balss (A.Kukule)3. Santa Ezertēva -4. Anda Kundziņa -Par Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekli apstiprināts Pēteris Volkovičs.56


53.§Par ceļa zīmju izvietošanas saskaņojumuIzskatot Kooperatīva GĪKS „Zaķumuiža 2001” iesniegumu, no kura izriet lūgums saskaņotceļa zīmes Nr.327 „Stāvēt aizliegts” kopā ar papildzīmes Nr.842 „Tikai ar atļaujām” uzstādīšanupie vārtiem iebraucot GĪKS „Zaķumuiža 2001” teritorijā, kas atrodas Zaķumuižā, Ropažunovadā, kā arī ņemot vērā, ka kooperatīva teritorijā iebrauc pa pašvaldības ceļu un Ceļusatiksmes likuma 38.panta 2.daļu, kas nosaka, ka satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļuizvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projektadokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem,atklāti balsojot „Par”- nav, „Pret”- 11 balsis (A.Cibuļskis, L.L.Batarevska, Z.Blaus, A.Kleins,A.Kukule, I.Līdacis, S.Megere-Klevinska, R.Skrebs, G.Siliņš, S.Šukste, V.Šlēgelmilhs)_, „Atturas”-1 balss (K.T.Hēla),Ropažu novada dome nolemj:Lēmums nav pieņemts.1. Atļaut ceļa zīmes Nr.327 „Stāvēt aizliegts” kopā ar papildzīmes Nr.842 „Tikai aratļaujām” uzstādīšanu pie vārtiem iebraucot GĪKS „Zaķumuiža 2001” teritorijā.2. Noteikt, ka ceļu zīmju uzstādīšana un uzturēšana jāveic par GĪKS „Zaķumuiža 2001”līdzekļiem.3. Ceļa zīmēm jāatbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām.4. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:Ropažu novada pašvaldības policijai;GĪKS „Zaķumuiža 2001”, Parka iela 1- 4, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2135.54.§Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora izdotiem rīkojumiemRopažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļa ziņo par Ropažu novadadomes priekšsēdētāja un Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem:1. Tautsaimniecības jautājumos laika periodā no 27.03.2013. līdz 19.04.2013.2-6/19 Par nekustamo īpašumu „Kūlas”, Ropaži, Ropažu novads2-6/20 Par E.Eglājas un I.Kolečas nosūtīšanu uz semināru Lietuvā2-6/21 Par atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu atjaunošanu ilgtermiņa ieguldījumusastāvā2-6/22 Par izpilddirektora pienākumu izpildītāju2-6/23 Par I.Grigorjeva nosūtīšanu uz „Synergies Scghool Leaders Fellowship”apmācībām Ņujorkā, ASV2-6/24 Par avansa norēķinu personas apstiprināšanu2-6/25 Par Ropažu novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu 18.04.2013. plkst. 17.002. Pieņemt zināšanai rīkojumus par personāla jautājumiem:Nr.38-p Par G.Grinbergas dalību seminārāNr.39-p Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar A.BleijuNr.40-p Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar K.KreimaniNr.41-p Par darba līguma termiņa pagarināšanuNr.42-p Par A.Ozolas dalību seminārāNr.43-p Par D. Malnačas dalību seminārāNr.44-p Par V.Lasmanes un I.Dišleres dalību seminārāNr.45-p Par grozījumiem 29.08.2003.darba līgumā Nr.39Nr.46-p Par darbinieces aizvietošanuNr.47-p Par S.Studānes dalību sanāksmē57


Nr.48-p Par S.Studānes dalību seminārāNr.49-p Par O. Ašmaņa un D. Malnačas dalību seminārāNr.50-p Par pabalsta piešķiršanu G.ReķelamNr.51-p Par S.Studānes dalību konferencē3. Pieņemt zināšanai rīkojumus par darbinieku atvaļinājumiem:Nr. 20-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu S.Krotei un A.JurikaiNr. 21-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu J.JubelimNr. 22-at Par ikgadējā un papildatvaļinājuma piešķiršanu K.DreismanimNr. 23-at Par papildatvaļinājuma piešķiršanu A. RubeneiNr. 24-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu E.VjakseiNr. 25-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.OzolaiNr. 26-at Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu G.SmukšamNr. 27-at Par brīvdienu piešķiršanu G.ReķelamNr. 28-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu I.DišlereiNr. 29-at Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu A.Lomanovskai55.§Komiteju un komisiju sēžu grafiks 2013. gada MAIJĀDzīvokļu komisijas sēde 15.05.2013. plkst.11.00Iepirkumu komisijas sēdepēc nepieciešamībasIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 14.05.2013. plkst.14.00Sociālo jautājumu komitejas sēde 15.05.2013. plkst.15.00Attīstības komitejas sēde 14.05.2013. plkst.16.00Finanšu komitejas sēde 21.05.2013. plkst.16.00Domes sēde 29.05.2013. plkst.16.00Administratīvās komisijas sēdepēc nepieciešamībasBāriņtiesas sēdepēc nepieciešamībasKomisijas sēde ēku un būvju pieņemšanai ekspluatācijā pēc nepieciešamības.Piezīme - ja komiteju, komisiju, domes sēžu laiki tiks mainīti, tad domes, komiteju, komisijusēžu vadītāji organizēs informācijas nodošanu domes deputātiem.Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.Ropažu novada domes 24.04.2013. sēde slēgta plkst.18 05Ropažu novada domes priekšsēdētājs,sēdes vadītājsAntons Cibuļskis/ _______________________ /datumsProtokolistsLinda Mužika58

More magazines by this user
Similar magazines